News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående adoption i strid med ligebehandlingsloven 4 Den ansatte var ikke forpligtet til at oplyse sygdommens art 5 Almindelig børnepasning kunne ikke danne grundlag for lovlig udeblivelse 6 Aspergers ikke et handicap

2 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser Det var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse at forlænge en række tidsbegrænsede ansættelser fire gange. Dette kom Østre Landsret frem til ved dom af 28. juni Sagen drejede sig om fire elektrikere, der blev ansat til at arbejde på et større projekt. Det var aftalt, at deres ansættelsesforhold skulle udløbe den 25. september 2009, på hvilket tidspunkt projektet skulle have været færdigt. Projektet blev imidlertid standset flere gange, da der opstod problemer med at finde værkstedskapacitet. Arbejdsgiveren måtte derfor forlænge elektrikernes kontrakter tre gange med henblik på, at projektet kunne gøres færdigt. En uge efter, at de tidsbegrænsede ansættelser var udløbet, modtog arbejdsgiveren en henvendelse om endnu en opgave, der dog også relaterede sig til projektet, og de fire elektrikere fik derfor forlænget deres ansættelse for fjerde gang. Østre Landsret fandt ikke, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at tidsbegrænsningerne i alle tilfælde beroede på objektive forhold. Retten lagde særlig vægt på, at arbejdsgiveren havde forlænget elektrikernes kontrakter fire gange, og at den anden forlængelse skete på et tidspunkt, hvor det var usikkert, hvornår projektet kunne forventes igangsat igen på grund af vanskelighederne med at finde værkstedskapacitet. Gitte Westall Arbejdsgiveren fandtes derfor at have overtrådt loven om tidsbegrænset ansættelse, og elektrikerne blev tilkendt en godtgørelse på kr Elektrikerne havde som følge af overtrædelsen krav på almindelige ansættelsesvilkår og dermed krav på løn i opsigelsesperioden. Byretten var kommet frem til det modsatte resultat. Dommen viser, at medarbejderen kan have krav på både opsigelsesvarsel og godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis arbejdsgiveren ikke kan godtgøre, at der foreligger objektive grunde til at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Godtgørelsens størrelse er i overensstemmelse med tidligere praksis, jf. f.eks. Vestre Landsrets dom af 2. november 2006 og U V. 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus Piloter og den øvrige flybesætning havde ikke funktionærstatus. Det fastslog Østre Landsret ved dom af 17. juni I forbindelse med en konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten opstod der spørgsmål om, hvorvidt en kaptajn, en styrmand, en kabinechef (cabin chief) og en stewardesse (cabin attendant) havde funktionærstatus og dermed krav på minimalerstatning efter funktionærlovens 3. Jacob Falsner fuldmægtig Louise Letman Sø- og Handelsrettens skifteret fandt efter en konkret vurdering, at ingen af flybesætningens medlemmer havde funktionærstatus. For så vidt angår kaptajnen og styrmanden lagde Sø- og Handelsrettens skifteret vægt på, at den centrale opgave for piloterne bestod i at sikre, at passagerne kom forsvarligt frem til destinationen, og at dette arbejde ikke havde karakter af en teknisk eller klinisk bistandsydelse efter funktionærlovens 1, stk. 1, litra b. Skifteretten fandt heller ikke, at piloternes arbejde kunne henføres under funktionærlovens 1, stk. 1, litra c, jf. litra d, om arbejdsledelse, idet de helt centrale personalemæssige opgaver blev varetaget af personalet på landjorden.

3 For så vidt angår kabinechefen og stewardessen lagde Søog Handelsrettens skifteret vægt på, at kabinechefen og kabinepersonalets primære funktion var at vejlede passagerne om sikkerheden om bord og navnlig bistå disse, hvis der opstod en uventet situation. Den omstændighed, at de tillige skulle servere mad og drikke til fortæring på stedet, kunne ikke henføre arbejdet under funktionærlovens 1, stk. 1, litra a, om handelsarbejde, da denne ydelse alene havde accessorisk karakter i forhold til den sikkerhedsmæssige opgave. Sø- og Handelsrettens skifterets dom af 17. august 2012 er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra september Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens skifterets dom af de grunde, som var anført af Sø- og Handelsrettens skifteret, og da det, der var anført for Landretten, ikke kunne føre til et andet resultat. Dommen viser, at der ved vurderingen af, om en ansat har funktionærstatus, skal foretages en helhedsvurdering af den ansattes arbejdsopgaver. Det afgørende for funktionærstatus er, om den ansatte i overvejende grad udfører netop det arbejde, der er opregnet i funktionærlovens 1, stk GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder Anvendelse af oplysninger fra GPS i firmabil var i strid med en indgået aftale om kontrolforanstaltninger. Det fastslog Arbejdsretten ved dom af 5. juli Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt en arbejdsgiver ved at bruge oplysninger fra en GPS til at foretage kontrol af en enkelt medarbejders effektive arbejdstid havde begået brud på den aftale om kontrolforanstaltninger, der var indgået mellem LO og DA. Sagen startede i 2011, da en elektriker blev indkaldt til en tjenstlig samtale med en leder og en salgschef. På mødet blev han forelagt en rapport over data hentet fra firmabilens GPS-system. Da elektrikeren ikke kunne redegøre nærmere for tidsforbruget, modtog han en tjenstlig advarsel. LO var af den opfattelse, at arbejdsgiveren herved havde begået brud på aftalen om kontrolforanstaltninger, idet kontrollen af elektrikerens tidsforbrug blev iværksat inden udløbet af en i aftalen foreskreven frist på 6 uger. Arbejdsretten fandt, at sådan anvendelse af GPS-oplysningerne havde karakter af en kontrolforanstaltning. Arbejdsretten udtalte derefter, at aftalen om kontrolforanstaltninger foreskriver, at arbejdsgiveren skal "underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes." Arbejdsretten udtalte herefter, at bestemmelsen måtte forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor GPS'en tages i brug til kontrol af de ansatte. Arbejdsretten understregede i den forbindelse, at underretningen specifikt skal angive, at Rasmus Høj Christensen GPS'en tages i brug for at kontrollere de ansattes tidsforbrug. Arbejdsretten lagde til grund, at arbejdsgiveren først få uger efter indsamlingen af data fra den pågældende medarbejders GPS på en tilstrækkelig klar og tydelig måde havde orienteret medarbejderne om, at GPS-oplysningerne også ville blive anvendt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Arbejdsretten fandt derfor, at arbejdsgiveren havde pådraget sig et bodsansvar. Boden blev imidlertid alene fastsat til kr , idet overtrædelsen fandtes at være af ringe grovhed. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at der var tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbejder, hvor der var en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser. Dommen viser, at en arbejdsgiver omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger skal underrette medarbejderne om indførelsen af kontrolforanstaltninger mindst 6 uger før, de tages i brug, og at underretningen specifikt skal angive, hvad arbejdsgiveren har tænkt sig at kontrollere.

4 4 Den ansatte var ikke forpligtet til at oplyse sygdommens art Det var i strid med helbredsoplysningsloven at stille krav om, at medarbejderen ved meddelelse om sygdom skulle oplyse sygdommens art. Det kom Østre Landsret frem til ved dom af 21. juni Sagen drejede sig om, hvorvidt arbejdsgiveren i ansættelseskontrakten var berettiget til at stille krav om, at medarbejderen ved meddelelse om sygdom skulle oplyse sygdommens art. Byretten udtalte, at kravet om, at den ansatte skulle oplyse sygdommens art, skulle ses i sammenhæng med virksomhedens behov for at afklare, hvor længe den pågældende medarbejder var fraværende og dermed få mulighed for at kunne tilrettelægge arbejdet bedst muligt. Byretten fandt derfor ikke, at der forelå en overtrædelse af helbredsoplysningsloven. Henriette Stakemann Østre Landsret kom derimod til det modsatte resultat og tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr Dommen viser, at en generel praksis, hvor arbejdsgivere i forbindelse med sygemeldinger kræver, at medarbejderen oplyser sygdommens art, er i strid med helbredsoplysningsloven. Dette er i overensstemmelse med tidligere praksis og teori. Helbredsoplysningsloven tillader således kun, at arbejdsgivere spørger til angivne sygdomme eller symptomer, der vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed. 5 Almindelig børnepasning kunne ikke danne grundlag for lovlig udeblivelse Medarbejder med handicappet barn begrundede fravær med pasning af sine andre børn, hvorfor det var godtgjort, at afskedigelsen ikke skyldtes handicappet. Det kom Vestre Landsret frem til ved dom af 3. juni Sagen drejede sig om en medarbejder, der var enlig mor til fire børn, hvor den næstældste havde ADHD. På grund af problemer med pasning af sin handicappede søn havde medarbejderen haft orlov efter reglerne om fravær af familiemæssige årsager fra den 1. april 2009 frem til den 1. august Dagen før sin tilbagevenden til arbejdet - den 31. juli ringede medarbejderen til arbejdsgiveren og fortalte, at hun ikke kunne komme næste dag, fordi hun ikke kunne få passet de to yngste børn. Det handicappede barn var da blevet døgnanbragt på en institution. Rasmus Høj Christensen Medarbejderen blev ved brev af 3. august 2009 partshørt om en mulig opsigelse, hvilket medarbejderen ikke reagerede på. Den 18. august blev medarbejderen opsagt med den begrundelse, at arbejdsgiveren ikke mente, at hun var i stand til at passe sit arbejde grundet pasningsproblemer. Landsretten fandt, at idet partshøringen (og den efterfølgende opsigelse) skete på baggrund af, at medarbejderen - på trods af orloven - endnu ikke havde fundet en pasningsløsning, var der faktiske omstændigheder, som skabte en formodning for forskelsbehandling, hvorfor arbejdsgiveren skulle afkræfte dette.

5 Landsretten lagde herefter til grund, at medarbejderen den 31. juli 2009 havde angivet pasningsproblemer i forhold til de to yngste børn som udeblivelsesgrund. Landsretten fastslog, at udeblivelse til almindelig børnepasning ikke kunne betragtes som grundlag for lovligt forfald, hvorfor arbejdsgiveren havde godtgjort, at opsigelsen af medarbejderen hverken helt eller delvist skyldtes et handicap hos et eller flere af hendes børn. Dommen viser, at en afskedigelse, som er begrundet i fravær, der i hvert fald overvejende relaterer sig til pasning af et handicappet barn, skaber en formodning for forskelsbehandling. Dommen viser dog også, at denne formodning afkræftes, såfremt det fravær, der konkret har begrundet afskedigelsen, ikke kan henføres til pasning af den handicappede. 6 Aspergers ikke et handicap Aspergers var ikke et handicap. Det kom Retten i Helsingør frem til ved dom af 31. maj Tina Reissmann Sagen drejede sig om en kommunal dagplejer, der blev afskediget under en orlov, som hun havde taget for at passe sin søn med Aspergers syndrom. Der må ikke ske forskelsbehandling af medarbejdere, der lider af et handicap. Tidligere retspraksis fra EU-Domstolen har udvidet denne beskyttelse, så den også gælder forskelsbehandling på grund af handicap hos en nærtstående, såfremt den forskelsbehandlede medarbejder varetager størstedelen af den handicappedes pleje. Dagplejeren mente, at Aspergers var et handicap, og at afskedigelsen derfor var i strid med forskelsbehandlingsloven. Kommunen fremførte, at afskedigelsen skete på baggrund af besparelser, og at dagplejeren var den, der bedst kunne undværes. Denne vurdering var foretaget på baggrund af hendes høje fravær, og at det ville være mindst indgribende for børnene at opsige hende, idet hun ikke havde nogen børn, der ville skulle flyttes over til en ny og fremmed dagplejer. Det fremgik af sønnens lægejournaler, at han på opsigelsestidspunktet var i betydelig bedring, at han ikke udviste nogen symptomer på psykoser, depression eller angst, og at han havde været velfungerende i seks måneder. På baggrund af dette fandt byretten - ligesom Ligebehandlingsnævnet - ikke, at sønnens sygdom på opsigelsestidspunktet medførte en sådan funktionsnedsættelse på lang sigt, at der var tale om et handicap. Afskedigelsen var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, hvorfor kommunen blev frifundet. Dommen viser, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte medarbejders - eller nærtståendes - sygdomsforløb medfører en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at det skal betragtes som et handicap, uanset om sygdommen er uhelbredelig eller ej. Dommen viser endvidere, at det er helbredstilstanden på tidspunktet for den hævdede forskelsbehandling, der er afgørende. 7 Bortvist efter bytur Det var berettiget at bortvise en medarbejder på baggrund af en bytur. Det kom Københavns Byret frem til ved dom af 15. april Rasmus Høj Christensen To medarbejdere var i Hong Kong for at deltage i en række forretningsmøder. Den første dag af turen forløb som planlagt, men efter det sidste møde - der sluttede kl. 23 -

6 ville den ene medarbejder i seng, mens den anden valgte at gå på bar. Medarbejderen, der blev i byen, mødte dog ikke op som aftalt næste morgen. Efter hans kollega havde forsøgt at kontakte ham gentagne gange, mødte medarbejderen først op til dagens tredje kundemøde, der lå ud på eftermiddagen. Kollegaen kunne her konstatere, at han bar tydeligt præg af at have indtaget alkohol natten før. Arbejdsgiveren valgte efter hjemkomsten til Danmark at bortvise medarbejderen på baggrund af hans udeblivelse fra de to kundemøder, og fordi han - da han endelig dukkede op - bar præg af alkoholpåvirkning fra natten før. Medarbejderen mente ikke, at borvisningen var berettiget, og han begrundede blandt andet sit fravær med, at han havde sovet over sig på grund af jetlag. han havde mødt en potentiel kunde, som han havde budt på nogle drinks. Byretten fandt, at bortvisningen havde været berettiget, idet medarbejderen ikke var mødt op til de planlagte kundemøder. Retten lagde i denne forbindelse til grund, at årsagen til udeblivelsen var, at medarbejderen havde befundet sig på en bar mellem kl. 03 og 04, inden han skulle deltage i kundemøder den følgende dag. Dommen er i tråd med tidligere retspraksis og viser, at en bortvisning som udgangspunkt er berettiget i situationer med ulovligt fravær. Dommen viser endvidere, at tilstedeværelse på en bar ud på de sene nattetimer skaber en klar formodning for, at dette er årsagen til udeblivelse fra arbejdet. Det fremgik af kontoudtog fra firmaets firmakreditkort, at dette var blevet anvendt kl på en bar, og at medarbejderen også senere på natten havde hævet kontanter ude i byen. Dette forklarede medarbejderen med, at 8 Opsigelse forud for nært forestående adoption i strid med ligebehandlingsloven Opsigelse af medarbejder var i strid med ligebehandlingsloven på grund af nært forestående adoption. Det kom Vestre Landsret frem til ved dom af 22. maj Sagen drejede sig om en medarbejder, der var blevet ansat i Medarbejderen havde i 2008/2009 en periode med barselsorlov med et adoptivbarn. Under orloven ansøgte medarbejderen og hendes mand om adoption af endnu et barn, og de fik godkendelse til adoption af et rask barn fra Kina. Da der var meget lang ventetid på et rask barn, besluttede medarbejderen og ægtefællen at blive godkendt til et ikke-rask barn, og da de fik godkendelsen, offentliggjorde medarbejderen dette. En måneds tid efter dette blev medarbejderen opsagt. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at medarbejderen anså adoptionen for nært forestående, og at arbejdsgiveren var bekendt hermed. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen var omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelse. Lise Høy Falsner fuldmægtig Louise Letman Landsretten fandt - ligesom byretten - at den tætte sammenhæng mellem godkendelsen af adoptionen og opsigelsen skabte en formodning for forskelsbehandling, og da arbejdsgiveren ikke afkræftede denne, havde arbejdsgiveren handlet i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen blev på baggrund af sin lange anciennitet tilkendt en godtgørelse på kr , svarende til 12 måneders løn, hvilket var en forhøjelse på kr i for-

7 hold til det beløb, som medarbejderen havde fået tilkendt i byretten. Dommen viser, at kommende adoptivforældre er omfattet af ligebehandlingslovens 9 og dermed beskyttet mod afskedigelse, når en adoption er "nært forestående". Godtgørelsesniveauet i den konkrete sag - 12 måneders løn i godtgørelse efter ca. 8 års ansættelse - er i overensstemmelse med hidtidig praksis. Dommen viser omvendt ikke, hvor tæt på adoptionen skal være, før den særlige bevisbyrderegel finder anvendelse. Vi må derfor forvente en række yderligere sager om fyringer i forbindelse med adoption, der tager stilling til, hvornår i en adoptionsproces adoptivforældrene bliver ligestillet med en gravid og får en særlig beskyttelse.

8 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Jacob Falsner advokat Louise Letman advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013

Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere