KF 2020 Instruktion / Instruction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KF 2020 Instruktion / Instruction"

Transkript

1 B DK GB Controls A/S KF 2020 Instruktion / Instruction Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: Fax: Web: CVR-nr

2 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-1 AI3 Ud gangs lufts tem pe ra tur! AI4 Fra lufts tem pe ra tur AI5 Uden dørs tem pe ra tur AI6 Ind gangs lufts tem pe ra tur AI7 Rum tem pe ra tur AI7 Fry se over våg nings fø ler VIGTIGT: Læs denne instruktion inden produktet monteres og tilsluttes. Fig 1 Normalt flow Reduceret flow 0 Auto DI7 DI8 Ind gangs lufts re gu le ring Indgangsluftsregulering med udendørskomp. Rumregulering med ka ska de funk ti on Rumregulering med min/maxbegrænsning Rum re gu le ring Indgangsluft/rum re gu le ring, udendørstemp.afh. Udgangsluftsreg. med min/maxbegrænsning Ef fekt grads må ling Væ ske kob let VVX Ekstern nor mal vær di Som mer nat sænk ning Fig 2 Kø le gen ind vin ding Pum pes top Var me hold ning Fry se over våg ning Uden dørs kom pen se ring af vent. kurve KF 20-serien KF 2020 er en regulator primært til styring af luftbehandlingsaggregater. Den kan nemt stilles om for at passe til forskellige typer. KF 20-serien KF 2020 har fem V DC styringsudgange. Tre i sek vens til styring af f.eks. varme / genindvinding / kulde samt to til styring af omdrejningstal i ind- og udgangsventilatorer. Ventilatorstyringen gør den velegnet til systemer med varierende flowbehow. Den har mange funktioner og muligheder som f.eks.dx-køling i et eller to trin, udendørstemperatur-kompensering, brandspjælds-aktivering, styring og overvågning af ventilatorer og cirkulationspumpe, sommernatsænkning, effektgradsmåling etc. KF 20-serien KF 2020 kan desuden modtage og håndtere flere alarmer som f.eks. ventilator- och filterovervågninger, røgalarm, kølemaskinealarm, VVX-rotationsovervågning etc. og har en po ten ti al fri udgang til totalalarm. KF 20-serien KF 2020 har indbygget ur med driftsreserve, ugeur med årsbasis, helligdagskalender, ferieperioder og automatisk sommertidsindstilling Installation Monter regulatoren på DIN-skinne i elskab eller separat indkapsling. For montering i skabsfront benyttes montagesæt FMC. Beskyttelsesklasse IP20. Omgivelsestemperatur 0-50 C. Tilkobling Spænding Plint 42 og 43: 24 V AC, ±15%, 50/60 Hz. Ventilatorstyring ind- og udgangsluftsventilatorer AI1, AI2. AI1 og AI2 skal tilsluttes trykfølere med V DC udgangssignal. Trykområdet kan indstilles. Følerne skal måle trykket over de to ventilatorer. OBS! Disse signaler styrer vitale reguleringsfunktioner. De skal tilsluttes for at KF 20-serien skal fungere. DMD KF 20-serien V resp DTL KF 20-serien 24 V 0 23 resp 25 Følere AI3...AI8 Benyt PT1000 følere. (Se datablad 4-150). Hvilke følere der skal tilsluttes bestemmes af de ønskede reguleringsfunktioner. Vedlagte tabel (fig. 3) kan benyttes for at afgøre hvilke følere der er brug for. Tilslut de valgte følere ifølge plintlisten. OBS! Alle AI-indgange skal referere til signalnuls-plintene for AI-indgangene (plinte 24, 27, 30, 33). AI4 benyttes afhængig af indstilling enten til 1. Effektgradsmålere - fraluftsfølere. 2. Væskekoblet VVX - minbegr.følere i VVX kredsen. 3. Ekstern normalværdi - indgang til normalværdisignal Disse funktioner udelukker altså hinanden gensidigt, og kun en af dem kan vælges. AI8 benyttes afhængig af indstilling enten til: 1. Fryseovervågningsfølere i applikationer med vandbatteri. 2. Overophedningsbeskyttelse i applikationer med elvarmer. Når den benytt4es som indgang til overophedningsbeskyttelse skal den sluttes til en potentialfri lukkende kontakt. Digitale indgange DI1...DI8 De digitale indgange DI1...DI8 skal referere tll plint 22. OBS! Plint 22 må ikke sammenkobles med signal- og målingsnul i KF 20-serien, men skal kun benyttes som reference for de enheder, der er tilsluttet DI1...DI8. Indgangene må kun tilsluttes potentialfri kontakter. Kontaktfunktionen kan i menuen Indstillinger ændres fra lukket kontakt aktiverer funktion/alarm eller åben kontakt aktiverer funktion/alarm.fabriksindstilling: lukket kontakt aktiverer funktion/alarm. DI1 Indgang til filterovervågninger. DI2 Indgang til indikering fra cirkulationspumpe. OBS! Skal tilsluttes ved system med vandbatteri. DI3 Indgang til totalalarm fra kølemaskine. DI4 Indgang til rotationsovervågning eller frostovervågning for VVX DI5 Indgang til brandalarm DI6 Indgang til brandspjældsindikering, ekstern alarm eller alarm for eksterne omskiftere ikke ved Auto. (Se felt DO6/DI6) DI7 Indgang til start af forlænget drift, normalt flow. DI8 Indgang til start af forlænget drift, reduceret flow. DI7 og DI8 tilsluttes, afhængig af indstilling, enten momentant lukkende trykknap eller til f.eks. timer. Hvis DI7 og DI8 lukkes samtidig vil KF 20-serien lukke aggregatet ned.ved installation med ekstern manuel omskifter for styring af driftsleje tilsluttes jf. figur 1 eller 2.

3 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-2 Analoge V DC styringsudgange, AO1, AO2, AO3 Udgangssignal V DC, 5 ma. Kortslutningssikrede. AO1 Styringsudgang Y1 AO2 Styringsudgang Y2 AO3 Styringsudgang Y3 Udgangenes funktion afhænger af indstillingen i konfigureringen, men sekvensrækkefølgen er altid Y3 Y2 Y1 ved stigende varmebehov. AO4 Udgangssignal til indstillingsredskab eller frekvensomstiller til trykregulering i indgangsluftsventilator AO5 Udgangssignal til indstillingsredskab eller frekvensomsttiller til trykregulering i udgangsluftsventilator. Disse udgange skal referere til plint 41, Målingsnul. Da målingsnul i KF 20-serien er galvanisk adskilt fra systemnul skal målingsnul fra indstillingsværktøj tilsluttes plint 41 selv om indstillingsværktøjet og KF 20-serien er tilsluttet samme transformator. Betjeningstangenter og display Sprogvalg KF 20-serien har mulighed for at vise displayteksten på forskellige sprog. Valg af sprog aktiveres ved at tangenten trykkes ind samtidig med at KF 20-serien tændes. For ændre sproget trykkes igen på. Så vises en markør ved det aktuelle sprog. Dette ændres med eller. Efter indstilling af ønsket sprog trykkes OK. Tryk OK igen for at gå tilbage til det normale menusystem Betjeningstangenter... Pilene til højre i displayet viser at der findes menubilleder over eller under det viste. For at komme ud i en af grenene trykkes OK. Ude på grenen kan man på samme måde flytte sig med piltasterne. Med Esc kan man gå tilbage til stammen. I menubilleder med parametre der kan ændres går man til Ændring ved tryk på. Yderligere styringsudgange, DO1...DO7 De digitale udgange DO1..DO6 er triacstyret, 0,5 A, 24 V AC. 1A belastning i kort tid. Udgangene fødes parvis med 24 V AC (se plintliste). For højere spænding og strøm benyttes relæmodul RM6-24/D eller RM6H-24/D som er tilpasset dette formål. Nogle af udgangene får alternative funktioner afhængig af applikationen. DO1 Brug af indgangsluftsventilator DO2 Brug af udgangsluftsventilator DO3 Brug af cirkulationspumpe i anlæg udstyret med en sådan DO4 Brug af kølemaskine 1 DX-køling i anlæg udstyret med en sådan. DO5 Brug af kølemaskine 2 DX-køling i anlæg udstyret med en sådan DO6 Brug af ekstern fryseovervågningslås eller brandspjældsaktivering. (Se felt DO6/DI6) DO7 Potentialfri relækontakt der benyttes som totalalarmudgang. 1 A, 24 V AC/DC. Lukker ved alarm. Al information der kan vises i displayet er organiseret i menubilleder i et menutræ. Ved hjælp af tang en ter na på fronten kan man skifte mellem de forskellige menubilleder, se på parametre, ændre indstillinger, aflæse og annullere alarmer. Forskellige loginniveauer giver forskellige tilladelser. Menutræets stamme består af følgende menubilleder: Login Konfigurering Vises kun på niveau 3 Regulering temp Startfelt i træet Regulering tryk Driftsleje AI Analoge ind DI Digitale ind AO Analoge ud DO Digitale ud Ur Alarmindstillinger Vises ikke på niveau 0 Indstillinger Vises kun på niveau 2 og 3 Ved normal drift hvor tangenterne ikke benyttes vises en rullende informationsserie *KF 2020* Normal/Aktuel Y1 / Y2 / Y3 Ma : ºC / 20.0ºC 0% / 45% / 0% Visningen skifter mellem startfelt med produktbetegnelse TF/Norm/Akt/St 275Pa/275Pa/70% og ur, normalværdi/aktuel værdi for tem pe ra tur regulering en og reguleringsstatus for udgangene Y1, Y2, Y3. For at komme ind til menutræet trykkes OK, således at menubilledet skifter til Regulering temp. >Reguler. Temp AI Analoge ind FF/Norm/Akt/St. 275Pa/275Pa/70% Med og flytter man sig opad og nedad i menuerne. En blinkende markør kan ses i det første felt, der kan ændres. Med piltasterne kan værdien ændres. Når den korrekte værdi er indstilles, bekræftes det med tryk på OK, hvorefter markøren springer til næste felt. Efter OK i sidste felt registreres den ændrede værdi, og menusystemet forlader Ændring. For at afbryde en ændring uden at ændre trykkes Esc, REGULERINGSF. 0 Indgangsluft hvorefter markøren går et felt tilbage. Ændring afbrydes automatisk efter omtrent et minuts inaktivitet. Åbner alarmkøen. Viser aktive og ikke kvitterede alarmer i displayet. Lysdioden for totalalarm,over tang en ten, lyser når der er alarmer i køen. Er der flere alarmer, benyttes til at bladre mellem dem. Alarmer kvitteres med OK. For at afbryde trykkes Esc. Login KF 20-serien har 4 forskellige brugerniveauer for at brugeren ikke skal risikere at ændre indstillede værdier ved en fejltagelse. 0 Uden login kan man se alle de vigtigste værdier og behandle alarmer, men ikke ændre noget. 1 Hovednormalværdi, tid og dato kan ændres. Udgange kan stilles manuelt og driftslejet kan sættes manuelt til eller fra. 2 Giver adgang til resterende normalværdi og driftstidsindstillinger. 3 For indstilling af alle parametre. Benyttes af den systemansvarlige ved systemkonfigurering. Giver mulighed for at ændre loginkoder. For at indstille loginniveauet når displayet viser den rullende informationsserie trykkes

4 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-3 først OK hvorefter displayet skifter til Regulering temp.. Tryk på til menupunktet Login vises. Vælg dette ved tryk på OK. Menuen login vises Angiv din kode 0000 Niveau: 0 For at logge ind trykkes hvilket fremkalder en markør ved det første tal. Tryk for at ændre tallet. Login... Tryk OK for at bekræfte og gå videre til næste tal. Laver du fejl, kan du gå tilbage til det foregående felt ved at trykke Esc. Efter OK ved det sidste tal behandles koden Forkert kode giver en fejlmeddelelse. Ved korrekt kode vises en klar-meddelelse med loginniveau. Efter ca 2 sek går systemet tilbage til hovedmenuen. Fabriksindstillede koder Ved levering er følgende koder indstillet: Niveau Niveau Niveau Disse koder kan ændres, når man er logget ind på niveau 3. Gå atter ind i login-menuen. Tryk på indtil billedet med det niveau, hvis kode skal ændres, vises i displayet. Skift til Ændring ved at trykke på. En markør vises ved det første tal. Tryk på for at ændre værdien. Tryk OK for at bekræfte og gå videre til næste tal. Laver du fejl, kan du gå tilbage til det foregående tal ved at trykke Esc. Efter OK ved det sidste tal gives en bekræftelse på den nye kode. Gem koderne på et sikkert sted. Dette gælder specielt for kode 3. Hvis koden for niveau 3 forsvinder, kan en tidsbegrænset nødkode fås fra Clorius. Konfigurering Konfigurering omfatter indstilling af alle driftsparametre i KF 20-serien i sammenhæng med opstart. Der er kun adgang til konfigureringsmenuen på niveau 3. Vælg menuen konfigurering i hovedmenuen. Så vises REGULERFUNK. 0 Indgangsluft Normal metode (Hurtigmetoden beskrives til sidst i konfigureringsafsnittet.) Konfigureringsdelen omfatter et antal menubilleder (A...R). Gå igennem alle billederne i rækkefølge. I hvert billede vælger du det alternativ der gælder for den aktuelle applikation. Hvert menubillede beskrives her med en kort tekst om de mulige alternativer. For en mere udførlig tekst, se venligst Manual for KF 20-serien KF A. Reguleringsfunktion 0 Indgangsluftsregulering 1 Indgangsluftsreg. med udendørskompensering 2 Rumregulering med kaskadefunktion på indgangslufts tem pe ra tu ren 3 Rumregulering med min/max-begrænsning af indgangslufts tem pe ra tu ren 4 Rumregulering uden indgangsluftfølere 5 Udendørstemperaturafhængig omkobling mellem indgangsluftsregulering med udendørskompensering og rumregulering. 6 Udgangsluftsregulering med min/maxbegrænsning af indgangsluftstemperaturen. B. Batteritype 0 Vandvarme (AI8 Fryseovervågning) 1 Elvarme (AI8Overophedningsbesk.) C. Udgang sekvens Y1 0 - Udgangen ej aktiv 1 AO1 Varme 2 AO1 Spjæld 3 AO1 Kulde D. Udgang sekvens Y2 0 - Udgangen ej aktiv 1 AO2 Flad-VVX (DI4 Frostovervågning) 2 AO2 Roterende VVX (DI4 Rotationsov.alarm) 3 AO2 Væskekoblet VVX (AI4 Begr.følere i VVX kr.) 4 AO2 Spjæld 5 AO2 Varme 6. AO2 Kulde E. Udgang sekvens Y3 0 - Udgangen ej aktiv 1 AO3 Kulde 2 AO3 Varme F. Fryseovervågning Kun ved batteritypen vandvarme 0 Ej aktiveret 1 Y1 Y1 tvangskøres ved fryserisiko 2 Y2 Y2 tvangskøres ved fryserisiko 3 Y1 Aut Reset Y1 tvangskøres, automatisk reset. 4 Y2 Aut Reset Y2 tvangskøres, automatisk reset. G. Varmeholdning Kun ved batteritypen vandvarme 0 Nej 1 Ja Varmeholdning betyder at når aggregates lukkes ned, vil KF 20-serien styre ventilomstillingsredskabet for at holde en vis forudindstillet temperatur ved fryseovervågningsføleren. Aktiveres kun hvis udgang DO3 er aktiv, dvs. hvis cir ku la tions pum pen er i gang. Kræver fryseovervågningsfølere på AI8. H. Pumpestop Kun ved batteritypen vandvarme 0 Nej 1 Ja Cirkulationspumpen stoppes, når der ikke foreligger varmebehov og udendørstemperaturen overstiger en forudindstillet værdi. Tidsforsinkelse 15 min. Aktiveringsdrift 5 min/døgn ved 12:00. Kræver udendørsfølere på AI5. I. Effektgradsmåling 0 Nej 1 Ja Effektgraden for VVX beregnes ved hjælp af udgangsluftstem pe ra tur, fraluftstemperatur og udendørstemperatur. Ved effektgradgrad <50% og fuld styring af Y2 (VVX) gives alarmen Lav effektgrad.kan ikke kombineres med væskekoblet VVX.Kræver udgangsluftsfølere på AI3, fraluftsfølere på AI4 og udendørsfølere på AI5.. Konfigurering... Fraluftstemp Udendørstemp Udgangsluftstemp

5 KF 20-SERIEN KF 2020 J. DX-køling 0 Nej 1 1 trin 2 2 trin 3 3 trin binært Udgangene DO4 og DO5 benyttes til at styre kølemaskiner trinvist. K. Kølegenindvinding 0 Nej 1 Ja Hvis temperaturen i udgangsluftet er et indstillet antal grader lavere end udendørstemperaturen benyttes VVX eller spjæld til at genindvinde kulden. VVX arbejder med 100% kapacitet medens spjældet går i position til min. udendørsluftmængde. Kræver udgangsluftfølere på AI3 og udendørsfølere på AI5. L. Natsænkning 0 Nej 1 Ja Hvis rumtemperaturen overstiger en indstillet værdi og udendørstemperaturen er en indstillet værdi lavere startes ind- og udgangsluftsventilatorarna for at give fri køling. Udgangene Y1, Y2 og Y3 er blokerede. Funktionen blokeres, hvis udendørstemperaturen er lavere end en forudindstillet værdi for at forhindre kondens. M. Funktion indgang DI6 och udgang DO6 0 Ekstern alarm + frys. 1 Auto + frys 2 Brandspjældsaktivering Se også tekst om funktion DO6/DI6. N. Brandalarm 0 Kun alarm.ventilatorer fortsætter ved alarm. 1 Alarm, ind- og udgangsluftsventilator stoppes. 2 Alarm, indgangsluftsventilator stoppes. 3 Alarm, udgangsluftsventilator stoppes. O. Funktion DI7/DI8 0 - Funktionen benyttes ikke 1 Trykknap. Momentan lukning giver forlænget drift i forudindstillet tid. 2 Timer. Forlænget drift når indgangen er lukket. P. Funktionen er ikke tilgængelig for KF 2020 OBS! Konfigureringskoden (se nedenfor) for denne funktion skal altid være 0. Q. Ekstern normalværdi 0 Nej 1 Ja Kan ikke kombineres med effektgradsmåling eller væskekoblet VVX. Normalværdiværktøj TG-R4/PT1000 sluttes til AI4. R. Sommertidsomstilling 0 Nej 1 Ja Ja giver automatisk omstilling til sommertid kl 02:00 den sidste søndag i marts. Retur til normaltid kl 03:00 den sidste søndag i oktober. S. Funktionen er ikke tilgængelig for KF 2020 OBS! Konfigureringskoden (se nedenfor) for denne funktion skal altid være 0. T. Grundindstilling Nej/Ja. Ja-svar tilbagestiller alle parametre til fabriksindstillingerne. Vær forsigtig. Bør kun benyttes af densystemansvarlige. Når konfigurering afsluttes ved at man forlader konfigureringsgrenen med Esc vil der ske automatisk genstart med de nye indstillinger. Brugerniveauet stilles til 0. Konfigurering, hurtigmetode KONFIG.KODE KONFIG.KODE Øverst i konfigureringsgrenen findes to menubilelder, Konfigureringskode 1 og Konfigureringskode 2. Hver position svarer til et af menubillederne A...Q i rækkefølge, som beskrevet ovenfor. Menubilllede R Grundindstilling indgår ikke i konfigureringskoden. Koderne kan indstilles direkte i disse to menubilleder. Kodematrice Ved hjælp af vedlagte kodematrice er det let at fastslå koden for hver enkelt reguleringsapplikation. Vi anbefaler at denne udfyldes og gemmes i brugermanualen. Regulering temp I denne menu kan man aflæse og ændre de fleste parametre for temperaturreguleringen. Se også menuen Indstillinger Hvilke af de nedenstående menuer der vises og hvilke parametre, der kan ændres afhænger af den valgte reguleringsfunktion og brugerniveauet. Tabellen viser samtlige menuer og reguleringsfunktioner, der hvor de vises. DK-4 1. Normalværdi/Aktuel værdi. Reguleringsf. 0, 2, 3, Beregnet normalværdi/aktuel værdi. Reg.f. 1, 5, Viser aktuel styring Y1 / Y2 / Y3. Ikke benyttede udgange vises med ---. Reg.f. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Normalværdi Til/Kompensering. Reguleringsf. 1, Normalværdi Rum/Udendørstemp. Reguleringsf Normalværdi/Aktuel værdi indgangsluft. Reg.f Min/Maxbegrænsning. Reguleringsf. 2, 3, 5, P-bånd/I.tid/ Dødzone. Reguleringsf. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Rum P/ I faktor. Reguleringsfunktion Kaskadefaktor/I-tid rum. Reguleringsfunktion Udendørskompensering, skiftepunkt 1. Reg.f. 1, Udendørskompensering, skiftepunkt 2. Reg.f. 1, Udendørskompensering, skiftepunkt Udendørskompensering, skiftepunkt 4. Reg.f. 1, 5. Udendørskompenseringens skiftepunkter skal lægges med 1 lavest og 4 højest. For hvert punkt angives temperatur og kompensering i grader for punktet. For temperaturer under punkt 1 og over punkt 4 er komp en se ring en konstant og lig med den indstillede værdi i det respektive punkt. Normalværdi Udendørstemperatur Regulering Tryk I denne menu kan man se på og ændre de parametre der styrer ventilatorernes trykregulering 1,2 TF/FFNormalværdi, Aktuel værdi, Styring. Kun visning 3 TF/FF Normalværdi, Indstilling af normalværdi 4 TF/FF Reduc. normalværdi. Indstilling af normalværdi reduceret flow. 5,6 TF/FF P-Band, I-Tid, D-faktor TF/FF Ude.kompensering af flow. Kræver føler. 1

6 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-5 Driftsposition I denne menu kan anlæggets driftsposition kontrolleres og stilles til manuel drift. Til venstre i displayet vises Auto/Manuel, og til højre den indstilling, der gælder. Driftspositionerne AUTO/TIL/FRA kan indstilles. I normalpositionen AUTO styres driften af ur eller signaler på DI7/DI8. När regulatoren er konfigureret til 2-hastigheds-ventilatorer kan positionerne AUTO/HØJ/LAV/FRA indstilles. Menuen er tilgængelig fra niveau 1. AI Analoge ind Viser aktuelle driftsværdier for AI1...AI8 Vist følertemperatur kan justeres ±2K. Kræver nivå 3. Dæmpefaktor kan benyttes ved instabile værdier. Se menuen Indstillinger. Kan også vise min- og maxvärdier sidan sidste tilbagestilling. Aktivering sker under Indstillinger. DI Digitale ind Viser aktuelle driftsværdier for DI1...DI8. AO Analoge ud Viser aktuelle driftsværdier for AO1...AO3. Udgangene kan betjenes manuelt. Kræver niveau 1. Hvis udgangen ikke er stillet tilbage til AUTO inden 15 sekunder alarmeres der. DO Digitale ud Viser aktuelle driftsværdier for DO1...DO7. Udgangene kan betjenes manuelt. Kræver niveau 1. Hvis udgangen ikke er stillet tilbage til AUTO inden 15 sekunder alarmeres der. Ur KF 20-serien indeholder et ur med årsbase. Dette betyder at både ugeprogram og datoer for helligdage, ferie eller tilsvarende kan indstilles. Uret kan klare mindst 24 timers strømafbrydelse. 1. Klokkeslet. Her indstilles ugedag, dato og tid. Kræver niv Periode 1, 2, 3 Indstilling af ugeprogram. Kræver mindst niv. 2. KF 20-serien har 3 periodeindstillinger til ugeprogram. I hver periode markeres de ugedage og tidspunkter hvor systemet skal være i normal drift. Benyt piltasterne til at vælge eller fravælge dage. Bekræft hver dag med OK. Dag H benyttes til at angive driftstid i helligdage og ferieperioder. Se nedenfor. 3. Reduceret 1, 2, 3 3 perioder for drift med reduceret flow. Bør ikke overlappa med ovenstående perioder. Ved overlapning prioriterer KF 20-serien normaldrift. 4. Datoer for helligdage. Kræver mindst niv. 2. Totalt 10 helligdage kan angives. Driftstid for weekend angives i en af de tre driftsperioder ved hjælp af dagen H. Skal systemet være lukket i weekends, skal driftstid ikke angives. 5. Ferieperiode. Kræver mindst niv perioder à flere dage kan angives. Driftstid for ferie angives i en af de tre driftsperioder ved hjælp af dagen H. Skal systemet være lukket i ferien, skal driftstid ikke angives. Alarmindstillinger I denne menu er alle indstillinger vedr. alarm samlet. 1. Reguleringsalarm. Avvigelse mellem normalværdi og aktuel værdi større end indstillet værdi fremkalder alarm. 2. Udendørstemperaturområde hvor reguleringsalarm kan aktiveres. For at undgå alarm når udendørstemp. giver driftsbetingelser, som systemet ikke kan regulere (f.eks. temperatur under DUT eller udendørstemperatur højere end normalt i system uden kulde) 3. Alarmforsinkelse indgangsluftsventilator. Opstartsforsinkelse for indgangsluftsventilatoren. 4. Alarmforsinkelse udgangsluftsventilator. Opstartsforsinkelse for udgangsluftsventilatoren. 5. Blokering totalalarmudgang. Totalalarmudgangen kan blokeres så aktiverede alarmer kun udløser totalalarm i indstillede perioder. Udenfor disse blokeres udgangen for alle alarmer undtagen fryseovervågning, overophednings-beskyttelse og brandalarm som altid aktiverer totalalarm. Selv om alarmen blokeres, registreres det og indikeres med rødt lys i fronten. Klartekst i alarmkø fungerer normalt. 6. Stop ved alarm fra roterende varmeveksler Aggregatet stoppes ved driftfejlalarm på DI4 fra roterende VVX. Dette for att undgå forhøjede energiomkostninger eller drift med for lav temperatur. Vises kun ved konfiguration til roterende vekslere. Indstillinger Vises kun på niveau 2 og 3 Her indstilles et antal driftsparametre som normalt kun indstilles ved konfigurering af systemet. 1. Normalværdi fryseovervågningsfunktion 2. Normalværdi varmeholdning 3. Pumpestop. Min. udendørstemp. og forsinkelse 4. Efterafkølingstid for elvarme 5. TF forsinkelse og VVX 100% ved start 6. Forlænget drift. Driftstid ved brug af trykknap 7. P-bånd Y2,Y3. I forhold til P-bånd Y1 8. Min udendørsluft ved blandingsspjæld på Y2 9. Natsænkning. Laveste ude.temp. og diff. ude/inde 10. Natsænkning. Normalværdi for rumtemperatur 11. Kølegenindvinding. Diff. ude/retur 12. DX-køling. Min. til- og fratid 13. Sænket min.begrænsning ved DX-køling 14. DX-køling. Laveste udendørstemperatur 15. Tid for brandspjældsaktivering 16. Min.temp og P-bånd for væskekoblet VVS 17. Lav fart på ventilatorer ved lav udendørstemp 18. Trykområde, tryktransmittere for TF og FF 19. Dæmpning analoge indgange AI1...AI8 20. Invertering funktion digitale indgange DI1...DI8 21. Vis Min/Max-værdier for AI3...AI8 Lysdioder Lysdioderne er tilsluttet funktionerne i nogle af ind- og udgangene. Normal driftsindikering er gul. Rød diode indikerer driftsfejl. Tekststrimlen kan let udskiftes for at tilpasse teksten til forskellige typer drift. Diode Tekst Funktion gul Funktion rød 1 TF Driftsindikering TF Driftsfejl TF 2 FF Driftsindikering FF Driftsfejl FF 3 Pumpe Driftsindik. pumpe Driftsfejl pumpe 4 Y1 Varme Udg.signal Y1 Overophedn. el. fryseovervågn. 5 Y2 Udg.signal Y2 Alarm VVX VVX Blinker ved affrostn 6 Y3 Køl. Udg.signal Y3 Alarm kølemask. 7 Filter --- Totalalarm filter Alarm Totalalarm

7 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-6 DO6 DI6 BSP.. BSP 3 BSP 2 BSP 1 Høj Lav Høj Lav max 5 min DO6/DI max 5 min DI6 Plint 22 Udgangs-/indgangsparret DO6/DI6 kan i konfigurering indstilles til forskellige funktioner. Når KF 20-serien KF 2010 benyttes sammen med relæenhed RM6H-24/D eller hvis der findes eksterne styringsomskiftere til manuel drift af ventilatorerne kan KF 20-serien ikke styre brandspjældsaktivering. DO6/DI6 benyttes da af andre funktioner 0. Fryseovervågning / Ekstern alarm DO6 benyttes til at lukke ventilatorerne ved frysealarm. DO6 er normalt lukket, men åbnes ved frysealarm fra AI8. DI6 benyttes til at tilkoble eksterne alarmer. 1. Fryseovervågning / Auto DO6 benyttes til at lukke ventilatorerne ved frysealarm. DO6 er normalt lukket, men åbnes ved frysealarm fra AI8. DI6 benyttes til alarmering hvis en af de manuelle omskiftere står i anden position end Auto i mere end 15 sekunder. 2. Brandspjældsaktivering Slutlejekontakterne i alle brandspjæld tilkobles DI6 som på figuren ovenfor. Kontakterne skal lukke, når spjældene er i slutpositionen, så signalet til DI6 er aktivt når alle spjæld befinder sig i en af slutposi-tionerne. DO6 giver på det indstillede tidspunkt drifts-signal til brandspjældene. DI6 skal så deaktiveres inden 5 minutter, ellers alarmeres der. Når DI6 er de-aktiveret skal den aktiveres igen inden for 5 min når spjældene når den anden slutposition. Sker dette ikke, udløses alarmen. Når DI6 er aktiveret afbrydes signalet til DO6 hvorefter spjældene skal vende for at gå tilbage til normalpositionen. DI6 skal så deaktiveres inden 5 minutter, ellers alarmeres der. Når DI6 er deaktiveret skal den aktiveres igen inden for 5 min når spjældene når den anden slutposition. Sker dette ikke, alarmeres. 24 V AC V V Ikke tilsluttet (Net A på KF2020-LON) Ikke tilsluttet (Net B på KF2020-LON) DO7 Totalalarm DO7 Totalalarm 24 V AC/DC DO6 Frostoverv. / Brandspjældsaktivering 24 V AC in DO5/DO6 DO5 Styring DX-Køling 2 DO4 Styring DX-Køling 1 24 V AC in DO3/DO4 DO3 Styring Cirk.pumpe / Lås elvarme DO2 Styring FF 24 V AC in DO1/DO2 DO1 Styring TF DI8 Forlænget drift Reduceret flow DI7 Forlænget drift Normalt flow DI6 Brandspjældsindikering DI5 Brandalarm DI4 Rotationsovervågning DI3 Totalalarm kølemaskine DI2 Cirkulationspumpe alarm DI1 Filterovervågninger Fælles DI1-DI8 AI1 Tryksignal fra føler indblæsningsluftsvent. Signalnul AI2 Tryksignal fra føler udsugningsluftsvent. AI3 Udsugningsluftstemperatur Signalnul AI4 Returluftstemperatur AI5 Udendørstemperatur Signalnul AI6 Indblæsningsluftstemperatur AI7 Rumtemperatur Signalnul AI8 Frostovervågningstemperatur AO1 Y V DC AO2 Y V DC AO3 Y V DC AO4 AO5 Ikke tilsluttet Målingsnul for AO1-AO5 Styringssignal Indgangsluft V DC Styringssignal Udgangsluft V DC Forsyning 24 V AC Forsyning 24 V AC Jord EMC emission og immunitetsstandard: Produktet opfylder kravene for gældende Europæisk EMC stan dard CENELEC EN og EN og er CE-mærket. 1A Grundindstilling Konfigurering Grundindstilling Konfig.kode Konfig.kode A. REGULERFUNKT. 0 Indgangsluftsreg. B. BATTERITYPE 0 Vandvarme C. SEKVENS Y1 1 Varme D. SEKVENS Y2 1 Flad-VVX E. SEKVENS Y3 1 Kulde F. FRYSEOVERVÅGNING 1 Y1 G. VARMEHOLDNING 1 Ja H. PUMPESTOP 0 Nej I. EFFEKTGRADSM. 0 Nej J. DX-KØLING 0 Nej K. KØLEGENINDV. 0 Nej L. NATSÆNKNING 0 Nej M. FUNKT. DI6/DO6 0 Ekst.alarm+frys N. BRANDALARM 1 TF+FF Stop O. FUNKTION DI7/ P. IKKE TILGÆNGELIG FUNKT. 0 Q. EKST.NORMALVÆRDI 0 Nej R. SOMMERTID 1 Ja S. IKKE TILGÆNGELIG 0 T. GRUNDINDSTIL. Nej Regulering Temp Normalværdi / Aktuel 20.0 PBånd / Itid / Dødz 20K / 60s / 2K Regulering Tryk TF/FF Normalværdi 300Pa PBånd / Itid / Dfakt 200Pa/ 60s / 0 At gemme programmerede værdier Alle indstillinger og parametre der indstilles gemmes i ikke-flygtig hukommelse. Dette betyder at enheden ikke skal omprogrammeres selv efter meget lange strømafbrydelser. Uret i KF 20-serien har en reserve på ca 24 timer. Ved længere strømafbrydelser skal uret indstilles igen, hvorimod de programmerede driftstider er gemt. Eventuelle alarmer i køen vil forsvinde ved strømafbrydelse.

8 KONFIGURERING- KF 20-serien KF 2020 A B C D. E F G H. I J K L Konfigureringskode 1.. A Reguleringsfunktion 0. Indgangsluftsregulering 0 1. Indgangsluftsregulering med ude.temperaturkompensering 1 2. Kaskadekoblet rumregulering 2 3. Rumregulering med min/maksbegr. af indgangsluftstemperatur 3 4. Rumregulering, enfølerregulering 4 5. Indgangsluftsregulering/Rumregulering. Udendørstemp.afh Udgangsluftsregulering med min/maksbegr. af indgangsluftstemp.6 B Varmebatteri 0. Vandvarmer 0 1. Elektrisk varmer 1 C Udgang Y1 0. Ikke aktiveret 0 1. Varme 1 2. Spjæld 2 3. Kulde 3 D Udgang Y2 0. Ikke aktiveret 0 1. Fladvarmeveksler 1 2. Roterende varmeveksler 2 3. Væskekoblet varmeveksler 3 4. Spjæld 4 5. Varme 5 6. Kulde 6 E Udgang Y3 0. Ikke aktiveret 0 1. Kulde 1 2. Varme 2 F Frysebeskyttelse (Kun ved konfigurering af vandbatteri) 0. Ikke aktiveret 0 1. Tvangsstyrer Y Tvangsstyrer Y Tvangsstyrer Y1 med automatisk alarmtilbagestilling 3 4. Tvangsstyrer Y2 med automatisk alarmtilbagestilling 4 G Varmeholdning (Kun ved konfigurering af vandbatteri. Kræver udendørsføler) 0. Nej 0 1. Ja 1 H Pumpestop (Kun ved konfigurering af vandbatteri. Kræver udendørsføler) 0. Nej 0 1. Ja 1 I Effektgradsmåling 0. Nej 0 1. Ja 1 J DX-køling 0. Nej trin trin trin binært 3 K Kølegenindvinding 0. Nej 0 1. Ja 1 L Natsænkning 0. Nej 0 1. Ja 1 DK-7

9 KONFIGURERING- KF 20-serien KF 2020 M N O P. Q R S Konfigureringskode M Funktion DI6/DO6 0. Ekstern alarm & fryseovervågning 0 1. Autoindst. & fryseovervågning 1 2. Brandspjældsaktivering 2 N Brandalarm 0. Kun alarm 0 1. Alarm + stop af indgangsluftventilator og udgangsluftventilator 1 2. Alarm + stop af indgangsluftventilator 2 3. Alarm + stop af udgangsluftventilator 3 O Funktion DI7/DI8 0. Ikke aktiveret 0 1. Trykknap 1 2. Ur 2 P Denne funktion er ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2020 Denne kode skal altid være 0 0 Q Ekstern normalværdi 0. Nej 0 1. Ja 1 R Sommertidsomstilling 0. Nej 0 1. Ja 1 S Denne funktion er ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2020 Denne kode skal altid være 0 0 DK-8

10 KF 20-SERIES KF 2020 GB-1! AI3 Exhaust air temp AI4 Extract air temp AI5 Outdoor temp AI6 Supply air temp AI7 Room temp AI8 Frost prot. sensor X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X IMPORTANT: Read these instructions before in stal la tion and wiring of the product. Fig 1 Normal Reduced 0 Auto DI7 DI8 Supply air control Outdoor compensated supply air control Cascaded room control Room control with min/max-limiting Room control Supply air control/room control, outdoor temp dep. Exhaust air control with min/max limiting Efficiency monitoring Liquid connected exchanger External setpoint Free cooling Cooling recovery Pump stop Shut-down mode Fig 2 Frost protection Outdoor temp compensation of pressure KF 20-series KF 2020 is a controller primarily intended for controlling air handling units. It can easily be adapted to suit different types of units. KF 20-series KF 2020 has five V DC control outputs, three in sequence for controlling for example heating / heat exchanger / cooling and two for speed control of supply air fan and exhaust air fan. It has a number of functions and possibilities, such as DX-cooling in one or two steps, outdoor temperature compensation, fire damper exercise, control and monitoring of fans and circulation pump, free cooling, heatexhanger efficiency calculation etc. KF 20-series KF 2020 can also receive and handle a number of alarms such as fan and filter alarm, smoke alarm, chiller alarm, heat-exchanger alarm and has a free relay output for total alarm. KF 20-series KF 2020 has a year-base real-time clock, week-scheduler, holiday calendar, holiday periods and automatic normal time/daylight saving time change-over. Installation Mount the unit on a DIN rail in a cabinet or separate enclosure. For mounting in the cabinet front, use mounting kit FMC. Degree of protection IP20 Ambient temperature C Wiring Supply voltage Terminals 42 and 43: 24 V AC, ±15%, 50/60 Hz. Fan speed control, supply/exhaust air fans AI1, AI2 Connect AI1 and AI2 to pressure transmitters measuring the pressure over each fan. Use trans mitt ers with a V DC output signal. The pressure range is adjustable. N.B. Since these signals control vital functions they must be connected for the unit to work as intended DMD KF 20-series V resp DTL KF 20-series 24 V 0 23 resp 25 Sensors AI3...AI8 Use PT1000 sensors. (See data sheet 4-150). The choice of which sensors to connect is determined by the choice of functions. The table, fig 2 can be used as an aid in determining which sensors to install. N.B. All AI-inputs must refer to the signal neutral ter min als for AI-inputs (terminals 24, 27, 30, 33). AI4 has different functions depending on settings. 1. Efficiency calculation - exhaust air sensor. 2. Liquid-connected heat exchanger - limiting sensor in the exchanger circulation system. 3. External setpoint. Input for setpoint signal. These functions are mutually exclusive, choose one. AI8 is, depending on setting, used for: 1. Frost protection sensor for applications with water heated heater. 2. High temperature limiting switch for applications with electrical heater. When used for high temperature limiting switch it must be connected to a free contact closing on alarm. Digital inputs DI1...DI8 The digital inputs DI1...DI8 must refer to terminal 22. N.B. Terminal 22 must not be connected to any other terminals but should only be used as reference for units connected to DI1...DI8. The inputs may only be connected to potential free contacts. Contact function can be inverted in menu Settings Factory setting is, closed contact activates function/alarm. DI1 Input for filter guards DI2 Input for circulation pump indication. Must be connected for systems with water heating. DI3 Input for chiller alarm DI4 Input for rotation sentinel or ice build-up sentinel for heat exchanger. DI5 Input for smoke alarm. DI6 Input for fire damper end-position indication, external alarm or external switches not in Auto position. (See textblock on DO6/DI6 on page 6). DI7 Input for start of extended running time, normal flow. DI8 Input for start of extended running time, reduced flow. DI7 and DI8 should, depending on settings, either be wired to a momentarily closing pushbutton or to, for example, a timer. If DI7 and DI8 are both closed at the same time the unit is shut down. If a separate handswitch for setting the running mode is installed it should be wired according to figure 1.

11 KF 20-SERIES KF 2020 GB-2 Analogue V DC control outputs, AO1...AO5 Output signal V DC, 5 ma. Short circuit proof. AO1 Control output Y1 AO2 Control output Y2 AO3 Control output Y3 The function of the different outputs depends on the configuration settings but the sequence order will always be Y3 Y2 Y1 on increasing heat demand. AO4 Control output, supply air fan AO5 Control output, exhaust air fan These outputs must refer to terminal 41, Signal neutral. Since signal neutral in the KF 20-series is electrically separated from system neutral the signal neutral from the actuator must be connected to terminal 41 even if the actuator and the KF 20-series share a com mon transfor mer. Other control outputs, DO1...DO7 The digital outputs DO1...DO6 are triac controlled. 0,5A, 24 V AC. Short term peak load 1A. Output DO7 is a potential free relay contact. The outputs are paired to 24 V AC supply inputs. (See terminal schematics, page 6). For higher voltages and currents use relay modules RM6-24/D or RM6H-24/D that are specially designed for use with KF 20-series. Some of the outputs have alternative functions depending on the system configuration. DO1 Activate supply air fan. DO2 Activate exhaust air fan. DO3 Control circulation pump. DO4 Control DX-chiller 1 DO5 Control DX-chiller 2 DO6 Ecternal frost protection or fire damper exercising. (See text section DO6/DI6 page 6). DO7 Potential free relay contact for alarm output. 1 A, 24 V AC/DC. Closes on alarm. Buttons and display Language The menu text language can be changed. Hold the button depressed during power up to enter the setup mode. Then press again and a blinking marker will appear next to the current language. Select the desired language by using the arrow buttons. When the marker is next to the desired language, press OK. Press OK again to return to the normal menu system. All information that can be shown on the display is or gani sed in menues in a menu-tree. Using the buttons on the front you can move between the different menues in the tree, look at parameters, change settings, display and reset alarms. What you can see and do is governed by your log-on level. The Trunk of the menu-tree contains the following menues: Logon Configuration Only shown in level 3 Control temp Starting point Control pressure Running mode AI Analogue in DI Digital in AO Analogue out DO Digital out Scheduler Alarm settings Not shown in level 0 Settings Only shown in level 2 and 3 During normal running when the buttons are not in use a series of menu pages is shown. The display alternates between, a general display with product description and clock, setpoint/actual tem pe ra tu re, and output status for the control outputs Y1, Y2, Y3. *KF 2020* Mo :10 Setpoint/Actual 20.0ºC / 20.0ºC To gain access to the menu-tree press OK and the display will change to Control temp. >Control Temp AI Analogue in Y1 / Y2 / Y3 0% / 45% / 0% By pressing and you can move up and down the tree. The arrows to the right in the display indicate whether there are menu pages above or below the one shown. To move out onto any of the branches press OK. Out on the branch you can then move about in the same way using the arrowbuttons. By pressing Esc you can jump back towards the trunk. In menu pages with settable parameters you shift to Setting mode by pressing. Control Funct. > 0 Suppl Air cnt A dark blinking marker will then appear in the first setta ble position. By using the arrow buttons the value can be changed. When the correct value is shown press OK and the marker will move to the next position. After OK on the last position the new value is stored and the Setting mode is ended. To abort without change press Esc and the marker will move back to the previous position. Setting mode is aborted automatically after a few minutes button-inactivity. Shows the alarm queue. Displays active and nonacknowleged alarms. The alarm-led above the button is lit when there are alarms in the queue.if there are multiple alarms use the arrow buttons to move between pages. Alarms are acknowleged by pressing OK. To abort press Esc. Login KF 20-series has 4 different login levels to prevent the user from inadvertently changing any settings. 0 Without logging in most of the important parameters can be viewed, alarms can be acknowleged but no pa ra me ters can be changed. 1 Main setpoint, time and date can be set. Outputs can be manually set and the running mode can be set to manually on or off. 2 Gives access to most setpoints and running pa ra - me ters. 3 Gives total access. Used by the commissioning engineer for system con fi - gu ra tion. Enables changing of login codes. To login when the display shows the normal series of information menues, first press OK and the display will show Control temp.

12 KF 20-SERIES KF 2020 Press until the cursor arrow points at Login. Press OK. The login menu will be displayed. Set your cod 0000 Level:0 To log in press and a marker will be shown at the first digit. Press to change the value. Press OK to acknowlege the correct value and the marker will move to the next digit. If you make an error you can return to the previous digit by pressing Esc. After OK on the last digit the code is evaluated. An incorrect code is rejected and an errormessage is displayed.a correct code will display an acknowledging message showing the login level. After 2 seconds the system returns to the main menu. Factory codes On delivery the following codes are installed Level Level 0 is default without having to log on Level Level Level These codes can be changed when logged in at level 3. Enter the login menu again. Press the until the menu for the level you wish to change is shown. Press to enter Setting mode. A marker will be shown at the first digit. Press to change the value. Press OK to acknowlege the correct value and the marker will move to the next digit. If you make an error you can return to the previous digit by pressing Esc. After OK on the last digit the new code is acknowleged. Save the codes in a safe place. Especially the code for level 3. Should the code for level 3 be lost, a one-day code can be obtained from Clorius. Configuration Configuration implies the commissioning setting of all the pa ra me ters in KF 20-series. The configuration menues are only accessible at level 3. Choose the menu Configuration in the main menu. Control Funct. >0 Suppl Air cnt Normal method (A quick method is described at the end of the configuration section). The configuration section comprises a number of menu pages (A...S). Go through the pages one at a time. In each page, choose the alternative valid for the application on hand. Each menu page is here described in short, showing the available alternatives. For detailed information, see the manual for KF 20-series KF A. Control function 0. Constant supply air temperature 1. Constant supply air temperature with outdoor tem pe - ra tu re compensation 2. Room temperature control with cascade control of the supply air temperature. 3. Room temperature control with minimum/maximum limiting of the supply air temperature. 4. Room temperature control without supply air tem pe - ra tu re sensor. 5. Outdoor temperature controlled change-over between constant supply air tem pe ra tu re control with outdoor tem pe ra tu re compensation or room tempe ra ra tu re control. 6. Exhaust air temperature control with minimum/ maximum limiting of the supply air temperature. B. Heater type 0. Water heated. (AI8 Frost protection sensor) 1 Electric heater. (AI8 High temperature limit) C. Output sequence Y1 0 - Output not active 1 AO1 Heater 2 AO1 Damper 3 AO1 Cooler D. Output sequence Y2 0 - Output not active 1 AO2 Plate exchanger (DI4 ice-up sensor) 2 AO2 Rotating exchanger (DI4 rotation sentinel) 3 AO2 Liquid connected exch. (AI4 Limit sensor in the exchanger circuit) 4 AO2 Damper 5 AO2 Heater 6 AO2 Cooler E. Output sequence Y3 0 - Output not active 1 AO3 Cooler 2 AO3 Heater F. Frost protection (Only if water heating is chosen). 0 Not active Y1 Y1 forced open on frost risk. 2 Y2 Y2 forced open on frost risk. 3 Y1 Aut Reset. Y1 forcedopen, automatic reset. 4 Y2 Aut Reset. Y2 forced open, automatic reset. G. Shutdown mode (Only if water heating is chosen). 0 No 1 Yes When the system is shut down KF 20-series will contol the valve actuator to maintain a preset temperature at the frost protection sensor. Only activated at outdoor temperatures lower than +14 C. Needs frost protection sensor on AI8 and outdoor temperature sensor on AI5. H. Pump stop (Only if water heating is chosen). 0 No 1 Yes The water circulation pump is stopped when there is no heating demand and the outdoor temperature is above a preset temperature. Activation delayed 15 minutes Stopped pump is exercised 5 minutes/day at 12:00. Needs outdoor temperature sensor on AI5. I. Efficiency calculation 0 No 1 Yes Heat exchanger efficiency is calculated usin exhaust air temperature, extract air temperature and outdoor tem pe ra tu re. At efficiency values <50% and full output on Y2 the alarm Low efficiency is activated. Cannot be combined with liquid connected exchanger. Needs exhaust air sensor on AI3, extract air sensor on AI4 and outdoor sensor on AI5. Extract air temp. Outdoor temp. GB-3 Exhaust temp.

13 KF 20-SERIES KF 2020 J. DX cooling 0 No 1 1 stage 2 2 stages 3 3 stages binary The outputs DO4 and DO5 are used to control DX chillers in stages. K. Cooling recovery 0 No 1 Yes If the exhaust air is a preset number of degrees colder than the outdoor temperature the heat exchanger or mixing dampers will be set for maximum recovery. A heat exchanger will be set tu full capacity and dampers to maximum recirculation. Needs exhaust sensor on AI3 and outdoor sensor on AI5. L. Free cooling, (Night cooling) 0 No 1 Yes The function is only active during off-periods If the room temperature exceeds a preset temperature and the outdoor temperature is a preset value lower than the room temperature the supply and exhaust air fans are started to give free cooling. The outputs Y1, Y2, Y3 are all blocked. The function is blocked at outdoor temperatures lower than a preset value to prevent condensation problems. Needs room sensor on AI7 and outdoor sensor on AI5. M. Function input DI6 and output DO6 0 External alarm + Frost protection 1 Auto + Frost protection 2 Fire damper exercise. See text block about the function DO6/DI6, page 6. N. Fire alarm 0 Alarm only. Both fans continue to run. 1 Alarm and both fans are stopped. 2 Alarm and only the supply air fan is stopped. 2 Alarm and only the exhaust air fan is stopped O. Function DI7/DI8 0 Function not used 1 Pushbutton. Instantanious closure gives extended running for preset time. 2 Timer. Extended running as long as the contact is closed. P. Function not available to KF 20-series C10 Configuration code (see below) must be set to 0 Q. External setpoint 0 No 1 Yes Cannot be combined with efficiency calculation or liquid connected exchanger. Setpoint device TG-R4/PT1000 is connected to AI4. R. Daylight saving time 0 No 1 Yes Automatic change to DST at 02:00 the last Sunday in March. Back to normal time at 03:00 the last Sunday in October. S. Function not available to KF 20-series C10 Configuration code (see below) must be set to 0 T. Factory settings No / Yes. On yes all parameters will be reset to factory values. Mustbe used with utmost care.should only be used by the commissioning engineer. When the configuration is terminated by leaving the configuration branch by pressin Esc an automatic restart with the new parameters will take place. The login level will be reset to 0. Configuration, quick method The top two menu pages on the configuration branch show two configuration codes 1 and 2. Each position in the code represents, in order, the values set in the menues A...R described above. The menu S Factory settings is not included in the code. The codes can be set directly in these two pages. CONFIG.CODE CONFIG.CODE Code schematics By using the supplied code schematics it is easy to determin the code for any control application. We recommend that you fill in the values in the line provided and keep it in the system manual. Other menu branches Control temp In this menu branch you can look at and set most control values for the temperature control. See also menu branch Settings Which of the following menues that are shown and which values that are settable depends on the chosen control function and which login levl that has been used. The table shows all menues and the control functions with which they are shown. 1 Setpoint/Actual temp. Control function 0, 2, 3, 4. 2 Calculated setpoint Actual temp. Control function 1, 5, 6. 3 Output % for Y1, Y2, Y3. Unused output shows. Control function 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Setpoint/Compensation. Control function 1, 5. 5 Setpoint Room/Supply air Control function 5. 6 Setpoint/Actual value. Supply air. Control function 2. 7 Min-/Maximum limits. Control function 2, 3, 5, 6. 8 Setpoint DX/Actual value. Room. Control function 5. 9 P-band/I-time/Neutral zone. Control function 0, 1, 2, 3, 4, 5, Cascade factor/i-time room. Control function Outdoor temp. compensation. Breakpoint 1. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 2. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 3. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 4. Control function 1, 5. The breakpoints must be placed with 1 highest and 4 lowest. State the temperature and compensation for each point. For temperatures higher than point 1 and lower than point 4 the compensation is constant and equal to the value set for respective point. Setpoint Outdoor temp. Control pressure Parameters for pressure control of fans 1, 2 Supply Air Fan/Exhaust Air Fan. Setpoint, Actual value and output-%. Display only. 3 SAF/EAF Setpoint normal flow 4 SAF/EAF Setpoint reduced flow 5, 6 SAF/EAF P-Band, I-Time, D-factor 7-10 SAF/EAF Outdoor temp compensation of flow. Requires an outdoor sensor on AI5 1 GB-4

14 KF 20-SERIES KF 2020 Running mode In this menu the running mode for the system can be checked and also set to manual control. To the left the display shows Auto/Manual and to the right the present running mode. The modes AUTO/NORM/REDUC/OFF can be set. In AUTO the running mode is set by the scheduler program or by signals on DI7/DI8. The menu is available from level 1 and up. AI Analogue inputs Displays current values for AI1...AI8. The displayed sensor temperature can be adjusted by ±2K. Available for level 3. A damping factor can be set in the menu Settings Maximum and minimum temperatures since last reset can be shown. Activated in menu Settings. DI Digital inputs Displays current values for inputs DI1...DI8. AO Analogue outputs Shows current values for AO1...AO5. The outputs can be manually set. From level 1 and up. If an output is not reset to AUTO within 15 seconds an alarm is activated. DO Digital outputs Shows current values for DO1...DO7. The outputs can be manually set. From level 1 and up. If an output is not reset to AUTO within 15 seconds an alarm is activated. Scheduler The KF 20-series has a year-base clock. This means that a week-schedule, individual holidays and holiday periods for a full year can be set. The clock has at least 24 hours running reserve. 1. Clock Here weekday, date and time are set. Level 1 and up. 2. Scheduler period 1, 2, 3. Setting of running periods. Level 2 and up. KF 20-series has 3 scheduler periods so that separate running times can be set for, for example, weekdays, Saturdays and Sundays/holidays. In each period, mark the days and time interval in which the system should be in normal running mode. Use the arrow keys to select/deselect days in the period. End each selection with OK. The day H is used if the system is to have running time during holidays or holiday periods. 3. Reduced 1, 2, 3. 3 periods for running with reduced airflow. Should not overlap periods set for normal running. Should periods overlap KF 20-series will choose normal running before reduced. 4. Dates for holidays. Level 2 and up. A total of 10 individual holidays can be set. Running time during a holiday is set by programming the day H into one of the three scheduler periods. If none of the periods contains the day H the system will be shut down on holidays. 5. Holiday periods. Level 2 and up. 2 periods comprising any number of days may be programmed. Running time during a holiday is set by programming the day H into one of the three scheduler periods. If none of the periods contains the day H the system will be shut down on holidays. Alarm settings Here all settings for the alarm system are set. 1. Sensor alarm Should the actual temperature differ from the set point by more than the set value an alarm will be activated after a set time. 2. Outdoor temperature range within which sensor alarm is permitted. To prevent alarms when the outdoor temperature leads to conditions beyond the system capacity. (For example at temperatures higher than the setpoint in systems without cooling). 3. Alarm delay for the supply air fan. Startup alarm supression time. 4. Alarm delay for the exhaust air fan. Startup alarm supression time. 5. Blocking of the alarm output relay. The alarm output relay can be blocked so that alarms only will be forwarded during the set time. Outside the set period only frost alarm, high tem pe ra tu re limit alarm and fire alarm will activate the alarm relay. Other alarms will be blocked. All alarms will however, at all times be registered in the internal alarm list and indicated by the red flashing alarm diod. The alarm list menues function as normal. 6. Stop unit on alarm from rotating exchanger A rotating heat exchanger alarm on input DI4 will stop the whole unit. Settings Only shown to levels 2 and 3 A number of settings that generally only are set at commissioning. 1 Setpoint frost protection system 2 Setpoint Shutdown control 3 Pump stop. Minimum outdoor temp and delay time 4 Supply fan run on time for cooling electric heater 5 100% on startup 6 Extension of running time when using pushbutton 7 P-band for Y2, Y3. Factor of P-band for Y1 8 Min fresh air when using mixing damper on Y2 9 Free cooling. Min outdoor temp and min tem pe ra tu re difference indoor/outdoor 10 Free cooling. Room temperature setpoint. 11 Cooling recovery. Differential outdoor/return temp 12 DX cooling. Minimum on and off times 13 Lowered minimum limit by DX cooling 14 DX cooling. Lowest outdoor temp 15 Time for fire damper exercise 16 Min. limit and P-band for liquid connected exchanger. 17 Force low speed on fans at low outdoor temperature 18 Pressurerange for transmitters for SF and EF 19 Damping of analogue inputs AI1...AI8 20 Inversion of function, digital inputs DI1...DI8 21 Show Min/Max values for AI3...AI8 LED s The LEDs are connected to the functions of certain in- and outputs. Normal running indication is yellow. A red LED signifies an error. The text strip can easily be changed to reflect various configurations. Diode Text Function yellow Function red 1 SF Supply fan on SF error 2 EF Exhaust fan on EF error 3 Pump Pump on Pump error 4 Y1 Heating Output Y1 Over temp limit or frost protection 5 Y2 Exch Output Y2 Blinks on defrost Alarm Heat exchanger 6 Y3 Cool Output Y3 Alarm chiller 7 Filter --- Filter alarm Alarm Alarm active GB-5 This in order to prevent uneconomic running and running att too low a temperature. Is only displayed if rotating exchanger has been configured.

15 KF 20-SERIES KF 2020 GB-6 Dam per.. Damper 3 Damper 2 Damper 1 DO6 DI6 High Low High Low 0 90 max 5 minutes DO6/DI6 max 5 minutes DI6 Ter mi nal 22 The output/input pair DO6/DI6 can be configured for different functions. When KF 20-series is used with relay unit RM6H-24/D or if external switches for manual fan control are used, fire damper exercising cannot be done through the KF 20- series. DO6/DI6 are then used for other purposes 0. Frost alarm / External alarm DO6 is used to stop the fans in the event of frost risk. DO6 is normally closed but will open on a frost alarm on AI8. DI6 is used as input for external alarm signals. 1. Frost alarm / Auto position DO6 is used to stop the fans in the event of frost risk. DO6 is normally closed but will open on a frost alarm on AI8. DI6 is used to activate an alarm if any of the manual switches on RM6H-24/D is left in other position than Auto for longer than 15 seconds. 2. Fire damper exercising Wire all the damper end-position switches to DI6 according to the figure above. The contacts must close when the actuator is at either end position. At a preset time DO6 will activate all the dampers. DI6 must then be deactivated within 5 minutes, indicating thet the dampers have left their normal end position, or an alarm will be activated. When DI6 has been deactivated it must be activated again within 5 minutes indicating that the dampers have reached the other end point. When DI6 is activated the output DO6 is deactivated and the dampers begin to return to the start position. To avoid an alarm output DI6 must once again be deactivated within 5 minutes and then activated again within 5 minutes indicating that the dampers are back in their original position. 24 V AC V V Not connected Not connected DO7 Alarm output DO7 Alarm output 24 V AC/DC DO6 Frost protection / Fire damper exercising C5/6 24 V AC in DO5/DO6 DO5 Control DX 2 DO4 Control DX 1 C3/4 24 V AC in DO3/DO4 DO3 Control Circulation pump DO2 Activation Exhaust air fan C1/2 24 V AC in DO1/DO2 DO1 Activation Supply air fan DI8 Ext. running Reduced speed DI7 Ext. running Normal speed DI6 Fire damper indication DI5 Fire alarm DI4 Rotation sentinel DI3 Alarm from chillers DI2 Circulation pump alarm DI1 Filter guards DI+ Common supply DI1-DI8 AI1 M AI2 AI3 M AI4 AI5 M AI6 AI7 M AI8 Fan monitor Supply air fan Signal neutral Fan monitor Exhaust air fan Exhaust air temperature sensor Signal neutral Extract air temperature sensor Outdoor temperature sensor Signal neutral Supply air temperature sensor Room temperature sensor Signal neutral Frost protection sensor AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 Not connected M Neutral for AO1-AO5 Y V DC Y V DC Y V DC Supply air fan control V DC Exhaust air fan control V DC Supply 24 V AC Supply 24 V AC Ground EMC emissions & immunity standards: This product conforms with the requirements of Eu ro - pe an EMC standards CENELEC EN and EN and carries the CE mark. 1A Factory settings Configuration Factory settings Config.code Config.code A. CONTROL FUNCTION 0 Supply air temp control B. HEATER TYPE 0 Water heater C. SEQUENCE Y1 1 Heating D. SEQUENCE Y2 1 Plate exchanger E. SEQUENCE Y3 1 Cooling F. FROST PROTECTION 1 Y1 G. SHUTDOWN CONTROL 1 Yes H. PUMP STOP 0 No I. EFFICIENCY MONITORING. 0 No J. DX-COOLING 0 No K. COOLING RECOVERY 0 No L. FREE COOLING 0 No M. FUNCT. DI6/DO6 0 Ext. alarm+frost prot. N. FIRE ALARM 1 SAF + EAF Stop O. FUNCTION DI7/ P.FUNCTION NOT AVAILABLE 0 Q. EXTERNAL SETPOINT 0 No R. DAYLIGHT SAVING TIME 1 Yes S. FUNCTION NOT AVAILABLE 0 T. FACTORY SETTING No Control Temp Setpoint 20.0 C P-Band / I-time / Neutral zone 20K / 60s / 2K Control Pressure Setpoint 300Pa P-Band / I-time / D-factor 200Pa / 60s /0 Storage of programmed parameters All settings are stored in non-volatile memory so the unit does not need reprogramming after a long power failiure. The clock has a power reserve of at least 24 hours. After longer power failiures the clock will need resetting but not the programmed scheduler parameters. The alarm list will be erased at a power failiure.

16 CONFIGURATION- KF 20-series KF 2020 A B C D. E F G H. I J K L Configuration code 1.. A Control function 0. Supply air control 0 1. Supply air control with outdoor temperature compensation 1 2. Room control with cascaded supply air temperature control 2 3. Room control with min/max limiting of supply air temp Room control, single sensor 4 5. Supply air control/room control. Outdoor temp dependent 5 6. Exhaust air control with min/max limit of supply air temp 6 B Heater type 0. Water heater 0 1. Electric heater 1 C Output Y1 0. Not active 0 1. Heating 1 2. Damper 2 3. Cooling 3 D Output Y2 0. Not active 0 1. Plate heat exchanger 1 2. Rotating heat exchanger 2 3. Liquid connected heat exchanger 3 4. Damper 4 5. Heating 5 6. Cooling 6 E Output Y3 0. Not active 0 1. Cooling 1 2. Heating 2 F Frost protection (Water heating only) 0. Not active 0 1. Active on Y Active on Y Active on Y1 with automatic alarm reset 3 4. Active on Y2 with automatic alarm reset 4 G Shutdown mode (Water heating only. Requires outdoor sensor) 0. No 0 1. Yes 1 H Pump stop (Water heating only. Requires outdoor sensor) 0. No 0 1. Yes 1 I Efficiency monitoring 0. No 0 1. Yes 1 J DX-cooling 0. No step step step binary 3 K Cooling recovery 0. No 0 1. Yes 1 L Free cooling 0. No 0 1. Yes 1 GB-7

17 CONFIGURATION- KF 20-series KF 2020 M N O P. Q R S Configuration code M Function DI6/DO6 0. External alarm & frost protection 0 1. Auto position & frost protection 1 2. Fire damper exercising N Fire alarm 0. Alarm only 0 1. Alarm + supply air and exhaust air fans stop 1 2. Alarm + supply air fan stops 2 3. Alarm + exhaust air fan stops 3 O Function DI7/DI8 0. Not active 0 1. Pushbutton 1 2. Timer 2 P Function not available for KF 20-series KF 2020 This code must always be set to 0 0 Q External setpoint 0. No 0 1. Yes 1 R Daylight saving time 0. No 0 1. Yes 1 S This function is not available for KF 20-series KF 2020 The code must always be set to 0 0 GB-8

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere