Ansøgning om uhævede feriepenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om uhævede feriepenge"

Transkript

1 Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end kr. efter fradrag for skat mv. og vedrører ferie, som er holdt i et ansættelsesforhold i ferieåret, B) beløbet stammer fra den 5. ferieuge, (optjent ferie udover 9½ måneds beskæftigelse), eller C) beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 30. april Du kan på under temaet Ferie læse mere om andre muligheder for at få udbetalt uhævede feriepenge efter ferieårets udløb. Har du i ferieåret fået visse offentlige ydelser, kan det betyde, at du ikke kan få de uhævede feriepenge udbetalt alligevel. Læs mere herom i vejledningen til rubrik 5. Husk at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. CPR-nummer 1. Personoplysninger Navn 2. Oplysninger om feriepenge Jeg ønsker at få udbetalt mine uhævede feriepenge for dage Dagene er opgjort i en Feriepengene skal udbetales af 5 dages arbejdsuge FerieKonto 6 dages arbejdsuge Arbejdsgiver eller feriekortadministrator 3. Udbetaling fra arbejdsgiver eller feriekortadministrator Hvis feriepengene skal udbetales af andre end FerieKonto, skal du her oplyse, hvem der skal udbetale beløbet (arbejdsgiver/feriekortadministrator). Navn Husk at sende ansøgningen senest den 30. september Side 1 af 5

2 CPR-nummer 4. Årsagen til ansøgningen (Sæt kryds i én af følgende 3 muligheder) Rubrik 4A (Ferien er holdt) Feriepengene vedrører ferie, der er holdt i ferieåret fra den 1. maj 2005 til den 30. april 2006, og hvor restbeløbet er mindre end kr. efter skat mv. Jeg har ikke tidligere søgt om udbetaling efter denne rubrik for optjeningsåret Jeg har holdt ferien fra og med den Arbejdsgivers navn på ferietidspunktet dag måned år til og med den dag måned år By Tlf. - fastnet Tlf. - mobil Eller Rubrik 4B (5. ferieuge) Feriepengene vedrører den 5. ferieuge og er ikke aftalt overført til ferieåret 2006/2007. Jeg har ikke tidligere søgt om udbetaling efter rubrik 4C for optjeningsåret (Husk at udfylde rubrik 5) Eller Rubrik 4C (Ophørt ansættelsesforhold) Feriepengene er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 30. april Jeg har ikke tidligere søgt om udbetaling efter rubrik 4B for optjeningsåret (Husk at udfylde rubrik 5) Hvis du søger efter rubrik 4A, skal rubrik 5 ikke udfyldes. 5. Oplysninger om offentlige ydelser i ferieåret fra den 1. maj 2005 til den 30. april 2006 Har du fået kontanthjælp i ferieåret? Har du fået arbejdsløshedsdagpenge i ferieåret? Har du fået ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret? Hvis du har svaret til ét af disse tre spørgsmål, skal du oplyse, hvor mange dage du har fået ydelser for. Antal dage Hvis du har svaret til at have fået en eller flere af disse ydelser, skal ansøgningen sendes til, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K. 6. Oplysninger om pengeinstitut Feriepengene skal indbetales til mit pengeinstitut Reg.nr. Kontonr. 7. Lønmodtagers underskrift Jeg erklærer på tro og love og under strafansvar, at oplysningerne er rigtige. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen til ansøgningen. Husk Dato Underskrift Side 2 af 5

3 CPR-nummer 8. Oplysninger fra arbejdsgiver eller feriekortadministrator (før/efter skat mv.) Jeg har på baggrund af denne ansøgning udbetalt kr. som svarer til dage Feriepengene er udbetalt af Jeg erklærer på tro og love og under strafansvar, at oplysningerne er rigtige. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen til ansøgningen. Husk Dato Underskrift Vejledning til lønmodtageren Du kan kun søge om udbetaling efter denne blanket fra den 1. maj 2006 til den 30. september Muligheden for udbetaling af feriepenge efter denne blanket mistes, hvis du søger senere end den 30. september Når du får udbetalt de uhævede feriepenge efter denne blanket, kan det medføre fradrag i din sædvanlige offentlige ydelse. Den myndighed, der udbetaler ydelsen, kan oplyse om dette. Vejledning til de enkelte rubrikker Til rubrik 2 Du skal oplyse, hvor mange feriedage du ønsker udbetaling for. Hvis du får feriegodtgørelse, fremgår det resterende antal feriedage af feriebeviset. Får du løn under ferie, kan din arbejdsgiver oplyse, hvor mange feriedage du har tilbage. Du skal oplyse, om feriepengene er optjent i en 5 eller 6 dages arbejdsuge. Normalt er feriepengene opgjort i en 5 dages arbejdsuge. Hvis det er FerieKonto, der skal udbetale feriepengene, er de altid opgjort i en 5 dages arbejdsuge. Du skal oplyse, hvem der skal udbetale feriepengene, hvis det ikke er FerieKonto. Hvis du får feriegodtgørelse, fremgår det af feriebeviset, hvem der skal udbetale feriepengene. Hvis du får løn under ferie, er det din arbejdsgiver, som skal udbetale feriepengene. Til rubrik 4 Hvis du søger efter rubrik 4A, skal du ikke udfylde rubrik 5, men kan gå videre til rubrik 6. Du skal sende blanketten til den, der skal udbetale feriepengene. Hvis du søger efter rubrik 4B eller 4C, skal du udfylde rubrik 5. Hvis du ønsker at få udbetalt feriepenge for flere ansættelsesforhold eller flere udbetalinger fra samme arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler. Se afsnittet om udbetaling af feriepenge for flere ansættelsesforhold mv. Til Rubrik 5: Du skal oplyse, hvilke ydelser du har fået i ferieåret. Du skal derfor svare, hvis du har fået: - ydelser efter lov om børnepasningsorlov (gælder som udgangspunkt kun for forældre til børn født før den 1. januar 2002), - kontanthjælp, eller - arbejdsløshedsdagpenge, herunder supplerende dagpenge, dagpenge på attest E 303 og feriedagpenge. Hvis du ikke har fået nogle af de nævnte ydelser, skal du svare NEJ. Dette gælder, hvis du fx kun har fået sygedagpenge eller barselsdagpenge. (fortsættes på side 4) Side 3 af 5

4 Vejledningen fortsat Du skal oplyse, for hvor mange dage, du har fået nævnte ydelser i ferieåret. Hvis du er i tvivl, kan din a-kasse eller din kommune oplyse dig om dette. Bemærk: Hvis du i ferieåret fra den 1. maj 2005 til den 30. april 2006 har fået nævnte ydelser, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepenge for. Har du fået en eller flere af de nævnte ydelser i samme antal dage eller flere, end du søger om udbetaling af feriepenge for, er det ikke muligt at få feriepengene udbetalt efter disse regler. Dette gælder uanset, hvilket beløb der er udbetalt i ydelse pr. dag. Til rubrik 6 Angiv dit kontonummer, hvis du vil undgå forsinkelse af udbetalingen. Til rubrik 7 Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Hvis du får beløbet udbetalt, selv om betingelserne ikke er opfyldt, kan kræve, at du skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond. Har du givet forkerte oplysninger eller fortiet oplysninger og fået beløbet udbetalt med urette, kan du også blive meldt til politiet. Til rubrik 8 Denne rubrik skal udfyldes af den, der skal udbetale feriepengene. Udbetaling af feriepenge fra flere ansættelsesforhold Beløb under kr., rubrik 4A Du kan kun få udbetalt ét beløb pr. optjeningsår, som vedrører ferie, der er holdt i et ansættelsesforhold, og hvor restbeløbet er under kr. efter skat mv. Den 5. ferieuge, rubrik 4B Hvis du har haft flere ansættelsesforhold på samme tid i optjen ings år et 2004 (parallel le ans ættel s er), k an du f å udbetalt feriepenge for flere ansættelsesforhold, hvis feriepengene vedrører den 5. ferieuge. Du skal udfylde én blanket for hver ansøgning. Ophørte ansættelsesforhold, rubrik 4C Hvis du har haft flere ansættelsesforhold, der senest er ophørt ved ferieårets afslutning den 30. april 2006, kan du få udbetalt feriepenge for hvert ansættelsesforhold. Du skal udfylde én blanket for hver ansøgning. Feriepenge på under kr., kombineret med feriepenge for den 5. ferieuge eller ophørte ansættelsesforhold, rubrik 4A, 4B og 4C Du kan få udbetalt feriepenge på under kr. efter skat mv. for ferie, der er holdt i et ansættelsesforhold, samtidig med at du kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge eller fra ophørte ansættelsesforhold. Du skal udfylde én blanket for hver udbetaling. Den 5. ferieuge kombineret med et ophørt ansættelsesforhold rubrik 4B og 4C Du kan ikke både få udbetalt feriepenge for et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets afslutning, og feriepenge, som vedrører den 5. ferieuge. Kontrol Din arbejdsgiver, feriekortadministrator eller FerieKonto skal sende blanketten til efter udbetaling af feriepengene. De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere, myndigheder og a-kasser. Kontrol kan også ske ved registersammenkøring. Hvis din ansøgning bliver udtaget til kontrol, vil du få besked om det. Direktoratet skal samtidig gøre opmærksom på, at dine oplysninger kan blive givet videre til videnskabeligt formål, fx statistik, analyse og forskning og til andre offentlige myndigheder til brug for registersammenkøring. Efter persondataloven har du ret til at få at vide, hvilke oplysninger har. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, skal du kontakte. Du kan få rettet eller slettet oplysninger, der er forkerte eller vildledende. Side 4 af 5

5 Vejledning til arbejdsgiver og feriekortadministrator Hvornår må jeg udbetale uhævede feriepenge på baggrund af blanketten? Du må tidligst udbetale den 1. maj Du må ikke udbetale, hvis lønmodtageren har sendt blanketten efter den 30. september Du skal også være opmærksom på, at du kun må udbetale beløb efter disse regler, hvis lønmodtageren har anvendt denne blanket eller en anden blanket, som er godkendt af. Hvad skal jeg foretage mig, når jeg modtager blanketten? Inden du udbetaler, skal du sikre dig, at lønmodtageren har udfyldt alle nødvendige felter på blanketten. Du vil kunne risikere at skulle betale beløbet én gang mere til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis lønmodtageren ikke har udfyldt alle nødvendige rubrikker, og det senere viser sig, at lønmodtageren ikke var berettiget til beløbet. Hvis lønmodtageren har sat kryds i enten rubrik 4B eller 4C og svaret i rubrik 5 og alligevel har sendt blanketten til dig, skal du hurtigst muligt videresende blanketten til. Når har behandlet ansøgningen, vil du kun få besked, hvis du må udbetale. Hvordan udfylder og opbevarer jeg blanketten? Du skal kun udfylde rubrik 8. Du skal oplyse, hvilket beløb du har udbetalt til lønmodtagerens konto. Du skal angive, om beløbet er før eller efter skat mv., samt hvor mange feriedage beløbet vedrører. Du skal også oplyse firmanavnet eller navnet på feriekortordningen samt SE-nummer. Du skal opbevare blanketten, indtil du skal afregne de øvrige resterende uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedet Feriefond eller en privat feriefond. Senest samtidig med indbetaling til feriefonden, skal du sende blanketten til: Stormgade 10 Postboks København K Vær opmærksom på, at tilsidesættelse af dette kan medføre anmeldelse til politiet. Side 5 af 5

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere