Privat velfærd HØJRE. (v.1.0 Oktober 2013) Af Jesper Veiby ~ 1 ~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat velfærd HØJRE. www.hojre.dk. (v.1.0 Oktober 2013) Af Jesper Veiby ~ 1 ~"

Transkript

1 Privat velfærd (v.1.0 Oktober 2013) Af Jesper Veiby HØJRE ~ 1 ~

2 Artiklen debatterer forskellige velfærdsmodeller og hævder, at den liberale position må føre til et opgør med universel velfærd til fordel for privat eller markedsbaseret velfærd. En velfærdsmodel, der er domineret af privat velfærd vil bryde med lighedsgrundsætningen, men vil generere en gennemsnitlig bedre velfærd på samme måde, som det frie marked genererer gennemsnitligt bedre produkter end en statsstyret økonomi. "Den danske model" er kendetegnet af det, man med fagtermer kalder "universel velfærd", hvilket indebærer, at: 1) alle borgere i princippet har adgang til alle velfærdsydelser uanset indkomst og formueforhold, samt at 2) alle velfærdsydelser er identiske, på samme niveau og af samme kvalitet (for det samme forhold). De to præmisser er ideologisk koblet sammen, hvorfor man netop ser folk fra centrum-venstre gå i brechen for det tilsyneladende ikke specielt venstreorienterede synspunkt, at også velhavere bør have børnecheck eller gratis børnehavepladser, fordi et brud med princippet åbner op for yderligere gradueringer. Alternativet til den universelle velfærdsmodel er enten residualmodellen, som populært kan betegnes som støtte til den "værdigt trængende", med andre ord socialhjælp til de svageste af de svageste. Eller forsikringsmodellen, som baserer velfærdsydelser på indbetalte forsikringer, ofte i forbindelse med ansættelsesforhold, men alternativt som bundne indbetalinger af f.eks. en procentdel af indkomsten. Den anglo-amerikanske model har generelt været residualmodellen, mens den kontinentaleuropæiske bygger på forsikringsmodellen. Dog skal det understreges, at der i praksis altid er elementer, som overlapper, og næppe noget samfund har en rendyrket model. 1 Et andet og måske vigtigere målepunkt er, hvorvidt ydelserne tilbydes af staten eller udbydes på markedet. Det er her karakteristisk, at de universelle velfærdsydelser tilbydes og udbydes af staten (eller andre offentlige institutioner). I den traditionelle og rendyrkede model: Ens børn går i den kommunale folkeskole og undervises efter et 1 For en uddybende beskrivelse af de forskellige modeller, se "Den universelle velfærdsstat er under pres - men hvad er universalisme?" af Jørgen Goul Andersen, issn , 1997:6 centralt pensum. Hvis man bliver syg, bliver man indlagt på et statsligt eller regionalt sygehus og behandles efter en ensartet standard uden mulighed for tilkøb af ekstraydelser. Bliver man arbejdsløs, får man udbetalt lovregulerede dagpenge i en af staten fastsat periode. Og i sin alderdom får man udbetalt en ensartet pension og bor eventuelt på et statsligt plejehjem. I en rendyrket markedsbaseret ordning sender man børnene i den skole, man vælger, og betaler skolepenge her. I tilfælde af sygdom dækkes man af en forsikring, man har tegnet, eller er i mangel af en sådan henvist til at betale selv og eventuelt tage et lån for at kunne gøre det. I tilfælde af arbejdsløshed dækkes man på samme måde af sin forsikring eller af penge, som man har sat til side til svære tider. Og i sin alderdom lever man af det, man har sparet op hertil, enten på egen bankkonto, i sit hus, i aktier eller via en pensionsordning i et pensionsselskab, ligesom man køber sig en plads på et plejehjem, hvis man har brug for det. Dog er der selv i den danske model et vist overlap, f.eks. i form af de efterhånden meget udbredte arbejdsmarkedspensioner, som ansatte sparer op til i forbindelse med ansættelsen, eller i muligheden for at vælge privat- og friskoler. 2. Problemet er, at principperne bag velfærdsstaten er koblet af de principper, vi ellers bygger vort samfund på. Når jeg har brug for en håndværker, stiller staten ikke en håndværker til rådighed for mig. Jeg er henvist til at finde en, og måske spørge bekendte, om de kan anbefale en god håndværker. Det er indlysende ikke alle håndværkere, som er lige gode, men i almindelighed har vi som samfund tillid til, at modellen med frit udbud og fri prisfastsættel- ~ 2 ~

3 se er i stand til at levere de ydelser, der efterspørges, og af tilstrækkelig kvalitet. Det samme gør sig gældende for f.eks. indkøb af dagligvarer. Der udbydes en stor variation af dagligvarer, fødevarer, tøj og almindelige forbrugsgoder, og i almindelighed er vi godt tilfredse med valgmulighederne. Ganske vist er der visse prisvariationer og segmentering af produkter i forhold til købers præferencer og købekraft, men selvom markedet hverken tilbyder russisk kaviar, trøfler eller italienske sportsvogne til en pris, jeg kan betale, er det dog stadig muligt at finansiere mad og transport. Det er her på sin plads at rekapitulere et nærmest uomgængeligt fænomen her i verden. Det er, som om alting fordeler sig langs det, der kaldes "normalfordelingen", som er vist i figuren nedenfor. Intuitivt kan vi erkende det via almene erfaringer. Der er få, som er meget høje, og få, som er meget lave, og de fleste ligger omkring middelhøjde med større, og typisk mindre variationer. Der er tilsvarende få, som har en meget høj IQ; få, som har en meget lav; mens de fleste liggere tættere på gennemsnittet. Få er begavet med et udtalt sprogøre; få evner ikke at lære noget fremmedsprog overhovedet, mens de fleste kan sprog og fremmedsprog til husbehov. Nogle få er musikalske genier, nogle få er tonedøve, mens de fleste kan lære at spille guitar eller klaver på et vist niveau. Det kan ikke undre, at dette også vil være gældende, hvad angår fag og færdigheder. Nogle få er eminente pædagoger, nogle få uduelige. Der er desuden flere kompetente pædagoger end eminente pædagoger, dvs. der er flere, som "blot" er et stykke over middel end de få, som er i en kategori for sig selv. Det samme gør sig gældende for læger, ingeniører, jurister, journalister... Dette er illustreret i den anden figur nedenfor. Her kan størrelsen af de respektive grupper ses via størrelsen af de respektive arealer. Helt til højre er et lille felt med dem, der har særlige og helt ekstraordinære færdigheder indenfor et område, Til venstre for dem et noget større felt med dem, hvis evner er et stykke over middel. Til venstre for dem er dem, der trods alt er over middel på det pågældende område. Og selvsagt gælder princippet om normalfordelingen ikke kun enkeltpersoner, men også institutioner og virksomheder. Der er nogle advokatkontorer, restauranter og bilproducenter, der tilhører den absolutte elite, og andre som ikke gør. Nu sker der det på markedet, at vi alle sammen helst vil have den allerbedste håndværker, men denne får snart så mange henvendelser, at han kan tillade sig at tage lidt mere og stadig få fyldt kalenderen op. Sådan er prisdannelsen på markedet, og enhver må så gøre op med sig selv, om man vil betale for det bedste, eller hvilke områder, man relativt vil prioritere fremfor andre. Pointen er her, at priserne sender et signal til den, som har særlige færdigheder, om hvor det er værd at anvende disse. Hvis jeg står i valget mellem at forfølge en karriere i professionel fodbold eller læse til læge, så afhænger meget i sidste ende af mine udsigter på de respektive felter. Kort og godt får markedet de talentfulde læger til at vælge lægegerningen og de talentfulde fodboldspillere til at vælge fodboldspillet. ~ 3 ~

4 3. Her kortslutter selve tanken om universel velfærd markedsprocessen. Ved at insistere på samme ydelser til alle, og samme statslige betaling for disse, fjerner man det incitament, som der er andre steder i samfundet. 2 Den topkvalificerede sygeplejerske, som kunne have tjent ekstra på et luksuriøst privathospital, afskæres fra dette valg. Den skolelærer, som kunne have tjent ekstra på et prestigefyldt privatskole, afskæres fra dette valg. Og givet, at de talenter, som den enkelte har, ikke nødvendigvis er bundet til ét bestemt fag, vil nogle potentielt talentfulde skolelærere måske vælge en helt anden livsvej. I bestræbelserne på at sikre samme ydelser og samme behandling til alle, garanterer man derfor blot middelmådighed til alle. Det er ikke svært at forestille sig, hvad der ville ske, hvis den lokale håndværker var bundet af en bestemt pris, som var statsligt styret, og hvis den enkelte kunde ikke havde noget valg, men blot fik tildelt en håndværker, når man henvendte sig til det statslige håndværkerbureau. Det er næppe sandsynligt, at de respektive håndværkere ville gøre sig særligt umage for at skaffe sig en tilfreds kunde, der kom igen, for der ville ingen kausalitet være mellem indsatsen og deres fremtidige indtjening. Man kan også illustrere det via den førnævnte normalfordeling. Hvis man sætter en grænse for, hvad man vil betale, f.eks. for en given behandling på et sygehus, eller for en given ældre på et plejehjem, eller for en given elev på en skole, så afskærer man (med stor sandsynlighed) sygehuse eller plejehjem på et højere niveau fra at opstå. Der vil ganske enkelt ikke være noget markedssignal og ikke noget incitament. Vel kan det ikke udelukkes, at enkelte vælger en livsvej af andre årsager, og at enkelte sygehuse, plejehjem eller skoler ved tilfældighedernes spil kan være velsignet med uforholdsmæssigt mange kompetente og behjertede 2 Det er her værd at bemærke, at man godt kan sikre en "bund", f.eks. i form af et bestemt pensum i folkeskolen, eller en garanti for basal sygehusbehandling på et lovreguleret, en rimeligt niveau. Den slags griber kun i begrænset grad ind i markedsprocesserne og tillader fortsat differentieringen i "toppen" af skalaen. mennesker. Men der vil ikke være et "pres" eller "træk" i den retning på det helt overordnede plan, som følge af prisdannelse og markedskræfter. Det er til og med ikke kun noget, som går ud over brugerne eller modtagerne af de respektive velfærdsydelser. Det rammer også ansatte indenfor sektoren. Der er jo ikke noget loft over fortjenesten i f.eks. banker og advokatkontorer eller for aflønningen af tv-værter og forfattere, hvorimod ansatte i "velfærdssektoren" indirekte rammes af den statslige styring og den manglende markedsdannelse. Fra politisk side siger man altså til (dygtige) sygeplejersker, skolelærere, læger, plejepersonale og tilsvarende, at de ikke fortjener at få det i løn, de kunne opnå på et frit marked, mens alle andre grupper i samfundet potentielt har muligheden for at få deres værdi udbetalt. 4. Desværre indebærer konkurrence og markedsvilkår ikke, at alle bliver lige gode, eller at alle når på højde med de bedste. Man får ind imellem det indtryk, at nogle mener, alle skoler vil kunne opnå samme kvalitet som de bedste, hvis man fik friere forhold og mere konkurrence. Eller at alle offentlige institutioner vil kunne blive drevet lige så effektivt som de allerbedste eksempler. Det er en illusion. Et frit marked betyder ikke, at alle skolelærere bliver lige dygtige, ligesom alle håndværkere ikke bliver lige samvittighedsfulde, og alle fabriksarbejdere ikke holder samme høje akkord. Et frit marked betyder, at gennemsnittet hæves markant, men ikke at den spredning, som ligger i normalfordelingen, ophæves. I et fuldt liberaliseret samfund vil der stadig være dårlige skoler, dårlige plejehjem og dårlige hospitaler, men de allerfleste vil være bedre end nu. Alle sygeplejersker kan ikke være som Florence Nightingale, og alle plejehjemsledere kan ikke være som Thyra Frank. Med andre ord, vi kan ikke alle komme på "Lotte", for i et liberalt samfund vil alle "Lotte-plejehjemmene" være så efterspurgte, at de kunne sætte priserne op og tiltrække de betalingsdygtige og/eller dem, der prioriterer et godt plejehjem over andre ting i livet. Man kan heller ikke ~ 4 ~

5 beordre landets plejehjemsledere til at være som Thyra Frank, lige så lidt som man kan befale landets soldater at være som Rambo, eller befale forskerne på landets universiteter alle at være som Einstein. Men man kan lade markedet belønne dem, der er noget særligt, og lade deres belønning anspore andre til at gøre det bedre end før. 5. Den liberale vision, og det som liberale politikere må arbejde for, kan derfor ikke direkte være "bedre velfærd", selvom det er en indirekte følge. For al velfærd vil ikke blive bedre. Pointen er den større frihed og den øgede konkurrence, som skaber bedre gennemsnitlig velfærd og langt bedre velfærd i den bedste ende. Den liberale må derfor fokusere på "bedre gennemsnitlig velfærd" og lade folk fra centrum-venstre om at love "bedre velfærd". Visionen for den liberale kan heller ikke være, at vi skal gøre det bedre og mere effektivt i den offentlige velfærd, end vi gør nu. For i en liberal drømmeverden udbydes velfærdsydelser slet ikke af det offentlige. Der vil måske være mange, som er ansat i "velfærdssektoren", fordi markedet efterspørger sygdomsbehandling, pleje, pasning, rengøring og diverse forsikringsordninger. Der er således ikke noget uliberalt i at være ansat her, for tænkeligt vil en god del af gennemsnitsborgerens penge også gå til denne sektor. Sandsynligvis vil den tillige være reguleret af rammelovgivning, som f.eks. forsikrings-, finans- og undervisningssektoren også er, samt være delvist finansieret af det offentlige på nogle områder eller overfor de svageste af de svage. Men velfærdsydelserne vil ikke være udbudt af det offentlige, men af private aktører, 3 hvorfor konkret dårlig kundebehandling er en sag for pressen eller domstolene, og ikke for politikerne, ligesom det er, hvis flyttefirmaet eller slagteren snyder på 3 Det kan her diskuteres, om det kan og skal ske i fuldt omfang, eller om elementer vil være i offentligt regi. Men der er i det mindste ikke noget principielt i vejen for, at samtlige folkeskoler privatiseres som selvejende institutioner med eget ansvar for undervisning og økonomi, og at det samme sker med sygehuse og plejehjem. En sådan privatisering kan gå hånd i hånd med nogle mindstekrav og nogle grundlæggende forpligtelser, uden at de ansatte af den grund er offentligt ansat og uden at velfærdsydelsen som sådan udbydes af det offentlige. vægten. Den liberale (politiker) er derfor henvist til at fokusere på rammelovgivning og incitamenter, og lade folk fra centrum-venstre udpege konkrete problemer, for det er kun i deres optik, at løsningen af sådanne er en offentlig og politisk opgave. 4 En liberal model for velfærd kan skrues sammen på flere måder. I sin simpleste form finansieres alle velfærdsydelser af egenbetaling, herunder af egen opsparing og selvtegnede forsikringer. Men en liberal model kan også finansieres via et element af lovpligtig opsparing og lovpligtig forsikring, 5 suppleret af individuel opsparing og forsikring, tilpasset den enkeltes betalingsevne og prioriteringer. Der er jo ikke på forhånd noget odiøst i at forsikringsdække sig på basis af egne behov, det gør vi i forvejen, hvad angår kasko- og ulykkesforsikringer, og der er noget intuitivt urimeligt i at forlange, at alle via den offentlige sygesikring f.eks. skal betale for behandling af skiturister, når man aldrig i sit liv kunne finde på at stå på ski og ikke har behov for en sådan dækning. En sådan model kunne tænkeligt suppleres med særlige ordninger for "hardship", altså for de svageste af de svageste, som ikke af egne midler ville kunne spare op eller betale deres sygeforsikring, hvilket afspejler residual-modellen. Hvad angår andre typer af ydelser, såsom skolegang, sygehusbehandling og plejehjem, er den bedste løsning formodentlig en voucher-ordning, altså et system, hvor "pengene følger børnene", eller patienten hhv. den ældre, og hvor den enkelte har en "pose penge" med, som er øremærket til sådanne tilbud. Den omtalte pose penge kan enten direkte være betalt af det offentlige, f.eks. i forbindelse med 4 I en liberal verden løser den slags sig meget hurtigt ved, at kunderne "stemmer med fødderne" og fravælger dårlige skoler, børnehaver, plejehjem eller sygehuse, på samme måde som man fravælger dyre supermarkeder eller specialbutikker med uhøflig kundebetjening. 5 En lovpligtig forsikring er naturligvis i udgangspunktet uliberal, men problemet er her de "free riders", som ellers ville udnytte systemet. I et samfund eller en kultur, hvor den, der bevidst havde fravalgt at forsikringsdække sig mht. kræftbehandling, vitterligt ikke fik nogen betalt behandling af det offentlige, ville "free riders" ikke udgøre noget problem. Men i vort samfund er det min vurdering, at en tvungen basisdækning er en nødvendighed, for alternativet er at lade andre betale regningen. ~ 5 ~

6 skolegang, eller dikteret af en aktuar-beregning af indbetalingen til førnævnte forsikringsordninger. Hovedsagen er, at der i alle tilfælde vil være en prisdannelse på velfærdsmarkedet. Den enkelte borger vil ikke være garanteret en ydelse, men et beløb til f.eks. behandling, pasning eller skolegang, 6 og dette basisbeløb kan så suppleres af egen indkomst, egen forsikring eller egen opsparing. En sådan model for liberal eller privat velfærd vil sikre et højere gennemsnitligt niveau af velfærden, ligesom den i højere grad vil kunne sikre, at den enkelte modtager af velfærdsydelser får den ydelse, som er gearet til vedkommendes behov; trods alt har ikke alle plejehjemsbeboere samme behov, og ikke alle skoleelever har gavn af samme pædagogik og skoledage. En model med privat velfærd, bygget på en kombination af forsikrings- og residualmodellen er den universelle velfærdsmodel overlegen på alle områder undtagen den ligelige adgang til ensartede ydelser. Sat på spisen: Ligheden vil blive mindre, men velfærden vil blive større. 6 Dette er et andet, men fundamentalt princip. Omkostningerne til alt fra plejepersonale til skolelærere afgøres jo også af udbud og efterspørgsel, og man vil næppe til samme pris pr. ansat kunne varetagen plejen af hhv. 2% og 20% af befolkningen. Den demografiske udvikling med et forholdsvist stigende antal ældre umuliggør, at der kan gives garantier for f.eks. omfanget af plejepersonale pr. ældre, selv hvis man forudsatte, at man havde samme beløb pr. ældre til rådighed. ~ 6 ~

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked

Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked Vi sætter pris på ergoterapi Etf s fokusområde 2011-2013 Besluttet på REP10 Gunner Gamborg, januar 2011 Det danske velfærdssamfund 2011

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor Blandede børn lærer bedst Af Charlotte Ringsmose, professor 58 Ugebrevet A4 viser i en undersøgelse (Larsen, 2012) sammenhænge mellem, hvor man bor og vokser op, og om man får en ungdomsuddannelse og en

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere