LØNSTATISTIK Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Sådan bruges lønstatistikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE ANDET MANUELT ARBEJDEE VÆRKFØRERE MV. 37 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 43 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER L LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE DIREKTE LØN Lønbegrebet direkte løn (før 2010: Beregnet betaling) fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. fra direkte løn inkl. pension m.v. indeholder således lønmodtagerens 'grundløn', samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. udregnes både for timelønnede og månedslønnede. Lønbegrebet er det lønbegreb, der kommer tættest på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet direkte løn inkl. pension m.v. (før 2010: Smalfortjeneste) fremkommer ved at fratrække løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger fra fortjenesten ekskl. genetillæg. inkl. pension m.v. indeholder lønmodtagerens 'grundløn' samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover indgår personalegoder og uregelmæssige betalinger. Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. inkl. pension m.v. indeholder såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens bidrag til pension. inkl. pension m.v. er således ikke umiddelbart sammenlignelig med den overenskomstfastsatte løn eller en grundløn. En grundløn indeholder typisk ikke pension, personalegoder, uregelmæssige betalinger (f.eks. bonusbetalinger) eller eventuelle præstations-, kvalifikationseller funktionsbestemte tillæg. PERSONALEGODER Personalegoder er opgjort som værdien af A-skattepligtige personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi. Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multimedier også i personalegoder. ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Omkostninger, som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren, kaldes Øvrige medarbejderomkostninger (før 2010: Øvrige arbejdsomkostninger). Det består af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddannelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger. Beløb til og fra offentlige kasser dækker hovedsageligt over arbejdsgivernes bidrag til AER, mens beløbet fra offentlige kasser dækker over kursusgodtgørelser, løntilskud og refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. Andre personaleomkostninger dækker over omkostninger såsom arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, firmaidræt, fester, gaver, kantinetilskud, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse samt frivilligt tegnede medarbejderrelaterede forsikringer. Bemærk, at Øvrige medarbejderomkostninger som følge af refusioner kan reducere virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud eller refusioner for udgifter til barsel). PENSION Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt bidrag til ATP. Pensionen omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. Arbejdsmarkedspension vil i de fleste tilfælde være reguleret af en overenskomst eller lokal aftale på den enkelte arbejdsplads. Andre ordninger administreret af arbejdsgiver kan omfatte privattegnede pensioner, hvortil lønmodtageren indbetaler et større eller mindre beløb. Pensionsbidraget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger består af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Arbejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtageren.

3 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2/3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1/3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. PAS PÅ ANDRE STATI STIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en lønforhandlingssituation ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale» lønforhandlinger» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbi-» drag mv.» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende» lønsystemer herunder bonus» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som» er med i statistikken» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistik-» ken. Eksemplet nederst på siden viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2013 til 2014, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. LØNSTATISTIK 2013 LØNSTATISTIK 2014 LØNSTIG- NING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1

4 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 er REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms skommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Hovedstaden > Sjælland > Syddanmark > Midtjylland > Nordjylland REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

5 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SIDE 5 > SKØN OVER PERSONALEOMKOSTNINGER Arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger Kr./pc t. % a f l øn k r/t ime Løn for arbejd e inden for normal arbejdstid Kr./time 166, Genetillæg Kr./time 11,66 Uregelmæssige betalinger Kr./time 2,99 Løn for arbejd et tid i alt , Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,3 24,09 Fritvalgs Lønkonto 5,00 Pct. 5,3 9,64 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 9,9 17,88 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,25 Pct. 0,3 0,56 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,2-0,39 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. i f.m. fravær) 4,50 Pct. 3,8 6,89 - refusioner ved fravær -0,3-0,60 Bidrag til uddannelsesfonde 0,75 kr./time 0,0 0,01 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,25 Pct. 0,3 0,57 Kontingent til DI's konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed i f.m. barns 1. sygedag 196,18 Kr./time 0,1 0,19 Feriefridage 196,18 Kr./time 2,4 4,33 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (arbejdsgiverbetalingen) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: 47,40 Kr./uge 0,8 1,44 419,00 Kr./dag 0,2 0,29 - Ved ledighed og sygdom mv. * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 - Lønmodtagernes Garantifond * 540,00 Kr./år 0,2 0,35 AUB-bidrag 3.026,00 Kr./år 1,1 1,96 - refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 697,00 Kr./år 0,2 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** 2.526,00 Kr./år 0,9 1,63 Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Aktuel sats G ns. a rbej der Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn i f.m. efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 138,6 251,13 Egne tal Kr. pr. t ime Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året. Kilde: DI

6 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 6 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger /region region 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE heraf Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 264,91 8,25 10,78 245,89 8,91 33,95 0,46 31,28 201,76 178,42 Hovedstaden 288,30 8,19 9,70 270,40 9,98 35,88 0,83 34,76 220,12 196,29 Sjælland 262,72 8,33 9,80 244,59 9,27 33,70 0,48 30,45 199,46 178,07 Syddanmark 260,14 8,53 10,54 241,07 8,53 33,05 0,42 30,92 199,21 175,01 Midtjylland 260,84 8,06 11,82 240,95 8,48 34,07 0,36 30,53 198,06 175,28 Nordjylland 256,61 8,05 10,90 237,66 9,18 33,45 0,30 29,87 194,00 170,82

7 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 7 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Håndværkspræget arbejde Hele landet ,59 177,58 197,60 182,56 Hovedstaden ,72 200,86 218,10 200,90 Sjælland ,88 177,17 198,18 183,13 Syddanmark ,22 173,61 189,90 178,07 Midtjylland ,14 175,70 191,89 179,67 Nordjylland ,26 172,81 186,46 175,42 71 Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb. Hele landet ,90 174,98 197,90 180,50 Hovedstaden ,24 180,80 210,08 187,35 Sjælland ,32 171,97 185,77 171,93 Syddanmark ,95 173,79 195,07 180,81 Midtjylland ,16 173,30 194,75 176,45 Nordjylland ,55 174,88 192,56 181, Bygningsarb., ekskl. medhjælp - basis Hele landet ,45 166,48 184,42 171,58 Hovedstaden ,44 179,03 204,60 186,33 Sjælland ,63 129,29 159,29 143,36 Syddanmark ,05 160,09 173,68 158,74 Midtjylland ,10 171,25 188,96 173,08 Nordjylland ,60 162,87 177,78 174, Tømrer- og bygningssnedk.arb. Hele landet ,96 162,29 178,99 169,25 Hovedstaden ,48 178,99 221,55 188,78 Sjælland ,43 137,60 151,32 138,72 Syddanmark ,99 149,77 165,00 150,92 Midtjylland ,76 165,12 177,84 167,58 Nordjylland ,73 161,81 175,94 173, Tømrer- og snedk.arb., byggeri Bygningssnedker, bygningssnedkermester, bygningstømrer, hustømrer, inventarsnedker, parketsnedker, snedker, tømrer, tømrer- og snedkerarbejde, byggeri 7119 Andet bygningsarb. basis Hele landet ,75 161,88 179,02 169,86 Hovedstaden ,37 178,99 224,37 189,59 Sjælland ,43 131,79 151,32 138,53 Syddanmark ,68 146,98 161,35 147,79 Midtjylland ,41 164,51 177,70 167,39 Nordjylland ,87 161,77 167,99 177,40 Hele landet ,10 180,46 197,83 182,70 Hovedstaden ,90 186,10 198,65 190,03 Sjælland ,89 162,15 197,04 166,89 Syddanmark ,67 169,33 180,47 173,58 Midtjylland ,45 192,86 206,21 189,98 Nordjylland ,83 177,95 209,08 186,57

8 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 8 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Bygningsarb., ekskl. medhjælp - finish Hele landet ,86 190,26 208,56 194,66 Hovedstaden ,57 199,38 213,46 194,37 Sjælland ,37 177,17 197,76 184,76 Syddanmark ,35 190,21 210,88 202,01 Midtjylland ,40 190,37 204,95 188,96 Nordjylland ,54 192,37 208,10 196, Arb. isolering af bygninger Arbejde med isolering af bygninger, isolatør, isolerer, isoleringsmontør Montørarb. klima- og køleteknik Kølemekaniker, kølemontør, montørarbejde inden for klima- og køleteknik Hele landet ,27 186,52 204,46 189,84 Hovedstaden ,23 182,45 205,62 186,21 Sjælland ,07 185,77 215,34 193,80 Syddanmark ,69 181,79 201,23 190,58 Midtjylland ,95 166,32 185,28 163,83 Nordjylland ,91 192,17 205,19 194,93 Hele landet ,35 185,36 205,39 188,56 Hovedstaden ,34 205,59 217,46 195,48 Sjælland..... Syddanmark ,50 184,87 206,34 188,86 Midtjylland ,86 191,01 201,47 191,69 Nordjylland ,77 178,42 209,56 191, Malere og arb. rensning af bygninger Hele landet ,92 167,02 184,35 170,77 Hovedstaden ,70 164,02 183,44 169,01 Sjælland ,72 159,99 170,27 169,85 Syddanmark ,84 175,88 189,21 176,83 Midtjylland ,39 160,40 177,31 166,10 Nordjylland ,25 175,42 184,40 173, Sprøjtelakererarb. Autolakerer, autolakerermester, automaler, autosprøjtelakerer, cykellakerer, lakmester, maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, sprøjtelakerer, sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, vognmaler 72 Metal- og maskinarb. Hele landet ,04 168,46 185,45 173,62 Hovedstaden ,04 183,13 216,19 193,89 Sjælland ,89 153,67 169,93 157,49 Syddanmark ,65 178,50 192,33 178,86 Midtjylland ,48 162,95 182,60 169,54 Nordjylland ,56 164,49 178,94 169,42 Hele landet ,12 178,43 197,01 182,78 Hovedstaden ,28 202,51 216,77 201,69 Sjælland ,75 177,21 197,31 183,52 Syddanmark ,11 175,13 190,16 179,50 Midtjylland ,28 177,68 191,71 179,94 Nordjylland ,24 172,57 184,41 173,28

9 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 9 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Hele landet ,80 172,17 187,21 176,71 Hovedstaden ,35 181,90 205,03 189,01 Sjælland ,30 170,74 186,02 176,57 Syddanmark ,00 170,12 182,67 174,28 Midtjylland ,74 176,70 191,88 179,83 Nordjylland ,11 169,13 178,36 168, Svejsearb. og skærebrænding El-svejser, håndsvejser, kedelsvejser, maskinsvejser, punktsvejser, rørsvejser, skibssvejser, svejsearbejde og skærebrænding, svejsemester, svejser, welder (offshore) Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, karosserimager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, kobbersmed, kobbersmedemester, møntarbejder, pladesmed, pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Stålkonstruktionsarb. Konstruktionssmed, nitter, nittermester, skibsbygger, stålkonstruktionsarbejde, stålmester, stålmontør Hele landet ,24 174,77 188,02 179,11 Hovedstaden ,60 171,64 175,20 169,17 Sjælland ,00 159,52 175,17 166,83 Syddanmark ,03 171,02 184,88 176,60 Midtjylland ,11 186,21 203,84 187,63 Nordjylland ,95 170,71 177,23 171,94 Hele landet ,73 169,58 189,03 173,40 Hovedstaden ,37 202,79 218,13 203,31 Sjælland ,10 183,12 211,45 187,32 Syddanmark ,53 170,63 181,06 170,11 Midtjylland ,99 166,39 183,81 168,37 Nordjylland ,12 155,36 168,47 157,89 Hele landet ,47 169,65 184,34 175,90 Hovedstaden ,84 194,27 212,33 196,19 Sjælland ,27 175,61 182,78 183,00 Syddanmark ,00 169,76 180,44 174,29 Midtjylland ,64 165,32 178,12 172,05 Nordjylland ,99 180,54 184,42 177, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,14 177,57 193,49 181,25 Hovedstaden ,14 201,58 214,41 200,03 Sjælland ,40 176,60 193,00 183,94 Syddanmark ,31 177,20 191,61 180,56 Midtjylland ,57 175,74 186,03 176,90 Nordjylland ,28 170,61 181,74 170, Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, grovsmed, grovsmedemester, landbrugssmed, smed, smedearbejde, smedemester, støberismed, vognsmed Hele landet ,69 178,87 193,52 182,57 Hovedstaden ,15 199,35 211,07 199,97 Sjælland ,88 181,16 199,06 189,33 Syddanmark ,69 178,73 192,65 182,67 Midtjylland ,46 176,58 186,69 176,95 Nordjylland ,08 177,07 184,87 177,60

10 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 10 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Værktøjsmagerarb. Bøssemager, kleinsmed, kleinsmedemester, knivmager, låsesmed, modelsmed, vægtsmed, værktøjsarbejder, værktøjsmager, værktøjsmagerarbejde, værktøjsmagermester, værktøjssmed Operatørarb. mv. metalforarb.maskiner Autoklavørsmed, drejer, fræser, maskinarbejder, maskinbygger, maskinfræser, maskinhøvler, maskinmekaniker, maskinmontør, maskinopstiller, maskinsmed, maskinsmedemester, metaldrejer, operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, opstiller, plastmager, værkstedsfræser 723 Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret Mek.arb., person- og varev. Automontør, autotekniker, bilmekaniker, biltekniker, mekanikerarbejde, person- og varevognsmekanikerarbejde, person- og varevogne, personvognsmekaniker Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, mekaniker (lastvogne), mekanikerarbejde (lastvogne), fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,24 179,50 195,69 183,55 Hovedstaden ,13 201,94 224,50 210,33 Sjælland ,90 175,59 191,86 178,61 Syddanmark ,39 179,78 195,02 182,68 Midtjylland ,34 178,26 189,58 180,04 Nordjylland ,77 165,82 185,24 170,85 Hele landet ,95 175,62 192,96 180,09 Hovedstaden ,15 204,25 214,41 198,77 Sjælland ,12 173,73 187,67 181,91 Syddanmark ,78 174,61 189,84 178,72 Midtjylland ,23 174,19 184,57 176,03 Nordjylland ,58 167,22 179,14 165,12 Hele landet ,00 186,30 206,74 189,71 Hovedstaden ,39 206,17 225,55 206,40 Sjælland ,22 183,12 206,19 186,08 Syddanmark ,82 177,18 194,74 182,23 Midtjylland ,81 183,00 198,93 185,57 Nordjylland ,42 182,74 196,58 181,33 Hele landet ,96 182,99 201,56 185,43 Hovedstaden ,31 197,78 213,42 198,34 Sjælland ,74 182,52 206,14 185,21 Syddanmark ,87 174,79 192,28 177,27 Midtjylland ,76 182,91 199,33 185,57 Nordjylland ,29 178,17 192,88 178,44 Hele landet ,68 175,29 197,78 180,38 Hovedstaden ,12 197,90 214,27 197,56 Sjælland ,92 169,47 194,43 176,30 Syddanmark ,54 166,78 186,57 170,39 Midtjylland ,12 177,44 191,42 179,83 Nordjylland ,82 163,70 177,67 169,63 Hele landet ,20 186,51 200,53 187,66 Hovedstaden ,70 192,13 201,86 194,77 Sjælland ,55 195,97 212,78 197,04 Syddanmark ,89 179,62 191,68 181,12 Midtjylland ,09 188,47 201,48 188,51 Nordjylland ,50 185,33 197,12 184,72

11 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 11 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Mek.arb., and. omr. Knallertmekaniker, knallertmontør, mekanikerarbejde, andre områder, motorcykelmekaniker Flymek.arb. Flymekaniker, flymekanikerarbejde, flymekanikermester, flymontør, flyreparatør, hangarmester Mek.arb., landbrugs- og industrimaskiner Kranmekaniker, kranmontør, kranreparatør, landbrugsmekaniker, landbrugsmontør, mechanic (offshore), mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner, servicemekaniker, skibsmontør 73 Præcisionshåndv. og grafisk arb. 731 Præcisionshåndv. 732 Grafisk arb., fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,64 194,48 209,59 196,32 Hovedstaden ,42 202,61 216,35 203,17 Sjælland ,89 194,45 209,02 196,50 Syddanmark ,03 185,98 202,02 187,86 Midtjylland ,87 203,90 212,53 204,88 Nordjylland ,90 186,08 195,43 188,40 Hele landet ,99 229,87 240,88 223,05 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark..... Midtjylland..... Nordjylland..... Hele landet ,54 194,07 206,52 198,21 Hovedstaden ,30 205,79 220,71 212,15 Sjælland ,75 192,12 207,72 203,74 Syddanmark ,44 183,77 199,75 201,07 Midtjylland ,22 188,56 199,32 187,47 Nordjylland ,16 186,66 203,08 190,72 Hele landet ,10 178,15 201,43 179,37 Hovedstaden ,87 197,04 212,70 193,04 Sjælland ,60 197,89 200,78 194,63 Syddanmark ,00 162,24 175,26 164,99 Midtjylland ,90 171,57 198,97 175,47 Nordjylland ,70 155,65 166,39 161,01 Hele landet ,30 169,99 190,77 172,83 Hovedstaden ,59 186,32 204,88 185,08 Sjælland..... Syddanmark ,63 162,24 172,71 163,65 Midtjylland ,94 165,44 173,26 167,25 Nordjylland ,70 152,16 164,78 155,60 Hele landet ,67 195,09 209,66 186,69 Hovedstaden ,49 205,22 224,21 202,88 Sjælland ,69 198,49 200,78 198,06 Syddanmark ,21 159,29 209,32 168,86 Midtjylland ,03 191,51 203,21 180,16 Nordjylland ,82 160,08 174,33 163,78

12 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 12 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 74 Arb. el og elektron. omr. 741 Install.- og rep. af el udstyr Elektrikerarb. Belysningsmontør, chefelektriker, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker (elektronik), elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør 742 Install.- og rep. af elektronik mv Elektronikmek.arb. Alarmmontør, antennemekaniker, antennemester, antennemontør, automatmekaniker, automatmester, automatmontør, edb-montør, elektronikmekanikerarbejde, elektronikreparatør, radioreparatør, tv-reparatør, videotekniker, fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,88 190,95 213,28 197,86 Hovedstaden ,12 205,86 227,45 211,54 Sjælland ,33 190,03 215,46 197,40 Syddanmark ,95 183,42 203,87 190,22 Midtjylland ,31 186,03 206,83 194,00 Nordjylland ,28 187,19 202,45 194,40 Hele landet ,69 190,09 213,65 198,00 Hovedstaden ,71 204,61 227,92 210,32 Sjælland ,73 194,15 216,97 203,04 Syddanmark ,47 182,64 201,94 189,46 Midtjylland ,88 186,19 208,05 195,43 Nordjylland ,57 185,45 202,37 194,59 Hele landet ,61 190,24 211,80 198,97 Hovedstaden ,33 203,22 217,47 209,86 Sjælland ,99 194,95 213,71 201,88 Syddanmark ,79 185,67 204,69 192,14 Midtjylland ,89 186,03 207,22 195,75 Nordjylland ,69 194,06 212,97 206,47 Hele landet ,94 191,91 218,66 198,49 Hovedstaden ,54 206,49 230,71 210,39 Sjælland ,76 189,76 219,67 204,74 Syddanmark ,91 181,87 202,15 188,98 Midtjylland ,17 187,79 208,36 195,37 Nordjylland ,28 181,38 195,70 186,01 Hele landet ,55 193,83 212,40 197,32 Hovedstaden ,13 208,34 221,04 215,42 Sjælland ,01 156,08 203,55 177,24 Syddanmark ,57 185,78 211,36 193,80 Midtjylland ,68 183,14 203,39 189,53 Nordjylland ,97 193,33 203,86 193,11 Hele landet ,56 193,37 211,99 196,74 Hovedstaden ,77 208,21 221,04 216,08 Sjælland ,01 156,08 203,55 177,24 Syddanmark ,57 185,66 212,95 194,37 Midtjylland ,54 182,74 203,39 189,07 Nordjylland ,78 192,67 202,06 190,78

13 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 13 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,92 167,06 180,31 170,02 Hovedstaden ,90 170,44 213,73 189,31 Sjælland ,67 162,78 171,94 164,31 Syddanmark ,39 166,36 175,28 164,43 Midtjylland ,69 167,15 179,69 171,74 Nordjylland ,96 168,95 184,57 171, Arb. nærings- og nydelsesmiddelomr. Hele landet ,18 169,12 181,65 172,08 Hovedstaden ,27 155,84 164,69 159,29 Sjælland ,65 164,53 170,72 164,42 Syddanmark ,74 169,07 178,53 170,00 Midtjylland ,76 169,52 182,73 175,57 Nordjylland ,55 171,36 186,99 171, Frem. af mejeriprodukt. Fremstilling af mejeriprodukter, ismester, mejerist, ostemejerist, ostemester 752 Håndværksp. arb. i træindustri Møbelsnedk.arb. Antiksnedker, dekoratørsnedker, dekupør, finermester, industrisnedker, modelbygger, modelmager, modelsnedker, modelsnedkermester, møbelpolerer, møbelsnedker, møbelsnedkerarbejde, møbelsnedkermester, stolemager Operatørarb. mv. træbearb.maskiner Maskindrejer, maskinsnedker, maskinsnedkermester, møbeldrejer, operatørog opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner, trædrejer, trædrejermester Hele landet ,01 170,83 184,72 176,91 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,22 170,97 184,09 176,24 Midtjylland ,02 170,32 184,51 177,83 Nordjylland..... Hele landet ,30 153,18 167,10 157,79 Hovedstaden ,71 172,65 189,19 177,02 Sjælland ,72 143,87 174,99 149,75 Syddanmark ,34 139,36 157,35 145,04 Midtjylland ,56 153,39 165,99 161,72 Nordjylland ,21 166,20 171,59 169,05 Hele landet ,21 152,66 161,97 153,67 Hovedstaden ,33 158,77 185,18 168,76 Sjælland ,21 178,69 180,54 164,04 Syddanmark ,47 144,45 171,05 152,67 Midtjylland ,17 152,66 159,45 152,59 Nordjylland ,49 150,47 164,22 151,55 Hele landet ,48 153,25 168,05 158,72 Hovedstaden..... Sjælland ,72 141,26 154,59 144,12 Syddanmark ,91 138,18 156,28 144,16 Midtjylland ,06 154,88 169,21 165,21 Nordjylland ,34 166,67 176,18 171,55

14 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 14 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Andet håndværksp. arb. Hele landet ,09 178,83 213,21 191,47 Hovedstaden ,61 210,14 254,19 219,78 Sjælland ,90 168,17 180,71 180,72 Syddanmark ,91 163,75 195,70 176,65 Midtjylland ,14 180,54 201,98 186,83 Nordjylland ,78 167,53 189,37 174, Kval.kontrol mv. produkt., ej nær.midl. Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) Hele landet ,71 177,03 215,11 193,50 Hovedstaden ,60 200,72 254,92 215,37 Sjælland ,61 165,60 170,34 180,39 Syddanmark ,07 156,14 194,01 173,73 Midtjylland ,03 186,63 218,72 201,02 Nordjylland ,92 180,22 202,73 181,52

15 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 15 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger /region region 8 OPERATØR-,MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. heraf Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 247,63 8,92 14,25 224,46 7,99 32,35 0,19 28,11 183,32 162,24 Hovedstaden 256,63 8,06 14,55 234,02 7,20 33,16 0,25 28,71 190,62 170,98 Sjælland 244,45 8,70 12,73 223,02 7,88 32,08 0,17 27,15 181,63 162,74 Syddanmark 249,37 9,82 14,17 225,37 8,22 32,39 0,21 28,66 185,03 161,92 Midtjylland 246,17 8,37 15,55 222,24 8,34 32,19 0,18 27,99 180,94 160,09 Nordjylland 238,40 9,24 12,05 217,11 7,58 31,85 0,11 27,12 177,39 157,16

16 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 16 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatør-,monterings- og transportarb. Hele landet ,29 159,69 179,89 165,46 Hovedstaden ,04 165,08 183,35 174,12 Sjælland ,07 159,07 187,09 166,17 Syddanmark ,14 158,21 178,12 165,04 Midtjylland ,05 157,71 179,28 163,29 Nordjylland ,34 156,03 177,30 160,58 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,68 162,90 188,18 168,33 Hovedstaden ,73 170,13 192,97 181,26 Sjælland ,86 163,43 194,70 169,85 Syddanmark ,93 162,80 185,44 168,00 Midtjylland ,55 160,69 187,67 166,13 Nordjylland ,62 161,15 186,18 163, Operatørarb. anlæg mined. og råstofudv. Hele landet ,96 155,52 186,92 174,07 Hovedstaden ,80 215,17 268,85 218,63 Sjælland ,57 216,95 246,60 203,31 Syddanmark ,79 147,64 168,49 162,20 Midtjylland ,13 150,34 180,26 166,66 Nordjylland ,43 159,03 164,22 173, Operatørarb. frem. cementprodukt. o.l. Betonarbejder, betonblander, betonmager, betonmester, betonstøber, cementarbejder, cementbrænder, cementmøller, eternitarbejder, kalkværksarbejder, kryolitarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af cementsten- og andre råstofprodukter Hele landet ,94 154,00 179,68 169,23 Hovedstaden ,47 205,43 268,85 209,64 Sjælland..... Syddanmark ,98 144,80 155,84 154,16 Midtjylland ,13 150,34 180,26 166,71 Nordjylland ,26 160,00 167,22 178, Operatørarb. forarb. og færdigg. metal Hele landet ,85 153,89 169,53 159,73 Hovedstaden ,85 163,00 176,25 168,73 Sjælland ,42 149,65 170,85 157,26 Syddanmark ,60 159,10 172,60 167,89 Midtjylland ,48 151,14 166,09 154,60 Nordjylland ,65 142,44 156,90 145, Operatørarb. forarb. metal Formbygger, hærdemester, hærder, jernstøber, operatørarbejde ved forarbejdning af metal, ovnbrænder, ovnpasser, ovnsætter, ovnsættermester, støberiarbejder, stålarbejder, stålvalser, stålværksarbejder, trykstøber, valsemester, valser, valseværkarbejder Hele landet ,02 153,92 169,66 159,94 Hovedstaden ,78 162,78 176,34 168,19 Sjælland ,31 148,67 171,22 157,23 Syddanmark ,03 159,20 173,10 168,56 Midtjylland ,78 151,20 166,53 154,90 Nordjylland ,30 141,48 152,52 143,70

17 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 17 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatørarb. overfladebehandl. metal Hele landet ,74 153,76 168,90 157,67 Hovedstaden ,79 169,80 174,10 183,71 Sjælland..... Syddanmark ,79 158,33 168,28 161,91 Midtjylland ,06 150,62 163,56 151,22 Nordjylland ,25 157,60 176,89 158, Operatørarb. frem. af kem. prod. mv. Hele landet ,31 164,94 188,90 172,63 Hovedstaden ,68 194,05 212,91 199,06 Sjælland ,35 152,45 165,95 150,32 Syddanmark ,53 157,68 161,87 163,11 Midtjylland ,20 154,07 166,69 155,25 Nordjylland Operatørarb. frem. af kemiske produk. Hele landet ,31 164,94 188,90 172,69 Hovedstaden ,68 194,05 212,91 199,06 Sjælland ,35 152,45 165,12 148,65 Syddanmark ,54 157,68 161,87 163,23 Midtjylland ,37 154,07 166,47 155,23 Nordjylland Operatørarb. frem. kemi. i medicinal Medicinalarbejder, medicinalassistent, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Operatørarb. frem. kemi., ej medicinal Ammunitionsarbejder, elementstøber, kalkbrænder, kalkmester, kemikaliearbejder, knusemester, krudtværksarbejder, lakkoger, limkoger, lysestøber, mørtelmester, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri, raffinaderiarbejder, raffinør, syrearbejder, syremester, vokskoger Hele landet ,01 194,60 210,68 197,86 Hovedstaden ,55 195,31 212,45 200,97 Sjælland..... Syddanmark..... Midtjylland..... Nordjylland..... Hele landet ,54 158,07 167,62 162,67 Hovedstaden ,37 185,23 213,21 192,49 Sjælland..... Syddanmark ,58 157,68 161,87 162,90 Midtjylland ,37 154,07 166,47 155,23 Nordjylland Oper. af maskiner frem. af gummi mv. Hele landet ,18 156,26 177,11 165,50 Hovedstaden ,80 177,84 275,35 208,64 Sjælland ,84 158,71 185,28 163,34 Syddanmark ,72 153,22 163,52 156,47 Midtjylland ,55 162,42 181,34 164,41 Nordjylland ,01 144,47 162,41 150,45

18 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 18 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatørarb. frem. af plast Hele landet ,95 153,38 170,93 163,50 Hovedstaden ,58 192,40 294,87 219,71 Sjælland ,61 149,42 182,02 160,33 Syddanmark ,39 151,59 159,48 153,81 Midtjylland ,46 162,03 172,81 159,86 Nordjylland ,31 138,11 147,11 141, Operatørarb. frem. plast videreforarb. Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning Operatørarb. frem. plastprodukt. Bådestøber (plast), operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter, plasticstøber, plasticsvejser, sprøjtestøber, sprøjtetekniker Operatørarb. frem. papirprodukt. Emballagearbejder, kartonnagearbejder, kartonnageassistent, konvolutarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter, papirindustriarbejder, papirskærer, papirvarearbejder, æskearbejder Hele landet ,68 168,97 179,13 168,63 Hovedstaden ,94 161,59 199,44 185,90 Sjælland ,48 144,88 158,71 152,39 Syddanmark ,81 171,33 178,36 168,91 Midtjylland ,83 178,24 183,93 180,33 Nordjylland ,03 140,19 169,01 147,79 Hele landet ,24 152,25 167,38 162,78 Hovedstaden ,28 200,07 296,21 224,19 Sjælland ,69 151,84 184,41 161,23 Syddanmark ,61 149,53 156,32 151,28 Midtjylland ,27 158,31 168,83 157,90 Nordjylland ,68 137,23 146,76 140,57 Hele landet ,61 174,76 187,43 177,20 Hovedstaden ,40 157,94 175,35 167,11 Sjælland..... Syddanmark ,70 171,14 178,22 174,98 Midtjylland ,29 183,73 189,58 180,82 Nordjylland Operatørarb. frem. af tekstilprod. mv. Hele landet ,70 139,22 158,35 146,94 Hovedstaden ,44 144,36 158,56 150,56 Sjælland ,57 167,60 199,72 176,71 Syddanmark ,11 135,02 149,83 140,23 Midtjylland ,04 141,74 153,17 143,28 Nordjylland ,41 126,62 136,00 133, Operatørarb. frem. af næringsmidl. mv. Hele landet ,82 178,81 196,49 174,35 Hovedstaden ,37 165,48 186,76 171,94 Sjælland ,16 168,07 196,23 170,05 Syddanmark ,90 182,98 195,08 176,58 Midtjylland ,59 185,76 197,80 176,77 Nordjylland ,52 173,65 197,23 171,28

19 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 19 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE, fremregnet til 4. kvartal Operatørarb. frem. af næringsmidl. mv. Hele landet ,82 178,81 196,49 174,35 Hovedstaden ,37 165,48 186,76 171,94 Sjælland ,16 168,07 196,23 170,05 Syddanmark ,90 182,98 195,08 176,58 Midtjylland ,59 185,76 197,80 176,77 Nordjylland ,52 173,65 197,23 171, Indus. slagteriarb. mv., ekskl. fjerkræ Fedtmester, fedtsmelter, filetmester (industri), filetskærer (industri), industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ), kødopskærer, pølsemager, pølsemester, skinkemester, slagteriarbejder, tarmarbejder, tarmmester, tarmrenser, udbener Indus. slagteriarb. mv., fjerkræ Filetskærer (fjerkræindustri), fjerkrærenser, fjerkræslagter, industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkrærenser Behandl. råvarer i fiskeindustri Behandling af råvarer i fiskeindustri, filetskærer (fiskeriindustri), fiskeindustriarbejder, lakseskærer Arb. færdigv.prod. i næringsmidl. mv. Arb. med færdigvareproduktion i næringsog nydelsesmiddelindu., bageriarb., bageriass., biskuitarb., bryggeriarb., bryggeriass., bryggeriformand, brænderiarb., brødarb., chokoladearb., cigararb., cigaretarb., cigarillosarb., cigarillos-, cigarsorterer, kaffebrænder, kaffemester, kafferister, karduserer, kiksmester, kogemesterkoger, konfekturearb., kærnemagermester, malteriarb., marcipanarb., maskinruller, maskinstripper, mejeriarb., mineralvandsarb., mosteriarb., mostmester, mælkeass., møllemester, møller, mølleriarb., osteriarb., overtrækker, røgeriarb., salatarb., skråtobakspinder, skærer, slicemester, sukkerarb., sukkerhusarb., sukkerkoger, sukkermester, sukkervarearb., tappemester, tapper, tapperiarb. tapperiass., tobaksarb., tobakspinder, tobakssorterer, vinarb., vintapper, ølbrygger, ølmedhj. Hele landet ,80 195,39 203,56 194,72 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,10 191,36 198,27 190,53 Midtjylland ,53 196,85 204,44 197,81 Nordjylland ,06 198,32 207,47 196,99 Hele landet ,07 140,27 164,59 147,55 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark..... Midtjylland..... Nordjylland ,44 142,33 166,64 151,53 Hele landet ,42 136,47 151,33 141,48 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,69 151,67 161,38 147,52 Midtjylland ,74 140,14 146,63 141,59 Nordjylland ,22 131,44 140,96 137,05 Hele landet ,50 158,07 174,48 160,55 Hovedstaden ,82 161,72 168,62 166,09 Sjælland ,92 143,66 164,34 152,79 Syddanmark ,80 164,78 185,76 166,31 Midtjylland ,52 154,23 169,45 157,02 Nordjylland ,36 165,90 178,81 163, Operatørarb. træforarb. og papirfrem. Hele landet ,75 158,07 174,12 160,26 Hovedstaden..... Sjælland ,73 171,16 188,54 178,96 Syddanmark ,13 160,40 172,82 158,98 Midtjylland ,64 156,16 180,21 162,16 Nordjylland ,78 149,90 164,30 151,41

20 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 20 > OPERATØR- MONTERINGS OG TRANSPORTARBEJDE Operatørarb. frem. papirprodukt. mv. Crepemester, crepeoperatør, operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter, papirtilskærer, rulleskærer Operatørarb. træforarb. Operatørarbejde ved træforarbejdning, savfører, savværksmedhjælper, snedkerarbejder, træarbejder, træindustriarbejder, træværksarbejder, fremregnet til 4. kvartal 2013 Hele landet ,96 157,23 175,54 164,15 Hovedstaden..... Sjælland..... Syddanmark ,37 156,60 166,65 156,87 Midtjylland..... Nordjylland..... Hele landet ,50 158,68 174,00 159,43 Hovedstaden..... Sjælland ,28 139,53 160,28 149,28 Syddanmark ,04 166,80 173,14 160,07 Midtjylland ,18 155,52 179,82 160,29 Nordjylland ,78 149,90 164,30 151, Andet operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,60 161,19 180,53 167,70 Hovedstaden ,18 169,36 181,20 169,39 Sjælland ,04 159,36 204,42 176,01 Syddanmark ,04 162,45 185,28 173,68 Midtjylland ,49 155,57 176,91 160,97 Nordjylland ,80 161,48 173,23 160, Operatørarb. frem. glas og keramik Brænder, figurmager, gipsbrænder, gipsstøber, glasarbejder, glaserer, glasmontør, glasskærer, glassmelter, lervarearbejder, operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik, porcelænsarbejder, porcelænsbrænder, porcelænsstøber, teglbrænder, teglmester, teglværksarbejder Hele landet ,62 160,64 175,33 165,91 Hovedstaden ,02 141,18 142,14 153,92 Sjælland..... Syddanmark ,45 150,62 151,04 147,04 Midtjylland ,86 173,05 191,34 181,37 Nordjylland ,24 170,53 175,76 172, Operatørarb. dampmaskine- og kedelanlæg Hele landet ,66 200,16 236,18 214,70 Hovedstaden ,52 207,09 236,18 217,92 Sjælland Syddanmark ,76 220,10 290,27 241,53 Midtjylland ,15 174,92 200,23 186,13 Nordjylland ,10 166,56 179,80 178, Operatørarb. maskiner pakn., mærkn. mv. Banderolør, operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning Hele landet ,05 168,81 179,12 166,32 Hovedstaden ,79 174,85 178,20 173,34 Sjælland ,91 144,52 146,73 147,32 Syddanmark ,85 169,82 180,72 169,18 Midtjylland ,66 149,68 184,11 161,37 Nordjylland ,92 169,26 178,93 161,88

LØNSTATISTIK 2015. Produktionsarbejde FEBRUAR 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Produktionsarbejde FEBRUAR 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Produktionsarbejde FEBRUAR 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 14 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 12 16 20 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR,-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2013 Træ- og møbelindustri FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Personaleomkostninger 6 SAVVÆRKER OG EMBALLAGEFABRIKKER 11 BYGNINGSKOMPONENTFABRIKKER

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Metal- og Maskinindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 12 16 21 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 9 13 19 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

lønstatistik 2012 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger

lønstatistik 2012 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger lønstatistik 2012 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Februar 2012, Baseret på 4. kvartal 2011 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Danske Energi- og Forsyningsselskaber FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Danske Energi- og Forsyningsselskaber FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Danske Energi- og Forsyningsselskaber FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 10 13 18 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien marts 2012, Baseret på 4. kvartal 2011 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 14 Operatør-, monterings-

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013

LØNSTATISTIK 2014. Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 LØNSTATISTIK 2014 Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken SEKTION 1 - TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 8 MELLEMHØJT

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2014 Bilbranchen FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 15 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 24

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere