Spildevandstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandstilladelse"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr Dok.nr Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi v/hans Jørgen Kæmpe, Klaus Berntsensvej 31, 5471 Søndersø. RÅDHUSPLADSEN OTTERUP TELEFON

2 Indhold Afgørelse og tilladelsens vilkår Indretningsvilkår Driftsvilkår Tilsyn og kontrol Bemærkninger Klagevejledning... 6 Indledning... 8 Ansøger... 8 Sagsakter... 8 Lovgrundlag... 8 Beliggenhed og planforhold... 8 Beskrivelse af virksomhedens indretning og drift... 9 Miljøteknisk vurdering Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Kloakplan... 12

3 Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 1 kap. 4 til Kæmpes Taxi, v/hans Kæmpe, Klaus Berntsensvej 31, 5471 Søndersø, CVR-nr Resumé Natur og Miljø har den 1. februar 2013 modtaget en ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand fra indendørs vaskeplads i eksisterende bygning fra Vaskepladsen indrettes med en manuel autovaskemaskine fra Brødrene Vestergaard til udvendig vask af busser. Autovaskemaskinen tilsluttes en ¾ tapventil med en haveslange. Autovaskemaskinen er ikke automatisk, men skubbes manuelt rund om bussen, når der vaskes. Den udvendige vask af busser foretages på vaskepladsen, hvor der vil blive indrettet et spor med plads til en bus ad gangen. Vaskepladsen vil blive forsynet med en afløbsrende med afløb til et sandfang og en olieudskiller. Sandfanget er et Mallsed på 5000 liter og olieudskilleren en Neutratar 10 l/sek., med prøveudtag. I autovaskemaskinen anvendes Autochampoo m/voks som er fra Clean Care. Der anvendes ikke højtryksspuling. På vaskepladsen foretages vask af 10 busser pr. uge i 45 uger.(der vaskes ikke busser i børnenes ferie). Ifølge Hans Kæmpe er det ikke altid de vasker hele bussen, ofte er det kun frontruden og bagenden på bussen der vaskes. Ligesom de heller ikke anvender shampoo ved hver vask. Der anvendes kun shampoo, når bussen er meget beskidt. De små taxier bliver vasket ude i byen. På vaskepladsen foretages mindre reparationer. Alle andre reparationer foretages på Allesø Autoværksted. I rummet er der også opbevaring af sæber, alm. olie, køler væsker og sprinklervæske. Forudsætningerne for spildevandstilladelsen, herunder den miljømæssige vurdering af ansøgningen, kan læses i den spildevandstekniske beskrivelse og vurdering bagerst i tilladelsen. Der gives spildevandstilladelse til afledning af spildevand fra virksomheden herunder processpildevand fra vaskepladsen. Der gøres opmærksom på, at spildevandstilladelsen kun omfatter forholdene til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Øvrige tilladelser skal indhentes særskilt. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den spildevandstekniske beskrivelse og vurdering. Afgørelse og tilladelsens vilkår I henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 3, meddeler Nordfyns Kommune hermed tilladelse til udledning af spildevand til forsyningsselskabets kloak, på følgende vilkår: 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

4 1. Indretningsvilkår 1.1 Vaskepladsen skal være med tæt belægning og indrettet, så spildevandet ikke løber ud på de omkringliggende arealer. (fald eller opkant). 1.2 Spildevand fra vaskepladsen tillades afledt til spildevandsledningen via slamfang på 5000 l og en coalescensudskiller med kapacitet på min. 10 l/s. 1.3 I afløbet fra vaskepladsen skal der efter olieudskilleren forefindes en prøvebrønd, som muliggør udtagning af stikprøver fra frit faldende stråle 1.4 Sanitært spildevand kan afledes til spildevandsledningen efter målebrønden uden særlige vilkår. 1.5 Uforurenet overfladevand fra tage og befæstede arealer skal håndteres på egen grund. 2. Driftsvilkår 2.1 Spildevandet fra vaskepladsen skal ved afledning til spildevandsselskabets ledning overholde følgende vilkår: Parameter Grænseværdi Prøvetagni Analysemetode ng ph værdi 6,5-9 Stikprøve DS 287 Temperatur 50 C Stikprøve Termometer Mineralsk olie 20 mg/l Stikprøve DS/R 209 mod. Grænseværdierne er absolutte og skal være overholdt for hver prøve. 2.2 Der må kun anvendes vaske- og rengøringsmidler, der ikke indeholder A- eller B-stoffer. Der skal anvendes vaske- og rengøringsmidler med scoren 1 i olieseparationstest (www.keminoeglen.dk). Ved olieseparationsscore på 3 og derover er koalecensudskilleren ikke tilstrækkelig renseforanstaltning. Datablade for vaske- og rengøringsmidler skal fremsendes til vurdering hos Nordfyns Kommune, inden produkterne tages i brug. Ved tilsyn skal virksomheden på forlangende kunne dokumentere, at de anvendte vaske- og rengøringsmidler lever op til kravene. 2.3 Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukker og akustisk alarm. Flydelukket skal være justeret således at det lukker for afløbssiden, når 80 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt. Alarmen skal justeres, således at denne udløses, når 70 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt. Tilsynsmyndigheden kan forlange at få alarmen funktionsprøvet ved tilsyn. 2.4 Sandfang og olieudskiller skal inspiceres og alarmer skal funktionsprøves mindst to gange om året. Sandfang og olieudskiller skal tømmes efter behov og mindst 1 gang om året. Når olieudskilleren er blevet tømt, skal der efterfyldes med vand før den tages i drift igen. Vand fyldes i udskilleren til det løber over i afløbsledningen. 2.5 Håndtering og opbevaring af kemikalier, olie og lignende skal opbevares og håndteres så der ikke er fare for udledning til kloaksystemet. Spild af olie og kemikalier skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.

5 3. Tilsyn og kontrol 3.1 I løbet af 2014 skal der udtages 1 stikprøver i prøvetagningsbrønden. Prøverne skal udtages, når der vaskes på pladsen. Virksomheden skal lade prøverne analysere og dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 2.1 er overholdt. Spildevandsprøvetagning og efterfølgende analyse skal udføres af et akkrediteret laboratorium. ph og temperatur skal måles på stedet i forbindelse med prøvetagningen. Analyseresultaterne skal sendes elektronisk til Nordfyns Kommune. 3.2 På baggrund af prøverne vil Nordfyns Kommune vurdere, om spildevandets indhold af forurenende stoffer er acceptabelt, og i hvilket omfang prøvetagning skal fortsætte eller evt. genoptages på et senere tidspunkt. 3.3 Virksomheden skal føre journal over spildevandsafledningen, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: - Årligt forbrug af vaske- og rengøringsmidler - Det årlige vandforbrug - Dato og resultat for eftersyn af olieudskiller og sandfang - Dato og kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang 3.4 Den, der er ansvarlig for virksomhedens drift, skal straks underrette Natur og Miljø afdelingen, hvis der sker driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre eller faktisk har medført, at spildevandstilladelsens vilkår er overskredet, eller anden væsentlig forurening er sket, eller fare herfor er opstået. 3.5 Virksomheden skal senest 14 dage efter spild eller anden form for uheld er konstateret, sende en redegørelse til Natur og Miljø om årsagen til uheldet, samt oplysninger om, hvad der er/vil blive gjort for effektivt at undgå lignende forhold i fremtiden. Ovennævnte underretning bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge eventuelle uheld effektivt afværget eller forebygget. 4. Bemærkninger Olieudskilleren og sandfanget skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning, der administreres af Modtagestation Fyn. Natur og Miljø har tilmeldt virksomheden. Alle udgifter forbundet med kontrol med og tømning af olieudskiller og sandfang afholdes af virksomheden. Virksomheden skal inden ibrugtagning af afløbsinstallationerne sende en besked om færdiggørelse sammen med en ajourført kloaktegning til Nordfyns Kommune. Eventuelle ændringer af drifts- og/eller afledningsforholdene skal, før de gennemføres, oplyses til tilsynsmyndigheden for vurdering af ændringerne i forhold til den gældende spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode og kan derfor tages op til revision, hvis der opstår behov herfor. I så fald vil der blive givet en ny klagevejledning.

6 5. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra annonceringsdato, dvs. den 22. april De klageberettigede er: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til Nordfyns Kommune, som sender den videre til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt indsendt elektronisk via borger.dk eller på ellers pr. brev til Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din Klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Nordfyns Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over tilladelsen har jf. 96 i miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen jf. miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 måneder fra datoen for offentlig bekendtgørelse - eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Afgørelsen annonceres på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 25. marts 2014.

7 Kopi af afgørelsen er sendt til: Vandcenter Syd, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, e-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Friluftsrådet, v/søren Larsen, Lykkedamsvej 92, 5300 Kerteminde,

8 Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering Indledning Den spildevandstekniske beskrivelse og vurdering bygger primært på oplysninger fra ansøger samt kontrol af vandforbrug med vandur ved vask af bus den 12. marts Kæmpes Taxi v/hans Kæmpe søger om udledningstilladelse til indendørs vaskeplads. Ansøger Kæmpes Taxi v/hans Jørgen Kæmpe, Klaus Berntsensvej 31, 5471 Søndersø. Telefon: CVR-nr.: Sagsakter Ansøgning af 1. februar 2013 med bilag: - datablade for autovaskemidler og rengøringsmidler - kloaktegning over tilslutning på grunden. - Yderligere oplysninger den , , , Et udkast til udledningstilladelsen er forelagt Vandcenter Syd den 30. januar 2014 til kommentering. Vandcenter Syd har den 7. marts 2014 oplyst følgende: Et vandforbrug på 28 l/vask kan ikke passe. Aftalt med Vandcenter Syd der sættes et vandur på, når der vaskes således det nøjagtige vandforbrug kan aflæsses. Når vandforbruget og flowet er fastlagt vil Vandcenter Syd tage stilling til om der skal etableres en større pumpebrønd. Udkast til udledningstilladelsen er igen forelagt Vandcenter Syd den 18. marts Vandcenter Syd har oplyst, at det ikke vil give problemer og det heller ikke er nødvendigt at udskifte pumpebrønden til en større. Et udkast til udledningstilladelse har været forelagt Hans Kæmpe til kommentering. Hans Kæmpe har den 12. marts 2014 oplyst, han ikke har kommentar til udledningstilladelsen ligesom han heller ikke havde kommentar til det udkast som blev forelagt den 18. marts. Lovgrundlag Denne tilladelse omfatter alene de spildevandsmæssige forhold og øvrige forhold vil blive reguleret i henhold til miljøbeskyttelseslovens Beliggenhed og planforhold Kæmpes Taxi er beliggende Klaus Berntsensvej 31, 5471 Søndersø, matr. nr. 10 g, Særslev By, Særslev. Planforhold og byggeansøgning behandles af plan og Kultur og der er på nuværende tidspunkt ikke søgt. Området har drikkevandsinteresser. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.

9 Det kommunale kloaksystem Ejendommen ligger ifølge spildevandsplanen i opland SÆR9, der er spildevandskloakeret. Spildevandet afledes til Søndersø renseanlæg, der udleder til Holmebækken. Overfladevand skal afledes lokalt på egen grund. Søndersø renseanlæg er godkendt til PE. Det er Natur og Miljøs vurdering, at rensningsanlægget kan klare tilførsel af spildevand fra virksomheden. Beskrivelse af virksomhedens indretning og drift Vaskepladsen etableres i eksisterende bygning og indeholdende faciliteter til vask af busser. Vaskepladsen indrettes med en manuel autovaskemaskine fra Brødrene Vestergaard til udvendig vask af busser og der foretages ingen undervogns skyl. Autovaskemaskinen er tilsluttet en ¾ tapventil med en haveslange. Autovaskemaskinen er ikke automatisk, men skubbes manuelt rund om bussen, når der vaskes. Den udvendige vask af busser foretages på vaskepladsen, hvor der indrettes et spor med plads til en bus ad gangen. Vaskepladsen forsynes med en afløbsrende med afløb til et sandfang og olieudskiller. Sandfanget er et Mallsed på 5000 liter og olieudskilleren en Neutratar 10 l/sek., med prøveudtag. I autovaskemaskinen anvendes Autochampoo m/voks fra Clean Care. Der anvendes ikke højtryksspuling. På vaskepladsen foretages vask af 10 busser pr./uge i 45 uger. Vandforbruget er målt til 68 l/vask + vand til vask af gulv i busserne. Det tager 5 min. at vaske en bus. De små taxier bliver vasket ude i byen. På vaskepladsen foretages mindre reparationer. Alle andre reparationer foretages på Allesø Autoværksted. På vaskepladsen efterfyldes med sprinklervæske, kølervæske og olie. I rummet er der opbevaring af sæber, alm. olie, køler væsker og sprinklervæske. I forhold til spildevandsudledningen vil der være spildevand fra vaskepladsen og spildevand fra beboelsesejendommen som kan kobles på efter olieudskilleren. Indretning af virksomheden i forhold til spild til afløb Da der på vaskepladsen efterfyldes med motorolie og påfyldes kølevæske samt sprinklervæske, skal det opbevares, således der ved eventuelt spild er mulighed for opsamling og bortskaffelse som farligt affald. Produkterne skal derfor placeres på et overdækket tæt befæstet areal med mulighed for opsamling af indholdet af den største opbevarede beholder og således, at der ikke er mulighed for afløb til kloak, jord eller grundvand. Der vil blive opbevaring af autoshampoo og almindelige rengøringsmidler i mindre mængder. Der er gulvafløb fra vaskepladsen, og vandet udledes gennem sandfang og olieudskiller. For at sikre kloakken mod spild af olie og kemikalier, vil der blive stillet vilkår om, at olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild ikke afledes til kloak, men opsamles og bortskaffes som farligt affald. Indretning af vaskeplads Der etableres en vaskeplads til vask af busser i eksisterende bygning. Hans kæmpe har oplyst der ikke anvendes højtryksrenser til afvaskningen. Der vil alene blive

10 anvendt koldt vand og spildevandsstrømmen vil være 1,0 l/sek. Da det er et ¾ rør der er ført over til hallen. Det årlige skønnede vandforbrug er 35 m 3, ( liter) inkl. vask af gulv i busserne. Der vil ikke blive etableret nogen former for vandsparer anlæg. Der forventes 10 vaske pr uge i 45 uger. Der anvendes ca. 30 l autoshampoo årligt i forbindelse med vaskeaktiviteterne, og ca. 20 l rengøringsmidler til vask af gulv i busserne om året. I forbindelse med vaskepladsen vil der blive etableret sandfang Mallsed på 5000 l og en Neutratar Olieudskilleren på 10 l/sek., med prøveudtag. Udskilleranlægget modtager spildevand fra vaskeaktiviteterne fra vaske-pladsen. Fra udskilleren ledes spildevandet til forsyningens spildevandsledning. Miljøteknisk vurdering Beskrivelse af spildevandet Spildevandet opstår i forbindelse med vask af busser samt vask af gulv i busserne. Herudover er der tilsluttet spildevand fra beboelsesejendommen. Spildevandet forventes at indeholde rester af mineralsk olie, tungmetaller og suspenderede stoffer. Herudover er der vaskekemikalier. Vurdering af vaskekemikalier I nedenstående tabel er opstillet de enkelte vaskekemikalier og deres miljøscore efter ABC systemet. Resultatet er angivet som andel af totalindholdet, ikke andel af aktiv stof. Produktnavn Anvendelse Forbrug Vandmiljøscorer (%) L/år A B C i.v. Autoshampoo m/voksfra Clean Care Care Line Plex Til vask af busser anvendes autoshampoo m/voks fra Clean Care. Produktet indeholder 5-15 % Anionisk tensid Xi R36/38 og < 5 % C13-oxoalkohol Xn R22, R41. Produktets kort- og langtidsvirkning på økotoksiciteten: Produktet indeholder et stof som er giftigt overfor vandlevende organismer, men som ikke skal miljøklassificeres grundet let nedbrydelighed. Nedbrydelighed: De organiske stoffer er biologisk let nedbrydelige i henhold til OECD testmetode 301 A-F. Bortskaffelse: ved mindre mængder almindelig dagrenovation. Større mængder (over 10 kg) bortskaffes som kemikalieaffald. Forbrug af autoshampoo er anslået til ca. 30 l/år. Til rengøring anvendes Care Line plex, som er Norddisk Miljømærke, Svanen licensnummer Produktet er ikke mærkningspligtigt iht. Miljøministeriets bekendtgørelse 329 af Forbrug til rengøring af gulv i busserne er anslået til ca. 20 l/år.

11 Det vurderes ud fra omfanget af anvendelse af sæbe på årsbasis, at det er tilstrækkeligt at stille vilkår om, at der kun må anvendes vaske- og rengøringsmidler, der ikke indeholder A- eller B-stoffer, samt har scoren 1 i olieseparationstest (www.keminoeglen.dk), for at koalecenudskilleren virker efter hensigten. Ved olieseparationsscore på 3 og derover er koalecens-udskilleren ikke tilstrækkelig renseforanstaltning. Virksomheden skal dokumentere dette ved tilsyn og skal indsende datablade på nye rengøringsmidler til vurdering ved tilsynsmyndigheden. Det vurderes at produkterne ikke er problematiske for kloakarbejdernes sundhed, renseanlæggets drift, slamkvaliteten og/eller recipientkvaliteten. Vandforbrug og afledning Hans Kæmpe har oplyst der vaskes 10 busser om ugen i 45 uger og der anvendes 68 l/pr.vask. En vask tager 5 min. Hans Kæmpe har oplyst, at det er et ¾ rør der er ført over til hallen. Hvilken Henning Lund Særslev VVS har bekræftet, ligesom han har oplyst, der ikke kan komme mere vand end hvad en ¾ kan give uanset hvor mange tapsteder der er. Tapes der flere steder falder trykket. Der anvendes ca. 35 m 3 vand om året til vask af busser samt vand til rengøring af gulv i busserne. Afledningen vil maks. være med 1 l/s. Der foretages ikke undervogns skyl og da der afledes meget lidt vand pr. vask pr./bus, vurderes det, at der ikke vil blive stillet krav om genanvendelse af vand. Det vurderes, at det ikke vil give anledninger til kapacitetsproblemer i spildevandsledningen eller på renseanlægget. Vurdering af kapacitet i olieudskiller og sandfang Der er ansøgt om etablering af en Neutratar olieudskiller på 10 l/s og et Mallsed sandfang på 5000 l. Dimensionering i forhold til DS/EN :20002 er følgende: NS=(q R +f x x q s )f d, Hvor NS er udskillerens nominelle størrelse, q r er den dimensionsgivende regnvandsstrøm, q s er den dimensionsgivende spildevandsstrøm og f d, er en densitetsfaktor for den pågældende olie. Q R,d er 0 da vaskepladsen er overdækket. Det er oplyst, at der ikke anvendes højtryksrenser. Udover tapstedet til autovaskemaskinen er der ingen andre tapsteder i rummet. Der er en håndvask i rummet ved siden af. NS= (qr + fx x qs)fd Q s = 2 l/s (Autovaskemaskinen sættes til 2 l/s, pga. dysserne virker som højtryksrenser) NS = (0+2 x 2 l/s) x 1,5 = 6 l/s Under ovenstående forudsætninger er udskilleren tilstrækkelig. Anvendelse af højtryksrenser er muligt uden det overstiger olieudskillerens kapacitet blot højtryksrenser og autovaskemaskinen ikke anvendes samtidigt. Tilsyn og kontrol Udskillersystemet vil blive tilmeldt den kommunale tømningsordning ved MOTAS.

12 Der stilles krav om at føre driftsjournal, så det kan kontrolleres, at udskillersystemet bliver efterset og vedligeholdt som foreskrevet i driftsvejledningen til udskillersystemet. Kontrolniveau: Spildevandet kan ifølge Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning nr karakteriseres som uproblematisk. Ud fra spildevandsmængden resulterer det i Kontrolniveau 0. Der skal laves indledende kontrolanalyse til karakterisering af spildevandet i form af 2 stikprøver. Prøverne skal udtages i forbindelse med vaskeaktivitet. Miljøstyrelsens vejledning angiver følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Prøvetagning Analysemetode ph værdi 6,5 9 Stikprøve DS 287 Temperatur 50 C Stikprøve Termometer Mineralsk olie 20 mg/l Stikprøve DS/R 209 mod. ph skal til ethvert tidspunkt ligge inden for intervallet 6,5 9 og temperaturen må ikke overskride 50 C. Herudfra vurderes om renseforanstaltningerne er tilstrækkelige og veldimensionerede. Samlet vurdering Nordfyns Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til uacceptable gener i omgivelserne eller på Søndersø rensningsanlæg, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes. Der kan derfor meddeles tilladelse med særlige vilkår til det ansøgte. Venlig hilsen Birgit Hansen Miljøsagsbehandler Dir Bilag: Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Kloakplan

13 AUT. LOAKMES ER 0. vi Entreprenør Torben Yndgaard Ejbyvej Søndersø Tlf: c t 0, Kloakarbejde~ Nedsivningsanlæg Belægningsarbejde Udlejning af maskiner

14 @GKF

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere