DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST Den jydske Haandværkerskoles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles"

Transkript

1 DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt - juni MTU Comnius og dn bulgarsk mafia 6 March-Philipp i praktik på DjH 10 BR 10 kursus 11 To kollgr 12 Administrationn i Brlin 13 LC på DjH 15 Nyudlært 16 Navn 19 Dt lktronisk magasin DjHPUNKT r Dn jydsk Haandværkrskols lktronisk magasin. Du kan navigr i dt vd hjælp af indholdsfortgnlsn. På d nklt sidr r dr n knap i øvrst vnstr hjørn, som kan hjælp dig tilbag til forsidn, llr du kan bladr i dokumntt på d to trkantd knappr i ndrst højr hjørn. Slår du indholdsfortgnlsn til i vnstr sid af din Adob radr, r dn åbn hl tidn uanst hvilkn sid i DjHPUNKT, du bfindr dig på. God læsfornøjls!

2 Af Hnrik Ølund Sidn sidst Tidn op til sommrfrin blv godt brugt md båd at afslutt og forbrd n rækk spændnd aktivittr. MTU n blv præsntrt i all områdr, og n kørplan blv lagt. Først status r på vors SU-mød i sptmbr, hvor vi vil saml rlvant tråd. Slv om vi ign fik n mgt flot MTU, givr dn altid anldning til at fokusr på forhold vi grn vil fasthold, forbdr llr hlt ændr. Og dn procs r dt vigtigt at hold fast i, uanst rsultatt. Ministrkontakt Umiddlbart før sommrfrin havd vi tæt kontakt til d to ministr på uddannlssområdt. Mortn Østrgaard, Vidnskabs- og forskningsministr, var forbi md t ønsk om n introduktion til DjH, dn måd vi givr båd dn svag og stærk lv mulighd for at boldr sig på via 24 timrsskoln og LC, udn at vær afhængig af holdstørrls og -dannls. Ministrn mødt på sin vj nogl særdls afklard lærling, dr båd vidst hvad d vill på kort og lang sigt, og som havd fint ovrblik til også at kunn forklar dt faglig. En skarp kontrast til d unuancrd forskrudtallsr, dr var opp på dt tidspunkt, om rhvrvsskolrn og rhvrvsskollvrs nivau llr mangl på samm. Sluttlig var dr tid til n god snak om dn kommnd rhvrvsuddannlssrform, og vors forvntningr og håb til dn. Ingn tvivl om, at Ministrn og hans følg fik n mgt positiv oplvls md fra DjH, hvilkt d også gav udtryk for. Dagn ftr Mortn Østrgaards bsøg var vi 7 prsonr fra DjH dr tog til Købnhavn til ovrrækkls af Undrvisningsmiljøprisn Gnnm n størr udvælglssprocs var DjH blvt fundt dn rtt til at modtag prisn. Ekstra glædligt var dt, at prisn blv givt for dn måd vi drivr skol på som hlhd, og ikk for t nklt dllmnt. Dansk Cntr for Undrvisningsmiljø havd vært på bsøg, og flr af d lærling, dr havd vært involvrt i DCUMs fild study vill også grn md til ministrit og modtag prisn. Dt var rigtig flot, for lærlingn havd i mllmtidn afsluttt drs skolophold og skull nu komm hjmmfra som r f. ks. Harborør og Kolby Kås. Dt blv n god dag, md fin ksponring af DjH, og lærlingn fik hilst på og talt md vors ministr. Md prisn fulgt kr. som lvråd og arbjdsmiljøudvalg nu må vurdr, hvad skal anvnds til. Eftr dn officill dl var afsluttt gik all på Kanalcafn til frokost, hvorftr turn gik tilbag til Jylland. Fælls rum for GF og H1 I dt ntop påbgyndt skolår lavr vi ovr ni frdag t fælls rum, hvor grundforløbsog H1 undrvisr møds, og hvor dr på baggrund af forskllig oplæg r mulighd for diskussion af, rflksion ovr og mllm frdagn mulighd for punktvis afprøvning af forskllig pædagogisk praksis. Hl forløbt tagr udgangspunkt i vor princippr for undrvisningns gnnmførls og kan forhåbntlig båd skab n størr fælls forståls og inspirr til ny handlmulighdr. Dr fokusrs på to tmar, dr går ign i vors DjH2016 stratgi og i vors Ny Nordisk Skol bskrivls klassldls og LC/24 timrs skoln. Visr modlln sig brugbar, r dr intt i vjn for, at dn snr kan brugs på andr uddannlsstrin, områdr llr tmar. En ministril sommrhistori Dt skr ind i mllm at dr i løbt af sommrfrin tikkr lidt undrlig mails ind fra ministrit. Dt skt også i år. Ikk om praktikpladscntr, som jg gntlig havd forvntt. Nj, i forbindls md godkndls af handlingsplan for øgt gnnmførls (indsndt i marts), blv dt sådan lig n passant mddlt, at ministrit rnt administrativt strøg dn sidst af 4 ratr på , dr llrs i 2009 var blvt bvilgt til vors arbjd md LC og 24 timrs skoln. Dr blv ikk givt nogn gntlig bgrundls, ud ovr at man havd vurdrt, at vi ikk havd fåt nok ud af vors arbjd md LC og campus. Dt r jo altid rart md så tydlig kritrir og saglig argumntr, mn jg forhørt mig alligvl, om dr skull vær faldt n linj ud af drs rgnark, llr om d måsk havd n sommrfrivikar ansat? Samtidig gjord jg opmærksom på, at man på UVMs og DCUMs hjmmsid kunn læs om DjHs campus og DCUMs bsøg på DjH, og sågar s ministrn udtal sig om dn i forbindls md at DjH fik undrvisningsmiljøprisn for sin campus! Vi kunn så også gør opmærksom på at vi i samm halvår havd modtagt Favrskov Kommuns sundhdspris, blandt andt også for vors arbjd md lvr og lærling. Jg bad også ministrit s på vor gnnmførlssprocntr. Mig bkndt r dr ikk nogn rhvrvsskol, dr har lavr frafald nd os, og da slt ikk på d uddannlsr, hvor dt r muligt at sammnlign. På l- og tømrrgrundforløb liggr vi md hnholdsvis 13 og 14 procnt, hvor skolrn omkring os typisk liggr md frafald godt ovr 25 %. Samtidig r vors frafald st ovr d snst 3 år faldt md ovr 30 % på båd grund- og hovdforløb (r nu 16 % på grundforløb og 3 % på hovdforløb). Mn nu skal dr mr nd DCUMs bgrundd indstilling, n ministrovrrakt pris, Favrskov Kommuns udpgning, og nogl indiskutabl tal til for at ændr n administrativ ministril bslutning, så intt af ovnstånd gjord indtryk. Når dnn mail kan gå undr katgorin Undrlig Mails r dt ud fra dn btragtning at n sådan sagsgang som vi hr oplvr, r hlt og aldls uaccptabl. Dt båd i forhold til manglnd grundlagsprincippr, procdurr, gnnmsigtighd i forhold til andr projktr, og ikk mindst i forhold til at vi 14 dag før dnn mail r 7 mand i Købnhavn og modtagr og mang flott ord af ministrn for nøjagtig dt samm, man nu tilbagholdr kr. for. Hn ovr sommrn læst jg n udtalls om, at dt r utroligt så god rhvrvsuddannlsr vi kan lvr, st i forhold til all d hindringr ministrits mbdsmænd læggr ud. Dt varr ikk læng, før jg nikkr.

3 Glimt - juni 2013 Uddannlssministr Mortn Østrgaard bsøgt tirsdag dn 18. juni Dn jydsk Haandværkrskol for at få t kig ind i rhvrvsskolvrdnn. Han var især intrssrt i dt høj nivau, uddannlsrn har. Mortn Østrgård bmærkd, at d vlordnd forhold og god rammr DjH tilbydr lvrn, har stor btydning for studimiljøt, og dt udbytt lvrn får af skolpriodrn.

4 Glimt - juni 2013 Onsdag dn 19. juni fik Dn jydsk Haandværkrskolr ovrrakt Dansk Cntr for Undrvisningsmiljøs Undrvisningsmiljøpris 2013 af børn- og undrvisningsministr Christin Antorini. Prisn givs til uddannlssstdr, dr har gjort n kstraordinær indsats for undrvisningsmiljøt. Dr var især fokus på DjHs 24-timrs skol og larning cntr og lvrns bgjstring for koncptt. Læs mr på DjH s hjmmsid.

5 Af Allan B Rasmussn Mdarbjdrtilfrdshdsundrsøgls 2013 Som bkndt gnnmført vi på Dn jydsk Haandværkrskol mdarbjdrtilfrdshdsundrsøgls (MTU) i slutningn af april månd. Dt r godt tr år sidn, vi sidst gnnmført tilsvarnd undrsøgls, hvor dr ftrfølgnd blv udpgt fokuspunktr og iværksat indsatsområdr på baggrund af rsultatrn. Båd vd forrig og dnn undrsøgls lå rsultatrn som d højst i landt, svarnd til at vi på DjH har d mst tilfrds mdarbjdr blandt d dltagnd skolr. Vd MTU 2013 har 90 % af all fastansatt mdarbjdr fra Dn jydsk Haandværkrskol dltagt i undrsøglsn. I alt dltog 44 skolr i undrsøglsn. Hraf 17 rhvrvsskolr sammn md n rækk VUC og SOSU skolr. Billd af DjH som arbjdsplads Rsultatt af undrsøglsn givr t billd af, hvordan vi som mdarbjdr oplvr DjH som arbjdsplads. Rsultatrn r samtidig t vigtigt værktøj til at undrstøtt bstræblsr på at fasthold og skab n ffktiv og attraktiv hvrdag for os all. Undrsøglsn sættr fokus på hvor tilfrds, motivrd og ngagrd vi r på DjH. Tilfrdshdsundrsøglsn skabr dog ikk forandring i sig slv. Dn r aln md til at sætt fokus på nogl af vor styrkr og udfordringr. Dt r først, når vi i fællsskab får idntificrt indsatspunktr og igangsættr konkrt opfølgningsaktivittr på baggrund af rsultatrn, at undrsøglsn kommr til at gør n forskl for dn nklt og drmd n forskl for DjH. Mn vors umiddlbar tolkning af rsultatrn r gnrlt, at mdarbjdrn på DjH r mgt tilfrds, motivrd, ngagrd og stolt af drs arbjdsplads. Dr r udarbjdt n kørplan for hvordan dt vidr arbjd md rapportrn skal forløb. Kørplan for præsntation af MTU 2013 på DjH XX6. maj 30 juni: Dr fortags n kommntrt præsntation af rsultatrn på t afdlingsmød indn sommrfrin. XX15. maj 15. sptmbr: Indsatsområdr og fokuspunktr, i forhold til afdlingns MTU, bskrivs i n handlingsplan og frmlæggs på t afdlingsmød. Md hnblik på dtt kan d nklt områdldr ndsætt n intrn arbjdsgrupp, som gnnmgår og analysrr afdlingns rsultatr fra MTU Områdldrn kan liglds rundsnd nhdsrapportn i gn afdling. XXCa. 1. oktobr frmlæggs rsultatrn af d nklt afdlingrs handlingsplanr, og arbjdt hrmd, på ldlssmød. XXCa. 15. oktobr frmlæggs handlingsplanr i SU. DjH liggr højst Vd bnchmarking md d øvrig rhvrvsskolr liggr DjH markant højst af all på sks ud af syv målpunktr. Vd sammnligning md d øvrig 43 dltagnd skolr, liggr vi højst af all på målingn af tilfrdshd og motivation. Dt gjord vi i øvrigt også i 2009! Rsultatrn af MTU n kan læss på skolns intrant. Båd bnchmarkingrapportn, hvor vi kan sammnlign md d 16 øvrig rhvrvsskolr, og DjH s intrn skolrapport. Afdlingsrapportrn vil bliv gnnmgåt af ldrn i d rspktiv afdlingr.

6 Af Chris Klitt Thomasn Comnius og dn bulgarsk mafia Dn jydsk Haandværkrskol dltagr i diss år i t fælls uropæisk projkt undr dn ramm, dr hddr Comnius. I projktt dltagr skolr fra Tyskland, Danmark, Tyrkit, Bulgarin, Rumænin, Litaun og Poln. Lærr og lvr skal i løbt af to år bsøg landns rspktiv skolr, arbjd sammn i gruppr på tværs og kommunikr på nglsk. Som n start har lvrn fra DjH, dr har vært involvrt i projktt, lavt n præsntationsvido af vors skol, mns lærrn Michal Sørnsn og Chris Klitt Thomasn har lavt n PowrPoint præsntation af landts uddannlsssystm dn dansk modl vksluddannlsn. Miljø som tma Dt ovrordnd tma for mødrn i landn r miljø. Dr arbjds md at synliggør, hvor d nklt land står i forhold til at værn om miljøt hvor langt r hvrt land. Elvr og lærr får på dn måd t godt indtryk af, hvad dr blivr gjort, mn også n idé om, hvad dr kan gørs bdr. Elvrn har Blandt andt arbjdt md frmstilling af planchr, produktion af skulpturr lavt af skrot og producrt filmspots. Mødt mllm kulturr Gnnm dltagls i mødrn i d forskllig land får dltagrn mulighd for, udovr naturligvis at skull kommunikr på nglsk, at oplv d forskllig kulturr og forskllig mådr at gør tingn på. EU favnr brdt. Md Tyskland og Danmark, som gør tingn på n måd, dr lignr hinandn n hl dl, og md d øvrig land som gør tingn på n mr østlig måd, favnr projktt vidt. I Tyrkit var dn størst forskl naturligvis rligionn, som i landt btydr normt mgt for dn nklt. Dt at d lokal skull bd fm gang om dagn, dog md n vis flksibilitt, kom til at fyld n dl undr bsøgt. I hus md mafian I Bulgarin blv vi modtagt md åbn arm, dt var sommr og djligt vjr, alt var tilsynladnd frd og idyl. Vors problmr kom først om onsdagn, hvor vi skull hjm om frdagn. Fortsætts næst sid

7 Lærrn, dr havd ståt for indkvartringn på hotllt i Burgas, forlangt væsntlig mr for værlsrn nd dn officill pris. Hun sagd, at hun havd vært nødt til dt, da vi skull brug så mang værlsr vi mnt, at dt drmd burd vær billigr. Så fortalt hun os, at dt var dt nst std i byn, dr havd kapacitt til at kunn hus n dlgation på 50 prsonr, og at hotllt kun var åbnt for offntlighdn i dn priod, vi skull bo dr. Hotllt var nmlig blvt opkøbt af n ks-mafiaboss, som havd indrttt sig på hotllts 8. tag. I lobbyn vrimld dt md vagtr mgt sikkrt std at vær! Btalingn for vors ophold vill hun hav i kontantr. Vi prøvd at fortæll hnd, at vi vill ovrfør pngn via bankn, hvilkt kunn tag 3 4 dag. Dtt tolkd hun som om vi ikk havd tænkt os at btal, hvorftr hun sagd Imagin sombody cam knocking on your door at night. Vi fik hnd til at gå md nd til bankn, hvor n rådgivr kunn fortæll hnd, at ovrførsln af pngn vill tag 3 4 dag, hrftr ovrgav hun sig, og vi fik lov at slipp fri af hnds klør. Vi var all mgt glad, da vi sad i flyvrn på vj hjm til vors djlig land og vors djlig skol.

8 Kulturll udflugtr i forbindls md Comnius projktt Tyrkit 7 dag XXExplor th Adana city XXExplor th Mosk in Adana XXTrip to th hydrolctric powr plant X XTrip to th fish growing farm X XECOHILL - organic food farm XTrip X to Tarsus X XTrip to Mrsin Bulgarin 7 dag XXExplor th Burgas city XXTh Natur consrvation cntr calld Poda X XTrip to Sozopol - an ancint town X XTrip to Arcutino - Snak island, Watr flowrs X XTrip to Primorsko - Th ancint Thracian Holy Ston sanctuary X XTrip to St. Konstantin and Elna - Bulgarian custom of fir dancing X XTrip to Pomori visiting Th Musum of th salt X XTrip to Nsbar - a world hritag city X XTrip to Sunny bach - th biggst sasid rsort Tyskland 6 dag XXGuidd tour Schlswig city and dom, XXViking musum XXGottorf Castl XXTh Glob XXGuidd tour farm biogas plant, wind nrgy plant Danmark 3 dag XXTrip to Aarhus musum (Aros) XXExplor th Aarhus city XXExplor th Hadstn city

9 EUX Informationsaftn trak fuld hus 120 forvntningsfuld mnnskr, kommnd lvr og drs forældr, var sidst i maj mødt op for at hør om EUX-uddannlsrn på DjH. Tilbuddt om aftnsmad i skolns bistro, så mnun også kunn tsts, blv godt modtagt af cirka halvdln af aftnns gæstr. Et tiltrængt måltid for dm, dr havd rjst langt for at komm frm, nogl havd tagt turn hlt fra Jylling i Nordsjælland. Hnrik Ølund bød all vlkommn til n spændnd aftn, og præsntrd skoln md udgang i dns historisk udvikling og d værdir, dr r forankrt på DjH i såvl papirudgavr som i stnn vd torvt, og i ny og gaml lvrs rhvrvd værdisæt. Aftnn bstod båd af n faglig gnnmgang af uddannlsn og t bsøg i værkstdrn, så dt var naturligt at dl gruppn i to: En l og n tømrr dl. Information om vjldning og støttmulighdr samt skolhjm og Larning Cntr spilld n væsntlig roll i aftnns program. Dr blv afsluttt md kaff og kag i bistron og mulighd for at still spørgsmål. Eftr rundspørg blandt dltagrn må arrangmntt btragts som vllykkt Vors bsøgnd var bgjstrd for rammrn på skoln, og d var blvt bkræftt i drs valg af uddannlsn. Alt i alt n god aftn også for d kommnd kontaktlærr dr havd mulighd for at mød d kommnd lvr og drs forældr. Af Nils Søndrgaard

10 March-Philipp fra Schlswig i praktik på DjH Undr t bsøg på Brufsbildung Schul i Schlswig, som ld i t Comniusprojkt, mødt Chris Klitt Thomasn, EUX tømrr, og Michal Sørnsn, EUX lktrikr, n ung studrnd, dr brændnd ønskd sig t praktikophold på DjH. Dt blv arrangrt, og i marts rjs March- Phillip til Hadstn, hvor han var i praktik på DjH i fm dag. March-Philipp båd skrivr, læsr og talr dansk. Læs hans lill brtning om praktikkn: Min fm dag i praktik på DjH Jg hddr Marc-Phillipp, r 19 år gamml og har for kort tid sidn tagt studntrksamn i Schlswig, Tyskland. Min hovdfag var lktrotknik og matmatik, og jg vil grn læs luft og rumfartstknologi. Hvordan kom jg i praktik på DjH i Hadstn Vors skol fik bsøg af Michal (EUX) og Chris i oktobr sidst år. D dltagr I t Comniusprojkt undr EU. Lærr og lvr fra i alt ott land dltagr. Michal og Chris kom md vors dansklærr, og vi snakkd lidt sammn. Michal sagd så, at man kunn komm til Hadstn, hvis man havd intrss. Dt havd jg. Søndag, dn 7. marts kørt jg til Hadstn. Dt tog to timr. I Hadstn spist jg aftnsmad sammn md Michal og hans famili, og kiggd på skoln. Mandag morgn blv jg hntt af lvrn, spist sammn md dm og drftr gik vi til undrvisningn. Dr r n stor forskl mllm Danmark og Tyskland: Man brugr E-books og whitboards. Vi har kun nogl klasslokalr md smartboards. Eftr dn først frokost - man spisr ikk varm mad som i Tyskland - gik jg md Michal i n klass, som lig var i gang md at lær om C++-programmring. D næst dag fik jg mgt at s, for ksmpl: logic controllr, maskinsikkrhd og sikringn. Slvom jg ikk r god til at snakk dansk, var dt n mgt god oplvls, at kunn bnytt dt, jg har lært. Onsdag var dn bdst dag, for jg kunn hjælp og vis nogt, som jg kunn i Michals klass. Afsluttnd kan jg sig, at dt bar var n fin oplvls at vær i praktik på DjH, som jg kan anbfal til all, dr intrssrr sig for tknologi og programmring, md n dl praktisk øvlsr. Tak til Michal og til Hadstn. Md vnlig hilsn Marc-Philipp Comnius-programmt støttr mobilitt og samarbjdr mllm uropæisk institutionr, dr bskæftigr sig md grundskol og ungdomsuddannls.

11 Forsid Af Hnrik Dalsgaard BR 10 kursus nd: og -sv r t s m r r m Tø Tømrrafdlingn afvikld i maj sit først kursus i Bygningsrglmntt 2010 (BR 10) md 15 tilmldt. Hans Jørgn Andrsn var undrvisr på kurst. Kurst var rttt mod håndværksmstr omkring nrgirglrn i BR10 vdrørnd nybygning hrundr tilbygning, udskiftning af bygningsdl samt rparation og vdligholdls. på t r t a d p Bliv o m o g o g n i tilbygn til d l o h r o f i g bygnin t n m l g r s Bygning ) 2010 (BR10 Dr blv lavt rntabilittsbrgningr dr r afgørnd for om U-værdin skal forbdrs vd vdligholdls. l KURSUS k Haandværkrsko 0 s på Dn jyd 17. maj kl frdag dn : r fokus på Kurst ha g Nybygnin g in n g y b Til ldls o h g li d V ingsdl ing af bygn Udskiftn lring vd ftriso ls r a sp B,00 kr. ld på Pris: tær Pia Ha ursusskr k l ti hadstn.dk g jh in d Tilm mail: ph r ll tlfon maj. ndag dn a m t s sn ruddannls k - ft hadstn.d djh S mr på 0 j 25, 837 Ellmosv n.dk djhhadst Hadstn, Tlf.: Dsudn lavd dltagrn n ftrvisning, på kravnd til n tilbygning, så d slv kan dokumntr ovrholdls af BR10 kravnd i forbindls md byggansøgningr. EUX-lvr på oplvlsstur 45 ny EUX-lvr (20 tømrr og 25 lktrikr) var på ryst sammn og oplvlsstur midt i august på Kyst- og Fjordcntrt på Djursland. Dr blv d præsntrt for forskllig samarbjdsopgavr. Md dm var undrvisr tilknyttt EUX-uddannlsn på DjH.

12 Af Ann Hansn Aamand To kollgr Birgit Birgit Friis, 53, sørgr for at all mdarbjdr på DjH får drs løn hvr månd. Hun r uddannt allround kontorassistnt vd Dansk Træindustrir, hvor hun drftr arbjdd i ott år indn n kort tid hos Mjrikontort, før hun bgyndt i bogholdrit dn 1. januar Ovn i lønrgnskabt bistår Birgit administrationschfn md forsklligt omkring ansættls af mdarbjdr. Tidligr hørt også kassn md til d fast opgavr. I 80- og 90 rn pakkd Birgit hvr torsdag formiddag sit brun lædrnt md kassn plus n kvittringsblok, og gik nd på Lindvj for at opkræv kursusbtaling af kursistrn. I nttt var også kursusbvisr og spørgskmar. I samm priod sad Birgit i prsonalforningns bstyrls, og hun huskr tilbag på nogl år, hvor arrangmntrn i bistron trak fuld hus. Birgit r gift md Jan fra lafdlingn. Hun r mor til Martin, Allan og Louis. Birgit, Jan og drngn bor i gåafstand fra DjH, og havn drhjmm r Birgits fristd, hvor hun glmmr tidn og fordybr sig i blomstr og kryddrurtr. Sport har altid vært spændnd. Birgit har dyrkt håndbold, fodbold, bordtnnis og badminton, nu løbr hun, og støttr ivrigt drngns håndboldsaktivittr. Birgit læsr grn n god krimi, og hun holdr mgt af at lav mad og bag. Køkknt r hnds ingn andr skal pill vd grydrn. Strikkpindn klirrr lystig i n vig produktion af sokkr til familin slv jultræt indkøbs for to par. Familin btydr mgt for Birgit, og hun givr grn drngn n hjælpnd hånd måsk lidt for grn. Birgits brøring md skolpraktiklvr og drs mødr, dr ringr for at ordn alt for sønnrn, har givt stof til ftrtank. En sådan mor ønskr hun ikk slv at vær, og konkludrr, at t skub i dn rigtig rtning og n opfordring til slv at handl r langt bdr nd at gør tingn for d ung. Gordon Gordon Frs, 32 år, har vært ansat i lafdlingn i t år, hvor han undrvisr grundforløbslvr. Gordon r uddannt lktrikr fra Skiv Tknisk Skol og installatør på DjH, hvor han afsluttd i Han har arbjdt indnfor kommunalt rgi som brgnr af solcllr i Vsthimmrland, og t år som lktrikr hos n virksomhd i Ålstrup. Gordon kom til Danmark fra Thailand som 10-årig sammn md sin mor og søstr. Modrn havd gnnm arbjd, som sygpljrsk, for Lægr udn grænsr, fåt kndskab til Danmark og lyst til at prøv kræftr md t job i landt, hvor hun bosatt sig i Roskild. Dn umiddlbar størst ændring i Gordons liv vd dn bgivnhd var, at han nu slv skull lav sin morgnmad, hvor dt før havd vært barnpigns job. Hans konklusion omkring dt r, at dt handlr om at omstill sig og hav dt godt md dt, vi nu ngang har. Som 15 årig bgyndt Gordon n uddannls som idrætsinstruktør for DGI. Han har vært badmintontrænr, og har gnnm sit virk for DGI bsøgt folkskolr for at motivr lvrn til at dyrk mr idræt frmfor at brug fritidn i band- og rockrmiljøt. Undr værnpligtn vd Flyvstation Karup blv Gordon idrætsinstruktør, og sørgd for, at d dansk Jnsr holdt formn udn skadr undr soldatrtid. Gordon bor i Ålstrup sammn md sin kon Santana og drs to pigr: Katrin på 5 og Karolin på 2½år. Familin tællr også tr hund: En sibrian husky, n samojdhund og n pomranian. 2-3 gang om ugn r han sikkrhdsbfalingsmand vd hjmmværnt i Skiv, og for at hold sig i form til dn tjans løbr han md d to størst af hundn flr gang om ugn. Dn lill pomranian kan ikk følg md, og hyggr sig imns aln md pigrn. Gordon har t smittnd smil, og hans sidst bmærkning undr intrviwt r da også: Kom til Gordon, hvis du r kd af dt.

13 Af Pia Hald og Hann Bisgaard Hansn Administrationn på studitur til Brlin Så var dt ign tid til at komm på studitur md vors administration. En sådan tur brugs båd til kollgialt samvær på tværs af arbjdsopgavr og kontorr, og til at bsøg ntn n samarbjdspartnr llr n kommnd samarbjdspartnr for Dn jydsk Haandværkrskol. I år gik turn til Brlin fra 30. maj til 2. juni. Hidi, Brit og Pia var valgt som arrangørr, dog md Hll på sidlinjn, så vi ikk brugt for mang png. Dnn gang havd vi valgt at bliv transportrt md tog dirkt fra Århus til Brlin udn skift, dt var vi all rt glad for, så kunn vi lttr bvæg os rundt og snakk md hinandn på kryds og tværs. Turn tog omkring sks timr, så vd ftrmiddagstid ankom vi til Brlin bangård, hvor vors samarbjdnd rjsarrangør tog imod os. Vi fik udlvrt vors Brlin Ubahn kort, som vi aktivrd, og som vi brugt i dagn md stor fornøjls. Dt fungrr bar. Man kom fra A til B hurtigt og ffktivt, og vi blv all rigtig god til at orintr os rundt i Brlins undrgrund. Bsøg på Das OSZ-Tim Frdag morgn blv vi kørt til Das OSZ-Tim - n tysk rhvrvsskol i udkantn af Brlin, hr havd vi aftalt bsøg md rundvisning. Hrrn Brnd Rosk, skolns dirktør, tog imod os, han fik hjælp af to amrikansk pigr, som var på udvksling på dn tysk rhvrvsskol i Brlin. En spændnd skol, som lignd mgt dn rhvrvsskol, vi kndr, hvor dt tortisk kombinrs md dt praktisk i værkstdr og i virksomhdspraktik. Vi så ddikrd og ngagrd lvr på uddannlsrn l, bygganlæg, lmontør, lktronikmkanikr, industrilktrikr og bærdygtig nrgi. Dn tysk rhvrvsskol diffrntird sig fra dt dansk rhvrvsskolsystm vd mgt kortr vkslforløb. Elvrn var 14 dag på skol og 14 dag i praktik. D kort forløb givr nogt mr administration for skoln, mn mang flr praktikpladsr. Dt normal i Tyskland r at man har for ksmpl to lvr på samm uddannlsstrin som vkslr. Enrgiuddannlsrn på skoln var populær, og som værkstd og dmonstration af anlæg havd man lavt n "nrgi pavillion" - t slvstændigt hus md bærdygtig nrgianlæg, som man kunn brug i undrvisningn. Dt var sjovt at s, da dt jo lig ntop r dn procs, vi r igang md på Dn jydsk Haandværkrskol, hvor 14 bærdygtig anlæg i drift samls i vors vidncntr nrgi. Dt var t mgt udbyttrigt bsøg, hvor vi talt om mulighdn for synrgi mllm skolr, frmtidig dialog og sparring. Eftr bsøg på skoln var vi på rundtur i Brlin md n guid, som fortalt om d forskllig highlights og md lidt stop, hvor vi kunn komm ud og s på byn. Dog blv vi ovrraskt af t rt hftigt rgnvjr, så vi blv mst i bussn, og mått nøjs md at kikk ud. For snt til bådn Frdag aftn havd vi bsluttt os for n sjltur på flodn Spr md spisning om bord. Ja, hr kommr så n lill sjov histori. Dr var så mgt trafik i byn dnn aftn på grund Fortsætts næst sid

14 Fortsat fra forrig sid af at Bayrn Münchn og Stuttgard skull spill DFB pokalfinal på dt olympisk stadion, så man nærmst ikk kunn komm hvrkn frm llr tilbag. Dt rsultrd i, at vi missd vors båd, slvom vi, md Hidi løbnd i ntstrømpr og høj hæl forrst ovr vjn md hændrn i vjrt så bilrn holdt still, gjord vors bdst for at komm frm i tid. God råd var dyr, og vi spurgt os for. Fik at vid, at vi kunn tag S-bann, kør tr stop, hopp af og løb nd til n anløbsbro, så skull dn vnlig dam tlfonr, at vi kom og bådn vill lægg til, og tag os md. Da vi all sad bænkt md mad og drikk på bådn dampd vi i vors pæn tøj, og kunn slvfølglig ikk lad vær md at få t godt grin af vors fadæs. Og turn var god md all highlights fra vandsidn, og n guid dr ign fortalt om dt, vi så. Så alt i alt n god måd at oplv Brlin på fra vandsidn og samtidig hav hyggligt samvær md god kollgr. Dutschr Bundstag og Stasi Must Lørdag startd dagn lidt snr, da aftnn før blv brugt godt og grundigt til at lær hinandn at knd på n andn måd ovr lidt drikkvarr og hygg. Formiddagn startd md t bsøg i Dutschr Bundstag, hvor vi all blv udstyrt md hørrtlfonr og n lill båndoptagr, hvor dr blv fortalt om alt dt, vi kunn s, mdns vi bstg dn stor rund glaskuppl, dr r byggt ovnpå Bundstag. Dt var rigtig flot at s Brlin fra ovn og få sat nogl pjlingr på d ting, vi havd st dagn før i bus og på vandt. Da vi kom nd var vi n tur ovr og s Brandnburgr Tor, hvor all fodboldfansn havd samlt sig i gruppr, og varmd op til aftnns kamp. Dt var også dr, man kunn komm ud og kør i hstvogn gnnm byn, og på samm plads prøvd mang udklædt at få n skilling ud af os t rigtig hyggligt std. ud, så på trods af at luftn var varm, og vi ikk kunn sidd nd undr dt to timr lang fordrag, stod all pigr og smild til slut og takkd mang gang for hans måd at fortæll n så uhygglig histori på. Søndag gik turn ign mod Hadstn dog md divrs komplikationr. Da vi ankom til Hamburg, vist dt sig, at vors tog var aflyst, og vi mått ombooks md flr togskift på hjmvjn, så hjmrjsn blv ca. to timr forsinkt, og pludslig var dt alligvl ikk så sjovt at kør md tog mr. Trods dt var vi dagn drpå nig om, at dt havd vært n alltidrs tur, og vi havd all fåt alt dt, vi kunn spis og drikk og nok også lært nogt nyt om hinandn, skønt vi r sammn syv timr hvr dag. Så moraln må vær, tag af std og få n bdr forståls af din kollgr, oplv nogt nyt, og kom hjm træt og glad og fyldt md ny inspiration til jobbt på Dn jydsk Haandværkrskol. Eftrmiddagn skull brugs på Stasi Must, som også liggr lidt i udkantn af Brlin. Dr blv vi mødt af n dansk guid, dr slog bnn væk undr os all md hans snak om nogt så uhyggligt som Stasi mtodr. Ja, jg må nu også indrømm at godt så guidn

15 LC på DjH Af Skolhjmmt For tidn lignr dt fuld blægning på skolhjmmt, måsk lidt mr. God blægning fra hovdforløbn, EUD grundforløbn sr særdls lovnd ud, og EUX tilmldingn lignr to rigtig god klassr. Lig nu r vi på n blægning dr svarr til at % af vors lvr vælgr at bo på skolhjmmt. Djligt at så mang vælgr dnn løsning på drs skolophold, og kan s dn fordl og d mulighdr dr liggr i dt. Udovr dtt har vi i 2. kvartal også haft andr gæstr på skolhjmmt. Som vanligt har dr vært brobygningslvr fra plastafdlingn i flr omgang, vi har haft gaskursistr fra Hrning og Horsns bond i n priod, hvor d fulgt undrvisningn i vors gasværkstd. Vi har haft kursistr fra Simns, dr var på kursus i plastafdlingn bond, og ign t hold fra Købnhavn Tknisk Skol dr uddannr sig til tandtknikr, dr skal modtag undrvisning på Århus Univrsitt fik kost og logi hos os. Frank Gotfrdsn LC I 2. kvartal blv dt tid til udndørs aktivittr ign. Multibann blivr flittigt brugt fra lig ftr undrvisningn til langt ud på aftnn. Motionsrummt r oft fyldt, man kan s når strandløvsæsonn nærmr sig, og dr blivr svdt mgt, og man mødr jævnligt lvr dr r på løbtur sammn llr for sig slv. Dr r ign tid for at øv sig md jagtgvært, og n dl af lvrn bnyttr sig af tilbuddt md lrduskydning på skydbann Vissingvj. Mdlmskortn til Hadstn Lystfiskrforning liggr klar til n naturoplvls og fiskoplvls i Lillån. Dr r afholdt infoaftnr om PIU, md oplysningr om praktik i udlandt. Elvrn har mulighd for at tag n dl af drs praktik tid i udlandt i samarbjd md uddannlssstd/mstr. Vi har afholdt aftnr hvor fokus har vært ksamn. Båd på dt at vær nrvøs for at skull præstr vd dt grønn klæd, og på at find mtodr til at optimr sin frmlæggls. En dl af dt at find n praktikplads r jo ns gn frmtrædn vd prsonlig frmmød i n virksomhd. I dn forbindls havd vi n ½ dag for grundforløbt og vors SKP lvr, dr handld om kropssprog. En mstr fra n El-virksomhd fortalt om, hvad d læggr vægt på, når d vælgr n ny lærling, og vi havd n kstrn konsulnt til at fortæll om lidt mr gnrll ting om prsonlig frmtrædn, hvilkt hun gjord på n mgt fangnd og lvnd måd. Drudovr har vi haft bsøg af Sikkr Trafik, dr n formiddag holdt vors lvr fangt i t fordrag md fokus på hastighd, sprit og sikkrhdsslr i kørtøjr. Drftr n gribnd brtning fra n pårørnd til n trafikdræbt, dr fortalt om sin oplvls vd sådan n ulykk, og all d ring i vandt dt givr. Til vors 2. kvartal fst vd pooln, havd vi i år ljt n tyr til Bull Ridning. Dt r t godt tilløbsstykk, og mang lvr får prøvt drs færdighdr af md tilridning af sådan t bæst. Dt udløst jo slvfølglig n bronz, sølv og n guldpokal til d tr, dr kunn hold sig på i længst tid. Til fstn blv dr srvrt n grillmiddag af finst karat. Elvrn grilld slv drsmga bøf llr pølsr, hvilkt gjord, at stmningn blv hlt andrlds nd vanligt, og lvrn kunn få drs bøf lig nøjagtig, som d hlst vill hav dn.

16 Nyudlært Knni Christian Andrsn, Nmt El-Srvic ApS This Møllr Askholm, Jns Kristnsn El-Anlæg A/S Jpp Dyrbrg, Søndrgaard El A/S Lau Hnriksn, Hssllund El A/S Rasmus Haahr Jnsn, B. Schrødr A/S Asgr Johannssn, Hssllund El A/S Bnjamin Fjord Korsgaard, Jørn Brink ApS Mikkl Lund Kou, Langå/Laurbjrg El-Tknik A/S Kris Lauridsn, El-Installatør L.M. Jnsn ApS Ptr Lauridsn, B. Schrødr A/S Andras Nygaard Markr, Gudnå Elsrvic ApS Caspr Hasling Nilsn, Friflt EL A/S Jacob Folk Nilsn, Aut. EL-Installatør Jan Hnriksn ApS Knnth Nilsn, Intgo A/S - Hdnstd Thais Emil Nygård, El:con Hornslt A/S Jacob Odgaard, Lillgårdn El A/S Tim Tichrt Ohlsn, Mk El-Tknik ApS Thomas Kjærsgaard Pdrsn, Gjrn El ApS Rasmus Lassn Ptrsn, Lindpro A/S - Aabnraa Laust Holm Sø, El-Firmat Vrnr Ranum A/S Sbastian Rhinstrøm Schmidt Sørnsn, Priss El-Srvic ApS Martin Thomsn, Dn Jysk Elktrikr V/ Martin Jnsn Mads Hougaard Yd, El:con Hadstn A/S Elktrikr, installationstknik juni 2013 Modtagt Fagts mdalj. Givs vd karaktrn 12 i båd dn tortisk- og dn praktisk prøv. Altså:

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere