Børn, Unge og Familiepolitik. Fælles Ansvar - Fælles indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn, Unge og Familiepolitik. Fælles Ansvar - Fælles indsats"

Transkript

1 Børn, Unge og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

2 INDLEDNING Børn, unge og ikke mindst familien er for de fleste mennesker helt centrale og fundamentale i tilværelsen. Og ikke mindst derfor er det helt afgørende, at vi har fokus på, at vores børn, unge og familier trives og får det allerbedste udgangspunkt for at få et meningsfyldt og trygt liv. Det skal denne Børne-, Unge- og Familiepolitik være med til at sikre. Vi anerkender og forventer, at forældre ønsker at tage ansvar for deres børn og familie. Det er vores udgangspunkt i arbejdet med børn, unge og familier. For at et træ kan vokse og få en flot, stor grøn krone, er det afgørende, at det står fast og godt med et solidt rodnet, at det står lyst og får næring på netop de tidspunkter, hvor der er behov for det. I Hjørring Kommune ser vi det som et fælles ansvar netop at træde til med støtte og hjælp når et barn, en ung eller en familie får behov for det. Og netop derfor har vi i Hjørring Kommune siden 2011 arbejdet målrettet med strategien kaldet Fælles Ansvar. Fælles Ansvar handler om, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring anskues som et fælles ansvar for alle voksne, der arbejder med børn, unge og familier i kommunen. Det betyder, at vi gennem samarbejde bestræber os på at give vores børn, unge og familier de optimale rammer og muligheder for at udfolde sig i eget liv og i inkluderende fællesskaber. Samarbejdet er baseret på gensidig dialog og åbenhed mellem den professionelle medarbejder og den enkelte borger i Hjørring Kommune. Det betyder, at vi gennem samarbejde bestræber os på at give vores børn, unge og familier de optimale rammer og muligheder for at udfolde sig i eget liv og i inkluderende fællesskaber på tværs af alder, interesser, kultur og social baggrund. Denne Børne-, Unge- og Familiepolitik vil dermed blive det grundlæggende udgangspunkt, når vi arbejder med børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Politikken beskriver blandt andet værdier og temaer, som er helt centrale i det arbejde. I udarbejdelsen af denne politik har både forældre, børn, politikere og medarbejdere fra alle dele af Børne- og Undervisningsforvaltningen deltaget. Venlig hilsen Kasper Maarup Andersen Formand for Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget Fundamentet for Hjørring Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik bygger på FN s børnekonvention, som blev vedtaget i Den kan betragtes som børnenes grundlov. Konventionen har til formål at fremme børns rettigheder generelt og indeholder borger- og politiske rettigheder såvel som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. FNs Børnekonvention Børnekonventionen er verdens børns grundlov, som sikrer børns ret til: A: at få opfyldt grundlæggende rettigheder (som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo). B: at udvikles (via f.eks. skolegang, fritid og information). C: at blive beskyttet (mod f.eks. krig, vold, misbrug og udnyttelse). D: at have medbestemmelse (som bl.a. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed). Vi ved fra forskningen, at en helhedsorienteret indsats i forhold til det enkelte barn, den unge eller familie, er med til at sikre gode udviklingsbetingelser både her og nu samt i et livsperspektiv. Vi har således en forventning og forhåbning om, at alle tager del i ansvaret for børn, unge og familier i kommunen så de derigennem oplever, at de har et godt liv. Hvem henvender publikationen sig til? Denne publikation henvender sig til borgere samt til alle medarbejdere, der arbejder med børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Hvad beskriver Børne-, unge- og familiepolitikken? Publikationen beskriver et grundlæggende menneske- og værdisyn, som alle medarbejdere i Hjørring Kommune arbejder ud fra. Publikationen indeholder en kort præsentation af 5 temaer med tilhørende politiske mål. Hvordan får politikken liv? For at sigte mod, at Børne-, Unge- og Familiepolitikken får liv i praksis, vil de relevante ledergrupper og øvrige aktører udarbejde en implementeringsplan for omsætningen af politikken i praksis. Det skal sikre, at de enkelte medarbejdere og ledere på eksempelvis skoler, institutioner og forvaltning arbejder med politikken og på den måde levendegøre den, så den bliver til en fælles forståelse for, hvordan vi arbejder i hverdagen. 2 3

3 Hvorfor er en Børne-, Unge- og Familiepolitik vigtig? Afkast på investering i human kapital Ifølge KL-rapporten De udsatte børn - fremtiden er deres fremgår det, at langt de fleste spædbørn trives og udvikler sig som de skal, men ifølge data fra sundhedsplejersker for børn i 8-10 måneders alderen vil der være 4,6 pct., der har et problematisk forældre-barn samspil. 9,1 pct. forældre, der har problemer med barnets signaler og reaktioner. 19,6 pct. børn, der har problemer med gråd, uro, spisning og søvn (Johansen & Holstein 2014). I forlængelse af viden om miljøets betydning vil det være fordelagtigt at rette et kommunalt fokus på den tidlige og tværgående indsats i et barns liv. En dansk undersøgelse viser, at effekterne af høj kvalitet i dagtilbuddene kan måles 10 år efter. Der er sammenhæng mellem dagtilbud af høj kvalitet og og børns karakterer fra afgangsprøven i skriftlig dansk i 9. klasse (Bauchmüller et.al. 2011). Det er ligeledes efterhånden 0-3 år HECKMANN KURVEN Tidlig investering betaler sig 4-5 år Skole Efter skoletiden ved at være gængs viden, at en økonomisk investering i barnets tidlige år, er en investering i barnets videre livsforløb. Det er en investering, der på sigt giver såvel en økonomisk gevinst for samfundet og ikke mindst en gevinst for den enkeltes muligheder for at mestre eget liv og derigennem opleve livsglæde. Den amerikanske økonomiprofessor og nobelprismodtager James Heckman har gennemført undersøgelser der dokumenterer, at økonomisk investering i human kapital i de tidlige år er mere indbringende end investeringer senere i livet. Human kapital skal her forstås som den mængde af viden og erfaring, som et menneske tilegner sig gennem optimale betingelser for dets læring og udvikling. Nedenstående model viser Heckmans kurve, der illustrerer at tidlig investering i et barns liv betaler sig. Udover at en tidlig indsats handler om opmærksomhed og støtte tidligt i barnets liv, handler det også om, at man er i stand til at tolke tegnene på mistrivsel hos børn og unge mennesker inden de vanskeligheder, de er i, vokser og bliver massive Børne-, Unge- og Familiepolitikkens formål er: at beskrive den fælles forståelse og opfattelse af visioner, politiske mål og handlinger vi arbejder ud fra i hverdagen. at sikre en sammenhæng mellem den generelle indsats, den forebyggende og den særlige indsats overfor udsatte børn, unge og familier. at fungere som en pil der peger i en retning, og dermed giver alle medarbejdere en forståelse for, hvordan vi vil arbej de med børn, unge og familier - både i vores strategier og indsatser og ikke mindst i vores handlinger. at holde kursen frem mod de mål, politikken har. Samtidig og løbende med rele vante intervaller - skal der ske opfølgning, evaluering og justering af igangværende eller nye indsatser og projekter. Lovgrundlag: Børne-, Unge- og Familiepolitikken skal sikre, at hele børne- og ungeområdet bliver inddraget for at sikre en forebyggende og tidlig indsats, rummelighed og sammenhænge mellem sektorer, områder og indsatser. Børne-, Unge- og Familiepolitikken er et lovmæssigt krav jf. afsnit 4, kapitel 6 19 i Lov om social service. Børne-, Unge- og Familiepolitikken er blevet til i årene 2014 og Fagområdets nøglepersoner, børnerepræsentanter og repræsentanter fra forældre- og skolebestyrelser er blevet inddraget i udformningen af politikken, og politikken er godkendt af Byrådet. 4 5

4 Værdigrundlag Hjørring Kommune ser alle borgere som mennesker, der har ret til gode og trygge rammer, der giver udviklingsmuligheder og passende udfordringer. Børn, unge og familier skal have mulighed for at udvikle sig til robuste og livsduelige mennesker, så de mestrer livet. Indflydelse på egen tilværelse anses som en afgørende værdi for det enkelte menneske. Hjørring Kommunes holdning er, at alle mennesker har evner og styrker, som løbende bliver udviklet i samspil med de omgivelser og fællesskaber, de indgår i. Hjørring Kommunes børne, unge og familiesyn beror på, at forældrene har ansvaret for deres børn. Hjørring Kommune har medansvar for - i et tæt samarbejde med forældrene - at styrke barnets sunde udvikling og hvert familiemedlems trivsel. Hjørring Kommune har ansvaret for at give de bedste betingelser for trivsel i løbet af opvæksten til både børn, unge og familier. Hjørring Kommune er ansvarlig for at stå til rådighed med faglig viden og kompetence for i samarbejde med forældrene at sikre børn den bedst mulige opvækst. Det betyder, at vi alle har et fælles ansvar for at give vores børn, unge og familier rammer og muligheder for, at de kan udfolde sig i eget liv og i fællesskaber. Grundtanken i Børne-, Unge- og Familiepolitikken er, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbud til alle børn, unge og familier og, at vi som kommune har en positiv og anerkendende tilgang til den enkelte borger. Målet med politikken er, at vi møder børn, unge og familier med dialog, samarbejde, åbenhed og gennemskuelighed. Værdier: Robusthed: Evnen til at registrere og tåle egne følelser - evnen afhænger af kvaliteten i de relationer man har indgået i. Livsduelighed: Evne og lyst til at tage ansvar for eget liv - at være handledygtig i forhold til at håndtere det samfund den enkelte er en del af. Mestring af livet: Evne til at håndtere ændrede betingelser og bevare egen integritet. Herunder evnen til at respektere og imødekomme menneskers forskellighed. Fællesskab Side 9 Sundhed Side 11 Medborgerskab Side 15 Forældreinddragelse Side 13 Læring og trivsel Side 17 Målenes opbygning og sammenhæng I politikken hedder de politiske mål Det vil vi opnå. De politiske mål har en varighed på fire år og er beskrevet på et overordnet niveau. De politiske mål er beskrevet på overordnet niveau, for at gøre det muligt for de forskellige afdelinger og institutioner at udarbejde konkrete og mere specifikke handlemål. Det er ligeledes intentionen at målene i denne politik er en paraply for de eksisterende stra- tegier og indsatser (Fælles ansvar, Skolepolitiske mål, Strategi for pædagogisk praksis, Sundhedspolitik og Indsatsstrategien). Det er afgørende og væsentligt, at politikken får liv i praksis. For at dette kan ske på bedst mulig vis, vil implementering af politikken blive drøftet og tilrettelagt med de relevante faglige ledergrupper og øvrige aktører som eksempelvis forældre- og skolebestyrelser. 6 7

5 FÆLLESSKAB TEMA: Fællesskab I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe muligheder og rammer for, at fællesskaber opstår. Familien er et betydningsfuldt fællesskab for et barn. Dertil kommer de øvrige betydningsfulde fællesska ber, som barnet gennem dagtilbud, skole og fritids- og foreningslivet indgår i. Dagpleje, daginstitutioner og skoler skal, på baggrund af løbende evalueringer af det sociale miljø i børnegruppen eller klassen, tage synlige initiativer til at skabe inkluderende miljøer, der forbedrer trivslen og modvir ker ensomhed, mobning eller udelukkelse fra fællesskabet. Fællesskaber har plads til mangfoldighed, og alle kan blive inkluderet uanset fysiske, mentale og sociale udfordringer. Når børn, unge og familier deltager i mangfoldige fællesskaber, har de mulighed for at opleve forskellighed, for derigennem at opnå forståelse for sig selv og andre, så de bliver i stand til at udvise interesse og omtanke for andre. Det vil vi opnå: Alle børn, unge og familier skal have mulighed for, at indgå i inkluderende fællesskaber på tværs af alder, interesser, kultur og social baggrund. Alle har et ansvar for at bidrage aktivt til at mindske børn og unges ensomhed og isolation. Alle børn sikres gode overgange og brobygninger mellem dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelser. Indsatser: I 2016/17 skal Hjørring Kommune have tilbud til børn og unge, der har ondt i livet. (det kan for eksempel være vanskeligt for den unge at håndtere det krydspres, der ligger i at være ung i dag og samtidig have et ønske om at leve op til samfundets idealer om det perfekte liv). I 2016 findes der kommunale ungdomsskoler og klubber i børn og unges nærmiljø, der har medarbejdere, der er relationskompetente og tilbyder aktiviteter, der tiltrækker børn og unge. I 2016 er 97 procent af alle børn og unge inkluderet i den almene del af folkeskolen. Samtidig sætter vi fokus på at få formuleret en særskilt inklusionspolitik med vision, mål og strategi. 8 9

6 SUNDHED TEMA: Sundhed I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme lighed i sundhed. Sundhed rummer både fysisk og mental sundhed. Trivsel og velvære er en væsentlig del af muligheden for at udvikle sig som menneske. Forudsætningen for den enkeltes udvikling afhænger af, at børn, unge og familier tager medansvar for egen sundhed og trivsel. Forældre, såvel som skoler og institutioner er sundhedsforbilleder for børn og unge og har dermed stor indflydelse på deres sundhed. Det vil vi opnå: Alle børn, unge og familier har mulighed for at leve et sundt liv - både fysisk og psykisk - uanset social og kulturel baggrund. Alle børn og unge har viden om betydningen af kost, bevægelse, læring, trivsel og udvikling. Alle børn, unge og familier har adgang til oplysninger, viden og rådgivning om psykisk og fysisk sundhed. Indsatser: Udvikle Hjørring Kommunes sundheds- og trivselsfremmende indsatser både på almenområdet og på området med særligt sårbare børn, unge og familier. Forebyggende sundheds- og trivselsfremmende indsatser under Fælles Ansvars strategierne med fokus på en systematik og tidlige indsats bl.a. gennem det tværfaglige samarbejde

7 TEMA: Forældreinddragelse I Hjørring Kommune har vi fokus på og prioriterer samarbejdet mellem forældre og Hjørring Kommunes medarbejdere. Forældre er de mest betydningsfulde mennesker i børnenes tilværelse såvel hjemme som i de øvrige sammenhænge, som børnene indgår i. Alle børn og unge er afhængige af deres forældre, og derfor er det vigtigt, at Hjørring Kommunes medarbejdere møder forældre, der har brug for information, rådgivning eller hjælp i et samarbejde, der er forankret i gensidig respekt. Vi tror på, at forældre er en særlig vigtig ressource, og vi tænker derfor forældre som væsentlige samarbejdspartnere i at skabe udviklingsmuligheder for deres barn. Det vi vil opnå: Alle forældre tager medansvar for deres børn og unges trivsel, læring og udvikling. Alle forældre er motiveret til at indgå i et konstruktivt samarbejde omkring deres trivsel, læring og udvikling. Forældre og medarbejdere møder hinanden med åbenhed og interesse og gensidig respekt på vegne af barnets trivsel, læring og udvikling. Indsatser: Indsatser hvor forældre inddrages i det daglige samarbejde omkring barnet, så deres viden og ressourcer støtter barnets udvikling. Indsatser der støtter og giver vejledning til forældre i at lykkes så godt som muligt med at understøtte deres barns læring, trivsel og udvikling. Når det enkelte barn eller den unge er i vanskeligheder, inddrages forældre så tidligt som muligt. FORÆLDREINDDRAGELSE Dagtilbud og folkeskoler samt børne- og familieområdet målsætter og evaluerer praksis for forældreinddragelse og samarbejde. Forældre- og skolebestyrelser evaluerer samarbejdet med fokus på, hvordan de bedst understøtter børnenes læring og trivsel gennem et fælles ansvar og samarbejde

8 MEDBORGERSKAB TEMA: Medborgerskab I Hjørring Kommune ønsker vi, at den enkelte borger har mulighed for at deltage i og påvirke lokalsamfundet. Medborgerskab er en væsentlig del af et demokrati, hvilket kræver, at man som borger tager ansvar i et samfundsmæssigt perspektiv. Medborgerskab baseres på grundlæggende værdier som dialog, accept, respekt og åbenhed. Børn, unge og familiers meninger, synspunkter og forslag til handling anerkendes og inddrages så vidt muligt i løsninger og handlemuligheder i eget liv. Det vil vi opnå: Alle børn, unge og voksne er en del af et sundt og stærkt medborgerskab, som giver individuel frihed, men som på samme tid opfordrer til en forpligtelse i fællesskaber. Alle børn og unge oplever at have medbestemmelse og at være aktivt medskabende i dagtilbud, skole eller institutioner. Alle børn, unge og familier tager ansvar for sig selv og et samfundsansvar passende til deres alder- og udviklingstrin. Indsatser: Indsatser i dagtilbud, skoler og på børne- og familieområdet, der gennemfører forløb, hvor der arbejdes med værdierne: dialog, accept, respekt og åbenhed og demokrati. Indsatser i dagtilbud, skoler og på børne- og familieområdet tilbyder rammer, hvor børn og unge gennem vejledning og praktisk erfaring motiveres til at udvikle sig til aktive medborgere. Indsatser hvor lokalsamfundet inddrages i et konstruktivt samarbejde om at give børn, unge og familier nye lærings-, dannelses- og uddannelsesperspektiver. Relevante bestyrelser og råd oplever at have indflydelse på retning og værdier i den enkelte institution eller på den enkelte skole

9 LÆRING OG TRIVSEL TEMA: Læring og trivsel I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe optimale rammer for børn, unge og familiers læring og trivsel. Læring og trivsel er to væsentlige gensidige forudsætninger for børn, unge og familiers liv. Børn, unge og familier skal have gode muligheder for at udvikle både den faglige del af læring samt den læring, der handler om at skabe mening i sit liv og forståelse af sig selv som person. Det er afgørende, at børn og unge møder medarbejdere, der har professionelle pædagogiske og faglige kompetencer. Mht. ungdomskriminalitet er strategiudviklingen og indsatsen i Hjørring Kommune forankret i SSP-samarbejdet. Udfærdigelse af planen for sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Hjørring Kommune foregår dermed i SSP regi. Se nærmere i Plan for sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Hjørring Kommune Det vil vi opnå: Alle børn og unge skal udfordres, så de lærer og trives så godt de kan - uanset social og kulturel baggrund. De faglige, personlige og de sociale kompetencer er lige vigtige. Tilliden til og trivslen i dagtilbud, folkeskole og institutioner skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Flere unge går videre fra folkeskolen til adgangsgivende ungdomsuddannelser - gymnasiale eller erhvervsrettede. Indsatser: Indsatser i professionelle læringsfællesskaber/ teams og professionel ledelse, der skaber attraktive skoler, dagtilbud og institutioner, hvor børn og unge lærer og trives så godt, som de kan. Indsatser der styrker et inkluderende og trivselsfremmende arbejde i institutioner, dagtilbud og skoler, herunder forebyggelse af mobning og ensomhed. Indsatser der understøtter inkluderende og trivselsfremmende aktiviteter, der fremmer læring og trivsel blandt fysisk og psykisk sårbare børn og unge

10 Børne-, Unge og Familiepolitikken Fællesskab Sundhed Forældreinddragelse Medborgerskab Trivsel og læring Fælles Ansvar Brobygning og overgange Inklusion Tværfagligt distriktssamarbejde SKOLEPOLITISKE MÅL Eleverne trives i en attraktiv skoledag Skolens medarbejdere løser arbejdsopgaven i dynamiske team Elevernes læringsudbytte er styrende for skoledagens tilrettelæggelse, mål og indhold Den åbne skole styrker elevernes læringsudbytte og trivsel Ledelsen sætter tydelig retning for skolens udvikling STRATEGI FOR PÆDAGOGISK PRAKSIS Leg Relationer Læring og didaktik Dokumentation og evaluering Det fysiske læringsmiljø Demokrati og fællesskaber Kreativitet og innovation Sundhed IT og digitale medier De pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde Ledelse UDVIKLINGSPLAN BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET Hirtshalsprojektet - fokus på generel og specifik forebyggelse i lokalsamfund og almen sektor Tidlig indsats i samarbejde med almen sektor Konstruktive kompetencer i samarbejde med almen sektor Foranstaltninger i barnets netværk frem for anbringelse på institution eller i plejefamilie Børnefællesskaber i fokus i de forebyggende indsatser Robusthed Livsduelighed Mestring af livet Ovenstående model har til formål at illustrere, hvorledes Børne-, Unge og Familiepolitikken er en overordnet værdipolitisk rammer, hvilken de øvrige poltikker og indsatser relateres til. Formålet med implementeringen af Børne-, Unge-, og Familiepolitikken bliver derfor at sikre, samt tydeliggøre sammenhængen mellem de eksisterende politikker og indsatser i forhold til Børne-, Unge og Familiepolitikken

11 Layout: Tiedemann Grafisk Tankestue. Tryk: Vendia Grafisk Svanemærket tryksag Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen Hjørring Telefon

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Et sundt og aktivt børneliv

Et sundt og aktivt børneliv Et sundt og aktivt børneliv Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år 2017-2018 Et sundt og aktivt børneliv Et sundt børneliv er et aktivt børneliv med gode muligheder for bevægelse. Gennem bevægelse styrker

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere