LØNSTATISTIK Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Sådan bruges lønstatistikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE ANDET MANUELT ARBEJDEE VÆRKFØRERE MV. 37 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 43 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER L LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE DIREKTE LØN Lønbegrebet direkte løn (før 2010: Beregnet betaling) fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. fra direkte løn inkl. pension m.v. indeholder således lønmodtagerens 'grundløn', samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. udregnes både for timelønnede og månedslønnede. Lønbegrebet er det lønbegreb, der kommer tættest på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet direkte løn inkl. pension m.v. (før 2010: Smalfortjeneste) fremkommer ved at fratrække løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger fra fortjenesten ekskl. genetillæg. inkl. pension m.v. indeholder lønmodtagerens 'grundløn' samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover indgår personalegoder og uregelmæssige betalinger. Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. inkl. pension m.v. indeholder såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens bidrag til pension. inkl. pension m.v. er således ikke umiddelbart sammenlignelig med den overenskomstfastsatte løn eller en grundløn. En grundløn indeholder typisk ikke pension, personalegoder, uregelmæssige betalinger (f.eks. bonusbetalinger) eller eventuelle præstations-, kvalifikationseller funktionsbestemte tillæg. PERSONALEGODER Personalegoder er opgjort som værdien af A-skattepligtige personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi. Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multimedier også i personalegoder. ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Omkostninger, som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren, kaldes Øvrige medarbejderomkostninger (før 2010: Øvrige arbejdsomkostninger). Det består af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddannelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger. Beløb til og fra offentlige kasser dækker hovedsageligt over arbejdsgivernes bidrag til AER, mens beløbet fra offentlige kasser dækker over kursusgodtgørelser, løntilskud og refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. Andre personaleomkostninger dækker over omkostninger såsom arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, firmaidræt, fester, gaver, kantinetilskud, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse samt frivilligt tegnede medarbejderrelaterede forsikringer. Bemærk, at Øvrige medarbejderomkostninger som følge af refusioner kan reducere virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud eller refusioner for udgifter til barsel). PENSION Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt bidrag til ATP. Pensionen omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. Arbejdsmarkedspension vil i de fleste tilfælde være reguleret af en overenskomst eller lokal aftale på den enkelte arbejdsplads. Andre ordninger administreret af arbejdsgiver kan omfatte privattegnede pensioner, hvortil lønmodtageren indbetaler et større eller mindre beløb. Pensionsbidraget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger består af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Arbejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtageren.

3 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2/3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1/3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. PAS PÅ ANDRE STATI STIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en lønforhandlingssituation ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale» lønforhandlinger» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbi-» drag mv.» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende» lønsystemer herunder bonus» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som» er med i statistikken» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistik-» ken. Eksemplet nederst på siden viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2013 til 2014, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. LØNSTATISTIK 2013 LØNSTATISTIK 2014 LØNSTIG- NING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1

4 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 er REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms skommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Hovedstaden > Sjælland > Syddanmark > Midtjylland > Nordjylland REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

5 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SIDE 5 > SKØN OVER PERSONALEOMKOSTNINGER Arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger Kr./pc t. % a f l øn k r/t ime Løn for arbejd e inden for normal arbejdstid Kr./time 166, Genetillæg Kr./time 11,66 Uregelmæssige betalinger Kr./time 2,99 Løn for arbejd et tid i alt , Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,3 24,09 Fritvalgs Lønkonto 5,00 Pct. 5,3 9,64 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 9,9 17,88 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,25 Pct. 0,3 0,56 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,2-0,39 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. i f.m. fravær) 4,50 Pct. 3,8 6,89 - refusioner ved fravær -0,3-0,60 Bidrag til uddannelsesfonde 0,75 kr./time 0,0 0,01 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,25 Pct. 0,3 0,57 Kontingent til DI's konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed i f.m. barns 1. sygedag 196,18 Kr./time 0,1 0,19 Feriefridage 196,18 Kr./time 2,4 4,33 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (arbejdsgiverbetalingen) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: 47,40 Kr./uge 0,8 1,44 419,00 Kr./dag 0,2 0,29 - Ved ledighed og sygdom mv. * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 - Lønmodtagernes Garantifond * 540,00 Kr./år 0,2 0,35 AUB-bidrag 3.026,00 Kr./år 1,1 1,96 - refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 697,00 Kr./år 0,2 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** 2.526,00 Kr./år 0,9 1,63 Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Aktuel sats G ns. a rbej der Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn i f.m. efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 138,6 251,13 Egne tal Kr. pr. t ime Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året. Kilde: DI

6 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 6 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger /region region 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE heraf Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 264,91 8,25 10,78 245,89 8,91 33,95 0,46 31,28 201,76 178,42 Hovedstaden 288,30 8,19 9,70 270,40 9,98 35,88 0,83 34,76 220,12 196,29 Sjælland 262,72 8,33 9,80 244,59 9,27 33,70 0,48 30,45 199,46 178,07 Syddanmark 260,14 8,53 10,54 241,07 8,53 33,05 0,42 30,92 199,21 175,01 Midtjylland 260,84 8,06 11,82 240,95 8,48 34,07 0,36 30,53 198,06 175,28 Nordjylland 256,61 8,05 10,90 237,66 9,18 33,45 0,30 29,87 194,00 170,82

7 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 7 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Håndværkspræget arbejde Hele landet ,59 177,58 197,60 182,56 Hovedstaden ,72 200,86 218,10 200,90 Sjælland ,88 177,17 198,18 183,13 Syddanmark ,22 173,61 189,90 178,07 Midtjylland ,14 175,70 191,89 179,67 Nordjylland ,26 172,81 186,46 175,42 71 Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb. Hele landet ,90 174,98 197,90 180,50 Hovedstaden ,24 180,80 210,08 187,35 Sjælland ,32 171,97 185,77 171,93 Syddanmark ,95 173,79 195,07 180,81 Midtjylland ,16 173,30 194,75 176,45 Nordjylland ,55 174,88 192,56 181, Bygningsarb., ekskl. medhjælp - basis Hele landet ,45 166,48 184,42 171,58 Hovedstaden ,44 179,03 204,60 186,33 Sjælland ,63 129,29 159,29 143,36 Syddanmark ,05 160,09 173,68 158,74 Midtjylland ,10 171,25 188,96 173,08 Nordjylland ,60 162,87 177,78 174, Tømrer- og bygningssnedk.arb. Hele landet ,96 162,29 178,99 169,25 Hovedstaden ,48 178,99 221,55 188,78 Sjælland ,43 137,60 151,32 138,72 Syddanmark ,99 149,77 165,00 150,92 Midtjylland ,76 165,12 177,84 167,58 Nordjylland ,73 161,81 175,94 173, Tømrer- og snedk.arb., byggeri Bygningssnedker, bygningssnedkermester, bygningstømrer, hustømrer, inventarsnedker, parketsnedker, snedker, tømrer, tømrer- og snedkerarbejde, byggeri 7119 Andet bygningsarb. basis Hele landet ,75 161,88 179,02 169,86 Hovedstaden ,37 178,99 224,37 189,59 Sjælland ,43 131,79 151,32 138,53 Syddanmark ,68 146,98 161,35 147,79 Midtjylland ,41 164,51 177,70 167,39 Nordjylland ,87 161,77 167,99 177,40 Hele landet ,10 180,46 197,83 182,70 Hovedstaden ,90 186,10 198,65 190,03 Sjælland ,89 162,15 197,04 166,89 Syddanmark ,67 169,33 180,47 173,58 Midtjylland ,45 192,86 206,21 189,98 Nordjylland ,83 177,95 209,08 186,57

8 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 8 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Bygningsarb., ekskl. medhjælp - finish Hele landet ,86 190,26 208,56 194,66 Hovedstaden ,57 199,38 213,46 194,37 Sjælland ,37 177,17 197,76 184,76 Syddanmark ,35 190,21 210,88 202,01 Midtjylland ,40 190,37 204,95 188,96 Nordjylland ,54 192,37 208,10 196, Arb. isolering af bygninger Arbejde med isolering af bygninger, isolatør, isolerer, isoleringsmontør Montørarb. klima- og køleteknik Kølemekaniker, kølemontør, montørarbejde inden for klima- og køleteknik Hele landet ,27 186,52 204,46 189,84 Hovedstaden ,23 182,45 205,62 186,21 Sjælland ,07 185,77 215,34 193,80 Syddanmark ,69 181,79 201,23 190,58 Midtjylland ,95 166,32 185,28 163,83 Nordjylland ,91 192,17 205,19 194,93 Hele landet ,35 185,36 205,39 188,56 Hovedstaden ,34 205,59 217,46 195,48 Sjælland..... Syddanmark ,50 184,87 206,34 188,86 Midtjylland ,86 191,01 201,47 191,69 Nordjylland ,77 178,42 209,56 191, Malere og arb. rensning af bygninger Hele landet ,92 167,02 184,35 170,77 Hovedstaden ,70 164,02 183,44 169,01 Sjælland ,72 159,99 170,27 169,85 Syddanmark ,84 175,88 189,21 176,83 Midtjylland ,39 160,40 177,31 166,10 Nordjylland ,25 175,42 184,40 173, Sprøjtelakererarb. Autolakerer, autolakerermester, automaler, autosprøjtelakerer, cykellakerer, lakmester, maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, sprøjtelakerer, sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, vognmaler 72 Metal- og maskinarb. Hele landet ,04 168,46 185,45 173,62 Hovedstaden ,04 183,13 216,19 193,89 Sjælland ,89 153,67 169,93 157,49 Syddanmark ,65 178,50 192,33 178,86 Midtjylland ,48 162,95 182,60 169,54 Nordjylland ,56 164,49 178,94 169,42 Hele landet ,12 178,43 197,01 182,78 Hovedstaden ,28 202,51 216,77 201,69 Sjælland ,75 177,21 197,31 183,52 Syddanmark ,11 175,13 190,16 179,50 Midtjylland ,28 177,68 191,71 179,94 Nordjylland ,24 172,57 184,41 173,28

9 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 9 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Hele landet ,80 172,17 187,21 176,71 Hovedstaden ,35 181,90 205,03 189,01 Sjælland ,30 170,74 186,02 176,57 Syddanmark ,00 170,12 182,67 174,28 Midtjylland ,74 176,70 191,88 179,83 Nordjylland ,11 169,13 178,36 168, Svejsearb. og skærebrænding El-svejser, håndsvejser, kedelsvejser, maskinsvejser, punktsvejser, rørsvejser, skibssvejser, svejsearbejde og skærebrænding, svejsemester, svejser, welder (offshore) Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, karosserimager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, kobbersmed, kobbersmedemester, møntarbejder, pladesmed, pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Stålkonstruktionsarb. Konstruktionssmed, nitter, nittermester, skibsbygger, stålkonstruktionsarbejde, stålmester, stålmontør Hele landet ,24 174,77 188,02 179,11 Hovedstaden ,60 171,64 175,20 169,17 Sjælland ,00 159,52 175,17 166,83 Syddanmark ,03 171,02 184,88 176,60 Midtjylland ,11 186,21 203,84 187,63 Nordjylland ,95 170,71 177,23 171,94 Hele landet ,73 169,58 189,03 173,40 Hovedstaden ,37 202,79 218,13 203,31 Sjælland ,10 183,12 211,45 187,32 Syddanmark ,53 170,63 181,06 170,11 Midtjylland ,99 166,39 183,81 168,37 Nordjylland ,12 155,36 168,47 157,89 Hele landet ,47 169,65 184,34 175,90 Hovedstaden ,84 194,27 212,33 196,19 Sjælland ,27 175,61 182,78 183,00 Syddanmark ,00 169,76 180,44 174,29 Midtjylland ,64 165,32 178,12 172,05 Nordjylland ,99 180,54 184,42 177, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,14 177,57 193,49 181,25 Hovedstaden ,14 201,58 214,41 200,03 Sjælland ,40 176,60 193,00 183,94 Syddanmark ,31 177,20 191,61 180,56 Midtjylland ,57 175,74 186,03 176,90 Nordjylland ,28 170,61 181,74 170, Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, grovsmed, grovsmedemester, landbrugssmed, smed, smedearbejde, smedemester, støberismed, vognsmed Hele landet ,69 178,87 193,52 182,57 Hovedstaden ,15 199,35 211,07 199,97 Sjælland ,88 181,16 199,06 189,33 Syddanmark ,69 178,73 192,65 182,67 Midtjylland ,46 176,58 186,69 176,95 Nordjylland ,08 177,07 184,87 177,60

10 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 10 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Værktøjsmagerarb. Bøssemager, kleinsmed, kleinsmedemester, knivmager, låsesmed, modelsmed, vægtsmed, værktøjsarbejder, værktøjsmager, værktøjsmagerarbejde, værktøjsmagermester, værktøjssmed Operatørarb. mv. metalforarb.maskiner Autoklavørsmed, drejer, fræser, maskinarbejder, maskinbygger, maskinfræser, maskinhøvler, maskinmekaniker, maskinmontør, maskinopstiller, maskinsmed, maskinsmedemester, metaldrejer, operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, opstiller, plastmager, værkstedsfræser 723 Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret Mek.arb., person- og varev. Automontør, autotekniker, bilmekaniker, biltekniker, mekanikerarbejde, person- og varevognsmekanikerarbejde, person- og varevogne, personvognsmekaniker Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, mekaniker (lastvogne), mekanikerarbejde (lastvogne), fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,24 179,50 195,69 183,55 Hovedstaden ,13 201,94 224,50 210,33 Sjælland ,90 175,59 191,86 178,61 Syddanmark ,39 179,78 195,02 182,68 Midtjylland ,34 178,26 189,58 180,04 Nordjylland ,77 165,82 185,24 170,85 Hele landet ,95 175,62 192,96 180,09 Hovedstaden ,15 204,25 214,41 198,77 Sjælland ,12 173,73 187,67 181,91 Syddanmark ,78 174,61 189,84 178,72 Midtjylland ,23 174,19 184,57 176,03 Nordjylland ,58 167,22 179,14 165,12 Hele landet ,00 186,30 206,74 189,71 Hovedstaden ,39 206,17 225,55 206,40 Sjælland ,22 183,12 206,19 186,08 Syddanmark ,82 177,18 194,74 182,23 Midtjylland ,81 183,00 198,93 185,57 Nordjylland ,42 182,74 196,58 181,33 Hele landet ,96 182,99 201,56 185,43 Hovedstaden ,31 197,78 213,42 198,34 Sjælland ,74 182,52 206,14 185,21 Syddanmark ,87 174,79 192,28 177,27 Midtjylland ,76 182,91 199,33 185,57 Nordjylland ,29 178,17 192,88 178,44 Hele landet ,68 175,29 197,78 180,38 Hovedstaden ,12 197,90 214,27 197,56 Sjælland ,92 169,47 194,43 176,30 Syddanmark ,54 166,78 186,57 170,39 Midtjylland ,12 177,44 191,42 179,83 Nordjylland ,82 163,70 177,67 169,63 Hele landet ,20 186,51 200,53 187,66 Hovedstaden ,70 192,13 201,86 194,77 Sjælland ,55 195,97 212,78 197,04 Syddanmark ,89 179,62 191,68 181,12 Midtjylland ,09 188,47 201,48 188,51 Nordjylland ,50 185,33 197,12 184,72

11 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 11 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Mek.arb., and. omr. Knallertmekaniker, knallertmontør, mekanikerarbejde, andre områder, motorcykelmekaniker Flymek.arb. Flymekaniker, flymekanikerarbejde, flymekanikermester, flymontør, flyreparatør, hangarmester Mek.arb., landbrugs- og industrimaskiner Kranmekaniker, kranmontør, kranreparatør, landbrugsmekaniker, landbrugsmontør, mechanic (offshore), mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner, servicemekaniker, skibsmontør 73 Præcisionshåndv. og grafisk arb. 731 Præcisionshåndv. 732 Grafisk arb., fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,64 194,48 209,59 196,32 Hovedstaden ,42 202,61 216,35 203,17 Sjælland ,89 194,45 209,02 196,50 Syddanmark ,03 185,98 202,02 187,86 Midtjylland ,87 203,90 212,53 204,88 Nordjylland ,90 186,08 195,43 188,40 Hele landet ,99 229,87 240,88 223,05 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark..... Midtjylland..... Nordjylland..... Hele landet ,54 194,07 206,52 198,21 Hovedstaden ,30 205,79 220,71 212,15 Sjælland ,75 192,12 207,72 203,74 Syddanmark ,44 183,77 199,75 201,07 Midtjylland ,22 188,56 199,32 187,47 Nordjylland ,16 186,66 203,08 190,72 Hele landet ,10 178,15 201,43 179,37 Hovedstaden ,87 197,04 212,70 193,04 Sjælland ,60 197,89 200,78 194,63 Syddanmark ,00 162,24 175,26 164,99 Midtjylland ,90 171,57 198,97 175,47 Nordjylland ,70 155,65 166,39 161,01 Hele landet ,30 169,99 190,77 172,83 Hovedstaden ,59 186,32 204,88 185,08 Sjælland..... Syddanmark ,63 162,24 172,71 163,65 Midtjylland ,94 165,44 173,26 167,25 Nordjylland ,70 152,16 164,78 155,60 Hele landet ,67 195,09 209,66 186,69 Hovedstaden ,49 205,22 224,21 202,88 Sjælland ,69 198,49 200,78 198,06 Syddanmark ,21 159,29 209,32 168,86 Midtjylland ,03 191,51 203,21 180,16 Nordjylland ,82 160,08 174,33 163,78

12 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 12 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 74 Arb. el og elektron. omr. 741 Install.- og rep. af el udstyr Elektrikerarb. Belysningsmontør, chefelektriker, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker (elektronik), elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør 742 Install.- og rep. af elektronik mv Elektronikmek.arb. Alarmmontør, antennemekaniker, antennemester, antennemontør, automatmekaniker, automatmester, automatmontør, edb-montør, elektronikmekanikerarbejde, elektronikreparatør, radioreparatør, tv-reparatør, videotekniker, fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,88 190,95 213,28 197,86 Hovedstaden ,12 205,86 227,45 211,54 Sjælland ,33 190,03 215,46 197,40 Syddanmark ,95 183,42 203,87 190,22 Midtjylland ,31 186,03 206,83 194,00 Nordjylland ,28 187,19 202,45 194,40 Hele landet ,69 190,09 213,65 198,00 Hovedstaden ,71 204,61 227,92 210,32 Sjælland ,73 194,15 216,97 203,04 Syddanmark ,47 182,64 201,94 189,46 Midtjylland ,88 186,19 208,05 195,43 Nordjylland ,57 185,45 202,37 194,59 Hele landet ,61 190,24 211,80 198,97 Hovedstaden ,33 203,22 217,47 209,86 Sjælland ,99 194,95 213,71 201,88 Syddanmark ,79 185,67 204,69 192,14 Midtjylland ,89 186,03 207,22 195,75 Nordjylland ,69 194,06 212,97 206,47 Hele landet ,94 191,91 218,66 198,49 Hovedstaden ,54 206,49 230,71 210,39 Sjælland ,76 189,76 219,67 204,74 Syddanmark ,91 181,87 202,15 188,98 Midtjylland ,17 187,79 208,36 195,37 Nordjylland ,28 181,38 195,70 186,01 Hele landet ,55 193,83 212,40 197,32 Hovedstaden ,13 208,34 221,04 215,42 Sjælland ,01 156,08 203,55 177,24 Syddanmark ,57 185,78 211,36 193,80 Midtjylland ,68 183,14 203,39 189,53 Nordjylland ,97 193,33 203,86 193,11 Hele landet ,56 193,37 211,99 196,74 Hovedstaden ,77 208,21 221,04 216,08 Sjælland ,01 156,08 203,55 177,24 Syddanmark ,57 185,66 212,95 194,37 Midtjylland ,54 182,74 203,39 189,07 Nordjylland ,78 192,67 202,06 190,78

13 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 13 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,92 167,06 180,31 170,02 Hovedstaden ,90 170,44 213,73 189,31 Sjælland ,67 162,78 171,94 164,31 Syddanmark ,39 166,36 175,28 164,43 Midtjylland ,69 167,15 179,69 171,74 Nordjylland ,96 168,95 184,57 171, Arb. nærings- og nydelsesmiddelomr. Hele landet ,18 169,12 181,65 172,08 Hovedstaden ,27 155,84 164,69 159,29 Sjælland ,65 164,53 170,72 164,42 Syddanmark ,74 169,07 178,53 170,00 Midtjylland ,76 169,52 182,73 175,57 Nordjylland ,55 171,36 186,99 171, Frem. af mejeriprodukt. Fremstilling af mejeriprodukter, ismester, mejerist, ostemejerist, ostemester 752 Håndværksp. arb. i træindustri Møbelsnedk.arb. Antiksnedker, dekoratørsnedker, dekupør, finermester, industrisnedker, modelbygger, modelmager, modelsnedker, modelsnedkermester, møbelpolerer, møbelsnedker, møbelsnedkerarbejde, møbelsnedkermester, stolemager Operatørarb. mv. træbearb.maskiner Maskindrejer, maskinsnedker, maskinsnedkermester, møbeldrejer, operatørog opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner, trædrejer, trædrejermester Hele landet ,01 170,83 184,72 176,91 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,22 170,97 184,09 176,24 Midtjylland ,02 170,32 184,51 177,83 Nordjylland..... Hele landet ,30 153,18 167,10 157,79 Hovedstaden ,71 172,65 189,19 177,02 Sjælland ,72 143,87 174,99 149,75 Syddanmark ,34 139,36 157,35 145,04 Midtjylland ,56 153,39 165,99 161,72 Nordjylland ,21 166,20 171,59 169,05 Hele landet ,21 152,66 161,97 153,67 Hovedstaden ,33 158,77 185,18 168,76 Sjælland ,21 178,69 180,54 164,04 Syddanmark ,47 144,45 171,05 152,67 Midtjylland ,17 152,66 159,45 152,59 Nordjylland ,49 150,47 164,22 151,55 Hele landet ,48 153,25 168,05 158,72 Hovedstaden..... Sjælland ,72 141,26 154,59 144,12 Syddanmark ,91 138,18 156,28 144,16 Midtjylland ,06 154,88 169,21 165,21 Nordjylland ,34 166,67 176,18 171,55

14 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 14 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Andet håndværksp. arb. Hele landet ,09 178,83 213,21 191,47 Hovedstaden ,61 210,14 254,19 219,78 Sjælland ,90 168,17 180,71 180,72 Syddanmark ,91 163,75 195,70 176,65 Midtjylland ,14 180,54 201,98 186,83 Nordjylland ,78 167,53 189,37 174, Kval.kontrol mv. produkt., ej nær.midl. Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) Hele landet ,71 177,03 215,11 193,50 Hovedstaden ,60 200,72 254,92 215,37 Sjælland ,61 165,60 170,34 180,39 Syddanmark ,07 156,14 194,01 173,73 Midtjylland ,03 186,63 218,72 201,02 Nordjylland ,92 180,22 202,73 181,52

15 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 15 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger /region region 8 OPERATØR-,MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. heraf Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 247,63 8,92 14,25 224,46 7,99 32,35 0,19 28,11 183,32 162,24 Hovedstaden 256,63 8,06 14,55 234,02 7,20 33,16 0,25 28,71 190,62 170,98 Sjælland 244,45 8,70 12,73 223,02 7,88 32,08 0,17 27,15 181,63 162,74 Syddanmark 249,37 9,82 14,17 225,37 8,22 32,39 0,21 28,66 185,03 161,92 Midtjylland 246,17 8,37 15,55 222,24 8,34 32,19 0,18 27,99 180,94 160,09 Nordjylland 238,40 9,24 12,05 217,11 7,58 31,85 0,11 27,12 177,39 157,16

16 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 16 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatør-,monterings- og transportarb. Hele landet ,29 159,69 179,89 165,46 Hovedstaden ,04 165,08 183,35 174,12 Sjælland ,07 159,07 187,09 166,17 Syddanmark ,14 158,21 178,12 165,04 Midtjylland ,05 157,71 179,28 163,29 Nordjylland ,34 156,03 177,30 160,58 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,68 162,90 188,18 168,33 Hovedstaden ,73 170,13 192,97 181,26 Sjælland ,86 163,43 194,70 169,85 Syddanmark ,93 162,80 185,44 168,00 Midtjylland ,55 160,69 187,67 166,13 Nordjylland ,62 161,15 186,18 163, Operatørarb. anlæg mined. og råstofudv. Hele landet ,96 155,52 186,92 174,07 Hovedstaden ,80 215,17 268,85 218,63 Sjælland ,57 216,95 246,60 203,31 Syddanmark ,79 147,64 168,49 162,20 Midtjylland ,13 150,34 180,26 166,66 Nordjylland ,43 159,03 164,22 173, Operatørarb. frem. cementprodukt. o.l. Betonarbejder, betonblander, betonmager, betonmester, betonstøber, cementarbejder, cementbrænder, cementmøller, eternitarbejder, kalkværksarbejder, kryolitarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af cementsten- og andre råstofprodukter Hele landet ,94 154,00 179,68 169,23 Hovedstaden ,47 205,43 268,85 209,64 Sjælland..... Syddanmark ,98 144,80 155,84 154,16 Midtjylland ,13 150,34 180,26 166,71 Nordjylland ,26 160,00 167,22 178, Operatørarb. forarb. og færdigg. metal Hele landet ,85 153,89 169,53 159,73 Hovedstaden ,85 163,00 176,25 168,73 Sjælland ,42 149,65 170,85 157,26 Syddanmark ,60 159,10 172,60 167,89 Midtjylland ,48 151,14 166,09 154,60 Nordjylland ,65 142,44 156,90 145, Operatørarb. forarb. metal Formbygger, hærdemester, hærder, jernstøber, operatørarbejde ved forarbejdning af metal, ovnbrænder, ovnpasser, ovnsætter, ovnsættermester, støberiarbejder, stålarbejder, stålvalser, stålværksarbejder, trykstøber, valsemester, valser, valseværkarbejder Hele landet ,02 153,92 169,66 159,94 Hovedstaden ,78 162,78 176,34 168,19 Sjælland ,31 148,67 171,22 157,23 Syddanmark ,03 159,20 173,10 168,56 Midtjylland ,78 151,20 166,53 154,90 Nordjylland ,30 141,48 152,52 143,70

17 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 17 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatørarb. overfladebehandl. metal Hele landet ,74 153,76 168,90 157,67 Hovedstaden ,79 169,80 174,10 183,71 Sjælland..... Syddanmark ,79 158,33 168,28 161,91 Midtjylland ,06 150,62 163,56 151,22 Nordjylland ,25 157,60 176,89 158, Operatørarb. frem. af kem. prod. mv. Hele landet ,31 164,94 188,90 172,63 Hovedstaden ,68 194,05 212,91 199,06 Sjælland ,35 152,45 165,95 150,32 Syddanmark ,53 157,68 161,87 163,11 Midtjylland ,20 154,07 166,69 155,25 Nordjylland Operatørarb. frem. af kemiske produk. Hele landet ,31 164,94 188,90 172,69 Hovedstaden ,68 194,05 212,91 199,06 Sjælland ,35 152,45 165,12 148,65 Syddanmark ,54 157,68 161,87 163,23 Midtjylland ,37 154,07 166,47 155,23 Nordjylland Operatørarb. frem. kemi. i medicinal Medicinalarbejder, medicinalassistent, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Operatørarb. frem. kemi., ej medicinal Ammunitionsarbejder, elementstøber, kalkbrænder, kalkmester, kemikaliearbejder, knusemester, krudtværksarbejder, lakkoger, limkoger, lysestøber, mørtelmester, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri, raffinaderiarbejder, raffinør, syrearbejder, syremester, vokskoger Hele landet ,01 194,60 210,68 197,86 Hovedstaden ,55 195,31 212,45 200,97 Sjælland..... Syddanmark..... Midtjylland..... Nordjylland..... Hele landet ,54 158,07 167,62 162,67 Hovedstaden ,37 185,23 213,21 192,49 Sjælland..... Syddanmark ,58 157,68 161,87 162,90 Midtjylland ,37 154,07 166,47 155,23 Nordjylland Oper. af maskiner frem. af gummi mv. Hele landet ,18 156,26 177,11 165,50 Hovedstaden ,80 177,84 275,35 208,64 Sjælland ,84 158,71 185,28 163,34 Syddanmark ,72 153,22 163,52 156,47 Midtjylland ,55 162,42 181,34 164,41 Nordjylland ,01 144,47 162,41 150,45

18 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 18 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatørarb. frem. af plast Hele landet ,95 153,38 170,93 163,50 Hovedstaden ,58 192,40 294,87 219,71 Sjælland ,61 149,42 182,02 160,33 Syddanmark ,39 151,59 159,48 153,81 Midtjylland ,46 162,03 172,81 159,86 Nordjylland ,31 138,11 147,11 141, Operatørarb. frem. plast videreforarb. Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning Operatørarb. frem. plastprodukt. Bådestøber (plast), operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter, plasticstøber, plasticsvejser, sprøjtestøber, sprøjtetekniker Operatørarb. frem. papirprodukt. Emballagearbejder, kartonnagearbejder, kartonnageassistent, konvolutarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter, papirindustriarbejder, papirskærer, papirvarearbejder, æskearbejder Hele landet ,68 168,97 179,13 168,63 Hovedstaden ,94 161,59 199,44 185,90 Sjælland ,48 144,88 158,71 152,39 Syddanmark ,81 171,33 178,36 168,91 Midtjylland ,83 178,24 183,93 180,33 Nordjylland ,03 140,19 169,01 147,79 Hele landet ,24 152,25 167,38 162,78 Hovedstaden ,28 200,07 296,21 224,19 Sjælland ,69 151,84 184,41 161,23 Syddanmark ,61 149,53 156,32 151,28 Midtjylland ,27 158,31 168,83 157,90 Nordjylland ,68 137,23 146,76 140,57 Hele landet ,61 174,76 187,43 177,20 Hovedstaden ,40 157,94 175,35 167,11 Sjælland..... Syddanmark ,70 171,14 178,22 174,98 Midtjylland ,29 183,73 189,58 180,82 Nordjylland Operatørarb. frem. af tekstilprod. mv. Hele landet ,70 139,22 158,35 146,94 Hovedstaden ,44 144,36 158,56 150,56 Sjælland ,57 167,60 199,72 176,71 Syddanmark ,11 135,02 149,83 140,23 Midtjylland ,04 141,74 153,17 143,28 Nordjylland ,41 126,62 136,00 133, Operatørarb. frem. af næringsmidl. mv. Hele landet ,82 178,81 196,49 174,35 Hovedstaden ,37 165,48 186,76 171,94 Sjælland ,16 168,07 196,23 170,05 Syddanmark ,90 182,98 195,08 176,58 Midtjylland ,59 185,76 197,80 176,77 Nordjylland ,52 173,65 197,23 171,28

19 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 19 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatørarb. frem. af næringsmidl. mv. Hele landet ,82 178,81 196,49 174,35 Hovedstaden ,37 165,48 186,76 171,94 Sjælland ,16 168,07 196,23 170,05 Syddanmark ,90 182,98 195,08 176,58 Midtjylland ,59 185,76 197,80 176,77 Nordjylland ,52 173,65 197,23 171, Indus. slagteriarb. mv., ekskl. fjerkræ Fedtmester, fedtsmelter, filetmester (industri), filetskærer (industri), industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ), kødopskærer, pølsemager, pølsemester, skinkemester, slagteriarbejder, tarmarbejder, tarmmester, tarmrenser, udbener Indus. slagteriarb. mv., fjerkræ Filetskærer (fjerkræindustri), fjerkrærenser, fjerkræslagter, industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkrærenser Behandl. råvarer i fiskeindustri Behandling af råvarer i fiskeindustri, filetskærer (fiskeriindustri), fiskeindustriarbejder, lakseskærer Arb. færdigv.prod. i næringsmidl. mv. Arb. med færdigvareproduktion i næringsog nydelsesmiddelindu., bageriarb., bageriass., biskuitarb., bryggeriarb., bryggeriass., bryggeriformand, brænderiarb., brødarb., chokoladearb., cigararb., cigaretarb., cigarillosarb., cigarillos-, cigarsorterer, kaffebrænder, kaffemester, kafferister, karduserer, kiksmester, kogemesterkoger, konfekturearb., kærnemagermester, malteriarb., marcipanarb., maskinruller, maskinstripper, mejeriarb., mineralvandsarb., mosteriarb., mostmester, mælkeass., møllemester, møller, mølleriarb., osteriarb., overtrækker, røgeriarb., salatarb., skråtobakspinder, skærer, slicemester, sukkerarb., sukkerhusarb., sukkerkoger, sukkermester, sukkervarearb., tappemester, tapper, tapperiarb. tapperiass., tobaksarb., tobakspinder, tobakssorterer, vinarb., vintapper, ølbrygger, ølmedhj. Hele landet ,80 195,39 203,56 194,72 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,10 191,36 198,27 190,53 Midtjylland ,53 196,85 204,44 197,81 Nordjylland ,06 198,32 207,47 196,99 Hele landet ,07 140,27 164,59 147,55 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark..... Midtjylland..... Nordjylland ,44 142,33 166,64 151,53 Hele landet ,42 136,47 151,33 141,48 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,69 151,67 161,38 147,52 Midtjylland ,74 140,14 146,63 141,59 Nordjylland ,22 131,44 140,96 137,05 Hele landet ,50 158,07 174,48 160,55 Hovedstaden ,82 161,72 168,62 166,09 Sjælland ,92 143,66 164,34 152,79 Syddanmark ,80 164,78 185,76 166,31 Midtjylland ,52 154,23 169,45 157,02 Nordjylland ,36 165,90 178,81 163, Operatørarb. træforarb. og papirfrem. Hele landet ,75 158,07 174,12 160,26 Hovedstaden..... Sjælland ,73 171,16 188,54 178,96 Syddanmark ,13 160,40 172,82 158,98 Midtjylland ,64 156,16 180,21 162,16 Nordjylland ,78 149,90 164,30 151,41

20 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 20 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE Operatørarb. frem. papirprodukt. mv. Crepemester, crepeoperatør, operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter, papirtilskærer, rulleskærer Operatørarb. træforarb. Operatørarbejde ved træforarbejdning, savfører, savværksmedhjælper, snedkerarbejder, træarbejder, træindustriarbejder, træværksarbejder, fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,96 157,23 175,54 164,15 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,37 156,60 166,65 156,87 Midtjylland..... Nordjylland..... Hele landet ,50 158,68 174,00 159,43 Hovedstaden..... Sjælland ,28 139,53 160,28 149,28 Syddanmark ,04 166,80 173,14 160,07 Midtjylland ,18 155,52 179,82 160,29 Nordjylland ,78 149,90 164,30 151, Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,60 161,19 180,53 167,70 Hovedstaden ,18 169,36 181,20 169,39 Sjælland ,04 159,36 204,42 176,01 Syddanmark ,04 162,45 185,28 173,68 Midtjylland ,49 155,57 176,91 160,97 Nordjylland ,80 161,48 173,23 160, Operatørarb. frem. glas og keramik Brænder, figurmager, gipsbrænder, gipsstøber, glasarbejder, glaserer, glasmontør, glasskærer, glassmelter, lervarearbejder, operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik, porcelænsarbejder, porcelænsbrænder, porcelænsstøber, teglbrænder, teglmester, teglværksarbejder Hele landet ,62 160,64 175,33 165,91 Hovedstaden ,02 141,18 142,14 153,92 Sjælland..... Syddanmark ,45 150,62 151,04 147,04 Midtjylland ,86 173,05 191,34 181,37 Nordjylland ,24 170,53 175,76 172, Operatørarb. dampmaskine- og kedelanlæg Hele landet ,66 200,16 236,18 214,70 Hovedstaden ,52 207,09 236,18 217,92 Sjælland Syddanmark ,76 220,10 290,27 241,53 Midtjylland ,15 174,92 200,23 186,13 Nordjylland ,10 166,56 179,80 178, Operatørarb. maskiner pakn., mærkn. mv. Banderolør, operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning Hele landet ,05 168,81 179,12 166,32 Hovedstaden ,79 174,85 178,20 173,34 Sjælland ,91 144,52 146,73 147,32 Syddanmark ,85 169,82 180,72 169,18 Midtjylland ,66 149,68 184,11 161,37 Nordjylland ,92 169,26 178,93 161,88

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere