Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica"

Transkript

1 Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica

2 Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 8 REGNSKAB FOR DANICA KONCERNEN.. 9 REGNSKAB FOR FORSIKRINGSSELSKABET DANICA.. 6 DANICA KONCERNEN SELSKABSOVERSIGT FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

3 Danica koncernens hovedtal. halvår. halvår Året (Mio. kr.) RESULTATOPGØRELSE Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE Aktiver i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale Egenkapital i alt UDVALGTE NØGLETAL I PCT. Danica koncernen: Omkostningsprocent af præmier 7,0 7,2 7, Ejerkapitalgrad 9,7 9,4 9,7 Egenkapitalforrentning efter skat 0,8 4,3 9, Danica Pension: Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler 3,7 8,5 2,6 Omkostningsprocent af præmier 6,5 6,7 7,0 Bonusgrad 7, 5,8 7,3 Solvensdækning Regnskabspraksis er ændret fra. januar 2006 i overensstemmelse med Finanstilsynets opdatering af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

4 Beretning Fremgang i præmierne på 0,8 mia. kr. til 8,8 mia. kr. svarende til pct. Præmierne på markedsprodukterne i Danmark steg med 50 pct. til 2,9 mia. kr. Investeringsafkast af kundemidler på 3,7 pct. Det lave investeringsafkast indebar, at der ikke kunne gives risikotillæg Resultat af syge og ulykkesforretningen var på 332 mio. kr. Omkostningsprocenten faldt fra 7,2 pct. til 7,0 pct. Periodens resultat udgjorde 30 mio. kr. Resultat for. halvår 2006 Bruttopræmierne inkl. syge og ulykkespræmier og præmier fra investeringskontrakter steg i. halvår 2006 med 0,8 mia. kr. eller pct. til 8,8 mia. kr. Præmierne på de markedsbaserede produkter Danica Link og Danica Balance steg 50 pct. i Danmark, og ved udgangen af. halvår var der kunder, som havde valgt markedsprodukter. Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Pension udgjorde 3,7 pct. i. halvår 2006 mod 8,5 pct. i. halvår Afkastet i. halvår 2006 var påvirket af aktiekursfald og stigende renter. Efter indtægtsførsel af 9, mia. kr. i livsforsikringshensættelser som følge af rentestigning udgjorde afkastet,2 pct. Obligationer gav et afkast på 6,4 pct. inkl. afledte finansielle instrumenter, mens aktier gav et afkast på,6 pct. Ejendomme gav et afkast på, pct. Den fortsat meget positive udvikling på ejendomsmarkedet samt en indgået aftale om at afhænde en portefølje af boligejendomme har medført en værdiregulering på,2 mia. kr. KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE (Mia. kr.). halvår halvår 2005 Afkast af kundemidler 6,8 4, Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser 9, 6,9 2,3 7,2 Pensionsafkastskat,,9 Periodens rentetilskrivning 3,4 3,3 Ændring af rentekurve primo 0,5 Omkostnings og risikoresultat 0,0 0,2 Risikotillæg af hensættelser 0,5 0,5 Overført til skyggekonto 0,2 Ændring i kollektivt bonuspotentiale 0,3,2 PRÆMIER (INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER). halvår halvår 2005 (Mia. kr.) Danica Traditionel 5,4 5,7 Danica Balance og Danica Link 2,9,2 Interne overførsler, 0, Syge og ulykkesforsikring 0,6 0,5 Sverige 0,7 0,5 Norge 0,3 0,2 Præmier i alt 8,8 8,0 Selvom Danica i. halvår havde et negativt investeringsafkast, giver Danica fortsat kunderne en kontorente på 4,5 pct. p.a., og kollektivt bonuspotentiale faldt med kun 0,3 mia. kr. Præmierne i Sverige steg med 37 pct. til 0,7 mia. kr., og i de norske enheder udgjorde præmierne 0,3 mia. kr. 4 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

5 DANICA PENSION, KUNDEMIDLER BEHOLDNING OG AFKAST. halvår halvår 2005 Værdi Afkast pct. Værdi Afkast pct. (Mia. kr.) Ejendomme 6,2, 4,0 4,3 Danske obligationer 56,2 2,3 74,2 4,6 Indeksobligationer 26,8 2,8 29,2 8, Udenlandske obligationer 24,2 5,2 22,4 8,4 Kreditobligationer,9,5,2 4,2 Obligationer i alt 9, 3,0 37,0 5,8 Danske aktier 5,4 3,3 4,3 2,4 Udenlandske aktier 32,,4 7,9 7,2 Aktier i alt 37,5,6 22,2 9,9 Andre finansielle aktiver 3,6 9,3 I alt 76,4 3,7 82,5 8,5 Størstedelen af Danica Link kundernes opsparing var placeret i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på,0 pct. i. halvår Siden 2004 har kunderne opnået et afkast på 3 pct. DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT. halvår (Pct.) Garanti,0 4,0 8,4 00 pct. Obligationer,7 4, 5,6 Lav Risiko,2 0,7 5,7 Middel Risiko,0 2,7 8,7 Høj Risiko 0,8 30,2 0, 00 pct. Aktier 0,4 40,9 4,6 Afkastet til kunder i Danica Balance med middel risiko, 75 pct. aktier og 30 år til udløb blev i perioden på 0,3 pct. Siden produktet blev lanceret medio 2005, har afkastet været 4,0 pct. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT. halvår 2006 (Pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Høj,0 00 2, 38 Middel 0,3 75 2,6 27 Lav,6 49 3, 6 De forsikringsmæssige driftsomkostninger i. halvår 2006 udgjorde 56 mio. kr. Omkostningsprocenten i koncernen faldt fra 7,2 i. halvår 2005 til 7,0 i. halvår 2006, og for Danicas aktiviteter i Danmark faldt omkostningsprocenten fra 6,9 i. halvår 2005 til 6,5 i. halvår Omkostningsresultatet i Danica Pension blev på 22 mio. kr., og der var således balance mellem selskabets omkostninger og de tillæg, der opkræves. Dette er til gavn for kunderne, da et negativt omkostningsresultat ville reducere kollektivt bonuspotentiale. På baggrund af det lave omkostningsniveau og den tiltagende konkurrence har Danica Pension besluttet at sænke priserne i løbet af 2006 på både Danica Balance, Danica Link og Danica Traditionel. Prisfaldet vil berøre over kunder inden for firmamarkedet, men også private kunder med store præmier vil få lavere priser. Internationaliseringen af forsikringsplatformen forventes som planlagt at være klar til anvendelse i Norge i 4. kvartal. I maj 2006 blev den nye forsikringsmæglerlov vedtaget af Folketinget. Den nye lov sikrer grundlæggende en tids og beløbsmæssig sammenhæng således, at kunderne betaler for deres egne omkostninger til forsikringsmæglerne, og at andre kunder ikke kommer til at betale hertil. En forsikringsmæglers honorar ved pensionens tegning kan afskrives over forsikringspræmien inden for en periode på tre år. Det betyder, at kunderne ved fraflytning inden udgangen af denne FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

6 periode skal betale et eventuelt ubetalt resthonorar. Koncernens resultat sammensætter sig således: Resultatet af syge og ulykkesforsikring var fortsat ikke tilfredsstillende og gav et underskud på 332 mio. kr. mod et underskud på 6 mio. kr. i samme periode sidste år. Underskuddet skyldes primært et negativt investeringsafkast på 9 mio. kr., men også skadeudviklingen i de danske enheder var fortsat utilfredsstillende med en erstatningsprocent på 95. Stigningen i antallet af skader og nedgangen i raskmeldinger fortsatte også i De samlede hensættelser vedrørende syge og ulykkesforretningen udgjorde 7, mia. kr. Pensionsselskaberne har i de senere år tabt store summer på syge og ulykkesforretningen. Det skyldes især to forhold. For det første er erstatningerne steget meget. Særligt erstatninger i forbindelse med psykiske lidelser, herunder ikke mindst stress, er steget markant i de senere år. For det andet har forøget priskonkurrence medført, at prisen på forsikringerne ikke er steget i samme omfang som erstatningerne. DANICA KONCERNEN, RESULTAT FØR SKAT. halvår. halvår (Mio. kr.) Andel af forsikringsmæssige hensættelser m.v Syge og ulykkesresultat ) Risikotillæg Investeringsafkast af egenkapitalen Risikoresultat Forenede Gruppeliv 22 6 Resultat af Danica Pension I 62 2 Overført til skyggekonto 25 Resultat af Danica Pension Resultat af Nordenfjeldske Personforsikring og Danica Fondsforsikring Resultat af Forsikringsselskabet Danica ekskl. dattervirksomheder 23 2 Periodens resultat før skat ) I Syge og ulykkesresultatet i. halvår 2005 indgår med 30%, jf. den daværende overskudspolitik. Danica Pension har anmeldt en ændret overskudspolitik fra Det anmeldte risikotillæg opgøres som en andel af de forsikringsmæssige hensættelser med tillæg/fradrag af syge og ulykkesresultatet. I. halvår 2006 er risikotillægget opgjort til 25 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser. Som følge af det negative investeringsafkast i. halvår 2006 blev det såkaldte realiserede resultat negativt, og det var derfor ikke muligt at give risikotillæg. Risikotillægget på 25 mio. kr. er overført til en skyggekonto, som herefter udgør 25 mio. kr. Skyggekontoen kan indtægtsføres i senere regnskabsperioder, hvis investeringsafkastet muliggør dette. Den samlede skat i Danica koncernen udgjorde 24 mio. kr. og omfatter skat af perio 6 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

7 dens resultat på 5 mio. kr. og indtægt vedrørende tidligere år på 27 mio. kr. Koncernens egenkapital udgjorde 5,6 mia. kr. ultimo juni Basiskapitalen, der udelukkende består af egenkapital, udgjorde 5,5 mia. kr., og sammenholdt med et solvenskrav på 7,8 mia. kr. svarede det til en solvensdækning på 206 pct. Danica koncernens resultat efter skat udgjorde 30 mio. kr. mod 66 mio. kr. i. halvår Egenkapitalforrentningen i. halvår 2006 udgjorde 0,8 pct. efter skat. Balance, kapitalstyrke og risiko Koncernbalancen udgjorde 228 mia. kr. ultimo juni Kundemidlerne i Danica Pension udgjorde 76 mia. kr. ultimo juni 2006 og bestod af 22 pct. aktier, 69 pct. obligationer inkl. afledte finansielle instrumenter og 9 pct. ejendomme. Der blev i. halvår 2006 nettoinvesteret 8,6 mia. kr. i aktier. Hensættelser for unitlink kontrakter steg fra 3,3 mia. kr. ultimo juni 2005 til 20,0 mia. kr. ultimo juni Indregningen af nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat på unitlink kontrakter blev, som følge af nyt regelsæt fra Finanstilsynet, tilbageført pr.. januar Ændringen indebar, at egenkapitalen blev reduceret med 42 mio. kr. Kollektivt bonuspotentiale udgjorde,0 mia. kr. ultimo juni 2006 svarende til en bonusgrad på 7, pct. Danica Pension har en rating på AA hos Standard & Poor s. Selskabets kapitalstyrke, dvs. basiskapital og kollektiv bonuspotentiale med fradrag af solvenskrav, udgjorde 9,2 mia. kr. ultimo juni Hertil kommer bonuspotentiale på fripoliceydelser med 2, mia. kr., der delvis kan anvendes til at dække kurstab. Kapitalstyrken er udtryk for den sikkerhed, der er for kundernes penge. Danica koncernen har gennem. halvår 2006 overholdt såvel de røde som de gule lys. Et aktiekursfald på 30 pct. ville ultimo juni 2006 reducere kollektivt bonuspotentiale med 0,0 mia. kr. og ville påvirke egenkapitalen med 0,8 mia. kr. En rentestigning på,0 procentpoint ville reducere kollektivt bonuspotentiale med,4 mia. kr. og egenkapitalen med 39 mio. kr. Et rentefald på,0 procentpoint ville øge kollektivt bonuspotentiale med 2,3 mia. kr. og egenkapitalen med 39 mio. kr. Danica har ansat Jørgen Klejnstrup som direktør. Jørgen Klejnstrup får ansvaret for Kundeservice, Udland og HR. Direktionen består herefter af administrerende direktør Henrik RamlauHansen, direktør Jørgen Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann. FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

8 Forventninger til 2006 Forsikringsaktiviteterne forventes også i 2. halvår 2006 at udvise en positiv forretningsmæssig udvikling. Årets resultat for 2006 forventes at blive lavere end 2005, også når der ses bort fra indtægtsførsel i 2005 af risikotillæg fra tidligere år. Indtægtsførsel af risikotillæg for 2006 vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder især kursniveauet ultimo Anvendt regnskabspraksis Koncernens regnskabspraksis for indregning af hensættelse på unitlink forsikringskontrakter er, som følge af nyt regelsæt fra Finanstilsynet, ændret med virkning fra. januar Efter hidtidig praksis blev nutidsværdien af fremtidigt administrationsresultat indregnet ved forsikringskontraktens indgåelse. Ændringen medfører, at hensættelsen i fremtiden som minimum svarer til kontrakternes genkøbsværdi. Sammenligningstal er tilrettet. ÆNDRINGEN INDEBAR FØLGENDE:. halvår. halvår (Mio. kr.) Resultat før skat Skat Resultat efter skat 7 69 Pr.. januar 2006 blev foretaget nedenstående ændringer: Egenkapital 42 Hensættelser for unitlink 599 Kollektivt bonuspotentiale 06 Udskudt skat 30 Periode afgrænsning (aktiver) 57 Koncernens halvårsrapport 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 8 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

9 Resultatopgørelse. halvår Koncernen Note Mio. kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt 2 Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i genforsikringsandel Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 5 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat RESULTAT FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

10 Balance Aktiver Koncernen Note Mio. kr IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER I ALT 2 4 Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til unitlinked kontrakter Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Øvrige 23 ANDRE AKTIVER, I ALT 23 Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

11 Balance Passiver Koncernen Note Mio. kr Aktiekapital Andre henlæggelser Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudt pensionsafkastskat Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

12 Noter. halvår Koncernen Note Mio. kr BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer i alt Indirekte forsikringer Bruttopræmier i alt I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter, som ikke indgår i resultatopgørelsen: Løbende indbetalinger Engangsindbetalinger Indbetalinger i alt ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Overdragelse af hensættelser Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Som følge af at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer ikke må være negative pr. forsikring er hensættelserne forhøjet med: Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

13 Noter. halvår Koncernen Note Mio. kr ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED FORSIKRINGER Hensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg Risikogevinst Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Indbetaling investeringskontrakter Udbetaling investeringskontrakter Overdragelse af hensættelser Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Hensættelser ultimo perioden Ændring i hensættelser for unitlinked forsikringer fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i hensættelser for unitlinked forsikringer Unitlinked hensættelser er opdelt således: Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Unitlinked hensættelser ultimo perioden FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i perioden Antal heltidsbeskæftigede ultimo perioden Personaleudgifter: Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Lønninger Pensioner Andre udgifter til social sikring og afgifter Andet Personaleudgifter i alt FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

14 Noter. halvår Koncernen Note Mio. kr FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt: Brutto For egen regning Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast: Investeringsafkast fordelt til SUL Forsikringsteknisk rente, beløb Diskontering erstatningshensættelse Diskontering stigende risiko m. alder Forsikringsteknisk rente f.e.r. efter diskontering Investeringsafkast fordelt til syge og ulykkesforsikring Kursregulering erstatningshensættelser Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer Heraf overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast EGENKAPITAL Egenkapital primo året Resultat for perioden Den samlede indkomst, som kan henregnes til egenkapitalen Effekten af ændringer i anvendt regnskabspraksis Egenkapital ultimo året FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

15 Noter. halvår Koncernen Note Mio. kr EVENTUALFORPLIGTELSER Danica Pension hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S. Koncernen har en lejeforpligtelse med en restløbetid på 9 år og en årlig bruttohusleje på 4 38 Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Koncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele med et beløb på Koncernen er frivilligt momsregistreret vedrørende visse ejendomme, og der hviler herpå en resterende momsreguleringsforpligtelse på Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt Herudover er der gæld med sikkerhed i grunde og bygninger på Koncernen hæfter som deltager i interessentskaber for en gæld på i alt Heraf indgår i koncernens balance Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før Fra og med 2005 hæfter selskaberne alene for deres egen selskabsskat. Selskaberne er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor. Danica koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i diverse retssager. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica koncernens økonomiske stilling. 8 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncernens ITdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. I. halvår 2006 blev betalt 86 mio. kr. for ITdrift og udvikling og 4 mio. kr. for øvrige administrative ydelser. Endvidere har koncernen betalt 98 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af forsikringer og betjening af porteføljen, svarende til 3,8 pct. af bruttopræmieindtægten tegnet gennem Danske Bank koncernen. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. I. halvår 2006 betalte Danica koncernen i ordinært honorar 69 mio. kr. for porteføljeforvaltning, svarende til 0,04 pct. af de investeringsaktiver, der er under forvaltning. Herudover er betalt depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto 9 mio. kr. Danica koncernen har desuden i. halvår 2006 modtaget 3 mio. kr. fra Danske Bank for porteføljemanagement af Danske Banks ejendomsportefølje. 9 FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2006 Danica Pension Mia. kr. Minimum påvirkning af basiskapitalen Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på fripoliceydelser før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fri policeydelser Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Aktiekursfald på 2 pct. Ejendomsprisfald på 8 pct. Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.) Tab på modparter på 8 pct. Fald i dødelighedsintensiteten på 0 pct. Stigning i dødelighedsintensiteten på 0 pct. Stigning i invalideintensiteten på 0 pct. 0,0 0,0 0,3 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,4 2,3 4,3, 0,4,,2, 0,2 3,8 3,2 0, 0,2 0,0 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

16 Resultatopgørelse. halvår Note Mio. kr Moderselskabet 2005 Bruttopræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. 2 Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat RESULTAT FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

17 Balance Aktiver Moderselskabet Note Mio. kr IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER I ALT Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

18 Balance Passiver Moderselskabet Note Mio. kr Aktiekapital Andre henlæggelser Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 8 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

19 Noter. halvår Moderselskabet Note Mio. kr BRUTTOPRÆMIEINDTÆGTER Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast: Forsikringsteknisk rente, sats Forsikringsteknisk rente, beløb Diskontering erstatningshensættelse Forsikringsteknisk rente f.e.r. efter diskontering Investeringsafkast i alt Kursregulering erstatningshensættelser Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer Heraf overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 3,26% ,32% EGENKAPITAL Egenkapital primo året Resultat for perioden Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Indkomst indregnet direkte på egenkapital Den samlede indkomst som kan henregnes til egenkapitalen Effekten af ændringer i anvendt regnskabspraksis Egenkapital ultimo perioden SOLVENSKRAV Solvenskrav ved periodens udgang Det samlede solvenskrav i koncernens forsikringsselskaber udgjorde mio. kr. ultimo. halvår 2006 mod 8.55 mio. kr. ultimo BASISKAPITAL Egenkapital Andel af datterforsikringsselskabs basiskapital Værdien af den pågældende ejerandel Kernekapital Immaterielle aktiver Skatteaktiver Andel af kapitalkrav i datterforsikringsselskab Reduceret kernekapital Basiskapital EVENTUALFORPLIGTELSER Selskabet har en lejeforpligtelse med en restløbetid på 9 år og en årlig bruttohusleje på Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før Fra og med 2005 hæfter selskabet alene for deres egen selskabs. skat. Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

20 Noter. halvår Note Mio. kr KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncernens edbdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Forsikringsselskabet Danica administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I. halvår 2006 har Forsikringsselskabet Danica således refunderet Danica Pension 3 mio. kr. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. 20 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT 2006

21 Danica koncernen selskabsoversigt Forsikringsselskabet Danica Danica Danica Liv Pension & Pension Nordenfjeldske Personforsikring Danica Fondsforsikring Danica Pension I Danica Liv III Danica Fondförsäkring Danica ButiksCenter Danica Ejendomsselskab BGP.INV 0065 City 2 Lyngby Storcenter Hovedbanegårdens Butikscenter Adresse Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Registreringsnummer CVR FORSIKRINGSSELSKABET DANICA HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 4 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 3 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2014 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 5 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Forsikringsselskabet Danica Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmieindtægter

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 Halvårsrapport 005 Danica koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for 1. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 6 Forventninger til 005

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

AP Pension livsforsikringsaktieselskab CVR

AP Pension livsforsikringsaktieselskab CVR CVR 18530899 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Aktiver... 6 Passiver... 7 Egenkapitalopgørelse... 8 Noter... 9 Side

Læs mere

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR CVR 19382583 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Koncernregnskab... 5 Koncernresultatopgørelse... 5 Koncernbalance... 6 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR

Foreningen AP Pension f.m.b.a. CVR CVR 19382583 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Koncernregnskab... 5 Koncernresultatopgørelse... 5 Koncernbalance... 6 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2005. Danica Pension I

Årsrapport 2005. Danica Pension I Årsrapport 2005 Danica Pension I Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr ) Halvårsrapport for 1. halvår 2008 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere