Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1"

Transkript

1 Spildevandsplan for det åbne land Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes til Vejle Amt. Al arbejde i forbindelse med et spildevandsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester. Placeringen af anlægget, tilhørende ledninger og brønde hen til anlægget skal respektere afstandskravene i byggeloven, bygningsreglementet, funderingsnormen, vejledningen for vandforsyningen samt evt. byggelinier eller anden form for servitutter. For at undgå ophobning af uønskede stoffer i anlægget, bør der i videst muligt omfang anvendes sæber, rengøringsmidler, vaskemidler, shampoo mv., som ikke indeholder miljøfremmede stoffer. I positivlisten Salix Positiv er anført de midler, der findes uden miljøfremmede stoffer. Denne liste vil indgå i driftsvejledningen for den valgte anlægsløsning. 2.0 Nedsivningsanlæg. (Alle renseklasser) 2.1 Funktion Et nedsivningsanlæg må kun belastes med spildevand, der har passeret en bundfældningstank på min. 2 m³ og min. 2 kamre (størrelse afhængig af antal beboere og boligenheder), idet siveanlægget ellers hurtigt tilstopper. Fordelingen af spildevandet fra hustanken over sivearealet kan ske ved gravitation eller pumpning. Fordelerrørene (drænrørene) lægges øverst i et lag nøddesten, så vandet kan brede sig over hele siveanlægget. Spildevandet siver igennem jordlagene og nedbrydes af mikroorganismer.

2 Spildevandsplan for det åbne land Side 2 Ved dårlige jordbundsforhold og/eller høj grundvandsstand kan det være nødvendigt at hæve nedsivningsanlægget, således at det etableres i overfladen af det foreliggende terræn. Anlægsarealet er på m². 2.2 Afstandskrav Der skal tages hensyn til følgende afstandskrav: 300 m til vandboringer (private og offentlige), hvor der er krav om drikkevandskvalitet. 150 m til vandboringer hvor der ikke er krav til drikkevandskvalitet. 15 m fra bundfældningstanken til drikkevandsboring. 25 m til vandløb, søer, havet, dræn, grøfter og moser. 5 m til bygninger eller skel. 5 m (vejledende) til træer. Placeres nedsivningsanlægget mindre end 25 m fra vandløb, dræn mv., betragtes det som en udledning. Der er mulighed for at nedsætte afstandskravet til drikkevandsboringer til 75 m i følgende tilfælde: Vandboring, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet. Vandindvindingsanlæg med krav til drikkevandskvalitet, som forsyner mindre end 10 ejendomme. En nedsættelse af afstandskravet kræver, at en vurdering af de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af indvindingsanlægget. Byrådet skal forinden meddelelsen af tilladelsen have Amtsrådets tilkendegivelse om det ansøgte. I områder med særlige drikkevandsinteresser, må der kun udføres nedsivningsanlæg for højst 5 husstande inden for en radius af 300 m, og ligeledes må der ikke etableres nedsivningsanlæg med en belastning på mere end 30 PE. Der må ikke køres med traktor, biler og lign. på nedsivningsområdet.

3 Spildevandsplan for det åbne land Side Jordbundens egnethed til nedsivning Der skal udføres undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning. Denne undersøgelse foregår ved, at der udføres en sigteanalyse og optegning af en kornkurve. Analysen skal udføres af et geoteknisk firma. Ligeledes skal det sikres ved måling, at grundvandsspejlet så vidt muligt ligger 2,5 m og mindst 1 m under nedsivningsanlæggets bund. Denne måling skal så vidt muligt foretages i perioden februar april. Udføres denne måling uden for ovennævnte periode, skal der foretages en vurdering af den højeste sandsynlige grundvandsstand. Der henvises i øvrigt til: Miljøstyrelsens vejledning nr Nedsivningsanlæg op til 30 PE. 3.0 Biologisk sandfilteranlæg. (Renseklasse O og SO) 3.1 Funktion Anlægget er i princippet et nedsivningsanlæg med en tæt membran i bunden. Jorden er udskiftet med et sandfilterlag, hvor spildevandet fra hustanken siver igennem og nedbrydes af mikroorganismer. Det rensede spildevand opsamles i nogle dræn i bunden af anlægget og ledes til dræn, vandløb eller lignende. Der fjernes ikke fosfor, og anlægget kan derfor ikke bruges, hvor vandet ledes til en sø. Anlægsarealet er på ca. 25 m². 3.2 Afstandskrav. Der skal tages hensyn til følgende afstandskrav: 30 m (vejledende) til drikkevandsboringer, der forsyner mere end én ejendom.

4 Spildevandsplan for det åbne land Side 4 15 m (vejledende) til drikkevandsboringer, der forsyner én ejendom. 15 m (vejledende) til vandboring, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet. 15 m fra bundfældstanken til drikkevandsboring. 5 m til bygninger, skel, vandløb søer, dræn, grøfter, moser og havet. 5 m (vejledende) til træer. Anlægget må ikke placeres i lavninger, da overfladevand fra de omkringliggende arealer i så fald vil søge mod sandfilteret og beslaglægge noget af anlæggets kapacitet. Der må ikke køres med traktor, biler og lign. på nedsivningsområdet. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr Biologiske sandfiltre op til 30 PE. 4.0 Biologisk sandfilternedsivningsanlæg. ( Alle renseklassser) 4.1 Funktion Et biologisk sandfilternedsivningsanlæg er i princippet et biologisk sandfilteranlæg uden membran, hvor det rensede spildevand siver ned i jorden direkte under anlægget. Den biologiske rensning foregår således i et veldefineret sandlag og kan derfor anvendes i visse områder med meget fed lerjord. Anlægsarealet er på ca. 50 m². 4.2 Afstandskrav Der gælder de samme afstandskrav som for et nedsivningsanlæg. For at sikre tilstrækkelig rensning skal anlæggets bund så vidt muligt placeres 2,5 m og mindst 1,0 m over grundvandsspejlet. Der findes ingen vejledning fra Miljøstyrelsen, hvorfor Fredericia Kommune vil stille krav til udførelsen af et sådant anlæg, bl.a. skal lerjordens infiltrationsevne måles.

5 Spildevandsplan for det åbne land Side Minirenseanlæg. (Alle renseklasser, dog afhængig af fabrikat) 5.1 Funktion Et minirenseanlæg er i princippet en kopi af et traditionelt kommunalt renseanlæg. Efter bundfældning i bundfældningstanken sker der en biologisk rensning af det organiske materiale. Afhængig af hvilken renseklasse anlægget er blevet godkendt til, kan disse anlæg også fjerne fosfor og kan således anvendes i søoplande. Anlægsarealet er på 2 5 m². 5.2 Afstandskrav Der gælder de samme afstandskrav som for biologiske sandfiltre. Fredericia Kommune kan først tilbyde etablering af minirenseanlæg, når disse er typegodkendte. De første typegodkendelser forventes først i foråret En typegodkendelse gælder i 5 år og fabrikanten skal så søge om forlængelse af perioden, hvis anlægget fortsat skal markedsføres. Sammen med typegodkendelsen skal der etableres en serviceordning, således at anlægget serviceres mindst en gang om året. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.

6 Spildevandsplan for det åbne land Side Rodzoneanlæg. (Renseklasse O) 6.1 Funktion Et rodzoneanlæg består af et beplantet grusfilter med horisontal vandgennemstrømning og membran i bunden. Spildevandet fra bundfældningstanken passerer næsten vandret gennem planternes rodzone, hvorved spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på filtermediet. Anlægsarealet er på ca. 25 m². 6.2 Afstandskrav Der gælder de samme afstandskrav som for et biologisk sandfilter. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr Rodzoneanlæg op til 30 PE. 7.0 Pilerenseanlæg. (Alle renseklasser) 7.1 Funktion Princippet i et pilerenseanlæg er, at spildevandet fra bundfældningstanken ledes til et bassin, der er gravet ned i 1,5 m dybde og i en størrelse, der nøje er beregnet efter husstandens vandforbrug og den lokale nedbørsmængde. Bassinet er tætnet med en membran. Herefter er jorden lagt tilbage og der er indlagt et tryksat fordelingssystem til spildevandet inden der plantes pil (energipil). Pilen optager næringsstoffer fra spildevandet og væsken fra spildevandet samt regnvandet fordamper gennem pilene. Om vinteren virker jorden som magasin for spildevand og regnvand fra vinterperioden indtil pilen kan omsætte det i vækstsæsonen. Anlægsarealet er på m².

7 Spildevandsplan for det åbne land Side Afstandskrav Der skal tages hensyn til følgende afstandskrav: 50 m til drikkevandsboringer, der forsyner mindst 10 ejendomme. 30 m til drikkevandsboringer, der forsyner mindre end 10 ejendomme. 15 m til drikkevandsboringer, der forsyner en enkelt ejendom. 15 m til vandsboringer, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet. 15 m fra bundfældningstanken til drikkevandsboring. 5 m til bygninger, vandløb, søer, havet, dræn, grøfter og moser. Det er Byrådet, der giver tilladelse til etablering af pilerenseanlæg fra en ejendom med en eller 2 husstande. Følgende betingelser skal være opfyldt: Anlægget skal udføres og vedligeholdes som angivet i materialet for dimensioneringen af anlægget. Der må ikke opstå overfladisk afstrømning fra anlægget. Anlægget skal holdes fri for ukrudt i etableringsåret dog således, at de yderste 80 cm af bassinet ikke fræses af hensyn til membranen. Der må ikke opstå risiko for sundhedsfare for mennesker og dyr. For at undgå ophobning af uønskede stoffer i anlægget skal der i videst muligt omfang anvendes sæber, rengøringsmidler, vaskemidler, shampoo mv., som ikke indeholder miljøfremmede stoffer. I øjeblikket findes der ingen vejledning fra Miljøstyrelsen. Det er muligt at få anlægget dimensioneret af Center for recirkulering tlf

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere