REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)"

Transkript

1 Side 1 af 6 Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 34 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/ i Tænketanken, Lyngvej 19 i Køge Deltagere: Bestyrelsen, rektor og direktion Udsendt til: Ovenstående Afbud: Niels Ole Vibo Jensen, Jesper Kystgaard, Helle Bach Aaløse REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34) Punkt og tekst på dagsordenen 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: Intension/Formål Ansvarlig/evt. materiale Formanden Tid 3 Indstilling: Dagsordenen godkendes Bilag 1.1. Dagsorden Formanden bød velkommen til Anders Siig Andersen fra RUC, som er ny repræsentant udpeget af Danske Universiteter til EASJs bestyrelse. ASA er Institutleder for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC, og har gennem mange år deltaget i ledelsesmøderne på RUC. Alle præsenterede sig for det nye bestyrelsesmedlem. Begge studenterrepræsentanter bliver færdiguddannet sommer 2015 og træder derfor ud af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede Jesper Kystgaard og Mathias Hansen for deres indsats. Der vil blive afholdt valg blandt alle studerende efter sommerferien. Dagsorden blev godkendt. 2. Underskrifter referat Til underskrift: Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referatet fra mødet den 18/ blev udsendt den 22/ Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og skal underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives. Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 18/ Orientering fra formand og rektor Til orientering: Fra formanden: Formand og Rektor Bilag 3.1. REVUS (på 10

2 Side 2 af 6 Jesper Simonsen, RUC har ønsket at trække sig fra EASJ bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Bestyrelsesformanden har imødekommet Jespers anmodning og rektor har bedt Danske Universiteter om at udpege et nyt medlem til bestyrelsen (jvf. EASJs vedtægter). I skrivendes stund er der ikke kommet svar. FRONTER) Aktuelt fra Region Sjælland og Vækstforum Fra rektor: Rektorrapport for perioden 18/3 17/ (Kvalitet og akkreditering, ledelsesudvikling, mm.) Orientering om status for institutionsakkrediteringen og ekspertpanelets besøg den juni 2015 Bilag 3.2. Rektorrapport Bilag 3.3. IA rapport (på FRONTER) Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning EASJs bestyrelse glæder sig til samarbejdet med Anders Siig Andersen. Formanden orienterede om den aktuelle situation i Region Sjælland. Her kigges på den regionale udviklingsstrategi, som aktuelt er til hørring. Der er arbejdet videre med et prospekt Sjælland baner vejen frem. Her er beskrevet prioriteringer omkring bedre mobildækning og transport. På transportsiden skal motorvejsnettet og en tværforbindelse Rønnede- Næstved-Kalundborg opprioriteres. Togstop her peges på at superlyntoget mellem de store byer, at Regionen ønsker, at der kommer et stop i Ringsted. Såfremt der kommer en Fehmernforbindelse og her er indstillingen indtil videre, at der stoppes i Region Sjælland. Greater Copenhagen er et øget samarbejde mellem Region Sjælland, Region København og Skåne, som skal støtte at større virksomheder søger til København og regionen. På uddannelsesområdet anbefaler regionen, at uddannelsesinstitutionerne samler sig i samme byer. Kommunerne er lydhøre og ønsker at blive hørt for at støtte op om studiemiljøerne, såfremt institutionerne overvejer at lukke uddannelser. Rektor fortalte, at der er en god dialog mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Rektor orienterede om, at bestyrelsen opgavebeskrivelse til uddannelsesudvalgene er blevet udsendt. Der er arbejdet med de overordnede sektorstrategier. Både efteruddannelse og på det internationale område samarbejdes på tværs i sektoren omkring Must Win Battles. Bestyrelsen opfordres til at følge med på EASJs hjemmeside omkring uddannelserne. EASJ har i år vundet prisen som Årets entreprenante uddannelsesinstitution Den juni får EASJ besøg af akkrediteringsinstitutionens panel som tjekker EASJs kvalitetssikringssystems evne til at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne. Her vil både ledelse, undervisere, studerende og aftagervirksomheder blive interviewet. Institutionerne skal igennem akkreditering hver 6. år, hvor man kan enten bestå, bestå betinget eller ikke bestå. En positiv akkreditering vil betyde, at det vil blive hurtigere at få godkendt nye uddannelser. EASJ har benyttet akkreditering, som et organisationsudviklingsprojekt. Bestyrelsen blev opfordret til at orientere sig i EASJs såkaldte selvevaluering, som godt beskriver EASJs kvalitetssystem og organisationens måde at arbejde med det på. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Budget og Økonomi Til drøftelse og orientering: Ressourcechef 15

3 Side 3 af 6 Ressourcechefen fremlægger kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Administrationschefen fremlægger akutelle søgetal for fuldtidsuddannelserne. Bilag 4.1. Q1 rapport Bilag 4.2. Søgetal uge 23 Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning. Ressourcechef John Norman præsenterede kvartalsrapportens resultatopgørelse. EASJ er gode til at få inddrevet udeståender, og de budgetterede og realiserede indtægter stemmer godt overens. På omkostningsniveauet ses også små afvigelser. Regeringen har indført en dispositionsbegrænsning på 1%, og her er hensat midler for 1. kvartal. Vi ligger lidt foran i forhold til forventet overordnet set. Udviklingen af studenterbestanden følger budgettet, og vi dimitterer flere studerende end forventet. Efter- og videre uddannelsen ligger under forventet, og her er aktiviteten meget konjunkturfølsom. Ved 1. kvartalsregnskab er lavet opgørelser på campusniveau, således at det tydeliggøres at vi er forbundne kar, som arbejder for det fælles resultat. Slagelse og Næstved ligger på budget. Roskilde har et positivt udsving, og i Køge et lille negativt udsving. Nykøbing ligger bagud i fht. budget, og her vil det være svært at indhente underskuddet. Nykøbing lavede overskud i Likviditetsoversigten viser, at EASJ har et stor beholdning af likvider, hvoraf en del forventes anvendt snarest i forbindelse med byggeri. Administrationschef Lene Renault orienterede om, at EASJ ansøgertal fra uge 24 i 2015 sammenlignet med forrige år overordnet set ligger 24% over niveau generelt set, og med 17% flere prioritet 1 og 2 ansøgninger. På uddannelserne Procesteknolog (RO), Laborant (SL) og Administrationsøkonom (KØ) ses en stor vækst, men også stigning i søgningen på bl.a. VVS og Markedsføringsøkonom (RO). Derudover ses et fald i interessen for Multimediedesign og EL installatør. Væksten i ansøgere fordeler sig ligeligt på DK og INT udbud. Grundet begrænsede paladser på alle internationale udbud, procesteknolog, Laborant, IT uddannelserne, samt jordbrugsteknolog vil forventningen til det endelige optag være, at stigningen i søgetal ikke resulterer i en vækst i optag hvilket også er erfaringen fra de forrige års optag. Der er i værksat yderligere markedsføringstiltag for at styrke Campus Nykøbing. Bestyrelsen spurgte ind til de tekniske uddannelsers søgning, herunder det lille antal el-installatører. Der uddannes ikke mange elektrikere i regionen, og der kræves elektrikerkompetencer for at komme ind. Ansøgninger om installatøruddannelsen på deltid forventes at kunne afhjælpe noget af problemstillingen, men generelt forventes vigende søgning på disse uddannelser, da konjunkturerne er gunstige for at finde arbejde. 5. Studiemiljøer i campusbyerne Til orientering Der gives en kort præsentation af fremdriften i udviklingen af studiemiljøerne i de 5 campusbyer: Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning Rektor Bilag 5.1. Notat om bygningssituationen 10 Statuspapir udsendt med dagsordenen. Udviklingen går planmæssigt i Slagelse, Nykøbing og Køge. I Næstved er der forhandlinger med ZBC om køb af Handelsskolevej, og derfor er vi afventende om den videre udvikling omkring Munkebakken. Hvis ZBC ikke er interesseret i bygningen, skal bygningen forsøges afhændet til anden side. Her vil bestyrelsen naturligvis blive inddraget.

4 Side 4 af 6 I Roskilde arbejdes der intenst på at komme i gang med nybyggeri. Her er valgt bygherrerådgiver, og sker aktiv brugerinddragelse for at sikre fleksible og nutidige undervisningsfaciliteter. Ministeriet har modtaget og godkendt aktstykket, men det skal endeligt godkendes i Finansudvalget, som nedsættes efter valget. Alle aktiviteter, som ikke påfører staten udgifter, fortsætter EASJ med for at kunne nå deadline for udflytning fra Bakkesvinget (ultimo 2017). Formanden har underskrevet en betinget købsaftale på ejendommen Maglegårdsvej 2 som forventes indfriet så snart Finansudvalget har godkendt aktstykket. 6. Seminar og møder Til drøftelse og beslutning: Formand og rektor har foreslået at bestyrelsesmødet den 1/ udvides til et seminar fra kl. 12 til 21. Det er vanskeligt at finde et tidspunkt i september (som ellers var planlagt). Temaet vil være EASJs uddannelsesportefølje og udviklingen i det regionale arbejdsmarked. Rektor har revideret bestyrelsens opgaveplan for Rektor Bilag Bestyrelsens arbejdsopgaver 5 For at bestyrelsen kan få lejlighed til at besøge EASJs 5 campusmiljøer foreslås det at møderne så vidt det er praktisk muligt og såfremt bestyrelsen ønsker det lægges på de forskellige adresser. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter/tilslutter sig planen for seminaret den 1/10 og ønsket om at bestyrelsesmøderne lægges på forskellige lokaliteter.. Bestyrelsen besluttede at udvide det ordinære møde den 1. oktober. Bestyrelsen vil gerne have, at bestyrelsesmøderne lægges på de forskellige afdelinger, og gerne kl Evt. 5 Ingen emner til eventuelt.

5 Side 5 af 6 TEMA: EASJ EFTERUDDANNELSE (40 minutter) Der udleveres et kompendie med materiale på B-mødet. Hoveddokumenter lægges på FRONTER 1. Bestyrelsens umiddelbare kommentarer til efteruddannelse på kort og mellemlangt videregående niveau v/alle 2. EASJs efteruddannelsesudbud strategien, handlingsplaner, organisering og indsatser. En hurtig gennemgang v./rektor 3. 6 konkrete nedslag: Særlig indsats for de tekniske uddannelsers udbredelse (med bl.a. dansk Metal og TL) v/mette Forsberg EA Sektorstrategiens Must Win Battle om national fælles indsats. v/rektor Åbne udbud lokalt. Hvordan nås virksomhederne/kursisterne? v/alle ARLA logistik kurser når det nationale tager over. v/rektor Udvikling af ny uddannelse med succes. Rengøring og hygiejne/rektor Smart Learning online kurser i sektorregi. v/rektor Ledelsesområdet. v/rektor 4. Debat Indledningsvist kommenterede bestyrelsen efteruddannelsesopgaven og især repræsentanter for de faglige organisationer gav udtryk for vigtigheden af at EASJ har gode og fleksible udbud. Rektor udleverede kompendiemateriale og omtalte kort EASJs udbud og organisering på efteruddannelsesområdet. Efteruddannelsesområdet er i DK understøttet af SVU, således at der er økonomisk bidrag til efteruddannelse. Efteruddannelsen er en vigtig brik i at opkvalificere de faglærte i Region Sjælland.

6 Side 6 af 6 Mette Forsberg fra EASJs Center for Efter- og videreuddannelse har sammen med Teknisk Landsforbund udarbejdet pakker med de uddannelseselementer, som medlemmerne i Teknisk Landsforbund har behov for. Disse tilbud er markedsført intensivt af TL og EASJ. på trods af dette er tilmeldingerne begrænsede. Vi har efterfølgende eksperimenteret med timetal og afholdelsesformer og der er blevet kørt hold med ned til 4 deltagere. EASJ har sammen med Dansk Metal besøgt alle virksomheder i regionen med Dansk Metal medlemmer. Uddannelserne og besøgene bliver vel modtaget, men virksomhederne har travlt, og vil gerne vente på, at man er sikre på at opsvinget er vedvarende. Pointer om, at man ikke behøver at være student og at Dansk Metals kompetence fond dækker udgifterne hjælper men alligevel kommer der meget få tilmeldinger. Prisen vurderes ikke at være afgørende. Susanne Lundvald og Tommy Jensen fremhævede, at arbejdsgiverne ikke kender akademiuddannelserne, som overdøves af HD, som er mere kendte. Diplomniveauet er kendt i det offentlige, men ikke på det private arbejdsmarked. Conny Abel anførte, at det er oplagt, at EASJ laver efteruddannelse indenfor procesteknolog/laborant. EASJ leverer efteruddannelse til Novo Nordisk, så der er et klart potentiale. Realkompetencevurdering er også et stort markedsområde og vigtigt i fht. arbejdet med det dobbelte kompetenceløft (fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående uddannelse). Usk nævnte at vi tidligere kunne adressere mange mellemledere med AU og det kan vi stadigvæk med Diplomuddannelsen. EASJ har også lavet virksomhedstilpassede hold, og her er et potentiale. I Næstved er der en løbende dialog med erhvervslivet, hvor de inviteres ind, og det synes at give flere efteruddannelseskurser. Bestyrelsen var ligeledes enige om at de lokale arbejdsmarkeder i f.eks. Roskilde (tæt på København) og Næstved (mere lokalt og samlet) gav varierede opgaver at løse. Anders Siig forespurgte til nye diplomuddannelser som en mulighed og det er absolut muligt, enten i samarbejde med f.eks. et københavnsk akademi eller EASJ solo. Det kræver som altid dokumenterede behov og akkreditering. Det er lykkes at få nye efteruddannelser i gang indenfor AU i rengøring og hygiejne og indenfor Ernæring. Og andelen af studerende med erhvervsuddannelsesbaggrund, der går videre i det videregående system er stigende. Så systemets muligheder for fleksibilitet udnyttes og skal styrkes fremover både fuldtids- og deltidsuddannelserne.

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere