Privat velfærd HØJRE. (v.1.0 Oktober 2013) Af Jesper Veiby ~ 1 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat velfærd HØJRE. www.hojre.dk. (v.1.0 Oktober 2013) Af Jesper Veiby ~ 1 ~"

Transkript

1 Privat velfærd (v.1.0 Oktober 2013) Af Jesper Veiby HØJRE ~ 1 ~

2 Artiklen debatterer forskellige velfærdsmodeller og hævder, at den liberale position må føre til et opgør med universel velfærd til fordel for privat eller markedsbaseret velfærd. En velfærdsmodel, der er domineret af privat velfærd vil bryde med lighedsgrundsætningen, men vil generere en gennemsnitlig bedre velfærd på samme måde, som det frie marked genererer gennemsnitligt bedre produkter end en statsstyret økonomi. "Den danske model" er kendetegnet af det, man med fagtermer kalder "universel velfærd", hvilket indebærer, at: 1) alle borgere i princippet har adgang til alle velfærdsydelser uanset indkomst og formueforhold, samt at 2) alle velfærdsydelser er identiske, på samme niveau og af samme kvalitet (for det samme forhold). De to præmisser er ideologisk koblet sammen, hvorfor man netop ser folk fra centrum-venstre gå i brechen for det tilsyneladende ikke specielt venstreorienterede synspunkt, at også velhavere bør have børnecheck eller gratis børnehavepladser, fordi et brud med princippet åbner op for yderligere gradueringer. Alternativet til den universelle velfærdsmodel er enten residualmodellen, som populært kan betegnes som støtte til den "værdigt trængende", med andre ord socialhjælp til de svageste af de svageste. Eller forsikringsmodellen, som baserer velfærdsydelser på indbetalte forsikringer, ofte i forbindelse med ansættelsesforhold, men alternativt som bundne indbetalinger af f.eks. en procentdel af indkomsten. Den anglo-amerikanske model har generelt været residualmodellen, mens den kontinentaleuropæiske bygger på forsikringsmodellen. Dog skal det understreges, at der i praksis altid er elementer, som overlapper, og næppe noget samfund har en rendyrket model. 1 Et andet og måske vigtigere målepunkt er, hvorvidt ydelserne tilbydes af staten eller udbydes på markedet. Det er her karakteristisk, at de universelle velfærdsydelser tilbydes og udbydes af staten (eller andre offentlige institutioner). I den traditionelle og rendyrkede model: Ens børn går i den kommunale folkeskole og undervises efter et 1 For en uddybende beskrivelse af de forskellige modeller, se "Den universelle velfærdsstat er under pres - men hvad er universalisme?" af Jørgen Goul Andersen, issn , 1997:6 centralt pensum. Hvis man bliver syg, bliver man indlagt på et statsligt eller regionalt sygehus og behandles efter en ensartet standard uden mulighed for tilkøb af ekstraydelser. Bliver man arbejdsløs, får man udbetalt lovregulerede dagpenge i en af staten fastsat periode. Og i sin alderdom får man udbetalt en ensartet pension og bor eventuelt på et statsligt plejehjem. I en rendyrket markedsbaseret ordning sender man børnene i den skole, man vælger, og betaler skolepenge her. I tilfælde af sygdom dækkes man af en forsikring, man har tegnet, eller er i mangel af en sådan henvist til at betale selv og eventuelt tage et lån for at kunne gøre det. I tilfælde af arbejdsløshed dækkes man på samme måde af sin forsikring eller af penge, som man har sat til side til svære tider. Og i sin alderdom lever man af det, man har sparet op hertil, enten på egen bankkonto, i sit hus, i aktier eller via en pensionsordning i et pensionsselskab, ligesom man køber sig en plads på et plejehjem, hvis man har brug for det. Dog er der selv i den danske model et vist overlap, f.eks. i form af de efterhånden meget udbredte arbejdsmarkedspensioner, som ansatte sparer op til i forbindelse med ansættelsen, eller i muligheden for at vælge privat- og friskoler. 2. Problemet er, at principperne bag velfærdsstaten er koblet af de principper, vi ellers bygger vort samfund på. Når jeg har brug for en håndværker, stiller staten ikke en håndværker til rådighed for mig. Jeg er henvist til at finde en, og måske spørge bekendte, om de kan anbefale en god håndværker. Det er indlysende ikke alle håndværkere, som er lige gode, men i almindelighed har vi som samfund tillid til, at modellen med frit udbud og fri prisfastsættel- ~ 2 ~

3 se er i stand til at levere de ydelser, der efterspørges, og af tilstrækkelig kvalitet. Det samme gør sig gældende for f.eks. indkøb af dagligvarer. Der udbydes en stor variation af dagligvarer, fødevarer, tøj og almindelige forbrugsgoder, og i almindelighed er vi godt tilfredse med valgmulighederne. Ganske vist er der visse prisvariationer og segmentering af produkter i forhold til købers præferencer og købekraft, men selvom markedet hverken tilbyder russisk kaviar, trøfler eller italienske sportsvogne til en pris, jeg kan betale, er det dog stadig muligt at finansiere mad og transport. Det er her på sin plads at rekapitulere et nærmest uomgængeligt fænomen her i verden. Det er, som om alting fordeler sig langs det, der kaldes "normalfordelingen", som er vist i figuren nedenfor. Intuitivt kan vi erkende det via almene erfaringer. Der er få, som er meget høje, og få, som er meget lave, og de fleste ligger omkring middelhøjde med større, og typisk mindre variationer. Der er tilsvarende få, som har en meget høj IQ; få, som har en meget lav; mens de fleste liggere tættere på gennemsnittet. Få er begavet med et udtalt sprogøre; få evner ikke at lære noget fremmedsprog overhovedet, mens de fleste kan sprog og fremmedsprog til husbehov. Nogle få er musikalske genier, nogle få er tonedøve, mens de fleste kan lære at spille guitar eller klaver på et vist niveau. Det kan ikke undre, at dette også vil være gældende, hvad angår fag og færdigheder. Nogle få er eminente pædagoger, nogle få uduelige. Der er desuden flere kompetente pædagoger end eminente pædagoger, dvs. der er flere, som "blot" er et stykke over middel end de få, som er i en kategori for sig selv. Det samme gør sig gældende for læger, ingeniører, jurister, journalister... Dette er illustreret i den anden figur nedenfor. Her kan størrelsen af de respektive grupper ses via størrelsen af de respektive arealer. Helt til højre er et lille felt med dem, der har særlige og helt ekstraordinære færdigheder indenfor et område, Til venstre for dem et noget større felt med dem, hvis evner er et stykke over middel. Til venstre for dem er dem, der trods alt er over middel på det pågældende område. Og selvsagt gælder princippet om normalfordelingen ikke kun enkeltpersoner, men også institutioner og virksomheder. Der er nogle advokatkontorer, restauranter og bilproducenter, der tilhører den absolutte elite, og andre som ikke gør. Nu sker der det på markedet, at vi alle sammen helst vil have den allerbedste håndværker, men denne får snart så mange henvendelser, at han kan tillade sig at tage lidt mere og stadig få fyldt kalenderen op. Sådan er prisdannelsen på markedet, og enhver må så gøre op med sig selv, om man vil betale for det bedste, eller hvilke områder, man relativt vil prioritere fremfor andre. Pointen er her, at priserne sender et signal til den, som har særlige færdigheder, om hvor det er værd at anvende disse. Hvis jeg står i valget mellem at forfølge en karriere i professionel fodbold eller læse til læge, så afhænger meget i sidste ende af mine udsigter på de respektive felter. Kort og godt får markedet de talentfulde læger til at vælge lægegerningen og de talentfulde fodboldspillere til at vælge fodboldspillet. ~ 3 ~

4 3. Her kortslutter selve tanken om universel velfærd markedsprocessen. Ved at insistere på samme ydelser til alle, og samme statslige betaling for disse, fjerner man det incitament, som der er andre steder i samfundet. 2 Den topkvalificerede sygeplejerske, som kunne have tjent ekstra på et luksuriøst privathospital, afskæres fra dette valg. Den skolelærer, som kunne have tjent ekstra på et prestigefyldt privatskole, afskæres fra dette valg. Og givet, at de talenter, som den enkelte har, ikke nødvendigvis er bundet til ét bestemt fag, vil nogle potentielt talentfulde skolelærere måske vælge en helt anden livsvej. I bestræbelserne på at sikre samme ydelser og samme behandling til alle, garanterer man derfor blot middelmådighed til alle. Det er ikke svært at forestille sig, hvad der ville ske, hvis den lokale håndværker var bundet af en bestemt pris, som var statsligt styret, og hvis den enkelte kunde ikke havde noget valg, men blot fik tildelt en håndværker, når man henvendte sig til det statslige håndværkerbureau. Det er næppe sandsynligt, at de respektive håndværkere ville gøre sig særligt umage for at skaffe sig en tilfreds kunde, der kom igen, for der ville ingen kausalitet være mellem indsatsen og deres fremtidige indtjening. Man kan også illustrere det via den førnævnte normalfordeling. Hvis man sætter en grænse for, hvad man vil betale, f.eks. for en given behandling på et sygehus, eller for en given ældre på et plejehjem, eller for en given elev på en skole, så afskærer man (med stor sandsynlighed) sygehuse eller plejehjem på et højere niveau fra at opstå. Der vil ganske enkelt ikke være noget markedssignal og ikke noget incitament. Vel kan det ikke udelukkes, at enkelte vælger en livsvej af andre årsager, og at enkelte sygehuse, plejehjem eller skoler ved tilfældighedernes spil kan være velsignet med uforholdsmæssigt mange kompetente og behjertede 2 Det er her værd at bemærke, at man godt kan sikre en "bund", f.eks. i form af et bestemt pensum i folkeskolen, eller en garanti for basal sygehusbehandling på et lovreguleret, en rimeligt niveau. Den slags griber kun i begrænset grad ind i markedsprocesserne og tillader fortsat differentieringen i "toppen" af skalaen. mennesker. Men der vil ikke være et "pres" eller "træk" i den retning på det helt overordnede plan, som følge af prisdannelse og markedskræfter. Det er til og med ikke kun noget, som går ud over brugerne eller modtagerne af de respektive velfærdsydelser. Det rammer også ansatte indenfor sektoren. Der er jo ikke noget loft over fortjenesten i f.eks. banker og advokatkontorer eller for aflønningen af tv-værter og forfattere, hvorimod ansatte i "velfærdssektoren" indirekte rammes af den statslige styring og den manglende markedsdannelse. Fra politisk side siger man altså til (dygtige) sygeplejersker, skolelærere, læger, plejepersonale og tilsvarende, at de ikke fortjener at få det i løn, de kunne opnå på et frit marked, mens alle andre grupper i samfundet potentielt har muligheden for at få deres værdi udbetalt. 4. Desværre indebærer konkurrence og markedsvilkår ikke, at alle bliver lige gode, eller at alle når på højde med de bedste. Man får ind imellem det indtryk, at nogle mener, alle skoler vil kunne opnå samme kvalitet som de bedste, hvis man fik friere forhold og mere konkurrence. Eller at alle offentlige institutioner vil kunne blive drevet lige så effektivt som de allerbedste eksempler. Det er en illusion. Et frit marked betyder ikke, at alle skolelærere bliver lige dygtige, ligesom alle håndværkere ikke bliver lige samvittighedsfulde, og alle fabriksarbejdere ikke holder samme høje akkord. Et frit marked betyder, at gennemsnittet hæves markant, men ikke at den spredning, som ligger i normalfordelingen, ophæves. I et fuldt liberaliseret samfund vil der stadig være dårlige skoler, dårlige plejehjem og dårlige hospitaler, men de allerfleste vil være bedre end nu. Alle sygeplejersker kan ikke være som Florence Nightingale, og alle plejehjemsledere kan ikke være som Thyra Frank. Med andre ord, vi kan ikke alle komme på "Lotte", for i et liberalt samfund vil alle "Lotte-plejehjemmene" være så efterspurgte, at de kunne sætte priserne op og tiltrække de betalingsdygtige og/eller dem, der prioriterer et godt plejehjem over andre ting i livet. Man kan heller ikke ~ 4 ~

5 beordre landets plejehjemsledere til at være som Thyra Frank, lige så lidt som man kan befale landets soldater at være som Rambo, eller befale forskerne på landets universiteter alle at være som Einstein. Men man kan lade markedet belønne dem, der er noget særligt, og lade deres belønning anspore andre til at gøre det bedre end før. 5. Den liberale vision, og det som liberale politikere må arbejde for, kan derfor ikke direkte være "bedre velfærd", selvom det er en indirekte følge. For al velfærd vil ikke blive bedre. Pointen er den større frihed og den øgede konkurrence, som skaber bedre gennemsnitlig velfærd og langt bedre velfærd i den bedste ende. Den liberale må derfor fokusere på "bedre gennemsnitlig velfærd" og lade folk fra centrum-venstre om at love "bedre velfærd". Visionen for den liberale kan heller ikke være, at vi skal gøre det bedre og mere effektivt i den offentlige velfærd, end vi gør nu. For i en liberal drømmeverden udbydes velfærdsydelser slet ikke af det offentlige. Der vil måske være mange, som er ansat i "velfærdssektoren", fordi markedet efterspørger sygdomsbehandling, pleje, pasning, rengøring og diverse forsikringsordninger. Der er således ikke noget uliberalt i at være ansat her, for tænkeligt vil en god del af gennemsnitsborgerens penge også gå til denne sektor. Sandsynligvis vil den tillige være reguleret af rammelovgivning, som f.eks. forsikrings-, finans- og undervisningssektoren også er, samt være delvist finansieret af det offentlige på nogle områder eller overfor de svageste af de svage. Men velfærdsydelserne vil ikke være udbudt af det offentlige, men af private aktører, 3 hvorfor konkret dårlig kundebehandling er en sag for pressen eller domstolene, og ikke for politikerne, ligesom det er, hvis flyttefirmaet eller slagteren snyder på 3 Det kan her diskuteres, om det kan og skal ske i fuldt omfang, eller om elementer vil være i offentligt regi. Men der er i det mindste ikke noget principielt i vejen for, at samtlige folkeskoler privatiseres som selvejende institutioner med eget ansvar for undervisning og økonomi, og at det samme sker med sygehuse og plejehjem. En sådan privatisering kan gå hånd i hånd med nogle mindstekrav og nogle grundlæggende forpligtelser, uden at de ansatte af den grund er offentligt ansat og uden at velfærdsydelsen som sådan udbydes af det offentlige. vægten. Den liberale (politiker) er derfor henvist til at fokusere på rammelovgivning og incitamenter, og lade folk fra centrum-venstre udpege konkrete problemer, for det er kun i deres optik, at løsningen af sådanne er en offentlig og politisk opgave. 4 En liberal model for velfærd kan skrues sammen på flere måder. I sin simpleste form finansieres alle velfærdsydelser af egenbetaling, herunder af egen opsparing og selvtegnede forsikringer. Men en liberal model kan også finansieres via et element af lovpligtig opsparing og lovpligtig forsikring, 5 suppleret af individuel opsparing og forsikring, tilpasset den enkeltes betalingsevne og prioriteringer. Der er jo ikke på forhånd noget odiøst i at forsikringsdække sig på basis af egne behov, det gør vi i forvejen, hvad angår kasko- og ulykkesforsikringer, og der er noget intuitivt urimeligt i at forlange, at alle via den offentlige sygesikring f.eks. skal betale for behandling af skiturister, når man aldrig i sit liv kunne finde på at stå på ski og ikke har behov for en sådan dækning. En sådan model kunne tænkeligt suppleres med særlige ordninger for "hardship", altså for de svageste af de svageste, som ikke af egne midler ville kunne spare op eller betale deres sygeforsikring, hvilket afspejler residual-modellen. Hvad angår andre typer af ydelser, såsom skolegang, sygehusbehandling og plejehjem, er den bedste løsning formodentlig en voucher-ordning, altså et system, hvor "pengene følger børnene", eller patienten hhv. den ældre, og hvor den enkelte har en "pose penge" med, som er øremærket til sådanne tilbud. Den omtalte pose penge kan enten direkte være betalt af det offentlige, f.eks. i forbindelse med 4 I en liberal verden løser den slags sig meget hurtigt ved, at kunderne "stemmer med fødderne" og fravælger dårlige skoler, børnehaver, plejehjem eller sygehuse, på samme måde som man fravælger dyre supermarkeder eller specialbutikker med uhøflig kundebetjening. 5 En lovpligtig forsikring er naturligvis i udgangspunktet uliberal, men problemet er her de "free riders", som ellers ville udnytte systemet. I et samfund eller en kultur, hvor den, der bevidst havde fravalgt at forsikringsdække sig mht. kræftbehandling, vitterligt ikke fik nogen betalt behandling af det offentlige, ville "free riders" ikke udgøre noget problem. Men i vort samfund er det min vurdering, at en tvungen basisdækning er en nødvendighed, for alternativet er at lade andre betale regningen. ~ 5 ~

6 skolegang, eller dikteret af en aktuar-beregning af indbetalingen til førnævnte forsikringsordninger. Hovedsagen er, at der i alle tilfælde vil være en prisdannelse på velfærdsmarkedet. Den enkelte borger vil ikke være garanteret en ydelse, men et beløb til f.eks. behandling, pasning eller skolegang, 6 og dette basisbeløb kan så suppleres af egen indkomst, egen forsikring eller egen opsparing. En sådan model for liberal eller privat velfærd vil sikre et højere gennemsnitligt niveau af velfærden, ligesom den i højere grad vil kunne sikre, at den enkelte modtager af velfærdsydelser får den ydelse, som er gearet til vedkommendes behov; trods alt har ikke alle plejehjemsbeboere samme behov, og ikke alle skoleelever har gavn af samme pædagogik og skoledage. En model med privat velfærd, bygget på en kombination af forsikrings- og residualmodellen er den universelle velfærdsmodel overlegen på alle områder undtagen den ligelige adgang til ensartede ydelser. Sat på spisen: Ligheden vil blive mindre, men velfærden vil blive større. 6 Dette er et andet, men fundamentalt princip. Omkostningerne til alt fra plejepersonale til skolelærere afgøres jo også af udbud og efterspørgsel, og man vil næppe til samme pris pr. ansat kunne varetagen plejen af hhv. 2% og 20% af befolkningen. Den demografiske udvikling med et forholdsvist stigende antal ældre umuliggør, at der kan gives garantier for f.eks. omfanget af plejepersonale pr. ældre, selv hvis man forudsatte, at man havde samme beløb pr. ældre til rådighed. ~ 6 ~

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark?

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? 9. oktober 2017 I den hjemlige debat kan man godt få indtryk af, at Danmarks sociale udgifter er verdens absolut højeste. En ny opgørelse af

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen.

Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Fink Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Journal nr.: Telefon: Dato: 4. oktober 2010 Præsentation af det engelske sundhedsvæsen. Det engelske

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Sundhedscenter Wiedergården

Sundhedscenter Wiedergården Sundhedscenter Wiedergården Sundhed og Omsorg Rådhuset, Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 Baggrund Den kommunale sundhedsopgave varetages af Sundhedscenter Wiedergården. Notatet belyser den kommunale

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 13. november 2003 PE 331.585/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse (PE 331.585) Marialiese Flemming Understøttelse

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Layout:

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked

Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked Udvikling af ergoterapi på det offentlige og private arbejdsmarked Vi sætter pris på ergoterapi Etf s fokusområde 2011-2013 Besluttet på REP10 Gunner Gamborg, januar 2011 Det danske velfærdssamfund 2011

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

I alt. Hvor ligger det primære ansvar for en omstilling til et bæredygtigt samfund hos borgerne eller politikerne? 1.

I alt. Hvor ligger det primære ansvar for en omstilling til et bæredygtigt samfund hos borgerne eller politikerne? 1. 1 Hvor ligger det primære ansvar for en omstilling til et bæredygtigt samfund hos borgerne eller politikerne? 1. Borgerne 544 41,5 2. Politikerne 778 58,1 9. Ved ikke 5 0,4 Det er vigtigt, at kommunerne

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere