Støtte til landdistrikts projekter. Ildsjæle Universitetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til landdistrikts projekter. Ildsjæle Universitetet 7-2-2012"

Transkript

1 Støtte til landdistrikts projekter Ildsjæle Universitetet

2 etablering Projektafslutning Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Økonomisk planlægning Projekt planlægning Finansieringsmuligheder Informationsindhentning Fælles idéudvikling Mål og målgrupper Projektbeskrivelse Strategi og handling Organisation Projektgennemførelse Fundraising Økonomi

3 Det gode projekt TÆNK STORT Afklaring af idéen Visionen Udvikling af idéen SWOT analyse Unique Selling Point Hvilket behov tilgodeser idéen? Hvad gør den uundværlig?

4 Det gode projekt Samarbejdsfelter Det 3. netværk (frivilligt netværk) Det 1. netværk (kommercielt netværk) Det 2. netværk (offentligt netværk) Det 4. netværk (privat netværk)

5

6 Aktiviteter som middel til... Demokrati Udsatte grupper Sundhed Landdistrikts udv. Bosætning Børn og unge Nye aktiviteter Integration Misbrugsproble mer Job skabelse Uformel uddannelse Venskabsby Udvikling i 3. verden

7 Grøn vækst ca. 62 mill. kr. Attraktive levevilkår initiativer, der kan understøtte det gode liv på landet. Det kunne eksempelvis være etablering af erhverv i tomme landsbrugsbygninger men også fælles faciliteter Nye arbejdspladser det gælder især jobs inden for turisterhvervet, men det kan også være i energisektoren.

8 Grøn vækst Netværk og demonstrationsprojekter i fødevaresektoren her tænkes på etablering eller videreudvikling af større, strategiske netværk på tværs af kommunerne. Det kunne eksempelvis være udvikling af netværket Vestjyske Fødevareoplevelser, der i forvejen omfatter fire kommuner. Etablerede netværk kan desuden få støtte til at afprøve initiativer og derigennem skaffe sig mere viden.

9 Grøn vækst Natur og miljø meningen med disse initiativer er at tilføre det åbne land en mangfoldighed af naturoplevelser for både indbyggere og turister. Det kunne eksempelvis være naturpleje på landbrugsarealer eller bedre adgangs- og parkeringsfaciliteter i forbindelse med attraktive områder. Frist 23. marts. ing/gr%c3%b8n+v%c3%a6kst+- +landdistriktsprojekter ?

10 MBBL s Landdistriktspulje At styrke bosætningen i landdistrikterne. At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som nydanskere. At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter. At styrke de lokale kulturaktiviteter. At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge. Ansøgningsfrist: Ej udmeldt for 2012

11 Bedre adgang til natur og fortidsminder Fire millioner kroner årligt i perioden Foreninger, lodsejere og kommuner Tilskud til standere med information om fredede naturområder, bedre adgangsforhold til naturområder med fortidsminder, borde, bænke og fugletårne. 1. maj 2012 og 1. november per/friluftsfaciliteter/

12 Grønne partnerskaber 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden til støtte for lokale grønne partnerskabsprojekter. Forbedring af mulighederne for friluftsliv Fx bedre adgang til naturen, nye faciliteter for friluftslivet, nye målgrupper Styrkelse af oplevelser og viden om natur Fx arrangementer om friluftsliv og sundhed 1. januar, 1. maj og 1. september. rojekttyper/groennepartnerskaber/

13 Landlegatet personer, institutioner, organisationer og foreninger medvirke til at øge trivslen på landet medvirke til at forbedre landbefolkningens indtjeningsmuligheder medvirke til at øge viden om landbrugets produktion. Frist: Formodet primo november 2011

14 Integration Fremme af deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre søges i DGI løbende Integrationspuljen i DUF

15 EU år for aktiv aldring Deltagelse i frivilligt arbejde, i det lokale foreningsliv eller gennem samvær med børn og børnebørn (8 mio. kr.) Kommunernes arbejde med at forebygge, genoptræne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet (20 mio. kr.) Ældre borgeres IT færdigheder (20 mio. kr.)

16 Sundhed m.m. Sygeforsikringen DK s Sundhedsfond Egmont Fonden Idéer for livet fonden, Tryg Fonden, Helsefonden Rosalie Petersens fond Nordea fonden Erindringsmønter, Foreningen Ø-stifterne Ronald Mc Donald Børnefond Sundhedscentre i kommunerne

17 Ludvigsens Legat Udsatte B&U Det Kriminalpræventive råd Egmont fonden Giro 413 Bustrup Fonden Ideer for Livet fonden - Skandia Jubilæumsfonden af (kristen observans også spejdere)

18 Det Obelske Familiefond DATS DUF s Initiativstøtte Danmarkssamfundet 15. juni Fonden (Balance mellem natur og jagt)

19 EU Landdistriktsprogram

20 Indsatsområder Bosætning - Erhverv - Kultur og Fritid - Turisme. Kompetenceudvikling Lokale Udviklingsplaner Arbejdspladser Kultur og fællesskaber Attraktive boformer og bofornyelse Motion og trafiksikkerhed Naturens tilgængelighed Turisme

21 LAG-RKSK 27. februar maj september november LAG-koordinator, Poul Nystrup Christensen

22 Aktive unge Ungdomsområdet dækker aktiviteter, der ligger uden for det formelle uddannelsessystem. Aktiviteterne omfatter frivilligt arbejde i udlandet, lokale ungdomsprojekter, ungdomsudvekslinger, nordiske og europæiske ungdomsprojekter, studiebesøg, kurser, seminarer mv.

23 Europe for Citizens" Programme mill. Action 1 Active Citizens for Europe involving citizens either through activities linked to town-twinning or through other kinds of citizens' projects. ntwinning/funding_en.htm

24 Grundtvig Institutioner, organisationer og andre, som udbyder læringsaktiviteter for voksne, kan søge tilskud til : Deltagelse i 2-årigt Grundtvig Læringspartnerskab Deltagelse i Grundtvig Volontør projekt for seniorer (over 50 år) Organisering af en Grundtvig Workshop - læringsaktiviteter med voksne kursister/deltagere fra flere lande Desuden kan man uden tilskud være vært for Grundtvig assistenter fra udlandet i uger.

25 Grundtvig Undervisere, ledere og andre med aktiv praksis i forhold til voksnes læring kan søge tilskud til deltagelse i : Europæisk efteruddannelseskursus i udlandet (1-6 uger). Selvtilrettelagt efteruddannelsesaktivitet, udvekslings- eller undervisningsophold, studiebesøg eller velbegrundet deltagelse i europæiske seminarer (3-4 dage -12 uger). Undervisnings- eller andet arbejdsophold som Grundtvig Assistent ved relevant læringsaktivitet i udlandet (13-45 uger). Grundtvig Kontaktseminar eller et forberedende besøg med henblik på at jeres institution/organisation efterfølgende udarbejder et Læringspartnerskab.

26

27 Carlsbergs Sportsfond Bustrup fonden Arkivar Carl Julius Petersens Hjælpefond Danisco s fond Tuborgs Grønne Fond/Tuborg Fondet DBU s udviklingspulje DGI-Vestjylland

28 Simon Spies Fonden Krista og Viggo Petersens Fond BG-Fonden Onside sport Nordea fonden

29

30 Anlæg. Helsefonden - tilgængelighed Lokale- og Anlægsfonden Fonden Real Dania Landdistriktsmidler/LAG Private fonde: Nykredit, Knud Højgårds Fond, Augustinus m.fl. Områdefornyelse Indenrigsmin. Realkreditlån Private lokale fonde

31 Anlæg Kommunal medfinansiering in cash/grund/? Lokale private fonde, Lions, Rotary, Banker Bibliotek ell. andre kulturinstitutioner Borgerservice Daginstitutioner Ændrepleje Sundhedscenter Private firmaer/detailhandel m.m.

32 Anlæg Reduktion af CO2/intelligente energiformer Lån fra DGI og DIF Egenfinansiering Medbyg og frivilligt arbejde Indtægtsgivende arrangementer Arv Salg af mursten/private donationer Sponsorer/partnerskaber Kreative former for money-making

33 Real Dania Byggeriets Ildsjæle Kampagnen løber fra 2011 til 2014 Første ansøgningsfrist 30. januar mill. kr. til ca. 50 projekter. Projekter i mindre skala, der med frivillighed og engagement er med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de lokalsamfund de indgår i.

34 Fonden Real Dania Stedet tæller Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Kvalitet i kysternes turistbyer sætter fokus på høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø og hvordan dette kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. Første frist: 16. januar

35 Fonden Real Dania Det gode boligliv 100 mio. kr. til ny Realdania kampagne: TÆNK, UDFORSK og DELTAG i fremtidens almene boligområder. Fælles faciliteter, Forbindelse til naboområder og Mindre lokalcentre. Næste frist?

36 Arbejdsmarkedets Feriefond Yder støtter i form af lån eller tilskud til ferieformål for lønmodtagere, særligt familier med børn og særligt gennem støtte til institutioner eller organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets-, oplevelses- og bomuligheder. Yder støtter i form af lån eller tilskud til erhvervelse af arealer, opførelse, ombygning og indretninger af bygninger til ferieformål, i form af de før nævnte aktivitets-, oplevelses- og bomuligheder, modernisering af feriehuse m.v. og andre foranstaltninger til fremme af ferieformål. Yder støtte til information om aktivitets- og oplevelsesmuligheder i den eller de pågældende regioner.

37 Friluftsrådet - Tips Friluftsprojekter Naturformidling Kursusvirksomhed Faste anlæg Forsknings- og udviklingsprojekter Naturvejledning Driftstilskud Grønne områder og parker Kulturmiljø

38 Budget og Finansierings strategi

39 Budget Rejseudgifter Forsikring Kost og logi Lønninger Udgifter til ekstern assistance Revision Markedsføring Husleje Administration Udviklingsomkostninger Udgifter til projektudstyr m.m. Afrapportering, resultatformidling diverse

40 Det gode projekt Friluftsrådet Grønne partnerskaber Friluftsliv Lag RKSK 10 mill. Kr. Idræts/spejder SFO og fritidssport Børn og unge Sundhed Egmont Fonden/ Helsefonden Trygfonden Kommuner Integration Integrationsministeriet Mål 2 - Regionen Landdistriktspuljen Kultur Social Min. PUF Virksomhedernes sociale ansvar Europe f. citizens Voluntørprogram EU-ungdom Nordisk børne- og ungdom Grundtvig Udvikling i landdistrikter Socialt arbejde Europæiske samarbejdsprojekter Central og Østeuropa Forening Udstyr Jubilæumsfonden Kommunen Private fonde Nordea Fonden Beskæftigelsesprojekter Efter- og videreuddannelse Faciliteter Socialfonden LBR Kommunen. Grundtvig Socialfonden DGI LOA Private fonde

41 Finansieringsstrategi Lokal Regional National International

42 Fundraising Ansøgningsteknik 42

43 Fundraising tager tid Før ansøgningen skrives Vær tidligt ude Planlæg dit budget Haglgevær eller riffel læg en strategi Undersøg fondsmarkedet indenfor dit faglige område Hvor søges om hvad? Mens ansøgningen skrives Overvej dialog med fonden Sørg for at målrette din ansøgning Læs og følg ALTID vejledningen Fondsansøgningens indhold og struktur Send fondsansøgningen

44 Den rette ansøgning

45 Introduktionsside Et sammenkog af den detaljerede projektbeskrivelse. Skal fange bedømmernes interesse, inden ansøgningen ryger i papirkurven. Præsenterer projektets: Baggrund Konkrete problemstilling Økonomiske data Projektets perspektiver og innovation

46 Projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan

47 Formelle og uformelle krav Læs fondens støttebetingelser grundigt igennem Ansøgningsfrist Antal eksemplarer Bilag Maksimumgrænser for tekstmængde Overhold uformelle krav som Undgå taste- / stavefejl tolkes som sløseri Overskueligt layout

48 Struktur Fonden skal behandle mange ansøgninger. Derfor er en klar struktur vigtig! Logisk sammenhængende Velargumenterende Læsevenligt layout (god luft) Gode overskrifter

49 Den gode ansøgning ❿ Introduktion/resumé ❿ Kort præsentation af ansøgeren/vedtægter ❿ Projektets baggrund/problemidentifikation ❿ Projektets mål og forventede resultater/produkter/succeskriterier ❿ Projektets aktiviteter/arbejdsmetoder

50 Den gode ansøgning ❿ Målgruppe ❿ Tids- og handlingsplan/gannt skema ❿ Projekt organisering ❿ Evaluering ❿ Formidling ❿ Budget og finansieringsplan ❿ Eventuelle bilag

51 Bilag mv. Vedlæg kun de nødvendige bilag Projektbeskrivelse Detaljeret budget Vedtægter Tilbud på udstyr/publikationer m.m. Presseomtale m.m. Fonden kan altid udbede sig yderligere oplysninger, hvis den er interesseret.

52 Når du får tilsagn om penge Læs betingelserne for bevillingen grundigt igennem Hvornår skal pengene være anvendt? Er der krav om afrapportering? Regnskabskrav? Tak for bevillingen Målet er at opbygge en god relation til fonden, og gøde jorden for fremtidige bevillinger!

53 Kontakt info

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

Velkommen til. Fundraising. Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk

Velkommen til. Fundraising. Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk Velkommen til Fundraising Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk Ole Holst Formidlingscentret Heslegårdsvej 27 2900 Hellerup 39402264 oleholst@mail.tele.dk

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING FOREDRAG RYSLINGE INNOVATIONSHØJSKOLE HØJSKOLEN 1-5856 RYSLINGE, MANDAG DEN 22. OKTOBER 2013 PROGRAM Kl. 16.00 Netværk og Velkomst, Hanne Kl.

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP VÆR SKARP Når ansøgningen lander hos en fondsmedarbejder skal det fra de første linjer stå klart, hvorfor projektet er støtteværdigt. Hvilket problem bidrager projektet til at løse? Hvorfor er I som organisation

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November 2003 1 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere