Jemica Holding ApS. Årsrapport for 2020/21. c/o Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma Åboulevarden 31, Aarhus C. CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jemica Holding ApS. Årsrapport for 2020/21. c/o Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma Åboulevarden 31, Aarhus C. CVR-nr."

Transkript

1 Aros statsautoriserede revisorer I/S CVR-nr Værkmestergade 3, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon Telefax aros@arosrevision.dk Jemica Holding ApS c/o Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma Åboulevarden 31, Aarhus C CVR-nr Årsrapport for 2020/21 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2022 Casper Rasmussen dirigent Fortegnelse over interessenter kan indhentes hos interessentskabet.

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. oktober september 7 Balance 30. september 8 Noter 10

3 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2021 for Jemica Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 7. marts 2022 Direktion Casper Rasmussen Mikkel Rasmussen 1

4 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Til den daglige ledelse i Jemica Holding ApS Vi har opstillet årsregnskabet for Jemica Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 7. marts 2022 Aros statsautoriserede revisiorer I/S CVR-nr Henning Juel Møller statsautoriseret revisor MNE-nr. mne

5 Selskabsoplysninger Selskabet Jemica Holding ApS c/o Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma Åboulevarden 31, Aarhus C CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. oktober september 2021 Stiftet: 21. december 1999 Regnskabsår: 22. regnskabsår Hjemsted: Aarhus Direktion Casper Rasmussen Mikkel Rasmussen Tilknyttede virksomheder International Wind Energy ApS c/o Abel og Skovgård Larsen, Advokatfirma Ejerandel 100% Revisor Aros statsautoriserede revisiorer I/S Værkmestergade 3. 4, sal 8000 Aarhus 3

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Jemica Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Bruttotab Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 4

7 Anvendt regnskabspraksis Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Balancen Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet. Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Jemica Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 5

8 Anvendt regnskabspraksis Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 6

9 Resultatopgørelse 1. oktober september Note 2020/ /20 Bruttotab Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Overført resultat

10 Balance 30. september Note 2020/ /20 Aktiver Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 Balance 30. september Note 2020/ /20 Passiver Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

12 Noter 1 Finansielle indtægter 2020/ /20 Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger 2020/ /20 Andre finansielle omkostninger

13 Noter 3 Egenkapital Virksomhedskapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. oktober Årets resultat Egenkapital 30. september Hovedaktivitet Selskabets formål er at eje kapitalandele i virksomheder. 5 Eventualposter Sambeskatning Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden International Wind Energy ApS. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med datterselskaberne for koncernens skatter inden for sambeskatningskredsen. 11