Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet"

Transkript

1 Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Hjemsted og værneting er København. Formål 2. Danmarks Farmaceutiske Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for de farmaceutiske videnskaber og de til grund herfor liggende almene videnskaber. Stk. 2. Universitetet sikrer et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse. Universitetet foretager en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbreder kendskab til videnskabens metoder og resultater. Stk. 3. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Stk. 4. Universitetet samarbejder med det omgivende samfund og bidrager til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal frembringe viden, der bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet udveksler som central viden- og kulturbærende institution viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynder medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Stk. 5. Universitetet medvirker til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden forskning. Stk. 6. Formålsbestemmelsen tages op til revision efter behov, dog minimum hvert 5. år. Bestyrelsen 3. Bestyrelsen er universitets øverste myndighed. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger strategier og retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

2 Stk. 3. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Side 2 Stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder universitetets vedtægt og ændringer heri, som godkendes af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor universitetets prorektor og universitetsdirektør. Stk. 7. Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med ministeren. Stk. 8. Bestyrelsen skal orienteres om rektors eventuelle bijob i overensstemmelse med universitetets regler herom. Stk. 9. Bestyrelsen tegner sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring. Stk. 10. Bestyrelsen godkender universitetets overordnede organisation, herunder institutstrukturen. Stk. 11. Bestyrelsen godkender standardforretningsorden for de kollegiale organer; Akademisk råd og studienævn. Stk. 12. Bestyrelsen opstiller tydelige retningslinier for dokumentationssystemer i forbindelse med evalueringer og opfølgning. 4. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er eksterne medlemmer, 2 medlemmer er valgt af og blandt universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem er valgt af og blandt universitetets teknisk-administrative medarbejdere og 2 medlemmer er valgt af og blandt universitetets bachelor- og kandidatstuderende. Valg til de interne bestyrelsesposter sker i overensstemmelse med Valgregler for Danmarks Farmaceutiske Universitet. Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de eksterne medlemmer. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling, videnudveksling, ledelse, organisation og økonomi. Stk. 4. De eksterne medlemmer skal endvidere fungere som ambassadører for universitetet med henblik på at styrke universitetets samfundsmæssige legitimitet og anseelse. Den eksterne del af bestyrelsen skal desuden være kendetegnet af engagement og interesse for universitetets udvikling, og derudover skal de tilsammen dække følgende kvalifikationer:

3 Erfaring i strategisk ledelse. Betydelig indsigt i forhold vedrørende national og international forskning, uddannelse, videnformidling og videnudveksling. Indsigt i lægemiddelområdet, herunder den farmaceutiske industri og apoteks/sygehusapoteksområdet. Indsigt i organisation og økonomi. Indsigt i universitetspædagogik og ekspertise i udvikling af undervisningen. Ekstern gennemslagskraft. Side 3 Stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse i deres personlige egenskab og udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan finde sted én gang. Ved et medlems udtræden skal der udpeges et nyt medlem. Stk. 6. Udpegning af eksterne medlemmer sker på følgende vis: 1. Formanden indkalder forslag til nye eksterne medlemmer fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 2. Bestyrelsesmedlemmerne fremlægger konkrete forslag til egnede kandidater, idet kriterierne i 4, stk. 3 og stk. 4 skal være iagttaget. 3. Bestyrelsen drøfter forslagene og foretager - eventuelt efter afstemning - en prioritering blandt de fremkomne forslag. 4. Bestyrelsesformanden tager kontakt til de(n) pågældende med henblik på at afklare, om vedkommende er indstillet på at blive medlem af bestyrelsen. 5. Bestyrelsen træffer herefter den endelige beslutning. Stk. 7. Valgperioden er 3 år for medarbejderrepræsentanter og 1 år for repræsentanter for de studerende. Stk. 8. Ved honorering af bestyrelsesmedlemmer gælder finansministeriets regler om særskilt vederlag. 5. Bestyrelsens arbejde skal tilrettelægges således, at der er størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde. Stk. 2. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktsforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre. Stk. 3. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 2, kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Stk. 4. De nærmere rammer for bestyrelsens virksomhed fastlægges i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden. Rektor og prorektor 6. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

4 Stk. 2. Rektor ansættes af bestyrelsen, jf. 3, stk. 6. Ansættelse sker på åremål for en nærmere fastsat periode med mulighed for forlængelse. Side 4 Stk. 3. Rektor skal være anerkendt forsker, jf. 24, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor skal have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og skal have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund. 7. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af prorektor og universitetsdirektør til bestyrelsen, jf. 3, stk. 6. Stk. 2. Rektor ansætter en institutleder ved hvert institut. Rektor afskediger institutledere. Stk. 3. Rektor har personaleledelsen for samtlige medarbejdere på universitetet, herunder kompetencen til at ansætte og afskedige disse, jf. dog 3, stk. 6. Stk. 4. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Stk. 5. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. Stk. 6. Rektor tegner universitetet og træffer afgørelse i alle sager, jf. dog 3, stk. 1, 3 7, 10-12, 12, stk. 2, og 19, stk. 6. Stk. 7. Rektor skal skriftligt godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet. Rektor skal orienteres om medarbejdernes eventuelle bijob i overensstemmelse med universitetets regler herom. Stk. 8. Rektor kan i særlige tilfælde opløse Akademisk råd. Rektor kan endvidere i særlige tilfælde overtage Akademisk råds opgaver. Stk. 9. Rektor nedsætter studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn. Stk. 10. Rektor udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnene. Stk. 11. Rektor godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene. Stk. 12. Rektor kan i særlige tilfælde opløse studienævn. Rektor kan endvidere i særlige tilfælde overtage studienævns opgaver. 8. Ansættelse af rektor sker på følgende vis: 1. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse udarbejdes af bestyrelsen. Ansættelse sker efter offentligt opslag efter statens regler herom. 2. Bestyrelsesformanden nedsætter under hensyn til gældende regler om habilitet et ansættelsesudvalg af bestyrelsens midte bestående af såvel interne som eksterne medlemmer. 3. Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere. 4. På baggrund af ansættelsessamtalerne afgiver ansættelsesudvalget en begrundet indstilling til bestyrelsen, om hvilke ansøgere der er kvalificeret til at besætte den ledige stilling.

5 5. Bestyrelsen ansætter rektor på baggrund af indstillingen fra ansættelsesudvalget. Bestyrelsen kan forinden indhente yderligere oplysninger om de kvalificerede ansøgere, herunder afholde samtaler med de pågældende. Bestyrelsen kan beslutte et genopslag, hvis den ikke ønsker at foretage en ansættelse på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling. Side 5 Stk. 2. Bestyrelsen kan anvende ekstern bistand i forbindelse med ansættelsen. 9. Bestyrelsen kan bringe rektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med Finansministeriets fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesforhold. 10. Prorektor er rektors stedfortræder og bistår i øvrigt med varetagelse af rektors opgaver. Prorektors opgaver, ansvarsområde og ansvar fastlægges af rektor. Stk. 2. Ved rektors forfald overtager prorektor de af rektors pligter og beføjelser, der er nødvendige for universitetets drift. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter prorektor efter indstilling fra rektor. Ansættelsen sker på åremål for en nærmere fastsat periode med mulighed for forlængelse. Stk. 4. Prorektor skal være anerkendt forsker, jf. 24, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Stk. 5. Ansættelse af prorektor sker på følgende vis: 1. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse udarbejdes af rektor og godkendes af bestyrelsen. Ansættelse sker efter offentligt opslag efter statens regler herom. 2. Rektor nedsætter under hensyn til gældende regler om habilitet et ansættelsesudvalg bestående af rektor samt interne bestyrelsesmedlemmer. 3. Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere. 4. På baggrund af ansættelsessamtalerne afgiver rektor en begrundet indstilling til bestyrelsen, om hvilke ansøgere der er kvalificeret til at besætte den ledige stilling. 5. Bestyrelsen ansætter prorektor på baggrund af indstillingen fra rektor. Bestyrelsen kan forinden indhente yderligere oplysninger om ansøgeren, herunder afholde samtaler med den pågældende. Stk. 6. Rektor kan anvende ekstern bistand i forbindelse med ansættelsen. 11. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bringe prorektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med Finansministeriets fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesforhold. Akademisk råd 12. Bestyrelsen nedsætter et Akademisk råd for universitetet. Stk. 2. Akademisk Råd er et rådgivende råd og har følgende opgaver:

6 At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling. Side 6 At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger. At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger efter høring i de(t) relevante institut(ter). At tildele ph.d.- og doktorgraden. Stk. 3. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger. Stk. 4. Akademisk råd har i alt 9 medlemmer og består af: rektor, som er født formand, 6 medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, idet der skal være repræsentation af fagområderne farmaci, farmakologi og kemi, og 2 medlemmer, der repræsenterer de studerende. Stk. 5. Repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.- studerende, vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.- studerende, og repræsentanter for de studerende vælges af og blandt de studerende, jf. Valgregler for Danmarks Farmaceutiske Universitet. Stk. 6. Valgperioden er 3 år for repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og 1 år for studenterrepræsentanter. Stk. 7. De nærmere rammer for Akademisk råds arbejde fastlægges indenfor rammerne af standardforretningsordenen i en af Akademisk råd udarbejdet forretningsorden, som godkendes af rektor. Eksterne rådgivende organer 13. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte eksterne ad hoc rådgivende organer bl.a. med henblik på drøftelse af relevansen af de strategiske indsatsområder samt nye initiativer og aktiviteter på DFU. Institutter/institutledere 14. Universitetets institutter danner ramme om undervisning, forskning og aktiviteter i tilknytning hertil. 15. Hvert institut ledes af en institutleder, som ansættes af rektor, jf. 7, stk. 2. Ansættelse sker på åremål for en nærmere fastsat periode med mulighed for forlængelse. Stk. 2. Institutlederen varetager efter bemyndigelse fra rektor og retningslinier fastlagt af bestyrelsen instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsop-

7 gaver. Institutlederen er overfor rektor ansvarlig for, at givne bevillinger anvendes i overensstemmelse med formålet og trufne beslutninger. Side 7 Stk. 3. Institutlederen skal være anerkendt forsker, jf. 24, inden for instituttets fagområde og skal have undervisningserfaring. Stk. 4. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Stk. 5. Institutlederen skal være orienteret om og skriftligt godkende medarbejdernes aftaler om varetagelse af eksternt finansierede forskningsprojekter. Institutlederen skal orienteres om medarbejdernes eventuelle bijob i overensstemmelse med universitetets regler herom. Stk. 6. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver, jf. universitetsloven 17, stk. 2. I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer. 16. Institutlederen opbygger efter nærmere aftale med rektor en organisation til at løfte instituttets samlede opgaver med inddragelse af videnskabeligt personale, tekniskadministrativt personale og studerende. 17. Ansættelse af institutledere sker på følgende vis: 1. Rektor opslår institutlederstillinger. Ansættelse sker efter offentligt opslag efter statens regler herom. 2. Rektor nedsætter under hensyn til gældende regler om habilitet et ansættelsesudvalg med inddragelse af instituttets medarbejdere. Rektor er formand for ansættelsesudvalget. 3. Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere og på baggrund heraf beslutter rektor, hvem der skal ansættes som institutleder. 18. Rektor kan bringe en institutleders ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med finansministeriets fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesforhold, jf. 7, stk. 2. Studienævn og Studieleder 19. Rektor nedsætter det fornødne antal studienævn. Stk. 2. Studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende, i alt max. 10 medlemmer, jf. dog 21. Stk. 3. Studienævn vælger af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand og blandt de studerende en næstformand, jf. dog 21. Rektor godkender formand og næstformand. Stk. 4. Rektor fastsætter antallet af studieledere. Rektor udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnene. Samme person kan være studieleder for flere uddannelser.

8 Stk. 5. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Side 8 Stk. 6. Studienævn har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, herunder inddrages i institutternes evaluering af uddannelse og undervisning, og påse, at der sker en opfølgning af disse evalueringer, jf. 15, stk. 4, at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri og videresende dem til rektors godkendelse efter høring i det eller de berørte institutter, jf. 7, stk. 11, at godkende studielederens plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, at behandle ansøgninger om merit og inden for de generelle retningslinier at dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat heri og fra studieordningens bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer, at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning, herunder at udtale sig om forslag til ændring af gældende og nye bekendtgørelser og andre regler på det uddannelsesmæssige område, og at drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. 20. Til studienævn for bachelor- og kandidatuddannelser vælges der fra hvert af de institutter, der bidrager til undervisningen på uddannelserne 1 medlem for 3 år ad gangen af og blandt det videnskabelige personale, der har hovedstilling ved universitetet. Desuden vælges suppleanter efter nærmere regler. Stk. 2. Der vælges et tilsvarende antal medlemmer for 1 år ad gangen af og blandt de studerende indskrevet på de(n) relevante uddannelse(r). Desuden vælges suppleanter efter nærmere regler. Stk. 3. Valg af henholdsvis det videnskabelige personale og de studerende sker i overensstemmelse med Valgregler for Danmarks Farmaceutiske Universitet. 21. For studienævn for masteruddannelser er der fastsat følgende særlige regler, jf. universitetsloven 18, stk. 9. Stk. 2. Rektor godkender antallet af medlemmer i studienævn for masteruddannelser. Stk. 3. Studienævn for masteruddannelser kan have repræsentation af eksterne undervisere på uddannelsen. Stk. 4. Studerende indskrevet ved masteruddannelsen skal så vidt muligt være repræsenteret i studienævn for masteruddannelsen. Stk. 5. De videnskabelige medarbejdere i masteruddannelsesstudienævn udpeges af rektor efter indstilling fra studielederen på masteruddannelsen. Masterstudenterrepræsentanter udpeges af rektor efter indstilling fra gruppen af studerende ved masteruddannelsen.

9 Stk. 6. Funktionsperioden er 3 år for det videnskabelige personale og 1 år for studenterrepræsentanter. Side Til studienævnet for ph.d.-uddannelsen vælges der 3 medlemmer for 3 år ad gangen af og blandt det videnskabelige personale, der har hovedstilling ved universitetet. Der skal være repræsentation af fagområderne farmaci, farmakologi og kemi. Desuden vælges suppleanter efter nærmere regler. Stk. 2. Der vælges endvidere 3 medlemmer for 1 år ad gangen af og blandt de ved universitetet indskrevne ph.d.-studerende. Desuden vælges suppleanter efter nærmere regler. Stk. 3. Valg af henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende sker i overensstemmelse med Valgregler for Danmarks Farmaceutiske Universitet. 23. De nærmere rammer for de enkelte studienævns arbejde fastlægges indenfor rammerne af standardforretningsordenen i en af hvert studienævn udarbejdet forretningsorden, der godkendes af rektor. Definition af anerkendt forsker 24. Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, jf. 6, stk. 3, 10, stk. 4 og 15, stk. 3, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække dels skal være bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter bestyrelsen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen selv besidder samme kompetence, som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen dog selv foretage bedømmelsen. Andre organisatoriske enheder 25. Bestyrelsen kan godkende, at der etableres andre organisatoriske enheder på universitetet, for eksempel forskerskoler og forskningscentre, forudsat det sker inden for universitetslovens rammer. Stk. 2. Rektor kan fastsætte nærmere retningslinier for sådan virksomhed. Samarbejds- og Sikkerhedsudvalg 26. Der oprettes Samarbejds- og Sikkerhedsudvalg på universitetet i henhold til gældende regler.

10 Side 10 Fællesområdet 27. Til rådighed for universitetet står en række fælles administrative og tekniske afdelinger, der ledes af en universitetsdirektør, hvis ansvarsområde og ansvar fastlægges af rektor. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter universitetsdirektøren efter indstilling fra rektor, jf. 3, stk Ansættelse af universitetsdirektøren sker på følgende vis: 1. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse udarbejdes af rektor. Ansættelse sker efter offentligt opslag efter statens regler herom. 2. Rektor nedsætter under hensyn til gældende regler om habilitet et ansættelsesudvalg. Rektor deltager i ansættelsesudvalget. 3. Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere. 4. På baggrund af ansættelsessamtalerne afgiver rektor en begrundet indstilling til bestyrelsen, om de ansøgere der er kvalificeret til at besætte den ledige stilling. 5. Bestyrelsen ansætter universitetsdirektøren på baggrund af indstillingen fra rektor. Bestyrelsen kan forinden indhente yderligere oplysninger om ansøgeren, herunder afholde samtaler med den pågældende. Stk. 2. Rektor kan anvende ekstern bistand i forbindelse med ansættelsen. 29. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bringe universitetsdirektørens ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med finansministeriets fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesforhold. Biblioteket 30. Universitetets Bibliotek betjener universitetets medarbejdere og studerende. Biblioteket er samtidig et led i nettet af offentligt tilgængelige forskningsbiblioteker. 31. Bibliotekslederen ansættes af rektor og varetager den daglige ledelse af Biblioteket. 32. Bibliotekslederen nedsætter et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter for brugerne, som godkendes af rektor. 33. Ansættelse af bibliotekslederen sker på følgende vis: 1. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse udarbejdes af rektor. Ansættelse sker efter offentligt opslag efter statens regler herom. 2. Rektor nedsætter under hensyn til gældende regler om habilitet et ansættelsesudvalg. Rektor deltager i ansættelsesudvalget. 3. Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere og på baggrund heraf beslutter rektor, hvem der skal ansættes som biblioteksleder.

11 Stk. 2. Rektor kan anvende ekstern bistand i forbindelse med ansættelsen. Side Rektor kan bringe bibliotekslederens ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med Finansministeriets fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesforhold. De studerendes organisationer 35. Universitetet afholder i rimeligt omfang udgifter og stiller faciliteter til rådighed for studenterpolitiske aktiviteter, jf. universitetslovens 22, stk. 1. Generelle bestemmelser om valg 36. Rektor træffer beslutning om nedsættelse af valgudvalg. Valgudvalget består af 2 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere, 2 repræsentanter for de tekniskadministrative medarbejdere og 2 repræsentanter for de studerende. Desuden udpeges der 1 suppleant fra hver af de 3 grupper. Funktionsperioden er 3 år for repræsentanter for medarbejdere, for repræsentanter for studerende 1 år. Stk. 2. Valgudvalget udarbejder valgregler, som godkendes af bestyrelsen. Endvidere forestår valgudvalget valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påser, at reglerne herfor overholdes. 37. Valgbare og stemmeberettigede er såvel alle ansatte som studerende ved universitetet, inden for de regler der i øvrigt gælder. Medarbejdere i valggruppe A (videnskabelige medarbejdere, herunder ansatte ph.d.-studerende) og B (teknisk-administrative medarbejdere) skal have hovedstilling ved universitetet samt opfylde de nærmere betingelser, som fastsættes i Valgregler for Danmarks Farmaceutiske Universitet for at være valgbare og stemmeberettigede. Økonomiske forhold 38. Universitetets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der omfatter en resultatopgørelse, en balance og en anlægsoversigt. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og af rektor. Stk. 2. Regnskabet revideres af rigsrevisor i henhold til gældende lovgivning. Revisionen kan varetages i et nærmere aftalt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision udført af en statsautoriseret revisor. Overgangsbestemmelser og ikrafttræden 39. Ved denne vedtægts ikrafttræden bortfalder Statut af 8. februar 2001 samt den særlige vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet godkendt af videnskabsministeren den 2. juli Stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved videnskabsministerens godkendelse.

12 Side 12 Vedtaget af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet Den 2004 Bestyrelsesformand Godkendt af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling Den 2004

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU)

Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 6 Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU) Side 1 af 33 VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted Universitetets navn er IT-Universitetet

Læs mere

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference 1 J.nr. 2003-2000-8 17. januar 2003 Fra udkast til lovforslag I nedenstående skema er de ændringer, der er sket på vejen fra udkastet til det fremsatte lovforslag,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Ledelsen af DTU skal baseres på medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt på input fra det omgivende samfund.

Ledelsen af DTU skal baseres på medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt på input fra det omgivende samfund. Udkast til vedtægt for Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet. Disse vedtægter er fastsat i medfør af 13, stk. 1, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet 1. Studienævn for Historie omfatter Historiestudiet i Odense og Kolding, Klassiske Studier (Odense)

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nakskov Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lolland Kommune, Region

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Aarhus Universitet

Vedtægt for Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 19. august 2004 J.nr. AU-2003-010-005 Med rettelser, jf. brev af 18. august 2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Vedtægt for Aarhus Universitet fastsat i henhold

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere