Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag SSÆ - Økonomi på det specialiserede socialområde SSÆ - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2010 med høringssvar SSÆ - Finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune SSÆ - Eventuelt...14

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt Henning Nielsen (V) deltog ikke under dette punkt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 9. juni 2011 var der 27 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 263 dage, svarende til lidt over 8 ½ måned. 7 borgere, der står på ventelisten, har sagt nej til en tilbudt plejebolig. Der var en borger, der opfylder plejeboliggarantien. Denne borger havde ventet i 20 dage. Den 12. juli 2011 var der 27 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 289 dage, svarende til lidt over 9 ½ måned. 7 borgere, der står på ventelisten, har sagt nej til en tilbudt plejebolig. Der var en borger, der opfylder plejeboliggarantien. Denne borger har ventet i 56 dage (borgeren er efter den 12. juli blevet tilbudt en bolig og har sagt nej tak). B. Visiterede timer juni Kan ses på Portalen C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen D. Referat fra Ældrerådet den 9. juni Ligger på Portalen E. Referat fra Handicaprådet den 14. juni Ligger på Portalen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juli 2011.pdf 2. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - juli 2011.pdf 3. Presseklip.PDF 4. Visiterede timer maj 2011.xls 5. Regnskab Ældreområdet juni 2011.xls 6. Regnskab Ældreområdet juli 2011.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning med følgende tilføjelser: A: Fokus på akut ventende i forhold til plejeboliggarantien. Fjerne opgørelsen over gennemsnitsventetid. Opgørelse på hvor mange der venter til de enkelte plejecentre. Særskilt opfølgning på indflytning Bøgebakken 2.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 B, C, D: Ønsker generelt bilag linket til dagsordenen.

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag Sagsnr.: 07/319

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 4. SSÆ - Økonomi på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 11/14027 Resumé: Sagen omhandler en redegørelse for administrationens forventninger til økonomien på det specialiserede socialområde for voksne. Mere konkret er det en budgetopfølgning på bevilling Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Sagsfremstilling: I 2010 havde området en budgetoverskridelse på ca. 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige vedtaget budget. Der blev i den forbindelse udarbejdet en handleplan til at nedbringe overskridelsen i årene fremover. Handleplanen blev vedtaget i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 29. november Der har i det første halvår af 2011 været en gennemgang af de relevante sager, hvor Lejre Kommune overtog handleforpligtigelsen og været en gennemgang af servicebeskrivelserne på området. Dette, sammen med en øget fokus på økonomien, har betydet, at den forventede budgetoverskridelse er nedbragt med ca. 3. mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af det første halvår af 2011, at budgetoverskridelsen i 2011 vil være på ca. 6 mio. kr. på bevilling Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Dette kan ses af nedenstående figur: Som det ses af ovenstående figur forventer administrationen en budgetoverskridelse på ca. 6. mio. kr. I nedenstående figur og tabel kan man se hvordan budgetoverskridelsen fordeler sig på de enkelte paragraffer i Serviceloven.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Udgifter på på paragraffer Budget Forventet udgifter STU Andet Refusion ( ) ( ) I alt Overskud ( ) Det forventes, at Lejre Kommune får en bruttoudgift på ca. 25 mio. kr. på de ti dyreste borgere. Der vil på disse borgere være en netto udgift på ca. 17,5 mio. kr. når statsrefusionen er indregnet. Administrationens vurdering: Administrationen vurdere, at der fortsat skal arbejdes med specielt de dyre sager for at få udgifterne ned samt at der i forbindelse med Forventet Regnskab 3 skal tages beslutning om, hvordan budgetoverskridelsen kan finansieres. Det er endvidere administrationens vurdering, at noget af finansieringen af budgetoverskridelsen kan ske inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre egen bevilling. Økonomi og finansiering: Der forventes en overskridelse på 6 mio. kr. på bevilling Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der i forbindelse med Forventet Regnskab 3 tages stilling til finansiering af budgetoverskridelsen 2. at administrationen udarbejder en opfølgning på økonomien på området som forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10. oktober Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 5. SSÆ - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2010 med høringssvar Sagsnr.: 11/3763 Resumé: Årsrapporten fra Sundhedsstyrelsen sammenfatter resultaterne af tilsyn i 2010 på Lejre Kommunes ældre- og plejecentre. I 2010 gennemførte Sundhedsstyrelsen 3 uanmeldte tilsyn på Lejre Kommunens plejeog ældrecentre. Sammenlignet med året før er der sket fremskridt på flere af plejecentrene, hvilket bevirker, at der er et plejecenter der udmærkede sig med så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyn i Sagsfremstilling: Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i pleje og ældrecentre. Sundhedsloven 219 samt vejledninger og bekendtgørelser vedrørende medicinadministration, journalføring, identifikation, patientrettigheder samt instrukser og delegation, ligger til grund for tilsynet. Generelt bliver tilsynene indledt med en samtale med lederen på de respektive pleje- og ældrecentre, om de sundhedsfaglige forhold og opfølgning af sidste års tilsyn. Ældre og plejecentrene besigtiges og herunder taler Sundhedsstyrelsens medarbejdere med beboere, ansatte og eventuelt pårørende. Der foretages stikprøver, først og fremmest hos beboere med komplekse plejebehov. Ved Lejre Kommunes tre ældre og plejecentre blev der foretaget i alt 9 stikprøver hos beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Det fremgår af rapporten at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrene generelt har været tilfredsstillende, men der er fundet større eller mindre fejl og mangler de fleste steder. Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på flere af ældre- og plejecentrene. Der er således et ud af de tre centre der ikke skal have tilsyn i Der blev givet anbefalinger indenfor følgende områder: sygeplejefaglige optegnelser, anbefalinger givet til tre plejecentre medicinhåndtering, anbefalinger givet til et plejecenter patientrettigheder, anbefalinger givet til to plejecentre. I relation til sundhedsadministrative forhold lever alle plejecentre op til reglerne om at der skal være udarbejdet instrukser. Det drejer sig blandt andet om sundhedsfaglige instrukser vedrørende personalets ansvar og kompetence, opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling, forholdsregler for smitsomme sygdomme og generelt for hygiejne samt medicinhåndtering. De tre pleje og ældrecentre har modtaget rapport over tilsyn i 2010 og inkluderet anbefalingerne i organiseringen af plejen. Udtalelser: Årsrapporten har været i høring i Ældrerådet, som udtaler følgende: Ældrerådet har tidligere forholdt sig til embedslægens rapporter vedr. tilsynene på de enkelte plejecentrer og konstateret, at forholdene på de tre plejecentre i Lejre Kommune er absolut tilfredsstillende.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 På baggrund af ovennævnte tager Ældrerådet embedslægeinstitutionens årsrapport til efterretning. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at årsrapporten giver et samlet og korrekt billede af tilsynene på kommunens ældre- og plejecentre. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Ældrerådets høringssvar tages til efterretning 2. at Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2010 for tilsyn på pleje- og ældrecentre i Lejre Kommune tages til efterretning. Bilag: 1. Høringssvar fra Ældrerådet - Embedslægens årsrapport vedr doc 2. Årsrapport Tilsyn fra Embedslægerne - Lejre Kommune.pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt. Der blev orienteret om, at i forhold til patientrettigheder drejer det sig om informeret samtykke, som ikke har kunne indhentes grundet borgerens habitus.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet Sagsnr.: 11/6148 Resumé: Ældreområdets 54 biler står for udskiftning i april/maj På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 6. juni 2011 blev der anmodet om, at der blev præsenteret to finansieringsmodeller til at underbygge beslutningsgrundlaget for leasing eller køb af biler. Der er præsenteret et estimeret beløb for aflevering af de nuværende leasede biler. Sagsfremstilling: Ældreområdets 54 leasede biler står for udskiftning i foråret 2012, prisen for at aflevere disse biler er anslået til kr. Grundlag for beregning af leasing eller køb bygger på følgende kendte forudsætninger: biltyper udgifter til benzin og EL skatter og afgifter og andre kendte udgifter som forsikringer, internservice aftale. Der tages forbehold for ukendte faktorer, såsom stigende benzinpriser, EL-udgifter, skader. Skemaet indeholder de samlede udgifter for detaljer. Se venligst vedlagte bilag. Køb Leasing Bilmærke og type Hyundai i10 Peugeot Hyundai i10 Peugeot Ion (EL) Ion (EL) Købspris kr kr. Leasing/finansieringsomkostning p.a kr kr kr kr. Afskrivning kr kr. 0 kr. 0 kr. Samlet per år per bil kr kr kr kr. Konklusion: Baseret på de valgte forudsætninger udgør den årlige merudgift ved køb af Hyundai i10 ca kr. per bil og for Peugeot Ion er der merudgift ved køb er ca kr. Administrationens vurdering: Baseret på beregningerne og sammenligning af finansieringsmodeller for den forestående udskiftning af biler i hjemmeplejen, vurderer administrationen, at det er mest fordelagtigt at lease biler frem for at købe. Økonomi og finansiering: Forudsætning for udskiftning af biler er ophør og tilbagelevering af de nuværende 54 leasede biler, og ifølge leasingkontrakten skal der udbedres skader for i alt ca kr. Der er øremærket midler fra mindreforbrug i 2009 til denne udskiftning. Både leasing og køb forudsætter finansiering.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 Den årlige udgift til leasing kan indeholdes i budget 2012, såfremt forudsætningerne i budgettet ikke ændres. Udgiften til køb af biler er ikke umiddelbart indeholdt i budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der reserveres kr. til aflevering af de nuværende biler af overført mindreforbrug fra at der arbejdes videre med en leasingfinansiering af biler til sundhedspersonalet. Bilag: 1. Beregning af leasing kontra køb af biler Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10986 Resumé: Velkomstudvalget, et ad hoc udvalg bestående af politikere og interessenter, har udarbejdet et forslag til en Velkomstpolitik. En politik der skal sikre en ordentlig velkomst til udenlandske borgere i Lejre Kommune. Velkomstudvalget har endvidere udarbejdet et forslag til en implementeringsplan, som er et forslag til, hvordan selve politikken efterleves og forankres i Lejre Kommune. Politikken og implementeringsplanen forelægges til politisk drøftelse og kommentering i de politiske fagudvalg inden udsendelse til en bred høringsdebat hos interessenter. Sagsfremstilling: Den 30. august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune procesplanen for udarbejdelse af en integrationspolitik benævnt Velkomstpolitik, herunder oprettelse af et politisk ad hoc udvalg efter Styrelseslovens 17 stk. 4. Det politiske ad hoc udvalg benævnt Velkomstudvalget skulle forestå udarbejdelsen af en Velkomstpolitik samt en implementeringsplan. Den 25. oktober 2010 udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne til Velkomstudvalget samt godkender kommissorier for henholdsvis udvalget og en styregruppe, der etableres for at understøtte processen med udarbejdelse af en Velkomstpolitik og en implementeringsplan. Velkomstudvalget skulle bestå af en politisk repræsentant fra alle fagudvalg, herunder også fra Økonomiudvalget samt af 3 ikke politiske interessenter. Velkomstpolitikken skulle således udarbejdes i et bredt samarbejde med en række relevante interessenter, herunder repræsentanter fra: Beskæftigelsesrådet, administrative repræsentanter fra alle direktørområder, repræsentanter fra Lejre Kommunes virksomheder (børnehaver, skoler, sundhedsplejen mv.), repræsentanter fra kulturforeninger/bestyrelser, repræsentanter fra de frivillige foreninger og interesseorganisationer, repræsentanter fra målgruppen. Disse repræsentanter har enten været repræsenteret i Velkomstudvalget, i styregruppen eller inddraget i en direkte dialog på møde i december 2010, og har således i større eller mindre grad været direkte involveret i hele processen omkring udarbejdelse af en Velkomstpolitik. Velkomstudvalget har besluttet, at alle de politiske fagudvalg skal have mulighed for at drøfte det udarbejdede forslag til en Velkomstpolitik og implementeringsplan inden forslagene sendes ud til høring blandt alle interessenter i Lejre Kommune. Velkomstpolitikken er bygget op omkrig en vision, nogle værdier og målsætninger, hvilket omhandler det Lejre Kommune vil med en politik på dette område. Dernæst følger en oplistning af det Lejre Kommune vil gøre for de nye udenlandske borgere - dog stadig på et overordnet niveau, så det beskriver en række målsætninger for Lejre Kommunes forskellige virksomhedsområder og for hvordan Lejre Kommune ønsker at frivillige, erhvervslivet og kultur- og fritidsområdet kan være med til at støtte op om arbejdet med at byde nye udenlandske borgere velkommen. Endelig indeholder politikken et evalueringspunkt, der skal sikre at der aktivt arbejdes med Velkomstpolitikken og at Lejre Kommune vil blive målt på effekten af indsatsen. Implementeringsplanen skal ses i direkte sammenhæng med politikken, da det er planen, der skal sikre, at politikken omsættes fra ord til handling. Særligt for implementeringsplanen skal nævnes den foreslåede samarbejdsorganisation, - en tværgående og tværfaglig enhed, der skal sikre forankringen af politikken i hele Lejre

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 Kommune og være med til at sikre fremdrift og iværksættelse af nye initiativer på området. Samarbejdsorganisationen sammensættes med repræsentation fra relevante administrative enheder (Borgerservice, Social/familie, Jobcenter, Ejendomsdrift og Servicecenter), relevante kommunale virksomheder (Skole, UU, Ungdomsskolen, SFO, BH) og to repræsentanter fra de frivillige foreninger. Formanden for den tværgående samarbejdsorganisation er chefen for Center for Social & Familie. Den tværgående samarbejdsorganisation referere til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Samarbejdsorganisationen mødes som minimum to gange årligt. Kommissorium for samarbejdsorganisationen skal udarbejdes. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Velkomstpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem politikerne i Lejre Kommune, Lejre Kommunes virksomhedsområder og en bred gruppe af interessenter. Endvidere er det administrationens vurdering, at den foreslåede samarbejdsorganisation, der skal være med til at sikre at politikken efterleves i praksis, er med til at understøtte at velkomst og integration er en tværgående opgave, der skal samarbejdes omkring. At etableringen af en samarbejdsorganisation vil være med til at sende et klart signal om, at man i Lejre Kommune ved en fælles indsats på tværs af fagligheder, virksomheder og institutioner, kan komme længere og opnå bedre resultater, end hvis alle arbejder hver for sig. Økonomi og finansiering: Som udgangspunkt afholdes udgifter forbundet med velkomsten og integrationen af udenlandske borgere inden for de eksisterende budgetter. Såfremt der iværksættes særlige tiltag eller ønskes igangsat konkrete projekter, ansøges der om midler hertil, enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, eller ved at ansøge om eksterne puljemidler. Beslutningskompetence: Velkomstpolitikken sendes til høring via fagudvalgene. Velkomstpolitikken med høringssvar vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter forslaget til en Velkomstpolitik og implementeringsplanen 2. at udvalgene sender sagen til høring hos interessentgruppen. Bilag: 1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik 2. Implementeringsplan Velkomstpolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Der ønskes en sag, der belyser mulighederne for at have husdyrhold i kommunens plejecentre. Status vedr. Birkely: Der sendes en sag til kommunalbestyrelsen fra boligselskabets bestyrelse, der anmoder om, at boligernes anvendelse ændres for at kunne komme videre i processen.

17 Bilag: 2.1. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juli 2011.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79842/11

18 Antal borgere 60 Antal borgere på venteliste til en plejebolig, samtlige borgere Ventet i 360+ dage Ventet i dage Ventet i dage 50 9 Ventet i dage Ventet i dage Ventet i dage Ventet i 1-60 dage Juli 2011 Juni 2011 Maj 2011 April 2011 Marts 2011 Februar 2011 Januar 2011 December 2010 November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 Antal borgere Page 1

19 Bilag: 2.2. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - juli 2011.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79841/11

20 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage, samtlige borgere Gennemsnitlig ventetid i dage Marts 2011 Februar 2011 Januar 2011 December 2010 November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Juli 2011 Antal dage

21 Bilag: 2.3. Presseklip.PDF Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82612/11

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Bilag: 2.4. Visiterede timer maj 2011.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82443/11

37 timer timer timer Budgetterede timer ift. udførte timer I alt Personlig pleje, dag, hverdag Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Budgetterde timer ift udførte timer, i alt Personlig pleje, dag, hverdag Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

38 Millions Udfører - faktiske udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer lønudgifter Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni 0 Juli 0 August 0 September 0 Oktober 0 November 0 December 0 I alt Udfører - opsummerede udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer lønudgifter Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kommunal leverandør - akkumulerede udgifter i ft.afregnede timer Afregnede timer 8 Faktisk lønudgifter Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

39 Bilag: 2.5. Regnskab Ældreområdet juni 2011.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82439/11

40 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Samlede indtægter , , ,4 0 Samlede udgifter , Samlede indtæ Samlede udgi Januar Februar

41 August SeptemberOktober November December Samlede indtægter Samlede udgifter bruar

42 SSÆ - Drift Regnskab Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Frit Valg 2011 I alt Sygeplejen Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (97.616) Forbrug i % 48 ag-aften-pleje i eget hjem Budget Løn i alt - fastansatte ,0 Lønudgift - incl. ref ,2 Over/underskud ( ) ( ) Forbrug i % 48 Nat Budget Løn i alt - fastansatte ,0 Lønudgift - incl. ref ,3 Over/underskud (74.148) (81.619) ,6 Forbrug i % 47 Aktivitet og samvær Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (19.279) (25.228) (33.640) (12.622) Forbrug i % 52 Plejecentre Ammershøjparken 50 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud Forbrug i % 51 Bøgebakken 38 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (32.661) (44.540) (72.078) (5.736) Forbrug i % 50 Hvalsø Ældrecenter Kløverhuset + Centergruppen 51 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (33.819) ( ) (76.293) ( ) Forbrug i % 52 Samlet budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) Samlet forbrug i % 49 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Budget pr. mdr

43 Bilag: 2.6. Regnskab Ældreområdet juli 2011.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82438/11

44 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Samlede indtægter , , , ,3 Samlede udgifter Samlede indtæ Samlede udgi Januar Februar

45 August SeptemberOktober November December 30703, , Samlede indtægter Samlede udgifter bruar

46 SSÆ - Drift Regnskab Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Frit Valg 2011 I alt Sygeplejen Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau Refusion (4.060) (4.492) (52.775) (48.443) (3.801) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (97.616) Forbrug i % 55 Dag-aften-pleje i eget hjem Budget Løn i alt - fastansatte ,1 Egne vikarer ,9 Vikarbureau ,9 Refusion (46.687) ( ) ( ) ( ) ( ) (55.957) ( ,5) Lønudgift - incl. ref ,4 Over/underskud ( ) ( ) Forbrug i % 52 Nat Budget Løn i alt - fastansatte ,4 Egne vikarer ,6 Vikarbureau ,8 Refusion (766) (43.282) (8.707) (6.957) (20.887) (32.996) (26.210) (30.704) ( ,0) Lønudgift - incl. ref (13.599) ,9 Over/underskud (74.148) (81.619) (63.700) ,1 Forbrug i % 56 Aktivitet og samvær Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau - Refusion - - (23.907) (21.781) (49.747) (24.333) (42.642) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (19.279) (25.228) (33.640) (12.622) (34.321) Forbrug i % 62 Plejecentre Ammershøjparken 50 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau Refusion (2.298) (7.482) (2.704) (31.081) (55.557) (96.058) - Lønudgift - incl. ref Over/underskud Forbrug i % 60 Bøgebakken 38 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau Refusion - - (48.943) (81.898) ( ) ( ) (80.021) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (32.661) (44.540) (72.078) (5.736) Forbrug i % 58 Hvalsø Ældrecenter Kløverhuset + Centergruppen 51 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer (8.572) - - Vikarbureau Refusion - (9.916) (20.053) (53.116) ( ) ( ) (74.879) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (33.819) ( ) (76.293) ( ) (32.979) Forbrug i % 61 Samlet budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) Samlet forbrug i % 57 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (30.704) ( ) Budget pr. mdr

47 Bilag: 5.1. Høringssvar fra Ældrerådet - Embedslægens årsrapport vedr doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60676/11

48 Ældrerådet i Lejre Kommune Til: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Gevninge den 9. juni 2011 Høringssvar vedrørende: Embedslægeinstitutionens årsrapport om tilsyn på plejecentrene i Ældrerådet har tidligere forholdt sig til embedslægens rapporter vedr. tilsynene på de enkelte plejecentrer og konstateret, at forholdene på de tre plejecentre i Lejre Kommune er absolut tilfredsstillende. På baggrund af ovennævnte tager Ældrerådet embedslægeinstitutionens årsrapport til efterretning. Ældrerådet Lejre Kommune Keld Mortensen Formand ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL:

49 Bilag: 5.2. Årsrapport Tilsyn fra Embedslægerne - Lejre Kommune.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50123/11

50 J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf Fax

51 Tilsynene i Lejre Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 3 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Liste over plejehjem der har fået tilsyn i Lejre kommune Ammershøjparken Hvalsø Ældrecenter Bøgebakkens pleje og sundhedscenter Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 9 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Overordnet konklusion på tilsynet: Niveau for fejl og mangler Antal plejehjem Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 0 Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet set kun 1 indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer 2 patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler 0 Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik 0 Der blev udført opfølgende besøg på antal plejehjem 0 Totalt afholdes der tilsyn igen i 2011 på antal plejehjem 2 Det er plejehjemmenes/kommunens pligt at følge op på anbefalingerne fra tilsynet. Nedenstående skema viser, hvorvidt plejehjemmene har fulgt op på tilsynet for 2009: Niveauet for opfølgning på anbefalingerne Antal plejehjem Der er fulgt op på tilsynet for Der er fulgt delvist op på tilsynet for Der er ikke fulgt op på tilsynet for Generelt har de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene i det daglige været tilfredsstillende, men der er fundet større eller mindre fejl og mangler de fleste steder. Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på flere af plejehjemmene og det kendetegnede Lejre Kommune at der var i alt 1 plejehjem der havde ingen, eller så få fejl og mangler, at de ikke skal have tilsyn i Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejehjem, der fik anbefalinger inden for tilsynets områder. Der kan godt være givet flere anbefalinger inden for samme område. Side 2

52 Anbefalinger Antal Plejehjem Sundhedsadministrative forhold Instrukser 0 Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser 3 Medicinhåndtering 1 Adgang til sundhedsfaglige ydelser Sundhedsrelaterede forhold 0 Patientrettigheder 2 Hygiejne 0 Ernæring 0 Fysisk aktivitet og mobilisering 0 Bygningsforhold og indeklima 0 Kvalitetssikring og egenkontrol 0 Det ses at der blev givet anbefalinger til: (Sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder.) I det følgende gives et resumé af vurderinger og anbefalinger fra tilsynene i kommunen. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Beskrivelse af plejehjemmet og dets gennemførelse fremgår af vedlagte bilag. Sundhedsadministrative forhold Sundhedsfaglige instrukser På enkelte af plejehjemmene manglede skriftlige instrukser for nogle af de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, der skal være instrukser for. Nedenstående tabel viser i hvor høj grad plejehjemmet lever op til regler om at der skal være instrukser på en række områder: Instruks Antal Plejehjem Sundhedsfaglige instrukser generelt 3 Vedrørende personalets kompetence, ansvars og 3 opgavefordeling Vedrørende personalets opgaver i forbindelse med beboernes 3 behov for behandling Vedrørende personalets opgaver i forbindelse med smitsomme 3 sygdomme Vedrørende hygiejne generelt 3 Vedrørende personalets opgaver i forbindelse med de 3 sygeplejefaglige optegnelser Vedrørende medicinhåndteringen 3 Instrukserne var kendte og blev fulgt af plejepersonalet 3 Alle de eksisterende plejehjem havde således instrukser der var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav. Side 3

53 Mangler vedrørende instrukser kan såvel omhandle manglende instrukser, som mangelfuldt udformede instrukser. Instrukserne er et væsentligt arbejdsredskab til at sikre, at beboerne får pleje og behandling, som er i overensstemmelse med love og vejledninger. Instrukserne giver anvisning på, hvorledes sundhedspersoner efterlever autorisationslovenes bestemmelser om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Instrukserne anviser også, hvordan autoriserede sundhedspersoner kan uddelegere sundhedsfaglige opgaver til ikke autoriserede sundhedspersoner. Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser Sundhedsstyrelsen udsendte i 2005 en vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Problemområderne i vejledningens bilag 1 skal være beskrevet i de enkelte beboeres sygefaglige optegnelser på de enkelte plejehjem. I 8 af de 9 stikprøver var alle de 11 problemområder beskrevet. Nedenstående tabel viser en ov5ersigt over hvilke mangler der var indenfor beskrivelse af de 11 problemområder. Problemområde Antal stikprøver Aktivitet ADL 9 Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse 9 Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion 9 Smerter 9 Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens 9 Vejrtrækning og kredsløb 9 Søvn og hvile 8 Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel 9 funktion Hud og slimhinder 9 Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og 9 obstipation Ernæring 9 I sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser beskrives det, at der skal væren en beskrivelse af beboernes sygdomme og handicap, ligesom der skal være en beskrivelse af pleje og behandling og indikation for behandlingen skal fremgå. Nedenstående skema viser en oversigt over i hvor høj grad kommunerne lever op til reglerne: Beskrivelse Antal stikprøver Beskrivelse af beboernes sygdomme og handicap 7 Beskrivelse af pleje og behandling 5 Beskrivelse af indikation for behandling 6 På ingen af plejehjemmene blev de sygeplejefaglige optegnelser ført i mere end én journal. Lejre Kommune er kendetegnet ved at dokumentationen på plejehjemmene Side 4

54 føres i en elektronisk journal og desuden er der en beboermappe med lister og evt. print fra omsorgssystemet. Alt personalet har til såvel at læse som at skrive i de sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsstyrelsen lægger vægt på at de sygeplejefaglige optegnelser er systematiske, overskuelige, entydige og opbevares forsvarligt. Nedenstående skema viser i hvor høj grad stikprøverne lever op til reglerne. Mangler Beboernes navn og personnummer var anført på alle ark i de sygeplejefaglige optegnelser Der var korrekt datering på alle notater i de sygeplejefaglige optegnelser Rettelser i de sygeplejefaglige optegnelser var foretaget således at den oprindelige tekst fremgår De sygeplejefaglige optegnelser blev opbevaret således at de var utilgængelige for uvedkommende Antal stikprøver Medicinhåndtering På 3 af kommunens plejehjem skete udlevering af medicin på grundlag af identifikation af beboeren enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og år eller ved sikker genkendelse. Plejepersonalet sikrede, at beboerens identitet var i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder ved udlevering. Det er vigtigt at sikre, at den medicin, plejehjemmets personale doserer og som beboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineret og angivet på medicinskemaet. Ved tilsynet blev det undersøgt om antallet af tabletter i doseringsæskerne, som enten var doseret af personalet eller af apoteket i doseringsposer, var i overensstemmelse med antallet af tabletter angivet på medicinskemaet. Stikprøverne viste, at der var det korrekte antal tabletter i 8 af 9 doseringsæsker eller -poser. Ved gennemgang af stikprøverne var dokumentationen af medicinordinationerne korrekt i 9 af 9 stikprøver. Medicinen blev opbevaret forsvarligt og doseringsæsker med ophældt medicin var mærket korrekt i 8 af 9 stikprøver. Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdt på alle plejehjem. Adgang til sundhedsfaglige ydelser Plejehjemmene oplyste, at der som hovedregel var et godt samarbejde med de praktiserende læger. Det kunne forekomme at det var svært at få lægen til at komme på tilsyn, men aldrig i akutte situationer. Der var generelt et godt samarbejde med sygehusvæsenet, men det forekom at der manglede oplysninger ved udskrivelsen. I de situationer kontaktede plejepersonalet med henblik på uddybning af oplysninger. Dette frembød i reglen ikke problemer. Side 5

55 Patientrettigheder Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Det er et tilbageværende og vedvarende problem at plejehjemmene ikke lever op til regler om patientrettigheder. Nedenfor er der en skematisk oversigt over hvorledes plejehjemmene lever op til regler vedrørende patientrettigheder: Oplysninger om information og samtykke Det fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser, i hvilket omfang beboerne er i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om disse varetages af en pårørende eller værge Det fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser, at der var indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. Antal stikprøver 7 4 Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne På alle plejehjem havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bære smykker/ur på hænder/underarme. På 3 plejehjem havde personalet mulighed for at vaske og afspritte hænderne, og der var engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed. Der var 3 steder procedurer for instruktion af personalet i håndhygiejne. Ernæring Plejehjemmene oplyste ved tilsynene, at der var opmærksomhed på beboernes ernæring, og at beboerne blev vejet ved indflytningen samt efter behov. Nedenstående skema viser en oversigt over plejehjemmenes tilrettelæggelse vedrørende vejning af beboerne, samt om hvorvidt der blev udarbejdet ernæringsplaner ved behov. Mønster for vejning og ernæringsplaner Antal stikprøver Beboerne var blevet vejet ved indflytning på plejecenteret 8 Beboernes havde fået lagt en ernæringsplan 3 Beboerne var blevet vejet efter behov 3 Beboere der havde ernæringsproblemer havde fået lagt en 3 af 4 ernæringsplan Ernæringsplanen blev vurderet med regelmæssige mellemrum 3 af 4 Side 6

56 Aktivitet og mobilitet Det er væsentligt at sikre, at beboerne modtager et mobiliserende eller træningsmæssigt tilbud der svarer til beboernes behov og funktionsniveau. Nedenstående skema viser en oversigt over, om beboernes fysiske funktionsniveau er blevet beskrevet, og om beboerne modtager et træningstilbud efter behov. Fysisk aktivitet og mobilisering Antal stikprøver Er beboernes aktuelle funktionsniveau beskrevet 9 Hvis beboerne har behov for træning ligger der et 0 dokumenteret tilbud herom Effekten af træningen er dokumenteret 0 Hvis beboeren har behov for træning ligger der ikke et 0 dokumenteret tilbud herom Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for 3 udvikling af tryksår fremgik Tema 2010: Plejehjemmenes egen vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation. I 2010 har årets tema været plejehjemmenes egen vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation. Temaet skulle belyse, om plejehjemmene foretog en planlagt og systematisk vurdering af, om dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser opfyldte sundhedsstyrelsens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Nedenstående skema viser om plejehjemmene har haft foretaget en vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation: Central registrering Der blev foretaget en systematisk vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation Der blev anvendt en række målepunkter til vurderingen som skulle være opfyldt De personalemedlemmer som blev interviewet vidste at der blev foretaget en systematisk vurdering af dokumentationen Personalet havde oplevet at der, på baggrund af vurderingen, var iværksat aktiviteter der skulle forbedre den sundhedsfaglige dokumentation. Antal plejehjem Lotte Petersen, Oversygeplejerske Side 7

57 BiLAG Om plejehjemstilsynet Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder. Den relevante lovgivning, som ligger til grund for plejehjemstilsynet, findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 1. januar 2002 trådte reglerne om sundhedsmæssigt tilsyn med indsatsen overfor ældre i kraft. Siden da har Sundhedsstyrelsen én gang årligt, ved de regionale Embedslægeinstitutioner, gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg for at undersøge de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene. I 2006 blev tilsynet ændret i forhold til de foregående år, idet embedslægerne og Sundhedsstyrelsen standardiserede en del af tilsynet og udarbejdede målepunkter for sygeplejefaglige optegnelser og medicinhåndtering. I 2007 blev der tilføjet målepunkter for forskellige instrukser, for hygiejnemæssige forhold, for ernæring, for fysisk aktivitet og mobilisering og for patientrettigheder. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen om målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatet indgår i tilsynsrapporten og registreres i et skema som vi vedlægger tilsynsrapporten. Sundhedsstyrelsen sender tilsynsrapporten til plejehjemmet og til beboer- og pårørenderådet, til kommunen og det kommunale ældreråd. Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionerne en kommunal årsrapport vedrørende plejehjemstilsynene i de enkelte kommuner. Derudover udarbejder vi en landsdækkende rapport. Tilsynets gennemførelse Tilsynet bliver indledt med en samtale med lederen af plejehjemmet om de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmet og om opfølgning på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Herefter besigtiger vi plejehjemmet og taler med beboere, personale og evt. pårørende. For at undersøge om de sundhedsfaglige forhold er i orden, tager vi mindst tre stikprøver først og fremmest på beboere med komplekse plejebehov Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering bliver gennemgået, og vi vurderer, om beboernes patientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og vi foretager en vurdering af, om dokumentationen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen er tilfredsstillende. Endelig bemærker vi, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Ved afslutningen af besøget bliver lederen af plejehjemmet underrettet om tilsynets foreløbige konklusioner. Konklusionerne bygger på et samlet indtryk fra skriftligt materiale i form af plejehjemmets retningslinjer vedrørende sundhedsfaglige forhold, resultatet af stikprøverne, samtale med ledelsen, personalet og beboere samt besigtigelsen af plejehjemmet. Rapporterne beskriver de påviste tilfredsstillende, mangelfulde eller kritisable forhold Sundhedsstyrelsen blev bekendt med. Side 8

58 Bilag: 6.1. Beregning af leasing kontra køb af biler Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69407/11

59 Nedenstående er baseret på de pr. d.d. tilgængelige oplysninger. Der tages forbehold for priser på drivmidler, forsikringer, afgifter osv. samt restværdi på de købte biler. Beregningsgrundlaget er km p.a. pr. bil (svarende til realiseret 2010). Leasing ydelsen dog km p.a. Drift af biler i ældreområdet netto kr. p.a. pr. bil hyundai i10 Peugeot hyundai i10 Peugeot Ion (EL) Ion (EL) LEASING LEASING KØB KØB Anskaffelse: Købspris pr. bil kr kr Antal brugsår Anslået/forventet restværdi på bil Leasing engangsydelse Financieringsomkostninger p.a Leasing ydelse/afskrivning p.a Service: service (ca. 0,24 kr. pr.km) Drift: Brændstof Forsikring Grøn ejerafgift Priser: I alt pris pr. år pr. bil kr kr kr kr Andre omkostninger: Skade/reparationer: Reparationer/skader, ikke over forsikring Selvrisiko v/skader Fradrag for skader v/aflevering/ekstra værditab Diverse: Vask m.m. (nursingaftale m/pedellerne) Erstatningsbil v/service 360 v med i service med i service Vinterdæk Sommerdæk v v Leje af lånebil Vejhjælp Financieringsomkostninger ved køb af 1 stk.: Hyundai Peugeot Antal måneder: Rente p.a.: 3% 3% Købspris kr. pr. stk.: , ,00 Ydelse kr. p.a.: , ,68

60

61 Faktisk kørt: I de sidste 7 måneder af 2010, er der i gennemsnit kørt: ca km pr. mdr (max og min ) i ældreområdets 54 leasede biler til sammen. Total set for et år: x12= km / 54 = km pr. år pr. bil Leasingaftale km: Der er i nuværende leasingaftale (5år), aftalt et total antal km i perioden på km, svarende til ca km km pr. år pr. bil gennemsnit for overstående 2 faktorer, km pr. år Udregning af km pris for bilparken i ældreområdet Vi kender prisen pr. km for privat bil: Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse - kørsel i egen bil eller 356 øre/km 356 øre/km 367 øre/km motorcykel indtil km/ år - kørsel i egen bil eller 190 øre/km 190 øre/km motorcykel ud over km/år - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 40 øre/km 48 øre/km Vi udregner så prisen for bilpark (netto priser) Leasingudgift forventet ( ) Skader under ( ) Skader over , dækket af forsikring - præmie er forventet (står på , ) ik Selvrisiko betaling Brandstofudgifter Brandstofudgifter marteriel gården forventet Grønejerafgift forventet Nedslag ved aflevering af biler - (ref. 54 * = div med 3 år) forventet Total pris Kørte km er pr. år Pris pr. km 3,10 3, ubekendte og ikke medregnet: udgift til udbud, administration, pedeller, rengøring, vask, småskader, sprinkler, olie, osv. )

62 Afsat 1½ time pr. bil pr. hver anden mdr. - rengøring, viskerblade, dækskifte, ca. timer for et år: 486 Værkstedskørsel: 12 timer for hvalsø ældrecenter for 1 mdr.(15biler), ca. timer for et år 518,4 ca. timepris for overstående kr 329 pris for ydelse kr

63 nde til ca km pr. bil /5 = Hvor mange km bliver der kørt: 1* * * * * , ) ikke ældre område (ud fra de tal som jeg pt. Sidder med) = total Ca k m 16* Gennemsnitlig km pr. bil pr. år (budget leasingaftalen) = ca km - total km Reference tal fra excel ark (2 mdr) 2010 pr. år pr. bil ca. kørt 28725, ,18519 km pr. mdr. 3055, , , , ,07

64

65 km - total km

66 alternative biler toyota yaris luna 1,4 26 himmerland kia venga vans 27 ringkøbing ford c Max 76 randers 88 haderslev er i gang hyundai i20 og ix35 19 randers vurdering prisen og totaløkonomien 50% miljø 20% Sikkerhed 15% Funktionalitet 15%

67 Pedeller ubekendte og ikke medregnet: udgift til udbud, administration, pedeller, rengøring, vask, småskader, sprinkler, olie, osv. ) Afsat 1½ time pr. bil pr. hver anden mdr. - rengøring, viskerblade, dækskifte, ca. timer for et år: 486 timer for alle biler 9 Værkstedskørsel: 12 timer for hvalsø ældrecenter for 1 mdr.(15biler), ca. timer for et år 518,4 timer for alle biler 9,6

68 Bilag: 7.1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59433/11

69 Velkomst til udenlandske borgere en politik. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vil med denne Velkomstpolitik sætte fokus på måden vi byder nye udenlandske borgere velkommen på. En ordentlig velkomst er af afgørende betydning for om en nytilflytter føler sig velkommen og om man som ny borger i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet. Hvert år flytter mange nye borgere til kommunen og en del af dem kommer fra udlandet. De skal sikres en ordentlig velkomst. Med velkomstpolitikken bliver der sat særligt fokus på indvandrere og de borgere, der er flygtet hertil fra andre lande og som har en stor udfordring i at komme videre i livet. Et væsentligt fundament for Velkomstpolitikken er, at lokalsamfundet, herunder særligt de frivillige organisationer, vil være med til at byde velkommen og indgå i et samarbejde med Lejre Kommune. Det vil vi Vision Vi vil arbejde for: At alle nye udenlandske borgere føler sig velkomne i Lejre Kommune, og at de føler sig som en aktiv del af samfundet, hvor der er plads til mangfoldighed Værdier Forskellighed skal respekteres. Forskellighed kan være inspirerende og udfordrende. Den skal vi nyde, glædes over og have gavn af i Lejre Kommune Velkomsten skal bygge på de demokratiske værdier, som er fundamentet for vores samfund og som Lejre Kommune ledes efter Velkomsten skal bygges op omkring: Naboskab, fællesskab, hjertelighed, nysgerrighed og af næstekærlighed og interesse for hinanden i en globaliseret verden Målsætninger Kommunalbestyrelsen har som mål: At alle i Lejre Kommune; medarbejdere, de frivillige, foreningslivet, diverse råd som f.eks. menighedsråd og erhvervsråd, og borgerne, tager del i at sige velkommen. Det gælder om at skabe opmærksomhed om velkomst At det kræver en fælles tværgående indsats at tage godt imod nye udenlandske borgere At udenlandske borgere, der flytter til Lejre Kommune trives og bliver boende At udenlandske borgere, der er flygtninge, modtages individuelt af Lejre Kommune At inddrage de frivillige organisationer i en tættere dialog om indsatsen i forhold til flygtninge og indvandrere Det gør vi Velkomst Alle får en velkomsthilsen fra Lejre Kommune

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Til landets embedslægeinstitutioner December 2001 2 1 Indledning...3 2 Boliger omfattet af tilsynet...4 3 Tilsynets

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 11. januar 2010 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...3 2. SSÆ - Orienteringssager...4 3. ØU - Udvalgets

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere