Eksterne: Mikael Johansen, PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 5. Bertel Rasmussen og Christian Folke, Kirstein Finans deltog under punkt 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksterne: Mikael Johansen, PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 5. Bertel Rasmussen og Christian Folke, Kirstein Finans deltog under punkt 6."

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 27. november 2014, kl Sted: Diabetesforeningen, Skindergade 38, 1., 1159 København K Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Michael Skjødt Sørensen, Henning Nielsen, Torben Wied, Anja Østergren Nielsen, Thomas Skjellerup, John Arne Sørensen og Dorthe Lund Pedersen. Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Dorte Jensen deltog under punkt 4-9 Søren Biune deltog under punkt 8-9 Charlotte Rulffs Klausen deltog under punkt 11c og 13 Eksterne: Mikael Johansen, PricewaterhouseCoopers deltog under punkt 5. Bertel Rasmussen og Christian Folke, Kirstein Finans deltog under punkt Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 25. september 2014 og Forretningsorden blev udsendt til kommentering den 7. oktober 2014 og endeligt godkendt med kommentarer den 14. november Hovedbestyrelsen tog referat og Forretningsorden til efterretning. 2. Opfølgning på Formandskabsmøde Referat af Formandskabets møde den 1. oktober 2014 blev udsendt pr. mail den 13. oktober Referat af Formandskabets møde den 13. november blev udsendt primo uge 48. Hovedbestyrelsen tog herefter referaterne til efterretning. 3. Opsamling på HB-RU-fællesmøde 1. november 2014 Det umiddelbare indtryk på dagen var, at ideen med at RU/HB arbejdede med et tema fremfor at haste gennem mange emner var god. Dagen var med til, at vi ikke alene kom i dybden og bredden med temaet, vi fik også sat en proces i gang, og vi fik nye konstruktive bud på en skærpelse af RU s rolle i fremtiden. Mødeformen med ultrakorte oplæg, walk and talk og facilitering fik ligeledes umiddelbare positive tilbagemeldinger. Sekretariatet følger nu op på mødet med en proces omkring skærpelse af vedtægter og konkrete retningslinjer på baggrund af de input, der kom på mødet. Ligeledes igangsættes en videre dialog med RU i forhold til en forventningsafstemning om den støtte, Sekretariatet kan bistå RU med på den korte og lange bane. Hovedbestyrelsen tilkendegav stor tilfredshed med fællesmødet og godkendte den videre proces i Sekretariatet. Der forventes gode drøftelser på de kommende regionsmøder i februar/marts. Ledelsessekretariatet 12. december

2 ØKONOMI 4. Økonomi status Henrik Nedergaard gav en kort mundtlig status på økonomien, hvor der som nævnt har været intensive drøftelser i Sekretariatet ikke mindst omkring tilpasning af budget I den forbindelse har der været drøftelser med HB-medlem Torben Wied ifølge aftale med Formandskabet. Hovedbestyrelsen besluttede i november 2013 Vækstplan 2, der indebar ekstra investeringer i forhold til Ledelsessekretariatet, Kommunikation, Marketing og Faglighed, samt særlig optimering på Frivillighedsområdet. Resultatet af investeringen var et forventet minus på 5 mio. kr., og det forventes, at vi plus/minus ca. 1 mio. kr. ender der. Vores arveindtægter er sat til 7 mio. kr., og som det ser ud nu, forventes det, at vi slutter på ca. 8,3 mio. kr., hvoraf noget er øremærket. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 5. Økonomisk ledelsesberetning fra PricewaterhouseCoopers Diabetesforeningens statsaut. revisor Mikael Johansen redegjorde for PricewaterhouseCoopers opfattelse af Diabetesforeningens overordnede økonomi set over en årrække og sammenlignet med andre foreninger (Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen og Hjerteforeningen). Foreningens økonomiske udvikling Diabetesforeningen har en høj soliditetsgrad (egenkapital/samlede aktiver). I 2013 var soliditetsgraden 74 %, hvilket er i den høje ende sammenlignet med andre foreninger. I forhold til 2012 har der været et svagt dyk grundet aktiviteter. Mikael Johansen oplyste, at vi ligger flot i forhold til det private erhvervsliv, da de private virksomheder normalt ligger på %. Likviditetsgrad Foreningens likviditetsgrad er 53 % i 2013 mod 60 % i Medlemstal Medlemstallet er steget med 22 % i perioden ( til ). Indtægter pr. medlem Indtægter pr. medlem er i perioden steget med 49 % til 217 kr. Sikkerhedsfaktor Diabetesforeningens sikkerhedsfaktor er pr ,30 mod 1,49 i 2012, hvilket er højere end for de foreninger, vi som oftest sammenligner os med. Sikkerhedsfaktoren dækker over, hvor lang tid foreningen kan eksistere uden indtægter. Ledelsessekretariatet 12. december

3 Sammenfatning Diabetesforeningen er en forening med høj soliditet og god likviditet. Medlemstallet er stigende, og det samme gælder kontingentindtægterne. Der er en øget succes med skrabelodslotteri, og alt i alt må foreningen betragtes som en meget sund forening og forretning. Økonomiske bemærkninger Diabetesforeningen fungerer som forretning, og det er vigtigt at have en strategi og have fokus på det, man arbejder med, og det man er god til. Man skal passe på ikke at sprede sig over for meget og gøre tingene halvt. Udvikling/innovation er ligeledes vigtigt, og vi vil løbende have fokus på, hvad medlemmerne ønsker at få ud af deres medlemskab af Diabetesforeningen nu og nogle år frem. Succes kommer heraf, og det er ikke nødvendigvis prisen på medlemskabet, der skal afgøre det. Isoleret set er det i orden, at der er underskud over en periode, men der skal være en plan for, hvornår det skal gå i nul. Det er vigtigt, at der arbejdes koncentreret med de områder, som vi ved virker og udgiftskontrollere og skrue på forskellige parametre. I forhold til nye medlemmer, er det vigtigst p.t. at fastholde de medlemmer, vi har og herefter koncentrere sig om at skaffe nye medlemmer. Herunder have de rigtige tilbud til medlemmerne. Økonomien fremadrettet anbefaling fra pwc Det er vigtigt at sikre, at det er en sund virksomhed og ligeledes sikre, at der ikke kommer flere omkostninger, end at de kan hentes hjem på anden vis og have mulighed for at reagere og ikke være fastlåst. Torben Wied supplerede hertil, at der i den forbindelse er set på mulighederne for at kunne reagere hurtigt, hvis indkomststigningen i 2015 ikke holder stik. Nærmere herom under budget Socialt regnskab Formanden foreslog herefter en kort drøftelse af, hvorvidt der fremadrettet skal være fokus på foreningens sociale regnskab. Hvad er et socialt regnskab? Det er der mange bud på. Jørgen Andersen foreslog, at der tilføjes et kapitel omkring de bløde regnskabsværdier og vores strategi, hvor der måles på nogle få parametre (medlemstilfredshed, antal medlemmer og politiske resultater) som et tillæg til vores økonomiske regnskab. Hovedbestyrelsen tog pwc s redegørelse til efterretning og valgte at fortsætte nuværende regnskabspraksis uden at inkludere et socialt regnskab. 6. Formueforvaltning status ved Kirstein Finans Bertel Rasmussen og Christian Folke fra Kirstein Finans gav en status på årets gang omkring formueforvaltningen af Diabetesforeningens værdipapirer. Udviklingen i har været et fantastisk år for aktionærer, hvor især amerikanske aktier ligger godt. Året har været præget af en lempelig pengepolitik med faldende renter, hvilket har givet aktiestigninger. Obligationsrenterne er faldet markant grundet den lave rente og faldende europæisk inflation. Virksomhedsobligationer (kreditaktivklassen) har leveret pæne afkast. Porteføljeoverblik Porteføljeafkastet pr. 27. november ligger på 5,4 %, hvilket må betragtes som et godt resultat. Årsresultat forventes at lande på ca. 6 %. Ledelsessekretariatet 12. december

4 Henrik Nedergaard gjorde opmærksom på, at der i Vækstplan 2 er kalkuleret med et konservativt årsresultat på 4,5 % porteføljeafkast. Bertel Rasmussen redegjorde kort fra de udsving, der havde været henover sommeren og ikke mindst i oktober grundet uroligheder. Uroen i Rusland/Ukraine er ikke på Kirsteins top 5 over, hvad de skal være nervøse for. Her følger de mere med i USA og deres vækst og forbrug, hvor der er fremgang. Det vil have en afsmittende effekt på Europa og Kina. I forhold til Kina sker der et finansielt blow-up uden at historien er kendt. Der er meget gæld i landet, men de har også meget store reserver. På europæiske og globalt plan har årets uroligheder ikke haft de store konsekvenser. Positionering Kirstein anbefaler aktier fremfor obligationer. Risikoen er naturligvis også større, men afkastet taget i betragtning er det anbefalelsesværdigt. Diabetesforeningen investerer konservativt med 70 % i obligationer og ca. 30 % i aktier. Emerging markets-aktiver anbefales i forhold til globale aktiver, da de er billigt prisfastsat og handles med stor rabat. Investering fremadrettet anbefaling fra Kirstein Aktierne er steget de seneste 5 år. Mange har lært af Virksomheder har tilpasset sig, skåret ned og står nu mere robust og polstret. Der forventes ikke umiddelbart en ny krise. Kirstein har to investeringskomitéer de retter sig efter, og fordelingsmæssigt ligger Diabetesforeningen fint. Der anbefales dog udskiftning på to områder og en generel finjustering inden for de enkelte klasser. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og drøfter det fremtidige samarbejde med Kirstein Finans under punkt Eventuelt ny formuevalter Punktet refereres ikke i FrivilligNyt 8. Jubilæum 2015 medlemskontingent til 75 kr. til nye medlemmer / Medlemsudvikling 2014 I forbindelse med Diabetesforeningens 75 års jubilæum, er der fra såvel foreningens frivillige som fra Sekretariatet blevet rejst et forslag om, at vi tilbyder alle nye medlemmer et medlemskab hele året for 75 kr. for derigennem at øge medlemsvæksten. Søren Biune fremlagde sagen og de realistiske, økonomiske forudsætninger for at nedsætte kontingentet for nye medlemmer til 75 kr. i 2015: Det forventes, at tilbuddet kan tiltrække ca. 20 % flere ny-indmeldelser. Der er i budget 2015 taget højde for en mindre indtægt på medlemskontingentet. Det forventes, at ca. 30 % af de nye medlemmer jf. analyse også deltager i skrabelotteri. Ligeledes forventes der en omkonvertering på ca. 28 % af de nye medlemmer i løbet af 2016 til månedsgavebidragydere. Der forventes ligeledes en væsentlig større aktivitet ude blandt foreningens frivillige i jubilæumsåret og Sekretariatet er opsat på en væsentlig større indsats i Ledelsessekretariatet 12. december

5 Henrik Nedergaard henviste til Vækstplan 2 fra november 2013, hvor der på indtægtssiden ligger en forventet opskrivning på kontingent fra Jubilæumstilbuddet vil kun gælde ny-indmeldelser, og ikke gælde nuværende medlemmer, der melder sig ud for at genindmelde sig til et billigere medlemskontingent. Markedsføringsindsatsen starter i slutningen af december, hvor der lægges et banner om tilbuddet på hjemmesiden. Den 29. december går der et tillæg om diabetes ud med BT og Berlingske Tidende, hvor der henvises til hjemmesiden og hermed også tilbuddet. Banneret vil være på hjemmesiden i 8 mdr., mod normalt 4 ved andre tilbud. Økonomi Den øgede udgift på kr. versus 20 % flere medlemmer er budgetteret i budgetforslag 2015 fra Marketing & Fundraising. Hovedbestyrelsen godkendte senere på aftenen medlemstilbuddet på 75 kr. i 2015, under behandling af punkt 9 Rammebudget Orientering omkring medlemsudviklingen 2014 Sagsfremstilling Hovedbestyrelsen drøftede på deres sidste møde medlemstallet, der indikerer, at vi ikke når den strategiske målsætning på ca ultimo Vi har pr. den 12. november medlemmer, og forventer at vi ultimo 2014 vil kunne nå op på mellem medlemmer. Vi oplever p.t. en tilgang på ca. 26 nye medlemmer dagligt. I december måned forventes nettovæksten at være 0, da der kommer få indmeldelser i december. Vi sletter dem, som når de har modtaget medlemsbladet, ikke ønsker at være medlem, eller er gået bort siden sidste bladudsendelse. Økonomi/finansiering Der er afsat ca kr. til nye medlemshverveaktiviteter i Derudover søges fonde om midler til jubilæumsaktiviteterne, og en større diabeteskampagne i november 2015, hvor medlemshvervning vil indgå som en integreret del af aktiviteterne. Indstilling Det indstilles, at den strategiske målsætning ikke ændres for nuværende, men at der iværksættes såvel centrale som lokale aktiviteter for at øge medlemstilgangen i 2015, hvor tilbuddet om medlemskab i hele 2015 til kun 75 kr. anvendes. En eventuel nedjustering af medlemsmålsætningen vil indgå i evalueringen af indsatsen for at hverve medlemmer i Evalueringen foretages ultimo Hovedbestyrelsen godkendte oplægget og ønskede en videre drøftelse af emnet i Ledelsessekretariatet 12. december

6 9. Rammebudget 2015 Rammebudget 2015 er udfærdiget gennem detaljerede drøftelser imellem Sekretariatets afdelingschefer, økonomichef og direktør. Ligeledes har HB-medlem Torben Wied drøftet budget og forudsætninger herfor med direktøren og Dorte Jensen. Der er set på, hvor kvalificeret vi kan byde ind på fremtiden ved anvendelse af statistik m.m. i forbindelse med formueforvaltning ved Kirstein og andet. Der er en lige linje fra vækst- og investeringsplan , godkendt af HB den 21. november 2013 og til budget Økonomi Budgettet afspejler visse ændrede forudsætninger. På indtægtssiden forventes på baggrund af gennemgribende analyse ekstra indtægter - i særdeleshed på kampagneindtægter. Gadesalget forventes øget væsentligt i 2015, bl.a. grundet øget provision og baseret på de særdeles gode erfaringer i Et nyt detailhandelslotteri samt et julelotteri bidrager ligeledes hertil. Sluttelig forventes indtægter fra landsindsamlingen at stige, jf. den tidligere besluttede vækst- og investeringsplan På udgiftssiden er stigningen særligt knyttet til gennemførelse af ovennævnte jubilæumsaktiviteter og ekstra udgifter i forbindelse med flytning for Skindergade til Toldbodgade. På udgiftssiden kan knyttes følgende bemærkninger: Repræsentantskabsmødet øges med kr. hovedsageligt grundet markering af foreningens jubilæum Advokatbistand i forbindelse med justering af vedtægter kr. Ekstra midler afsat til internationale aktiviteter jf. HB beslutning bl.a. IDF Global, Vancouver, Canada IDKC kom ikke helt i mål en medarbejder arbejder fortsat med den videre udvikling bl.a. indsamling af viden og udvikling af egenomsorgsværktøjer etc. Ny afdelingschef i Forskning og Viden i løbet af første halvår 2015 og tilknytning af andre fagekspertiser på taxameterbasis. Et halvt årsværk til struktureret ansøgninger til pulje/fonde. Diabeteslinjen tilknytning af rådgiver med anden etnisk baggrund. Kommunikation forstærkning i forhold til øget presseindsats. Fortsat investering og udvikling af Landsindsamling Engangsudgifter i forbindelse med flytning til Toldbodgade på ca kr. På indtægtssiden kan knyttes følgende bemærkninger i forhold til kampagneindtægter v/ Søren Biune Kampagneindtægterne øges væsentligt i Der er i 2014 gjort gode erfaringer med både landsindsamling og skrabelotteri i forhold til at inddrage forenings Danmark i vores kampagner. Der er foreløbigt opbygget et korps på ca mennesker. I 2015 planlægges der landsindsamling, donorbase-bidrag, direct-mail og gadesalgs/detailhandelsskrabelotterier til en samlet forventet indtjening på 13,3 mio. kr. Direct-mail skrabelotteriet i 2014 til medlemmer af Diabetesforeningen var budgetsat til 2,8 mio. kr., og indtil nu er der realiseret 3,1 mio. kr. Det er endnu uvist, hvad gadesalget indbringer, men i forhold til sidste år er der udsendt mange flere lodder ( stk.). Vi har større sælgerkorps og flere koordinatorer. Der kommer p.t. returlodder ind og endelig opgørelse forventes primo Der lægges op til en udvidet salgsperiode i 2015 fra september til årsskiftet dette afgøres snarest. Primo november 2015 lanceres måske en juleskrabekalender (endnu på tegnebrættet). Lotterimarkedets nye regler tillader op til 10 lotterier og forventes godkendt primo Samlet set forventes et minus på godt 4,8 mio. kr. i stedet for et minus på 2,6 mio. kr., som fremlagt i vækst- og investeringsplan Hovedbestyrelsen takkede for fremlæggelsen af budget 2015 og havde følgende ønsker: Jørgen ønskede fremadrettet en kolonne med seneste estimat for indeværende år på budgetoversigten. Ledelsessekretariatet 12. december

7 John Arne Sørensen ønskede i forhold til skrabelodder information omkring salg i den enkelte kommune med angivelse af, hvor meget der er solgt og af hvem, herunder lokalforeningernes bidrag. Sekretariatet vil se på mulighederne for at indfri ønskerne og vender tilbage. Hovedbestyrelsen godkendte rammebudgettet - herunder 75 kr. i medlemskontingent til alle nye medlemmer i FORENINGSPOLITIK 10. Statusnotat vedr. Strategi Henrik Nedergaard aflagde status på Strategi med afsæt i et tidligere ønske fra Michael Skjødt Sørensen. Det er nu anden gang, der afrapporteres og denne gang mere skarpt. I statusnotatet (selvstændigt bilag) er der fokus på de tre strategiske målsætninger, herunder en vurdering af, hvorvidt målene er indfriede eller ej suppleret med evt. afvigelsesforklaringer. I strategien har foreningen formuleret 3 politiske fokusområder: Politisk indflydelse (fokus på lighed i sundhed, sekundær forebyggelse og patient empowerment) Regeringens sundhedsudspil særlig fokus på diabetes PiFT 4 mio. kr. fra Sundhedsministeriet Cities Changing Diabetes (CCD), København OPI samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden Konkrete eksempler på DBF rolle som vagthund - kæmper medlemmernes rettigheder Folkemødet på Bornholm Løbende politisk arbejde målrettet fokusområder og mærkesager I bilag er uddybning af status på mærkesager, som gav anledning til lidt drøftelser af prioriteringen. Sekretariatet vil løbende arbejde med alle mærkesager, når politiske anledninger byder sig f.eks. invitation til møder, høringssvar og aktion på især nationale og regionale problemstillinger, men i perioder vælger vi at gå mere målrettet og strategisk til værks i udvalgte mærkesager. At nogle mærkesager er højere prioriteret i perioder, betyder, at Sekretariatet arbejder mere systematisk med afdækning af evidensgrundlag, nedbryder mærkesagen i delmål og udarbejder en kommunikations- og påvirkningsstrategi (lobbyværktøj) og herefter målrettet kontakt til medier og politikere mv. Antal medlemmer Diabetesforeningen har fra januar til ultimo oktober 2014 fået en samlet tilgang af medlemmer på og har mistet medlemmer i perioden. Det forventes, at medlemstallet ultimo 2014 vil kunne nå op på mellem medlemmer. Vi ved, at vi ikke kan tiltrække medlemmer blandt andre målgrupper end diabetikere og deres pårørende med mindre større kampagner iværksættes. Derfor vil vi fastholde vores medlemshvervestrategi gennem læger, sygeplejersker og andre behandlergrupper. Der har været gennemført en medlemsundersøgelse og i efteråret blev der afholdt 3 kvalitative fokusgruppeinterviews med i alt 15 deltagere blandt såvel ny-diagnosticerede som folk der har haft type 2- diabetes i 6-12 år. Fælles for deltagerne var, at de aldrig har været medlemmer af Diabetesforeningen. Ledelsessekretariatet 12. december

8 Kendskab og sympati Diabetesforeningen opnåede en kendskabsgrad i 2014 på 2,63. Marginalt - men ikke signifikant - lavere end de 2,7 i Sympatien ligger på 5 % mod 4 % i Altså fremgang, men også her marginalt og ikke signifikant. Blandt patientforeningerne ligger Diabetesforeningen nr. 3 på kendskab, kun overgået af Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen. På sympati fastholder vi også vores position som 3. størst. Hjerteforeningens sympati er faldet fra 11 % i 2013 til 9 % i 2014, og Gigtforeningens sympati er faldet fra 4 % til 3 %, mens Diabetesforeningens altså er steget fra 4 % til 5 %. Målsætningen kan således konstateres opfyldt. Hovedbestyrelsen roste statusnotatet, der var positiv læsning om en forening, der er i vækst. Det påpeges, at foreningen i forhold til samarbejde med regioner og kommuner skal være opmærksom på ikke kun at koncentrere sig om København og Region Hovedstaden. Hovedbestyrelsen tog status for Strategi til efterretning. 11. Status på HB arbejdsgrupper a) International Michael Skjødt Sørensen påpegede, at der af og til vil være emner/konferencer, som ikke er anført i arbejdsgruppens retningslinjer for deltagelse. Dette bør tages op senere. b) Unge Diabetesforeningens Hovedbestyrelse har ønsket et øget fokus på foreningens ungearbejde. Derfor nedsatte den en arbejdsgruppe med fokus på ungearbejdet. Hovedbestyrelsen tog den 25. september 2014 arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning, og på den baggrund er der udarbejdet forslag til kommissorium for en national Ungestyregruppe. Formand for arbejdsgruppen Thomas Skjellerup gennemgik kort kommissoriet, hvor Hovedbestyrelsen havde følgende kommentarer: Et godt kommissorium, men der mangler noget om medlemshvervning og fastholdelse, da det er en del af vores strategiske målsætning. Dette anføres. Gerne en løbende afrapportering omkring gruppens arbejde inden primo Dette anføres. Ungegruppen nedsættes for en 2-årig periode ( ), hvorefter arbejdet evalueres senest primo Gruppen består af 7 personer en repræsentant fra hver region samt to yderligere, der ikke nødvendigvis har afsæt i sygdommen. Sekretariatet står for indstilling af kandidater til Hovedbestyrelsens beslutning. Tidsplan Rekrutteringen til Ungestyregruppen sker inden årsskiftet Første møde afholdes i første kvartal 2015 Ungestyregruppen forventes at starte med at o udvikle forslag til rammen for ungearbejdet (herunder idegenerering) o igangsætte mentorprojekter og o være tovholder på den danske del af det nordiske ungearbejde Ledelsessekretariatet 12. december

9 Økonomi Ungestyregruppens aktiviteter baserer sig på det af HB godkendte driftsbudget i første omgang lightversionen, der kan rummes i det nuværende driftsbudget. Ekstern funding kan søges til igangsættelse af opgaver jf. kommissoriet. Thomas Skjellerup fortalte om sin deltagelse i et ungegruppemøde den 21. november, hvor repræsentanter fra de regionale grupper fra tilstede. De unge havde givet udtryk for følgende ønsker til arbejdet i en fremtidig national ungegruppe: Der ønskes en flad struktur En økonomisk ramme for arbejdet En vis grad af frihed indenfor gældende rammer for ikke at kvæle deres gode engagement med regler I forhold til mentorprojekt er der p.t. et projekt i gang i Aarhus. Det arbejdes på at få dette pilotprojekt tilknyttet ungegruppen. Hovedbestyrelsen godkendte kommissoriet med få bemærkninger jf. ovenstående og så frem til at følge det det videre arbejde i Ungegruppen. c) Kompetence Arbejdsgruppen havde afsluttet sit arbejde med en rapport med konkrete anbefalinger til Hovedbestyrelsen. Truels Schultz fremlagde kort rapporten, hvor arbejdsgruppen var kommet godt omkring mange relevante områder og undervejs haft nedsat en underarbejdsgruppe. Det er naturligvis og jf. vedtægterne i sidste instans Repræsentantskabet, der vælger den enkelte til Hovedbestyrelsen. Rapporten indeholder også et element omkring vedtægtsjusteringer. Charlotte deltager under dette punkt og punktet vedtægtsændringer behandles samtidig med. Hovedbestyrelsen gennemgik rapportens konkrete anbefalinger og besluttede følgende: Side 4 kompetencer - forretningsforståelse og ledelsesmæssig erfaring passus om erfaring fra sundhedsvæsenet og/eller foreningsarbejde slettes. Side 5 kompetencer regnskab passus om Kirstein Finans slettes. Side 5 nederst ordet anbefale slettes. Side 6 nederst - Enighed om at Kompetencegruppen er tovholder på opgaven med at finde egnede kandidater men alle i Hovedbestyrelsen er med til at beslutte endeligt. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af, hvorvidt et HB-medlem også kan være politisk aktiv. Flertallet besluttede at bibeholde teksten i rapporten. Dorthe Lund savnede, at arbejdsgruppen havde forholdt sig til kompetenceudvikling af HB-medlemmer. Der var enighed om, at Sekretariatet kommer med forslag til et generelt introforløb til nye HB-medlemmer, som HB kan godkende, da arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, jf. rapport. Truels Schultz afrundede punktet med en ros til Sekretariatet for det gode samspil omkring rapporten. Hovedbestyrelsen godkendte rapporten og dens konkrete anbefalinger med ganske få konkretiseringer jf. ovenstående. Ledelsessekretariatet 12. december

10 12. Justering af Diabetesforeningens vedtægter Der var udarbejdet en bruttooversigt i forhold til justeringer af Diabetesforeningens vedtægter. De med grønt markerede sektioner angav de, der indstilles vedtægtsændringer til. Oversigten tog sit afsæt i, at Hovedbestyrelsen tiltrådte anbefalingerne fra HB Kompetencegruppen. Charlotte Rulffs Klausen gennemgik oversigtens grønne punkter, og Hovedbestyrelsen havde følgende bemærkninger til de, hvor der foreslås vedtægtsændringer: 4 Foreningens råd Punktet blev godkendt senere på aftenen, under punkt 15 Diabetesforeningens permanente råd. 5.1 Medlemskab og valgbarhed Godkendt. Der formuleres en teknisk løsning. Anja fremførte, at man på sigt kunne overveje, at unge, der nærmer sig de 18 år, bør have demokratisk ret i foreningen. 5.3 og 4 - Støttemedlemmer Godkendt. Der arbejdes videre med en eventuel ændring. 9.9 og 11 Rådgivende repræsentanter Godkendt. Rådgivende repræsentanter udskrives af vedtægterne. John Arne Sørensen så gerne, at der i de konkrete retningslinjer opfordres til at have lokale rådgivende repræsentanter. Det vil indgå i tilretningen af de konkrete retningslinjer ) - Strategiplan Godkendt. Teknisk løsning i forhold til standard dagsorden og indførelse af 4-årige strategiperioder. Dermed skabes der ro og mulighed for at komme i dybden med arbejdet over en længere periode og bedre muligheden for at kunne måle og justere. Der indføres en overgangsperiode og gerne således, at strategiperioden om muligt følger formandens valgperiode. 11 Delegeretmøde Godkendt. Konsekvensrettelser Bisiddere Punktet tages op igen. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af for og imod en konkretisering af betegnelsen bisidder, også set i relation til Kompetencegruppens betragtninger i forhold til sagkyndige. Punktet færdigdrøftes på næste HB-møde. Sekretariatet udarbejder et baggrundsnotat - for og imod forskellige modeller. 14 Sekretariat Hovedbestyrelsen havde en kort drøftelse omkring emnet men ønskede ikke på nuværende tidspunkt at ændre betegnelsen Sekretariatet til et andet navn. Direktøren gav udtryk for ønske om en yderligere drøftelse heraf, eftersom de nuværende vedtægter på dette område er et miks af begreber fra fortid til nutid Diabetesforeningens opløsning Godkendt. Vedtægterne opdateres således Diabetesforeningen fremadrettet kan godkendes efter Ligningslovens paragraf 8 A og Hovedbestyrelsen gennemgik herefter kort de øvrige forslag til vedtægtsjusteringer og havde følgende kommentarer: Ledelsessekretariatet 12. december

11 Pkt Stemmeregler Den umiddelbare holdning er, at der ikke skal ske ændringer, men spørgsmålet drøftes igen med advokaten, og hvis der skal ske ændringer, skal det meldes ud i god til inden Repræsentantskabsmødet. Andet: Truels Schultz gjorde opmærksom på, at Hovedbestyrelsen bør have en drøftelse af, hvorvidt der skal være et Formandskab eller ej. Spørgsmålet blev rejst på sidste Delegeretmøde, og det kan bestyrelsen ikke sidde overhørig. Hovedbestyrelsen drøftede kort deres stillingtagen til et Formandskab eller ej og valgte at udskyde debatten til deres næste møde i januar. Det vil betyde en væsentlig ændring af organisationsstrukturen, såfremt der er flertal for at afskaffe Formandskabet i bestyrelsen. Hovedbestyrelsen godkendte jf. ovenstående, hvilke der skal arbejdes videre i forhold til konkrete justeringer. På næste HB-møde følger Hovedbestyrelsen op på listen, herunder en drøftelse af for og imod et Formandskab. 13. Afrapportering fra HB medlemmers deltagelse i andre møder Grundet den stramme tidsplan for dette møde, var der til dagsordensmaterialet vedlagt skriftlig afrapportering fra formandens deltagelse i Folkemødet, Norsk Diabeteskonference og Danske Patienter/Danske Regioners konference om brugerinddragelse. Hovedbestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og havde en principiel drøftelse omkring vigtigheden af, at den udarbejdede skabelon til HB medlemmers deltagelse i andre møder anvendes. Deltager et HB-medlem i et arrangement, der ikke er dækket ind af det nuværende regelsæt for HB deltagelse skal den samlede Hovedbestyrelse forhåndsgodkende deltagelsen herunder den økonomiske udgift. Torben Wied opfordrede til gennemsigtighed og ansvarsbevidsthed i forhold til bestyrelsens brug af foreningens økonomiske midler. Herudover havde Hovedbestyrelsen følgende kommentarer til afrapportering generelt: Dorthe Lund Pedersen opfordrede bestyrelsen til at give feedback, når en skriftlig afrapportering blev rundsendt. Dette var ikke sket ved udsendelse af referat fra bestyrelsesmøde i Solglimt. John Arne Sørensen og Henning Nielsen spurgte til, om der også skal afrapporteres til centralt hold fra de forskellige regionale råd og udvalg. Her er ikke tale om HB afrapportering, og derfor noget lidt andet. Sekretariatet vil gerne vente med at tage stilling hertil, som led i arbejdet med at konkretisere opfølgning på seneste HB/RU møde. Hvis man har deltaget i et møde i foreningsregi, hvor medarbejdere fra Sekretariatet udarbejder referat, er det ikke nødvendigt med en afrapportering fra HB-medlemmet. JAS henviste til synlighed og gennemsigtighed omkring bestyrelsens deltagelse i større arrangementer hvor man med fordel kunne forhåndsorientere herom via vores medier med en formål/mål beskrivelse. HB ønskede ligeledes, at referater fra formand/direktørmøder bliver tilgængelige for den samlede Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen besluttede, at fremadrettet skal skemaet udfyldes på forhånd med formål, mål og økonomi til Hovedbestyrelsens godkendelse inden deltagelse. Efter endt deltagelse afrapporteres og evalueres til den samlede bestyrelse. Herudover ønskes en form for dagsorden/referat for Formand/direktørmøderne. Ledelsessekretariatet 12. december

12 FAGLIGHED 14. Diabetesforeningens permanente råd Diabetesforeningens tre råd blev nedsat i 2012 med henblik på at øge fagligheden i foreningen. Rådene er nu evalueret efter en toårig funktionsperiode. Overordnet set er der behov for at optimere og forenkle arbejdsgange imellem råd, Sekretariat og Hovedbestyrelsen og stille skarpt på rådenes rolle. Hovedbestyrelsen godkendte, at antallet af råd reduceres til to med det formål at optimere samspillet mellem råd, Sekretariat og Hovedbestyrelsen, herunder at; o Forskningsrådet bibeholdes. Rådets primære opgave er fortsat at kvalificere den årlige forskningslegatuddeling, herunder at behandle ansøgninger om støtte til forskningsprojekter, der falder inden for foreningens formål. o Diabetesrådet og Forebyggelsesrådet sammenlægges. Rådets navn bliver Diabetesrådet og rådets primære opgave afgrænses med afsæt i foreningens strategi. Rådets primære opgave bliver at rådgive i spørgsmål vedrørende oplysning og evidens inden for diabetes 1 og 2, foreningens fokusområder og mærkesager, samt patientstøtte. o Sekretariatet og rådenes møder reduceres til max 1-2 gange om året. Rådsmedlemmer er travle mennesker, hvorfor ad hoc kontakt med rådsmedlemmer har vist sig at være et bedre, mere dynamisk og ubureaukratisk supplement til fællesmøder. o En reduktion af antal råd kræver en vedtægtsændring i EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 15. Eventuelt Bestyrelsesansvarsforsikring: Henrik Nedergaard informerede på foranledning af HB-medlem Torben Wied, at der for nogle år tilbage blev tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Han anbefalede, at forsikringen blev gennemgået på et kommende HB-møde af forsikringsselskabet Tryg, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Hovedbestyrelsen modtog en kopi af policen til orientering. Type 1 forening: Der er i efteråret startet en ny forening for type 1-diabetikere. Sekretariatet følger sagen nøje, og HB orienteres, når der sker noget interessant. Den ny forening ses ikke umiddelbart som en konkurrent, men derimod som et supplerende tilbud i lighed med Type2Dialog og JDRF. Ledelsessekretariatet 12. december

13 16. Mødekalender 2015 Næste møde i Hovedbestyrelsen er til den 29. januar 2015, kl Mødet afholdes i Toldbodgade 33, 1., København. Sekretariatet har i samarbejde med Formandskabet udarbejdet forslag til mødekalender Hovedbestyrelsesmøder: Torsdag den 29. januar 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 26. marts 2015, kl , Toldbodgade, KBH (ekstraordinært møde - vedtægter) Fredag den 29. maj 2015, kl , Toldbodgade eller Radisson Blu Scandinavia, KBH Torsdag den 24. september 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 26. november 2015, kl , Toldbodgade, KBH HB Seminar: Fredag den 26. juni - lørdag den 27. juni 2015 Formandskabsmøder: Onsdag den 14. januar 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 7. maj 2015, kl , Toldbodgade, KBH Onsdag den 3. juni 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 3. september 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 8. oktober 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 5. november 2015, kl , Toldbodgade, KBH Formand/direktørmøder: Onsdag den 14. januar 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 19. februar 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 12. marts 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 16. april 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 7. maj 2015, kl , Toldbodgade, KBH Onsdag den 3. juni 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 13. august 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 3. september 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 8. oktober 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 5. november 2015, kl , Toldbodgade, KBH Torsdag den 10. december 2015, kl , Toldbodgade, KBH Repræsentantskabsmøde: Lørdag den 30. maj 2015 Radisson Blu Scandinavia, KBH HB/RU fællesmøde: Lørdag den 31. oktober 2015, kl Regionsmøder: Lørdag den 21. februar 2015, Region Midt Søndag den 22. februar 2015, Region Nord Lørdag den 28. februar 2015, Region Syd Lørdag den 7. marts 2015, Region HS (dispensation ansøgt) Søndag den 8. marts 2015, Region Sjælland (dispensation ansøgt) Efteråret september 2015, datoer endnu ikke fastlagt Ledelsessekretariatet 12. december

14 Events: Søndag den 7. juni 2015 Landsindsamling Lørdag den 14. november VDD Lørdag den 12. december års VIP arrangement Toldbodgade, KBH Nordisk møde: Fredag den 13. marts lørdag den 14. marts 2015 Nordisk Forberedelsesmøde, Toldbodgade, KBH Fredag den 14. august søndag den 16. august 2015 Nordic Forum, Finland IDF: Mandag den 30. november fredag den 4. december 2015 IDF, Vancouver, Canada Hovedbestyrelsen tog kalenderen til efterretning. Eventuelle justeringer til datoer gives til direktionssekretær Gitte Lippert senest den 5. december 2014, hvorefter Hovedbestyrelsens medlemmer vil modtage en tilrettet kalender og blive indkaldt direkte via Outlook. Ledelsessekretariatet 12. december

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden Velkommen til regionsmøde 3. september 2016 Region Hovedstaden Dagens temaer 1. På vej mod ny national handleplan 2. Handleplan for Diabetes i Københavns Kommune 3. Center for Diabetes København 4. Steno

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Velkommen til Regionsmøde i Region Sjælland. LHY, KaMP

Velkommen til Regionsmøde i Region Sjælland. LHY, KaMP Velkommen til Regionsmøde i Region Sjælland Kom maj du søde milde Kom, maj, du søde, milde! gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 4. maj 2017.

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 4. maj 2017. Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 19. maj 2017, kl. 16.00-20.00 Sted: Odeon Konferencecenter, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C Tilstede: Truels Schultz, Torben Wied, Jørgen

Læs mere

Truels Schultz bød velkommen til årets første HB-møde. Der var enighed om at behandle pkt. 5 (valg af næstformand), som det første ordinære punkt.

Truels Schultz bød velkommen til årets første HB-møde. Der var enighed om at behandle pkt. 5 (valg af næstformand), som det første ordinære punkt. Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 16.00-ca. 20.30 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., 1253 København K Tilstede: HB: Afbud: Truels Schultz,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Velkommen til Regionsmøde i Region Nordjylland. LHY, KaMP

Velkommen til Regionsmøde i Region Nordjylland. LHY, KaMP Velkommen til Regionsmøde i Region Nordjylland Blæsten går frisk - Poul Hamburger 1937 - Erik Bertelsen 1939 Blæsten går frisk over Limfjordens vande, rusker dem op til vågen flugt, jager dem mellem de

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Temaer 1. Diabetesforeningen som organisation og HB rollen 2. Status strategi 2014-2017 Politisk indflydelse Antal medlemmer Øget kendskab til og sympati

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Temaer 1. Diabetesforeningens strategi 2. Status på ny national handleplan for diabetes 3. Repræsentantskabsmøde 4. Organisationsudvikling 5. Ny diabetesfaglig

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Program 09.30-10.00 Registrering og morgenmad 10.00-10.05 Velkomst/gennemgang af dagens program v/ Henning Nielsen, regionsudvalgsformand 10.05-11.05 Orientering

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Regionsmøde efterår Region Midtjylland

Regionsmøde efterår Region Midtjylland Regionsmøde efterår 2017 Region Midtjylland Temaer 1. Repræsentantskabsmøde og valg til bestyrelsen 2. Foreningsudvikling 3. Ny national handleplan - den politiske proces 4. Ny national handleplan - Diabetesforeningens

Læs mere

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen Regionsmøde i Region Sjælland den 8.3.2015 Velkommen Regionsudvalget: Anne Petersen Kim Lidholm Kirsten Bøgh Andersen Kirsten Halech John Flugge Karl Hansen Kurt Rasmussen Suppleant Inge Margrethe Volmer

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016 Diabetesforeningen Velkommen til Delegeretmøde 2016 Dagsordenens pkt. 1 Valg af mødeleder Dagsorden Valg af mødeleder Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen Afbud: Ingen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Meddelelser fra formanden kl. 18.30 i

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Til stede: Frans Gregersen, Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Søren Barlebo Rasmussen, Astrid Læssø Christensen, Iben Hansen, Cecilie Lonning, Anita Olsen

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere