Det evige evangelium. Ugens vers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det evige evangelium. Ugens vers"

Transkript

1 13 TIL SABBATTEN 27. DECEMBER 2014 Det evige evangelium Ugens vers Introduktion I fortiden viste Herren sig for dem. Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. (Jer 31,3). I vores studium af Jakobsbrevet har vi set på en række emner, som hører sammen med evangeliet, og vi har foretaget en del sammenligninger med andre bibelske forfattere. Det er ikke altid klart, hvordan Jakobs udtalelser passer sammen med andre dele af Skriften, især når det drejer sig om noget så centralt som selve evangeliet; men som vi har set, er der overensstemmelse. Dette er meget vigtigt; for vores budskab i de sidste tider har som grundlag forkyndelsen af et evigt evangelium for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk (Åb 14,6). I det sidste bibelstudium for dette kvartal vil vi fokusere på nogle grundlæggende spørgsmål mht. det evige evangelium, spørgsmål om frelse af tro, som forkyndes i hele Bibelen også Jakobsbrevet. Det er vigtigt at huske, at Bibelen ikke modsiger sig selv, især ikke mht. noget så grundlæggende som frelse. Ved at afslutte dette kvartal med at se på, hvordan evangeliet findes i hele Bibelen, kan vi lettere se, hvordan Jakobsbrevet passer ind i et større billede af Guds frelsesplan. Ugens tekster Hebr 4,2 Sl 130,3-4 Luk 15,11-32 Rom 3,24-26 Hebr 10,1-4 Åb 14,12 126

2 SØNDAG 21. DECEMBER 2014 Evangeliet i Det Gamle Testamente For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det (Hebr 4,2). Dette vers er ret overraskende i sine konklusioner. For det første var evangeliet, ikke kun et glædeligt budskab, men det glædelige budskab forkyndt i Det Gamle Testamente. For det andet blev det forkyndt ligesom i Det Nye Testamente. Der er ikke nogen antydning om, at der var nogen forskel i budskabet. Problemet lå altså ikke i budskabet, men i modtagelsen af det. Også i vores tid kan forskellige mennesker høre det samme evangelium på meget forskellig måde. Derfor er det vigtigt, at vi overgiver os i tro til Ordets lære, så vi kan høre evangeliet på den rigtige måde, når det forkyndes. Læs versene og gengiv kort evangeliets budskab i hvert af dem: 1 Mos 3,15 2 Mos 19,4-6 Sl 130,3-4 Sl 32,1-5 Es 53,4-11 Jer 31,31-34 Lagde du mærke til et fælles træk ved dem? Gud griber ind for at frelse os; han tilgiver vores synd og sætter fjendskab i os mod synden, så vi kan blive villige og lydige (Es 1,19). Den ene (Jesus) døde for de mange og bar deres (vores) synd og retfærdiggør dem, der ikke fortjener det. Den nye pagt er anderledes end den gamle pagt, fordi loven er skrevet i hjertet, og Gud husker ikke længere på deres synd (Hebr 8,12). Tilgivelse og den nye fødsel er med andre ord en samlet pakke; retfærdiggørelse og helliggørelse udgør Guds løsning på syndens problem. Vi kunne tilføje mange andre skriftsteder; for budskabet er det samme i hele Bibelen. Gud elsker os på trods af vores synd og har gjort alt, hvad der er muligt for at frelse os fra den. Til at tænke over Hvordan kan vi, som tror på betydningen af at holde loven, beskytte os selv mod den fejl at tro, at lydighed mod loven kan retfærdiggøre os? Hvorfor er dette ikke altid så let? 127

3 MANDAG 22. DECEMBER 2014 Evangeliet levendegjort Nogle mennesker har meget svært ved at finde evangeliet i evangelierne! Jesu lære kan synes meget legalistisk, men kun hvis vi ikke hører resten af beretningen. De fleste mennesker i Israel på Jesu tid anså sig selv for at stå i et meget godt forhold til Gud. De støttede templet ved at betale den lovbefalede tempelskat og bragte de forventede ofringer. De afstod fra uren føde, deres sønner blev omskåret, de overholdt de religiøse fester og sabbatter, og de forsøgte i det store og hele at holde loven, som den blev undervist af deres religiøse ledere. Men så kom Johannes og råbte: Omvend jer og lad jer døbe. Og Jesus sagde, at det var nødvendigt med en ny fødsel (Joh 3,3.5), og at hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget (Matt 5,20). Jesus sagde med andre ord: I har brug for noget, som I ikke har. Jeres gerninger er ikke nok. Luk 15,11-32; 18,9-17 På hvilken måde illustrerer disse lignelser evangeliet? I lignelsen om den fortabte søn er sønnen fortabt, men ved det ikke. Men med tiden begynder han at se sin fars kærlighed på en ny måde og længes efter at komme tilbage. Hans stolthed er forsvundet. Han håbede at kunne blive godtaget som en tjener, men bliver forbløffet over sin fars overstrømmende æresbevisninger. Deres forhold er ikke alene genoprettet. Det er forvandlet. En tilsvarende ombytning af forventninger møder vi i den anden lignelse. Den retfærdige farisæer bliver ignoreret af Gud, mens den syndige tolder ikke alene bliver accepteret, men går bort derfra retfærdiggjort, tilgivet og befriet fra sin skyld. Begge historier hjælper os til at se Gud tydeligere, som en far og som en, der retfærdiggør de ugudelige. Når Jesus beskriver bægeret med de pressede druer som mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse, lider han som det sande påskelam den død, som vi skulle lide (Matt 26,28; sml. Mark 10,45) Frelsen er altså gratis for os, fordi Jesus betalte alt. Hvilket håb finder du for dig selv i hver af de to lignelser? Hvordan kan du identificere dig med nogle af personerne i disse lignelser, og hvad bør dit svar sige om, hvad du måske har brug for at ændre i dit åndelige liv? 128

4 TIRSDAG 23. DECEMBER 2014 Evangeliet hos Paulus Ligesom mange af sine landsmænd mente Paulus, at hans åndelige tilstand var god. Men så opdagede han Jesus som Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig (Gal 2,20). Pludselig så han sig selv, ikke som frelst, men som fortabt; ikke en Guds tjener, men Guds fjende; ikke retfærdig, men den største blandt syndere. Hans øjne blev åbnet over for evangeliet i Det Gamle Testamente. Guds åbenbaring til ham personligt og gennem Skriften forvandlede hans hjerte og ændrede hans liv for altid. Vi vil aldrig forstå Paulus skrifter, før vi indser disse grundlæggende kendsgerninger, som ligger til grund for det, han skrev. 2 Kor 3,14-16 Læs teksten og læs derefter vers 2-6. Hvad siger Paulus her er det afgørende skridt? Betydningen af den gamle pagt bliver kun tydelig, når én vender om til Herren (vers 16). Jesus er vejen til frelse. Alt begynder og ender med ham. Fordi Israel, ligesom Paulus før hans omvendelse, stolede på deres egen lydighed, oplevede de den gamle pagt som dødens tjeneste. Hvorfor? Fordi alle har syndet (Rom 3,23), også Israels folk, og budene kunne kun fordømme dem (2 Kor 3,7). Men de troende i Korinth var derimod et Kristus-brev ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod (vers 3). Rom 1,16-17; 3,24-26 Hvordan definerer Paulus evangeliet? Hvad modtager enhver som tror på Kristus? Evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Retfærdighed er ikke baseret på, hvad vi gør, men på hvad Kristus har gjort for os, og som vi modtager gennem tro. Dette er en overbevisning, som vokser af tro til tro (Rom 1,17). Betydningen deraf uddybes af Paulus i resten af Romerbrevet, og kernen finder vi i slutningen af kapitel 3. Ved tro på Kristus har vi forløsning (Gud har købt os tilbage ved at betale for vores synder), retfærdiggørelse (af nåde fritages vi for skyld og renses) og tilgivelse (Gud tager os tilbage og glemmer vores fortids synder). Gennem Kristi offer viser Gud, at han er retfærdig, når han retfærdiggør de ugudelige, som tror på Jesus. 129

5 ONSDAG 24. DECEMBER 2014 Den nye pagt Hebr 8,1-2.6 Hebr 7,19; 8,9; 10,1-4 Åb 13,8 Jer 32,40 Hebr 13,20-21 Joh 13,34 Hebræerbrevet beskriver den nye pagt som en bedre pagt end den gamle. Det naturlige spørgsmål må derfor være: Hvorfor oprettede Gud den gamle pagt, hvis den ikke var god nok? Men problemet lå ikke i pagten, men i folkets reaktion på den. Hvilke problemer med den gamle pagt beskrives her? Folket blev ikke i min pagt (Hebr 8,9), men var ulydige og oprørske. Dette sammen med det faktum, at dyreofringerne i den gamle pagt aldrig kunne fjerne folkets synder (Hebr 10,4), betød, at syndens problem var uløst. Kun ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle (Hebr 10,10) kan der sones for synd, også for synder begået under den gamle pagt (Hebr 9,15). Dette skyldes, at loven jo ikke førte til målet men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvori vi kommer Gud nær (Hebr 7,19) gennem løftet i den nye pagt. På en måde er den nye pagt slet ikke ny; for lige siden løftet i Edens have om, at kvindens afkom skulle knuse slangens hoved, har frelsesplanen altid, fra verden blev grundlagt, været baseret på Kristi, det slagtede lams, død. Nådens pagt er ikke en ny sandhed; for den har i al evighed eksisteret i Guds tanke. Derfor kaldes den en evig pagt. (Ellen White, The Faith I Live By, s. 77). Men som vi så hos Paulus sker der noget særligt, når vi vender os til Gud. I forbindelse med den evige pagt har Gud lovet: Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig (Jer 32,40). At ofre dyr uden at have tro var næsten som at betale for synden. Når vi i stedet ser hen til Jesus, som udholdt korset uden at ænse dets skam og som fandt sig i en sådan modstand fra syndere (Hebr 12,2-3), ser vi syndens ufattelige pris og den gode nyhed, at denne pris er betalt af Jesus Kristus med en evig pagts blod (Hebr 13,20). Denne nye pagt forandrer vores syn på alt, fx budet om at elske hinanden. Det er i virkeligheden ikke nyt (3 Mos 19,18) bortset fra, at vi ikke kun skal elske vores næste som os selv, men som jeg [Jesus] har elsket jer (Joh 13,34). 130 Til at tænke over Hvordan kan vi nogen sinde lære at elske andre, som Jesus har elsket os?

6 TORSDAG 25. DECEMBER 2014 Evangeliets klimaks I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne. (Åb 10,7). Joh 8,56 Rom 4,13 Jak 2,21-23 Åb 12,17 Åb 14,12 Det er bemærkelsesværdigt, at udover Åb 14,6 er Åb 10,7 det eneste vers i Johannes Åbenbaring, som specielt henviser til evangeliets forkyndelse (det græske ord, som oversættes med forkyndt er euangelizō, at forkynde gode nyheder ). Disse to kapitler har en særlig betydning for syvende dags adventister; for vi finder vores kald og missionsbefaling beskrevet i dem. Gud har med andre ord givet os en særlig befaling om at forkynde det evige evangelium, som han ikke har givet til nogen andre. Evangeliet er det samme fra 1 Mosebog til Johannes Åbenbaring. Loven er den samme. Pagten er den samme. Jesus, Paulus og Jakob bekræfter alle, at evangeliet er det samme som det, Abraham troede. Abrahams lydige tro havde sit udspring i, at han forudså Jesu offer. Vi behøver ikke at balancere tro og gerninger for at blive frelst. Troen alene er nok; men det må ikke blot være en intellektuel tro som den de onde ånder har, eller en formastelig tro, som gør brug af Guds løfter uden at opfylde betingelserne for frelse; i stedet må det være en tro, som viser sig i gerninger. Hvorfor er henvisningerne om at holde fast ved Guds bud og Jesu vidnesbyrd og tro af betydning i det evige evangeliums sammenhæng? Det afgørende i de sidste tider vil være, hvem vi vil tilbede og adlyde. Gud, som har skabt himmel og jord og hav og kilder (Åb 14,7)? Eller dyret og dets billede? Lydighed mod Guds bud (inklusiv sabbatsbudet) og tro på Jesus kendetegner dem, som forbliver trofaste indtil enden. Sand religion kræver både tro og lydighed. Trods modstand og forfølgelse er der hele tiden blevet bragt vidnesbyrd om Guds lovs evige gyldighed og om den hellige pligt til at holde sabbat på den dag, der blev indstiftet ved skabelsen. Disse sandheder, der i Åbenbaringen 14 forkyndes i forbindelse med det evige evangelium, skal kendetegne Kristi menighed, når han kommer igen. For som et resultat af det trefoldige budskab forkyndes det: Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og ved troen på Jesus. (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 366.) 131

7 FREDAG 26. DECEMBER 2014 Læs Ellen White Vi har brug for at nå en højere standard, gå fremad og gøre brug af vores ophøjede privilegier. Vi bør vandre ydmygt med Gud, ikke prale af en fuldkommen karakter, men i enkel tro tage ethvert løfte i Guds Ord til os; de gælder for dem, som er lydige, ikke for dem, der overtræder Guds lov. Vi skal ganske enkelt tro på Guds vidnesbyrd og være totalt afhængige af ham, så vil enhver mulighed for selvforherligelse og stolthed forsvinde. Vi frelses virkelig af tro, ikke en passiv tro, men ved den tro, der viser sig i kærlighedshandlinger og renser sjælen. Kristi hånd kan nå den største synder og bringe ham tilbage fra overtrædelse til lydighed; men ingen kristendom er så højtragende, at den kan hæve sig over Guds hellige lovs krav. Da ville man være uden for Kristi kraft til at hjælpe, uden for hans lære og eksempel; for han siger: Jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed, og alle, som følger Kristus, vil være lydige mod Guds hellige lov. (Ellen White, Signs of the Times, 31. marts 1890). Spørgsmål til drøftelse 1. Drøft de forskellige ting ved evangeliet, som Jesus, Jakob og Paulus lægger vægt på i deres lære, både ligheder og forskelle. Hvordan kan vi ved at læse dem samlet og se hele billedet beskytte os selv mod at ende op enten i lovtrældom eller i billig nåde? 2. Hvilke løfter i evangeliet kan du gøre brug af, når du føler dig mismodig over din åndelige tilstand? Hvorfor må du aldrig give op, selv i de mørkeste øjeblikke, og hvorfor er løftet om Kristi retfærdighed som en gave til uværdige syndere nøglen til at beskytte dig fra at opgive? 3. De tre englebudskaber forbinder nøje skabelsen med forløsning og frelse. Det gør Joh 1,1-4 også. Hvorfor er disse emner så nært forbundet med hinanden? Hvordan er denne nære forbindelse med til at forklare, hvorfor sabbatten er en så vigtig del af Guds lov? Hvordan hjælper dette tætte bånd os til at forstå den centrale rolle, sabbatten har i den endelige kamp i de sidste dage? 132

8 DIALOG TIL SABBATTEN 27. DECEMBER 2014 Aktiviteter og dialog Guds ord Denne sidste sabbat i kvartalet er en god anledning til at drøfte, hvad I som klasse har fået ud af studierne. Lad hvert medlem forberede at nævne et eller to punker, som har givet udbytte for det personlige kristenliv. - Dette kan også være sabbatten, hvor I søger svar på nogle af de konkrete bibelske spørgsmål, studiet har rejst. Lad et medlem eller en gæst forberede sig på at give nogle svar. - Juletiden er en travl periode; men glem ikke, at en fællesspisning for sabbatsskoleklassen kan være en god ide for fællesskabet. Åbenbaringens Bog henviser til skabelse tre gange i forbindelse med den sidste menigheds forkyndelse, i budskabet til Laodikea (3,14) og i englenes prædikener i henholdsvis 10,6 og 14,7, hvor sabbatsbudet begge gange citeres. - Hvorfor tror du, at skabelsen specielt understreges i tilknytning til den sidste menigheds budskab til verden? - Hvilke forhold gør skabelsen særlig relevant for vores tid og for forståelsen af evangeliet i vores tid? Uddybende spørgsmål Det betyder De fire store hovedpunkter i frelseshistorien er skabelsen, syndefaldet, korset og Jesu genkomst. - Hvad forskel vil det gøre for opfattelsen af frelse, hvis skabelsen ikke var virkelig? - Hvad forskel vil det gøre for opfattelsen af frelse, hvis Jesu genkomst ikke er en dramatisk, historisk begivenhed, men i stedet fx en indre, åndelig oplevelse? Evangelium kommer af et græsk ord, der betyder godt eller glad budskab. Forstavelsen eu betyder god/glad/, og hoveddelen af ordet genkender vi i et ord som engel, der betyder budbærer og i Biblen bruges både om himmelske væsener og mennesker - disciplene kaldes egentlig engle i Luk 9,52, oversat med sendebud. Ordet har imidlertid også en baggrund i Det Gamle Testamente, som jo var de hellige skrifter for forfatterne af Det Nye Testamente. De talte ikke i et tomrum, men anvendte tanker og udtryk, som deres tilhørere og læsere allerede kendte. Det hebraiske ord mebassar (en tillægsform af ordet basar) anvendes i Es 52,7 om den, der bringer godt eller glædeligt budskab. I sammenhængen henviser det 133

9 DIALOG TIL SABBATTEN 27. DECEMBER 2014 til den, der fortæller, at Gud er på vej, og i den efterfølgende profeti i Es 52,13-53,12 beskrives den lidende Messias, Jesus Kristus! Hunkønsformen af mebassar er brugt i Sl 68,12 om skaren af kvinder, der bringer glædesbud. Forkyndelsen af evangeliet er her betroet kvinder! Forstå det bedre I Hebræerbrevet 8,17 siges det, at den gamle pagt nu er forældet. Omkring år 1900 angreb A.F. Ballinger vores kirkes lære, fordi han mente, at det, der nu var forældet, var tjenesten i den hellige afdeling i himlens helligdom, og at tjenesten i det allerhelligste, det vil sige dommens dag, var trådt i stedet ved Jesu himmelfart. I 1980 erne genoplivede andre teologer denne idé i nye angreb på vores adventistiske forståelse. Men det, som var forældet, var ikke den hellige afdeling i himlen, men den jødiske tjeneste på jorden, som var blevet erstattet af den virkelige helligdomstjeneste i himlen, hvor Jesus var blevet indviet som ypperstepræst. Modsætningen er ikke mellem de to afdelinger i helligdommen, men mellem skyggebilledet på jorden (israelitternes helligdom) og den himmelske virkelighed. Jesu tjeneste som vores ypperstepræst indbefatter jo da også de centrale dele af den daglige tjeneste i den hellige afdeling. Jesus er vores mellemmand, der repræsenterer os, når vi beder. Gud sørger for os, som han sørgede for sit folk, symboliseret ved de 12 skuebrød. Og Gud sender stadig sin Hellige Ånd for at oplyse vores hjerte og sind om, hvem Jesus er, så vi ser ham som vores frelser og forløser. NOTER 134

10 NOTER TIL SABBATTEN 27. DECEMBER

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

11. søndag efter trinitatis 7. august 2016

11. søndag efter trinitatis 7. august 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Kærlighed til Jesus Salmer: 10, 24, 448; 151, 520 Evangelium: Luk. 7,36-50 "Hvem er han som endog tilgiver synder?" "Hvem er han?" Hvem er Jesus? Det er det store og

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Lærdomme fra helligdommen

Lærdomme fra helligdommen 4 Lærdomme fra helligdommen TIL SABBATTEN 26. OKTOBER 2013 Ugens vers Introduktion De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem (2 Mos 25,8). Helligdommen er en af Guds vigtigste metoder

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22).

Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). 7 Vejen til tro TIL SABBATTEN 12. AUGUST 2017 Ugens vers Introduktion Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). Brevduer

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jeg sagde undskyld! Det er fint, Troy. Nu mangler du bare at finde ud af, hvordan du vil betale for skaderne. Betale for skaderne!

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Af nåde ved tro JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD For nogle dage siden lagde jeg ud en FaceBook status angående hvad der egentlig frelser ifølge Efeserbrevet 2:8 - er det "af nåde" eller "ved

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion 3 Bjergprædikenen TIL SABBATTEN 16. APRIL 2016 Ugens vers Introduktion Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vores profetiske budskab

Vores profetiske budskab 11 Vores profetiske budskab TIL SABBATTEN 14. DECEMBER 2013 Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Retfærdiggørelse af tro alene

Retfærdiggørelse af tro alene 4 Retfærdiggørelse af tro alene TIL SABBATTEN 22. JULI 2017 Ugens vers Introduktion Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion 9 Vær, den du er TIL SABBATTEN 27. MAJ 2017 Ugens vers Introduktion Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Jesus, den største missionær

Jesus, den største missionær 7 TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2015 Jesus, den største missionær Ugens vers Introduktion Jesus sagde igen til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer (Joh 20,21). Ifølge Bibelen

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Tilgivelse i NT. Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004

Tilgivelse i NT. Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004 Tilgivelse i NT Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004 1) Indledning Emnet er tilgivelse i NT og dermed er der foretaget en afgrænsning. Her tænker jeg ikke

Læs mere

Overvind det onde med det gode

Overvind det onde med det gode 12 TIL SABBATTEN 23. DECEMBER 2017 Overvind det onde med det gode Ugens vers Introduktion Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Helligåndens guddommelighed

Helligåndens guddommelighed 3 TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2017 Helligåndens guddommelighed Ugens vers Introduktion Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (2 Kor 13,13). Hele vejen igennem

Læs mere

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14).

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). 7 Sejr over synd TIL SABBATTEN 18. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). Hvis gerninger ikke kan frelse os,

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lærdomme fra Jobs Bog

Lærdomme fra Jobs Bog 14 Lærdomme fra Jobs Bog TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Kristus og loven i Bjergprædikenen

Kristus og loven i Bjergprædikenen 4 TIL SABBATTEN 26. APRIL 2014 Kristus og loven i Bjergprædikenen Ugens vers Introduktion Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere