Vilkår for Katteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Katteforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Katteforsikring Marts 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse side Et par ord om Katteforsikringen Et par ord om Skadehjælp Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvad er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Hvornår ophører forsikringen? Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomenergi Ankenævn Lovgivning Generelle vilkår for TopVet sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen 16. Hvilke katte kan syge- og livsforsikres? Karenstid Særlige vilkår for TopVet sygeforsikringen (Begrænset, Udvidet og Plus) 18. Forsikringssum for TopVet sygeforsikringen Selvrisiko og behandlingsperiode Hvornår ophører TopVet sygeforsikringen? TopVet Begrænset 21. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke TopVet Udvidet 23. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke TopVet Plus 25. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Kattelivsforsikring 27. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Forsikringssum Selvrisiko Hvornår ophører Kattelivsforsikringen? Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Et par ord om Katteforsikringen I dette vilkår kan du læse om Topdanmarks Katteforsikring, som indeholder sygeforsikring (TopVet) og livsforsikring. Din police indeholder oplysning om, hvilke dækninger din Katteforsikring har. TopVet er en fælles betegnelse for Topdanmarks kattesygeforsikringer. Vælger du at købe en kattesygeforsikring, kan du vælge mellem: TopVet Begrænset TopVet Udvidet TopVet Plus TopVet Begrænset er en sygeforsikring, der kun dækker tilskadekomst* hos katten. TopVet Udvidet dækker både kattens sygdom og tilskadekomst*. TopVet Plus er en tilvalgsdækning til enten TopVet Begrænset eller TopVet Udvidet og dækker yderligere udgifter til medicin*, genoptræning og til pasning af katten, hvis kattens ejer bliver akut indlagt på hospital eller dør. Et par ord om Skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Skadehjælp på telefon

5 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Forsikringstageren, som ejer den forsikrede kat. 2. Hvad er forsikret? TopVet sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen omfatter den kat, der er nævnt i policen, hvis det fremgår af policen, at der er oprettet en eller flere af disse dækninger. 3. Hvor dækker forsikringen? A Danmark Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). B Europa Forsikringen dækker under ophold i Europa (inklusiv Færøerne og Grønland) i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Det er en betingelse, at forsikringstager har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret. Se dog de særlige regler for TopVet Plus pkt. 25, Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 5

6 5. Gebyr A Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 6. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Selvrisikobeløbet består af en fast og en variabel selvrisiko. Topdanmark lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav Forsikringstageren behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Samarbejde med dyrlæger Hvis Topdanmark har indgået en samarbejdsaftale med din dyrlæge, kan dyrlægen sørge for at indsende din kvitterede dyrlægeregning til Topdanmark. Forudsat at der er tale om tilskadekomst eller en sygdom, som er dækket af forsikringen, kan Topdanmark afregne dit erstatningsbeløb direkte over for dyrlægen efter fradrag af din selvrisiko. Det betyder, at du kun skal betale selvrisikoen og eventuelle andre udgifter, som ikke er dækket af forsikringen, til dyrlægen. Hvis Topdanmark derimod konstaterer, at der er tale om tilskadekomst eller sygdom, som ikke er dækket af forsikringen, vil du efterfølgende modtage en opkrævning fra dyrlægen på hele dyrlægeregningen, som du så selv skal betale. Du kan til enhver tid vælge selv at betale hele dyrlægeregningen og derefter anmelde skaden til Topdanmark, hvis du foretrækker dette. 8. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 6

7 B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Topdanmark skal have skriftlig besked inden. 3. Der gælder særlige regler for ophør af Kattelivsforsikring, pkt. 9 B. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 9. Hvornår ophører forsikringen? A Forsikringen ophører, hvis katten skifter ejer. B Kattelivsforsikringen ophører automatisk, når katten fylder 10 eller 12 år afhængig af kattens race. Tidspunktet for ophør fremgår af policen. 10. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked hvis: 1. forsikringstageren flytter til en anden adresse 2. katten skifter ejer 3. katten bliver udekat efter at have været indekat eller omvendt B Når Topdanmark har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Hvis Topdanmark ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 11. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Topdanmark Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Topdanmark. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. 7

8 B Sygdom eller tilskadekomst* Hvis katten bliver syg eller kommer til skade, skal du sende den originale og kvitterede dyrlægeregning til Topdanmark. Forsikringsnummeret skal stå på regningen. Dyrlægen skal tydeligt notere kattens identitet (registreringsnummer/chipnummer, race, navn, køn, alder), behandlingsdato, behandlingens/undersøgelsens specificerede diagnose og indhold. Dokumentation Får vi brug for oplysninger og dokumentation til vurdering og behandling af den anmeldte skade/sygdom, fx fra dyrlægen, skal forsikringstageren fremskaffe og indsende dette til Topdanmark for egen regning. D Behandling og forebyggelse af smitsomme sygdomme 1. Forsikringstageren skal sørge for at holde en syg eller tilskadekommen kat under dyrlægebehandling. Forsikringstageren skal også sørge for løbende vaccination/ sygdomsforebyggelse, hvis en smitsom sygdom truer den forsikrede kat, og hvis det er generelt anbefalet af veterinærmedicinsk fagkundskab eller offentlige forskrifter. Dette gælder også, hvis der opstår nye sygdomme. 2. Forsikringstageren skal for egen regning sørge for, at katten bliver vaccineret samt revaccineret ifølge anbefaling og anvisning af Lægemiddelstyrelsen. E Hvis katten dør 1. Ved kattens død som følge af sygdom eller tilskadekomst*, oplyser Topdanmark forsikringstageren om, hvilken form for dokumentation selskabet forlanger, før en eventuel forsikringsudbetaling kan ske. 2. Hvis Topdanmark forlanger katten obduceret, betaler selskabet omkostningerne til obduktionen. 12. Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13. Krig, naturkatastrofer og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse med den forsikrede kat uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede og den forsikrede kat ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. D Epidemier Epidemier, der rammer kattebestande, og som erklæres som epidemi af relevant offentlig myndighed i Danmark eller under rejse i udlandet. 8

9 14. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan forsikrede klage Du kan sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. Generelle vilkår for TopVet sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen På policen kan du se, om du har valgt TopVet sygeforsikring, og om du har valgt Kattelivsforsikring til din kat. TopVet sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen omfatter den kat, som er nævnt i policen. 16. Hvilke katte kan syge- og livsforsikres? A Topdanmark forsikrer sunde og raske katte, som er fyldt 12 uger, men endnu ikke 6 år. Er katten fyldt 4 år, men endnu ikke 6 år, skal der foreligge en sundhedsattest eller journal fra dyrlægen, hvor kattens sygehistorik fremgår. Sundhedsattesten eller journalen må ikke være over 14 dage gammel, når Topdanmark modtager den. B Katten skal være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza. Hvis katten lever i en husstand med flere katte, skal den også være vaccineret mod FeLV (Katteleukæmi). Katten skal revaccineres efter gældende og godkendte vaccinationsanbefaling af Lægemiddelstyrelsen og med de korrekte intervaller for den pågældende vaccine. D Kattelivsforsikringens dækning er betinget af, at katten opholder sig fast indendørs, i udendørs løbegård* eller midlertidigt i transportkasse. Katten må på intet tidspunkt være fritløbende. Katten skal være ID mærket i form af microchipning eller øretatovering. Katten skal desuden være registreret i et landsdækkende katteregister i Danmark. 9

10 17. Karenstid A Der er en karenstid på 30 dage, fra forsikringen er trådt i kraft. Udgifter til behandling og efterbehandling af sygdomme eller skader, der er opstået før forsikringen er trådt i kraft eller som opstår og er symptomgivende de første 30 dage efter forsikringens ikraftdato, er ikke dækket. Dette gælder også skjulte lidelser. Tilskadekomst* er dækket fra den dag, forsikringen træder i kraft. B Hvis en kattesygeforsikring bliver overtaget fra et andet selskab, og Topdanmark kan acceptere forsikringen med samme dækningsomfang og begrænsninger som det tidligere selskabs forsikring, falder karenstiden bort. D Hvis katten skifter ejer, og den nye ejer ønsker at videreføre forsikringen, og Topdanmark kan acceptere forsikringen på samme vilkår som den tidligere forsikring, falder karenstiden bort. Hvis der er valgt TopVet Plus, gælder der for dækningen i pkt. 25 også en karenstid på 30 dage for forsikringstagers pludselige sygdom. Særlige vilkår for TopVet sygeforsikringen (Begrænset, Udvidet og Plus) Din police indeholder oplysning om hvilke dækninger, din katteforsikring har. TopVet sygeforsikringen omfatter den kat, som er nævnt i policen. 18. Forsikringssum for TopVet sygeforsikringen A Forsikringens dækningsmaksimum fremgår af policen. Beløbet gælder pr. forsikringsår*. B Når katten når en bestemt alder, bliver den valgte forsikringssum nedsat med 20 % om året i 3 år afhængig af kattens race. Det fremgår af policen, fra hvilken alder nedsættelsen begynder for den forsikrede kat. Afhængig af race sker nedsættelsen når katten fylder: 6 eller 8 år med 20 % 7 eller 9 år med 40 % 8 eller 10 år med 60 % Den maksimale nedsættelse er 60 % af den oprindelige forsikringssum efter indeksregulering. Forsikringssummen vil, efter den er blevet nedsat, fortsætte på 40 % af den oprindelige forsikringssum efter indeksregulering. 19. Selvrisiko og behandlingsperiode A Der bliver beregnet en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. Behandling af flere sygdomme samt ordineret medicin* i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser derfor en selvrisiko for hver sygdom. B En behandlingsperiode kan højst vare 60 dage fra første dyrlægekonsultation, herefter vil der blive beregnet en ny selvrisiko. Selvrisikoen består af en fast selvrisiko og en variabel selvrisiko og fungerer på denne måde: 1. Først fratrækker vi den faste selvrisiko af de dækkede udgifter. Forsikringstager betaler selv dette beløb. 10

11 2. Derefter dækker vi enten 90 % eller 80 % af de resterende udgifter. De sidste 10 % eller 20 % af udgifterne, der udgør den variable selvrisiko, betaler forsikringstageren. Den faste selvrisikoen udgør det beløb, der står anført i policen. Selvrisikobeløbet bliver ikke indeksreguleret. Det fremgår af policen, hvilken procentdel den variable selvrisiko bliver beregnet efter. Eksempel på erstatningsberegning på TopVet sygeforsikringen: Fast selvrisiko på kr. og 10 % i variabel selvrisiko: Samlet dyrlægeudgift: kr. - fast selvrisiko kr. (Forsikringstageren betaler dette beløb) Restbeløb kr. - variabel selvrisiko på 10 % 150 kr. (Forsikringstageren betaler dette beløb) Forsikringstager vil samlet skulle betale: kr kr. = kr. af skadeudgiften. Samlet erstatning betalt af Topdanmark: kr. 20. Hvornår ophører TopVet sygeforsikringen? TopVet sygeforsikringen er livsvarig (se dog pkt. 8 og 9 i Fælles vilkårene). TopVet Begrænset Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 21. Hvad dækker forsikringen? A Udgifter som direkte følge af kattens tilskadekomst* Det er et krav, at undersøgelser og behandlinger bliver foretaget af en veterinæruddannet dyrlæge eller sygeplejerske. Behandlingen skal desuden være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med dokumenteret videnskab og erfaringer i Danmark og følge gældende retningslinjer i henhold til dyreværnsloven. B Udgifter til 1. Selve undersøgelsen og behandlingen. 2. Operation inkl. narkose og relevante materialer. 3. Medicin*, som anvendes af dyrlægen under konsultation og behandling på klinik eller dyrehospital, dog ikke depotmedicin*, der bliver givet til katten i forbindelse med behandlingen. 4. Forbindingsmateriale, der bliver anvendt i direkte tilslutning til behandlingen på klinik eller dyrehospital. 5. Kattens nødvendige ophold på klinik eller dyrehospital, hvor der er døgnbemandet overvågning. 6. Diagnostiske laboratorieundersøgelser samt udtagelse af materialet til undersøgelsen. 7. Ekstraomkostninger ved aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om tilskadekomst*, der kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. 11

12 8. Diagnostiske undersøgelser herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi*, endoskopi* og artroskopi*. T og MR scanning er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Topdanmark. 9. Traumatisk fraktur* og fissur*, som fremkommer i benets knoglevæv, og som er frie for tegn på artroseforandringer*. 10. Tand- og kæbebehandling på blivende tænder. 11. Sårskader uden bylddannelse. 12. Undersøgelse og behandling af øjenskader i forbindelse med tilskadekomst*. 13. Aflivning og standard kremering med indtil kr. (2010), hvis det efter dyrlægens skøn sker som følge af tilskadekomst*. 22. Forsikringen dækker ikke A Undersøgelse, behandling og efterbehandling af sygdomme eller lidelser, der ikke er en direkte følge af kattens tilskadekomst*. B Udgifter til 1. Alternativ behandling, som ikke er alment anerkendt af veterinærmedicinsk fagkundskab herunder akupunktur, guldakupunktur, Kranio-Sakral terapi, homøopatisk medicin og zoneterapi. 2. Behandling udført af personer, der ikke er veterinæruddannede. 3. Behandling som følge af uforsvarlig behandling af katten herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig eller manglende fodring, pasning og pleje. 4. Manglende eller forkert omsorg, pasning og pleje, der ifølge en dyrlægeerklæring dokumenterer at have forværret eller fremkaldt en skade. 5. Manglende forebyggelse af skaden eller undladelse af at opsøge en dyrlæge i tide. Hvis dette er årsag til eller væsentligt har forværret en skade. 6. Rejser og transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 7. Medicin* som dyrlægen har udleveret eller ordineret på recept til viderebehandling herunder depotmedicin* og recepthonorar (se dog TopVet Plus). 8. Alle former for foder, shampoo og andre produkter ordineret eller solgt af dyrlægen. 9. Genoptræning, massage, fysioterapi og løbebåndstræning (se dog TopVet Plus). TopVet Udvidet Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 23. Hvad dækker forsikringen? A Udgifter i forbindelse med kattens sygdom tilskadekomst* Det er et krav, at undersøgelser og behandlinger bliver foretaget af en veterinæruddannet dyrlæge eller sygeplejerske. Behandlingen skal desuden være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med dokumenteret videnskab og erfaringer i Danmark samt følge gældende retningslinjer i henhold til dyreværnsloven. B Udgifter til 1. Selve undersøgelsen og behandlingen. 2. Operation inkl. narkose og relevante materialer. 3. Medicin* som anvendes af dyrlægen under konsultation og behandling på klinik eller dyrehospital, dog ikke depotmedicin*, der bliver givet til katten i forbindelse med behandlingen. 12

13 4. Forbindingsmateriale, der bliver anvendt i direkte tilslutning til behandlingen på klinik eller dyrehospital. 5. Kattens nødvendige ophold på klinik eller dyrehospital, hvor der er døgnbemandet overvågning. 6. Diagnostiske laboratorieundersøgelser samt udtagelse af materialet til undersøgelsen. 7. Ekstraomkostninger ved aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om tilskadekomst* eller sygdom, der kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. 8. Diagnostiske undersøgelser herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi*, endoskopi*, artroskopi*. T og MR scanning er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Topdanmark. 9. Traumatisk fraktur* og fissur*, som fremkommer i benets knoglevæv, og som er frie for tegn på artroseforandringer*. 10. Tand- og kæbebehandling på blivende tænder i forbindelse med tilskadekomst*, dog ikke FORL*. 11. Sårskader. 12. Undersøgelse og behandling af øjenlidelser og øjenskader i forbindelse med tilskadekomst*. 13. Bylder på hankatte med indtil kr. (2010) pr. forsikringsår*. 14. FLUTD* på kastrerede hankatte med indtil kr. (2010) pr. forsikringsår*. 15. Kejsersnit er kun dækket ved fødselskomplikationer hos katteracer, som ellers kan føde på normal vis, og hvis katten ikke tidligere har fået kejsersnit. 16. Neutralisering*, hvis det er medicinsk begrundet eller hvis det er dokumenteret ved epilepsi, diabetes eller akromegali*. Hos hunkatte definerer vi medicinsk begrundet som: livmodersygdomme med klinisk symptomer, fødselsdefekter, vaginalprolaps, tumor i vagina eller æggestokke. Hos hankatte definerer vi medicinsk begrundet som: prostatasygdomme, perinealbrok*, analadenom*, tekstikelinflammation, tekstikelomvridning og tumor i tekstikler eller ved anlægning af uretrafistel* hos hankatte med urinsten. Forsikringen dækker operation, efterbehandling og eventuelle komplikationer som følge af operationen. 17. Undersøgelse, operation og behandling af korsbåndsskader og patellalux* med indtil én gang pr. knæ i kattens liv, dog ikke for katte med bevist dysplasi herunder Norsk skovkat, Maine coon og Britisk korthår. 18. Undersøgelse og behandling for allergi samt anvendte allergener til hyposensibilisering*. 19. Kemobehandling og strålebehandling er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Topdanmark. 20. Behandling af sygdomme som katten kan vaccineres imod, herunder kattesyge og katteinfluenza erstattes kun, hvis vaccination har fundet sted og er gentaget med de korrekte tidsintervaller, der er godkendt af lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine. 21. Amputation af lemmer. 22. Indsættelse af proteser er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Topdanmark. 23. Aflivning og standard kremering med indtil kr. (2010), hvis det efter dyrlægens skøn sker som følge af en dækket skade. 24. Forsikringen dækker ikke A Undersøgelse, behandling og efterbehandling af sygdomme og lidelser, der ikke er en direkte følge af kattens sygdom eller tilskadekomst*. B Udgifter til 1. Medfødte sygdomme* eller arveligt betingede sygdomme* eller lidelser herunder navlebrok, kryptochisme og udviklingsforstyrrelser herunder dysplasi og osteochondrose*. 2. Skade eller sygdom, der er forårsaget eller forværret af manglende forebyggelse af sygdom eller undladelse af at opsøge dyrlæge i tide. 13

14 3. Forebyggende undersøgelser og behandlinger herunder neutralisering*, der ikke er medicinsk begrundet og dokumenteret. 4. Behandling udført af personer, der ikke er veterinæruddannede. 5. Undersøgelser med henblik på attestudstedelser og sundhedseftersyn. 6. Skade eller sygdom som følge af uforsvarlig behandling af katten herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig/manglende fodring, pasning eller pleje, hvis dette er i strid med dyreværnsloven, og ifølge veterinærfaglig vurdering dokumenterer at have forværret sygdommen eller skaden. 7. Tandbehandling eller komplikationer som følge af dårlig tandstatus herunder tandstensbehandling og tandrensning. 8. Tandsygdomme herunder alizi-virus*, FORL*, tandbylder, caries, komplikationer til tandsten, paradentose, fjernelse af mælketænder samt forlænget blød gane og bidefejl. 9. Udgifter til undersøgelse af FIP* hos katte, der lever med andre flere katte, hvis tilfældet er konstateret hos én af husstandens katte. 10. Alternativ behandling, som ikke er alment anerkendt af veterinærmedicinsk fagkundskab, herunder akupunktur, guldakupunktur, Kranio-Sakral terapi, homøopatisk medicin og zoneterapi. 11. Udgifter til røntgenfotografering for hofte- og albueledsdysplasi og heraf afledte lidelser herunder osteochondrose*. 12. Alle slidgigtforandringer i hofte- og albueled på katte under 4 år, medmindre slidgigtforandringerne er opstået efter tilskadekomst*. 13. Led- og lednære operationer (herunder artroskopi*) på katte under 2 år. Ligeledes dækker vi ikke, hvis årsagen skyldes lidelser eller sygdomme, der har været symptomgivende på katte under 2 år eller kan relateres direkte eller indirekte til fejludvikling. 14. Plastikkosmetiske indgreb herunder indgreb, hvis formål er at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere kattens fysiske fremtoning, uanset om disse er racetypiske. 15. Undersøgelse og behandling af hormonelle forstyrrelser eller lidelser ved falsk drægtighed, forebyggende hormonbehandling som p-sprøjte og kemisk kastration. 16. Mammae tumor* som følge af, at katten har fået p-piller i mere end 3 år. 17. Ultralydsscanning, røntgen eller test for løbetid med henblik på drægtighedsundersøgelse. 18. Medicin*, som dyrlægen har udleveret eller ordineret på recept til viderebehandling herunder depotmedicin* og recepthonorar. (Se dog TopVet Plus). 19. Udgifter til vaccination og insulin. 20. Udgifter til behandling mod orm samt medicinske bade og midler mod lus, lopper og andet utøj. 21. Udgifter til vitamin- og mineralbehandling samt kosttilskud. 22. Alle former for foder, shampoo og andre produkter ordineret af dyrlægen. 23. Genoptræning, massage, fysioterapi og løbebåndstræning (Se dog TopVet Plus). 24. Transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 25. Behandling af psykisk sygdom, herunder adfærdsbehandling, aggression, karakterfejl. 14

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere