Udskriftsdato Version nummer 7 Revision Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC"

Transkript

1 Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Detaljer om leverandør af sikkerhedsdatablad Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf Web: Informationsafdeling: Hagerty SA Nødtelefonnummer: 24 timers nødtelefonnummer til læge: Swiss Toxicological Information Centre, Zürich 2 Fareidentificering Klassificering af stof eller blanding: Klassificering i henhold til Direktiv 67/548/EEC eller Direktiv 1999/45/EC Klassificeringssystem: Klassificeringen overholder gældende EC regler om farlige stoffer og præparater Etiketelementer Mærkning i henhold til EU guidelines: Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EC Direktiver Andre farer Resultat af PBT og vpvb vurdering PBT: Ikke anvendelig vpvb: Ikke anvendelig 3 Sammensætning/information om ingredienser Kemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: Blanding i vand med ikke-farlige ingredienser og nedennævnte stoffer Skadelige ingredienser chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No ] og 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one [EC No ] (3:1) T R23/24/25; C R34; Xi R43; N R50/53 Yderligere information: Den fulde tekst med de relevante risikoudtryk findes i afsnit 16. < 5% (Fortsættes side 2)

2 Side 2/6 4 Førstehjælpsforholdsregler (Fortsat fra side 1) Beskrivelse af førstehjælpsforholdsregler Generel information: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Indåndning: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Hudkontakt: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Øjekontakt: Vask øjeblikkeligt med rigelige mængder vand Indtagelse: Skyl munden og drik så et eller to glas vand (eller mælk). I tilfælde af vedvarende symptomer bør man søge læge. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Angivelse af behov for eventuel øjeblikkelig lægebehandling og nødvendig specialbehandling Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig 5 Brandslukningsforholdsregler Slukningsmedier Passende slukningsmedier: CO2, slukningspulver eller vandstråle. Bekæmp større brande med vandstråler eller alkoholbestandigt skum. Særlig fare der opstår fra stofferne eller blandingen Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed Råd til brandslukningsmandskab Beskyttelsesudstyr: Der kræves ingen specielle forholdsregler 6 Forholdsregler ved tilfældige udslip Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og beredskabsprocedurer: Ikke påkrævet. Miljømæssige forholdsregler: Fortynd med masser af vand. Metoder og materialer til indeslutning og oprydning: Absorber med væskebindende materiale (sand, kiselgur, universalbindemidler, savsmuld). Henvisning til andre afsnit: Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering Se Afsnit 8 for information om personlig beskyttelsesudstyr Se Afsnit 13 for information om bortskaffelses 7 Håndtering og lagring Forholdsregler om sikker håndtering: Anvend almindelige regler for arbejde med kemikalier Information om beskyttelse mod eksplosioner og brand: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Betingelser for sikker oplagring, herunder eventuelle uforeneligheder Krav til lagerrum og beholdere: I overensstemmelse med lokal lovgivning Oplagring på et fælles lagerlokale: I overensstemmelse med lokal lovgivning. Yderligere information om lagerforhold: Ingen Specifik slutanvendelse(r) Ingen yderligere relevant information er tilgængelig (Fortsættes side 3)

3 Side 3/6 8 Eksponeringskontrol og personbeskyttelse (Fortsat fra side 2) Kontrolparametre Komponenter med grænseværdier som kræver overvågning på arbejdsstedet: Produktet indeholder ingen relevante mængder materialer med kritiske værdier, som skal overvåges op arbejdsstedet. Yderligere information: De lister, som var gyldige ved samlingen, blev anvendt som grundlag Eksponeringskontrol. Personbeskyttende udstyr Generelle beskyttende og hygiejniske forholdsregler: Bør være i overensstemmelse med de sædvanlige forholdsregler for håndtering af kemikalier Åndedrætsudstyr: Personlig beskyttelse kræves normalt ikke. Beskyttelse af hænder: Ved almindelig brug kræves ingen beskyttelse af hænderne. Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller kræves normalt ikke. Deres anvendelse anbefales imidlertid i de tilfælde hvor håndtering af det ufortyndede produkt medfører risiko for sprøjtning. 9 Fysiske og kemiske egenskaber Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generel Information Udseende: Form: Farve: Væske Mælkeagtig Hvid Lugt: Lugtgrænse ph-værdi Svagt parfumeret 7,0 < ph 7,5 Ændring i tilstand Smeltepunkt/Smelteområde: Kogepunkt/Kogeområde: 100 C Flammepunkt: Ikke anvendelig. Brændbarhed (fast, gasformigt) Ikke anvendelig Antændelsestemperatur: Nedbrydningstemperatur Eksplosionsegenskaber Produktet er ikke eksplosivt. Kritiske værdier for eksplosion: Nederste: Øverste: Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende Damptryk: Tæthed ved 20 C: 1,02 g/cm³ Damptæthed: Fordampningsgrad: (Fortsættes side 4)

4 Side 4/6 Opløselighed i / Blandbart med vand: Fuldt blandbart Udspaltningskoefficient (n-octanol/vand): Viskositet: dynamisk: Andre oplysninger: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig 10 Stabilitet og reaktionsevne (Fortsat fra side 3) Reaktivitet: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Kemisk stabilitet Stabilt under normale omgivende og forventede oplagrings- og håndteringsforhold hvad angår temperatur og tryk Termisk nedbrydelighed / forhold der skal undgås: Ingen nedbrydning hvis anvendt i henhold til specifikationer. Mulighed for farlige reaktioner: Ingen kendte farlige reaktioner. Forhold der skal undgås Ingen yderligere tilgængelig relevant information Uforenelige materialer: Ingen yderligere tilgængelig relevant information Farlige nedbrydningsprodukter: Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter. 11 Toksikologisk information Information om toksikologiske effekter Akut giftighed: LD50 (oral): Baseret på den toksikologiske klassificering er LD50 (oral) estimeret til at være > 2000 mg/kg. Primær irritationseffekt: hudkontakt: Ikke sandsynligt at det vil irritere ved normal brug. øjekontakt: Ikke sandsynligt at det vil irritere ved normal brug. indånding: Finder ikke anvendelse. indtagelse: Ikke sandsynligt det vil være skadeligt med mindre det indtages i større mængder. Sensibilisering: Ingen kendte virkninger Gentagen dosis giftighed: Ingen kendte virkninger STOT-enkel blotlægning: Ingen kendte virkninger. STOT-gentagen blotlægning: Ingen kendte virkninger 12 Økologisk information Giftighed Akvatisk giftighed: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Persistens og nedbrydelighed: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Klassificering: Denne klassificering referer til det ufortyndede produkt. Bioakkumulativt potentiale: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Mobilitet i jord Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Resultat af PBT og vpvb vurdering: PBT: Ikke anvendelig vpvb: Ikke anvendelig Andre uønskede bivirkninger: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig (Fortsættes side 5)

5 Side 5/6 13 Bortskaffelsesforhold (Fortsat fra side 4) Affaldshåndteringsmetoder Anbefaling: Bortskaf det med overholdelse af officielle regler. Europæiske affaldskatalog: Andre rengøringsmidler end dem der er nævnt i Ikke-rensede emballager Anbefaling: Bortskaf det med overholdelse af officielle regler. Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, om nødvendigt med et rengøringsmiddel. 14 Transportinformation UN-Nummer ADR, ADN, IMDG, IATA ugyldigt UN rigtigt afskibningsnavn ADR, ADN, IMDG, IATA ugyldigt Transportfare klasse(r) ADR, ADN, IMDG, IATA Klasse ugyldig Pakkegruppe ADR, IMDG, IATA ugyldig Transport i bulk i henhold til Tillæg II af MARPOL73/78 og IBC Kode Ikke anvendelig Transport/ Yderligere information: Ikke-farligt i overensstemmelse med ovennævnte regler. 15 Information om regulativer Sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige reguleringer/lovgivning specifikke for stoffet og blandingen: Ingredienser henhold til EC forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004 parfumer, Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Linalool Kemisk sikkerhedsvurdering: Der er ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering 16 Andre oplysninger Informationerne i dette dokument er baseret på vor bedste nuværende viden. Det udgør imidlertid ikke en garanti for eventuelle specifikke produktfunktioner og udgør ikke en juridisk bindende kontrakt. Relevante udtryk R23/24/25 Giftigt ved indånding, in kontakt med hud og hvis det synkes R34 Forårsager forbrændinger R43 Kan forårsage sensibilisering ved kontakt med huden (Fortsættes side 6)

6 Side 6/6 (Fortsat fra side 5) R50/53 Meget giftigt for vandorganismer. Kan forårsage langsigtet skadelig virkning på vandmiljøet Afdeling der udsteder materiale sikkerhedsdatablad: Hagerty SA Kontakt: tlf Internationale referencer: MSDS kode: Version: 8 MSDS revisionsdato: * Revisioner er mærket med en stjerne (*) i margenen

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Nova L6 Revision: 20150117 Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere