Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 .. SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration AIS Store Kongensgade København K /wh l Referat af ordinær generalforsamling 20. marts 2014, kl i selskabslokalerne, Restaurant Malta, Højdevej 59,2300 København S, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården med følgende DAGSORDEN: l. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2013 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, herunder hensættelsesbeløb i henhold til 22, og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år: Peter Fredskilde, Anette Skov og Lisa Barfod Madsen er på valg. Suppleant for 2 år: Laila Hensen er på valg. 7. Eventuelt. Fonnanden, Peter Fredskilde, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen, til Finn Rosasco fra statsautoriserede revisorer Buus Jensen, til advokat Arne Gottlieb og Winnie Høngaard fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. Ad dagsordenens pkt. l. Valg af dirigent og referent. Fonnanden foreslog advokat Arne Gottlieb valgt som dirigent og Winnie Høngaard valgt som Side l af6

2 referent. 2 General forsaml ingen bi fa) d t forslagene. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne foreskrevne varsel på minimum 14 dage, og at der var 24 andelshavere repræsenteret, inkl. 4 fuldmagter. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20% af de i alt 111 andelshavere være repræsenteret. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel samt b es l utningsd ygtighed. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Peter Fredskilde forelagde bestyrelsens beretning, som følger: "Siden sidste generalforsamling er der blevet solgt J O lejligheder. Kastrupvej 52 st.tv som jo var foreningens lejlighed er også blevet solgt til den forventede pris. Der er i løbet af året blevet yderligere en lejebolig ledig. Den er netop blevet solgt i denne uge. Vi afventer blot at fortrydelsesfristen udløber. Indtægtenfra disse to lejligheder kommer først til at figurere på næste års regnskab. Så på nuværende tidspunkt er der lam J lejelejlighed tilbage. J forbindelse med at bestyrelsen har siwilet sælge disse lej ligheder, har vi forhandlet os ji em til et meget fornuftigt salær på kr. pr. lejlighed hos ejendomsmægleren, "Citymægleren ". Denne rabat vil i øvrigt gælde alle andelshavere i AB Filipsgården. Så hvis man går i salgstanker, kan man da overveje at indhente et tilbud hejfra. Vi har jo som besluttet sidste år foet etableret fibernet. Et stort flertal af beboeme har valgt at tilslutte sig, og der har indtil videre været meget få problemer med dette. Vi lzarfoet gjort vaskeriet pengeløst og muligheden for at reservere vasketider via nettet, har da også gjort hverdagen lidt lettere. I varmekældrene har vi været nødt til at udskifte en stor dyr pumpe, der var slidt op. Det har dog vist sig, at den nye pumpe sparer rigtigt mange penge i strøm. Så den er tjent hjem i løbet af få år. Vi har derfor besluttet, at vi i nær ji emtid vil gennemgå varmekældrene sammen med vores ingeniør, for at se om alt kører som det skal, eller om der er plads til at optimere vores varmesystem, både for at sparre strøm men også for at undersøge om vi kan få en bedre varme komfort. Side 2 af6

3 3 I gården har vi i samarbejde med Sundbyhave opgraderet legepladsen, som vi jo har talt om i mange år. Vi har også fået beskåret de store birketræer. I det kommende år, må vi se at finde en løsning på de mange såtaldespande som vi efterhånden har fået. De kan ikke længere være i de oprindelige skralde-indhegninger og står delfor agflyder i gården. I løbet af sommeren kom der endnu et voldsomt lokalt skybrud, der satte vores nye højtvandslukkere på prøve. De virkede heldigvis som de så1tlle. Til gengæld opdagede vi så et nyt problem. Nedløbsrørerne fra taget er ikke konstrueret hensigtsmæssigt. Afløbene for nedløbsrørerne er ikke tætte, og de dræner et alt for stort tag areal. Problemet opstår i kælderskakterne ved Maltagade og fi em til porten. Vandet fi a taget løber ned i skakterne, der ikke kan bortlede vandet, fordi kloakvandet stiger så voldsomt at det lukker ventilerne. Det medførte, at vandet steg meget hurtigt i skakten og løb ind i kældrene. Det positive er dog, at det var rent regnvand og ikke kloakvand. Vi har arbejdet på at finde løsninger, der omlægger og tætner afløbene ji-a taget, så regnvandet ikke løber ned i kælderskakte1z. Når vi har fået udført dette, mener vi, at ejendommen har gjort hvad der er muligt for at sikre mod sa.ybrud. Stormen "Bodil" 1ykkede også et par teglsten af taget, men dette blev udbedret ved hjælp fi a forsikringen. På sidste års generalforsamling blev der spurgt indtil tagets tilstand. Bestyrelsen mente at det var i god stand. Vi har efte1følgende fået en bygningsingeniør til at gennemgå ejendommens klimaskærm, og han har konkluderet følgende om taget og munærket: "/forhold til ejendommens alder fremstår klimaskærmen i god og godt vedligeholdt stand. Det understrøgne undertag er tilsyneladende uden alvorlige skader og teglene er fortsat intakte, ligesom understrygningen, der fremstår rimeligt vedligeholdt. Tagbelægningen kan med fortsat løbende vedligeholdelse og overvågning holde minimum l O år længere. " "De murede facader fi emstår ligeledes i god stand, uden nævneværdige skader. Fugerne er porøse men generelt intakte og kan holde minimum l O år endnu. " "Generelt er det ikke nødvendigt at igangsætte større vedligeholdelsesarbejder vedr. klimaskærme n, men blot fortsætte den løbende vedligeholdelse. " Det er jo gode nyheder. Vi kan nu omtrentligt sætte datoer på de allerstørste poster i vedligeholdelsesplanen. Vi skal selvfølgelig se på de problemer der trods alt er i forbindelse med murværket. Vi har fået termofotograferet udvalgte områder af muren. Og der hvor der er problemer, er i forbindelse med porten. Her er der tydeligt varme tab fi a både sider og loft. Der er også sætningsskader i port væggene. Der er ligeledes partielle områder i terrænniveau, hvor sne og vand har skadet furerne. Så vi synes det er logisk at vi går i gang med at udbedre disse skader. Side 3 af6

4 4 Alt i alt betyder det, at vi kan nå at opspare endnuflere penge, inden vi bliver nødt til at gå i gang med at totalt renovere tag og murværk. Sammenholdt med, at vi er gældfri om ca. J O år, så er der mulighed for at vi kan få renoveret vores ejendom på en fornuftig vis, uden at vi skal fiygte voldsomme huslejestigninger. " Der var på dirigentens forespørgsel ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning. Ad pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2013 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, og værdiansættelsen. Regnskabet for 2013 og beregning af andelsværdi blev gennemgået af revisor Finn Rosasco. Beregningen af andelsværdien er foretaget på baggrund af den offentlige vurdering pr. l. oktober 2012, kr Andelsværdi en, som indstillet af bestyrelsen, udgør kr ,0824 pr. m2, som er uændret i forhold til sidst år, og efter hensættelser kr , som en "buffer" til kursudsving i prioritetsgæld eller eventuel fald i ejendomsværdien. Arne Gottlieb orienterede om kravene i bekendtgørelsen om oplysningspligt, som ministeriet i december 2013 har vedtaget, hvorefter der stilles nye krav til udarbejdelse af foreningens årsregnskab samt nøgletalsoplysninger. Nøgletalsoplysningerne skal indberettes i ministeriets database, så kommende andelshavere og andre kan se foreningens økonomi m.v., og herefter sammenligne med andre foreninger. Dirigenten satte herefter årsregnskab for 2013 og andelsværdi kr ,0824 til afstemning. Å rsregnskabet for 2013 samt andelskronen kr ,0824 pr. m2, blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2012 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af b oligaf giften. Finn Rosasco gennemgik driftsbudgettet for 2014, som var udarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Boligafgiften forbliver uændret. Dirigenten satte driftsbudgettet for 2014, uden ændring af boligafgiften, til afstemning. Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5 Forslag. 5.1) Genfremsættelse af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 24, 2. afsnit. Dirigenten meddelte, at forslaget var foreløbigt vedtaget på foreningens ordinære Side 4 af6

5 generalforsamling afholodt den 9. april "Nuværende formulering: "I forbindelse med overdragelsen foranlediger bestyrelsen, at der foretages "el-syn" i lejligheden og om nødvendigt foretages der en lovliggørelse af el-installationerne. "El-syn" og lovliggørelse udføres af foreningens elektriker og betales af sælger." Ønskes ændret til følgende: "!forbindelse med overdragelsen foranlediger bestyrelsen, at der foretages el-syn og VVS-tjek i lejligheden og om nødvendigt foretages der en lovliggørelse af el- og VVS-installationerne. Elsyn og VVS-tjek samt lovliggørelse udføres af en af foreningen anvist elektriker og VVSinstallatør. Udgiften hertil betales af sælger. " Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev endeligt enstemmigt vedtaget. 5.2) Forslag fra Kirsten Hoffensctz om at holde kat i ejendommen. Forslag om at holde kat (ma.r:. 2) i sin andelsbolig. 2) Forslag om at indføre kattehusorden samt registreringsblanket l) Forslaget med bilag er vedhæftet nærværende referat. Kirsten Hoffensetz motiverede forslaget. Dirigenten oplyste, at forslaget er ændring af husordens 11. Ændring af hudorden kan vedtages med simpelt flertal. Efter lidt debat præciserede dirigenten ændringen til husordens Il, som ville få følgende ordlyd: Stk. 11. Det er tilladt at holde kat (ma.'t. 2). Katten(e) skal være neutraliseret og registreret hos foreningen, og katte/wsordenen, jf bilag l, skal overholdes. Stk Husdyrhold i øvrigt er ikke tilladt. Herefter satte dirigenten ændringsforslaget til afstemning. 19 andelshavere stemte for forslaget, 5 andelshavere stemte imod, og l stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget. Der opstod debat om, at nogle andelshavere var bekendt med, at der blev holdt andre husdyr i foreningen. Hertil meddelte bestyrelsen, at så længe bestyrelsen ikke modtager skriftlige klager over gener eller lignende om disse dyr, vil bestyrelsen ikke foretage sig yderligere. Side 5 af6

6 6 Ad dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Peter Fredskilde, Anette Skov og Lisa Barfod Madsen var på valg for en 2 årig periode. Alle tre var villige til genvalg, og blev alle genvalgt. Suppleant Laila Hansen var på valg for en 2 årig periode. Hun var villig til genvalg, og blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: Formand, Bestyrelsesmedlemmer: Peter Fredskilde, Kastrupvej 52, 4.th. Dennis Hoffcnsctl, Kastrupvej 52, 3.th. Kenneth Hoffcnsct7. Højdevej 46, 2. tv. Anette Skov Christiansen, Kastrupvej 54, st.th. Lisa Barfod Mandsen, Højdevej 50, 2. th. På valg i år 2016 På valg i år 2015 På valg i år 2015 På valg i år 2016 På valg i år 2016 Suppleanter: Peter Moesgaard, på valg i år 2015 Laila Hansen, på valg i år Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. Der var ingen bemærkninger til punktet. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som dirigent: ttf! Anette Sko _Thristiansen if// /frv?j Lisa Barfod Madsen Side 6 af6

7 Kbh. 20 februar Til Generalforsamlingen. Jeg: Kirsten Hoffensetz, Kastrupvej 52 3TH. Lejligheds nr. Ønsker at stille forslag om at holde kat i ejendommen: Filipsgård en. Jeg er bevidst om det ansvar som følger med at have og holde et husdyr ( Kat), derfor har jeg undersøgt en del vedr. det at holde kat i boligejendomme. Her vil jeg understrege vigtigheden i at have en god og saglig " husorden" i forhold til renlighed og hensyn til sine naboer. Derfor har jeg valgt at vedlægge et bilag (bilag 1.), som er et glimrende eksempel fra Inges katte hjem. Det indeholder et forslag til en " kattehusord en", samt en registreringsblanket, som skal udfyldes og afleveres til Filipsgårdens bestyrelse, ved anskaffelse af en kat. l dette dokument fremgår det også at tilladelsen til at holde kat kan inddrages, såfremt man ikke overholder de givne regler i " kattehusordenen". Det Forslag jeg ønsker der bliver stemt om er følgende: 1. Forslag om at holde kat ( max. 2 ) i sin andelslejlighed. 2. Forslag om at indføre bilag 1. ( Kattehusordenen, samt registreringsblanketten, hvis der bliver stemt JA, til punkt 1, i mit opstillede forslag. Mvh. Kirsten Hoffensetz Kastrupvej 52 3th Kbh. S. (

8 FOR INDEKATTE UDARBEJDET Af INGES K ::-EHJEM SrliiEM; JjA Jll Tlll KlAT MED1",Kt'A1iitE:HlWtgØRJI:liEI cc f''hiånge 'udlejningsejendomme er'det des fo bu_dt.,åt h-d'icie kat- uanset om dette er til gene ellerrej FtffliuacJet er som,r.egel tcykt l standardkontrakteilreqero l Clen <flagte huso den. l'tleh selvom det IKke sk1dle vzre1'fi:5'rt.: r det. al flge'lel forbudt - medmindre man sewføl.geqg(er sl1"heldlg åt fåjtjdlejerens, skrl.ftllge duaetelse. Hvls et kzlec:iyr er'til, gene foi' lnaooerne,; s. llfgl.e"r, s Jet elle'ii 1ignenCJe, er det rimeligt a 't fordyae fl-oic:ieb:afj fe \Meil hvl.dyretll<ke e11 tfl gene 'fo nogent <>gt de r. 'fontullew r;e&tell :tor ;tt\bld,åf Ct)'ret.. log dlsse ovetliol f.eilji it:r)jojlfl-geh ):\(,db.. lemefl, at foll<!lloic:ier l<at;.m geuej I:e vælger alilgevel al: tfodse fo 'StAr,,der pr:o Iemer. Dettej.'AnCtgår. man d[ø, t0fi(lj!.cj m ll pl den.tfedngelse at "Kati'eliusor<tenen\overl\dldes fstemnlng t!tqts dehe'f. mlnds'b6 1eJIIgheder l"e'n ludlej p e"ft<lb)\1, kajll.d opreft, s oelloerdemokrati, h'lorefte_ft. 'l fet'i\"e 'sẹ!y Ika o fastsætte aordensregletne, hvorund et:. man mi h"dlile lf\tjsdf.r d'gopåiiwilke betingelser. Er de'r. for. få1lejllgheder til at lovenl'o,!fl.beb rttetntikniltlftln trædelltkraft, kan,man J selvfølgelig alligevel en afstenrrij g om,aus(tyr og reglemelherfor. Måske vll h :flb'ltå e!lusdyr, hvis der: er overvældende stemning ffbl\:l)lan<fb lej ln&cfs l MJemlforesl!r.l\t bolig!!l naom)tie 1vla tfetroor.a kratl"ned (Zl<l,eJ: Bfare 1r.øgl 'r fot: 1\<)ld apka,. 'Påfct. m(e m jl,un1j.pi\ man, atikatte'l\e {bl'lrsagen gener1f r efendo1nnrtns.ø ge erg at ik;\ji tiiladt at,holde Jclt- P!' f mtllt!g ri'j.;\,c:ie. På.n::J!ste id.e,kan du se et c,pjdtieksempel P.lll lkelreite"t> ff}an i'leves.e""nlge :d'm 11fl.e 'eje C:Iq11irife. UC:IIss e)endo01me t!r.ditbtlle8e:sttl,!ladpat, hoicte fsan i efl!.gh:'a<leri\e 'pi. 'df!gelse år, aijkat.\jfe)ø'i( o OIH'e"ll oe lca(t4!1\_tf'sdttlen' ',9Js1 reiteme1l ladj!isep fnclctrag.ss,

9 BE.QISiliiREØIIMDSiB IAMIIEff Den-rie reglsti'iiiing!sian_icep ISCtfY.Idu, aifskåftcfls.e.lfi"ka'" en og aftevews,tfi ej ndomsicont l"(t. l. 2.. '41, l ke mere,end12 katte pr. lejlighed. Kattene skal neutrallseres.t16 mårfe'dets alcter.en. Kattene kaltvære øremærl(e<le:oga:eglsti' re"'de i DanskJKattereglster, så ejerenlhul':tlit kan:flnaes: p Internettet l tllfælcte af problemer. efter hvis kalieh vedle'nffejl er sluppet ud. Kattene,må kun færdes på J(ndomme n s,areåje)7 Iført seler Navn: Adresse: ostnr. ogii>y.l Telefon E mall 0\ier.-nævn.t!tiir,J ttli rezleme om HJ6artehVsciHien.. :rdlg't!n'if lcå't(t.e)': l<øn;!han hun IS. 'G1'Undlg1rengørlng af( kaaetfaltken h r 'Ciag. Nel: 1Lfliii'PdWre ifid Ål Ueg har sørg.for, atika5 "h rei:1til t g r ris) Kafferegister lfi'l8 A'llfiil :ile njn:gefrljaj Køn: Far:Ve: Race: l"tan h n._ , Dtuo rie"\ftqtts.erlng'...l :.._...._ -- :øre!tlælte!mlcroehlp: Nej: (kl pcl.6t'g'6 incfr.) Jeilhar 'sør_:get"for. at kajten 'erjbleli.i 'reg r'e ltt;llln atte stel! under. mine ;ejeroptysnlnget:!ja Qato:,._ --:::= :::= Undlifskrift:L---:=== = === =:=!. ]

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere