Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen"

Transkript

1 Referat til HSU Mødedato Mandag den 6. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5240 Odense SØ Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Lillie Marie Reilly TR for BF - Biblioteket Finn Marlet deltog i stedet for Brit Sander Bruun TR for EFT Ergoterapeutuddannelsen Lene Iversholt TR for AC KomU og F&U Karin Jensen Bryderup TR for AC Pædagoguddannelsen på Fyn Ledelsesrepræsentanter: Afbud: Erik Knudsen Rektor (Formand) Steffen Svendsen - Prorektor Søren Pedersen Vicedirektør Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Poul Skov Dahl - Vicedirektør Fraværende (pga. sygdom): Kristian Paaske, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Hanne Reinhold Dinesen TR for HK Tværgående Uddannelsesudvikling og Center for Undervisningsmidler Til stede: Pkt.6: Økonomichef Lars Valentin Lund Pkt. 9 og 11: Vicedirektør Ulla Refstrup Mulbjerg Ordstyrer: HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR-juridisk konsulent side 1/10

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Opfølgning fra sidste møde (kl ) Ph.d.-forløb for ansatte ved University College Lillebælt 2. Ansættelses- og fratrædelsespolitikken 3. Ny sygemeldingsprocedure for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser 4. Notat og arbejdstid og merarbejde 3. Konstituering af HSU (kl ) Ph.d.-forløb for ansatte ved University College Lille... 4 bælt (kl ) Ny sygemeldingsprocedure for Samfundsfaglige og... 5 Pædagogiske Uddannelser (kl ) Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 (kl ) Effektiviseringer (kl )... 6 Pause, kl Udviklingskontrakten drøftelse af udvalgte områder (kl ) Opsamling på lokale kvalitetsdrøftelser (kl ) Evaluering af MUS (kl ) Status på institutionsakkreditering (kl ) Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Nye/reviderede politikker/retningslinjer/hjemmelgrundlag (skriftlig orientering) Korte punkter (kl ) Julegaver 2. Mødedage Eventuelt (kl )... 9 Foreløbige punkter til næste HSU-møde..10 side 2/10

3 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen til nye medlemmer af HSU. Medarbejdersiden ønskede drøftelse omkring fastlæggelse lektionsplan på NBA (under Eventuelt) HSU godkendte dagsordenen. Trivselsmåling og medieomtale på Læreruddannelsen Steffen Svendsen gav en mundtlig orientering om trivselsmåling på Læreruddannelsen og medieomtalen. Trivselsundersøgelsen behandles i et trivselsudvalg. Trivselsundersøgelsen adskiller sig fra andre trivselsundersøgelser i det øvrige UCL i negativ retning, og peger på betydelige trivselsproblemer, som bl.a. knytter sig til samspillet mellem ledelse og medarbejdere. Trivselsundersøgelsesudvalget har mødtes efter denne er offentliggjort for medarbejderne og har været omtalt i Fyns Stiftstidende. UCL har beklaget offentliggørelsen i Fyns Stiftstiende. Der foregår p.t. opfølgning på Læreruddannelsen med støtte fra Impaq (erhvervspsykologer). De gennemfører en samtale med samtlige medarbejdere, hvor resultaterne fra trivselsundersøgelsen kan blive uddybet yderligere. Processen løber til den 14. juni Den 29. juni 2016 offentliggøres resultaterne på et stormøde på Læreruddannelsen. Ledelsen vil med afsæt i Impaqs anbefalinger tage beslutninger om den videre proces på baggrund af de anbefalinger, som undersøgelsen vil pege på, og efter at det har været drøftet med trivselsudvalg og medarbejdere. 2. Opfølgning fra sidste møde 1. Fremtidige vilkår for ph.d'ere ansat ved UCL (se punkt 4) 2. Ansættelses- og fratrædelsespolitikken er justeret jf. drøftelse på HSU-møde den 14. marts Ny sygemeldingsprocedure for samfundsfaglige og pædagogiske uddannelser (se punkt 5) 4. Notat og arbejdstid og merarbejde er justeret jf. drøftelse på HSU-møde den 14. marts 2016 Præciseringen vedr. pauser er udmeldt til lederne, som tager den videre drøftelse med til LSU. Handlepunkter: HSU gives en tilbagemelding om indhold i udmeldingen til lederne. HSU tog opfølgningerne til efterretning. 3. Konstituering af HSU side 3/10

4 HSU godkendte konstitueringen af HSU - gældende for perioden juni juni Ph.d.-forløb for ansatte ved University College Lille bælt Prorektor Steffen Svendsen orienterede om de fremadrettede rammer og kriterier for prioritering af ph.d. forløb for medarbejdere i UCL. Bilag 4.1 er en justering af notatet om ph.d.-forløb, der blev drøftet på sidste HSU-møde. Bilag 4.1 handler om prioriteringsproblematikker i forbindelse med igangsættelse af ph.d.-forløb. Der indgår flere elementer i vurderingen. Herudover er der en individuel dimension i vurderingen. Muligheden for løntillæg ved erhvervelse af ph.d. blev drøftet. Der er ikke defineret et fast tillæg når en medarbejder har gennemført af en ph.d.-uddannelse, og det er der ikke planer om at ændre på. Medarbejdernes samlede løn afspejler en samlet sum af kompetencer og erfaringer. Der er ikke overblik over, hvor mange medarbejdere, der har gennemføret en ph.d.- uddannelse, der dels bliver i UCL, dels kommer tilbage i deres afdeling. Det er en vigtig strategi, at fastholde de medarbejdere, som får finansieret en ph.d. Medarbejdersiden foreslog, at der udarbejdes en statistik over evnen til at fastholde medarbejdere med ph.d. i UCL. Medarbejdersiden påpegede det problematiske i, at prioriteringsdokumentet lægger op til, at der skal være afklaret ekstern finansiering for at en protokol kan godkendes (dvs. for at et ph.d.-forløb kan iværksættes), mens eksterne finansieringskilder omvendt ofte betinger sig af en godkendt protokol som forudsætning for at bidrage med midler. Det udlægges til den ansvarlige vicedirektør at vurdere, om UCL vil stille den nødvendige økonomiske garanti i enkeltprojekter, hvor dette er et problem. Endvidere blev det drøftet, om UCLs præ-ph.d.-strategi er tilstrækkelig udfoldet, dels mht. bibliotekssupport i forbindelse med licenser til forskningsdatabaser, dels mht. arbejdstid til medarbejderens ansøgningsproces. Dette skal behandles videre. Synspunkterne vil blive medtaget i det videre arbejde. Handlepunkter: Bilag 4.1 tilrettes 1.side, 8. afsnit, 4. linje..den forbindelse vigtigt, at (tilføjes: alle ansatte herunder ) nyansatte. Oversigt over, hvorvidt medarbejdere, der opnår en ph.d.-grad fortsat er ansat i UCL. HSU drøftede bilag 4.1, og tog hovedindholdet til efterretning. Samtidig ønskes der udarbejdet en oversigt over, hvorvidt de ph.d.-uddannede fortsat er ansat i UCL. side 4/10

5 5. Ny sygemeldingsprocedure for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser Rektor Erik Knudsen beklagede processen i forbindelse med forsøgsordningen omkring sygefravær, og understregede, at dette ikke vil ske igen. Erik Knudsen forslog, at der i forbindelse med evalueringen af forsøgsordningen vil være essentielt at undersøge: Hvordan virker de lokale retningslinjer for sygefravær? Hvordan opleves de lokale retningslinjer for sygefravær? Fremadrettet vil proceduren for lokale retningslinjer, der tager afsæt i centrale retningslinjer, blive drøftet i UCLs samarbejdsorganer. Opnås der ikke enighed, og fastholder ledelsen ønsket om justering af en given politik, kan ledelsen vælge at opsigelse politikken efter de gældende bestemmelser. Denne tilgang vil dog ikke være ledelsens udgangspunkt. Der kan dog ikke besluttes lokale retningslinjer, der ikke er i overensstemmelse med centrale politikker. Medarbejdersiden fastholdte deres utilfredshed med processen, samt oplevelsen af, at forsøgsordningen i udbredt grad opleves negativt af medarbejderne. Ledelsen fastslog, at der med tiltaget ikke er tale om kontrol af medarbejderne, men et ønske om at understøtte muligheden for en hurtigt tilbagevenden til arbejdet. Medarbejdersiden fastholdt forslag om, at lignede tiltag, alene kan ske ved enighed mellem ledelses- og medarbejdersiden. Handlepunkter: Forsøgsordningen omkring sygefravær drøftes videre i LSU for de Samfundsfaglige og Pædagogiske Uddannelser mhp. at foretage vurdering af forsøgsordningens enkeltelementer. Der følges op i HSU. Erik Knudsen og Jesper Zimmer udarbejder forslag til fremadrettede muligheder for lokale afvigelser til central bestemte UCL politikker (udarbejdes i indeværende uge). HSU drøftede processen i forbindelse med ændring af proceduren for opfølgning på sygefravær på de Samfundsfaglige og Pædagogiske Uddannelser. Medarbejdersiden kunne ikke tage det aktuelle tiltag til efterretning. Dette drøftes videre i LSU for de Samfundsfaglige og Pædagogiske Uddannelser 6. Regnskab pr. 30. april 2016 Økonomichef Lars Lund fremlagde med afsæt i bilag 6.1 og PoverPoint (fremsendes med referatet) regnskab pr. 30. april Der ses en positiv budgetafvigelse på 0,7 mio. kr. (resultat: 3,2 mio. budget 2,9 mio. kr.) bedre end budget. Der ses særlig en negativ budgetafvigelse på de Pædagogiske og side 5/10

6 Samfundsfaglige Uddannelser, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau end budgetteret samt manglende fordeling af MOVE og forskningsmidler. Herudover ses en negativ budgetafvigelse på 3,2 mio. kr. for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. De øvrige grunduddannelser samt F&U har positive budgetafvigelser. Der ses en positiv budgetafvigelse for Ledelse, Administration og Bygninger, hvilket primært skyldes manglende periodiseringer. Medarbejdersiden bemærkede, at den sene udsendelse af materialet, ikke er tilfredsstillende. HSU drøftede budgetopfølgning pr. 30. april 2016, og tog orienteringen det til efterretning. 7. Effektiviseringer Rektor Erik Knudsen orientereder med afsæt i bilag 7.1. om effektiviseringsprogrammet. Det har pga af sygdom ikke været muligt at operationalisere besparelser for de Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. Punktet drøftes på næste LSU-møde for området. Herudover vil det være en højt prioriteret opgave for den kommende vicedirektør. På Sundhedsuddannelserne hentes besparelserne på udprøvning, prøveformerne samt driftomkostninger. Det bemærkedes, at der effektiviseringsprogrammet også vil blive drøftet i de lokale LSU ere. Handlepunkter: Effektiviseringsprogrammet drøftes på næste møde i LSU for de Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser HSU tog orienteringen til efterretning. 8. Udviklingskontrakten drøftelse af udvalgte områder Prorektor Steffen Svendsen orienterede om afrapportering af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten for 2015 indeholder i alt 22 mål, hvoraf 15 mål er opfyldt, 3 mål vurderes delvist opfyldt, og 4 mål vurderes som værende ikke opfyldt. Målopfyldelsen for 2015 betragtes alt i alt som tilfredsstillende på en række centrale parametre. Nedenstående mål, er der lavet handlingsplan for: Bedre uddannelsesgennemførelse/fastholdelse side 6/10

7 Mobiliseringsbalance Der blev drøftet, hvorledes uddannelsernes ledighedstal analyseres herunder initiativer for at imødegå opfyldelse af målene fremover. HSU tog afrapporteringen på udviklingskontrakten til efterretning og drøftede målindfrielsen med fokus på de ikke-opfyldte mål. 9. Opsamling på lokale kvalitetsdrøftelser Vicedirektør Ulla Mulbjerg orienterede om arbejdsgruppens (Erik Knudsen, Ulla Mulbjerg, Jesper Zimmer og Finn Marlet) arbejde med opsamling af tilbagemeldingerne fra LSU erne. HSU drøftede nedenstående to generelle aspekter til LSU erne, som er ansvarlige for beslutning og initiering af evt. indsatser: 1. Hvordan fremmes medarbejdernes kendskab og ejerskab til UCL s kvalitetsmålingssystemer? Udarbejdelse af kommunikationsplan. Styrke synligheden af UCL s kvalitetssystemer gennem. Styrke medarbejdernes oplevelse af involvering 2. Hvordan styrkes medarbejdernes oplevelse af kvalitet ved udførelsen af deres arbejdsopgaver, bl.a. mht. uklar sammenhæng mellem UCL-kvalitetssystemerne og den oplevede virkelighed i afdelingerne og uklare snitflader set ift. samarbejde med andre afdelinger? Der blev nævnt forskellige forslag: Årlig kvalitetskonference Vigtig at opsamle lokale initiativer Blive bedre at relatere undervisernes virkelighed. Handlepunkter: HSU drøftede nedenstående to generelle aspekter til LSU erne, som er ansvarlige for beslutning og initiering af evt. indsatser: 1. Hvordan fremmes medarbejdernes kendskab og ejerskab til UCL s kvalitetsmålingssystemer? Udarbejdelse af kommunikationsplan Styrke synligheden af UCL s kvalitetssystemer gennem. Styrke medarbejdernes oplevelse af involvering 2. Hvordan styrkes medarbejdernes oplevelse af kvalitet ved udførelsen af deres arbejdsopgaver, bl.a. mht. uklar sammenhæng mellem UCL-kvalitetssystemerne og den oplevede virkelighed i afdelingerne og uklare snitflader set ift. samarbejde med andre afdelinger? side 7/10

8 Der blev nævnt forskellige forslag: Årlig kvalitetskonference Vigtig at opsamle lokale initiativer Blive bedre at relatere til undervisernes virkelighed HSU drøftede tilbagemeldinger fra de lokale kvalitetsdrøftelse,r og tog disse til efterretning. 10. Evaluering af MUS HSU tog orienteringen til efterretning. 11. Status på institutionsakkreditering Vicedirektør Ulla Mulbjerg orienterede med afsæt i PowerPoint (udsendes med referatet) om status på institutionsakkrediteringen. UCL har bekræftet ønsket om at påbegynde institutionsakkreditering i 2017, og indledt samarbejdet med Akkrediteringsinstitutionen om forløbet. HSU tog orienteringen til efterretning. 12. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Udsendes med referatet se nedenfor. Indflytningen i UCL Campus Odense I forbindelse med indflytningen i UCL Campus Odense har arbejdsmiljøorganisationen teableret et campuskorps, der i de første tre dage efter indflytningen, skal hjælpe kolleger med praktiske spørgsmål. Korpset vil være synlige flere steder på Campus fra kl. 9 til 14, og de kan kendes på de gule veste. Møde for arbejdsmiljørepræsentanterne Arbejdsmiljørepræsentanterne har holdt et møde, hvor de konstituerede et netværk for gruppen. Møderne skal bruges til, at nuancere behandlingen af dagsordenspunkterne på et kommende Hau-møde samt vidensdele og netværke. Fremadrettet holder gruppen møder ugen op til ordinære HAU-møder. Lone Petersen, som er næstformand i HAU, er formand for gruppen af arbejdsmiljørepræsentanter, Valg af metode for arbejdsmiljødrøftelsen 2015 og evaluering af trivselsmålingen 2014 Der har været møde i hovedarbejdsmiljøudvalget den 1. juni Nedenstående to punkter fremhæves fra mødet: HAU vedtog, at den fælles arbejdsmiljødrøftelse 2016 gennemføres ved et to-timers møde. Der er behov for et fælles afsæt for det kommende års arbejdsmiljøarbejde, som side 8/10

9 den lokale planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, udover de lokale forhold, kan tage udgangspunkt i. HAU besluttede, at både effekten og processen omkring den fælles APV og trivselsmåling evalueres efter den næste trivselsmåling/apv i foråret Evalueringen gennemføre i de lokale arbejdsmiljøudvalg og sammenlagte udvalg. 13. Nye/reviderede politikker/retningslinjer/hjemmelgrundlag (skriftlig orientering) Cirkulærer: Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Politikker/retningslinjer: Politik for ansættelse, fastholdelse og fratrædelse Retningslinjer for rekruttering 14. Korte punkter 1. Julegaver I forbindelse med de fremtidige effektiviserings-krav, har ledelsen i UCL besluttet, at prioritere tilskud til medarbejdernes julefrokost frem for julegaver. Begrundelsen for denne prioritering er, at tilskud til julefrokosten har til formål at fremme det kollegiale sammenhold på tværs af afdelingerne i UCL. Således gives fremadrettet et fast tilskud pr. medarbejder, der deltager i den årlige juleforkost, mens julegaver til medarbejderne ophører, og derfor ikke gives i forbindelse med julen HSU tog orienteringen til efterretning. 2. Mødedage 2017 Fra 2017 vil møder i HSU, afvikles på tirsdage, dog uændret tidspunkt (kl ). HSU tog orienteringen til efterretning. 12. Eventuelt side 9/10

10 TILFØJET UNDER PKT. 1: Ved indflytning på Niels Bohrs Alle, fremgår det af lektionsplanen for de studerende, at frokostpausen har en varighed på 45 min. samt lektioner frem til kl Udgangspunktet er taget med logistiske afsæt. Medarbejdersiden bemærkede, at muligheden for så sene lektioner, ikke er optimalt for læringen samt kan evt. give problemer for nogen studerendes som følge andre forhold (f.eks. børn). Lektionsplanen evalueres efter 1. semester på Niels Bohrs Alle. Næste møde: Den 26. september 2016 (Vestre Engvej) Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde Opfølgning på temadrøftelsen ( ) vedr. implementering af ledelsesgrundlaget (udsat fra HSU-møde den ) Temadrøftelse Kompetencestrategi (arbejdsgruppe) Politik for ansvarlig forskning Nyt fra HAU Nye/reviderede politikker/retningslinjer /hjemmelgrundlag Korte punkter Opgørelse af studentermedhjælpere (aftalt i HSU ) Interne kombinationsansættelser Retningslinjer for fejring ved fratrædelse til pension Eventuelt side 10/10

11 Budgetopfølgning for perioden 1/1 til 30/4 2016

12 Budgetopfølgning for perioden 1/1 til 30/ Mio. kr. Realiseret Budget Afvigelse Overskud 3,6 2,9 0,7 Fordelt på hovedområder Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser -2,5 0,8-3,3 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 3,2 6,3-3,1 Forskning og Udvikling 1,6-1,7 3,3 Ledelse, administration og bygningsdrift 1,3-2,5 3,8 Samlet budgetafvigelse 3,6 2,9 0,7

13 Grunduddannelserne Resultat Budget Afvigelse Pædagogisk og Samfundsfaglige -4,0-1,1-2,9 Sundhedsuddannelser 1,3 2,1-0,8 Tværgående Uddannelsesudvikling 0,2-0,2 0,4 Grunduddannelser i alt -2,5 0,8-3,3 Pædagogisk og samfundsfaglige uddannelser: Negativ budgetafvigelse for uddannelserne med undtagelse af Pædagoguddannelsen Odense og Svendborg. Stå indtægter mindre en budget. Personale- og driftsomkostninger mindre end budget, inkl. løn til fratrådt vicedirektør Salg af timer mindre en budget, Move og forskningsaktiviteter Sundhedsuddannelserne: Stå indtægter, personale- og driftsomkostninger på niveau med budget Salg af timer mindre en budget, Move og forskningsaktiviteter Tværgående Uddannelsesudvikling: Færre driftsomkostninger end budget. Ikke indtægtsført midler fra likvidation af Kerteminde Kunst og Håndarbejderskole

14 Budgetopfølgning for perioden 1/1 til 30/ Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler: Overskud på 3,2 mio. kr., negativ budgetafvigelse på 3,1 mio. kr. Mindre aktivitet i eftervidereuddannelsen, diplom, fagspecifikke kurser og indtægtsdækket virksomhed. Mindre omsætning og færre personale- og driftsomkostninger. I alt 2,1 mio. mindre end budget. CFU negativ budgetafvigelse på 1 mio. kr. Indtægter på niveau med budget, mens driftsomkostninger er 0,8 mio. kr. større end budget. Reduktion i CFU tilskud fra efteråret 2016 er ikke indregnet. Indregnes fra efteråret 2016 Forskning og Innovation: Positiv budgetafvigelse på 3,3 mio. kr. Heraf udgør videncentrene 0,7 mio. kr. Resterende budgetafvigelse på 2,6 mio. kr. skyldes ikke igangsatte uddannelsesspecifikke udvikling og forskningsreserven, der ikke er udmøntet til konkrete projekter Midler til P. hd. følger budget.

15 Budgetopfølgning for perioden 1/1 til 30/ Ledelse, administration og bygningsdrift Positiv budgetafvigelse på 3,8 mio. kr. Væsentligste afvigelse er Fælles puljer, positiv afvigelse på 2,5 mio. kr. Skyldes at Move ikke er igangsat, samt mindre forbrug på direktionens pulje. Øvrige afvigelser skyldes hovedsageligt periodeforskydninger Omkostninger til ombygning af Niels Bohrs Alle påvirker ikke budgetopfølgningen Reduktion af institutionstilskuddet som følge af stats indkøbsfase 10 er indregnet med en 0,16 mio. kr. i hovedområdet.

16 Budgetopfølgning for perioden 1/1 til 30/4 2016

17 Institutionsakkreditering HSU Orientering v. Ulla Mulbjerg

18 Tidsplan institutionsakkreditering UCL 2017 Periode Aktivitet 2017 Maj Panel i høring hos UCL 25. juni 2017 Indsendelse af selvevalueringsrapport September Første institutionsbesøg Sept./ okt. Panel fastlægger audit trails Okt./ nov. UCL dokumenterer audit trails (5-6 uger) 2018 April-maj Rapportudkast i høring hos UCL Sommer/efterår Rapport til Akkrediteringsrådet og offentliggøres Sommer/efterår Akkrediteringsrådet træffer afgørelse

19 Væsentligste indsatser 2016 Justering af Kvalitetssystem pba første hele gennemførelse af kvalitetsområderne Tidsplan ift uddannelsesberetninger Anvendelse og formidling af data Kvalificering af vejledning til beretninger Samlet redigering og formidling af Kvalitetshåndbogen 1 sektion: Samlet præsentation af Kvalitetssystemet henvendt til alle uddannelsesfaglige medarbejdere og ledere i UCL. Tydeliggørelse af kvalitetssikringens formål (herunder opfyldelse af AI krav), organisering og sammenhæng mellem forskellige processer og elementer i kvalitetssikringen. Årshjul og illustrationer. 2 sektion: Opslagsegnet (opdateret) håndbog henvendt til alle medarbejdere og ledere med opgaveansvar i kvalitetssikringen. Opdatering af alle krav og processer, inkl. links til alle underliggende vejledninger og skabeloner. Præsentation af Kvalitetssystemet på og Implementering på uddannelsesudbud mhp kendskab og ejerskab

20 Udvikling af manglende elementer Evaluering af hele uddannelser : Udkast til koncept er dagsordensat i Kvalitetsgruppen pilot gennemføres E2016, 2. pilot gennemføres F2017 Koncept til sikring af vidensgrundlag/videnskapacitet (Kriterium III Videngrundlag). Udkast til koncept er dagsordensat i Kvalitetsgruppen

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser. s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand)

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 6. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5240 Odense SØ Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Konstituering af fælles LSU og LAU (lige år). Sygefraværsstatistik fra sidste år. Statistikken udsendes i begyndelsen af året til fælles

Konstituering af fælles LSU og LAU (lige år). Sygefraværsstatistik fra sidste år. Statistikken udsendes i begyndelsen af året til fælles Dagsorden til fælles LSU og LAU Mødedato 29. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 15.00 Sluttidspunkt Kl. 17.15 Mødested Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV Mødelokale Mødelokale

Læs mere

Fællesmøde med uddannelsesudvalg

Fællesmøde med uddannelsesudvalg UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fællesmøde med uddannelsesudvalg 11. November 2015 UNIVERSITY COLLEGE PROGRAM for fællesmøde for uddannelsesudvalg Kl. 12.00 12.10 Kl. 12.10 13.10 Velkomst v. rektor Erik Knudsen

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen UCL Kvalitetsgruppe Mødedato 12. september 2017 Starttidspunkt 09:00 Sluttidspunkt 10:30 Afdeling/enhed Tværgående Uddannelsesudvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent ULRM Dagsorden

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 5. december 2012

Referat fra HAU-møde den 5. december 2012 Referat fra HAU-møde den 5. december 2012 Mødedato: 5. december 2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 til 12:00 Mødested: Til stede: Blangstedgårdsvej (videokonferencelokalet) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ledelsen KomU. 1. Dagsorden Til godkendelse

Ledelsen KomU. 1. Dagsorden Til godkendelse Ledelsen KomU Mødedato: D. 19. august 2015 Starttidspunkt: kl. 9.00 Sluttidspunkt: kl. 13.00 Mødested: Asylgade Mødelokale: Pouls kontor Journalnummer: 7000-14093-2015 Deltagere: Poul Skov Dahl, Kirsten

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Mødested Videnbyen Cortex Park 26 5230 Odense M Mødelokale: Orange Meeting Room Journalnummer 0200-143-2016 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt Kl. 12.30 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødested Videokonferencer: Vejle: 3.202 på Vestre Engvej Odense: D1.02 på Blangstedgårdsvej

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) side 1/6 Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 26. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet

Referat fra bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødelokalet på

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 21. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Sted: Deltagere: Til stede ved pkt. 2: Sekretariatsbetjening: Dagsorden

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15.

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15. REFERAT Distrikts MED - Syd Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødested: Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 8. april 2014 Institut for Odontologi LSU-møde. 1. Godkendelse af dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 8. april 2014 Institut for Odontologi LSU-møde. 1. Godkendelse af dagsorden Møde den: 8. april 2014 Institut for Odontologi LSU-møde REFERAT Ellen Frandsen, Mariann Andersen, Trine Agerbæk, Helle Tolboe (fra ca. 14.00), Dirk Leonhard, Mariann Bøje, Javier Garcia, Jens Heidmann,

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref. Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 25. september 2014 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 30. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.251) Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker.

Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. 3.2.1 Det sammenlagte lokale udvalg for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Mødedato: 19. september 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.30 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 27 februar 2015 Starttidspunkt 9:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Aftale om ophavs- og videreudnyttelsesrettigheder. til undervisningsmaterialer

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Aftale om ophavs- og videreudnyttelsesrettigheder. til undervisningsmaterialer UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Aftale om ophavs- og videreudnyttelsesrettigheder til undervisningsmaterialer 27.november 2015 Indhold 1. UCLs grundlæggende værdier... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Almindelige

Læs mere