I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:"

Transkript

1 Kendelse af 2. august 2010 (J.nr ) Pengeinstitut påbudt at opgøre visse konkrete engagementer på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af pengeinstituttets basiskapital. Lov om finansiel virksomhed 145 m.fl. samt lov om erhvervsdrivende fonde 2. (Cato Baldvinsson, Preben Lund Hansen og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 10. december 2009 har K A/S [pengeinstitut] klaget over Finanstilsynets afgørelse af 12. november 2009, hvorved tilsynet påbød pengeinstituttet at opgøre engagementerne med datterselskaberne til A [fond] på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement med datterselskaberne til et omfang under 25 % af [pengeinstituttets] basiskapital. Sagens omstændigheder: I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Sagsfremstilling Finanstilsynet har under en ordinær undersøgelse af K A/S i august 2009 konstateret, at K har et samlet engagement med datterselskaber af A (Fonden) på tkr.. Dette beløb overstiger 25 pct. af basiskapitalen med tkr. Finanstilsynet anser forholdet for værende i strid med 145 i lov om finansiel virksomhed (FiL). K oplyste på undersøgelsen, at engagementerne med fondens datterselskaber opgøres separat, primært på baggrund af en fortolkning af Finanstilsynets rapport fra en tidligere undersøgelse i Finanstilsynet orienterede K om overskridelsen på det afsluttende møde den 26. august 2009 og informerede K om, at tilsynet ville træffe en afgørelse vedrørende overskridelsen af 145. I forlængelse af Finanstilsynets undersøgelse af K fremsendte Finanstilsynet den 9. oktober 2009 en rapport til K med de væsentligste konklusioner fra undersøgelsen. Her blev K gjort opmærksom på, at det fortsat var Finanstilsynets holdning, at engagementerne med Fondens datterselskaber skulle vurderes som sammenhørende i henhold til FiL 145, men at tilsynet ville vende tilbage med en afgørelse. Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard, der besøgte K i en anden sammenhæng, meddelte mundtligt K tilsynets afgørelse på et møde den 22. oktober Finanstilsynets afgørelse blev herefter fremsat skriftligt over for K den 12. november I Finanstilsynets afgørelse af 12. november 2009 hedder det: Finanstilsynet kunne på tilsynets ordinære undersøgelse af K i august 2009 konstatere, at K har engagementer med datterselskaber af A. Fondens ejerandel af de pågældende selskaber er 85 % eller mere. Ifølge 145 i lov om finansiel virksomhed må et engagement, jf. 5, stk. 1, nr. 16, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder efter fradrag for særlige sikre krav ikke overstige 25 pct. af basiskapitalen, jf Basiskapitalen opgøres uden tillæg i medfør af 135, stk. 1, nr. 4, og fradrag i medfør af 139, stk. 1, nr. 4 og 5. Afgørelse: Finanstilsynet skal i henhold til lov om finansiel virksomhed 145, stk. 1, påbyde at K skal opgøre engagementerne med fondens datterselskaber på konsolideret basis. Finanstilsynet skal som følge heraf ligeledes påbyde K at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af K s basiskapital.

2 I den forbindelse anmodes K A/S om inden den 31. december 2009 at indsende en plan for nedbringelse af engagementerne med fondens datterselskaber. Finanstilsynet vil herefter tage stilling til, indenfor hvilken tidsfrist K skal nedbringe engagementerne. Begrundelse: Ifølge 145 i lov om finansiel virksomhed må et engagement, jf. 5, stk. 1, nr. 16, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder efter fradrag for særlige sikre krav ikke overstige 25 pct. af basiskapitalen, jf Basiskapitalen opgøres uden tillæg i medfør af 135, stk. 1, nr. 4, og fradrag i medfør af 139, stk. 1, nr. 4 og 5. I forbindelse med Finanstilsynets undersøgelse gennemgik tilsynet K s kreditpolitik, hvoraf fremgår af pkt om koncernselskaber, at selskaber indenfor samme koncern, herunder moder-, datter -, og søsterselskaber skal vurderes sammenhørende jf. lov om finansiel virksomhed 145. K oplyste imidlertid, at engagementer med fondens datterselskaber er undtaget fra denne hovedregel og er opgjort separat, primært med baggrund i K s fortolkning af Finanstilsynets rapport fra undersøgelsen i Det fremgår af rapporten, at Finanstilsynet konstaterede ved undersøgelsen, at K opgjorde engagementerne B og C samlet i forhold til bank- og sparekasseloven 23 (nugældende lov om finansiel virksomhed 145). Begge selskaber ejes af A, som K ikke har engagement med. A har stillet sikkerhed for begge engagementer. På baggrund af det oplyste er der ikke sammenhæng mellem de to engagementer. Engagementerne skal derfor opgøres separat i forhold til bank- og sparekasseloven 23. Ved undersøgelsen i 2001 havde K engagementer med C A/S (ejet 33 % af fonden) og med B A/S (ejet 100 % af fonden). K havde ikke engagement med fonden. Efter Finanstilsynets mangeårige praksis betragtes koncernselskaber altid som sammenhørende kunder, hvilket er baseret på den betydelige ledelsesmæssige og økonomiske sammenhæng, der som hovedregel er blandt selskaber i samme koncern. Finanstilsynets afgørelse efter undersøgelsen i 2001 er i overensstemmelse med denne praksis, idet der ikke statueres sammenhæng mellem et helejet datterselskab af fonden og et selskab, fonden kun ejer 33 % af. K har efter 2001 indgået engagementer med flere af fondens datterselskaber, men har ikke foretaget konsolidering af disse, idet K efter det oplyste har fortolket Finanstilsynets rapport fra 2001 således, at der ikke skulle ske konsolidering af engagementerne med fondens datterselskaber, så længe K ikke havde engagement med fonden. På baggrund af, at K nu har engagementer med selskaber, som fonden kontrollerer skal Finanstilsynet påbyde K, at der skal ske konsolidering af engagementer inden for koncernen A og dennes datterselskaber.... I klageskrivelse af 10. december 2009 har K A/S anført: K er af den opfattelse, at der ikke skal ske en sammenlægning af engagementerne med Fondens datterselskaber, hvilket begrundes i følgende: Fondens har i dag 8 datterselskaber, der er ejet med enten 100 % eller 80/80 %. Der er tale om 3 ejendomsdatterselskaber, samt 5 investeringsselskaber. Der er en bestyrelse på 3 personer i hvert selskab. Kun i de 3 ejendomsselskaber er der den samme bestyrelse/ledelse, og dette er kun tilfældet, fordi aktiviteten i selskaberne

3 er den samme. I de 5 investeringsselskaber er der forskellige bestyrelser, dog med 1 eller 2 personer som gengangere. Fonden udgør ikke en koncern i regnskabsmæssig sammenhæng, og det er alene Fondens datterselskaber, der har optaget lån i K. Disse datterselskaber udgør i relation til lov om finansiel virksomhed 145 en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, hvor ingen udøver kontrol over den anden eller de andre. Det fremgår af lovkommentarerne, at kun såfremt der består en sandsynlighed for, at hvis det ene selskab kommer i økonomiske vanskeligheder, vil det andet eller de andre selskaber også få vanskeligheder med tilbagebetalingen, skal engagementerne anses for at udgøre en helhed. K, der har et indgående kendskab til Fonden og dennes selskaber, finder ikke, at der er sandsynlighed for, at såfremt et af Fondens datterselskaber kommer i økonomiske vanskeligheder, vil det også gælde de andre selskaber. Ved Finanstilsynets ordinære inspektion i 2001 konstaterede Tilsynet i sin rapport, at K opgjorde engagementerne med Fondens daværende 2 selskaber samlet. Det blev både mundtligt (under inspektionen) og skriftligt pålagt K at opgøre engagementerne separat. Ifølge den mundtlige dialog med Finanstilsynet skulle den separate opgørelse ske, fordi der ikke var sandsynlighed for, at det ene selskabs eventuelle økonomiske vanskeligheder ville medføre økonomiske vanskeligheder i det andet. I den skriftlige afgørelse var begrundelsen anført som følger: Begge selskaber ejes af A, som K ikke har engagement med. A har stillet sikkerhed for begge engagementer. På baggrund af det oplyste er der ikke sammenhæng mellem de to engagementer. Frem til Finanstilsynets ordinære inspektion af K i 2005 stiftede Fonden 3 nye selskaber. Med baggrund i Finanstilsynets afgørelse fra 2001 opgjorde K engagementerne med de nu 5 selskaber separat, hvilket ikke blev påtalt af Finanstilsynet, hverken under eller efter inspektionen. Frem til Finanstilsynets ordinære inspektion af K i 2009 stiftede eller tilkøbte Fonden 3 nye selskaber. Med baggrund i Finanstilsynets afgørelse fra 2001 samt bekræftelse af den separate engagementsopgørelse ved inspektionen i 2005 opgjorde K fortsat engagementerne med de nu 8 selskaber separat, hvilket blev påtalt af Finanstilsynet ved inspektionen i 2009 (en ny inspektør i forhold til i 2001 og 2005). Finanstilsynet anfører i sin afgørelse fra den 12. november 2009 som noget nyt for K i forhold til inspektionerne i 2001 og 2005 at baggrunden for afgørelsen fra 2001 er, at Fondens 2 daværende selskaber ikke begge var helejede. Det ene ejedes således alene med 1/3. Hvordan denne baggrund så hænger sammen med bekræftelsen ved inspektionen i 2005 af K s separate opgørelse af engagementerne med de nu 5 selskaber, heraf 4 helejede, har Finanstilsynet indtil videre ikke oplyst noget om. K har som krævet i mange år hvert kvartal indberettet de største engagementer til Finanstilsynet, herunder engagementer med flere af Fondens datterselskaber. Dette har ikke på noget tidspunkt givet anledning til bemærkninger fra Finanstilsynet side. Ved inspektionerne er Finanstilsynet blevet godt kendt med selskaberne, og der har siden 2001 på alle engagementerne været påført følgende tekst: Da A ikke har engagement i K, opgøres engagementer med selskaber ejet af Fonden separat i henhold til Bank- og Sparekasselovens 23 (senere anført som: I henhold til Lov om finansiel virksomhed 145). Det er uvist for K, om Finanstilsynets tilgang her i 2009 til opgørelse af engagementerne med Fondens selskaber hænger sammen med den igangværende økonomiske krise, men hvorom alting er, så har mange af selskaberne eksisteret i en del år, og de har gennem årene givet rigtig pæne resultater. Som tidligere nævnt har Fonden ikke engagement med K, og hvad angår engagementerne med Fondens selskaber anses det ikke for sandsynligt, at skulle et af Fondens selskaber komme i økonomiske vanskeligheder, vil de andre også få vanskeligheder med tilbagebetalingen. På dette grundlag bør det således ikke påbydes K at opgøre engagementerne med Fondens selskaber på konsolideret basis. Finanstilsynet har i ovennævnte redegørelse af 28. januar 2010 om sagens retlige omstændigheder udtalt: Afgørelsens retlige grundlag

4 I henhold til 145 i lov om finansiel virksomhed må et engagement, jf. 5, stk. 1, nr. 16, med en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder efter fradrag for særlige sikre krav ikke overstige 25 pct. af basiskapitalen, jf Basiskapitalen opgøres uden tillæg i medfør af 135, stk. 1, nr. 4, og fradrag i medfør af 139, stk. 1, nr. 4 og 5. I bemærkningerne til 145 (lovforslag L 176, Folketinget ) er følgende anført: Ved «gruppe af indbyrdes forbundne kunder» forstås efter stk. 1, 1. pkt., enten to eller flere fysiske eller juridiske personer, der indtil det modsatte er godtgjort for så vidt angår engagementet udgør en helhed, fordi en af dem udøver direkte eller indirekte kontrol med den anden eller de andre, eller to eller flere fysiske eller juridiske personer, hvoraf ingen udøver kontrol med den anden eller de andre nævnt i første led, men som for så vidt angår engagementet må anses for at udgøre en helhed, fordi der består sådanne indbyrdes forbindelser mellem dem, at der er sandsynlighed for, at hvis den ene kommer i økonomiske vanskeligheder, vil den anden eller de andre også få vanskeligheder med tilbagebetalingen. Finanstilsynet har i sin hidtidige praksis dog også tillagt andre momenter som f.eks. fælles ledelse vægt ved afgørelse af, om der forelå samhørighed. I lov om finansiel virksomhed med kommentarer (2007), er Finanstilsynets mangeårige praksis vedrørende anvendelsen af 145 i FiL beskrevet. På side 620 anføres således: Finanstilsynets praksis er meget vidtgående med hensyn til at statuere, at der er tale om indbyrdes forbundne kunder. Der er herved lagt vægt på den store risiko som der løbes ved at yde for store engagementer (kreditter mv.). Finanstilsynet har en righoldig praksis på området. De fleste afgørelser er meget konkret begrundet. Der kan dog udledes nogle generelle regler fra denne praksis: ()Koncernselskaber betragtes altid som sammenhørende kunder. 1. Finanstilsynets vurdering Kriteriet om indbyrdes forbundne kunder K gør i sin klage gældende, at der ikke er nogen direkte eller indirekte kontrol mellem Fondens datterselskaber. Det er et kriterium for at kræve konsolideret opgørelse af en kundegruppes engagementer med en finansiel virksomhed efter FiL 145, at der er tale om en gruppe af indbyrdes forbundne kunder. Ifølge bemærkningerne til FiL 145 kan der forelægge en gruppe af indbyrdes forbundne kunder i to tilfælde. For det første hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer udgør en helhed, fordi en af dem udøver direkte eller indirekte kontrol med den anden eller de andre. For det andet i de tilfælde, hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer udgør en helhed, hvoraf ingen udøver kontrol med den anden eller de andre, men må anses at udgøre en helhed, fordi der består sådanne indbyrdes forbindelser mellem dem, at der er sandsynlighed for, at hvis den ene kommer i økonomiske vanskeligheder, vil den anden eller de andre også få vanskeligheder med tilbagebetaling. Hvorvidt der er tale om indbyrdes forbundne kunder vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Som nævnt overfor har Finanstilsynet en mangeårig praksis, hvorefter koncernselskaber altid betragtes som sammenhørende kunder, der omfattes af FiL 145. Denne praksis er baseret på den betydelige ledelsesmæssige og økonomiske sammenhæng, der som hovedregel er blandt selskaber i samme koncern. Denne koncernbetragtning lægger sig op ad første led i bemærkningerne til FiL 145, hvor en kundegruppe udgør en helhed som følge af den indbyrdes kontrol i gruppen. Således anser Finanstilsynet Fondens kontrol med datterselskaberne for værende det helt afgørende moment, uanset at Fonden ikke selv har engagementer med K. Det er således det kontrollerende moderselskabs forbindelse med datterselskaberne, som fører forholdet ind under FiL 145. Ved bedømmelsen af, om et forhold falder ind under FiL 145 lægges der vægt på om der vil være påvirkning mellem

5 de indbyrdes forbundne kunder, såfremt den ene kunde kommer i økonomiske vanskeligheder. Det blev konstateret under Finanstilsynets undersøgelse i august 2009, at såfremt et af Fondens datterselskaber havde et negativt resultat, blev der via Fonden overført værdier fra et andet datterselskab for at udligne det negative resultat, hvilket illustrerer den indbyrdes sammenhæng mellem selskaberne. Koncernbegrebet I relation til koncernbetragtningen anfører K, at Fonden ikke udgør en koncern i regnskabsmæssig sammenhæng. I lov om finansiel virksomhed 5, stk. 1, nr. 9, defineres en koncern som en modervirksomhed og dens dattervirksomheder. I 2 i lov om erhvervsdrivende fonde er begrebet koncern defineret som et moderselskab og en eller flere dattervirksomheder, På baggrund af disse definitioner anser Finanstilsynet Fonden og dennes datterselskaber for at udgøre en koncern. Finanstilsynets undersøgelse i 2001 K gør gældende, at Finanstilsynet ved sin afgørelse i 2009 ændrer sin praksis i forhold til undersøgelserne i 2001 og 2005 vedrørende vurderingen af FiL 145. Ved undersøgelsen i 2001 havde K engagementer med C A/S (ejet 33 pct. af Fonden) og med B A/S (ejet 100 pct. af Fonden). K havde ikke engagement med Fonden. I 2009 er Fondens ejerandel af datterselskaberne 80 pct. eller mere,. Der er på denne baggrund ikke tale om en praksisændring ved afgørelsen i Finanstilsynets mangeårige praksis, hvorefter koncernselskaber altid anses som sammenhørende kunder, er således overensstemmende med resultatet i 2001, hvor de to nævnte selskaber ikke var koncernforbundne, da fondens aktiebeholdning i det ene selskab alene var 35 pct. Forskellen mellem de to afgørelser skyldes således, at Fonden på grund af den lille ejerandel ikke kunne anses som et kontrollerende moderselskab i 2001, for så vidt angår C A/S. Der kan således ikke statueres sammenhæng mellem et helejet datterselskab af Fonden og et selskab, som Fonden kun ejer med 33 pct. K fejlfortolker således afgørelsen fra Finanstilsynet bemærker, at K udelukkende anlægger denne specielle fortolkning af koncernbegrebet på forholdet mellem Fonden og dennes datterselskaber. I alle andre sammenhænge opgør K sine engagementer i overensstemmelse med reglerne og K s egen kreditpolitik, hvorefter koncernselskaber, som er selskaber inden for samme koncern, herunder moder-, datter-, og søsterselskaber, skal vurderes sammenhørende, jf. FiL 145. Finanstilsynets undersøgelse i 2005 K gør endvidere gældende, at Finanstilsynet ved en undersøgelse i 2005 har bekræftet, at der ikke skulle ske konsolidering af engagementerne med Fondens datterselskaber. Denne påstand er ikke korrekt. Spørgsmålet om konsolidering af Fondens datterselskaber blev ikke særskilt drøftet ved undersøgelsen. K s årlige indberetninger K angiver endvidere, at K hvert kvartal indberetter de største engagementer til Finanstilsynet, herunder engagementer med flere af Fondens datterselskaber, og at dette ikke på noget tidspunkt har givet anledninger til bemærkninger fra tilsynets side.

6 Ifølge FiL 145, stk. 3, skal engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af basiskapitalen, indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal. I tilknytning hertil bestemmes det i 8, stk. 2 i bekendtgørelsen om store engagementer (nr af 13. december 2006), at modervirksomheder skal foretage indberetning af de engagementer, der på koncernniveau overstiger grænsen på 10 pct. Når Finanstilsynet modtager indberetninger fra de finansielle virksomheder efter FiL 145, stk. 3, ser tilsynet på størrelsen af engagementet samt navnet på den kunde, som engagementet vedrører. Finanstilsynet undersøger som hovedregel ikke koncernsammenhængen nærmere ved institutternes indberetning og har heller ikke pligt til dette i relation til indberetningen. Finanstilsynet godkender således heller ikke indberetningen. Finanstilsynet kender således ikke koncernsammenhængen ved indberetningerne. Det er institutternes eget ansvar at oplyse om koncernsammenhænge, som har betydning for opgørelsen af engagementerne. At Finanstilsynet ikke har givet bemærkninger om koncernbetragtninger i relation til FiL 145 i forbindelse med K s indberetninger, kan således ikke anses for at være en stiltiende godkendelse af, at K har opgjort sine engagementer i overensstemmelse med FiL. Under Finanstilsynets undersøgelse i august 2009 blev der udarbejdet en udredning af K s koncernsammenhæng, jf. koncerndiagrammet Fælles ledelse ikke relevant K tillægger det endvidere vægt som et moment, at der ikke er fælles ledelse i datterselskaberne, jf. bemærkningerne til 145 ovenfor. I afgørelsen af 12. november 2009 har Finanstilsynet imidlertid ikke forholdt sig til, hvorvidt momenter som fælles ledelse mellem datterselskaberne skal tillægges vægt i det konkrete tilfælde. Allerede grundet den indbyrdes forbindelse mellem datterselskaberne samt Fondens kontrol mellem disse, vil dette ikke blive behandlet nærmere. K A/S har i skrivelse af 16. februar 2010 yderligere anført: På det besøg, Finanstilsynets direktør aflagde i K den 22. oktober 2009, blev det korrekt nok drøftet, hvorvidt engagementerne med Fondens datterselskaber skulle opgøres på konsolideret basis eller ej. Det blev nævnt for Tilsynets direktør, at K netop om formiddagen havde afsendt en mail til finansinspektør med sine kommentarer til, hvorfor der (fortsat) ikke skulle ske konsolideret opgørelse. Tilsynets direktør havde ikke haft mulighed for at læse denne mail, men ville naturligvis se nærmere på den snarest muligt. Det er derfor K s opfattelse, at Tilsynets direktør ikke mundtligt den 22. oktober 2009 meddelte K Tilsynets afgørelse, men blot meddelte Tilsynets foreløbige betragtninger. Af mailen fremgik følgende: Som supplement til dialogen omkring 145 problematikken kan oplyses, at ved undersøgelsen i 2005 blev K s bevillingsprotokol som vanligt fremlagt og også gennemgået af Tilsynets inspektør. På samtlige sager med Fondens selskaber (i 2005 var der tale om en del flere selskaber end i 2001, herunder flere 100 % ejede end i 2001) fremgik og fremgår det stadig at indstillingen om bevilling af sagen hviler på Tilsynets afgørelse af 2001/2002, nemlig ordret: Da A ikke har engagement i K opgøres engagementer med selskaber ejet af Fonden separat i henhold til Bank- og Sparekasselovens 23. Tilsynets gennemgang af bevillingsprotokollen gav ikke anledning til bemærkninger i relation til en eventuel problematik omkring 23 (nu 145), hvilket bekræftede K i, at fortolkningen af Tilsynets afgørelse fra 2001/2002 var korrekt. Såvel i 2001 som i 2005 var der mundtlig dialog med Tilsynets inspektør omkring engagementerne med Fondens selskaber.

7 Tilsynet nævner, at det ved undersøgelsen i 2009 blev konstateret, at der via Fonden var overført værdier fra et datterselskab til et andet for at udligne det negative resultat. Dette skulle illustrere den indbyrdes sammenhæng mellem selskaberne. K ved ikke hvad Tilsynet mener hermed. Fonden har indskudt midler i et datterselskab, såfremt dette var fornødent, men datterselskaberne har ikke overført værdier til hinanden. Som det fremgår af uddraget af mail til Tilsynet dateret 22. oktober 2009, jf. bemærkningerne oven for, gennemgik Tilsynet ved undersøgelsen i 2005 engagementerne med Fondens selskaber, ligesom der var en mundtlig dialog med Tilsynet. Af uddrag af oversigt over indberettede engagementer i forbindelse med undersøgelsen i 2005 ses, at Tilsynet har anført engagementsstørrelse samt karakter ud for de enkelte engagementer. Fondens selskaber har alle fået topkarakteren på 3 og har selvfølgelig ikke mindst grundet deres størrelse været genstand for en nærmere drøftelse. Hverken Tilsynets gennemgang af engagementerne eller dialogen med K om engagementerne førte dog til, at K skulle ændre på den praksis, der blev indført ved Tilsynets afgørelse fra 2001/2002. K blev med andre ord bekræftet i sin fortolkning af Tilsynets afgørelse fra 2001/2002. For fuldstændighedens skyld skal gentages, at K ikke betragter Fondens datterselskaber som indbyrdes forbundne i henhold til 145 i lov om finansiel virksomhed, idet der ikke er sandsynlighed for, at vis et af selskaberne kommer i økonomiske vanskeligheder, vil det også gælde et eller flere af de andre selskaber. Finanstilsynet har i skrivelse af 19. marts 2010 bemærket: Det er ikke korrekt, når K i sit indlæg af 9. marts 2010 påstår, at den tid der er gået mellem det afsluttende møde den 26. august 2009 og fremsendelsen af den endelige afgørelse den 12. november 2009 (ca. 2 ½ måned), kan tages til udtryk for, at Finanstilsynet har været i tvivl om sagens retlige grundlag. I forbindelse med undersøgelsen i K i august 2009 konstaterede Finanstilsynet ved gennemlæsning af forhandlingsprotokollen, at der i forbindelse med et negativt resultat i et af A s (Fonden) datterselskaber blev overført midler fra et andet datterselskab via Fonden.... K A/S har ved skrivelse af 31. marts 2010 bemærket: Finanstilsynet nævner endnu en gang, at det ved gennemlæsning af forhandlingsprotokollen er konstateret, at der i forbindelse med et negativt resultat i et af A s datterselskaber blev overført midler fra et andet datterselskab via Fonden. K skal gentage det i vor skrivelse af 16. februar 2010 anførte, nemlig at K ikke ved, hvad Tilsynet mener hermed. Som det blev forklaret, har Fonden indskudt midler i et datterselskab, såfremt dette var fornødent, men datterselskaberne har ikke overført værdier til hinanden for at udligne et negativt resultat. Ankenævnet udtaler: I henhold til 145, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed må et engagement, jf. 5, stk. 1, nr. 16, med en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder efter fradrag for særlige sikre krav ikke overstige 25 pct. af basiskapitalen, jf Basiskapitalen opgøres uden tillæg i medfør af 135, stk. 1, nr. 4, og fradrag i medfør af 139, stk. 1, nr. 4 og nr. 5.

8 A og dets datterselskaber udgør en koncern, jf. nærmere lov om finansiel virksomhed 5, stk. 1, nr. 9, og lov om erhvervsdrivende fonde 2. Således som begrebet en gruppe af indbyrdes forbundne kunder er fastlagt i bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed (L 176, 2002/03), finder Erhvervsankenævnet, at med fonden som kontrollerende modervirksomhed udgør de efter 145, stk. 1, en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, uanset fonden ikke selv har et engagement med K A/S. Ankenævnet tiltræder derfor påbuddene om at opgøre engagementerne med fondens datterselskaber på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af pengeinstituttets basiskapital. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 12. november 2009.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a.

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a. Kendelse af 9. december 1993. 93-13.104. Finanstilsynet tillod en bank at have et engagement med den koncern banken var en del af på op til et samlet beløb svarende til 50% af bankens kernekapital efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Sagens forløb for Finanstilsynet

Sagens forløb for Finanstilsynet Kendelse af 14. marts 2000. 99-81.011 Engagementer med kundegruppe(r), der bestod af indbyrdes forbundne kunder, anset som ét engagement. Lov om banker og sparekasser 23. (Suzanne Helsteen, Connie Leth

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. september 2011 (J.nr. 2011-0024407).

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Parternes argumentation.

Parternes argumentation. Kendelse af 5. marts 1999. 98-89.155, delkendelse nr. 1. Finanstilsynets tilkendegivelser vedrørende et pengeinstituts forretningsorden, protokollering, bevillingskompetence m.v. tiltrådt. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme.

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme. Kendelse af 27. maj 1994. 93-6.596. Påtale af, at direktionen for en banks moderselskab deltog fast i bankens bestyrelsesmøder, idet de pågældende burde være valgt til medlem af bankens bestyrelse, tiltrådt,

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler.

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Kendelse af 5. juli 1993. 93-8.240. Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

Ved skrivelse af 9. februar 2006 anmodede A A/S på vegne af K Finanstilsynet om at godkende vedtægtsændringer for ovennævnte forening.

Ved skrivelse af 9. februar 2006 anmodede A A/S på vegne af K Finanstilsynet om at godkende vedtægtsændringer for ovennævnte forening. Kendelse af 19. marts 2007 (j.nr. 2006-0006205). Bestyrelsesmødereferater skal udarbejdes særskilt for hver investeringsforening. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt i skrivelse af 14. september 2001:

I anledning af klagen har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt i skrivelse af 14. september 2001: Kendelse af 20. august 2002. 01-168.042. En udtalelse fra Finanstilsynet om, at medlemmer af et pengeinstituts ledelse m.v. havde aflagt et ikke retvisende årsregnskab ophævet, idet tilsynet ikke ved en

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt.

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. Side 1 af 8 Kendelse af 29. april 1996. 95-58.524. Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. (Connie Leth, Eskil Trolle og Vagn Joensen) Advokat A har på vegne

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1)

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) Nr. 1039 15. desember 1995 Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) I medfør af 23, stk. 2, 23a, stk. 2, og 54, stk. 6, i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt den 2. januar 2001:

Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt den 2. januar 2001: Kendelse af 12. november 2001. 00-179.621. Ikke tilladelse til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet. Bogføringslovens 12, stk. 4. (Mads Bryde Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) Advokat

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

I brev af 4. juli 2003 anmodede Finanstilsynet Dem om at komme med yderligere juridiske bemærkninger til sagen.

I brev af 4. juli 2003 anmodede Finanstilsynet Dem om at komme med yderligere juridiske bemærkninger til sagen. Kendelse af 23. juni 2004 (j.nr. 03-232.619). Klage afvist, da tilsynets skrivelse ikke anses som en afgørelse, men en vejledende udtalelse. Lov om finansiel virksomhed 372 (Susanne Nielsen, Peter Wendt,

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. august 2011 (J.nr. 2011-0023581)

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ...

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ... Kendelse af 8. juni 2009 (J.nr. 2008-0017408) Omtvistet aktivitet vedrørende rådgivning og vejledning om konkrete prospekter opfylder ikke kravet i lov om finansiel virksomhed 9, stk. 2, 2. pkt. Lov om

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Den 26. september 2006 blev [K ApS] stiftet og via styrelsens selvregistreringssystem Webreg.dk registreret den 27. september 2006.

Den 26. september 2006 blev [K ApS] stiftet og via styrelsens selvregistreringssystem Webreg.dk registreret den 27. september 2006. Kendelse af 30. juni 2009 (J.nr. 2008-0018004) Selskab pålagt at ændre navn, da nuværende navn egnet til at vildlede. Anpartsselskabslovens 2, stk. 3. (Finn Møller, Lise Høgh og Jan Uffe Rasmussen) Ved

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere