UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B MAK/AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. november 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Anne Birgitte Fisker). 11. afd. nr. B : Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) s.m.f. Cha Cha Cha A/S under konkurs (advokat Marianne Granhøj) mod Ligebehandlingsnævnet s.m.f. A (Kammeradvokaten v/advokat Anne Kjær, besk.) og 11. afd. nr. B : Stender III ApS (advokat Phillipp N. Quedens) mod Ligebehandlingsnævnet s.m.f. B (Kammeradvokaten v/advokat Anne Kjær, besk.)

2 - 2 - Denne sag drejer sig om, hvorvidt to frisørvirksomheder Stender III ApS og Cha Cha Cha A/S (nu under konkurs) prisskiltning indebærer, at virksomhederne skal anses for at have krævet højere priser for klipning af kvinder end mænd og derved overtrådt forbuddet i ligestillingsloven mod forskelsbehandling på grund af køn. Sag B er anlagt af Stender III ApS ved Lyngby Ret den 22. januar Sag B er anlagt af Cha Cha Cha ApS ved Århus Ret den 6. maj 2013 og er herefter henvist til Lyngby Ret. Begge sager er ved Lyngby Rets kendelse af 3. juli 2013 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Cha Cha Cha ApS er efterfølgende gået konkurs. Stender III ApS har i sag B nedlagt påstand om, at Ligebehandlingsnævnet som mandatar for B, skal anerkende, at det ikke er i strid med ligestillingsloven, at sagsøger har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnet som mandatar for B har påstået frifindelse. Derudover har Ligebehandlingsnævnet nedlagt selvstændig påstand om, at Stender III ApS til B skal betale kr. med procesrente fra den 23. februar Stender III ApS har heroverfor nedlagt principal påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) som mandatar for Cha Cha Cha under konkurs har i sag B nedlagt påstand om, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. februar 2013 i sag 35/2013 er ugyldig. Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A har påstået frifindelse. B og A har begge fri proces i medfør af retsplejelovens 327, stk. 1, nr. 3. B og A har ikke rethjælpsdækning. Sagsfremstilling

3 - 3 - Sag B Stender III ApS Af en udskrift fra Stenders hjemmeside fremgår: Vejl. priser fra: Dame klip 528,- Herre klip 438,- Børn t.o.m. 12 år 318,- Toning 438,- Farvning 468,- Striber i hætte 508,- Stanniol striber Hør salonen for pris Bryn og vipper 258,- Permanent m. klip 908,- Galla hår ,- Makeup 338,- Tillæg for langt hår Priser er gældende fra 1. oktober 2009 Ved af 22. februar 2012 indgav B klage til Ligebehandlingsnævnet. Klagen lyder: En redegørelse for de faktiske forhold, der begrunder klagen: Jeg ønsker hermed at klage over kønsdiskriminerende priser hos frisøren Salon Stender. Herreklip koster 438 kr., mens dameklip koster 528 kr., jf. -11dk... Jeg anser dette for direkte diskriminerende og som et udtryk for stereotypisering. Personlig er jeg nemlig en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure, og jeg mener derfor ikke, at det er rimeligt, at jeg skal betale mere for at blive klippet end mænd med samme frisure. Hvad klager ønsker at opnå med klagen: Fastsættelse af, at dette er i strid med Ligestillingsloven, samt godtgørelse. B uddybede på Ligebehandlingsnævnets forespørgsel klagen som følger i en af 17. april 2012: Jeg har modtaget et brev fra jer angående min klage over Salon Stender. I skriver, at jeg skal fremsende dokumentation for den pris, som jeg har betalt for at blive klippet hos Salon Stender. Dette er ikke muligt for mig, at jeg ikke er blevet klippet der. Jeg gik derned for at blive klippet, men da jeg så, at det var dyrere at blive klippet der for kvinder end for mænd, havde jeg ikke lyst til at blive klippet. Det er på denne baggrund, jeg fremsender min klage. Jeg

4 - 4 - kunne jo sagtens være blive klippet der, hvilket dog blot skulle have været for at fremskaffe noget dokumentation. Det mener jeg ikke kan være hverken fair eller nødvendigt for at komme igennem med min klage. Jeg kunne jo også til enhver tid gå ned og blive klippet der nu og indsende en ny klage, men situationen er jo stadig den sammen, og jeg fastholder således, at det ikke kan være hverken fair eller nødvendigt. Efter en høringsprocedure traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse den 13. december 2012 (sagnr.444/2012). I afgørelsen hedder det blandt andet: Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisørsalon har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på kr. med procesrente fra den 23. februar 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet Sagsfremstilling Den indklagede frisørsalon havde pr. 1. oktober 2009 følgende priser: Vejl. priser fra: Dame klip 528, - Herre klip 428, - Tillæg for langt hår Parternes bemærkninger Klager påstår, at det er i strid med ligestillingsloven, at den indklagede frisørsalon har forskellige priser for klipning af mænd og kvinder.

5 - 5 - Klager henviser til, at hun er en kvinde med kort hår, der minder meget om en drengefrisure. Klager mener derfor ikke, at det er rimeligt, at hun skal betale mere for at blive klippet end mænd med samme frisure. Klager oplyser, at hun gik fra salonen uden at være klippet, da hun så, at det var dyrere for kvinder end for mænd. Klager mener, at det er udtryk for stereotypisering, at kvinder altid har langt hår, og at det tager længere tid at klippe kvinder. Klager afviser, at indklagedes prisfastsættelse er udtryk for en konkret vurdering af materialeforbrug og tidsforbrug, og det er klagers opfattelse, at der tages en fast pris på grund af kundens køn. Klager mener, at det vil være sagligt at fastsætte priserne efter for eksempel den tid klipningen tager, hårlængde eller tilkøb af hårvask med videre. Klager afviser også, at klipning har noget med sundhed at gøre. Klager mener i øvrigt ikke, at det kan retfærdiggøre forskelsbehandlingen, at indklagedes prisfastsættelse har baggrund i den traditionelle prisfastsættelse i frisørbranchen. Indklagede afviser, at de forskellige priser for klipning af mænd og kvinder er udtryk for ulovlig forskelsbehandling. Klager ønsker at få en godtgørelse. Indklagede anfører, at de forskellige priser på herre- og dameklip afspejler omfanget af den konkrete arbejdsopgave og dermed det konkrete tidsforbrug ved en bestemt kundebehandling. Det tager således længere tid at klippe kvinder, idet man arbejder med større hårlængder, hvilket er betydeligt sværere og mere omfattende end for eksempel maskinklipning af en korthåret mand. Indklagede henviser til, at man ved kundens bestilling forsøger at identificere og vurdere tidsforbruget. Tidsforbruget er i mere end 90 procent af alle tilfælde betydeligt større, hvis der er tale om en kvinde.

6 - 6 - Indklagede henviser også til, at priserne er vejledende, og at der er en række afvigelser, som blandt andet kommer korthårede kvindelige kunder til gode. Hvis klager havde henvendt sig i salonen og fået en maskinklipning i stil med en korthåret mand, ville hun være blevet afkrævet prisen for en herreklip. Det er således indklagedes opfattelse, at prissættelsen ikke favoriserer et bestemt køn, men at prisen direkte afspejler såvel tidsforbruget som materialeforbruget på den enkelte arbejdsopgave. Prisforskellen har desuden baggrund i en traditionel prisansættelse inden for hele frisørbranchen. Indklagede henviser videre til, at ifølge Karnov er forskellig behandling af mænd og kvinder ved ydelse af sundhedspleje, der skyldes de fysiske forskelle på mænd og kvinder, ikke forskelsbehandling, idet der ikke er tale om tilsvarende situationer. Det er derfor indklagedes opfattelse, at forskellig behandling af mænd og kvinders hårpleje på grund af de fysiske forskelle (for eksempel, men ikke begrænset til hårets længde, ønske om krøller/striber eller anden behandling af håret) ikke er forskelsbehandling i lovens forstand. Indklagede tilbyder også set i lyset af, at klager efter eget udsagn er meget korthåret og har en frisure, der minder om en drengefrisure, at tage et møde med klager for at vurdere, om det vil være rimeligt at tilbyde hende et nedslag i den vejledende damepris. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

7 - 7 - Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Ligebehandlingsnævnet finder, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandler på grund af køn, idet der er forskellige priser for klipning af kvinder og mænd. Det fremgår af forarbejderne til ligestillingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke gælder, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er for eksempel ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening med videre af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger. Nævnet finder, at det ikke er sagligt begrundet, at indklagede har forskellige vejledende priser for klipning af mænd og kvinder. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ved annonceringen af priserne som kriterium alene henvises til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Klagen tages derfor til følge. Godtgørelse Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af krænkelsen.

8 - 8 - Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrente fra den 23. februar 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. Sag B Cha Cha Cha A/S under konkurs Af en udskrift af et udsnit fra Cha Cha Cha A/S hjemmeside fremgår: Farve med klip Farve med klip fra 1.245,- kr. Klip med føn Dameklip & føn fra 625,- kr. Dameklip studio pris år fra 490,- kr. Behandlinger til mænd Farve uden klip Color camouflage til mænd fra 395,- kr. Farve med klip Color camouflage til mænd klip fra 935,- Klip med føn Herreklip med føn fra 515,- kr. Herreklip studio pris år fra 390 kr. Behandlinger tilgængelige for alle Andre behandlinger Ligebehandlingsnævnet modtog den 2. oktober 2012 en klage fra A over forskellige priser for mænd og kvinder for klipning hos Cha Cha Cha A/S. Klagen er efter det oplyste bortkommet. Direktør Christine Brandberg i Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) kom i et brev af 14. november 2012 med bemærkninger til klagen på vegne Cha Cha Cha A/S. Hun anførte blandt andet: Det er korrekt, at de er forskel i priser for mænds og kvinders hårbehandlinger hos landets frisører.

9 - 9 - Det skyldes først og fremmest tidsforbruget. Tiden til hårbehandlinger er den afgørende faktor i en frisørmesters prisfastsættelser af behandlinger. Jo længere tid behandlingen tager desto højere pris. Ligebehandlingsnævnet traf den 20. februar 2013 afgørelse i sagen (sagsnr. 35/2013). Det hedder heri blandt andet: Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisør har forskellige priser for klipning af mænd og kvinder. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har forskellige priser for klipning med videre af mænd og kvinder. Sagsfremstilling Det fremgår af oplysningerne fra klager, at den indklagede frisør har blandt andre følgende priser: Dameklip og føn fra 625 kr. Herreklip med føn fra 515 kr. Parternes bemærkninger Klager ønsker, at der skal være ens priser for mænd og kvinder, da det ikke bør være kønsbestemt, hvor meget man skal betale for at blive klippet. Indklagede afviser, at prisforskellen er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede anfører, at tidsforbruget ved hårbehandling er den afgørende faktor for prisfastsættelsen. Prisen afhænger af behandlingens art og kundens hår.

10 Indklagede henviser til, at mandlige frisørkunder generelt ikke er særlig krævende med hensyn til rådgivning om hår, pleje og frisurevalg. Der bruges derfor ikke meget tid på mænd, og der er oftest kun tale om hårvask og klipning. Klipningen foretages med saks, som med tiden erstattes mere og mere af en elektrisk trimmer. Dette betyder effektivisering og dermed mindre tidsforbrug, som afspejles i de lavere priser for mænd. Hertil kommer, at der sjældent er flere faktorer ved hårbehandling af mænd. Indklagede henviser videre til, at kvindelige frisørkunder kræver mere tid samt flere services og produkter. Hårvask på kvinder tager længere tid, og der bruges på grund af hårets længde og kvinders krav til hårets struktur både flere produkter og større mængde af de enkelte produkter. Kvinder har langt hår, mellemlangt hår eller hår, som er klippet i specielle frisurer. Kvinder klippes altid med saks, og håret opdeles og klippes i flere omgange på grund af længde, hårtykkelse og frisurevalg. Der bruges også særlige klippeteknikker blandt andet for at give håret mere fylde. Hertil kommer føntørring efter klipning og instruktion i at sætte håret. Indklagede henviser i øvrigt til, at klipning med saks tager længere tid, og at klipning af kvinders frisurer ikke er blevet effektiviseret med for eksempel trimmer. Derfor tager frisørens behandling af en kvinde længere tid. Prisforskellen udspringer af tidsforskellen, som er afgørende for prisfastsættelsen. Jo længere tid behandlingen tager, jo højere er prisen. Det er i øvrigt indklagedes opfattelse, et ens priser for klipning vil være diskriminerende over for mænd, da de ikke er nær så omkostningskrævende. Indklagede anfører også, at sagen bør afvises, da nævnet allerede har truffet principiel afgørelse. Hertil kommer, at klager aldrig har henvendt sig i salonen for at få en pris for at blive klippet. Det er derfor ikke konstateret, om klager ville være blevet behandlet anderledes end en mand med tilsvarende frisure.

11 Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion Ligebehandlingsnævnet finder, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede forskelsbehandler på grund af køn, idet der er forskellige priser for klipning med videre af kvinder og mænd. Det fremgår af forarbejderne til ligestillingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke gælder, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er for eksempel ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening med videre af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger. Nævnet vurderer, at indklagede ikke har bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Nævnets bemærker herved, at forskellige priser for forskellige ydelser ikke strider mod ligebehandlingsprincippet. Det er imidlertid ikke sagligt begrundet, når indklagede ved annonceringen af priserne som kriterium alene henviser til kønnet og ikke til behandlingens karakter og omfang som afgørende for prisen. Indklagede har derfor ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Klagen tages derfor til følge. Stender III ApS og Cha Cha Cha har ikke ønsket at efterleve Ligebehandlingsnævnets kendelser og har derfor anlagt nærværende sager. Der er fremlagt materiale om uddannelsen som frisør. Af Svendeprøve i frisørfaget efteråret 2013 udarbejdet af Frisørfagets Svendeprøvekommission fremgår, at svendeprøven indeholder blandt andet følgende prøver: (Under overskriften Herrearbejde ) Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min

12 Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Opgave 1 personlig model Opgave 2 personlig model (Under overskriften Damearbejde ) Tidens Trend: Opgave 3 Klipning 45 min Styling 20 min Moderne styling til aftenbrug Opgave 4 Klipning 45 min Coloration 100 min Styling 45 min Langthårsopsætning, fri fantasi Opgave 5 Forberedelse 60 min Langthårsopsætning 60 min Opgave 3 personlig model Opgave 4 lodtrækningsmodel Opgave 5 personlig model Af en udskrift af 26. august 2014 fra Pii Frisør s hjemmeside fremgår blandt andet: Priser Alle behandlinger indledes med en konsultation, hvor vi drøfter dine ønsker og behandlingen. Klip: Dameklip, vask og føn kr. 630,- Herreklip, vask og føn kr. 630,- Ifølge en udskrift af 27. august 2014 fra Per Ryesgade s hjemmeside fremgår, at der hos denne frisør ved online-booking anmodes om oplysning om køn. Om priser anføres det: Priser

13 Vi bruger prisdifferentiering i salonen alt sammen baseret på erfaring. Vi arbejder med 5 forskellige kategorier: Art Director, Manager, Top Stylist, Stylist og Junior Stylist. Tryk på hver kategori til højre for at se priser og frisører. På de følgende sider er den enkelte frisørs status indenfor de 5 kategorier angivet sammen med priserne for booking hos de pågældende. Priserne for herre og dame booking for 60 minutter er ens for nogle af frisørkategorierne (365 kr. for junior stylist, 715 kr. for top stylist), mens priserne hos en manager og art director er forskellige for herre og dame (henholdsvis 770 kr. og 800 kr. for herre og 830 kr. og 975 kr. for dame). Ligestillingsnævnet har tidligere den 14. marts 2006 truffet afgørelse vedrørende en klage over fem forskellige frisørsaloner, der på internettet havde annonceret med differentierede priser for klipning af mænd og kvinder. I denne sag fandt Ligestillingsnævnet (som nu er erstattet af Ligebehandlingsnævnet) ikke, at de forskellige priser var i strid med ligestillingslovens 2. De indklagede frisører havde anført, at prisforskellen skyldtes en tidsmæssig forskel i arbejdets udførelse, da en dameklipning også indbefatter vask, føntørring og større forbrug af diverse produkter. Selve klipningen for herreklip er ikke lige så avanceret som ved dameklip, og typisk skal mænd ikke have sat håret, ligesom de ikke ønsker diverse produkter i håret. Selv korthårede kvinder skal have sat håret efter klipning, hvilket både er tidskrævende og kræver anvendelse af en del produkter. En af de indklagede havde endvidere anført, at tidsintervaller ikke ville kunne anvendes som bestemmende for prisen for en klipning, da der konstant ville opstå tvister mellem frisøren og kunden om, hvor lang tid klipningen har taget. Endvidere ville sådanne bestemmende tidsintervaller gøre det umuligt at vurdere prisen for en klipning, når en kunde ringer for at få denne oplyst, da frisøren ikke kan vurdere kundens hår gennem telefonen. Man bør ligeledes huske på, at der er noget socialt ved at komme til frisøren. Ligestillingsnævnets begrundelse lød: I henhold til ligestillingslovens 19, stk.1 (jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2004) kan nævnet behandle sager om forskelsbehandling på grund af køn efter lovens 2. Efter denne bestemmelse er det ikke tilladt at forskelsbehandle kvinder og mænd inden for offentlig forvaltning og erhvervsmæssig og almen virksomhed. Af bemærkningerne til forslaget til lov om ligestilling af kvinder og mænd fremgår det:

14 "... Forbudet mod forskelsbehandling gælder på den anden side ikke, hvis denne er begrundet i saglige og objektive forhold, der ikke er begrundet i køn. Bestemmelsen er f.eks. ikke til hinder for, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening af kvinder og mænd, hvis dette er begrundet i en forskel i omkostninger...". Ligestillingsnævnet har ikke fundet grundlag for at forkaste de argumenter, som de indklagede i denne sag har fremført til støtte for, at forskellen mellem de priser, som mænd og kvinder skal betale for de indklagedes ydelser, er sagligt begrundet. Ligebehandlingsnævnet har ikke redegjort for, hvorfor nævnet i afgørelserne fra 2013 er nået til et andet resultat end i afgørelsen fra Forklaringer Der er afgivet forklaringer af John Stender, Connie Nielsen, Jens Behrndtz, Kirsten Lauritsen og Mai-Britt Rasmussen. John Stender har forklaret blandt andet, at han stort set er eneejer af Stender III ApS. Han er uddannet i som damefrisør. Dengang var der en stor forskel i dame- og herreklipning. Herrer blev klippet med maskine. Herrefrisører havde dengang deres egen organisation. Herrefrisører klippede ikke damer og brugte maskine. Herrefrisørforretninger og damefrisørforretninger var fuldstændig adskilte. Damefrisører klippede ind i mellem herrer, men det var usædvanligt. Fra 1970 erne blev det almindeligt med unisex-saloner. Det var og er det nemmere at klippe herrer. Derfor startede man, da han var i lære, med herreklipning. Sådan er uddannelsen stadig tilrettelagt. Det er sværere at klippe damer på grund af de flere og større forskelle i hårlængderne. I dag er det sådan, at nogle mænd stadig bliver klippet hurtigt og enkelt med maskine. Andre bliver klippet mere kompliceret med saks, hvor der klippes en egentlig frisure. Kvinder klippes generelt med saks og kam over fingre, med større forskelle på længder og forskellige former for graduering. En rutineret frisør bruger godt 1 time på en gradueret frisure. Hvis en mand kommer med et langt hår og skal have en kompliceret klipning, skal han betale damepris. De elever, de har i forretningen, får som det første lov til at klippe mænd. Kvindeklipning kommer først senere i uddannelsesforløbet. Hos Stender bestiller man tid telefonisk eller over nettet fordelingen er ca. 60/40. Mænd får som standard booket 30 minutter. Kvinder får booket 45 minutter som standard. Man kan som kunde angive hvilke behandlinger, man skal have, og der

15 sættes tid af til det. En maskinklipning af en mand, der som virksomhedens advokat har meget kort hår, som i forvejen er maskinklippet, vil blive udført af en elev og koster 250 kr. dvs. mindre end de vejledende priser på prislisten på internettet. Maskinklipningen tager 10 minutter og er meget simpel at udføre. En korthåret kvinde med for eksempel 3 cm langt hår, som nu skal maskinklippes, ville skulle betale ca. 300 kr. afhængig af tidsforbruget. En mand, som skal håret sat ungt, får typisk voks i håret. Til kvinder bruges langt flere stylingprodukter end til mænd. Produkterne beskytter mod varmen fra fladjern mv. Kvinder er meget dyrere produktmæssigt. Frisører er i høj grad provisionslønnede. Da kvindeklipninger tager længere tid, er det indtjeningsmæssigt mest fordelagtigt at have mange herreklipninger. Den forskellige prissætning af herre- og dameklip tager ikke fuldt ud højde herfor. Stender er en af de største frisørkæder i Danmark. Frisøruddannelsen varer 4 år, hvor eleven samtidig er i praktik. De bedste kommer på uddannelsesophold i London. Her klipper de kun kvinder, bl.a. på kurser hos Vidal Sassoon. Nogle af uddannelsesopholdene betales helt eller delvist af producenterne af styling produkter o.lign. Hvis man kun klipper en dame med mellemlængder og ikke tager højde for styling, tager selve klipningen i hvert fald 45 minutter. I de senere år er mænd igen blevet mere og mere korthårede. Der var flere mænd med længere hår og graduering i 1970 erne. En drengeklipning af en kvinde med 2 cm langt hår med saks koster 428 kr. Hvis det er med maskine, koster det 300 kr. Når det ikke står på hjemmesiden, at der er mulighed for disse priser, skyldes det, at alle frisører kan sætte og rent faktisk ofte sætter prisen pr. konduite. Han kender ikke nogen, som klipper mænd og kvinder til samme pris. De, som reklamerer med ens priser, har reelt kun herreklipninger. Forevist dokumentet Svendeprøve i frisørfaget efteråret 2013 kan han ikke sige, hvorfor der er afsat samme tid til herre- og dameklipning (45 minutter). Efter beskrivelsen, hvor der er afsat 70 minutter til styling både for mænds og kvinders vedkommende, må det være, fordi der er tale om en meget omfattende styling. Han har ikke forståelse for disse prøvekrav. Når en langhåret kvinde skal have klippet 3 cm af hele vejen rundt, kræver det en opdeling af håret og helst også en forudgående vask. Man vil helst ikke klippe, uden at håret vaskes, for at få fedtstoffer ud af håret. Hvis håret er tørt, skal man også stå og trække i det for at få det til at blive lige. Hvis det kun er 3 cm klipning hele vejen rundt, koster det måske kr. Hvis det også skal tørres og sættes, koster det mere. Connie Mikkelsen har forklaret blandt andet, at hun har været formand i dofk siden Hun er uddannet frisør og har haft selvstændig salon i Kolding i 20 år, indtil hun blev formand for sektion Jylland i dofk. Organisationen har ca medlemmer, der alle er selv-

16 stændige salonejere. Størrelsen af virksomhederne er meget forskellige, fra enmandsvirksomheder til en jysk kæde med saloner. Stender-kæden har været medlem, men meldte sig ud i Cha Cha Cha henvendte sig til organisationen og bad om bistand i klagesagen. Dofk mener, at afgørelserne er forkerte. Priserne er fastsat ud fra tidsforbruget, den forskellige brug af produkter samt efteruddannelsen, som er forskellig for herre- og dameklip. Grunduddannelsen har stadig primært fokus på dameklipninger. Der har ikke været en udvikling, som kan begrunde en ensartet prissætning. Tværtimod har der siden 2006 været stigende tekniske krav til dameklipningerne i form af forskellige tekniske discipliner som undercut, graduering mv. Der er også mulighed for langt flere tilkøb som kvinde. Hun har ikke dybdegående kendskab til elektroniske bookingssystemer, men hun ved fra en af de store udbydere af sådanne systemer, at der gennemsnitligt sættes 49 minutter af til en dameklipning og 34 minutter til en herreklipning. Dette er tiden til den rene klipning uden styling mv. Gennemsnitsprisforskellen er ifølge den pågældende udbyder ca. 100 kr. Prislisten fra Cha Cha Cha må ligesom alle andre prislister anses for vejledende. En kunde, som afviger meget fra normen, vil få en anden pris. Selvom der står fra er der reelt tale om vejledende priser. Det har indehaveren fra Cha Cha Cha fortalt hende. Når man ikke indfører bookingsystemer, som beder kunden angive ønsket tidsforbrug el.lign. i stedet for køn, er det, fordi det ikke passer med den faktiske hverdag i en frisørsalon. Det vil være umuligt at håndtere, om den bookede tid passer f.eks. hvis kunden bestiller en 30 minutters klipning, og det så viser sig at tage 45 minutter. Det vil kræve et stopur, og det duer ikke. Man ser jo ikke kunderne, før de er der. Det er nødvendigt at have en tid afsat på forhånd. Det kan godt ske, at behandling af en mand tager længere tid end den afsatte standardtid eller at en behandling af en korthåret kvinde, som går ud med vådt hår, tager kortere tid. I disse tilfælde vil man forklare kunden, hvordan de skal booke næste gang, så de får henholdsvis en højere og en lavere pris. Dermed sikrer man sig, at vedkommende forbliver som kunde. Man kan ikke i praksis foretage en prissætning på grundlag af de bestillinger og valg, kunden selv foretager i en elektronisk booking. F.eks. er der nogle produkter, der er nødvendige at anvende for at kunne udføre en teknisk svær klipning. Det afgørende er ikke, hvor mange cm 3, 5 eller 7 - der skal af. Det nytter derfor heller ikke med en betegnelse som langhårs-klip. Hun har talt med frisør Pii som ifølge det fremlagte har ensartede priser for mænd og kvinder. Den pågældende, som er medlem af dofk har oplyst, at der efter den første klipning af mænd til 630 kr. gælder en fast kampagnepris, hvor mænd kun betaler

17 kr. Nogle frisører prissætter efter, hvem der klipper, sådan, at det er dyrere at blive klippet af indehaveren end af mindre erfarne medarbejdere. Hvis man ikke længere kan opdele priser i herre- og dameklip, vil det have store konsekvenser for branchen og herunder for provisionssystemet. Hvis herrepriserne hæves, vil det betyde, at man mister en del af herrekundesegmentet, som i stedet vil gå til enmandssaloner uden elever, der kan operere med en lavere pris, da der ikke er ansatte. Hvis man sænker prisen på dameklipningerne, vil lønsomheden blive så lille, at mange må lukke deres forretninger eller opsige medarbejdere. Den 4-årige frisøruddannelse er opbygget som forklaret af John Stender. Af de grunde, han har forklaret om, begynder man med herreklipning. Dofk udbyder efteruddannelse, hvor hovedvægten er på dameklipning. Hun er også enig i det, John Stender har forklaret om forskelle i produktforbrug til mænd og kvinder. Omkring 98 % af de særlige behandlinger med extensions, farvning mv. udføres på kvinder. Årsagen til, at der ved svendeprøven i efteråret 2013 var afsat samme tid på 45 minutter til herreklipningerne Trend Cut og Maskulin form samt dameklipningen Tidens Trend, er den specielle situation til svendeprøven, hvor eleverne er rystende nervøse. Den afsatte tid har tidligere været kortere til herreklipningen. Den længere tid afspejler udviklingen i branchen. Da John Stender var ung, brugte man kun 15 minutter på en herreklipning. Nu tager det længere tid. Organiseringen af svendeprøven kan gøres bedre. Der er blandt andet ønske om, at der sættes 1 time til dameklipningen svarende til virkeligheden ude i mange saloner. Jens Berhndtz har forklaret blandt andet, at han blev uddannet som frisør i Han havde salon i Odense fra Der var 10 ansatte, da han solgte den. Han gik herefter ind i organisationsarbejde i den daværende Mesterforening nu dofk, hvor han blev næstformand og fra 1998 formand. I dag er han formand for Fyns Frisør og Kosmetikerlaug. Han har siddet i faglige udvalg og har siden 1989 været i svendeprøvekommissionen. Da lærlingeloven kom i 1937, blev der indført en kombineret herre- og damefrisøruddannelse. Uddannelsen har altid været modulopbygget med hovedvægten på dameklipningerne. Der er meget mere teknik og kreativitet i damefrisørdelen. Svendeprøven i efteråret 2013, hvor der er afsat samme tid, 45 minutter, til hver af herreklipningerne Trend Cut og Maskulin form som til dameklipningen Tidens Trend er udtryk for, at svendeprø-

18 ven ikke drejer sig om tid, men om at demonstrere kreativitet og duelighed. Den klassiske herreklipning er i dag en hyppigt udført klipning. Normalt vil man ude i en salon ikke bruge 45 minutter, men ca. 30 minutter på den. Når der til eksamen gives god tid til herreklipningen, er det for at give rum for opfindsomhed. De fleste bruger kun godt 30 minutter. Der er tilstrækkeligt tid til klipningen i Tidens Trend -prøven. Der er særligt fokus på stylingen (den klassiske føntørring), som der er sat 20 minutter af til. I damedisciplinerne er der typisk også ekstra tid til at sætte kemi på. Denne tid kan også bruges på at færdiggøre klipningen. Den tid, der afsættes til dameklipningen i svendeprøven, kan godt svinge fra år til år. Det afhænger af, hvad der er aktuelt i tiden. Rådgivning og vejledning er en væsentlig del af uddannelsen. Det er det, der giver kundetilfredshed. Der er et valgfrit specialefag på uddannelsen, hvor man lærer at være konkurrencefrisør. Der er både en herreog en damedisciplin. Svendeprøven er fællesnordisk, og man prøver internationalt at gøre uddannelserne sammenlignelige. Man arbejder på at få et fælles EU-bevis, som gør, at man kan anvende sin uddannelse over grænserne. Herreklipninger har altid været billigere, og det gælder også i dag. Det skyldes, at det tager kortere tid at klippe mænd. Hvis mænd skal betale mere, vil det føre tilbage til tiden før 1. verdenskrig, hvor mænd blev maskinklippet hos en barber. Der udbydes langt flere efteruddannelseskurser i dameklipning end i herreklipning. Salonerne betaler for de ansatte medarbejderes efteruddannelse. Der er langt flere produkter rettet mod kvinder end mod mænd. Hvis priserne for kvinder sættes ned, vil det have alvorlige konsekvenser for lønsomheden. Det kan ikke lade sig gøre med en individuel prissætning, hvor det er et stopur, som afgør, hvad ydelsen koster. Man er nødt til at have et udtryk, der dækker over standard-ydelsen, som er forskellig for kvinder og mænd. Kirsten Lauritsen har forklaret blandt andet, at hun er uddannet som frisør. Hun blev udlært på en damesalon, der var en af de første unisex-saloner. Hun var ude hos en anden salon for at lære at klippe herrer. Der er i dag en tendens til, at der igen kommer rene herresaloner. Hun arbejdede på salon frem til 2000 og blev herefter ansat som underviser på frisøruddannelsen på Teknisk Skole i Odense og tog samtidig yderligere uddannelse. Hun blev fagkonsulent i Undervisningsministeriet og var det fra Hun var i ministeriet 3 dage om ugen og 2 dage om ugen på Teknisk Skole i Odense. Hun er nu fuldtidsbeskæftiget som afdelingsleder på Teknisk Skole (inden for andre fagområder). Hun er samtidig fagkonsulent på frisør- og kosmetikeruddannelsen. I Undervisningsministeriet har hun været med til at fastlægge uddannelsesordningen for blandt andet frisørfaget samt føre tilsyn. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med frisørfaget, som det også gælder på an-

19 dre fagområder. Som fagkonsulent er hun fortsat involveret i tilrettelæggelsen af svendeprøver på frisørfaget sammen med det faglige udvalg. Hun er også med til at indstille herom til ministeriet. De 40 ugers skoleforløb, som fremgår af bilaget om frisøruddannelsen i bekendtgørelse nr. 93 af 1. maj 2012, indeholder generel undervisning, en herre- og damedel samt en kemidel og nogle forskellige valgfag. Der er også specialiseringsfag. Som man kan se af fagoversigten, fylder dameklippeteknik, som er vanskeligste, mere end herreteknik på uddannelsen - 9 uger henholdsvis 5,8 uger. Dameklip, også korthårsklipning, er som udgangspunkt mere feminint med mere runde og bløde former. Der er flere længder med ned. Herreklip er mere firkantet og klippet lige igennem. Der er langt flere klip i den runde form og de flere lag i dameklipningerne. Der også større mulighed for variation og mere mode i disse klipninger. Håret skal være vådt, når det klippes. Man bruger kun sjældent maskine til kvinder. Det kan forekomme, at nogle mænds klipninger tager længere tid end visse kvinders klipninger. Det er dog meget atypisk. Der bruges flere produkter i kvindehår, og der skal bruges meget mere tid på råd og vejledning herom. Man sælger også langt flere produkter til kvinder. Man kan ikke gøre en dameklipning færdig uden at style den. De 45 minutter, der er afsat til svendeprøven 2013 i henholdsvis dame- og herreklip, kunne godt være differentieret, men så skulle man også have taget højde for blandt andet, om det var en kendt model. Når der er afsat 45 minutter til både herre- og dameklipningen og generelt er afsat samme tid for alle klippeopgaver, uanset om det er herre- eller dameklip, er det for at have en standardtid, så der i hvert fald er tid nok for alle. Det har ikke været et parameter, hvor meget tid, man bruger i praksis. Det er et estimat af tiden. Stylingen i en dameklipning tager længere tid. For herreklipningen opgave 2 Maskulin Form gives der ifølge prøveforskrifterne kun karakter for den maskuline form ikke andet, selvom prøven hedder både Klipning og Maskulin form. For dameklipningen Tidens Trend, opgave 3, gives der derimod karakterer for de to discipliner Klipning og Styling. Når eleverne i forberedelsestiden til eksamen har lejlighed til at komme med spørgsmål, kommer der langt flere spørgsmål om damearbejdet end herrearbejdet. Det er efter hendes opfattelse ikke muligt at prissætte efter tidsforbrug el.lign. frem for efter køn. Mai-Britt Rasmussen har forklaret blandt andet, at hun er general manager i L Oreal. Hun har været i L Oreal i 17 år og har i den forbindelse også arbejdet i blandt andet England. Hun er uddannet cand. merc. Hun har et stort netværk i frisørbranchen og kendskab til, hvordan L Oreals produkter anvendes i salonerne. Der er ca produkter i L Oreals katalog. Heraf er 3 % rene mandeprodukter. Resten er kvindeprodukter eller unisexpro-

20 dukter. Fordelingen af omsætning svarer hertil. Hun kan ikke på stående fod sige, hvordan den forholdsmæssige fordeling mellem produkter primært rettet mod kvinder og unisexprodukter er. En shampoo til farvet hår vil typisk være i en feminin emballage, da produktets målgruppe primært er kvinder. Der anvendes flere produkter i behandling af kvinder, og der er en langt større efterspørgsel hos kvindelige kunder. Der kan til en kvinde blive brugt 4-6 produkter, såsom shampoo, et stylingprodukt før klipningen og et eller flere stylingprodukter efterfølgende. Produkterne indgår i prisen for klipningen. Hun har aldrig set andet. Til mænd anvendes langt færre produkter. L Oreals statistik for 2013, som er udarbejdet af en ekstern konsulent baseret på registreringer i 50 forskellige saloner, viser, at ca. 70 % af kunderne i unisex-salonerne er kvinder. Der afsættes efter hendes erfaring typisk minutter til kvinder og 30 minutter til mænd. Det har hun ikke undersøgelser, som understøtter. Hun er bekendt med, at der anvendes elektroniske bookingsystemer, der baseres på standardtidsforbrug. L Oreal driver kursusvirksomhed. Kurserne er primært i damefrisurer. Klippe- og farveteknikker til kvinder er langt mere sofistikerede. Sidste år var der 1-2 kurser i herreklip. I år har der ikke været nogen. Salonerne betaler for kurserne. Procedure Sag B Stender III ApS har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvor af fremgår (oplysning om, hvem parterne er og om sagsforløbet er udeladt): Sagen vedrører det helt principielle spørgsmål om, hvorvidt en frisør handler i strid med Ligestillingsloven ved at annoncere med vejledende priser, der er forskellige for kvinder og mænd. Der henvises til det skilt, der anvendes af Salon Stender, Amager og som angiver, at der er tale om vejledende priser angivende priser for dameklip, herreklip, børn til og med 12 år samt forskellige hårbehandlinger og gældende fra 1. oktober 2009.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

Herrearbejde. Damearbejde. Frisørfagets Svendeprøvekommission. Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling. 70 min Styling.

Herrearbejde. Damearbejde. Frisørfagets Svendeprøvekommission. Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling. 70 min Styling. Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2013 Tid til behandling Trend Cut: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2015. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2015. Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Herre Trend: Opgave 4 Klipning 45 min Styling 10 min Opgave 1 og 2 personlig model (samme model)

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 3 personlig model Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret 2014 Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Styling 25 min Tidens Trend: Opgave 3 Klipning 45 min Kemisk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 3 og 4 personlig model (samme model) Opgave 1 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 3 og 4 personlig model (samme model) Opgave 1 lodtrækningsmodel Herrearbejde Trend: Opgave 1 Klipning Styling Tid til behandling 4 10 min Maskulin klipning: Opgave 3 Klipning 4 Opgave 3 Skægklipning 30 min Opgave 4 Maskulin form 2 Opgave 3 og 4 personlig model (samme

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Klip og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 75 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makeup 50 min Arbejdsrutine, kundebetjening,

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel

SVENDEPRØVE i frisørfaget efteråret Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave 4 lodtrækningsmodel Herrearbejde Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Maskulin klipning 45 min Opgave 2 Maskulin form 25 min Herre Trend: Opgave 4 Klipning 45 min 10 min Opgave 1 og 2 personlig model (samme model) Opgave

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Herrearbejde: Tid til behandling Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning og styling 55 min Klassisk herre: Opgave 2 Klipning 45 min Opgave 3 Maskulin form 25 min Opgave 1 lodtrækningsmodel Opgave

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning. 1 dag Farvning og/eller permanent. Styling. Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse. Langthårsfrisering: Opgave 5 Langthårsfrisering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 1 personlig model Opgave 2 og 3 personlig model (samme model)

SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret Opgave 1 personlig model Opgave 2 og 3 personlig model (samme model) Herrearbejde Damearbejde SVENDEPRØVE i frisørfaget foråret 2014 Tid til behandling TEMA opgave: Opgave 1 Klipning 45 min Strukturbehandling 70 min Styling 15 min Maskulin Form: Opgave 2 Klipning 45 min

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere