Forsidefoto: Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidefoto: Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen."

Transkript

1 Beretning 2009/2010

2 Forsidefoto: Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen.

3 Indhold Fire ministre på to et halvt år... 4 Debatten om de udsatte boligområder... 5 Lidt mere af det hele... 7 Styringsreformen har krævet omfattende informationsindsats... 9 Varm luft i klimadebatten...10 Salg af almene boliger...11 Byggeskadeforsikring af almene renoveringer...12 Flere sættes ud af boligen...13 Belastende sager ved grove overtrædelser af husordenen...14 Skandale med digital tinglysning...15 Mere gang i nybyggeriet og flere ledige lejligheder...16 Renoveringsstøtte og midler til boligsocialt arbejde...18 Forberedelser til den næste boligaftale...20 Indeklima og sunde boliger...21 Kredsene det organisatoriske fundament Brugertilfredshed med BL s kurser og uddannelser Der rådgives som aldrig før...25 Bladene blev evalueret og læserne skriver på nettet...27 BL som arbejdsgiverorganisation Et travlt år for AlmenNet Boligsocialnet Erfa samarbejdet...31 BL i tal...33 Redaktionen afsluttet april Udsendt til repræsentantskabet maj Beretning 2009/2010 3

4 Fire ministre på to et halvt år Der har været gang i svingdøren til det ministerembede, der har det almene område som sit ansvar. På to et halvt år har vi haft en socialminister, en velfærdsminister, en indenrigs- og socialminister og nu igen en ny socialminister, og med de skiftende titler på ministrene følger også relativt omfattende ændringer i ressortfordelingen. Indenrigs- og Socialministeriet fik således en levetid på under et år. Det er ikke bare et problem for de, som hele tiden skal ændre brevpapir, logo, it-system og meget andet. Også den politiske kontinuitet kan lide skade ved de hyppige omlægninger, og det har heller ikke ligefrem været fremmende for det mere langsigtede reformarbejde. Efter vedtagelsen af den såkaldte Forårspakke 2 med skattelettelser og moms m.v. og efter vedtagelsen af styrings- og finansieringsreformen, der var forberedt sidste forår, har det været småt med politiske initiativer. Lovforslag bebudet i statsministerens åbningstale er udeblevet, og i stedet har debatten været koncentreret om bandekrig, tinglysningsskandale og et mindre succesfyldt klimatopmøde. Den lovgivningsmæssige lediggang har fået oppositionen i Folketinget til i stedet at kaste sig over forskellige ministre ved at indkalde til et meget stort antal samråd. Der er også gået så meget inflation i indkaldelsen af samråd, at medierne efterhånden ignorerer dem. Det generelle politiske klima er præget af opvarmningen til det kommende folketingsvalg, hvor regeringen med den store regeringsrokade og det nye regeringsgrundlag har forsøgt at sætte en ny og offensiv dagsorden. Den danske samfundsøkonomi har været hårdt ramt af finanskrisen. Der er i årene 2008 og 2009 sket et fald i bruttonationalproduktet som mål på den samlede velstand med omkring 9 pct. i alt. Dette tab af velstand er ganske markant sammenlignet med nabolandene, og det er kun ubetydeligt mindre end det meget omtalte tab, som Island har været udsat for. Arbejdsløsheden er øget betydeligt, og faldet i den samlede beskæftigelse er endnu større end stigningen i den registrerede ledighed. Byggebranchen har især været hårdt ramt, selv om finansieringsreformen for det almene byggeri har ført til en klar stigning i antallet af tilsagn til nye almene boliger i 2009, men denne vækst har dog langtfra kunnet opveje den markante nedgang i det private boligbyggeri og i erhvervsbyggeriet. I den økonomiske og politiske debat står to forskellige strategier over for hinanden. Regeringen har efter gennemførelsen af skattereformen, som i de første år puster til den økonomiske aktivitet, nu bebudet smalhans især i forhold til de kommunale budgetter. Oppositionen kritiserer denne strategi voldsomt og har bebudet modforslag, som dog ved afslutningen af beretningens redaktion medio april endnu ikke var blevet præsenteret for offentligheden. Det er dermed næppe noget godt økonomisk og politisk klima, som en forventet forhandling om en ny boligaftale til efteråret skal finde sted i. Årets debat har også været præget af valgkampen forud for valget til kommuner og regioner i november, og ikke mindst debatten om bandekrig og urolighederne i nogle almene boligområder bar præg af det forestående kommunevalg. 4 Beretning 2009/2010

5 Debatten om de udsatte boligområder Årets største boligpolitiske dramatik har været knyttet til debatten om nogle meget omtalte begivenheder i en række udsatte almene boligområder. Den såkaldte bandekrig har fyldt voldsomt i medierne, og desværre kan det ikke benægtes, at dele af krigen er foregået i og omkring almene boligafdelinger og med deltagelse også af unge fra nogle af disse boligområder. Den stærke mediefokusering har ikke kunnet undgå at bidrage til et negativt billede af vilkårene ved at bo i nogle af disse byggerier, og det er helt forståeligt, at beboerne kan blive angste og utrygge, hvis der jævnligt er skyderier og anden grov kriminalitet. At en restaurant på Strandvejen i Hellerup og nogle ejerlejligheder i luksusklassen i Tuborg Havn så også har mærket frygten ændrer ikke på den kendsgerning, at det primært er de almene boligområder, som er blevet ramt. Det er svært at bebrejde medierne, at de rapporterer fra den slags begivenheder, selv om der indimellem også er tale om rent selvsving i medierne. Den mediemæssigt hårdest ramte bebyggelse har nok været Tingbjerg i København, fordi den meget omtalte chikane i forhold til den lokale præst også førte til nogle meget demonstrative politiske markeringer med den stærkt omtalte støttegudstjeneste en søndag formiddag med selveste statsministeren i kirken og det største politiopbud, der nogensinde er set i Tingbjerg. Det var næppe heller nogen tilfældighed, at denne gudstjeneste fandt sted kort forud for kommunevalget. Også bebyggelsen Tåstrupgård i Høje Taastrup Kommune kom i orkanens øje med baggrund i nogle mislykkede forsøg på at resocialisere en af bebyggelsens unge kriminelle. Også i denne medieomtale var der elementer af valgkamp, og der var travlt ved håndvasken fra en række af kommunalpolitikerne med den konservative borgmester som den mest hæderlige undtagelse, hvilket førte til en kanon stor valgsejr for borgmesteren. Tingbjerg. Foto: Polfoto. Også Nørrebro i København, Greve og Kalundborg var særligt udsatte i efterårets løb, og ud over den optrappede bandekrig var det også en gentagelse af nogle af de meget kedelige episoder med ildspåsættelse, hærværk og chikane imod politi og brandfolk i en række almene boligområder. Hver for sig er en del af episoderne måske ikke særligt farlige eller opsigtsvækkende, men tilsammen udgør de et yderst negativt billede i medierne. Bevilling i satspuljeforlig Den mediemæssige eksponering førte til en fornyet politisk debat om ansvaret for at gøre en indsats, og oppositionen har angrebet regeringen for at gøre for lidt bl.a. under henvisning til, at man har undladt at følge mere alvorligt op på de anbefalinger, som regeringens egen Programbestyrelse kom Beretning 2009/2010 5

6 med ved afslutningen af sit virke i slutningen af Da den politiske debat fandt sted nogenlunde samtidig med forhandlingerne om den såkaldte satspulje, blev partierne derfor også enige om en lidt hurtig beslutning om afsættelse af en yderligere pulje på 140 mio. kr. til forebyggelse af den type af begivenheder. BL har kritiseret den type af politisk reaktion, selv om det naturligvis er godt, at der søges skabt midler til øget forebyggelse. Det er desværre ikke udtryk for en langsigtet og gennemtænkt samfundsmæssig indsats og strategi, men snarere en lidt symbolsk afsætning af endnu en pulje uden rigtig at have gennemtænkt formål og indhold. Også politiets indsats har været genstand for en ganske omfattende debat, og der har været en betydelig kritik fra nogle af de berørte boligområder af en manglende politimæssig tilstedeværelse og opfølgning, og det har været fremført, at politireformen i hvert fald i en overgangsperiode har ført til en svækkelse af den politimæssige indsats. I det seneste halve år ser det ud som om, der har været en pause i de værste elementer fra bandekrigen, men det er netop i disse perioder, at det er vigtigt at gennemtænke mere holdbare løsninger, som uundgåeligt må involvere en langt stærkere indsats fra det offentlige i forhold til børn og unge, i forhold til folkeskoler, i forhold til fritidsmuligheder og i forhold til uddannelse efter folkeskolen, herunder til erhvervsuddannelserne. Det er indsatser, som ligger uden for boligpolitikkens område. Almen eftertanke De dramatiske begivenheder har også ført til eftertanke i en del almene boligorganisationer om den måde, det boligsociale arbejde organiseres på. Det har således været diskuteret, om de almene boligorganisationer måske nogle steder har påtaget sig et for stort ansvar for at medvirke til løsning af problemer, som helt åbenbart er en offentlig opgave, herunder en politimæssig opgave. Tåstrupgård. Foto: Polfoto. Det har været en diskussion, om der skal trækkes en mere præcis streg i sandet i det boligsociale arbejde, hvor boligorganisationerne klart siger fra i forhold til opgaver, som kræver større professionalisme og særlig faglig indsigt af psykiatriske specialister, psykologer, kriminalfolk og andre fagfolk. Dilemmaet har været, at indsatsen fra dette faglige miljø ofte har været mangelfuld, og så har det boligsociale arbejde forsøgt at opfange nogle af de problemer, som burde opfanges af andre. Her har begivenhederne nok gjort det klarere, at der er behov for at trække en grænse. Endelig har diskussionen også meget tydeligt afsløret, at kommunernes indsats og forankringen af det boligsociale arbejde i kommunerne lader meget tilbage at ønske, og i det hele taget er det særlige bevillingssystem med årlige puljer ikke hensigtsmæssigt, således som det omtales nedenfor under overvejelserne om det kommende boligforlig. 6 Beretning 2009/2010

7 Lidt mere af det hele Den heftige medieomtale af bandekrigen og de øvrige begivenheder i efteråret kom kort efter starten på BL s omfattende imagekampagne LIDT MERE AF DET HELE, og nogle kunne måske tro, at den kampagne var igangsat for at tage brodden af den debat, der dukkede op. Men en sådan sammenhæng var der ikke, selv om det ikke kan nægtes, at netop kampagnens understregning af mangfoldigheden i livet i Danmarks almene boliger fik en særlig dimension med medieomtalen af vanskelighederne i de udsatte områder. I den forbindelse har det været godt, at det ikke er en kampagne, som har forsøgt at tegne et rosenrødt skær af idyl, men et realistisk billede af mangfoldighed. Baggrunden for kampagnen er mange erfaringer med at få skabt tilstrækkelig opmærksomhed om vigtigheden af det arbejde, som udføres i de almene boligorganisationer og vigtigheden af, at der i det hele taget eksisterer denne mulighed på boligmarkedet. Det var ikke mindst de store vanskeligheder med at få taget de boligpolitiske udfordringer alvorligt, da BL i december udgav oplægget til et kommende boligforlig med debatoplægget En balanceret boligpolitik, der gjorde udslaget i bestyrelsens efterfølgende evaluering. Det kunne konstateres, at bevidstheden om vigtigheden af eksistensen af de almene boliger er behersket, og derfor igangsattes forskellige overvejelser om en ny imagekampagne. I løbet af vinteren og foråret 2009 blev forskellige modeller overvejet, og efter grundige debatter i forretningsudvalg og bestyrelse endte det med igangsætningen af kampagnen LIDT MERE AF DET HELE med tyngden på tv-reklamering suppleret med en mere begrænset dagbladsannoncering. Den samlede kampagne, der løber i forskellige faser fra september 2009 til og med september 2010, er Fakta om kampagnen: Kampagnens slogan er Lidt mere af det hele. Kampagnen er tilrettelagt af reklamebureauet Mensch i samarbejde med BL. Kampagnen er tilrettelagt i fem bølger fordelt over 13 måneder. I medierne kører kampagnen som tv-reklamer på danske tv-stationer primært TV 2 og som annoncer i Berlingske, Politiken og Jyllands- Posten, ligesom kampagnen er understøttet af et kampagnesite på nettet. Tv-reklamefilmen er produceret af filmselskabet Bacon og instrueret af reklamefilminstruktør Martin Werner også kendt fra tvreklamer for bl.a. Cafe Noir, Coca Cola Zero og SAS. Tv-reklamen findes i to længder: En version på 50 sekunder og en kort version på 20 sekunder. Musikken i tv-reklamen er lavet af det danske band The Floor Is Made Of Lava. Nummeret hedder 5-vice. Avisannoncerne består af reportagefotos fra almene bebyggelser taget af pressefotograf Jan Grarup, som er Danmarks mest præmierede pressefotograf. Tre af de bedste fotos er også udsendt som plakater. Jan Grarups fotos udkommer desuden også i bogform, ligesom 30 udvalgte fotos indgår i to vandreudstillinger. Kampagnesitet på er udarbejdet af Mensch og BL og giver basis-information om almene boliger og om, hvordan man får en almen bolig. Kampagnen slutter i weekenden september med at indbyde til åbent husarangementer Beretning 2009/2010 7

8 Gustav, lige inden han skulle hjem og ha børstet tænder. Foto: Jan Grarup. Sofia går ikke med hat, hun går med blomst. Foto: Jan Grarup. Selma og Haubart på petanque-banen i Brøndby Strand. Foto: Jan Grarup. De tre kampagneplakater. Foto: Pressefotograf Jan Grarup. prissat til i alt at koste ca. 13 mio. kr. over de to år, og det er midler, som bestyrelsen har besluttet afsat vel vidende, at det vil indebære et vist træk på egenkapitalen. Sigtet har været at vise mangfoldigheden af livet i de almene boliger som en styrke for derigennem også at skabe en fælles stolthed omkring denne boligform både i forhold til de aktive og i forhold til befolkningen som helhed. Kampagnen har fået en positiv modtagelse som et anderledes og fornyende element, men det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke påvirkninger, som reelt kan forventes af en sådan kampagne. Problemet er her, at kampagnen konkurrerer med mange andre professionelt kommunikerede budskaber fra nogle, der har mange gange større budgetter til rådighed. Det er også en overvejelse, som bestyrelsen må gøre sig omkring en opfølgning af kampagnen. Det er ganske omkostningskrævende, hvis man for alvor skal vise sig i det samlede billede, og især det meget magtfulde tv-medie er særdeles omkostningskrævende, men til gengæld også langt det mest virkningsfulde. BL s bestyrelse vil på et møde i slutningen af maj måned gennemføre en mere omfattende debat om de fremtidige overvejelser omkring en mulig fortsættelse af en kampagnestrategi. Endelig er det besluttet at tilføre kampagnen mere energi her i den seneste fase. Der udgives således en bog med fotos af Jan Grarup, der har været anvendt i kampagnen, og to vandreudstillinger sendes rundt i landet til biblioteker og andre mulige udstillingslokaler i en længere periode. I den afsluttende runde i august-september planlægges også en stor afslutningsoffensiv kulminerende med forhåbentlig mange velbesøgte åbent hus arrangementer i weekenden den 11. og 12. september. Samtidig ændres der også i såvel tv-reklamen som i avisannoncerne hen mod dagen for åbent hus, så der også sker en direkte markedsføring af åbent hus, ligesom alle arrangementerne skal annonceres på kampagnesiden. 8 Beretning 2009/2010

9 Styringsreformen har krævet omfattende informationsindsats Lovændringer, der blev vedtaget i forsommeren 2009 med styringsreform og finansieringsreform, betød ikrafttræden af finansieringsreform allerede 1. juli 2009, mens styringsreformen trådte i kraft 1. januar Selve lovens vedtagelse skulle følges op af forskellige udvalgsarbejder og af bekendtgørelser og vejledninger, men det har trukket ud, og en del af de overvejede arbejdsudvalg er opgivet, ligesom ambitionsniveauet omkring vejledninger også er neddæmpet. Kun arbejdsudvalget omkring indholdet af den såkaldte dokumentationspakke er blevet gennemført, og det handler om retningslinjer for det materiale, der skal foreligge ved den særlige styringsdialog mellem kommune og boligorganisation, der er en af reformens afgørende nyheder. Også bekendtgørelserne trak det ud med at få færdige, og i efteråret måtte BL derfor efter aftaler med ministeriet på nogle områder lave midlertidige medlemsvejledninger. Kort før jul var bekendtgørelserne så blevet færdige fra ministeriets hånd, og en gigantisk papirmængde blev udsendt af BL til medlemmerne lige inden jul. Det har været et ganske omfattende arbejde, og det er fortsat efter jul med afholdelse af et stort antal temadage i løbet af vinteren med gennemgang af den nye lovgivning rundt omkring i landet for administrative chefer. forestået produktion af et indslag i Danmarks Radios såkaldte OBS-udsendelser i tv, hvor offentlige myndigheder kan informere borgerne om ny lovgivning m.v. BL er blevet godkendt som berettiget afsender på et sådant indslag i disse programmer, og indslaget, der er produceret med medvirken af komikeren Jacob Haugaard, forventes bragt i løbet af foråret. Endelig er arbejdet i bestyrelsens interne udvalg om styringsreform og struktur genoptaget efter reformens ikrafttræden med henblik på at sikre tilslutning til den information, som er nødvendig, herunder overvejelser om, hvordan styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer nu kan gå i gang for første gang i efteråret I dette arbejde er udgivet yderligere informationsmateriale, og Kommunernes Landsforening har også været inddraget i arbejdet. Det var oprindeligt hensigten, at styringsreformens ikrafttræden skulle være fulgt op af en landsomfattende debat i alle boligorganisationer og kommuner om den fremtidige struktur i den almene sektor organisationsmæssigt og administrativt. Men den forsinkede gennemførelse af selve reformen og den forsinkede udarbejdelse af de nødvendige informationsmaterialer gør, at denne strukturdebat først kan komme i gang i forlængelse af den første runde af styringsdialogen. Det har også været nødvendigt at udsende adskillige BL Informerer om forskellige detaljer i den nye lovgivning, og her har et helt særligt kapitel omfattet de komplicerede nye regler for opskrivning på venteliste i andelsboligforeninger, hvor der påhviler boligforeningerne et meget stort arbejde med at skrive ud til samtlige medlemmer og annoncere for at gøre opmærksom på, hvad de nye regler kræver, hvis boligforeningens medlemmer ønsker at stå på en venteliste til en bolig. Som en del af BL s særlige informationsindsats om de nye regler for andelsboligforeninger har BL også OBS-indslag med Jacob Haugaard om de nye ventelisteregler. Fra BL s hjemmeside: Beretning 2009/2010 9

10 Varm luft i klimadebatten I løbet af 2009 steg forventningerne dag for dag frem mod kulminationen af det store klimatopmøde COP15 i København i december måned. Statsministeren rejste rundt i hele verden, og alle verdens øjne hvilede på Danmark som den store frelser i forhold til den truende klimakatastrofe. I dansk politik var forventningerne også skruet op, og målsætningerne fejlede ikke noget med Fogh Rasmussens berømte tale om det CO 2 frie Danmark og ambitiøse mål for nedbringelse af energiforbruget i nybyggeriet med 3 gange 25 pct. i 2010, 2015 og Men virkeligheden står ikke mål med de højstemte forventninger. COP15 topmødet blev langtfra den succes, som nogen havde drømt om. På det mere jordnære plan om reduktion af energiforbruget i den eksisterende boligmasse kniber det gevaldigt. Reelt er der ikke sket fremskridt i forhold til de anbefalinger, som BL har været med til at give i det såkaldte partnerskab omkring energibesparelser. Der er ikke sikret en markant forøgelse af omfanget af almene renoveringsmuligheder, som for alvor vil have energibesparelser til følge. Der er endnu ikke taget initiativ til gennemførelse af den garantiordning via Landsbyggefonden, som BL har foreslået. Og der et slet ikke nogen som helst tegn på, at staten vil vedkende sig et ansvar som støttemulighed for gennemførelse af energibesparende arbejder i eksisterende boliger, der ikke ud fra en privatøkonomisk tankegang er rentable. I stedet soldede man de muligheder op, der var, da man gennemførte den midlertidige tilskudsordning til renoveringer som en del af Forårspakke 2 sidste år. Det blev til en bevidstløs uddeling af gaver til et antal ejerboligindehaver med begrænset beskæftigelsesvirkning og slet ingen bevidst energipolitik, og den almene sektor var reelt udelukket fra det gode selskab. Eneste reelle indsats er sket i tilknytning til reglerne for det almene nybyggeri, hvor finansieringsreformens lovgivning fra forsommeren 2009 også indeholdt dels skærpede energikrav svarende til 2010-normen allerede fra 1. juli 2009 og samtidig en vis forøgelse af rammebeløbet samt en bedre sikring af muligheden for totaløkonomiske hensyn. Hvordan de næste skridt omkring nybyggeriets lavere energiforbrug skal sikres i 2015 og 2020 blafrer i vinden. Mens regeringen således ikke har så meget at prale af på energifronten og i forhold til klimadebatten, så viste den almene sektor flaget i forbindelse med klimatopmødet. Som en del af de såkaldte NGOinitiativer deltog BL med udstilling af energirigtige løsninger i DGI-byen og ved en særudstilling i en almen boligafdelings lokaler lige ved siden af DGIbyen. Det var i DGI-byen, at alle græsrødderne holdt til i et meget malerisk miljø under de bevægede topmødedage. Der var også arrangeret busture med guide til interessante almene bebyggelser i hovedstadsområdet, og det fik en pæn modtagelse af de mange deltagere fra ikke mindre end 26 forskellige lande. En kinesisk delegation havde hjemmefra besluttet, at de ville ud at se Gyldenrisparken, og det hele foregik i godt humør, mens en del af deltagerne fra de varmere himmelstrøg frøs med anstand i de iskolde decemberdage. BL s repræsentantskab mødtes også til et særligt klima møde midt under topmødet, hvor der var temadebat med forskere og mulighed for også at tage på de guidede ture til nogle af udstillingsbyggerierne. 10 Beretning 2009/2010

11 Salg af almene boliger Den særlige forsøgslov om salg af almene boliger trådte i kraft 1. januar 2005, og gjaldt i første omgang i tre år til og med udgangen af Herefter var der en kort tænkepause, hvorefter regeringen på trods af løfter om det modsatte forlængede ordningen uændret i perioden fra 1. juli 2008 til og med udgangen af I denne periode på 4 ½ år er solgt i alt 44 almene boliger, og alle havde derfor også forventet, at rege ringen nu efter udløbet af den anden forsøgsperiode ville droppe ideologien og fremsætte et forslag til en mere permanent salgslov, der bl.a. med afskaffelse af den usaglige rabat og med krav om enighed mellem alle parter ville imødekomme BL s ønsker. BL har også tilkendegivet, at en sådan ordning, der sigter på anvendelse i udsatte områder med det formål at tilvejebringe en mere varieret beboersammensætning, vil få BL s tilslutning. BL har netop kritiseret, at de eneste, som hidtil har udvist interesse for at købe, har været meget ressourcestærke beboere i meget attraktive afdelinger med række- og gårdhuse eller andre tilsvarende bebyggelser med meget attraktiv beliggenhed. Derimod har der overhovedet ikke været interesse fra de udsatte afdelinger, som det ellers blev på stået fra regeringens side, da loven blev introduceret det var et af flere midler i kampen mod den såkaldte ghettoisering. Imidlertid er det forventede lovforslag udeblevet, selv om det var bebudet i den skriftlige del af åbningstalen, og regeringen har nu tilkendegivet, at en lovrevision er udsat til næste folketingssamling. Hvad der ligger bag denne udsættelse, er der ikke oplyst noget om. Man kan håbe, at der ikke går ideologi i sagen, og at der vælges en fornuftig fremtidig salgsmodel baseret på enighed, uden rabat og med mulighed for tænksomme salg i udsatte boligområder. Kun ganske få steder er der solgt almene boliger, som her i Plantagebyen i Hjørring. Foto: Axel Søgaard. Beretning 2009/

12 Byggeskadeforsikring af almene renoveringer I det særlige lovkatalog i forbindelse med statsministerens åbningstale i oktober var også bebudet en lovgivning om indførelse af en byggeskadeforsikring for almene renoveringsarbejder. Sigtet var at etablere en forsikring af de ofte meget omkostningskrævende renoveringsarbejder, som udføres på de almene boliger, i princippet svarende til den, der siden 1986 har været gældende for det almene nybyggeri. En ny lovgivning har været forberedt i ministeriet, og der har været afholdt adskillige møder. Lovgivningen har bl.a. sigtet på de meget store renoveringsarbejder, som udføres med støtte fra Landsbyggefonden, og idet sigtet endvidere har været, at den nye ordning også skal forvaltes af Byggeskadefonden. Møderne har haft til formål at afklare de forskellige tekniske detaljer, som en sådan ordning i givet fald skal indeholde, herunder har det været drøftet, hvordan der skal ske en afgrænsning mellem renoveringsarbejder, der skal omfattes af ordningen, og mere ordinær vedligeholdelse, som ikke skal omfattes. Også det administrative med indberetning af renoveringsarbejderne har været genstand for drøftelser, da der til en del af renoveringsarbejderne ikke er samme system med tilsagn, som kendes fra nybyggeriet. Endelig har de foreløbige drøftelser også drejet sig om den forventede økonomi i en ordning, og her er forventningen, at ordningen indtil videre vil blive baseret på samme bidrag som ved nybyggeriet en pct. af anskaffelsessummen men også afgrænsningen af begrebet anskaffelsessum skal fastlægges, da der ikke er en så entydig definition som ved nybyggeriet. Renoveringsarbejde på facade i Kanalens Kvarter i Albertslund. Foto: Jørgen Jørgensen. Alt i alt var det forventet, at et lovforslag efter de stedfundne drøftelser ville være fremsat i marts måned, men ministeriet meldte i løbet af marts måned ud med en oplysning om, at lovforslagets fremsættelse var udsat til næste folketingssamling angiveligt, fordi de tekniske detaljer ikke var helt afklaret. BL har deltaget positivt i drøftelserne om den nye ordning, og håbet er, at der nu kommer en endelig lovgivning i løbet af efteråret, som mange almene boligorganisationer givetvis vil være interesseret i. 12 Beretning 2009/2010

13 Flere sættes ud af boligen Igennem en del år har den årlige statistik fra Domstolsstyrelsen givet genlyd i medierne, fordi der år for år har været konstateret en betydelig vækst i antallet af familier, som sættes ud af deres bolig ved fogedens hjælp på grund af lejerestancer. Problemerne findes i mange almene boligområder, og normalt er der tale om store sociale tragedier, som ikke bare rammer den pågældende familie, men som også oftest medfører betydelige tab for boligorganisationerne, fordi der ofte er en ubetalt regning, som det er umuligt at inddrive. Derfor har der været stor politisk opmærksomhed om problemet, og i foråret 2009 blev gennemført en lovændring, som bl.a. skulle sikre en indberetningspligt fra boligorganisationerne til kommunernes sociale forvaltninger, inden fogedsagerne for alvor går i gang. Det er endnu for tidligt at vurdere, om lovændringen har haft nogen nævneværdig effekt, men det kan dog konstateres, at stigningen i antallet af udsættelser i andet halvår af 2009 har været lidt afdæmpet i forhold til det, som er oplevet i tidligere år. Der er dog næppe grund til at tro på mirakler ved en lidt mere tæt kontakt til kommunernes sociale forvaltninger, hvis ikke der samtidig sker ændringer i det forsørgelsesgrundlag, som en række meget vanskeligt stillede familier i dag har. Det gælder især de familier, som er blevet ramt af den lavere starthjælp til flygtninge, af kontanthjælpsloftet og af indførelsen af den særlige 450-timers-regel. Figur 1. Antal udsættelser Antal Kilde: Domstolsstyrelsen husleje, og det er ikke bare sløseri og misbrugsproblemer bag denne kendsgerning. Der er for en hel del familier simpelthen ingen fornuftig sammenhæng mellem de udgifter, som er forbundet med at opretholde livet inklusiv at opretholde en bolig og de begrænsede indkomster, som er til rådighed, og det mest tragiske er, at det også rammer et ikke uvæsentligt antal børn. År udsættelser Disse problemer har været flittigt debatteret i den løbende strid mellem regering og opposition, og der har været stor debat om indførelse af en såkaldt fattigdomsgrænse eller ej til måling af udbredelsen af fattigdom. For de almene boligorganisationer er denne diskussion om, hvornår man er fattig, mindre relevant end den kendsgerning, at mange familier i Danmark desværre døjer meget alvorligt med at betale deres Beretning 2009/

14 Belastende sager ved grove overtrædelser af husordenen Hvor fogedretterne årligt får ekspederet et betydeligt antal sager om udsættelser på grund af restancer, selv om sagsbehandlingstiden også her har været ramt af forsinkelser, så har det knebet meget mere med den anden type af udsættelser, som drejer sig om meget belastende sager ved grove overtrædelser af husordenen. Her er der et afgørende hensyn til de andre beboere i området, som i mange tilfælde har døjet med nogle naboer, der har udvist en helt uacceptabel adfærd, i alt for lang tid. Baggrunden er bl.a. den almindelige langsommelighed ved domstolene, herunder en berammelsestid ved boligretterne, som kan være meget lang, og som ikke er blevet mindre efter domstolsreformen. Men baggrunden er også selve systemets indretning, hvor fogedretterne ofte afviser udsættelser i husordenssager, fordi der her typisk skal føres bevis med de retssikkerhedsgarantier, som gælder ved en almin delig domstol. Det har ført til nogle meget omtalte sager, hvor sagen fra Belvederevej i Helsingør skabte en meget stærk medieopmærksomhed. Her havde en voldelig familie skabt så store problemer for øvrige beboere, at boligselskabet lidt provokatorisk tilbød de skadelidte familier at blive genhuset i en anden bolig. Sagen blev løst ved kommunal smidighed, så den voldelige familie fik en anden bolig, men medieomtalen gav så megen genlyd, at selv statsministeren gik på banen og udtalte, at det var uacceptabelt for de skadelidte familier. BL benyttede også anledningen til en fornyet henvendelse til justitsminister og samtidig til socialminister med en opfordring til at gøre noget ved problemerne både i form af en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne generelt og ved at åbne mere op for, at fogedretterne også i åbenbare tilfælde skal kunne træffe afgørelser om udsættelser også i sager om grove overtrædelser af husordenen. BL s henvendelse har omsider båret frugt i form af et notat fra de to ministerier, hvor der bebudes både en opstramning omkring tidsfrister og øget mulighed for afgørelse i fogedretterne i de helt åbenlyse sager. Hvordan det i praksis vil forløbe, er endnu umuligt at vurdere. Der var stor mediebevågenhed, da en familie blev flyttet i forbindelse med overtrædelse af husordenen på Belvederevej i Helsingør. Foto: Scanpix 14 Beretning 2009/2010

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Vi Lejere. Han blev lagt for had - nu investeres 100 mio. kr. Første kvinde bliver formand for LLO. Kosmetik frem for tag og vinduer. 6 kr.

Vi Lejere. Han blev lagt for had - nu investeres 100 mio. kr. Første kvinde bliver formand for LLO. Kosmetik frem for tag og vinduer. 6 kr. n r. 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Første kvinde bliver formand for LLO Kosmetik frem for tag og vinduer 6 kr. for 6 huse Der mangler 187.000 boliger Han

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 3

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 3 Forside BERETNING 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen...4 Årets brøl...4 Udviklingsprojekter...6 P23...7 2. Renovering...8 Kildeparken 2020...11 3. Boligsocialt overblik...12 Det Østlige

Læs mere

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten.

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten. ÅRS RAPPORT 2015 1 ÅRS RAPPORT Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2009 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere