af Tønnes Bekker-Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Tønnes Bekker-Nielsen"

Transkript

1 Anmeldelse af: Andreas Kleineberg, Christian Marx, Eberhard Knobloch, Dieter Lelgemann, Germania und der Insel Thule: Die Entschlüsselung von Ptolemaios Atlas der Oikoumene. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, af Tønnes Bekker-Nielsen Den alexandrinske astronom og matematiker Klaudios Ptolemaios, der levede i andet århundrede e.kr., har blandt sine mange skrifter også efterladt sig den såkaldte Γεωγραφικὴ ὑφήγησις, i daglig tale kaldet Geografien, en anvisning på at fremstille et kortværk dækkende alle de tre kontinenter, antikken kendte til. Ved hjælp af det alexandrinske system af længde- og breddegrader, som vi fortsat anvender den dag i dag, angiver Ptolemaios koordinater for de tusinder af stednavne, der optræder i hans værk og i Geografiens ottende og sidste bog forklarer han, hvorledes der her ud fra kan tegnes kort, der i omfang og præcision overgår alt hvad man havde kendt tidligere. Ptolemaios Geografi, eller rettere hans forarbejder hertil, er også den vigtigste kilde til Nordeuropas geografi i antikken og har således en særlig interesse for tyskere og for danskere. Sekundærlitteraturen omkring Ptolemaios Geografi er omfattende, men en stor del er regionalt eller lokalt fokuseret, ofte båret oppe af en ad hoc metodologi og med et stærkt indslag af ønsketænkning. Det er derfor yderst prisværdigt at der med denne bog gøres et forsøg på at analysere et større udsnit af Geografiens dækningsområde ved hjælp af en stringent, ensartet og klart beskrevet metode, inspireret af en tilsvarende analyse af Gerhard Mercators tysklandskort fra 1585 (Mesenburg 1994). Forfatterne er nuværende eller emeriterede medarbejdere ved det tekniske universitet i Berlin og deres projekt har været støttet af Deutsche Forschungsgemeinschaft. Undersøgelsens tekstgrundlag er den nyeste Ptolemaios-udgave fra 2006 med tysk paralleloversættelse og kritisk apparat (Stückelberger og Graßhoff 2006; se hertil Bekker-Nielsen 2010). Indledningsvis (s. 3-8) præsenteres Ptolemaios, hans værk, hans arbejdsmetoder og de mulige fejlkilder heri: ud fra et begrænset antal byer, hvis placering var kendt med sikkerhed ifølge forfatterne formentlig identisk med de poleis episemoi der nævnes i AIGIS 11,2 1

2 Geografiens ottende bog er de øvrige punkter interpoleret ud fra et kildemateriale, der blandt meget andet omfattede vejbøger (itinerarier) og rejsendes beretninger. Det noteres at vejbøgerne ikke indeholdt oplysninger om retningen (s. 8), men betydningen heraf diskuteres ikke nærmere; det samme gælder spørgsmålene om Ptolemaios afhængighed af Marinos fra Tyros (1. årh. e.kr.) og muligheden for at verificere positionen ved astronomisk observation i antikken var det muligt at bestemme position i nord-sydlig retning med en vis nøjagtighed, men ikke i øst-vestlig retning. Også de problemer, der knytter sig til omregning af forskellige længdemål til stadier nævnes, men diskuteres ikke. Alt i alt kan dette indledende afsnit betegnes som klart og sobert, men uden at tilføre forskningsdiskussionen væsentligt nyt. Anderledes forholder det sig med det følgende afsnit (s. 9-13) hvor forfatterne fremlægger deres analysemodel. Som flertallet af forskere går de ud fra at størstedelen af de ptolemaiske stedsangivelser er interpoleret, og at punkter i samme område interpoleret fra samme udgangspunkt derfor vil have samme fejlvisning (for eksempler herpå, se Grünzweig 2009, 38 (Germanien); Mittenhuber 2009, 250 (Byzans, Karthago, Babylon); Winkler & Mittenhuber 2009, (Indien). Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede havde Gudmund Schütte gjort opmærksom på at punkterne i det frie Germanien dannede sådanne klynger, som han tilskrev en samredaktion af forskellige antikke detailkort til et samlet Germanienskort, som havde udgjort Ptolemaios forlæg (Schütte 1916). Teorien fandt dog aldrig tilslutning hos det store flertal af forskerne, der regnede de ptolemaiske kort for yngre end selve teksten. Schüttes tilgang med gruppering af stedsangivelserne forudsatte imidlertid ikke nødvendigvis at Ptolemaios forlæg var egentlige kort, tværtimod peger Schütte på at urkilden til fx beskrivelsen af Dakien sandsynligvis har været en samling af itinerarier (1916, 26-27). Hvor Gudmund Schütte og andre hidtidige forskere har analyseret afvigelserne manuelt, har denne bogs forfattere udviklet en enkel matematisk model, der sætter dem i stand til at udnytte computerens overlegne regnekraft til at identificere stedsangivelser, der udviser samme eller næsten samme type afvigelse fra den virkelige position, og gruppere dem i såkaldte Transformationseinheiten (TE). Lokaliteterne inden for en af bogens i alt 27 TE-områder har altså det til fælles, at de samme korrektioner øst-vest og nord-syd (Transformationsparameter) for alle vil give en position der ligger forholdsvis tæt på den faktiske placering. I de fleste tilfælde er der tilsyneladende tale om at den lokalitet, der har dannet udgangspunkt for interpolationen, i Ptolemaios AIGIS 11,2 2

3 materiale er forskudt fra sin korrekte placering og at alle interpolerede positioner, som er afledt heraf, følgelig er forskudt tilsvarende. I bogens centrale kapitler (s ) anvender forfatterne deres nyudviklede metode på fire områder: Agri decumates og det frie Germanien (s ), Gallia Belgica med øvre og nedre Germanien (s ), Raetia et Vindelica (s. 82-9) og Noricum (s ). Kapitlet om Gallia Belgica giver umiddelbart de bedste muligheder for at vurdere metodens brugbarhed, da hér optræder et stort antal stednavne 53, heraf 39 byer eller militærlejre hvis placering næsten alle kan kontrolleres mod andre kilder end Ptolemaios. Oversigten over steder med korrigerede transformerede ptolemaiske koordinater (s ) viser at disses afvigelse fra den faktiske position sjældent overstiger en tredjedel grad (20 minutter), svarende til mellem 25 og 40 kilometer afhængigt af retningen. Opdelingen i TE-områder virker som helhed også overbevisende: det forekommer således sandsynligt at lokaliteter på en færdselsrute (fx landevejen fra Trier til Toul, eller Rhinen mellem Remagen og Xanten) udgør en gruppe, som af Ptolemaios eller hans kilde er interpoleret ud fra samme itinerarium. Kun fire lokaliteter kan forfatterne ikke henføre til nogen TE-gruppe overhovedet: Ἀτουάκουτον/ Aduatuca (Tongeren), Βάγακον/Bagacum (Bavai), Βαταυόδουρον/Batavodurum (forløberen for Noviomagus (Nijmegen)) og Ἀνδοµάτουννον/Andematunnum (Langres). Disse tilfælde må formentlig forklares ved afskriftsfejl i tekstoverleveringen, da tre vedrører vejknudepunkter som Ptolemaios ikke burde have vanskeligt ved at interpolere korrekt ud fra itinerarierne. I tilfældet Langres forekommer det sandsynligt at en senere kopist fejlagtigt har angivet længdegraden én grad for højt, nøjagtigt som det kan konstateres at være tilfældet for Βωµοὶ Φλαύιοι/Arae Flaviae (Rottweil), hvor både den korrekte og den afvigende position er overleveret i manuskripterne. Her som andetsteds kunne man godt ønske sig at forfatterne i højere grad forholdt sig tekstkritisk til deres materiale, ligesom det havde været hensigtsmæssigt at opgive alle navne på Ptolemaios arbejdssprog og ikke kun i deres latiniserede form. Overordnet må det dog konstateres at forfatternes tilgang til materialet forekommer brugbar og at de med deres rumligt-matematiske analyse formår at rehabilitere Ptolemaios koordinater i en række tilfælde, hvor det havde været fristende blot at antage en afskriftsfejl. Samlet har forfatterne med deres model haft held til at korrigere 35 ud af 39 stedsangivelser, eller ca. 90%. AIGIS 11,2 3

4 Hinsides Rhinen, i Agri decumates og det frie Germanien, har forfatterne bearbejdet mere end det dobbelte antal geografiske koordinater uden i ét eneste tilfælde at måtte opgive korrektionsforsøget. En succesrate på imponerende 100% burde nok have givet forfatterne anledning til eftertanke. Det kan næppe have sin rigtighed at Ptolemaios fra sin arbejdsplads i det fjerne Alexandria var bedre informeret om tilstandene i det frie Germanien end om forholdene i den romerske provins Gallia Belgica, hvor han dog havde vejbøger og administrative lister at støtte sig til. Forklaringen er at identifikationerne i mange tilfælde er kontrolleret ved hjælp af Barrington Atlas eller anden sekundærlitteratur, hvis oplysninger i sidste ende går tilbage netop til Ptolemaios Geografi: det, der ligner en verifikation, er en cirkelslutning. I andre tilfælde vælger forfatterne den ene af de flere mulige lokaliseringer, der passer bedst til den matematiske undersøgelses resultat. Det gælder fx for Treva (Τρήουα): Stichtenoth (s. 32) und Hansen suchen Treva bei Harburg; Müller vermutet einen Zusammenhang mit dem Flussnamen Trave und schlägt deshalb als Lokalisierung Lübeck, Travemünde oder Bad Oldesloe vor. Die letzte Identifizierung konnte durch die Analyse der Koordinaten bestätigt werden. (s. 42) Her over for vil en skeptiker indvende at analysen kun har bekræftet muligheden af at Bad Oldesloe er den korrekte identifikation og endvidere påpege at når undersøgerne inddrager fire mulige placeringer som principielt lige gode muligheder, så har de også firedoblet deres chance for at nå til et resultat. Faktisk er metoden så effektiv at forfatterne kan lokalisere steder, der måske aldrig har eksisteret, fx Σιατουτάνδα der efter mange forskeres opfattelse hviler på en misforstået læsning af Tacitus, Annales 4.73 (soluto iam castelli obsidio et ad sua tutanda degressis rebellibus) men alligevel ifølge denne bogs forfattere kan placeres nær Lathen ved Ems (s ). Længere mod øst lykkes det at lokalisere Μαριωνὶς ἑτέρα, Βουνίτιον (s. 43) og Βουδοργίς (s. 56) som Schütte (1952, 257) ellers havde under mistanke for at være dubletter af Μαριωνίς, Μουνίτιον og Βουδορίς mellem Rhinen og Elben. For en dansk læser får det særlig interesse, hvad analysen kan bidrage til forståelsen af Ptolemaios beskrivelse af den jyske halvø (Κιµβρικὴ Χερσόνησος, ), de danske øer og Skåne (Σκανδίαι νῆσοι, ). Det er desværre ikke meget: Die vorliegenden antiken Koordinaten sind jedenfalls stark und inhomogen verzerrt, so dass sich die Verzerrungen nicht mittels einer einfachen mathematischen Funktion beschreiben lassen... daher für die Kimbrische Halbinsel keine transfor- AIGIS 11,2 4

5 mierten Koordinaten angegeben (s. 38); Hinsichtlich der Identifizierung dieser Inseln sind derzeit noch keine genauen Angaben möglich (s. 40). I mangel af bedre indskrænker forfatterne sig til at referere tidligere identifikationsforslag og påpege uoverensstemmelserne mellem Ptolemaios angivelser og virkeligheden; de antyder også en mulig sammenhæng mellem deformationen af Jylland og Skotland, der begge er drejet mod øst i forhold til deres korrekte orientering, et vidnesbyrd om hvor svært man i antikken havde ved at bestemme geografisk retning. I betragtning af hvor lidt analysen havde at tilføre Ptolemaios beskrivelse af Østersøegnene virker det modigt at forfatterne i bogens sidste kapitel (s ) tager endnu et skridt mod nord. Thule (Θου λη) er hos Ptolemaios (2.3.32) angivet til at ligge mellem og nordlig bredde. Da de yderst få identificerbare lokaliteter i det nordligste Europa af Ptolemaios alle er placeret for langt mod nord ift. deres faktiske position, kunne der ud fra metoden i de foregående kapitler argumenteres for at Thule skulle søges noget sydligere end 63 grader nordlig bredde, men formentlig har Ptolemaios placeret Thule så langt mod nord på grund af den oplysning som findes hos andre geografiske forfattere og altså var velkendt på hans tid at der kan observeres midnatssol nær Thule. I det hele taget forudsætter en tolkning af Ptolemaios knappe oplysninger at andre antikke forfattere inddrages, hvad da også sker. Desuden diskuteres en meget lille del af den omfattende sekundærlitteratur, som Thule-spørgsmålet har affødt. Den norske polarforsker Fridtjof Nansen argumenterede (1911, 62-63) for at det sagnomspundne Thule hverken kunne være Island eller en af Shetlandsøerne, men måtte være hans norske fædreland. Forfatterne tager udgangspunkt i Nansens hypotese og når frem til at Thule er identisk med øen Smøla nær Trondheim, dog uden at kunne føre noget endeligt bevis herfor. At der er fundet romerske handelsvarer i området viser at der har været kontakt med Middelhavet, men ikke at Smøla var den vigtigste handelsplads på kysten i antikken. En sammenfattende vurdering af det, de fire forfattere hér fremlægger, må blive at deres er et ambitiøst udtænkt projekt, som har ført til videreudvikling af en metode, der kan bidrage til en bedre forståelse af Ptolemaios geografiske værk; ikke som nogen erstatning for den traditionelle tekstkritisk-hermeneutiske tilgang, men som et supplement hertil. De tre case studies i romerske provinser har vist metodens potentiale og ført til overbevisende resultater. Undersøgelsen af det frie Germanien, hvor der ikke er AIGIS 11,2 5

6 samme muligheder for at krydschecke, er i så henseende noget mindre overbevisende, mens behandlingen af Thule er en yderst traditionel og stærkt spekulativ fremstilling baseret på en selektiv læsning af de antikke kilder og et begrænset udvalg af sekundærlitteraturen. Forhåbentlig vil denne bog inspirere eller provokere andre til at gå videre ad den vej, som de fire forfattere har åbnet. Henvisninger: Bekker-Nielsen, T., A new edition of Ptolemy s Geography, Επετηρίδα του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 35 (2010) Grünzweig, F.E., Gross-Germanien, i Stückelberger og Mittenhuber (red.) 2009, Mesenburg, P., Germaniae Universalis: die Genauigkeit der Darstellung Europas durch Gerhard Mercator im Jahre 1585, i Ruth Lo ffler, Gernot Tromnau m.fl (red.), Gerhard Mercator, Europa und die Welt: Begleitband zur Ausstellung "Verfolgt, geachtet, universal Gerhard Mercator, Europa und die Welt" anla sslich des 400. Todestages von Gerhard Mercator im Kultur- und Stadthistorischen Museum Duisburg vom 4. September 1994 bis zum 31. Januar Duisburg 1994, Mittenhuber, F., Falsche Breitenwerte und ihre Folgen i Stückelberger og Mittenhuber (red.) 2009, Nansen, F., Nebelheim: Entdeckung und Erforschung der nördlichen Länder und Meere 1-2. Leipzig Schütte, G., Die Quellen der ptolemäischen Karten von Nordeuropa, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 41 (1916) Schütte, G., A Ptolemaic Riddle Solved, Classica et Mediaevalia 13 (1952) Stückelberger, A. og G. Graßhoff (red.), Klaudios Ptolemaios, Handbuch der Geographie: Griechisch-Deutsch 1:1-2. Basel Stückelberger, A. og F. Mittenhuber (red.), Klaudios Ptolemaios, Handbuch der Geographie: Ergänzungsband mit einer Edition des Kanons bedeutender Städte. Basel AIGIS 11,2 6

7 Winkler, G. og F. Mittenhuber, Die Länderkarten Asiens i Stückelberger og Mittenhuber (red.) 2009, AIGIS 11,2 7

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Ptolemaios fra Alexandria og hans samtidige

Ptolemaios fra Alexandria og hans samtidige Ptolemaios fra Alexandria og hans samtidige Tønnes Bekker-Nielsen 1. Ptolemaios som geograf Astronomen, matematikeren og geografen Klaudios Ptolemaios fra Alexandria har efterladt sig et omfattende forfatterskab

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk Fortsætterprog

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Gesundheitsdeklaration

Gesundheitsdeklaration CHR-Hof-nr. 022458 Eigentümer Name des Hofes RØNSHAUGE Hofadresse vej 5 Gesundheitsdeklaration 28.03.3 23:2 Frifeldtvej 3 Stalltelefon E-Mail +457586060 +452427756 +4575860677 GESUNDHEITSSTATUS Bedingter

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit

Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Beiträge zur Skandinavistik 20 Zeit des Verfalls Verfall der Zeit Zeit und Zeitwahrnehmung im skandinavischen Großstadtroman Ende des 19. Jahrhunderts Bearbeitet von Katja Bethke-Prange 1. Auflage 2012.

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Ny viden om tamkattens oprindelse

Ny viden om tamkattens oprindelse Ny viden om tamkattens oprindelse Af Tommy Asferg Hvor stammer tamkatten fra? Det ligefremme svar er, at den stammer fra vildkatten. Men det er langtfra et udtømmende svar, for vildkatten findes i et antal

Læs mere

Erik Rasmussen, Niels Bohr og værdirelativismen: svar til Ougaard

Erik Rasmussen, Niels Bohr og værdirelativismen: svar til Ougaard politica, 47. årg. nr. 4 2015, 598-603 Kasper Lippert-Rasmussen Erik Rasmussen, Niels Bohr og værdirelativismen: svar til Ougaard Morten Ougaard mener, det er en væsentlig mangel ved min bog, Erik Rasmussen,

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Ekspertgruppen for afklaring af tekniske problemstillinger ved at etablere og implementere en ny kortprojektion.

Ekspertgruppen for afklaring af tekniske problemstillinger ved at etablere og implementere en ny kortprojektion. Ekspertgruppen for afklaring af tekniske problemstillinger ved at etablere og implementere en ny kortprojektion. Erik Wirring, LE34 Peter Cederholm, AAU Henrik Vad Jensen, Vejdirektoratet Per Knudsen,

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Aristoteles og de athenske akademier

Aristoteles og de athenske akademier lige geometriske genstande, som var evige og foranderlige størrelser i en abstrakt verden. Erkendelse var således ikke erkendelse af sansernes verden, men af en anden verden, kun tilgængelig for ånden.

Læs mere

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE

PUBLIC. 8070/17 gng/kb/mbn/ikn 1 DG B LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 LIMITE Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. april 2017 (OR. en) 8070/17 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Januar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Indvandrere har større ledighed, mindre erhvervsdeltagelse og dermed lavere beskæftigelse end

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk B Karen

Læs mere

PROBLEM MANAGEMENT STRUKTURERET PROBLEM ANALYSE

PROBLEM MANAGEMENT STRUKTURERET PROBLEM ANALYSE PROBLEM MANAGEMENT STRUKTURERET PROBLEM ANALYSE UDBYTTE VED STRUKTURERET PROBLEM ANALYSE Metoden er med til at sikre: At vi bliver skarpere på vores problem definitioner At vi undgår at springe til årsagen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse Fag: Tysk Hold: 21 Lærer: Tine Kent Jensen U- ger Undervisningsmål 9. klasse 32-43 Deltage i samtale om centrale nære emner Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af skrevet tysk centrale og nære

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Matematik, der afgør spil

Matematik, der afgør spil Artikeltype 47 Matematik, der afgør spil Sandsynlighedsregning vinder ofte. Kombinatorisk spilteori sejrer hver gang Mads Thrane Hvis du er træt af at tabe opvasketjansen i Sten Saks Papir eller Terning,

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig Videnskabelighed og videnskabelig begrundelse Kausalitetsproblemet Klinisk Kontrollerede undersøgelser? Kausale slutninger Kausale tolkninger Evidens hvad er det for noget? Er evidens det samme som sandhed?

Læs mere

AAU Landinspektøruddannelsen

AAU Landinspektøruddannelsen AAU Landinspektøruddannelsen Universal Mercator Projektion Mads Hvolby, Nellemann & Bjørnkjær 2003 UTM Projektion Indhold Forord Generelt UTM-Projektiionen UTM-Nettet Specifikationer for UTM-Projektionen

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Tysk B fortsætter Grethe

Læs mere

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11.

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11. PRESSEMAPPE 2015 CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015 Unge musiktalenter med en kriblende komponist i maven kan som noget nyt få undervisning i at sætte klange sammen på forårets SPOR-festival

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Keplers love og Epicykler

Keplers love og Epicykler Keplers love og Epicykler Jacob Nielsen Keplers love Johannes Kepler (57-60) blev i år 600 elev hos Tyge Brahe (546-60) i Pragh, og ved sidstnævntes død i 60 kejserlig astronom. Kepler stiftede således

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012 Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt Agrar und Energiewirtschaft.. GRENZWASSER - Gemeinsamer Hochwasserschutz im Zeichen des Klimawandels - GRÆNSEVAND - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Titel Danmark og Romerriget i tiden omkring år 0. Elevgruppe Formål 3. 6. klassetrin. Formålet med emnet er, at eleverne får: Viden om stammesamfundet i Danmark i Jernalderen.

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf.

Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf. Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf. Intro Velkommen til udstillingen Den romerske forbindelse. Hvem var romerne? Hvem var germanerne? Hvilke kontakter havde de med hinanden? Hvilken viden havde de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Tysk b Mette

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus

Læs mere

GeoCaching hvordan man finder det... ved hjælp af satelitter

GeoCaching hvordan man finder det... ved hjælp af satelitter GeoCaching hvordan man finder det... ved hjælp af satelitter Andreas Ulovec, Universität Wien 1 Introduktion Masser af mennesker bruger GPS til at bestemme deres egen geografiske placering, eller til at

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere