UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B MAK/AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. november 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Anne Birgitte Fisker). 11. afd. nr. B : Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) s.m.f. Cha Cha Cha A/S under konkurs (advokat Marianne Granhøj) mod Ligebehandlingsnævnet s.m.f. A (Kammeradvokaten v/advokat Anne Kjær, besk.) og 11. afd. nr. B : Stender III ApS (advokat Phillipp N. Quedens) mod Ligebehandlingsnævnet s.m.f. B (Kammeradvokaten v/advokat Anne Kjær, besk.)

2 - 2 - Denne sag drejer sig om, hvorvidt to frisørvirksomheder Stender III ApS og Cha Cha Cha A/S (nu under konkurs) prisskiltning indebærer, at virksomhederne skal anses for at have krævet højere priser for klipning af kvinder end mænd og derved overtrådt forbuddet i ligestillingsloven mod forskelsbehandling på grund af køn. Sag B er anlagt af Stender III ApS ved Lyngby Ret den 22. januar Sag B er anlagt af Cha Cha Cha ApS ved Århus Ret den 6. maj 2013 og er herefter henvist til Lyngby Ret. Begge sager er ved Lyngby Rets kendelse af 3. juli 2013 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Cha Cha Cha ApS er efterfølgende gået konkurs. Stender III ApS har i sag B nedlagt påstand om, at Ligebehandlingsnævnet som mandatar for B, skal anerkende, at det ikke er i strid med ligestillingsloven, at sagsøger har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnet som mandatar for B har påstået frifindelse. Derudover har Ligebehandlingsnævnet nedlagt selvstændig påstand om, at Stender III ApS til B skal betale kr. med procesrente fra den 23. februar Stender III ApS har heroverfor nedlagt principal påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) som mandatar for Cha Cha Cha under konkurs har i sag B nedlagt påstand om, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. februar 2013 i sag 35/2013 er ugyldig. Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A har påstået frifindelse. B og A har begge fri proces i medfør af retsplejelovens 327, stk. 1, nr. 3. B og A har ikke rethjælpsdækning. Sagsfremstilling

3 - 3 - Sag B Stender III ApS Af en udskrift fra Stenders hjemmeside fremgår: Vejl. priser fra: Dame klip 528,- Herre klip 438,- Børn t.o.m. 12 år 318,- Toning 438,- Farvning 468,- Striber i hætte 508,- Stanniol striber Hør salonen for pris Bryn og vipper 258,- Permanent m. klip 908,- Galla hår ,- Makeup 338,- Tillæg for langt hår Priser er gældende fra 1. oktober 2009 Ved af 22. februar 2012 indgav B klage til Ligebehandlingsnævnet. Klagen lyder: En redegørelse for de faktiske forhold, der begrunder klagen: Jeg ønsker hermed at klage over kønsdiskriminerende priser hos frisøren Salon Stender. Herreklip koster 438 kr., mens dameklip koster 528 kr., jf. -11dk... Jeg anser dette for direkte diskriminerende og som et udtryk for stereotypisering. Personlig er jeg nemlig en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure, og jeg mener derfor ikke, at det er rimeligt, at jeg skal betale mere for at blive klippet end mænd med samme frisure. Hvad klager ønsker at opnå med klagen: Fastsættelse af, at dette er i strid med Ligestillingsloven, samt godtgørelse. B uddybede på Ligebehandlingsnævnets forespørgsel klagen som følger i en af 17. april 2012: Jeg har modtaget et brev fra jer angående min klage over Salon Stender. I skriver, at jeg skal fremsende dokumentation for den pris, som jeg har betalt for at blive klippet hos Salon Stender. Dette er ikke muligt for mig, at jeg ikke er blevet klippet der. Jeg gik derned for at blive klippet, men da jeg så, at det var dyrere at blive klippet der for kvinder end for mænd, havde jeg ikke lyst til at blive klippet. Det er på denne baggrund, jeg fremsender min klage. Jeg

4 - 4 - kunne jo sagtens være blive klippet der, hvilket dog blot skulle have været for at fremskaffe noget dokumentation. Det mener jeg ikke kan være hverken fair eller nødvendigt for at komme igennem med min klage. Jeg kunne jo også til enhver tid gå ned og blive klippet der nu og indsende en ny klage, men situationen er jo stadig den sammen, og jeg fastholder således, at det ikke kan være hverken fair eller nødvendigt. Efter en høringsprocedure traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse den 13. december 2012 (sagnr.444/2012). I afgørelsen hedder det blandt andet: Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisørsalon har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på kr. med procesrente fra den 23. februar 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet Sagsfremstilling Den indklagede frisørsalon havde pr. 1. oktober 2009 følgende priser: Vejl. priser fra: Dame klip 528, - Herre klip 428, - Tillæg for langt hår Parternes bemærkninger Klager påstår, at det er i strid med ligestillingsloven, at den indklagede frisørsalon har forskellige priser for klipning af mænd og kvinder.

5 - 5 - Klager henviser til, at hun er en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure. Klager mener derfor ikke, at det er rimeligt, at hun skal betale mere for at blive klippet end mænd med samme frisure. Klager oplyser, at hun gik fra salonen uden at være klippet, da hun så, at det var dyrere for kvinder end for mænd. Klager mener, at det er udtryk for stereotypisering, at kvinder altid har langt hår, og at det tager længere tid at klippe kvinder. Klager afviser, at indklagedes prisfastsættelse er udtryk for en konkret vurdering af materialeforbrug og tidsforbrug, og det er klagers opfattelse, at der tages en fast pris på grund af kundens køn. Klager mener, at det vil være sagligt at fastsætte priserne efter for eksempel den tid klipningen tager, hårlængde eller tilkøb af hårvask med videre. Klager afviser også, at klipning har noget med sundhed at gøre. Klager mener i øvrigt ikke, at det kan retfærdiggøre forskelsbehandlingen, at indklagedes prisfastsættelse har baggrund i den traditionelle prisfastsættelse i frisørbranchen. Indklagede afviser, at de forskellige priser for klipning af mænd og kvinder er udtryk for ulovlig forskelsbehandling. Klager ønsker at få en godtgørelse. Indklagede anfører, at de forskellige priser på herre- og dameklip afspejler omfanget af den konkrete arbejdsopgave og dermed det konkrete tidsforbrug ved en bestemt kundebehandling. Det tager således længere tid at klippe kvinder, idet man arbejder med større hårlængder, hvilket er betydeligt sværere og mere omfattende end for eksempel maskinklipning af en korthåret mand. Indklagede henviser til, at man ved kundens bestilling forsøger at identificere og vurdere tidsforbruget. Tidsforbruget er i mere end 90 procent af alle tilfælde betydeligt større, hvis der er tale om en kvinde.

6 - 6 - Indklagede henviser også til, at priserne er vejledende, og at der er en række afvigelser, som blandt andet kommer korthårede kvindelige kunder til gode. Hvis klager havde henvendt sig i salonen og fået en maskinklipning i stil med en korthåret mand, ville hun være blevet afkrævet prisen for en herreklip. Det er således indklagedes opfattelse, at prissættelsen ikke favoriserer et bestemt køn, men at prisen direkte afspejler såvel tidsforbruget som materialeforbruget på den enkelte arbejdsopgave. Prisforskellen har desuden baggrund i en traditionel prisansættelse inden for hele frisørbranchen. Indklagede henviser videre til, at ifølge Karnov er forskellig behandling af mænd og kvinder ved ydelse af sundhedspleje, der skyldes de fysiske forskelle på mænd og kvinder, ikke forskelsbehandling, idet der ikke er tale om tilsvarende situationer. Det er derfor indklagedes opfattelse, at forskellig behandling af mænd og kvinders hårpleje på grund af de fysiske forskelle (for eksempel, men ikke begrænset til hårets længde, ønske om krøller/striber eller anden behandling af håret) ikke er forskelsbehandling i lovens forstand. Indklagede tilbyder også set i lyset af, at klager efter eget udsagn er meget korthåret og har en frisure, der minder om en drengefrisure, at tage et møde med klager for at vurdere, om det vil være rimeligt at tilbyde hende et nedslag i den vejledende damepris. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

7 - 7 - Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Ligebehandlingsnævnet finder, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandler på grund af køn, idet der er forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Det fremgår af forarbejderne til ligestillingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke gælder, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er for eksempel ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening med videre af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger. Nævnet finder, at det ikke er sagligt begrundet, at indklagede har forskellige vejledende priser for klipning af mænd og kvinder. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ved annonceringen af priserne som kriterium alene henvises til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Klagen tages derfor til følge. Godtgørelse Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af krænkelsen.

8 - 8 - Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrente fra den 23. februar 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. Sag B Cha Cha Cha A/S under konkurs Af en udskrift af et udsnit fra Cha Cha Cha A/S hjemmeside fremgår: Farve med klip Farve med klip fra 1.245,- kr. Klip med føn Dameklip & føn fra 625,- kr. Dameklip studio pris år fra 490,- kr. Behandlinger til mænd Farve uden klip Color camouflage til mænd fra 395,- kr. Farve med klip Color camouflage til mænd klip fra 935,- Klip med føn Herreklip med føn fra 515,- kr. Herreklip studio pris år fra 390 kr. Behandlinger tilgængelige for alle Andre behandlinger Ligebehandlingsnævnet modtog den 2. oktober 2012 en klage fra A over forskellige priser for mænd og kvinder for klipning hos Cha Cha Cha A/S. Klagen er efter det oplyste bortkommet. Direktør Christine Brandberg i Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) kom i et brev af 14. november 2012 med bemærkninger til klagen på vegne Cha Cha Cha A/S. Hun anførte blandt andet: Det er korrekt, at de er forskel i priser for mænds og kvinders hårbehandlinger hos landets frisører.

9 - 9 - Det skyldes først og fremmest tidsforbruget. Tiden til hårbehandlinger er den afgørende faktor i en frisørmesters prisfastsættelser af behandlinger. Jo længere tid behandlingen tager desto højere pris. Ligebehandlingsnævnet traf den 20. februar 2013 afgørelse i sagen (sagsnr. 35/2013). Det hedder heri blandt andet: Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisør har forskellige priser for klipning af mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har forskellige priser for klipning med videre af mænd og kvinder. Sagsfremstilling Det fremgår af oplysningerne fra klager, at den indklagede frisør har blandt andre følgende priser: Dameklip og føn fra 625 kr. Herreklip med føn fra 515 kr. Parternes bemærkninger Klager ønsker, at der skal være ens priser for mænd og kvinder, da det ikke bør være kønsbestemt, hvor meget man skal betale for at blive klippet. Indklagede afviser, at prisforskellen er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede anfører, at tidsforbruget ved hårbehandling er den afgørende faktor for prisfastsættelsen. Prisen afhænger af behandlingens art og kundens hår.

10 Indklagede henviser til, at mandlige frisørkunder generelt ikke er særlig krævende med hensyn til rådgivning om hår, pleje og frisurevalg. Der bruges derfor ikke meget tid på mænd, og der er oftest kun tale om hårvask og klipning. Klipningen foretages med saks, som med tiden erstattes mere og mere af en elektrisk trimmer. Dette betyder effektivisering og dermed mindre tidsforbrug, som afspejles i de lavere priser for mænd. Hertil kommer, at der sjældent er flere faktorer ved hårbehandling af mænd. Indklagede henviser videre til, at kvindelige frisørkunder kræver mere tid samt flere services og produkter. Hårvask på kvinder tager længere tid, og der bruges på grund af hårets længde og kvinders krav til hårets struktur både flere produkter og større mængde af de enkelte produkter. Kvinder har langt hår, mellemlangt hår eller hår, som er klippet i specielle frisurer. Kvinder klippes altid med saks, og håret opdeles og klippes i flere omgange på grund af længde, hårtykkelse og frisurevalg. Der bruges også særlige klippeteknikker blandt andet for at give håret mere fylde. Hertil kommer føntørring efter klipning og instruktion i at sætte håret. Indklagede henviser i øvrigt til, at klipning med saks tager længere tid, og at klipning af kvinders frisurer ikke er blevet effektiviseret med for eksempel trimmer. Derfor tager frisørens behandling af en kvinde længere tid. Prisforskellen udspringer af tidsforskellen, som er afgørende for prisfastsættelsen. Jo længere tid behandlingen tager, jo højere er prisen. Det er i øvrigt indklagedes opfattelse, et ens priser for klipning vil være diskriminerende over for mænd, da de ikke er nær så omkostningskrævende. Indklagede anfører også, at sagen bør afvises, da nævnet allerede har truffet principiel afgørelse. Hertil kommer, at klager aldrig har henvendt sig i salonen for at få en pris for at blive klippet. Det er derfor ikke konstateret, om klager ville være blevet behandlet anderledes end en mand med tilsvarende frisure.

11 Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Ligebehandlingsnævnet finder, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandler på grund af køn, idet der er forskellige priser for klipning med videre af kvinder og mænd. Det fremgår af forarbejderne til ligestillingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke gælder, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er for eksempel ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening med videre af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger. Nævnet vurderer, at indklagede ikke har bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Nævnets bemærker herved, at forskellige priser for forskellige ydelser ikke strider mod ligebehandlingsprincippet. Det er imidlertid ikke sagligt begrundet, når indklagede ved annonceringen af priserne som kriterium alene henviser til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Indklagede har derfor ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Klagen tages derfor til følge. Stender III ApS og Cha Cha Cha har ikke ønsket at efterleve Ligebehandlingsnævnets kendelser og har derfor anlagt nærværende sager. Der er fremlagt materiale om uddannelsen som frisør. Af Svendeprøve i frisørfaget efteråret 2013 udarbejdet af Frisørfagets Svendeprøvekommission fremgår, at svendeprøven indeholder blandt andet følgende prøver: (Under overskriften Herrearbejde ) Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min

12 Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Opgave 1 personlig model Opgave 2 personlig model (Under overskriften Damearbejde ) Tidens Trend: Opgave 3 Klipning 45 min Styling 20 min Moderne styling til aftenbrug Opgave 4 Klipning 45 min Coloration 100 min Styling 45 min Langthårsopsætning, fri fantasi Opgave 5 Forberedelse 60 min Langthårsopsætning 60 min Opgave 3 personlig model Opgave 4 lodtrækningsmodel Opgave 5 personlig model Af en udskrift af 26. august 2014 fra Pii Frisør s hjemmeside fremgår blandt andet: Priser Alle behandlinger indledes med en konsultation, hvor vi drøfter dine ønsker og behandlingen. Klip: Dameklip, vask og føn kr. 630,- Herreklip, vask og føn kr. 630,- Ifølge en udskrift af 27. august 2014 fra Per Ryesgade s hjemmeside fremgår, at der hos denne frisør ved online-booking anmodes om oplysning om køn. Om priser anføres det: Priser

13 Vi bruger prisdifferentiering i salonen alt sammen baseret på erfaring. Vi arbejder med 5 forskellige kategorier: Art Director, Manager, Top Stylist, Stylist og Junior Stylist. Tryk på hver kategori til højre for at se priser og frisører. På de følgende sider er den enkelte frisørs status indenfor de 5 kategorier angivet sammen med priserne for booking hos de pågældende. Priserne for herre og dame booking for 60 minutter er ens for nogle af frisørkategorierne (365 kr. for junior stylist, 715 kr. for top stylist), mens priserne hos en manager og art director er forskellige for herre og dame (henholdsvis 770 kr. og 800 kr. for herre og 830 kr. og 975 kr. for dame). Ligestillingsnævnet har tidligere den 14. marts 2006 truffet afgørelse vedrørende en klage over fem forskellige frisørsaloner, der på internettet havde annonceret med differentierede priser for klipning af mænd og kvinder. I denne sag fandt Ligestillingsnævnet (som nu er erstattet af Ligebehandlingsnævnet) ikke, at de forskellige priser var i strid med ligestillingslovens 2. De indklagede frisører havde anført, at prisforskellen skyldtes en tidsmæssig forskel i arbejdets udførelse, da en dameklipning også indbefatter vask, føntørring og større forbrug af diverse produkter. Selve klipningen for herreklip er ikke lige så avanceret som ved dameklip, og typisk skal mænd ikke have sat håret, ligesom de ikke ønsker diverse produkter i håret. Selv korthårede kvinder skal have sat håret efter klipning, hvilket både er tidskrævende og kræver anvendelse af en del produkter. En af de indklagede havde endvidere anført, at tidsintervaller ikke ville kunne anvendes som bestemmende for prisen for en klipning, da der konstant ville opstå tvister mellem frisøren og kunden om, hvor lang tid klipningen har taget. Endvidere ville sådanne bestemmende tidsintervaller gøre det umuligt at vurdere prisen for en klipning, når en kunde ringer for at få denne oplyst, da frisøren ikke kan vurdere kundens hår gennem telefonen. Man bør ligeledes huske på, at der er noget socialt ved at komme til frisøren. Ligestillingsnævnets begrundelse lød: I henhold til ligestillingslovens 19, stk.1 (jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2004) kan nævnet behandle sager om forskelsbehandling på grund af køn efter lovens 2. Efter denne bestemmelse er det ikke tilladt at forskelsbehandle kvinder og mænd inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed. Af bemærkningerne til forslaget til lov om ligestilling af kvinder og mænd fremgår det:

14 "... Forbudet mod forskelsbehandling gælder på den anden side ikke, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er f.eks. ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger...". Ligestillingsnævnet har ikke fundet grundlag for at forkaste de argumenter, som de indklagede i denne sag har fremført til støtte for, at forskellen mellem de priser, som mænd og kvinder skal betale for de indklagedes ydelser, er sagligt begrundet. Ligebehandlingsnævnet har ikke redegjort for, hvorfor nævnet i afgørelserne fra 2013 er nået til et andet resultat end i afgørelsen fra Forklaringer Der er afgivet forklaringer af John Stender, Connie Nielsen, Jens Behrndtz, Kirsten Lauritsen og Mai-Britt Rasmussen. John Stender har forklaret blandt andet, at han stort set er eneejer af Stender III ApS. Han er uddannet i som damefrisør. Dengang var der en stor forskel i dame- og herreklipning. Herrer blev klippet med maskine. Herrefrisører havde dengang deres egen organisation. Herrefrisører klippede ikke damer og brugte maskine. Herrefrisørforretninger og damefrisørforretninger var fuldstændig adskilte. Damefrisører klippede ind i mellem herrer, men det var usædvanligt. Fra 1970 erne blev det almindeligt med unisex-saloner. Det var og er det nemmere at klippe herrer. Derfor startede man, da han var i lære, med herreklipning. Sådan er uddannelsen stadig tilrettelagt. Det er sværere at klippe damer på grund af de flere og større forskelle i hårlængderne. I dag er det sådan, at nogle mænd stadig bliver klippet hurtigt og enkelt med maskine. Andre bliver klippet mere kompliceret med saks, hvor der klippes en egentlig frisure. Kvinder klippes generelt med saks og kam over fingre, med større forskelle på længder og forskellige former for graduering. En rutineret frisør bruger godt 1 time på en gradueret frisure. Hvis en mand kommer med et langt hår og skal have en kompliceret klipning, skal han betale damepris. De elever, de har i forretningen, får som det første lov til at klippe mænd. Kvindeklipning kommer først senere i uddannelsesforløbet. Hos Stender bestiller man tid telefonisk eller over nettet fordelingen er ca. 60/40. Mænd får som standard booket 30 minutter. Kvinder får booket 45 minutter som standard. Man kan som kunde angive hvilke behandlinger, man skal have, og der

15 sættes tid af til det. En maskinklipning af en mand, der som virksomhedens advokat har meget kort hår, som i forvejen er maskinklippet, vil blive udført af en elev og koster 250 kr. dvs. mindre end de vejledende priser på prislisten på internettet. Maskinklipningen tager 10 minutter og er meget simpel at udføre. En korthåret kvinde med for eksempel 3 cm langt hår, som nu skal maskinklippes, ville skulle betale ca. 300 kr. afhængig af tidsforbruget. En mand, som skal håret sat ungt, får typisk voks i håret. Til kvinder bruges langt flere stylingprodukter end til mænd. Produkterne beskytter mod varmen fra fladjern mv. Kvinder er meget dyrere produktmæssigt. Frisører er i høj grad provisionslønnede. Da kvindeklipninger tager længere tid, er det indtjeningsmæssigt mest fordelagtigt at have mange herreklipninger. Den forskellige prissætning af herre- og dameklip tager ikke fuldt ud højde herfor. Stender er en af de største frisørkæder i Danmark. Frisøruddannelsen varer 4 år, hvor eleven samtidig er i praktik. De bedste kommer på uddannelsesophold i London. Her klipper de kun kvinder, bl.a. på kurser hos Vidal Sassoon. Nogle af uddannelsesopholdene betales helt eller delvist af producenterne af styling produkter o.lign. Hvis man kun klipper en dame med mellemlængder og ikke tager højde for styling, tager selve klipningen i hvert fald 45 minutter. I de senere år er mænd igen blevet mere og mere korthårede. Der var flere mænd med længere hår og graduering i 1970 erne. En drengeklipning af en kvinde med 2 cm langt hår med saks koster 428 kr. Hvis det er med maskine, koster det 300 kr. Når det ikke står på hjemmesiden, at der er mulighed for disse priser, skyldes det, at alle frisører kan sætte og rent faktisk ofte sætter prisen pr. konduite. Han kender ikke nogen, som klipper mænd og kvinder til samme pris. De, som reklamerer med ens priser, har reelt kun herreklipninger. Forevist dokumentet Svendeprøve i frisørfaget efteråret 2013 kan han ikke sige, hvorfor der er afsat samme tid til herre- og dameklipning (45 minutter). Efter beskrivelsen, hvor der er afsat 70 minutter til styling både for mænds og kvinders vedkommende, må det være, fordi der er tale om en meget omfattende styling. Han har ikke forståelse for disse prøvekrav. Når en langhåret kvinde skal have klippet 3 cm af hele vejen rundt, kræver det en opdeling af håret og helst også en forudgående vask. Man vil helst ikke klippe, uden at håret vaskes, for at få fedtstoffer ud af håret. Hvis håret er tørt, skal man også stå og trække i det for at få det til at blive lige. Hvis det kun er 3 cm klipning hele vejen rundt, koster det måske kr. Hvis det også skal tørres og sættes, koster det mere. Connie Mikkelsen har forklaret blandt andet, at hun har været formand i dofk siden Hun er uddannet frisør og har haft selvstændig salon i Kolding i 20 år, indtil hun blev formand for sektion Jylland i dofk. Organisationen har ca medlemmer, der alle er selv-

16 stændige salonejere. Størrelsen af virksomhederne er meget forskellige, fra enmandsvirksomheder til en jysk kæde med saloner. Stender-kæden har været medlem, men meldte sig ud i Cha Cha Cha henvendte sig til organisationen og bad om bistand i klagesagen. Dofk mener, at afgørelserne er forkerte. Priserne er fastsat ud fra tidsforbruget, den forskellige brug af produkter samt efteruddannelsen, som er forskellig for herre- og dameklip. Grunduddannelsen har stadig primært fokus på dameklipninger. Der har ikke været en udvikling, som kan begrunde en ensartet prissætning. Tværtimod har der siden 2006 været stigende tekniske krav til dameklipningerne i form af forskellige tekniske discipliner som undercut, graduering mv. Der er også mulighed for langt flere tilkøb som kvinde. Hun har ikke dybdegående kendskab til elektroniske bookingssystemer, men hun ved fra en af de store udbydere af sådanne systemer, at der gennemsnitligt sættes 49 minutter af til en dameklipning og 34 minutter til en herreklipning. Dette er tiden til den rene klipning uden styling mv. Gennemsnitsprisforskellen er ifølge den pågældende udbyder ca. 100 kr. Prislisten fra Cha Cha Cha må ligesom alle andre prislister anses for vejledende. En kunde, som afviger meget fra normen, vil få en anden pris. Selvom der står fra er der reelt tale om vejledende priser. Det har indehaveren fra Cha Cha Cha fortalt hende. Når man ikke indfører bookingsystemer, som beder kunden angive ønsket tidsforbrug el.lign. i stedet for køn, er det, fordi det ikke passer med den faktiske hverdag i en frisørsalon. Det vil være umuligt at håndtere, om den bookede tid passer f.eks. hvis kunden bestiller en 30 minutters klipning, og det så viser sig at tage 45 minutter. Det vil kræve et stopur, og det duer ikke. Man ser jo ikke kunderne, før de er der. Det er nødvendigt at have en tid afsat på forhånd. Det kan godt ske, at behandling af en mand tager længere tid end den afsatte standardtid eller at en behandling af en korthåret kvinde, som går ud med vådt hår, tager kortere tid. I disse tilfælde vil man forklare kunden, hvordan de skal booke næste gang, så de får henholdsvis en højere og en lavere pris. Dermed sikrer man sig, at vedkommende forbliver som kunde. Man kan ikke i praksis foretage en prissætning på grundlag af de bestillinger og valg, kunden selv foretager i en elektronisk booking. F.eks. er der nogle produkter, der er nødvendige at anvende for at kunne udføre en teknisk svær klipning. Det afgørende er ikke, hvor mange cm 3, 5 eller 7 - der skal af. Det nytter derfor heller ikke med en betegnelse som langhårs-klip. Hun har talt med frisør Pii som ifølge det fremlagte har ensartede priser for mænd og kvinder. Den pågældende, som er medlem af dofk har oplyst, at der efter den første klipning af mænd til 630 kr. gælder en fast kampagnepris, hvor mænd kun betaler

17 kr. Nogle frisører prissætter efter, hvem der klipper, sådan, at det er dyrere at blive klippet af indehaveren end af mindre erfarne medarbejdere. Hvis man ikke længere kan opdele priser i herre- og dameklip, vil det have store konsekvenser for branchen og herunder for provisionssystemet. Hvis herrepriserne hæves, vil det betyde, at man mister en del af herrekundesegmentet, som i stedet vil gå til enmandssaloner uden elever, der kan operere med en lavere pris, da der ikke er ansatte. Hvis man sænker prisen på dameklipningerne, vil lønsomheden blive så lille, at mange må lukke deres forretninger eller opsige medarbejdere. Den 4-årige frisøruddannelse er opbygget som forklaret af John Stender. Af de grunde, han har forklaret om, begynder man med herreklipning. Dofk udbyder efteruddannelse, hvor hovedvægten er på dameklipning. Hun er også enig i det, John Stender har forklaret om forskelle i produktforbrug til mænd og kvinder. Omkring 98 % af de særlige behandlinger med extensions, farvning mv. udføres på kvinder. Årsagen til, at der ved svendeprøven i efteråret 2013 var afsat samme tid på 45 minutter til herreklipningerne Trend Cut og Maskulin form samt dameklipningen Tidens Trend, er den specielle situation til svendeprøven, hvor eleverne er rystende nervøse. Den afsatte tid har tidligere været kortere til herreklipningen. Den længere tid afspejler udviklingen i branchen. Da John Stender var ung, brugte man kun 15 minutter på en herreklipning. Nu tager det længere tid. Organiseringen af svendeprøven kan gøres bedre. Der er blandt andet ønske om, at der sættes 1 time til dameklipningen svarende til virkeligheden ude i mange saloner. Jens Berhndtz har forklaret blandt andet, at han blev uddannet som frisør i Han havde salon i Odense fra Der var 10 ansatte, da han solgte den. Han gik herefter ind i organisationsarbejde i den daværende Mesterforening nu dofk, hvor han blev næstformand og fra 1998 formand. I dag er han formand for Fyns Frisør og Kosmetikerlaug. Han har siddet i faglige udvalg og har siden 1989 været i svendeprøvekommissionen. Da lærlingeloven kom i 1937, blev der indført en kombineret herre- og damefrisøruddannelse. Uddannelsen har altid været modulopbygget med hovedvægten på dameklipningerne. Der er meget mere teknik og kreativitet i damefrisørdelen. Svendeprøven i efteråret 2013, hvor der er afsat samme tid, 45 minutter, til hver af herreklipningerne Trend Cut og Maskulin form som til dameklipningen Tidens Trend er udtryk for, at svendeprø-

18 ven ikke drejer sig om tid, men om at demonstrere kreativitet og duelighed. Den klassiske herreklipning er i dag en hyppigt udført klipning. Normalt vil man ude i en salon ikke bruge 45 minutter, men ca. 30 minutter på den. Når der til eksamen gives god tid til herreklipningen, er det for at give rum for opfindsomhed. De fleste bruger kun godt 30 minutter. Der er tilstrækkeligt tid til klipningen i Tidens Trend -prøven. Der er særligt fokus på stylingen (den klassiske føntørring), som der er sat 20 minutter af til. I damedisciplinerne er der typisk også ekstra tid til at sætte kemi på. Denne tid kan også bruges på at færdiggøre klipningen. Den tid, der afsættes til dameklipningen i svendeprøven, kan godt svinge fra år til år. Det afhænger af, hvad der er aktuelt i tiden. Rådgivning og vejledning er en væsentlig del af uddannelsen. Det er det, der giver kundetilfredshed. Der er et valgfrit specialefag på uddannelsen, hvor man lærer at være konkurrencefrisør. Der er både en herreog en damedisciplin. Svendeprøven er fællesnordisk, og man prøver internationalt at gøre uddannelserne sammenlignelige. Man arbejder på at få et fælles EU-bevis, som gør, at man kan anvende sin uddannelse over grænserne. Herreklipninger har altid været billigere, og det gælder også i dag. Det skyldes, at det tager kortere tid at klippe mænd. Hvis mænd skal betale mere, vil det føre tilbage til tiden før 1. verdenskrig, hvor mænd blev maskinklippet hos en barber. Der udbydes langt flere efteruddannelseskurser i dameklipning end i herreklipning. Salonerne betaler for de ansatte medarbejderes efteruddannelse. Der er langt flere produkter rettet mod kvinder end mod mænd. Hvis priserne for kvinder sættes ned, vil det have alvorlige konsekvenser for lønsomheden. Det kan ikke lade sig gøre med en individuel prissætning, hvor det er et stopur, som afgør, hvad ydelsen koster. Man er nødt til at have et udtryk, der dækker over standard-ydelsen, som er forskellig for kvinder og mænd. Kirsten Lauritsen har forklaret blandt andet, at hun er uddannet som frisør. Hun blev udlært på en damesalon, der var en af de første unisex-saloner. Hun var ude hos en anden salon for at lære at klippe herrer. Der er i dag en tendens til, at der igen kommer rene herresaloner. Hun arbejdede på salon frem til 2000 og blev herefter ansat som underviser på frisøruddannelsen på Teknisk Skole i Odense og tog samtidig yderligere uddannelse. Hun blev fagkonsulent i Undervisningsministeriet og var det fra Hun var i ministeriet 3 dage om ugen og 2 dage om ugen på Teknisk Skole i Odense. Hun er nu fuldtidsbeskæftiget som afdelingsleder på Teknisk Skole (inden for andre fagområder). Hun er samtidig fagkonsulent på frisør- og kosmetikeruddannelsen. I Undervisningsministeriet har hun været med til at fastlægge uddannelsesordningen for blandt andet frisørfaget samt føre tilsyn. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med frisørfaget, som det også gælder på an-

19 dre fagområder. Som fagkonsulent er hun fortsat involveret i tilrettelæggelsen af svendeprøver på frisørfaget sammen med det faglige udvalg. Hun er også med til at indstille herom til ministeriet. De 40 ugers skoleforløb, som fremgår af bilaget om frisøruddannelsen i bekendtgørelse nr. 93 af 1. maj 2012, indeholder generel undervisning, en herre- og damedel samt en kemidel og nogle forskellige valgfag. Der er også specialiseringsfag. Som man kan se af fagoversigten, fylder dameklippeteknik, som er vanskeligste, mere end herreteknik på uddannelsen - 9 uger henholdsvis 5,8 uger. Dameklip, også korthårsklipning, er som udgangspunkt mere feminint med mere runde og bløde former. Der er flere længder med ned. Herreklip er mere firkantet og klippet lige igennem. Der er langt flere klip i den runde form og de flere lag i dameklipningerne. Der også større mulighed for variation og mere mode i disse klipninger. Håret skal være vådt, når det klippes. Man bruger kun sjældent maskine til kvinder. Det kan forekomme, at nogle mænds klipninger tager længere tid end visse kvinders klipninger. Det er dog meget atypisk. Der bruges flere produkter i kvindehår, og der skal bruges meget mere tid på råd og vejledning herom. Man sælger også langt flere produkter til kvinder. Man kan ikke gøre en dameklipning færdig uden at style den. De 45 minutter, der er afsat til svendeprøven 2013 i henholdsvis dame- og herreklip, kunne godt være differentieret, men så skulle man også have taget højde for blandt andet, om det var en kendt model. Når der er afsat 45 minutter til både herre- og dameklipningen og generelt er afsat samme tid for alle klippeopgaver, uanset om det er herre- eller dameklip, er det for at have en standardtid, så der i hvert fald er tid nok for alle. Det har ikke været et parameter, hvor meget tid, man bruger i praksis. Det er et estimat af tiden. Stylingen i en dameklipning tager længere tid. For herreklipningen opgave 2 Maskulin Form gives der ifølge prøveforskrifterne kun karakter for den maskuline form ikke andet, selvom prøven hedder både Klipning og Maskulin form. For dameklipningen Tidens Trend, opgave 3, gives der derimod karakterer for de to discipliner Klipning og Styling. Når eleverne i forberedelsestiden til eksamen har lejlighed til at komme med spørgsmål, kommer der langt flere spørgsmål om damearbejdet end herrearbejdet. Det er efter hendes opfattelse ikke muligt at prissætte efter tidsforbrug el.lign. frem for efter køn. Mai-Britt Rasmussen har forklaret blandt andet, at hun er general manager i L Oreal. Hun har været i L Oreal i 17 år og har i den forbindelse også arbejdet i blandt andet England. Hun er uddannet cand. merc. Hun har et stort netværk i frisørbranchen og kendskab til, hvordan L Oreals produkter anvendes i salonerne. Der er ca produkter i L Oreals katalog. Heraf er 3 % rene mandeprodukter. Resten er kvindeprodukter eller unisexpro-

20 dukter. Fordelingen af omsætning svarer hertil. Hun kan ikke på stående fod sige, hvordan den forholdsmæssige fordeling mellem produkter primært rettet mod kvinder og unisexprodukter er. En shampoo til farvet hår vil typisk være i en feminin emballage, da produktets målgruppe primært er kvinder. Der anvendes flere produkter i behandling af kvinder, og der er en langt større efterspørgsel hos kvindelige kunder. Der kan til en kvinde blive brugt 4-6 produkter, såsom shampoo, et stylingprodukt før klipningen og et eller flere stylingprodukter efterfølgende. Produkterne indgår i prisen for klipningen. Hun har aldrig set andet. Til mænd anvendes langt færre produkter. L Oreals statistik for 2013, som er udarbejdet af en ekstern konsulent baseret på registreringer i 50 forskellige saloner, viser, at ca. 70 % af kunderne i unisex-salonerne er kvinder. Der afsættes efter hendes erfaring typisk minutter til kvinder og 30 minutter til mænd. Det har hun ikke undersøgelser, som understøtter. Hun er bekendt med, at der anvendes elektroniske bookingsystemer, der baseres på standardtidsforbrug. L Oreal driver kursusvirksomhed. Kurserne er primært i damefrisurer. Klippe- og farveteknikker til kvinder er langt mere sofistikerede. Sidste år var der 1-2 kurser i herreklip. I år har der ikke været nogen. Salonerne betaler for kurserne. Procedure Sag B Stender III ApS har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvor af fremgår (oplysning om, hvem parterne er og om sagsforløbet er udeladt): Sagen vedrører det helt principielle spørgsmål om, hvorvidt en frisør handler i strid med Ligestillingsloven ved at annoncere med vejledende priser, der er forskellige for kvinder og mænd. Der henvises til det skilt, der anvendes af Salon Stender, Amager og som angiver, at der er tale om vejledende priser angivende priser for dameklip, herreklip, børn til og med 12 år samt forskellige hårbehandlinger og gældende fra 1. oktober 2009.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Klip og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 75 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makeup 50 min Arbejdsrutine, kundebetjening,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning. 1 dag Farvning og/eller permanent. Styling. Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse. Langthårsfrisering: Opgave 5 Langthårsfrisering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere