DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST Den jydske Haandværkerskoles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles"

Transkript

1 DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt - juni MTU Comnius og dn bulgarsk mafia 6 March-Philipp i praktik på DjH 10 BR 10 kursus 11 To kollgr 12 Administrationn i Brlin 13 LC på DjH 15 Nyudlært 16 Navn 19 Dt lktronisk magasin DjHPUNKT r Dn jydsk Haandværkrskols lktronisk magasin. Du kan navigr i dt vd hjælp af indholdsfortgnlsn. På d nklt sidr r dr n knap i øvrst vnstr hjørn, som kan hjælp dig tilbag til forsidn, llr du kan bladr i dokumntt på d to trkantd knappr i ndrst højr hjørn. Slår du indholdsfortgnlsn til i vnstr sid af din Adob radr, r dn åbn hl tidn uanst hvilkn sid i DjHPUNKT, du bfindr dig på. God læsfornøjls!

2 Af Hnrik Ølund Sidn sidst Tidn op til sommrfrin blv godt brugt md båd at afslutt og forbrd n rækk spændnd aktivittr. MTU n blv præsntrt i all områdr, og n kørplan blv lagt. Først status r på vors SU-mød i sptmbr, hvor vi vil saml rlvant tråd. Slv om vi ign fik n mgt flot MTU, givr dn altid anldning til at fokusr på forhold vi grn vil fasthold, forbdr llr hlt ændr. Og dn procs r dt vigtigt at hold fast i, uanst rsultatt. Ministrkontakt Umiddlbart før sommrfrin havd vi tæt kontakt til d to ministr på uddannlssområdt. Mortn Østrgaard, Vidnskabs- og forskningsministr, var forbi md t ønsk om n introduktion til DjH, dn måd vi givr båd dn svag og stærk lv mulighd for at boldr sig på via 24 timrsskoln og LC, udn at vær afhængig af holdstørrls og -dannls. Ministrn mødt på sin vj nogl særdls afklard lærling, dr båd vidst hvad d vill på kort og lang sigt, og som havd fint ovrblik til også at kunn forklar dt faglig. En skarp kontrast til d unuancrd forskrudtallsr, dr var opp på dt tidspunkt, om rhvrvsskolrn og rhvrvsskollvrs nivau llr mangl på samm. Sluttlig var dr tid til n god snak om dn kommnd rhvrvsuddannlssrform, og vors forvntningr og håb til dn. Ingn tvivl om, at Ministrn og hans følg fik n mgt positiv oplvls md fra DjH, hvilkt d også gav udtryk for. Dagn ftr Mortn Østrgaards bsøg var vi 7 prsonr fra DjH dr tog til Købnhavn til ovrrækkls af Undrvisningsmiljøprisn Gnnm n størr udvælglssprocs var DjH blvt fundt dn rtt til at modtag prisn. Ekstra glædligt var dt, at prisn blv givt for dn måd vi drivr skol på som hlhd, og ikk for t nklt dllmnt. Dansk Cntr for Undrvisningsmiljø havd vært på bsøg, og flr af d lærling, dr havd vært involvrt i DCUMs fild study vill også grn md til ministrit og modtag prisn. Dt var rigtig flot, for lærlingn havd i mllmtidn afsluttt drs skolophold og skull nu komm hjmmfra som r f. ks. Harborør og Kolby Kås. Dt blv n god dag, md fin ksponring af DjH, og lærlingn fik hilst på og talt md vors ministr. Md prisn fulgt kr. som lvråd og arbjdsmiljøudvalg nu må vurdr, hvad skal anvnds til. Eftr dn officill dl var afsluttt gik all på Kanalcafn til frokost, hvorftr turn gik tilbag til Jylland. Fælls rum for GF og H1 I dt ntop påbgyndt skolår lavr vi ovr ni frdag t fælls rum, hvor grundforløbsog H1 undrvisr møds, og hvor dr på baggrund af forskllig oplæg r mulighd for diskussion af, rflksion ovr og mllm frdagn mulighd for punktvis afprøvning af forskllig pædagogisk praksis. Hl forløbt tagr udgangspunkt i vor princippr for undrvisningns gnnmførls og kan forhåbntlig båd skab n størr fælls forståls og inspirr til ny handlmulighdr. Dr fokusrs på to tmar, dr går ign i vors DjH2016 stratgi og i vors Ny Nordisk Skol bskrivls klassldls og LC/24 timrs skoln. Visr modlln sig brugbar, r dr intt i vjn for, at dn snr kan brugs på andr uddannlsstrin, områdr llr tmar. En ministril sommrhistori Dt skr ind i mllm at dr i løbt af sommrfrin tikkr lidt undrlig mails ind fra ministrit. Dt skt også i år. Ikk om praktikpladscntr, som jg gntlig havd forvntt. Nj, i forbindls md godkndls af handlingsplan for øgt gnnmførls (indsndt i marts), blv dt sådan lig n passant mddlt, at ministrit rnt administrativt strøg dn sidst af 4 ratr på , dr llrs i 2009 var blvt bvilgt til vors arbjd md LC og 24 timrs skoln. Dr blv ikk givt nogn gntlig bgrundls, ud ovr at man havd vurdrt, at vi ikk havd fåt nok ud af vors arbjd md LC og campus. Dt r jo altid rart md så tydlig kritrir og saglig argumntr, mn jg forhørt mig alligvl, om dr skull vær faldt n linj ud af drs rgnark, llr om d måsk havd n sommrfrivikar ansat? Samtidig gjord jg opmærksom på, at man på UVMs og DCUMs hjmmsid kunn læs om DjHs campus og DCUMs bsøg på DjH, og sågar s ministrn udtal sig om dn i forbindls md at DjH fik undrvisningsmiljøprisn for sin campus! Vi kunn så også gør opmærksom på at vi i samm halvår havd modtagt Favrskov Kommuns sundhdspris, blandt andt også for vors arbjd md lvr og lærling. Jg bad også ministrit s på vor gnnmførlssprocntr. Mig bkndt r dr ikk nogn rhvrvsskol, dr har lavr frafald nd os, og da slt ikk på d uddannlsr, hvor dt r muligt at sammnlign. På l- og tømrrgrundforløb liggr vi md hnholdsvis 13 og 14 procnt, hvor skolrn omkring os typisk liggr md frafald godt ovr 25 %. Samtidig r vors frafald st ovr d snst 3 år faldt md ovr 30 % på båd grund- og hovdforløb (r nu 16 % på grundforløb og 3 % på hovdforløb). Mn nu skal dr mr nd DCUMs bgrundd indstilling, n ministrovrrakt pris, Favrskov Kommuns udpgning, og nogl indiskutabl tal til for at ændr n administrativ ministril bslutning, så intt af ovnstånd gjord indtryk. Når dnn mail kan gå undr katgorin Undrlig Mails r dt ud fra dn btragtning at n sådan sagsgang som vi hr oplvr, r hlt og aldls uaccptabl. Dt båd i forhold til manglnd grundlagsprincippr, procdurr, gnnmsigtighd i forhold til andr projktr, og ikk mindst i forhold til at vi 14 dag før dnn mail r 7 mand i Købnhavn og modtagr og mang flott ord af ministrn for nøjagtig dt samm, man nu tilbagholdr kr. for. Hn ovr sommrn læst jg n udtalls om, at dt r utroligt så god rhvrvsuddannlsr vi kan lvr, st i forhold til all d hindringr ministrits mbdsmænd læggr ud. Dt varr ikk læng, før jg nikkr.

3 Glimt - juni 2013 Uddannlssministr Mortn Østrgaard bsøgt tirsdag dn 18. juni Dn jydsk Haandværkrskol for at få t kig ind i rhvrvsskolvrdnn. Han var især intrssrt i dt høj nivau, uddannlsrn har. Mortn Østrgård bmærkd, at d vlordnd forhold og god rammr DjH tilbydr lvrn, har stor btydning for studimiljøt, og dt udbytt lvrn får af skolpriodrn.

4 Glimt - juni 2013 Onsdag dn 19. juni fik Dn jydsk Haandværkrskolr ovrrakt Dansk Cntr for Undrvisningsmiljøs Undrvisningsmiljøpris 2013 af børn- og undrvisningsministr Christin Antorini. Prisn givs til uddannlssstdr, dr har gjort n kstraordinær indsats for undrvisningsmiljøt. Dr var især fokus på DjHs 24-timrs skol og larning cntr og lvrns bgjstring for koncptt. Læs mr på DjH s hjmmsid.

5 Af Allan B Rasmussn Mdarbjdrtilfrdshdsundrsøgls 2013 Som bkndt gnnmført vi på Dn jydsk Haandværkrskol mdarbjdrtilfrdshdsundrsøgls (MTU) i slutningn af april månd. Dt r godt tr år sidn, vi sidst gnnmført tilsvarnd undrsøgls, hvor dr ftrfølgnd blv udpgt fokuspunktr og iværksat indsatsområdr på baggrund af rsultatrn. Båd vd forrig og dnn undrsøgls lå rsultatrn som d højst i landt, svarnd til at vi på DjH har d mst tilfrds mdarbjdr blandt d dltagnd skolr. Vd MTU 2013 har 90 % af all fastansatt mdarbjdr fra Dn jydsk Haandværkrskol dltagt i undrsøglsn. I alt dltog 44 skolr i undrsøglsn. Hraf 17 rhvrvsskolr sammn md n rækk VUC og SOSU skolr. Billd af DjH som arbjdsplads Rsultatt af undrsøglsn givr t billd af, hvordan vi som mdarbjdr oplvr DjH som arbjdsplads. Rsultatrn r samtidig t vigtigt værktøj til at undrstøtt bstræblsr på at fasthold og skab n ffktiv og attraktiv hvrdag for os all. Undrsøglsn sættr fokus på hvor tilfrds, motivrd og ngagrd vi r på DjH. Tilfrdshdsundrsøglsn skabr dog ikk forandring i sig slv. Dn r aln md til at sætt fokus på nogl af vor styrkr og udfordringr. Dt r først, når vi i fællsskab får idntificrt indsatspunktr og igangsættr konkrt opfølgningsaktivittr på baggrund af rsultatrn, at undrsøglsn kommr til at gør n forskl for dn nklt og drmd n forskl for DjH. Mn vors umiddlbar tolkning af rsultatrn r gnrlt, at mdarbjdrn på DjH r mgt tilfrds, motivrd, ngagrd og stolt af drs arbjdsplads. Dr r udarbjdt n kørplan for hvordan dt vidr arbjd md rapportrn skal forløb. Kørplan for præsntation af MTU 2013 på DjH XX6. maj 30 juni: Dr fortags n kommntrt præsntation af rsultatrn på t afdlingsmød indn sommrfrin. XX15. maj 15. sptmbr: Indsatsområdr og fokuspunktr, i forhold til afdlingns MTU, bskrivs i n handlingsplan og frmlæggs på t afdlingsmød. Md hnblik på dtt kan d nklt områdldr ndsætt n intrn arbjdsgrupp, som gnnmgår og analysrr afdlingns rsultatr fra MTU Områdldrn kan liglds rundsnd nhdsrapportn i gn afdling. XXCa. 1. oktobr frmlæggs rsultatrn af d nklt afdlingrs handlingsplanr, og arbjdt hrmd, på ldlssmød. XXCa. 15. oktobr frmlæggs handlingsplanr i SU. DjH liggr højst Vd bnchmarking md d øvrig rhvrvsskolr liggr DjH markant højst af all på sks ud af syv målpunktr. Vd sammnligning md d øvrig 43 dltagnd skolr, liggr vi højst af all på målingn af tilfrdshd og motivation. Dt gjord vi i øvrigt også i 2009! Rsultatrn af MTU n kan læss på skolns intrant. Båd bnchmarkingrapportn, hvor vi kan sammnlign md d 16 øvrig rhvrvsskolr, og DjH s intrn skolrapport. Afdlingsrapportrn vil bliv gnnmgåt af ldrn i d rspktiv afdlingr.

6 Af Chris Klitt Thomasn Comnius og dn bulgarsk mafia Dn jydsk Haandværkrskol dltagr i diss år i t fælls uropæisk projkt undr dn ramm, dr hddr Comnius. I projktt dltagr skolr fra Tyskland, Danmark, Tyrkit, Bulgarin, Rumænin, Litaun og Poln. Lærr og lvr skal i løbt af to år bsøg landns rspktiv skolr, arbjd sammn i gruppr på tværs og kommunikr på nglsk. Som n start har lvrn fra DjH, dr har vært involvrt i projktt, lavt n præsntationsvido af vors skol, mns lærrn Michal Sørnsn og Chris Klitt Thomasn har lavt n PowrPoint præsntation af landts uddannlsssystm dn dansk modl vksluddannlsn. Miljø som tma Dt ovrordnd tma for mødrn i landn r miljø. Dr arbjds md at synliggør, hvor d nklt land står i forhold til at værn om miljøt hvor langt r hvrt land. Elvr og lærr får på dn måd t godt indtryk af, hvad dr blivr gjort, mn også n idé om, hvad dr kan gørs bdr. Elvrn har Blandt andt arbjdt md frmstilling af planchr, produktion af skulpturr lavt af skrot og producrt filmspots. Mødt mllm kulturr Gnnm dltagls i mødrn i d forskllig land får dltagrn mulighd for, udovr naturligvis at skull kommunikr på nglsk, at oplv d forskllig kulturr og forskllig mådr at gør tingn på. EU favnr brdt. Md Tyskland og Danmark, som gør tingn på n måd, dr lignr hinandn n hl dl, og md d øvrig land som gør tingn på n mr østlig måd, favnr projktt vidt. I Tyrkit var dn størst forskl naturligvis rligionn, som i landt btydr normt mgt for dn nklt. Dt at d lokal skull bd fm gang om dagn, dog md n vis flksibilitt, kom til at fyld n dl undr bsøgt. I hus md mafian I Bulgarin blv vi modtagt md åbn arm, dt var sommr og djligt vjr, alt var tilsynladnd frd og idyl. Vors problmr kom først om onsdagn, hvor vi skull hjm om frdagn. Fortsætts næst sid

7 Lærrn, dr havd ståt for indkvartringn på hotllt i Burgas, forlangt væsntlig mr for værlsrn nd dn officill pris. Hun sagd, at hun havd vært nødt til dt, da vi skull brug så mang værlsr vi mnt, at dt drmd burd vær billigr. Så fortalt hun os, at dt var dt nst std i byn, dr havd kapacitt til at kunn hus n dlgation på 50 prsonr, og at hotllt kun var åbnt for offntlighdn i dn priod, vi skull bo dr. Hotllt var nmlig blvt opkøbt af n ks-mafiaboss, som havd indrttt sig på hotllts 8. tag. I lobbyn vrimld dt md vagtr mgt sikkrt std at vær! Btalingn for vors ophold vill hun hav i kontantr. Vi prøvd at fortæll hnd, at vi vill ovrfør pngn via bankn, hvilkt kunn tag 3 4 dag. Dtt tolkd hun som om vi ikk havd tænkt os at btal, hvorftr hun sagd Imagin sombody cam knocking on your door at night. Vi fik hnd til at gå md nd til bankn, hvor n rådgivr kunn fortæll hnd, at ovrførsln af pngn vill tag 3 4 dag, hrftr ovrgav hun sig, og vi fik lov at slipp fri af hnds klør. Vi var all mgt glad, da vi sad i flyvrn på vj hjm til vors djlig land og vors djlig skol.

8 Kulturll udflugtr i forbindls md Comnius projktt Tyrkit 7 dag XXExplor th Adana city XXExplor th Mosk in Adana XXTrip to th hydrolctric powr plant X XTrip to th fish growing farm X XECOHILL - organic food farm XTrip X to Tarsus X XTrip to Mrsin Bulgarin 7 dag XXExplor th Burgas city XXTh Natur consrvation cntr calld Poda X XTrip to Sozopol - an ancint town X XTrip to Arcutino - Snak island, Watr flowrs X XTrip to Primorsko - Th ancint Thracian Holy Ston sanctuary X XTrip to St. Konstantin and Elna - Bulgarian custom of fir dancing X XTrip to Pomori visiting Th Musum of th salt X XTrip to Nsbar - a world hritag city X XTrip to Sunny bach - th biggst sasid rsort Tyskland 6 dag XXGuidd tour Schlswig city and dom, XXViking musum XXGottorf Castl XXTh Glob XXGuidd tour farm biogas plant, wind nrgy plant Danmark 3 dag XXTrip to Aarhus musum (Aros) XXExplor th Aarhus city XXExplor th Hadstn city

9 EUX Informationsaftn trak fuld hus 120 forvntningsfuld mnnskr, kommnd lvr og drs forældr, var sidst i maj mødt op for at hør om EUX-uddannlsrn på DjH. Tilbuddt om aftnsmad i skolns bistro, så mnun også kunn tsts, blv godt modtagt af cirka halvdln af aftnns gæstr. Et tiltrængt måltid for dm, dr havd rjst langt for at komm frm, nogl havd tagt turn hlt fra Jylling i Nordsjælland. Hnrik Ølund bød all vlkommn til n spændnd aftn, og præsntrd skoln md udgang i dns historisk udvikling og d værdir, dr r forankrt på DjH i såvl papirudgavr som i stnn vd torvt, og i ny og gaml lvrs rhvrvd værdisæt. Aftnn bstod båd af n faglig gnnmgang af uddannlsn og t bsøg i værkstdrn, så dt var naturligt at dl gruppn i to: En l og n tømrr dl. Information om vjldning og støttmulighdr samt skolhjm og Larning Cntr spilld n væsntlig roll i aftnns program. Dr blv afsluttt md kaff og kag i bistron og mulighd for at still spørgsmål. Eftr rundspørg blandt dltagrn må arrangmntt btragts som vllykkt Vors bsøgnd var bgjstrd for rammrn på skoln, og d var blvt bkræftt i drs valg af uddannlsn. Alt i alt n god aftn også for d kommnd kontaktlærr dr havd mulighd for at mød d kommnd lvr og drs forældr. Af Nils Søndrgaard

10 March-Philipp fra Schlswig i praktik på DjH Undr t bsøg på Brufsbildung Schul i Schlswig, som ld i t Comniusprojkt, mødt Chris Klitt Thomasn, EUX tømrr, og Michal Sørnsn, EUX lktrikr, n ung studrnd, dr brændnd ønskd sig t praktikophold på DjH. Dt blv arrangrt, og i marts rjs March- Phillip til Hadstn, hvor han var i praktik på DjH i fm dag. March-Philipp båd skrivr, læsr og talr dansk. Læs hans lill brtning om praktikkn: Min fm dag i praktik på DjH Jg hddr Marc-Phillipp, r 19 år gamml og har for kort tid sidn tagt studntrksamn i Schlswig, Tyskland. Min hovdfag var lktrotknik og matmatik, og jg vil grn læs luft og rumfartstknologi. Hvordan kom jg i praktik på DjH i Hadstn Vors skol fik bsøg af Michal (EUX) og Chris i oktobr sidst år. D dltagr I t Comniusprojkt undr EU. Lærr og lvr fra i alt ott land dltagr. Michal og Chris kom md vors dansklærr, og vi snakkd lidt sammn. Michal sagd så, at man kunn komm til Hadstn, hvis man havd intrss. Dt havd jg. Søndag, dn 7. marts kørt jg til Hadstn. Dt tog to timr. I Hadstn spist jg aftnsmad sammn md Michal og hans famili, og kiggd på skoln. Mandag morgn blv jg hntt af lvrn, spist sammn md dm og drftr gik vi til undrvisningn. Dr r n stor forskl mllm Danmark og Tyskland: Man brugr E-books og whitboards. Vi har kun nogl klasslokalr md smartboards. Eftr dn først frokost - man spisr ikk varm mad som i Tyskland - gik jg md Michal i n klass, som lig var i gang md at lær om C++-programmring. D næst dag fik jg mgt at s, for ksmpl: logic controllr, maskinsikkrhd og sikringn. Slvom jg ikk r god til at snakk dansk, var dt n mgt god oplvls, at kunn bnytt dt, jg har lært. Onsdag var dn bdst dag, for jg kunn hjælp og vis nogt, som jg kunn i Michals klass. Afsluttnd kan jg sig, at dt bar var n fin oplvls at vær i praktik på DjH, som jg kan anbfal til all, dr intrssrr sig for tknologi og programmring, md n dl praktisk øvlsr. Tak til Michal og til Hadstn. Md vnlig hilsn Marc-Philipp Comnius-programmt støttr mobilitt og samarbjdr mllm uropæisk institutionr, dr bskæftigr sig md grundskol og ungdomsuddannls.

11 Forsid Af Hnrik Dalsgaard BR 10 kursus nd: og -sv r t s m r r m Tø Tømrrafdlingn afvikld i maj sit først kursus i Bygningsrglmntt 2010 (BR 10) md 15 tilmldt. Hans Jørgn Andrsn var undrvisr på kurst. Kurst var rttt mod håndværksmstr omkring nrgirglrn i BR10 vdrørnd nybygning hrundr tilbygning, udskiftning af bygningsdl samt rparation og vdligholdls. på t r t a d p Bliv o m o g o g n i tilbygn til d l o h r o f i g bygnin t n m l g r s Bygning ) 2010 (BR10 Dr blv lavt rntabilittsbrgningr dr r afgørnd for om U-værdin skal forbdrs vd vdligholdls. l KURSUS k Haandværkrsko 0 s på Dn jyd 17. maj kl frdag dn : r fokus på Kurst ha g Nybygnin g in n g y b Til ldls o h g li d V ingsdl ing af bygn Udskiftn lring vd ftriso ls r a sp B,00 kr. ld på Pris: tær Pia Ha ursusskr k l ti hadstn.dk g jh in d Tilm mail: ph r ll tlfon maj. ndag dn a m t s sn ruddannls k - ft hadstn.d djh S mr på 0 j 25, 837 Ellmosv n.dk djhhadst Hadstn, Tlf.: Dsudn lavd dltagrn n ftrvisning, på kravnd til n tilbygning, så d slv kan dokumntr ovrholdls af BR10 kravnd i forbindls md byggansøgningr. EUX-lvr på oplvlsstur 45 ny EUX-lvr (20 tømrr og 25 lktrikr) var på ryst sammn og oplvlsstur midt i august på Kyst- og Fjordcntrt på Djursland. Dr blv d præsntrt for forskllig samarbjdsopgavr. Md dm var undrvisr tilknyttt EUX-uddannlsn på DjH.

12 Af Ann Hansn Aamand To kollgr Birgit Birgit Friis, 53, sørgr for at all mdarbjdr på DjH får drs løn hvr månd. Hun r uddannt allround kontorassistnt vd Dansk Træindustrir, hvor hun drftr arbjdd i ott år indn n kort tid hos Mjrikontort, før hun bgyndt i bogholdrit dn 1. januar Ovn i lønrgnskabt bistår Birgit administrationschfn md forsklligt omkring ansættls af mdarbjdr. Tidligr hørt også kassn md til d fast opgavr. I 80- og 90 rn pakkd Birgit hvr torsdag formiddag sit brun lædrnt md kassn plus n kvittringsblok, og gik nd på Lindvj for at opkræv kursusbtaling af kursistrn. I nttt var også kursusbvisr og spørgskmar. I samm priod sad Birgit i prsonalforningns bstyrls, og hun huskr tilbag på nogl år, hvor arrangmntrn i bistron trak fuld hus. Birgit r gift md Jan fra lafdlingn. Hun r mor til Martin, Allan og Louis. Birgit, Jan og drngn bor i gåafstand fra DjH, og havn drhjmm r Birgits fristd, hvor hun glmmr tidn og fordybr sig i blomstr og kryddrurtr. Sport har altid vært spændnd. Birgit har dyrkt håndbold, fodbold, bordtnnis og badminton, nu løbr hun, og støttr ivrigt drngns håndboldsaktivittr. Birgit læsr grn n god krimi, og hun holdr mgt af at lav mad og bag. Køkknt r hnds ingn andr skal pill vd grydrn. Strikkpindn klirrr lystig i n vig produktion af sokkr til familin slv jultræt indkøbs for to par. Familin btydr mgt for Birgit, og hun givr grn drngn n hjælpnd hånd måsk lidt for grn. Birgits brøring md skolpraktiklvr og drs mødr, dr ringr for at ordn alt for sønnrn, har givt stof til ftrtank. En sådan mor ønskr hun ikk slv at vær, og konkludrr, at t skub i dn rigtig rtning og n opfordring til slv at handl r langt bdr nd at gør tingn for d ung. Gordon Gordon Frs, 32 år, har vært ansat i lafdlingn i t år, hvor han undrvisr grundforløbslvr. Gordon r uddannt lktrikr fra Skiv Tknisk Skol og installatør på DjH, hvor han afsluttd i Han har arbjdt indnfor kommunalt rgi som brgnr af solcllr i Vsthimmrland, og t år som lktrikr hos n virksomhd i Ålstrup. Gordon kom til Danmark fra Thailand som 10-årig sammn md sin mor og søstr. Modrn havd gnnm arbjd, som sygpljrsk, for Lægr udn grænsr, fåt kndskab til Danmark og lyst til at prøv kræftr md t job i landt, hvor hun bosatt sig i Roskild. Dn umiddlbar størst ændring i Gordons liv vd dn bgivnhd var, at han nu slv skull lav sin morgnmad, hvor dt før havd vært barnpigns job. Hans konklusion omkring dt r, at dt handlr om at omstill sig og hav dt godt md dt, vi nu ngang har. Som 15 årig bgyndt Gordon n uddannls som idrætsinstruktør for DGI. Han har vært badmintontrænr, og har gnnm sit virk for DGI bsøgt folkskolr for at motivr lvrn til at dyrk mr idræt frmfor at brug fritidn i band- og rockrmiljøt. Undr værnpligtn vd Flyvstation Karup blv Gordon idrætsinstruktør, og sørgd for, at d dansk Jnsr holdt formn udn skadr undr soldatrtid. Gordon bor i Ålstrup sammn md sin kon Santana og drs to pigr: Katrin på 5 og Karolin på 2½år. Familin tællr også tr hund: En sibrian husky, n samojdhund og n pomranian. 2-3 gang om ugn r han sikkrhdsbfalingsmand vd hjmmværnt i Skiv, og for at hold sig i form til dn tjans løbr han md d to størst af hundn flr gang om ugn. Dn lill pomranian kan ikk følg md, og hyggr sig imns aln md pigrn. Gordon har t smittnd smil, og hans sidst bmærkning undr intrviwt r da også: Kom til Gordon, hvis du r kd af dt.

13 Af Pia Hald og Hann Bisgaard Hansn Administrationn på studitur til Brlin Så var dt ign tid til at komm på studitur md vors administration. En sådan tur brugs båd til kollgialt samvær på tværs af arbjdsopgavr og kontorr, og til at bsøg ntn n samarbjdspartnr llr n kommnd samarbjdspartnr for Dn jydsk Haandværkrskol. I år gik turn til Brlin fra 30. maj til 2. juni. Hidi, Brit og Pia var valgt som arrangørr, dog md Hll på sidlinjn, så vi ikk brugt for mang png. Dnn gang havd vi valgt at bliv transportrt md tog dirkt fra Århus til Brlin udn skift, dt var vi all rt glad for, så kunn vi lttr bvæg os rundt og snakk md hinandn på kryds og tværs. Turn tog omkring sks timr, så vd ftrmiddagstid ankom vi til Brlin bangård, hvor vors samarbjdnd rjsarrangør tog imod os. Vi fik udlvrt vors Brlin Ubahn kort, som vi aktivrd, og som vi brugt i dagn md stor fornøjls. Dt fungrr bar. Man kom fra A til B hurtigt og ffktivt, og vi blv all rigtig god til at orintr os rundt i Brlins undrgrund. Bsøg på Das OSZ-Tim Frdag morgn blv vi kørt til Das OSZ-Tim - n tysk rhvrvsskol i udkantn af Brlin, hr havd vi aftalt bsøg md rundvisning. Hrrn Brnd Rosk, skolns dirktør, tog imod os, han fik hjælp af to amrikansk pigr, som var på udvksling på dn tysk rhvrvsskol i Brlin. En spændnd skol, som lignd mgt dn rhvrvsskol, vi kndr, hvor dt tortisk kombinrs md dt praktisk i værkstdr og i virksomhdspraktik. Vi så ddikrd og ngagrd lvr på uddannlsrn l, bygganlæg, lmontør, lktronikmkanikr, industrilktrikr og bærdygtig nrgi. Dn tysk rhvrvsskol diffrntird sig fra dt dansk rhvrvsskolsystm vd mgt kortr vkslforløb. Elvrn var 14 dag på skol og 14 dag i praktik. D kort forløb givr nogt mr administration for skoln, mn mang flr praktikpladsr. Dt normal i Tyskland r at man har for ksmpl to lvr på samm uddannlsstrin som vkslr. Enrgiuddannlsrn på skoln var populær, og som værkstd og dmonstration af anlæg havd man lavt n "nrgi pavillion" - t slvstændigt hus md bærdygtig nrgianlæg, som man kunn brug i undrvisningn. Dt var sjovt at s, da dt jo lig ntop r dn procs, vi r igang md på Dn jydsk Haandværkrskol, hvor 14 bærdygtig anlæg i drift samls i vors vidncntr nrgi. Dt var t mgt udbyttrigt bsøg, hvor vi talt om mulighdn for synrgi mllm skolr, frmtidig dialog og sparring. Eftr bsøg på skoln var vi på rundtur i Brlin md n guid, som fortalt om d forskllig highlights og md lidt stop, hvor vi kunn komm ud og s på byn. Dog blv vi ovrraskt af t rt hftigt rgnvjr, så vi blv mst i bussn, og mått nøjs md at kikk ud. For snt til bådn Frdag aftn havd vi bsluttt os for n sjltur på flodn Spr md spisning om bord. Ja, hr kommr så n lill sjov histori. Dr var så mgt trafik i byn dnn aftn på grund Fortsætts næst sid

14 Fortsat fra forrig sid af at Bayrn Münchn og Stuttgard skull spill DFB pokalfinal på dt olympisk stadion, så man nærmst ikk kunn komm hvrkn frm llr tilbag. Dt rsultrd i, at vi missd vors båd, slvom vi, md Hidi løbnd i ntstrømpr og høj hæl forrst ovr vjn md hændrn i vjrt så bilrn holdt still, gjord vors bdst for at komm frm i tid. God råd var dyr, og vi spurgt os for. Fik at vid, at vi kunn tag S-bann, kør tr stop, hopp af og løb nd til n anløbsbro, så skull dn vnlig dam tlfonr, at vi kom og bådn vill lægg til, og tag os md. Da vi all sad bænkt md mad og drikk på bådn dampd vi i vors pæn tøj, og kunn slvfølglig ikk lad vær md at få t godt grin af vors fadæs. Og turn var god md all highlights fra vandsidn, og n guid dr ign fortalt om dt, vi så. Så alt i alt n god måd at oplv Brlin på fra vandsidn og samtidig hav hyggligt samvær md god kollgr. Dutschr Bundstag og Stasi Must Lørdag startd dagn lidt snr, da aftnn før blv brugt godt og grundigt til at lær hinandn at knd på n andn måd ovr lidt drikkvarr og hygg. Formiddagn startd md t bsøg i Dutschr Bundstag, hvor vi all blv udstyrt md hørrtlfonr og n lill båndoptagr, hvor dr blv fortalt om alt dt, vi kunn s, mdns vi bstg dn stor rund glaskuppl, dr r byggt ovnpå Bundstag. Dt var rigtig flot at s Brlin fra ovn og få sat nogl pjlingr på d ting, vi havd st dagn før i bus og på vandt. Da vi kom nd var vi n tur ovr og s Brandnburgr Tor, hvor all fodboldfansn havd samlt sig i gruppr, og varmd op til aftnns kamp. Dt var også dr, man kunn komm ud og kør i hstvogn gnnm byn, og på samm plads prøvd mang udklædt at få n skilling ud af os t rigtig hyggligt std. ud, så på trods af at luftn var varm, og vi ikk kunn sidd nd undr dt to timr lang fordrag, stod all pigr og smild til slut og takkd mang gang for hans måd at fortæll n så uhygglig histori på. Søndag gik turn ign mod Hadstn dog md divrs komplikationr. Da vi ankom til Hamburg, vist dt sig, at vors tog var aflyst, og vi mått ombooks md flr togskift på hjmvjn, så hjmrjsn blv ca. to timr forsinkt, og pludslig var dt alligvl ikk så sjovt at kør md tog mr. Trods dt var vi dagn drpå nig om, at dt havd vært n alltidrs tur, og vi havd all fåt alt dt, vi kunn spis og drikk og nok også lært nogt nyt om hinandn, skønt vi r sammn syv timr hvr dag. Så moraln må vær, tag af std og få n bdr forståls af din kollgr, oplv nogt nyt, og kom hjm træt og glad og fyldt md ny inspiration til jobbt på Dn jydsk Haandværkrskol. Eftrmiddagn skull brugs på Stasi Must, som også liggr lidt i udkantn af Brlin. Dr blv vi mødt af n dansk guid, dr slog bnn væk undr os all md hans snak om nogt så uhyggligt som Stasi mtodr. Ja, jg må nu også indrømm at godt så guidn

15 LC på DjH Af Skolhjmmt For tidn lignr dt fuld blægning på skolhjmmt, måsk lidt mr. God blægning fra hovdforløbn, EUD grundforløbn sr særdls lovnd ud, og EUX tilmldingn lignr to rigtig god klassr. Lig nu r vi på n blægning dr svarr til at % af vors lvr vælgr at bo på skolhjmmt. Djligt at så mang vælgr dnn løsning på drs skolophold, og kan s dn fordl og d mulighdr dr liggr i dt. Udovr dtt har vi i 2. kvartal også haft andr gæstr på skolhjmmt. Som vanligt har dr vært brobygningslvr fra plastafdlingn i flr omgang, vi har haft gaskursistr fra Hrning og Horsns bond i n priod, hvor d fulgt undrvisningn i vors gasværkstd. Vi har haft kursistr fra Simns, dr var på kursus i plastafdlingn bond, og ign t hold fra Købnhavn Tknisk Skol dr uddannr sig til tandtknikr, dr skal modtag undrvisning på Århus Univrsitt fik kost og logi hos os. Frank Gotfrdsn LC I 2. kvartal blv dt tid til udndørs aktivittr ign. Multibann blivr flittigt brugt fra lig ftr undrvisningn til langt ud på aftnn. Motionsrummt r oft fyldt, man kan s når strandløvsæsonn nærmr sig, og dr blivr svdt mgt, og man mødr jævnligt lvr dr r på løbtur sammn llr for sig slv. Dr r ign tid for at øv sig md jagtgvært, og n dl af lvrn bnyttr sig af tilbuddt md lrduskydning på skydbann Vissingvj. Mdlmskortn til Hadstn Lystfiskrforning liggr klar til n naturoplvls og fiskoplvls i Lillån. Dr r afholdt infoaftnr om PIU, md oplysningr om praktik i udlandt. Elvrn har mulighd for at tag n dl af drs praktik tid i udlandt i samarbjd md uddannlssstd/mstr. Vi har afholdt aftnr hvor fokus har vært ksamn. Båd på dt at vær nrvøs for at skull præstr vd dt grønn klæd, og på at find mtodr til at optimr sin frmlæggls. En dl af dt at find n praktikplads r jo ns gn frmtrædn vd prsonlig frmmød i n virksomhd. I dn forbindls havd vi n ½ dag for grundforløbt og vors SKP lvr, dr handld om kropssprog. En mstr fra n El-virksomhd fortalt om, hvad d læggr vægt på, når d vælgr n ny lærling, og vi havd n kstrn konsulnt til at fortæll om lidt mr gnrll ting om prsonlig frmtrædn, hvilkt hun gjord på n mgt fangnd og lvnd måd. Drudovr har vi haft bsøg af Sikkr Trafik, dr n formiddag holdt vors lvr fangt i t fordrag md fokus på hastighd, sprit og sikkrhdsslr i kørtøjr. Drftr n gribnd brtning fra n pårørnd til n trafikdræbt, dr fortalt om sin oplvls vd sådan n ulykk, og all d ring i vandt dt givr. Til vors 2. kvartal fst vd pooln, havd vi i år ljt n tyr til Bull Ridning. Dt r t godt tilløbsstykk, og mang lvr får prøvt drs færdighdr af md tilridning af sådan t bæst. Dt udløst jo slvfølglig n bronz, sølv og n guldpokal til d tr, dr kunn hold sig på i længst tid. Til fstn blv dr srvrt n grillmiddag af finst karat. Elvrn grilld slv drsmga bøf llr pølsr, hvilkt gjord, at stmningn blv hlt andrlds nd vanligt, og lvrn kunn få drs bøf lig nøjagtig, som d hlst vill hav dn.

16 Nyudlært Knni Christian Andrsn, Nmt El-Srvic ApS This Møllr Askholm, Jns Kristnsn El-Anlæg A/S Jpp Dyrbrg, Søndrgaard El A/S Lau Hnriksn, Hssllund El A/S Rasmus Haahr Jnsn, B. Schrødr A/S Asgr Johannssn, Hssllund El A/S Bnjamin Fjord Korsgaard, Jørn Brink ApS Mikkl Lund Kou, Langå/Laurbjrg El-Tknik A/S Kris Lauridsn, El-Installatør L.M. Jnsn ApS Ptr Lauridsn, B. Schrødr A/S Andras Nygaard Markr, Gudnå Elsrvic ApS Caspr Hasling Nilsn, Friflt EL A/S Jacob Folk Nilsn, Aut. EL-Installatør Jan Hnriksn ApS Knnth Nilsn, Intgo A/S - Hdnstd Thais Emil Nygård, El:con Hornslt A/S Jacob Odgaard, Lillgårdn El A/S Tim Tichrt Ohlsn, Mk El-Tknik ApS Thomas Kjærsgaard Pdrsn, Gjrn El ApS Rasmus Lassn Ptrsn, Lindpro A/S - Aabnraa Laust Holm Sø, El-Firmat Vrnr Ranum A/S Sbastian Rhinstrøm Schmidt Sørnsn, Priss El-Srvic ApS Martin Thomsn, Dn Jysk Elktrikr V/ Martin Jnsn Mads Hougaard Yd, El:con Hadstn A/S Elktrikr, installationstknik juni 2013 Modtagt Fagts mdalj. Givs vd karaktrn 12 i båd dn tortisk- og dn praktisk prøv. Altså:

17 Nyudlært Køltknikr Juni 2013 Suhib Bayati, Christian Brg A/S Mathias Dahl Christnsn, Combikøl ApS Asbjørn Åsbrg Fridrichsn, Carrir Rfrigration Dnmark A/S Tommy Witt Jacobsn, Supr Køl A/S Jonas Frost Jnsn, Kl Køltknik v/ Lars Hols Michal Mølgaard Jnsn, Christian Brg Vst A/S Ol Morsing, Vard Kølsrvic ApS Michal Flmming Nilsn, ContainrCar A/S Rasmus Nilsn, Bravida Danmark A/S Run Rffstrup Uddal Nilsn, Danfrig A/S Simon Lonhard Nilsn, Johnson Controls Dnmark ApS Andras Ravnholt, Grns Køltknik ApS Caspr Thil, Apm Trminals - Cargo Srvic A/S Ptr Vognsn, Dansk Varmpump Industri A/S Nicolaj Wyk, Midtjysk Kølsrvic A/S Bståt md sølv

18 Nyudlært Plastmagr Juni 2013 Kristian Riskjær Andrsn, Kifa Plast v/ Kim Fagrlund Knt Elm Hansn, Schla Plast A/S Rasmus Emil Drisgaard Hansn, Sp Moulding A/S Stoholm Afdling Poul Erik Bach Ladfogd, Hamml Plast A/S Danijl Marinovic, Knudsn Plast A/S Erik Torp Nilsn, Lgo Systm A/S Thomas Cornlius Ptrsn, Suprfos A/S Mortn Ford Poulsn, Trioplast Nyborg A/S Michal Stngr Thomsn, Lgo Systm A/S Stfan Tidmann, Ltbæk Plast A/S Bståt md guld Bståt md bronz

19 Navn Nyt Rund dag 50 år Hnrik Thagr, srvicaflingn, dn 29. august 40 år Hll Tang Rasmussn, administrationn, dn 10. august Michal Langhoff Timmrmann, dn 9. dcmbr Vlkommn til Nils Stvns, lafdlingn, 1. maj Carstn Damkjær Jnsn, lafdlingn, 1. juni Ptr Korsgaard, kølafdlingn, 1. juni Bnny Aaquist Nilsn, lafdlingn, 1. august Christin Winnrskjold, plastafdlingn, 1. august Lin Jnsn, administrationn, 12. august TILLYKKE!

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere