UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B MAK/AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. november 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Anne Birgitte Fisker). 11. afd. nr. B : Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) s.m.f. Cha Cha Cha A/S under konkurs (advokat Marianne Granhøj) mod Ligebehandlingsnævnet s.m.f. A (Kammeradvokaten v/advokat Anne Kjær, besk.) og 11. afd. nr. B : Stender III ApS (advokat Phillipp N. Quedens) mod Ligebehandlingsnævnet s.m.f. B (Kammeradvokaten v/advokat Anne Kjær, besk.)

2 - 2 - Denne sag drejer sig om, hvorvidt to frisørvirksomheder Stender III ApS og Cha Cha Cha A/S (nu under konkurs) prisskiltning indebærer, at virksomhederne skal anses for at have krævet højere priser for klipning af kvinder end mænd og derved overtrådt forbuddet i ligestillingsloven mod forskelsbehandling på grund af køn. Sag B er anlagt af Stender III ApS ved Lyngby Ret den 22. januar Sag B er anlagt af Cha Cha Cha ApS ved Århus Ret den 6. maj 2013 og er herefter henvist til Lyngby Ret. Begge sager er ved Lyngby Rets kendelse af 3. juli 2013 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Cha Cha Cha ApS er efterfølgende gået konkurs. Stender III ApS har i sag B nedlagt påstand om, at Ligebehandlingsnævnet som mandatar for B, skal anerkende, at det ikke er i strid med ligestillingsloven, at sagsøger har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnet som mandatar for B har påstået frifindelse. Derudover har Ligebehandlingsnævnet nedlagt selvstændig påstand om, at Stender III ApS til B skal betale kr. med procesrente fra den 23. februar Stender III ApS har heroverfor nedlagt principal påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) som mandatar for Cha Cha Cha under konkurs har i sag B nedlagt påstand om, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. februar 2013 i sag 35/2013 er ugyldig. Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A har påstået frifindelse. B og A har begge fri proces i medfør af retsplejelovens 327, stk. 1, nr. 3. B og A har ikke rethjælpsdækning. Sagsfremstilling

3 - 3 - Sag B Stender III ApS Af en udskrift fra Stenders hjemmeside fremgår: Vejl. priser fra: Dame klip 528,- Herre klip 438,- Børn t.o.m. 12 år 318,- Toning 438,- Farvning 468,- Striber i hætte 508,- Stanniol striber Hør salonen for pris Bryn og vipper 258,- Permanent m. klip 908,- Galla hår ,- Makeup 338,- Tillæg for langt hår Priser er gældende fra 1. oktober 2009 Ved af 22. februar 2012 indgav B klage til Ligebehandlingsnævnet. Klagen lyder: En redegørelse for de faktiske forhold, der begrunder klagen: Jeg ønsker hermed at klage over kønsdiskriminerende priser hos frisøren Salon Stender. Herreklip koster 438 kr., mens dameklip koster 528 kr., jf. -11dk... Jeg anser dette for direkte diskriminerende og som et udtryk for stereotypisering. Personlig er jeg nemlig en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure, og jeg mener derfor ikke, at det er rimeligt, at jeg skal betale mere for at blive klippet end mænd med samme frisure. Hvad klager ønsker at opnå med klagen: Fastsættelse af, at dette er i strid med Ligestillingsloven, samt godtgørelse. B uddybede på Ligebehandlingsnævnets forespørgsel klagen som følger i en af 17. april 2012: Jeg har modtaget et brev fra jer angående min klage over Salon Stender. I skriver, at jeg skal fremsende dokumentation for den pris, som jeg har betalt for at blive klippet hos Salon Stender. Dette er ikke muligt for mig, at jeg ikke er blevet klippet der. Jeg gik derned for at blive klippet, men da jeg så, at det var dyrere at blive klippet der for kvinder end for mænd, havde jeg ikke lyst til at blive klippet. Det er på denne baggrund, jeg fremsender min klage. Jeg

4 - 4 - kunne jo sagtens være blive klippet der, hvilket dog blot skulle have været for at fremskaffe noget dokumentation. Det mener jeg ikke kan være hverken fair eller nødvendigt for at komme igennem med min klage. Jeg kunne jo også til enhver tid gå ned og blive klippet der nu og indsende en ny klage, men situationen er jo stadig den sammen, og jeg fastholder således, at det ikke kan være hverken fair eller nødvendigt. Efter en høringsprocedure traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse den 13. december 2012 (sagnr.444/2012). I afgørelsen hedder det blandt andet: Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisørsalon har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på kr. med procesrente fra den 23. februar 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet Sagsfremstilling Den indklagede frisørsalon havde pr. 1. oktober 2009 følgende priser: Vejl. priser fra: Dame klip 528, - Herre klip 428, - Tillæg for langt hår Parternes bemærkninger Klager påstår, at det er i strid med ligestillingsloven, at den indklagede frisørsalon har forskellige priser for klipning af mænd og kvinder.

5 - 5 - Klager henviser til, at hun er en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure. Klager mener derfor ikke, at det er rimeligt, at hun skal betale mere for at blive klippet end mænd med samme frisure. Klager oplyser, at hun gik fra salonen uden at være klippet, da hun så, at det var dyrere for kvinder end for mænd. Klager mener, at det er udtryk for stereotypisering, at kvinder altid har langt hår, og at det tager længere tid at klippe kvinder. Klager afviser, at indklagedes prisfastsættelse er udtryk for en konkret vurdering af materialeforbrug og tidsforbrug, og det er klagers opfattelse, at der tages en fast pris på grund af kundens køn. Klager mener, at det vil være sagligt at fastsætte priserne efter for eksempel den tid klipningen tager, hårlængde eller tilkøb af hårvask med videre. Klager afviser også, at klipning har noget med sundhed at gøre. Klager mener i øvrigt ikke, at det kan retfærdiggøre forskelsbehandlingen, at indklagedes prisfastsættelse har baggrund i den traditionelle prisfastsættelse i frisørbranchen. Indklagede afviser, at de forskellige priser for klipning af mænd og kvinder er udtryk for ulovlig forskelsbehandling. Klager ønsker at få en godtgørelse. Indklagede anfører, at de forskellige priser på herre- og dameklip afspejler omfanget af den konkrete arbejdsopgave og dermed det konkrete tidsforbrug ved en bestemt kundebehandling. Det tager således længere tid at klippe kvinder, idet man arbejder med større hårlængder, hvilket er betydeligt sværere og mere omfattende end for eksempel maskinklipning af en korthåret mand. Indklagede henviser til, at man ved kundens bestilling forsøger at identificere og vurdere tidsforbruget. Tidsforbruget er i mere end 90 procent af alle tilfælde betydeligt større, hvis der er tale om en kvinde.

6 - 6 - Indklagede henviser også til, at priserne er vejledende, og at der er en række afvigelser, som blandt andet kommer korthårede kvindelige kunder til gode. Hvis klager havde henvendt sig i salonen og fået en maskinklipning i stil med en korthåret mand, ville hun være blevet afkrævet prisen for en herreklip. Det er således indklagedes opfattelse, at prissættelsen ikke favoriserer et bestemt køn, men at prisen direkte afspejler såvel tidsforbruget som materialeforbruget på den enkelte arbejdsopgave. Prisforskellen har desuden baggrund i en traditionel prisansættelse inden for hele frisørbranchen. Indklagede henviser videre til, at ifølge Karnov er forskellig behandling af mænd og kvinder ved ydelse af sundhedspleje, der skyldes de fysiske forskelle på mænd og kvinder, ikke forskelsbehandling, idet der ikke er tale om tilsvarende situationer. Det er derfor indklagedes opfattelse, at forskellig behandling af mænd og kvinders hårpleje på grund af de fysiske forskelle (for eksempel, men ikke begrænset til hårets længde, ønske om krøller/striber eller anden behandling af håret) ikke er forskelsbehandling i lovens forstand. Indklagede tilbyder også set i lyset af, at klager efter eget udsagn er meget korthåret og har en frisure, der minder om en drengefrisure, at tage et møde med klager for at vurdere, om det vil være rimeligt at tilbyde hende et nedslag i den vejledende damepris. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

7 - 7 - Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Ligebehandlingsnævnet finder, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandler på grund af køn, idet der er forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Det fremgår af forarbejderne til ligestillingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke gælder, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er for eksempel ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening med videre af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger. Nævnet finder, at det ikke er sagligt begrundet, at indklagede har forskellige vejledende priser for klipning af mænd og kvinder. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ved annonceringen af priserne som kriterium alene henvises til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Klagen tages derfor til følge. Godtgørelse Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af krænkelsen.

8 - 8 - Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrente fra den 23. februar 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. Sag B Cha Cha Cha A/S under konkurs Af en udskrift af et udsnit fra Cha Cha Cha A/S hjemmeside fremgår: Farve med klip Farve med klip fra 1.245,- kr. Klip med føn Dameklip & føn fra 625,- kr. Dameklip studio pris år fra 490,- kr. Behandlinger til mænd Farve uden klip Color camouflage til mænd fra 395,- kr. Farve med klip Color camouflage til mænd klip fra 935,- Klip med føn Herreklip med føn fra 515,- kr. Herreklip studio pris år fra 390 kr. Behandlinger tilgængelige for alle Andre behandlinger Ligebehandlingsnævnet modtog den 2. oktober 2012 en klage fra A over forskellige priser for mænd og kvinder for klipning hos Cha Cha Cha A/S. Klagen er efter det oplyste bortkommet. Direktør Christine Brandberg i Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) kom i et brev af 14. november 2012 med bemærkninger til klagen på vegne Cha Cha Cha A/S. Hun anførte blandt andet: Det er korrekt, at de er forskel i priser for mænds og kvinders hårbehandlinger hos landets frisører.

9 - 9 - Det skyldes først og fremmest tidsforbruget. Tiden til hårbehandlinger er den afgørende faktor i en frisørmesters prisfastsættelser af behandlinger. Jo længere tid behandlingen tager desto højere pris. Ligebehandlingsnævnet traf den 20. februar 2013 afgørelse i sagen (sagsnr. 35/2013). Det hedder heri blandt andet: Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisør har forskellige priser for klipning af mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har forskellige priser for klipning med videre af mænd og kvinder. Sagsfremstilling Det fremgår af oplysningerne fra klager, at den indklagede frisør har blandt andre følgende priser: Dameklip og føn fra 625 kr. Herreklip med føn fra 515 kr. Parternes bemærkninger Klager ønsker, at der skal være ens priser for mænd og kvinder, da det ikke bør være kønsbestemt, hvor meget man skal betale for at blive klippet. Indklagede afviser, at prisforskellen er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede anfører, at tidsforbruget ved hårbehandling er den afgørende faktor for prisfastsættelsen. Prisen afhænger af behandlingens art og kundens hår.

10 Indklagede henviser til, at mandlige frisørkunder generelt ikke er særlig krævende med hensyn til rådgivning om hår, pleje og frisurevalg. Der bruges derfor ikke meget tid på mænd, og der er oftest kun tale om hårvask og klipning. Klipningen foretages med saks, som med tiden erstattes mere og mere af en elektrisk trimmer. Dette betyder effektivisering og dermed mindre tidsforbrug, som afspejles i de lavere priser for mænd. Hertil kommer, at der sjældent er flere faktorer ved hårbehandling af mænd. Indklagede henviser videre til, at kvindelige frisørkunder kræver mere tid samt flere services og produkter. Hårvask på kvinder tager længere tid, og der bruges på grund af hårets længde og kvinders krav til hårets struktur både flere produkter og større mængde af de enkelte produkter. Kvinder har langt hår, mellemlangt hår eller hår, som er klippet i specielle frisurer. Kvinder klippes altid med saks, og håret opdeles og klippes i flere omgange på grund af længde, hårtykkelse og frisurevalg. Der bruges også særlige klippeteknikker blandt andet for at give håret mere fylde. Hertil kommer føntørring efter klipning og instruktion i at sætte håret. Indklagede henviser i øvrigt til, at klipning med saks tager længere tid, og at klipning af kvinders frisurer ikke er blevet effektiviseret med for eksempel trimmer. Derfor tager frisørens behandling af en kvinde længere tid. Prisforskellen udspringer af tidsforskellen, som er afgørende for prisfastsættelsen. Jo længere tid behandlingen tager, jo højere er prisen. Det er i øvrigt indklagedes opfattelse, et ens priser for klipning vil være diskriminerende over for mænd, da de ikke er nær så omkostningskrævende. Indklagede anfører også, at sagen bør afvises, da nævnet allerede har truffet principiel afgørelse. Hertil kommer, at klager aldrig har henvendt sig i salonen for at få en pris for at blive klippet. Det er derfor ikke konstateret, om klager ville være blevet behandlet anderledes end en mand med tilsvarende frisure.

11 Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Ligebehandlingsnævnet finder, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandler på grund af køn, idet der er forskellige priser for klipning med videre af kvinder og mænd. Det fremgår af forarbejderne til ligestillingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke gælder, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er for eksempel ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening med videre af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger. Nævnet vurderer, at indklagede ikke har bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Nævnets bemærker herved, at forskellige priser for forskellige ydelser ikke strider mod ligebehandlingsprincippet. Det er imidlertid ikke sagligt begrundet, når indklagede ved annonceringen af priserne som kriterium alene henviser til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Indklagede har derfor ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Klagen tages derfor til følge. Stender III ApS og Cha Cha Cha har ikke ønsket at efterleve Ligebehandlingsnævnets kendelser og har derfor anlagt nærværende sager. Der er fremlagt materiale om uddannelsen som frisør. Af Svendeprøve i frisørfaget efteråret 2013 udarbejdet af Frisørfagets Svendeprøvekommission fremgår, at svendeprøven indeholder blandt andet følgende prøver: (Under overskriften Herrearbejde ) Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min

12 Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Opgave 1 personlig model Opgave 2 personlig model (Under overskriften Damearbejde ) Tidens Trend: Opgave 3 Klipning 45 min Styling 20 min Moderne styling til aftenbrug Opgave 4 Klipning 45 min Coloration 100 min Styling 45 min Langthårsopsætning, fri fantasi Opgave 5 Forberedelse 60 min Langthårsopsætning 60 min Opgave 3 personlig model Opgave 4 lodtrækningsmodel Opgave 5 personlig model Af en udskrift af 26. august 2014 fra Pii Frisør s hjemmeside fremgår blandt andet: Priser Alle behandlinger indledes med en konsultation, hvor vi drøfter dine ønsker og behandlingen. Klip: Dameklip, vask og føn kr. 630,- Herreklip, vask og føn kr. 630,- Ifølge en udskrift af 27. august 2014 fra Per Ryesgade s hjemmeside fremgår, at der hos denne frisør ved online-booking anmodes om oplysning om køn. Om priser anføres det: Priser

13 Vi bruger prisdifferentiering i salonen alt sammen baseret på erfaring. Vi arbejder med 5 forskellige kategorier: Art Director, Manager, Top Stylist, Stylist og Junior Stylist. Tryk på hver kategori til højre for at se priser og frisører. På de følgende sider er den enkelte frisørs status indenfor de 5 kategorier angivet sammen med priserne for booking hos de pågældende. Priserne for herre og dame booking for 60 minutter er ens for nogle af frisørkategorierne (365 kr. for junior stylist, 715 kr. for top stylist), mens priserne hos en manager og art director er forskellige for herre og dame (henholdsvis 770 kr. og 800 kr. for herre og 830 kr. og 975 kr. for dame). Ligestillingsnævnet har tidligere den 14. marts 2006 truffet afgørelse vedrørende en klage over fem forskellige frisørsaloner, der på internettet havde annonceret med differentierede priser for klipning af mænd og kvinder. I denne sag fandt Ligestillingsnævnet (som nu er erstattet af Ligebehandlingsnævnet) ikke, at de forskellige priser var i strid med ligestillingslovens 2. De indklagede frisører havde anført, at prisforskellen skyldtes en tidsmæssig forskel i arbejdets udførelse, da en dameklipning også indbefatter vask, føntørring og større forbrug af diverse produkter. Selve klipningen for herreklip er ikke lige så avanceret som ved dameklip, og typisk skal mænd ikke have sat håret, ligesom de ikke ønsker diverse produkter i håret. Selv korthårede kvinder skal have sat håret efter klipning, hvilket både er tidskrævende og kræver anvendelse af en del produkter. En af de indklagede havde endvidere anført, at tidsintervaller ikke ville kunne anvendes som bestemmende for prisen for en klipning, da der konstant ville opstå tvister mellem frisøren og kunden om, hvor lang tid klipningen har taget. Endvidere ville sådanne bestemmende tidsintervaller gøre det umuligt at vurdere prisen for en klipning, når en kunde ringer for at få denne oplyst, da frisøren ikke kan vurdere kundens hår gennem telefonen. Man bør ligeledes huske på, at der er noget socialt ved at komme til frisøren. Ligestillingsnævnets begrundelse lød: I henhold til ligestillingslovens 19, stk.1 (jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2004) kan nævnet behandle sager om forskelsbehandling på grund af køn efter lovens 2. Efter denne bestemmelse er det ikke tilladt at forskelsbehandle kvinder og mænd inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed. Af bemærkningerne til forslaget til lov om ligestilling af kvinder og mænd fremgår det:

14 "... Forbudet mod forskelsbehandling gælder på den anden side ikke, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er f.eks. ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger...". Ligestillingsnævnet har ikke fundet grundlag for at forkaste de argumenter, som de indklagede i denne sag har fremført til støtte for, at forskellen mellem de priser, som mænd og kvinder skal betale for de indklagedes ydelser, er sagligt begrundet. Ligebehandlingsnævnet har ikke redegjort for, hvorfor nævnet i afgørelserne fra 2013 er nået til et andet resultat end i afgørelsen fra Forklaringer Der er afgivet forklaringer af John Stender, Connie Nielsen, Jens Behrndtz, Kirsten Lauritsen og Mai-Britt Rasmussen. John Stender har forklaret blandt andet, at han stort set er eneejer af Stender III ApS. Han er uddannet i som damefrisør. Dengang var der en stor forskel i dame- og herreklipning. Herrer blev klippet med maskine. Herrefrisører havde dengang deres egen organisation. Herrefrisører klippede ikke damer og brugte maskine. Herrefrisørforretninger og damefrisørforretninger var fuldstændig adskilte. Damefrisører klippede ind i mellem herrer, men det var usædvanligt. Fra 1970 erne blev det almindeligt med unisex-saloner. Det var og er det nemmere at klippe herrer. Derfor startede man, da han var i lære, med herreklipning. Sådan er uddannelsen stadig tilrettelagt. Det er sværere at klippe damer på grund af de flere og større forskelle i hårlængderne. I dag er det sådan, at nogle mænd stadig bliver klippet hurtigt og enkelt med maskine. Andre bliver klippet mere kompliceret med saks, hvor der klippes en egentlig frisure. Kvinder klippes generelt med saks og kam over fingre, med større forskelle på længder og forskellige former for graduering. En rutineret frisør bruger godt 1 time på en gradueret frisure. Hvis en mand kommer med et langt hår og skal have en kompliceret klipning, skal han betale damepris. De elever, de har i forretningen, får som det første lov til at klippe mænd. Kvindeklipning kommer først senere i uddannelsesforløbet. Hos Stender bestiller man tid telefonisk eller over nettet fordelingen er ca. 60/40. Mænd får som standard booket 30 minutter. Kvinder får booket 45 minutter som standard. Man kan som kunde angive hvilke behandlinger, man skal have, og der

15 sættes tid af til det. En maskinklipning af en mand, der som virksomhedens advokat har meget kort hår, som i forvejen er maskinklippet, vil blive udført af en elev og koster 250 kr. dvs. mindre end de vejledende priser på prislisten på internettet. Maskinklipningen tager 10 minutter og er meget simpel at udføre. En korthåret kvinde med for eksempel 3 cm langt hår, som nu skal maskinklippes, ville skulle betale ca. 300 kr. afhængig af tidsforbruget. En mand, som skal håret sat ungt, får typisk voks i håret. Til kvinder bruges langt flere stylingprodukter end til mænd. Produkterne beskytter mod varmen fra fladjern mv. Kvinder er meget dyrere produktmæssigt. Frisører er i høj grad provisionslønnede. Da kvindeklipninger tager længere tid, er det indtjeningsmæssigt mest fordelagtigt at have mange herreklipninger. Den forskellige prissætning af herre- og dameklip tager ikke fuldt ud højde herfor. Stender er en af de største frisørkæder i Danmark. Frisøruddannelsen varer 4 år, hvor eleven samtidig er i praktik. De bedste kommer på uddannelsesophold i London. Her klipper de kun kvinder, bl.a. på kurser hos Vidal Sassoon. Nogle af uddannelsesopholdene betales helt eller delvist af producenterne af styling produkter o.lign. Hvis man kun klipper en dame med mellemlængder og ikke tager højde for styling, tager selve klipningen i hvert fald 45 minutter. I de senere år er mænd igen blevet mere og mere korthårede. Der var flere mænd med længere hår og graduering i 1970 erne. En drengeklipning af en kvinde med 2 cm langt hår med saks koster 428 kr. Hvis det er med maskine, koster det 300 kr. Når det ikke står på hjemmesiden, at der er mulighed for disse priser, skyldes det, at alle frisører kan sætte og rent faktisk ofte sætter prisen pr. konduite. Han kender ikke nogen, som klipper mænd og kvinder til samme pris. De, som reklamerer med ens priser, har reelt kun herreklipninger. Forevist dokumentet Svendeprøve i frisørfaget efteråret 2013 kan han ikke sige, hvorfor der er afsat samme tid til herre- og dameklipning (45 minutter). Efter beskrivelsen, hvor der er afsat 70 minutter til styling både for mænds og kvinders vedkommende, må det være, fordi der er tale om en meget omfattende styling. Han har ikke forståelse for disse prøvekrav. Når en langhåret kvinde skal have klippet 3 cm af hele vejen rundt, kræver det en opdeling af håret og helst også en forudgående vask. Man vil helst ikke klippe, uden at håret vaskes, for at få fedtstoffer ud af håret. Hvis håret er tørt, skal man også stå og trække i det for at få det til at blive lige. Hvis det kun er 3 cm klipning hele vejen rundt, koster det måske kr. Hvis det også skal tørres og sættes, koster det mere. Connie Mikkelsen har forklaret blandt andet, at hun har været formand i dofk siden Hun er uddannet frisør og har haft selvstændig salon i Kolding i 20 år, indtil hun blev formand for sektion Jylland i dofk. Organisationen har ca medlemmer, der alle er selv-

16 stændige salonejere. Størrelsen af virksomhederne er meget forskellige, fra enmandsvirksomheder til en jysk kæde med saloner. Stender-kæden har været medlem, men meldte sig ud i Cha Cha Cha henvendte sig til organisationen og bad om bistand i klagesagen. Dofk mener, at afgørelserne er forkerte. Priserne er fastsat ud fra tidsforbruget, den forskellige brug af produkter samt efteruddannelsen, som er forskellig for herre- og dameklip. Grunduddannelsen har stadig primært fokus på dameklipninger. Der har ikke været en udvikling, som kan begrunde en ensartet prissætning. Tværtimod har der siden 2006 været stigende tekniske krav til dameklipningerne i form af forskellige tekniske discipliner som undercut, graduering mv. Der er også mulighed for langt flere tilkøb som kvinde. Hun har ikke dybdegående kendskab til elektroniske bookingssystemer, men hun ved fra en af de store udbydere af sådanne systemer, at der gennemsnitligt sættes 49 minutter af til en dameklipning og 34 minutter til en herreklipning. Dette er tiden til den rene klipning uden styling mv. Gennemsnitsprisforskellen er ifølge den pågældende udbyder ca. 100 kr. Prislisten fra Cha Cha Cha må ligesom alle andre prislister anses for vejledende. En kunde, som afviger meget fra normen, vil få en anden pris. Selvom der står fra er der reelt tale om vejledende priser. Det har indehaveren fra Cha Cha Cha fortalt hende. Når man ikke indfører bookingsystemer, som beder kunden angive ønsket tidsforbrug el.lign. i stedet for køn, er det, fordi det ikke passer med den faktiske hverdag i en frisørsalon. Det vil være umuligt at håndtere, om den bookede tid passer f.eks. hvis kunden bestiller en 30 minutters klipning, og det så viser sig at tage 45 minutter. Det vil kræve et stopur, og det duer ikke. Man ser jo ikke kunderne, før de er der. Det er nødvendigt at have en tid afsat på forhånd. Det kan godt ske, at behandling af en mand tager længere tid end den afsatte standardtid eller at en behandling af en korthåret kvinde, som går ud med vådt hår, tager kortere tid. I disse tilfælde vil man forklare kunden, hvordan de skal booke næste gang, så de får henholdsvis en højere og en lavere pris. Dermed sikrer man sig, at vedkommende forbliver som kunde. Man kan ikke i praksis foretage en prissætning på grundlag af de bestillinger og valg, kunden selv foretager i en elektronisk booking. F.eks. er der nogle produkter, der er nødvendige at anvende for at kunne udføre en teknisk svær klipning. Det afgørende er ikke, hvor mange cm 3, 5 eller 7 - der skal af. Det nytter derfor heller ikke med en betegnelse som langhårs-klip. Hun har talt med frisør Pii som ifølge det fremlagte har ensartede priser for mænd og kvinder. Den pågældende, som er medlem af dofk har oplyst, at der efter den første klipning af mænd til 630 kr. gælder en fast kampagnepris, hvor mænd kun betaler

17 kr. Nogle frisører prissætter efter, hvem der klipper, sådan, at det er dyrere at blive klippet af indehaveren end af mindre erfarne medarbejdere. Hvis man ikke længere kan opdele priser i herre- og dameklip, vil det have store konsekvenser for branchen og herunder for provisionssystemet. Hvis herrepriserne hæves, vil det betyde, at man mister en del af herrekundesegmentet, som i stedet vil gå til enmandssaloner uden elever, der kan operere med en lavere pris, da der ikke er ansatte. Hvis man sænker prisen på dameklipningerne, vil lønsomheden blive så lille, at mange må lukke deres forretninger eller opsige medarbejdere. Den 4-årige frisøruddannelse er opbygget som forklaret af John Stender. Af de grunde, han har forklaret om, begynder man med herreklipning. Dofk udbyder efteruddannelse, hvor hovedvægten er på dameklipning. Hun er også enig i det, John Stender har forklaret om forskelle i produktforbrug til mænd og kvinder. Omkring 98 % af de særlige behandlinger med extensions, farvning mv. udføres på kvinder. Årsagen til, at der ved svendeprøven i efteråret 2013 var afsat samme tid på 45 minutter til herreklipningerne Trend Cut og Maskulin form samt dameklipningen Tidens Trend, er den specielle situation til svendeprøven, hvor eleverne er rystende nervøse. Den afsatte tid har tidligere været kortere til herreklipningen. Den længere tid afspejler udviklingen i branchen. Da John Stender var ung, brugte man kun 15 minutter på en herreklipning. Nu tager det længere tid. Organiseringen af svendeprøven kan gøres bedre. Der er blandt andet ønske om, at der sættes 1 time til dameklipningen svarende til virkeligheden ude i mange saloner. Jens Berhndtz har forklaret blandt andet, at han blev uddannet som frisør i Han havde salon i Odense fra Der var 10 ansatte, da han solgte den. Han gik herefter ind i organisationsarbejde i den daværende Mesterforening nu dofk, hvor han blev næstformand og fra 1998 formand. I dag er han formand for Fyns Frisør og Kosmetikerlaug. Han har siddet i faglige udvalg og har siden 1989 været i svendeprøvekommissionen. Da lærlingeloven kom i 1937, blev der indført en kombineret herre- og damefrisøruddannelse. Uddannelsen har altid været modulopbygget med hovedvægten på dameklipningerne. Der er meget mere teknik og kreativitet i damefrisørdelen. Svendeprøven i efteråret 2013, hvor der er afsat samme tid, 45 minutter, til hver af herreklipningerne Trend Cut og Maskulin form som til dameklipningen Tidens Trend er udtryk for, at svendeprø-

18 ven ikke drejer sig om tid, men om at demonstrere kreativitet og duelighed. Den klassiske herreklipning er i dag en hyppigt udført klipning. Normalt vil man ude i en salon ikke bruge 45 minutter, men ca. 30 minutter på den. Når der til eksamen gives god tid til herreklipningen, er det for at give rum for opfindsomhed. De fleste bruger kun godt 30 minutter. Der er tilstrækkeligt tid til klipningen i Tidens Trend -prøven. Der er særligt fokus på stylingen (den klassiske føntørring), som der er sat 20 minutter af til. I damedisciplinerne er der typisk også ekstra tid til at sætte kemi på. Denne tid kan også bruges på at færdiggøre klipningen. Den tid, der afsættes til dameklipningen i svendeprøven, kan godt svinge fra år til år. Det afhænger af, hvad der er aktuelt i tiden. Rådgivning og vejledning er en væsentlig del af uddannelsen. Det er det, der giver kundetilfredshed. Der er et valgfrit specialefag på uddannelsen, hvor man lærer at være konkurrencefrisør. Der er både en herreog en damedisciplin. Svendeprøven er fællesnordisk, og man prøver internationalt at gøre uddannelserne sammenlignelige. Man arbejder på at få et fælles EU-bevis, som gør, at man kan anvende sin uddannelse over grænserne. Herreklipninger har altid været billigere, og det gælder også i dag. Det skyldes, at det tager kortere tid at klippe mænd. Hvis mænd skal betale mere, vil det føre tilbage til tiden før 1. verdenskrig, hvor mænd blev maskinklippet hos en barber. Der udbydes langt flere efteruddannelseskurser i dameklipning end i herreklipning. Salonerne betaler for de ansatte medarbejderes efteruddannelse. Der er langt flere produkter rettet mod kvinder end mod mænd. Hvis priserne for kvinder sættes ned, vil det have alvorlige konsekvenser for lønsomheden. Det kan ikke lade sig gøre med en individuel prissætning, hvor det er et stopur, som afgør, hvad ydelsen koster. Man er nødt til at have et udtryk, der dækker over standard-ydelsen, som er forskellig for kvinder og mænd. Kirsten Lauritsen har forklaret blandt andet, at hun er uddannet som frisør. Hun blev udlært på en damesalon, der var en af de første unisex-saloner. Hun var ude hos en anden salon for at lære at klippe herrer. Der er i dag en tendens til, at der igen kommer rene herresaloner. Hun arbejdede på salon frem til 2000 og blev herefter ansat som underviser på frisøruddannelsen på Teknisk Skole i Odense og tog samtidig yderligere uddannelse. Hun blev fagkonsulent i Undervisningsministeriet og var det fra Hun var i ministeriet 3 dage om ugen og 2 dage om ugen på Teknisk Skole i Odense. Hun er nu fuldtidsbeskæftiget som afdelingsleder på Teknisk Skole (inden for andre fagområder). Hun er samtidig fagkonsulent på frisør- og kosmetikeruddannelsen. I Undervisningsministeriet har hun været med til at fastlægge uddannelsesordningen for blandt andet frisørfaget samt føre tilsyn. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med frisørfaget, som det også gælder på an-

19 dre fagområder. Som fagkonsulent er hun fortsat involveret i tilrettelæggelsen af svendeprøver på frisørfaget sammen med det faglige udvalg. Hun er også med til at indstille herom til ministeriet. De 40 ugers skoleforløb, som fremgår af bilaget om frisøruddannelsen i bekendtgørelse nr. 93 af 1. maj 2012, indeholder generel undervisning, en herre- og damedel samt en kemidel og nogle forskellige valgfag. Der er også specialiseringsfag. Som man kan se af fagoversigten, fylder dameklippeteknik, som er vanskeligste, mere end herreteknik på uddannelsen - 9 uger henholdsvis 5,8 uger. Dameklip, også korthårsklipning, er som udgangspunkt mere feminint med mere runde og bløde former. Der er flere længder med ned. Herreklip er mere firkantet og klippet lige igennem. Der er langt flere klip i den runde form og de flere lag i dameklipningerne. Der også større mulighed for variation og mere mode i disse klipninger. Håret skal være vådt, når det klippes. Man bruger kun sjældent maskine til kvinder. Det kan forekomme, at nogle mænds klipninger tager længere tid end visse kvinders klipninger. Det er dog meget atypisk. Der bruges flere produkter i kvindehår, og der skal bruges meget mere tid på råd og vejledning herom. Man sælger også langt flere produkter til kvinder. Man kan ikke gøre en dameklipning færdig uden at style den. De 45 minutter, der er afsat til svendeprøven 2013 i henholdsvis dame- og herreklip, kunne godt være differentieret, men så skulle man også have taget højde for blandt andet, om det var en kendt model. Når der er afsat 45 minutter til både herre- og dameklipningen og generelt er afsat samme tid for alle klippeopgaver, uanset om det er herre- eller dameklip, er det for at have en standardtid, så der i hvert fald er tid nok for alle. Det har ikke været et parameter, hvor meget tid, man bruger i praksis. Det er et estimat af tiden. Stylingen i en dameklipning tager længere tid. For herreklipningen opgave 2 Maskulin Form gives der ifølge prøveforskrifterne kun karakter for den maskuline form ikke andet, selvom prøven hedder både Klipning og Maskulin form. For dameklipningen Tidens Trend, opgave 3, gives der derimod karakterer for de to discipliner Klipning og Styling. Når eleverne i forberedelsestiden til eksamen har lejlighed til at komme med spørgsmål, kommer der langt flere spørgsmål om damearbejdet end herrearbejdet. Det er efter hendes opfattelse ikke muligt at prissætte efter tidsforbrug el.lign. frem for efter køn. Mai-Britt Rasmussen har forklaret blandt andet, at hun er general manager i L Oreal. Hun har været i L Oreal i 17 år og har i den forbindelse også arbejdet i blandt andet England. Hun er uddannet cand. merc. Hun har et stort netværk i frisørbranchen og kendskab til, hvordan L Oreals produkter anvendes i salonerne. Der er ca produkter i L Oreals katalog. Heraf er 3 % rene mandeprodukter. Resten er kvindeprodukter eller unisexpro-

20 dukter. Fordelingen af omsætning svarer hertil. Hun kan ikke på stående fod sige, hvordan den forholdsmæssige fordeling mellem produkter primært rettet mod kvinder og unisexprodukter er. En shampoo til farvet hår vil typisk være i en feminin emballage, da produktets målgruppe primært er kvinder. Der anvendes flere produkter i behandling af kvinder, og der er en langt større efterspørgsel hos kvindelige kunder. Der kan til en kvinde blive brugt 4-6 produkter, såsom shampoo, et stylingprodukt før klipningen og et eller flere stylingprodukter efterfølgende. Produkterne indgår i prisen for klipningen. Hun har aldrig set andet. Til mænd anvendes langt færre produkter. L Oreals statistik for 2013, som er udarbejdet af en ekstern konsulent baseret på registreringer i 50 forskellige saloner, viser, at ca. 70 % af kunderne i unisex-salonerne er kvinder. Der afsættes efter hendes erfaring typisk minutter til kvinder og 30 minutter til mænd. Det har hun ikke undersøgelser, som understøtter. Hun er bekendt med, at der anvendes elektroniske bookingsystemer, der baseres på standardtidsforbrug. L Oreal driver kursusvirksomhed. Kurserne er primært i damefrisurer. Klippe- og farveteknikker til kvinder er langt mere sofistikerede. Sidste år var der 1-2 kurser i herreklip. I år har der ikke været nogen. Salonerne betaler for kurserne. Procedure Sag B Stender III ApS har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvor af fremgår (oplysning om, hvem parterne er og om sagsforløbet er udeladt): Sagen vedrører det helt principielle spørgsmål om, hvorvidt en frisør handler i strid med Ligestillingsloven ved at annoncere med vejledende priser, der er forskellige for kvinder og mænd. Der henvises til det skilt, der anvendes af Salon Stender, Amager og som angiver, at der er tale om vejledende priser angivende priser for dameklip, herreklip, børn til og med 12 år samt forskellige hårbehandlinger og gældende fra 1. oktober 2009.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 5. marts 2015. U-3-10 e-takeaway ApS (advokat Lars Cort Hansen) mod Just-Eat.dk ApS (advokat Morten Stadil) og U-6-10 Pizza.dk (advokat Lars Cort

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B298300K - NHJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. april 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Karen Hald). 3. afd. nr. B-2983-12: Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere