Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for overdragelse af medarbejdere"

Transkript

1 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 18 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s Overdragelse af medarbejdere fra Anlægsgartner Søren Ribergaard Ved entreprisens afslutning Medarbejderfortegnelse... 9 Bilag HedeDanmark a/s: Skovbrugsoverenskomsten Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark s/s og 3F for perioden 1. marts februar 2013 Lokalaftale om kørselsordning, udestår. Lokalaftale om vintertjeneste udestår. Bilag Anlægsgartner Søren Ribergaard: Overenskomst mellem DAG og 3F Aftale om videreførelse af ansættelsesforhold under Anlægsgartneroverenskomsten mellem 3F og Danske Anlægsgartnere.

2 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 2 af 18 Overdragelse af medarbejdere De 5 entrepriser udbydes på det vilkår, at entreprenøren for hver af de 5 entrepriser overtager de medarbejdere, der er anført i medarbejderfortegnelsen for den pågældende entreprise, i det omfang, den enkelte medarbejder ikke inden kontraktperiodens begyndelse har opsagt sin nuværende stilling. Overtagelsen sker efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, suppleret med de efterfølgende anførte vilkår, uanset om entreprenøren er forpligtet hertil i medfør af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s Medarbejdere fra HedeDanmark a/s overdrages i de 4 entrepriser "Centrum", "Nordvest", "Nordøst", og "Sydvest". Medarbejderne er ansat i HedeDanmark, Region Fyn, Driftscenter Odense og er i det væsentligste beskæftiget med opgaver, som vedrører nærværende entrepriser. Der er 36 medarbejdere. Medarbejderne er anlægsgartnere og anlægsgartnermedhjælpere samt en legepladsinspektør. På overdragelsesdagen kan antallet af medarbejdere, der skal overdrages være mindre, og den faglige fordeling af de medarbejdere, der overdrages være ændret. Vilkår for personalet Anlægsgartnere, anlægsgartnermedhjælpere og legepladsinspektøren er ansat i henhold til overenskomst mellem GLS-A og 3F af 1. marts 2011 Skovbrugsoverenskomsten, med tilhørende lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F for perioden 1. marts februar Medarbejderne er ansat enten på timelønsvilkår eller på funktionærlignende vilkår, som anført i medarbejderfortegnelsen. Medarbejdere ansat efter Skovbrugsoverenskomsten kan vinterhjemsendes fra dag til dag i vinterperioden. Efter 3 måneders hjemsendelse kontakter virksomheden medarbejderen hver måned med en orientering om, hvor lang tid vinterhjemsendelsen forventes at vare. Såfremt virksomheden ikke pr 1. marts kan meddele medarbejderen, hvornår arbejdet skønnes genoptaget indenfor en periode på 2-4 uger, betragtes medarbejderen som værende opsagt, og der udbetales en godtgørelse svarende til lønnen i opsigelsesperioden. Entreprenøren indtræder i forpligtelsen til at beskæftige disse medarbejdere. Det fremgår af medarbejderfortegnelsen, hvilke medarbejdere der hidtil har været vinterhjemsendt på grund af vinteren. Den vindende entreprenør kan ved kontraktindgåelsen få oplysning om den kommende vinters hjemsendelser. Der eksisterer herudover følgende lokalaftaler eller kutymer, der er gældende til de opsiges af entreprenøren: Lokalaftale om kørselsordning vil blive eftersendt, når den foreligger Lokalaftale om vintertjeneste vil blive eftersendt, når den foreligger

3 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 3 af 18 Ansatte med funktionærlignende vilkår har som individuelt vilkår ret til funktionærlignende vilkår og en pensionsprocent på 14,55 indtil vilkåret opsiges med det individuelle varsel. Ud over ovenstående er der ingen lokalaftaler eller personlige aftaler, der har virkning ud over den 31. december Medarbejderne har ret til at følge deres nuværende vilkår indtil overenskomsten udløber den 28. februar 2013, og entreprenøren er i samme periode forpligtet til at yde overdraget personale vilkår med hensyn til løn og pension, der svarer til eller er bedre end de vilkår, som følger af den anførte overenskomst og lokaloverenskomst. Afspadseringssaldo, overarbejde og eventuelle andre tillæg mv., opsparet ferie samt andre medarbejderkrav fra perioden forud for overtagelsen af medarbejderne vil være afregnet til medarbejderen og feriekonto. Der vil således ikke være uafklarede økonomiske mellemværender mellem de enkelte overtagne medarbejdere og HedeDanmark. Den under punkt 5 anførte medarbejderfortegnelse indeholder detaljerede oplysninger om de enkelte medarbejderes løn-, pensions- og ansættelsesforhold, samt oplysninger om, hvilke medarbejdere, der nyder beskyttelse som tillidsrepræsentanter eller som sikkerhedsrepræsentanter. Der skal være nyvalg i efteråret, hvorfor der kan blive tale om andre personer end de anførte. Ingen af de overførte medarbejdere har rettigheder til udviklingsmetoder, produktionsmetoder eller lign. De i medarbejderfortegnelsen anførte lønninger og pensioner er gældende pr. 1. marts 2012, og vil blive reguleret som anført i medarbejderfortegnelsen. Fratrædelsesgodtgørelse - Skovbrugsoverenskomsten 21. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr Fratrædelsesgodtgørelse Funktionærloven 2a Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Entreprenørens underretning af medarbejderne Entreprenøren skal ved accept af tilbuddet stille sig til rådighed for et møde iht. virksomhedsoverdragelseslovens 5 mellem de medarbejdere, som entreprenøren er forpligtet til at overtage jf. vilkårene i udbuddet og entreprenøren. Ved dette møde skal entreprenøren underrette om de juridiske, økonomiske og sociale forhold, der vil gælde for medarbejderne efter overdragelsen, og medarbejderne skal i forbindelse med mødet have lejlighed til at stille spørgsmål om, hvorledes entreprenøren planlægger arbejdets fremtidige udførelse og de overførte medarbejderes indplacering i entreprenørens fremtidige organisation mv.

4 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 4 af 18 Senest 30 dage efter overtagelsen skal entreprenøren have indhentet alle oplysninger om de medarbejdere, entreprenøren er forpligtet til at overtage jf. vilkårene i udbuddet fra Hede- Danmark a/s samt for de samme medarbejdere have udarbejdet ansættelsesbrev, hvoraf alle væsentlige ansættelsesvilkår, inkl. overdragne og nye rettigheder fremgår.

5 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 5 af Overdragelse af medarbejdere fra Anlægsgartner Søren Ribergaard Medarbejdere fra Anlægsgartner Søren Ribergaard overdrages i entreprise "Sydøst". Medarbejderne er ansat hos Anlægsgartner Søren Ribergaard, og er i det væsentligste beskæftiget med opgaver, som vedrører nærværende entreprise. Der er 23 medarbejdere. Medarbejderne er gartnere, gartnermedhjælpere/maskinførere samt en funktionæransat HR-ansvarlig. På overdragelsesdagen kan antallet af medarbejdere, der skal overdrages være mindre, og den faglige fordeling af de medarbejdere, der overdrages være ændret. Vilkår for personalet Gartnere og gartnermedhjælpere/maskinførere er ansat i henhold til overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund Denne overenskomst er ved sit indhold gældende som individuelle rettigheder for medarbejderne i hele overenskomstperioden indtil den 1. marts Nogle medarbejdere er ansat på timelønsvilkår, for disse gælder: de aflønnes iht. overenskomsten + et personligt tillæg, som forhandles i efteråret, med regulering pr. 1. juni pensionsordning 8+4% der udbetales normalt skurpenge Nogle medarbejdere er virksomhedsoverdraget og ansat på funktionærlignende vilkår, for disse gælder: Funktionærlovens 5 Stk. 2 er ikke gældende (120 sygedage) pensionsprocent på 14.55% er arbejdsgiverbetalt og fastfrosset indtil det øvrige overenskomstansatte personale har opnået dette niveau Medarbejderne er som minimum garanteret ansættelse fra 1. april 31. oktober. Nogle af medarbejderne er inden kontraktperiodens begyndelse sæsonafskediget eller varslet sæsonafskediget for vinterperioden. Den vindende entreprenør kan ved kontraktindgåelsen få oplysning om den kommende vinters sæsonafskedigelser. Der eksisterer herudover følgende lokalaftaler eller kutymer, der er gældende til de opsiges af entreprenøren: Arbejdsgiverbetalt sundhedsordning gennem pension Danmark iht. overenskomst. Medarbejderne har en arbejdsgiverbetalt tøjordning til en værdi af 1400 kr./år/medarbejder. 1 gang om året afholdes en firmadag, som er en arbejdsgiverbetalt dag, hvor der f.eks. laves teambuilding, cykeltur, parkvandring m.m. Der afholdes en arbejdsgiverbetalt julefrokost 1 gang årligt uden for arbejdstid. Der udleveres 1 gang årligt en arbejdsgiverbetalt julegave til en værdi af kr. Ud over ovenstående er der ingen lokalaftaler eller personlige aftaler, der har virkning ud over den 31. december Der eksisterer herudover følgende vilkår, der ikke kan opsiges af entreprenøren: Medarbejdere, der ved virksomhedsoverdragelsen er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens 2a, skal bevare denne ret så længe han er ansat hos entreprenøren.

6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 6 af 18 Medarbejderne har ret til at følge deres nuværende vilkår indtil overenskomsten udløber den 28. februar 2014, og entreprenøren er i samme periode forpligtet til at yde overdraget personale vilkår med hensyn til løn og pension, der svarer til eller er bedre end de vilkår, som følger af den anførte overenskomst og lokaloverenskomst. Afspadseringssaldo, overarbejde og eventuelle andre tillæg mv., opsparet ferie samt andre medarbejderkrav fra perioden forud for overtagelsen af medarbejderne vil være afregnet til medarbejderen og feriekonto. Der vil således ikke være uafklarede økonomiske mellemværender mellem de enkelte overtagne medarbejdere og Anlægsgartner Søren Ribergaard. Den under punkt 5 anførte medarbejderfortegnelse indeholder detaljerede oplysninger om de enkelte medarbejderes løn-, pensions- og ansættelsesforhold, samt oplysninger om, hvilke medarbejdere, der nyder beskyttelse som tillidsrepræsentanter eller som sikkerhedsrepræsentanter. Ingen af de overførte medarbejdere har rettigheder til udviklingsmetoder, produktionsmetoder eller lign. Entreprenørens underretning af medarbejderne Entreprenøren skal ved accept af tilbuddet stille sig til rådighed for et møde iht. virksomhedsoverdragelseslovens 5 mellem de medarbejdere, som entreprenøren er forpligtet til at overtage jf. vilkårene i udbuddet og entreprenøren. Ved dette møde skal entreprenøren underrette om de juridiske, økonomiske og sociale forhold, der vil gælde for medarbejderne efter overdragelsen, og medarbejderne skal i forbindelse med mødet have lejlighed til at stille spørgsmål om, hvorledes entreprenøren planlægger arbejdets fremtidige udførelse og de overførte medarbejderes indplacering i entreprenørens fremtidige organisation mv. Senest 30 dage efter overtagelsen skal entreprenøren have indhentet alle oplysninger om de medarbejdere, entreprenøren er forpligtet til at overtage jf. vilkårene i udbuddet fra Anlægsgartner Søren Ribergaard, samt for de samme medarbejdere have udarbejdet ansættelsesbrev, hvoraf alle væsentlige ansættelsesvilkår, inkl. overdragne og nye rettigheder fremgår.

7 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 7 af Ved entreprisens afslutning Ved kontraktperiodens udløb vil nærværende entreprise igen blive udbudt, evt. med mulighed for overdragelse af de medarbejdere, som på det tidspunkt er beskæftiget med opgaven. Entreprenøren skal til den tid stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for ordregiver til brug for overdragelse af medarbejderne til den nye entreprenør, jf. nedenfor. Da alle oplysninger, der har betydning for den bydende part i en udbudsforretning, skal indgå i udbudsmaterialet, skal oplysningerne meddeles Odense Kommune senest 6 måneder før nærværende kontrakts afslutning. Oplysningerne skal kunne identificeres på individniveau, men personnavne vil ikke blive offentliggjort i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal til sin tid afgive følgende oplysninger til Odense Kommune: 1) Oplysning om hver enkelt medarbejders stilling, ansættelsesvilkår, anciennitet og aflønning, herunder oplysning om seneste lønregulering eller lønforhandling. Der skal oplyses om der ud over kollektive overenskomster forefindes lokalaftaler, personlige aftaler, tantiemeordninger, gratialepraksis o.l. 2) Oplysning om hvilke overenskomster virksomheden er dækket af, og hvilke arbejdsgiverforeninger virksomheden er medlem af. Her forstås kun den del af virksomheden, der overdrages. 3) Oplysning om hvilke medarbejdere der er nøglemedarbejdere i den overdragne virksomhed, samt hvorvidt nogle medarbejdere har særlige rettigheder til udviklingsresultater, produktionsmetoder, design m.m. 4) Oplysning om hvorvidt nogle medarbejdere er i opsagt stilling, eller hvorvidt nogle medarbejdere forventes at blive opsagt hhv. har tilkendegivet selv at opsige deres stilling. 5) Oplysning om hvorvidt medarbejdere der er i opsagt stilling har gjort krav gældende på godtgørelse eller erstatning i anledning af arbejdsforholdets ophør. 6) Oplysning om hvorvidt virksomheden har været part i nogen fagretlig tvist, har været ramt af lovlig eller ulovlig strejke eller været mødt med krav om nye overenskomster. 7) Oversigt over forsikringer tegnet på virksomhedens medarbejderes liv og helbred, herunder angivelse af forsikringsselskaber, policedatoer, policenumre, årspræmie, eventuelle skadestilfælde indenfor de seneste 5 år samt andet som konkret findes relevant. 8) Oversigt over pensionsforpligtelser vedrørende de medarbejdere der skal overdrages, med oplysninger som under foregående punkt. 9) Oversigt over medarbejdergoder, såvel skriftlige som mundtlige medarbejderordninger, under enhver form, der vedrører de medarbejdere der skal overdrages.

8 Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 8 af 18 10) Oversigt over tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer og andre lønmodtagerrepræsentanter blandt de medarbejdere, der skal overdrages. 11) Oversigt over optjent løn, inkl. eventuel overtidsbetaling mv., pr. overtagelsesdagen for de til virksomheden knyttede medarbejdere. 12) Oversigt over feriepengeforpligtelser, opgjort pr. overtagelsesdagen vedrørende de overtagne medarbejdere. 13) Oversigt over gæld til de overtagne medarbejdere, for så vidt angår refusion af udlæg mv. Entreprenøren skal herudover i forbindelse med entreprisens afslutning stille de nødvendige garantier for entreprenørens opfyldelse af medarbejdernes rettigheder, samt samarbejde med ordregiver om tilpasning af medarbejdernes ansættelsesforhold, med henblik på tiden efter entreprisens afslutning. (Dette kan bl.a. dreje sig om opsigelse af indgåede aftaler, opsigelse af medarbejdere på grund af vinter mv.). Entreprenøren forpligter sig ligeledes til ikke at give lønstigninger eller andre personalegoder i tiden efter, at oplysningerne er overgivet til Odense Kommune, ud over hvad der fremgår af oplysningerne i medarbejderfortegnelsen.

9 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 9 af 18 Medarbejder nr. Mdr.løn excl. Pension Pension i % Mdr.løn incl. Pension Fødselsår Ansættelsesdato Ansættelseskvote Opsigelsesvarsel pr afratrædelses godtgørelse hvis opsigelse efter Kørekort Stilling Tillidshverv Kurser , ,63 21 B-D-BE Anlægsgartnermedhjælper Førstehjælp - Personbefordring med bus - Personbefordring med taxi -Befordring af bevægelseshæmmede - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termik - Autoelektronik, måleteknik og strømforbrug - Sikkerhed ved arb. Med epoxyharpikser og isocyanater - Vejen som arbejdsplads , ,63 28 B-BE Anlægsgartnermedhjælper Varmt arbejde - Vejen som arbejdsplads - Personlig miljøbevidsthed - Plantevækst og etab. af grønne anlæg - Produktionsgrupper - Basiskursus i anlægsgartneri - fælles garnterisk grundkursus - Mindre gartnerimaskiner , ,63 28 B Anlægsgartnermedhjælper Mindre gartnerimaskiner - Skovarbejder grundkursus 1 - Basiskursus for anlægsgartneri - Skovkursus, løv- og nåletræer - Anlægsgartnerteknik Personlig miljøbevidsthed - Produktionsgrupper - Plantevækst og etablerign af gørnne anlæg - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde , ,20 28 B+c+d+e Anlægsgartner Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde - Førstehjælp - Mindre gartnerimaskiner - Motorsav Anlægsteknik ,02 14, ,30 6 mdr 3 B+C+D Anlægsgartnermedhjælper Førere af lastbiler - Grundkursus i person og godstransport - Kloakering i landbruget - Udskiller og pumpeanlæg - Nedsivningsanlæg og samletanke - Kloakering Nivellering og afsætning - Bygge og anlæg Udvidet førstehjælp - Reparationssvejsning - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde ,02 14, ,01 6 mdr 3 B-BE Legepladsinspektør Vejen som arbejdsplads - Opgradering som legepladsinspektør - Kvalitet i virksomheden - Bygge og Anlæg 1 - Vinterbeskæring - Sommerbeskæring - Anlægsgartnerteknik - Mindre gartnerimaskiner - Motorkædesave - Formands- og sjakbajsudd. - Sidestillelse med faglært anlægsgartner - Kommunikation og konflikthåndtering -

10 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 10 af ,97 14, ,08 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Basiskursus for anlægsgartneri - mindre maskiner - Jordog plantekursus Motorkædesav - Produktionsgrupper - Etab. af grønne anlæg - Planteliv, økologi, miljølære - Kunde/Leverandørforhold i virksomheden - Ukrudtsbekæmpelse ikke kemisk - Miljøbevidsthed - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde ,97 14, ,08 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Fælles gartnerisk grundkursus - Basiskursus for anlægsgartneri - Anlægsgartnerteknik 1+2 Fører af traktorer - Mindre gartnerimaskiner - Plantevækst og etab. af grønne anlæg - Personlig miljøbevidsthed - Vejen som arbejdsplads - Motorkædesave - Vinterbeskæring - Varmt arbejde ,14 14, ,69 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Vejen som arbejdsplads - Individuel kompetencevurdering - Kvalitetsstyring i virksomheden - Produktionsgrupper - Personlig miljøbevidsthed - Mindre gartnerimaskiner - Varmt arbejde ,41 14, ,45 6 mdr 3 B-BE Anlægsgartnermedhjælper Svejsning termisk - Formands- og sjakbajsudd. - Individuel kompetence - Varmt arbejde - Landbrugstraktorer - Motorkædssave - Benzinmotorer - Traktorfører - Personlig miljøbevidsthed - Person og godstransport - Gaffeltruck - Mindre gartnerimaskiner - Førere af lastbiler - Vejen som arbejdsplads - Systematisk problemløsning - Kunde/leverandør forhold i vriksomheden - Energirigtig kørsel - Grundlæggende køreteknik - Produktionsgrupper - Lastbilmonterede kraner ,97 14, ,08 6 mdr 2 Anlægsgartnermedhjælper Peronlig miljøbevidsthed - Basiskursus for anlægsgartneri -PC-bruger - Mindre gartnerimaskiner - Motorkædesave - Produktionsgrupper - Plantevækst og etab. Af grønne anlæg - Kvalitetsstyring i virksomheden - Planteliv, økologi og miljølære - Vinterbeskæring ,97 14, ,08 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde. M.h.t timelønnede medarbejdere er månedslønnen udregnet på følgende måde: Normaltimer pr. år = 1628 * personlig timeløn Hertil kommer SH og feriepenge (8,05% + 12,5%) Der er ingen lønstigninger aftalt for resten af 2012

11 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 11 af 18 Medarbejdere med et medarbejdernummer der starter med F er ansat på funktionærlignende vilkår, som kan opsiges med det individuelle varsel. Da medarbejderene pr kommer over på HedeDanmarks overenskomster og lokalaftaler, vil pensionsprocenten for de timelønnede stige til 8,66% Pensionstillæg skal lægges til med 1% for dem, der har funktionærvilkår TR og AMR har 6 mdr opsigelsesvarsel. Alle er ansat 12 mdr årligt med mulighed for vinterhjemsendelse

12 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 12 af 18 Medarbejder nr. Mdr.løn excl. Pension Pension i % Mdr.løn incl. Pension Fødselsår Ansættelsesdato Ansættelseskvote Opsigelsesvarsel pr afratrædelses godtgørelse hvis opsigelse efter Kørekort Stilling Tillidshverv Kurser , ,63 28 B Anlægsgartnermedhjælper Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde , ,14 21 dage B-C-BE Anlægsgartnermedhjælper Vejen som arbejdsplads - EU-efteruddannelse for godschauffører - Gaffeltruck -Sprøjtecertifakat - Faglært landmand - Vinterbeskæring - motorkædesave , ,63 28 B-BE Anlægsgartnermedhjælper TR Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde ,97 14, ,08 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Varmt arbejde - Vejen som arbejdsplads ,65 14, ,76 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Personlig miljøbevidsthed - Mindre gartnerimaskiner - Gartnerisk grundkursus - Motorkædesave - Basiskursus for anlægsgartneri - Produktionsgrupper - Kvalitetsstyring i virksomheden - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde ,08 14, ,94 6 mdr 3 B-C-BE Anlægsgartnermedhjælper Gartnerisk grundviden - Landbrugstraktorer- Motorkædesave - Gødningsmidler og gødnignsudbringning - Produktionsgrupper - Vintertjeneste på veje og stier - Snerydning med kost/plov - Kvalitetsstyring i virksomheder - svejsning/termisk -Vejen som arbejdsplads - Gaffeltruck - Grundkursus person- og godstransport - Førere af lastbiler - Lastbilmonterede kraner D - Varmt arbejde ,06 14, ,19 6 mdr 3 B-E Anlægsgartner Væksthusgartner, blomster - Binderikursus Motorsav - Personlig miljøbevidsthed - Salgstræning Uddannelse og gennemslagskraft - Planlægning og målstyring i anlægsgartneri - Sjakbajsudd. - Produktionsgrupper - Grundlæggende lederudd. Modul Kvalitetsstyring i virksomheden - Arbejdsmiljø udd. - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde ,31 14, ,29 6 mdr 3 B Anlægsgartnermedhjælper Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde - Nivellering og afsætning - Basiskursus i anlægsgartneri - Trin 1 jord - Trin 1 anlæg - Bygge og anlæg - Motorsav.

13 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 13 af ,97 14, ,08 6 mdr 3 B+C Anlægsgartnermedhjælper Godstransport med lastbil - Vejen som arbejdsplads - Basiskursus for anlægsgarneri - Gartnerisk grundkursus - Mindre gartnerimaskiner - Motorkædesave - Kvalitetsstyring i virksomheden - Personlig miljøbevidsthed - Produktionsgrupper - Førstehjælp - Varmt arbejde M.h.t timelønnede medarbejdere er månedslønnen udregnet på følgende måde: Normaltimer pr. år = 1628 * personlig timeløn Hertil kommer SH og feriepenge (8,05% + 12,5%) Der er ingen lønstigninger aftalt for resten af 2012 Medarbejdere med et medarbejdernummer der starter med F er ansat på funktionærlignende vilkår, som kan opsiges med det individuelle varsel. Da medarbejderene pr kommer over på HedeDanmarks overenskomster og lokalaftaler, vil pensionsprocenten for de timelønnede stige til 8,66% Pensionstillæg skal lægges til med 1% for dem, der har funktionærvilkår TR og AMR har 6 mdr opsigelsesvarsel. Alle er ansat 12 mdr årligt med mulighed for vinterhjemsendelse

14 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 14 af 18 Medarbejder nr. Mdr.løn excl. Pension Arbejdsgive rbidrag til Mdr.løn incl. Pension i % Pension Fødselsår Ansættelsesdato Ansættelseskvote Opsigelsesvarsel pr afratrædelses godtgørelse hvis opsigelse efter Kørekort Stilling Tillidshverv Kurser , ,20 28 B Anlægsgartner AMR Graverudd. - Kirketjenerudd. - Pasn. Af kirkegårdsarealer -Arbejdsmiljøudd. - Vinterbeskæring - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde , ,21 28 B-E Anlægsgartnermedhjælper Varmt arbejde - Vejen som arbejdsplads - Mindre gartnerimaskiner - Systematisk problemløsning - Motorsav - Sommerbeskæring. Vinterbeskæring - Anlægsgartnerteknik Jord- og plantekursus , ,60 28 B-C-BE-CE Anlægsgartner Varmt arbejde - Vintertjeneste grund - Miljø- og biologiske forhold i grønne områder - Anlægsgartnerprojekt - PC på arbejdspladsen - Glatførebekæmpelse med lastbil - Snerydning med lastbil ,71 14, ,84 6 mdr 2 B-C-D-BE Anlægsgartner Formands- sjakbejdsudd. - Individuel kompetencevurdering - Gaffeltruck B - PC-bruger branceanvendelse + brugerprogrammer - Vejen som arbejdsplads M.h.t timelønnede medarbejdere er månedslønnen udregnet på følgende måde: Normaltimer pr. år = 1628 * personlig timeløn Hertil kommer SH og feriepenge (8,05% + 12,5%) Der er ingen lønstigninger aftalt for resten af 2012 Medarbejdere med et medarbejdernummer der starter med F er ansat på funktionærlignende vilkår, som kan opsiges med det individuelle varsel. Da medarbejderne pr kommer over på HedeDanmarks overenskomster og lokalaftaler, vil pensionsprocenten for de timelønnede stige til 8,66% Pensionstillæg skal lægges til med 1% for dem, der har funktionærvilkår TR og AMR har 6 mdr opsigelsesvarsel. Alle er ansat 12 mdr årligt med mulighed for vinterhjemsendelse

15 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Sydøst Side 15 af 18 Virksomhedsoverdragelse i entreprise Sydøst Medarbejder nr. Timeløn hhv. månedsløn excl. Pension Pension i % Mdr.løn incl. Pension Fødselsår Ansættelsesdato hhv. dato for anciennitet Ansættelseskvote Opsigelsesvarsefratrædelses 2a- pr godtgørelse hvis opsigelse efter Kørekort Stilling Tillidshverv Kurser mv /12 147, Gartnermedhjælper Medarbejderen tilbydes i løbet af efteråret at uddanne sig, således at vedkommende efterfølgende kan blive tillært anlægsgartner via merit /12 142,62 8 Anlægsgartner Der vil i løbet af efteråret blive afholdt lønsamtale ang. det personlige tillæg. I tilfælde af en stigning reguleres denne tilbage fra /12 147,50 8 Gartnermedhjælper Medarbejderen er faglært væksthusgartner og oppebærer derfor grundløn som faglært /12 140,13 8 Gartnermedhjælper /12 137,71 8 Gartnermedhjælper /12 124,19 8 Gartnermedhjælper /12 136,76 8 Anlægsgartner Da prøveperioden endnu ikke er udløbet er medarbejderen endnu ikke indplaceret med et personligt tillæg. Dette gøres i løbet af sommeren og der reguleres tilbage til d / ,53 14, ,80 Gartnermedhjælper Medarbejderen er ansat med en 56 aftale iht. dagpengeloven / ,71 14, ,78 Gartnermedhjælper / ,02 14, ,62 3 Gartnermedhjælper /12 138,92 8 Gartnermedhjælper I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time / ,31 14, ,67 3 Anlægsgartner /12 137,71 8 Gartnermedhjælper/maskinfører I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 131,66 8 Gartnermedhjælper/maskinfører I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 149,88 8 Gartnermedhjælper/maskinfører I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 146,18 8 Gartnermedhjælper/maskinfører I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 147,42 8 Gartnermedhjælper/maskinfører I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 144,96 8 Gartnermedhjælper/maskinfører I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 141,89 8 Anlægsgartner / , ,50 HR-ansvarlig Der vil i løbet af året blive afholdt lønsamtale. I tilfælde af en stigning reguleres denne tilbage fra

16 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Sydøst Side 16 af / ,61 14, ,38 Gartnermedhjælper/maskinfør TR /12 149,88 8 Gartnermedhjælper/maskinfør MR I de tilfælde hvor personen agerer som maskinfører tillægges desuden 10,00 kr./time /12 131,18 8 Gartnermedhjælper Da prøveperioden endnu ikke er udløbet er medarbejderen endnu ikke indplaceret med et personligt tillæg. Dette gøres i løbet af sommeren og der reguleres tilbage til d Den anførte ansættelseskvote er gennemsnitlig, og tilpasses hver enkelt vinter.

17 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 17 af 18 Medarbejder nr. Mdr.løn excl. Pension Pension i % Mdr.løn incl. Pension Fødselsår Ansættelsesdato Ansættelseskvote Opsigelsesvarsel pr afratrædelses godtgørelse hvis opsigelse efter Kørekort Stilling Tillidshverv Kurser , ,20 28 B-BE Anlægsgartner Varmt arbejde - Vejen som arbejdsplads - sprøjtecertifikat - motorsav , ,20 28 B Anlægsgartner Motorsav - Sprøjtecertifikat - Graverkursus/praktisk kirketjeneste A - Kloakering Grundlæggende virksomhedskendskab - Samarbejde, kommunikation og faglig etik. Staudekursus. Varmt arbejde ,10 14, ,99 6 mdr 3 B-C-D-BE Anlægsgartner Anlæg beton, natursten, træ - Vejen som arbejdsplads - Kvalitetsstyring i virksomhed - Produktionsgrupper - Personlig miljøbevidsthed - Sprøjtecertifikat - Sommerbeskæring - Vinterbeskæring - plantekundskab og plejeprogrammer - Førstehjælp - Staudekursus. Varmt arbejde ,97 14, ,08 6 mdr 2 B Anlægsgartnermedhjælper Vejen som arbejdsplads - Basiskursus for anlægsgartneri - Planteliv, økologi, miljølære - Produktionsgrupper - Kvalitetsstyring i virksomheden - Mindre gartnerimaskiner - Beskæring af træer og buske - Varmt arbejde ,08 14, ,94 6 mdr 3 B-C-D Anlægsgartnermedhjælper Individuel kompetencevurdering - PC-brugerudd ,69 14, ,64 5 mdr 0 B Anlægsgartner Væksthusgartner - Gaffeltruck Gruppe B - Kvalitetsstyring - Motorsav - Vinterbeskæring Vejen som arbejdsplads - Sommerbeskæring - Varmt arbejde ,50 14, ,34 6 mdr 3 B Anlægsgartner Vinterbeskæring - Peronlig miljøbevidsthed - Vejen som arbejdsplads - Produktionsgrupper - Mindre gartnerimaskiner - Plantebeskyttelse på friland - Kvalitetsstyring i virksomheden - Varmt arbejde ,78 14, ,32 6 mdr 3 B-E Anlægsgartner Pleje af grønne områder - Sommerbeskæring - vinterbeskæring - Skovskolen grundkursus 1+2 Løvo og nåletræer - Træ- og landskabspleje modul Varmt arbejde.

18 Medarbejdere til virksomhedsoverdragelse i entreprise Nordvest Side 18 af ,00 14, ,12 6 mdr 2 B Anlægsgartnermedhjælper Fælles gartnerisk grundkursus - Brug af ÅC på arbejdspladsen - PC brugerkursus - Biologisk bekæmp. væksthus - Produktuonsgrupper - Kvalitetsstyring i virksomheden - Vinterbeskæring - Individuel kompetencevurdering - Vejen som arbejdsplads - Varmt arbejde , ,72 5 mdr 0 B Anlægsgartnermedhjælper Kontorbeplantning - Varmt arbejde ,97 14, ,08 6 mdr 3 B+BE Anlægsgartnermedhjælper Miljøbevidsthed - Gartnerisk grundkursus - Førstehjælp - Systematisk problemløsning - Kunde/leverandørforhold i virksomheden - Produktionsgrupper - Basis for anlægsgartneri - Motorsav - Mindre gartnerimaskiner - Varmt arbejde - Vejen som arbejdsplads. M.h.t timelønnede medarbejdere er månedslønnen udregnet på følgende måde: Normaltimer pr. år = 1628 * personlig timeløn Hertil kommer SH og feriepenge (8,05% + 12,5%) Der er ingen lønstigninger aftalt for resten af 2012 Medarbejdere med et medarbejdernummer der starter med F er ansat på funktionærlignende vilkår, som kan opsiges med det individuelle varsel. Da medarbejderene pr kommer over på HedeDanmarks overenskomster og lokalaftaler, vil pensionsprocenten for de timelønnede stige til 8,66% Pensionstillæg skal lægges til med 1% for dem, der har funktionærvilkår TR og AMR har 6 mdr opsigelsesvarsel. Alle er ansat 12 mdr årligt med mulighed for vinterhjemsendelse

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere... 2 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s...

Læs mere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 9 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere... 2 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark a/s...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s

Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-OD-4 Virksomhedsoverdragelse fra HedeDanmark a/s Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra HedeDanmark

Læs mere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 7 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE Overdragelse af medarbejdere... 2 1. Overdragelse af medarbejdere fra Odense Auto-El ApS...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Mekaniske og elektriske installationer på Guldborgsundtunnelen Entreprise DRI-ME- BY-OD-SJ Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-2 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Arkil A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Arkil A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Mekaniske og elektriske installationer på Limfjordstunnelen mv. Entreprise DRI-ME-BY-ND-1 Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-3 (Hadsundbroerne)

Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-3 (Hadsundbroerne) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-3 (Hadsundbroerne) Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra A Zandersen (personligt ejet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-SD-3 af medarbejdere fra Arkil A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra Arkil A/S - Vejservice 2.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-OD 4 af medarbejdere fra Arkil A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra Arkil A/S - Vejservice 2.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-OD-5 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse

Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Side 1 af 12 Vilkår for personale og virksomhedsoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. Ved kontraktens afslutning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise DRI-OD-5 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere

Læs mere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere

Vilkår for overdragelse af medarbejdere Vilkår for overdragelse af medarbejdere Side 1 af 6 Vilkår for overdragelse af medarbejdere INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overdragelse af medarbejdere fra Munck Forsyningsledninger a/s... 2 2. Ved entreprisens

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise DRI-SD-3 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Oplysninger for den samlede personalegruppe

Oplysninger for den samlede personalegruppe Oplysninger for den samlede personalegruppe Overskrifter Information Navn Medarbejder nr. 1 Overenskomster Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Klapbroer. Marts 2017 RA-LVD-KB-KRON

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Klapbroer. Marts 2017 RA-LVD-KB-KRON Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Klapbroer Marts 2017 RA-LVD-KB-KRON UDBUD2017 Dato: 14. marts 2017 LØBENDE VEJDRIFT RA KB-KRON Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 5 6 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere