Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark"

Transkript

1 Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævningsprocessen - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 1. februar 2013 Version 1.6 1

2 Opkrævningsprocessen overordnet opgavedeling Udbetaling Danmark er opkrævningsmyndighed i forhold til de ydelser, som er overført til Udbetaling Danmark. Det betyder, at Udbetaling Danmark har myndighedskompetencen til at rejse krav og træffe afgørelser vedrørende pension, boligstøtte, barseldagpenge og familieydelserne. Opkrævningssager opstår, hvor det konstateres, at der er udbetalt for meget i ydelse, og hvor der i forlængelse heraf rejses et selvstændigt tilbagebetalingskrav. Opkrævningssager opstår endvidere, når der på familieydelsesområdet oprettes et krav om betaling af underholdsbidrag. SKAT er restanceinddrivelsesmyndighed i forhold til krav, der er rejst af Udbetaling Danmark. Restancesager opstår, hvor opkrævningsindsatsen er ført til ende uden udligning af den samlede restance. Som hovedregel vil en opkrævningssag forløbe i Udbetaling Danmarks regi uden involvering af kommunerne. Der er dog en række situationer, hvor myndighedsgrænsen overskrides. Kommunerne kan således anmode Udbetaling Danmark om modregning i følgende situationer: 1. Personlige tillæg ydet med tilbagebetaling kan modregnes i folke- og førtidspension 2. Forfaldne beboerindskudslån kan modregnes i boligstøtte 3. Forfalden daginstitutionsbetaling mv. kan modregnes i børne- ungeydelsen (sker via SKAT). Desuden skal Udbetaling Danmark anmode kommunerne om at foretage løbende modregning af børnebidrag, der er udbetalt forskudsvist, hvis den bidragspligtige modtager kontanthjælp. 2

3 Opkrævningsprocessen overordnet opgavedeling Den overordnede opgavefordeling mellem Udbetaling Danmark og kommunerne i forhold til opkrævning er følgende: Kommunerne rejser krav og foretager opkrævning vedrørende: Pension: personlige tillæg samt almindeligt og udvidet helbredstillæg Boligstøtte: beboerindskudslån Udbetaling Danmark rejser krav og foretager opkrævning vedrørende: Pension: førtidspension, folkepension, ældrecheck og varmetillæg Boligstøtte: boligsikring og boligydelse Barsel: barseldagpenge og refusion Familieydelser: underholdsbidrag, børnetilskud og børne- & ungeydelse. 3

4 Opkrævningsprocessen forudsætninger Fordringer, der vedrører tilbagebetalingskrav på boligstøtte, pension, barseldagpenge og familieydelser, og som på skæringsdatoen er registreret i de kommunale debitorsystemer og sendt til opkrævning hos borgeren, overføres ikke til Udbetaling Danmark. Disse fordringer forbliver i kommunerne, der forfølger kravene eller sender dem til inddrivelse hos SKAT. Kommunale fordringer, der på skæringsdatoen allerede er sendt til inddrivelse hos SKAT, forbliver kommunale fordringer med undtagelse af boligstøttelån. Tilbagebetalingskrav vedrørende boligstøtte, pension, barseldagpenge og familieydelser, der på skæringsdatoen ikke er sendt til opkrævning hos borgeren, men er under afvikling i form af modregning i en løbende ydelse af samme art, skal overføres til Udbetaling Danmark. Alle boligstøttelån overdrages til Udbetaling Danmark til videre behandling. Dvs. forfaldne boligstøttelån overdrages også til Udbetaling Danmark. Der skal ske overdragelse af boligstøttelån uanset hvor i et opkrævningsforløb det pågældende lån er på overgangstidspunktet. 4

5 Opkrævningsprocessen forudsætninger Det forudsættes, at krav mod bidragspligtige vedrørende underholdsbidrag overføres til Udbetaling Danmark uanset hvor kravene er registreret, og uanset om de vedrører forskudsvis eller ej forskudsvise bidrag. Overførslen gennemføres rent teknisk ved et kreditorskifte i de underliggende KMD-systemer. Der gennemføres kreditorskifte for alle krav med undtagelse af krav, der er registreret i Skattecenter Tønder. Ved udbetaling af ydelserne bliver en evt. kommunal medfinansiering automatisk trukket via KMDs nye KMF-modul, som gennemfører et træk på kommunernes respektive OBS konti i SKB. Ved oprettelse af et tilbagebetalingskrav, vil fagsystemerne automatisk danne en modpost i KMF, hvorved kommunerne automatisk modtager deres eventuelle andel af det krav, der tilbagesøges. Staten vil således dække hele udestående ved fordringen, så længe opkrævningsprocessen pågår. Vurderes kravet uerholdeligt, skal tabet dækkes af hhv. stat og kommune. Udmøntning af opgavesplit og procestegninger fastlægger tilsammen opgavedelingen og samspillet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, herunder behovet for udveksling af data på tværs. Beskrivelsen nedenfor er delt i 3 afsnit: 1) Opkrævningsprocessen standardforløb (p. 6) 2) Opkrævningsprocessen henvendelser og ændringer (p. 14) 3) Opkrævningsprocessen modregning (p. 18) 5

6 Opkrævningsprocessen Rejs krav - Debitor / fagsystem Opkrævningsprocessen standard forløb Selve hovedprocessen for opkrævning følger et standardiseret forløb, hvor kravene oprettes: automatisk fra boligstøtte og underholdsbidrag (afkrævning af bidragspligtige) manuelt oprettede krav om tilbagebetaling fra øvrige fagydelser Dan opkrævning - Debitorsystemet Modtage betaling - Debitorsystemet Dan rykker - Debitorsystemet Der dannes opkrævning, som sendes til Nets eller danner grundlag for udskrivning af FI-kort. Betalinger modtages enten i forbindelse med PBS-betaling eller ved betaling af FI-kort. Når betalingen modtages nedskrives de bagvedliggende krav. Hvis der er åbne poster, der har overskredet sidste rettidige betalingsfrister, danner Udbetaling Danmark rykker til debitor. Der rykkes 2 gange. Sidste rykker er desuden udformet som et overleveringsbrev. I forbindelse med rykning pålægges rykkergebyr. Ved overskredet betalingsfrist på den almindelige opkrævning sendes kravet desuden til CFR med henblik på mulig indtræden. Send til inddrivelse - EFI / SKAT Hvis kravet efter endt rykning fortsat er åbent, sendes kravet til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, SKAT. Kravet sendes til SKATs inddrivelsessystem. Inden der sker overlevering til inddrivelse hos SKAT, undersøges mulighederne for modregning for. 6

7 Nye krav side 1 af 3 Rejs krav - Debitor / fagsystem Rejs krav - tilbagebetalingssager Overordnet set er der tre typer af krav: 1) krav om tilbagebetaling af en ydelse udbetalt af Udbetaling Danmark, 2) krav om betaling af underholdsbidrag. 3) Forfaldne boligstøttelån Krav om tilbagebetaling rejses i situationer, hvor der af en eller anden grund er udbetalt for meget. Der er grundlæggende to forskellige måder at håndtere krav om tilbagebetaling på. Den ene er modregning i den fremtidig ydelse, såfremt der fortsat udbetales løbende. Den anden er at rejse en egentlig tilbagebetalingssag og sende borgeren en opkrævning. Modregning i samme ydelse anvendes primært inden for pension og boligstøtte. For de øvrige ydelsesområder anvendes modregning kun undtagelsesvist. De allerfleste tilbagebetalingskrav, der resulterer i en selvstændig opkrævning vedrører regulering af grundlaget for udbetalt boligstøtte. I forbindelse med de to årsreguleringer i maj og november dannes krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. Kravene dannes maskinelt af boligstøttesystemet. Boligstøtte- systemet sender kravene til debitorsystemet, hvorfra den videre håndtering af opkrævningssagen finder sted. Andre krav om tilbagebetaling opstår, når en sagsbehandler finder tilstrækkeligt grundlag for tilbagebetaling, hvorefter der manuelt skal oprettes et krav i debitorsystemet. 7

8 Nye krav side 2 af 3 Rejs krav - Debitor / fagsystem Rejs krav - tilbagebetalingssager Alle manuelt oprettede tilbagebetalingskrav oprettes af opkrævningsmedarbejderen på baggrund af information fra sagsbehandlerne for det pågældende ydelsesområde. Grundlaget afklares og tilvejebringes af sagsbehandleren, herunder også partshøring af borgeren. Den videre håndtering af tilbagebetalingssagen sker i Udbetaling Danmarks opkrævningsafdeling. Rejs krav - underholdsbidrag Når Udbetaling Danmark modtager anmodning om underholdsbidrag, undersøges grundlaget, og sagen oplyses af sagsbehandlerne i familieydelsesafdelingerne. Såfremt der er grundlag for at afkræve underholdsbidrag forskudsvist såvel som ej forskudsvist oprettes kravet i KMD Underholdsbidrag, hvorfra kravet automatisk overføres til KMD Opus Debitor - UHB Administration. Herfra dannes der samlede krav mod de enkelte bidragspligtige, og disse krav sendes videre til Udbetaling Danmarks debitorsystem, Opus debitor. Den videre håndtering af kravet sker i Udbetaling Danmarks opkrævningsafdeling. 8

9 Nye krav side 3 af 3 Rejs krav - Debitor / fagsystem Registreringen af krav i debitorsystemet Når et krav registreres i debitorsystemet, opdateres følgende oplysninger: Debitors cpr nr. (evt. cvr nr. I forbindelse med barselsrefusion) Eventuelle medhæftere (i visse boligstøttesager) Kravets størrelse Hvad kravet vedrører (ydelse og ydelsesart) Periode som kravet vedrører Dato for oprettelse Kravets status. Sidste rettidige betalingsdato beregnes af systemet. Hvis der er tale om et tilbagebetalingskrav, foretager sagsbehandleren korrektion i fagsystemet (nedskriver den udbetalte ydelse) samtidig med, at kravet oprettes i debitorsystemet. Nedskrivningen i fagsystemet vil automatisk medføre, at afregningen med kommunen via det Kommunale MedFinansierings-system (KMF) reduceres med samme beløb. Trækket på kommunens OBS-konto vedrørende den pågældende ydelse vil blive reduceret svarende til nedskrivningen i fagsystemet (se forudsætningen om et KMF-system i indledningen). Debitorsystemet sender bogføringsdata til Udbetaling Danmarks økonomisystem. 9

10 Dan opkrævning Dan opkrævning - Debitorsystemet Dan opkrævning Med mindre der er tale om efterregulering af boligstøtte, vil borgeren som hovedregel være bekendt med kravet fra afgørelsesbrev, partshøring mv., som sagsbehandlerne i Udbetaling Danmarks kundeservice vedrørende den pågældende ydelse har sendt. Krav, der er oprettet i Udbetaling Danmarks debitorsystem, resulterer i automatisk udskrivning af en opkrævning. Der foretages som hovedregel ikke sammenkædning af selvstændige krav. Det betyder, at krav, der er oprettet i Udbetaling Danmarks debitorsystem, resulterer i en selvstændig opkrævning af det pågældende krav også selv om der i forvejen er registreret andre krav på den samme borger. Opkrævningen oplyser borgeren om kravet og sidste rettidige betalingsdato mv. Opkrævningen oplyser desuden telefonnummer for henvendelser vedrørende opkrævningen. Der skelnes mellem henvendelser vedrørende selve grundlaget for kravet og henvendelser vedrørende opkrævningen (betalingsfrist, betalingsaftale mv.). Hvis borgeren er tilmeldt betalingsservice (PBS/Nets) sendes opkrævning hertil. Øvrige opkrævninger ledsages af indbetalingskort (FIkort) med identifikationsoplysninger, der sikrer en entydig kobling mellem betaling og kravet i debitorsystemet. 10

11 Modtag betaling Modtage betaling - Debitorsystemet Modtage betaling Helt eller delvis betaling af krav, der er opkrævet, registreres i Udbetaling Danmarks betalingsmodtagelse, hvorfra debitorsystemet får besked. Betalinger kan modtages via: FI-kort indbetalinger PBS (bet.service) KMD inddrivelsesadministration (automatisk overførelse i SKB til opkrævningskonto) KMD modregningsadministration (automatisk overførelse i SKB til opkrævningskonto) KMD betalingsadministration (automatisk overførsel) Betalingen kan kommer fra: Borger (tilbagebetaling af ydelse eller afkrævning af underholdsbidrag) Virksomhed (tilbagebetaling barselrefusion) SKAT/EFI (modregning/indtræden eller inddrivelse) Kurator Boet Kommune (ved modregning af underholdsbidrag i kontanthjælp) Registrerede betalinger udløser automatisk helt eller delvis udligning af krav i debitorsystemet. Såfremt der kun er tale om delvis betaling, vil der fortsat være et åbent krav, som vil blive rykket, hvis betalingsfristen overskrides. 11

12 Dan rykker Dan rykker - Debitorsystemet Dan rykker Udbetaling Danmark afvikler periodisk rykkerkørsler (formentlig dagligt). Åbne krav, der har overskredet sidste rettidige betalingsfrist, danner grundlag for udsendelse af rykker med rykkergebyr. Der rykkes dog ikke for restancer under bagatelgrænsen. Ved overskredet betalingsfrist på opkrævning sender Udbetaling Danmark oplysning om debitor til registrering i CFR. Debitorsystemet danner automatisk transaktioner til CFR med henblik på mulig indtræden. Udbetaling Danmark rykker to gange. I forbindelse med 2. rykker oplyser Udbetaling Danmark, at kravet vil blive sendt til inddrivelse hos SKAT, såfremt betaling ikke er modtaget, når betalingsfristen udløber. Den 2. rykker er således samtidig overdragelsesbrev. Udbetaling Danmark har fastsat en administrativ bagatelgrænse for rykning. Oplysning om bagatelgrænsen er ikke offentlig tilgængelig. Bagatelgrænsen for krav, der kan sendes til inddrivelse er 100 kr. i henhold til bekg. 922 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Udbetaling Danmark har tilsvarende sat den administrative bagatelgrænse til 100 kr. Det er her forudsat, at Udbetaling Danmarks rykkerprocedure indeholder to rykkere, hvoraf den sidste samtidig er overdragelsesbrev. Rykkerproceduren vil blive evalueret og eventuelt justeret efter en passende periode i drift. Ved boligstøttekrav orienteres borgeren om, at der før kravet oversendes til SKAT vil ske vurdering af, om der kan ske modregning. 12

13 Send til inddrivelse Send til inddrivelse - EFI / SKAT Send til inddrivelse Udbetaling Danmark afvikler periodisk inddrivelseskørsler. Åbne krav, der har overskredet sidste rettidige betalingsfrist for 2. rykkeropkrævning, danner grundlag for oversendelse til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Før kravet sendes til inddrivelse undersøges det, om der er mulighed for modregning i løbende ydelser fra Udbetaling Danmark. Hvis der er mulighed for modregning i enten boligstøtte eller pension, oprettes der en betalingsaftale i betalingsadministrationsmodulet. Aftalen kan oprettes både som et enkelt træk og løbende træk. Ved udbetalingen fradrages det indlagte træk, som via betalingsadministrationsmodulet udligner kravet helt eller delvist i debitorsystemet. Debitorsystemet kan automatisk sende inddrivelsesmodne krav til SKAT. I de tilfælde hvor kravet har været udtaget til vurdering ift. modregning vil overførsel dog skulle ske manuelt efterfølgende, hvis der ikke kan modregnes. Bagatelgrænsen for krav, der kan sendes til inddrivelse er 100 kr. i henhold til bekg. 922 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Udbetaling Danmark vil være omfattet af inddrivelsesloven og bekg Restancer under bagatelgrænsen sendes ikke til inddrivelse (grænsen er pt. 100 kr.). SKAT kvitterer for modtagelsen af kravet, og kravet skifter status i Udbetaling Danmarks debitorsystem. Kravet skifter status to gange: når det er sendt, og når det er accepteret hos SKAT. 13

14 Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen henvendelser og ændringer Håndter ændringer til opkrævningssagen - Debitor / fagsystem Håndter afskrivninger Håndter bosager, konkurser, mv. Undervejs i opkrævningsprocessen kan der indtræde en række hændelser, som kan påvirke selve betalingsaftalen eller føre til en hel eller delvis afskrivning. Ændringerne kan initieres af en borger- eller virksomhedshenvendelse om henstand eller afdragsordninger. Disse kan bevilges af Udbetaling Danmark. Ændringerne kan også initieres ved systemgenererede advis er til sagsbehandlerne, der giver anledning til at foretage opfølgning eller undersøge en sag, f.eks. ved misligholdte afdragsordninger. Endelig skal der ske sagsbehandling ved debitors død, konkurs, gældssanering, mv. Her skal kravene anmeldes til en bobestyrer eller kurator. Sagen kan her ende med en hel eller delvis afskrivning. Tab som følge af krav, der afskrives, skal dækkes af hhv. stat og kommune i forhold til ydelsens oprindelige split mellem kommunal og statslig finansiering (refusionsprocenten). 14

15 Henvendelser og ændringer Håndter ændringer til opkrævningssagen - Debitor / fagsystem Advisering Udbetaling Danmarks modtager henvendelser fra borgere - og i et vist omfang virksomheder - vedrørende opkrævningssager og udsendte opkrævninger. Det kan bl.a. dreje sig om betalingsfrister, nyt FI-kort, henstand eller afdragsordninger. Spørgsmål til selve opkrævningsgrundlaget sendes videre til fagkontorerne i Udbetaling Danmarks kundeservice. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om eventuelle ændringer til opkrævningssager. Typisk vil der være tale om: Henstand Indgåelse af en betalingsaftale Ændring af en allerede indgået betalingsaftale Indgåelse af aftale om modregning Ændring af tidligere aftale om modregning Sagsbehandlerne modtager advis vedrørende opkrævningssager. Der dannes advis i forbindelse med flytning, samlivsændringer, indkomst- og formueændringer samt misligholdte betalingsaftaler. Krav, der helt eller delvis dækkes ved indtræden, nedskrives automatisk. Udbetaling Danmark får da del i borgerens tilgodehavende, og Udbetaling Danmark modtager betaling fra SKAT, som i debitorsystemet vil udligne kravet helt eller delvist. Ved overskredet betalingsfrist har Udbetaling Danmark sendt debitor til registrering i CFR med henblik på mulig indtræden. 15

16 Afskrivninger Håndter afskrivninger Afskrivninger Udbetaling Danmark foretager afskrivning af forældede krav, der er under den administrative bagatelgrænse. Udbetaling Danmark arbejder med en administrativ bagatelgrænse på 100 kr. Afskrivningerne kan forekomme i form af: Automatisk masseafskrivning krav, som er under bagatelgrænse. Besked fra fagspor om, at kravet er uerholdeligt. Henvendelse fra borger leder til afgørelse om at kravet er helt eller delvis uerholdeligt Besked fra SKAT (advis) om forældelse eller afskrivning af krav, som tidligere er sendt til inddrivelse hos SKAT inddrivelsessagen returneres. Håndtering af tab som følge af afskrivning vil være en manuel proces. Hvis et krav, der afskrives, vedrører tilbagebetaling af en ydelse med kommunal medfinansiering (statsrefusion forskellig fra 100 pct.), skal Udbetaling Danmark have refunderet den kommunale andel af tabet. Dette er en manuel proces. 16

17 Håndter bosager, mv. Håndter bosager, konkurser, mv. Bosager Udbetaling Danmark vil modtage besked (advis) via KMD Sag, hvis debitor dør. Udbetaling Danmark undersøger løbende konkurs, betalingsstandsning, gældssanering, dødsfald, mv. Udbetaling Danmark vil i disse situationer opgøre Udbetaling Danmarks samlede krav på debitor og sende dette til boet. Udbetaling Danmark anmelder krav til boet eller til kurator. Evt. efterfølgende betaling modtages som en almindelig indbetaling, hvor kravet udlignes. Et tilbageværende krav afskrives. Udbetaling Danmark er ved at undersøge mulighederne for at få oplysning om konkurs, gældssanering mv. på en smidig måde. Kommunerne bruger i dag meget tid på løbende gennemlæsning af Statstidende. Flere kommuner har oplyst, at de ikke anmelder direkte, men indirekte via SKAT. Udbetaling Danmark er ved at undersøge mulighederne for indirekte anmeldelse nærmere. Der sættes erindring på sagen, og hvis behov foretages opfølgning. 17

18 Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen modregningsanmodninger fra kommunerne Håndter modregningskrav fra kommunerne Forfaldne krav vedrørende personlige tillæg, der er tilkendt af kommunen, kan modregnes i folke- og førtidspension, som Udbetaling Danmark udbetaler. Der er udviklet en systemunderstøttet løsning, hvor kommunerne selv kan taste kravene til modregning direkte i pensionssystemet. Der kan læses mere herom i dokumentet: Samarbejdsproces Folke- og førtidspension ver Kommunale krav vedrørende forfaldne beboerindskudslån kan modregnes i boligstøtte, som Udbetaling Danmark udbetaler. Kommunen sender anmodning om modregning til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark foretager træk i pensionen. Udbetaling Danmark overfører de trukne beløb til kommunen. For anmodninger fra kommunerne vedrørende personlige tillæg eller beboerindskudslån gælder det, at kommunen som fordringshaver skal foretage den fornødne betalingsevnevurdering, således, at ydelsesmodtageren ikke fratages det nødvendige til eget og familiens underhold. Fremsendelse af anmodninger om modregning og returnering af penge og betalingsinformation retur vil være manuel. Forfalden daginstitutionsbetaling mv. kan modregnes i børne- ungeydelsen. Det sker som i dag via SKAT. Kommunerne sender således ikke krav vedrørende daginstitutionsrestancer til Udbetaling Danmark. Kravene sendes i stedet til modregning via SKAT, der har adgang til at fradrage restancerne i børne-ungeydelsen fra Udbetaling Danmark, når den passerer NemKonto. De fradragne beløb overføres af SKAT til de kommunale fordringshavere. 18

19 Modregningskrav fra kommunerne side 1 af 3 Håndter modregningskrav fra kommunerne Modtag anmodning fra kommunerne om modregning Kommunerne kan anmode Udbetaling Danmark om modregning i tre situationer: 1. Personlige tillæg, som kommunerne yder med tilbagebetalingspligt, kan modregnes i folke- og førtidspension, som Udbetaling Danmark udbetaler. 2. Forfaldne beboerindskudslån kan modregnes i boligstøtte, som Udbetaling Danmark udbetaler. UDK anmodes direkte. 3. Restance for dagsinstitution kan modregnes i Børne- og ungeydelsen. Dette sker via SKAT, og UDK anmodes ikke direkte. Hvis kommunen har krav vedrørende forfaldne personlige tillæg taster kommunen kravet direkte i pensionssystemet. Hvis kommunen har et krav vedrørende forfaldne beboerindskudslån, som den ønsker at få modregnet i hhv. pension og boligstøtte hos Udbetaling Danmark, sendes kravet til Udbetaling Danmark. Kommune foretager forinden den fornødne betalingsevnevurdering. Fremsendelsen vedr. beboerindskudslån er manuel. Der ingen egentlig systemunderstøttelse til rådighed. Form og medie for fremsendelse af anmodningerne er under afklaring. Krav vedrørende daginstitutionsrestancer, klubtilbud mv., som kommunen ønsker modregnes i børneungeydelsen, sendes til SKAT på helt samme måde som i dag. Der er adgang til 100 pct. Modregning uden betalingsevnevurdering. 19

20 Modregningskrav fra kommunerne side 2 af 3 Håndter modregningskrav fra kommunerne Modtag anmodning fra kommunerne om modregning Opkrævningsmedarbejderen registrerer de kommunale krav, der skal modregnes i boligstøtte i Udbetaling Danmarks debitorsystem, Opus Debitor. På grundlag af kravet kan opkrævningsmedarbejderen oprette en betalingsaftale i modulet Betalingsadministration. Pensionssystemet og boligstøttesystemet tjekker automatisk inden udbetaling gennemføres, om der er krav i Betalingsadministration, der skal modregnes. Kommunen orienterer borgeren om, at kravet vedr. personligt tillæg eller beboerindskudslån er overleveret til Udbetaling Danmark mhp. modregning i Udbetaling Danmarks ydelse. Kommunen orienterer borgeren om, at kravene vedr. hhv. modregning af daginstitutionsrestancer og personlige tillæg ydet med tilbagebetalingspligt er overleveret til SKAT mhp. modregning i Udbetaling Danmarks ydelse. 20

21 Modregningskrav fra kommunerne side 3 af 3 Håndter modregningskrav fra kommunerne Modtag anmodning fra kommunerne om modregning Beløb, der dækker modregnede kommunale krav, skal overføres til kommunerne sammen med den nødvendige information om modregningen. Overførslen af beløb sker i form af manuelle overførsler. Der overføres en sum til kommunen for boligstøtte. Udbetaling Danmark sender en specifikation af den overførte sum. Vedr. beboerindskudslån er der ingen systemunderstøttelse til afregning af kravet fra Udbetaling Danmark og efterfølgende direkte udligning i kommunen. Form og medie er under afklaring. Hos kommunen modtages de overførte summer sammen med specifikationer pr ydelse. 21

22 Opkrævningsprocessen Håndter modregning af bidrag i kontanthjælp Opkrævningsprocessen modregning af bidrag i kontanthjælp Håndter modregning af bidrag i kontanthjælp Der er sket ændringer i opgavesplittet siden opstarten af opgaven 1/ Der er pt. nedsat arbejdsgruppe i KL regi, som har til formål at få beskrevet det fremtidige opgavesplit og herunder søge at forenkle processen og finde den bedst mulige løsning for alle parter inden for de rammer, der er til rådighed. Løsningen offentliggøres snarest og vil blive udsendt via KL. Indtil løsning foreligger, vil der hver måned blive sendt et servicebrev vi KMD, som indeholder månedens retningslinjer ift. indberetningsfrister mv. 22

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning Mellemkommunal udligning Udligning mellem kommuner vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 overordnet opgavedeling For en række

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Kommunal medfinansiering og mellemkommunal

Kommunal medfinansiering og mellemkommunal Kommunal medfinansiering og mellemkommunal udligning Træk af kommunernes andel af de ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler og udligning vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2010 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark 0 0 Agenda 1. Velkommen 2. Udbudsproces 3. Tidsplan 4. Introduktion til Debitor og den efterspurgte

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Boligstøtte. Version udbetaling danmark= Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit

Boligstøtte. Version udbetaling danmark= Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Boligstøtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 11. maj 2012 Version 1.5 1 overordnet fordeling af opgaver Den overordnede fordeling

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2008-2009 Indledning...3 Opkrævningens opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 3 Den digitale blanket til indberetning af

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere