KF 2020 Instruktion / Instruction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KF 2020 Instruktion / Instruction"

Transkript

1 B DK GB Controls A/S KF 2020 Instruktion / Instruction Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: Fax: Web: CVR-nr

2 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-1 AI3 Ud gangs lufts tem pe ra tur! AI4 Fra lufts tem pe ra tur AI5 Uden dørs tem pe ra tur AI6 Ind gangs lufts tem pe ra tur AI7 Rum tem pe ra tur AI7 Fry se over våg nings fø ler VIGTIGT: Læs denne instruktion inden produktet monteres og tilsluttes. Fig 1 Normalt flow Reduceret flow 0 Auto DI7 DI8 Ind gangs lufts re gu le ring Indgangsluftsregulering med udendørskomp. Rumregulering med ka ska de funk ti on Rumregulering med min/maxbegrænsning Rum re gu le ring Indgangsluft/rum re gu le ring, udendørstemp.afh. Udgangsluftsreg. med min/maxbegrænsning Ef fekt grads må ling Væ ske kob let VVX Ekstern nor mal vær di Som mer nat sænk ning Fig 2 Kø le gen ind vin ding Pum pes top Var me hold ning Fry se over våg ning Uden dørs kom pen se ring af vent. kurve KF 20-serien KF 2020 er en regulator primært til styring af luftbehandlingsaggregater. Den kan nemt stilles om for at passe til forskellige typer. KF 20-serien KF 2020 har fem V DC styringsudgange. Tre i sek vens til styring af f.eks. varme / genindvinding / kulde samt to til styring af omdrejningstal i ind- og udgangsventilatorer. Ventilatorstyringen gør den velegnet til systemer med varierende flowbehow. Den har mange funktioner og muligheder som f.eks.dx-køling i et eller to trin, udendørstemperatur-kompensering, brandspjælds-aktivering, styring og overvågning af ventilatorer og cirkulationspumpe, sommernatsænkning, effektgradsmåling etc. KF 20-serien KF 2020 kan desuden modtage og håndtere flere alarmer som f.eks. ventilator- och filterovervågninger, røgalarm, kølemaskinealarm, VVX-rotationsovervågning etc. og har en po ten ti al fri udgang til totalalarm. KF 20-serien KF 2020 har indbygget ur med driftsreserve, ugeur med årsbasis, helligdagskalender, ferieperioder og automatisk sommertidsindstilling Installation Monter regulatoren på DIN-skinne i elskab eller separat indkapsling. For montering i skabsfront benyttes montagesæt FMC. Beskyttelsesklasse IP20. Omgivelsestemperatur 0-50 C. Tilkobling Spænding Plint 42 og 43: 24 V AC, ±15%, 50/60 Hz. Ventilatorstyring ind- og udgangsluftsventilatorer AI1, AI2. AI1 og AI2 skal tilsluttes trykfølere med V DC udgangssignal. Trykområdet kan indstilles. Følerne skal måle trykket over de to ventilatorer. OBS! Disse signaler styrer vitale reguleringsfunktioner. De skal tilsluttes for at KF 20-serien skal fungere. DMD KF 20-serien V resp DTL KF 20-serien 24 V 0 23 resp 25 Følere AI3...AI8 Benyt PT1000 følere. (Se datablad 4-150). Hvilke følere der skal tilsluttes bestemmes af de ønskede reguleringsfunktioner. Vedlagte tabel (fig. 3) kan benyttes for at afgøre hvilke følere der er brug for. Tilslut de valgte følere ifølge plintlisten. OBS! Alle AI-indgange skal referere til signalnuls-plintene for AI-indgangene (plinte 24, 27, 30, 33). AI4 benyttes afhængig af indstilling enten til 1. Effektgradsmålere - fraluftsfølere. 2. Væskekoblet VVX - minbegr.følere i VVX kredsen. 3. Ekstern normalværdi - indgang til normalværdisignal Disse funktioner udelukker altså hinanden gensidigt, og kun en af dem kan vælges. AI8 benyttes afhængig af indstilling enten til: 1. Fryseovervågningsfølere i applikationer med vandbatteri. 2. Overophedningsbeskyttelse i applikationer med elvarmer. Når den benytt4es som indgang til overophedningsbeskyttelse skal den sluttes til en potentialfri lukkende kontakt. Digitale indgange DI1...DI8 De digitale indgange DI1...DI8 skal referere tll plint 22. OBS! Plint 22 må ikke sammenkobles med signal- og målingsnul i KF 20-serien, men skal kun benyttes som reference for de enheder, der er tilsluttet DI1...DI8. Indgangene må kun tilsluttes potentialfri kontakter. Kontaktfunktionen kan i menuen Indstillinger ændres fra lukket kontakt aktiverer funktion/alarm eller åben kontakt aktiverer funktion/alarm.fabriksindstilling: lukket kontakt aktiverer funktion/alarm. DI1 Indgang til filterovervågninger. DI2 Indgang til indikering fra cirkulationspumpe. OBS! Skal tilsluttes ved system med vandbatteri. DI3 Indgang til totalalarm fra kølemaskine. DI4 Indgang til rotationsovervågning eller frostovervågning for VVX DI5 Indgang til brandalarm DI6 Indgang til brandspjældsindikering, ekstern alarm eller alarm for eksterne omskiftere ikke ved Auto. (Se felt DO6/DI6) DI7 Indgang til start af forlænget drift, normalt flow. DI8 Indgang til start af forlænget drift, reduceret flow. DI7 og DI8 tilsluttes, afhængig af indstilling, enten momentant lukkende trykknap eller til f.eks. timer. Hvis DI7 og DI8 lukkes samtidig vil KF 20-serien lukke aggregatet ned.ved installation med ekstern manuel omskifter for styring af driftsleje tilsluttes jf. figur 1 eller 2.

3 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-2 Analoge V DC styringsudgange, AO1, AO2, AO3 Udgangssignal V DC, 5 ma. Kortslutningssikrede. AO1 Styringsudgang Y1 AO2 Styringsudgang Y2 AO3 Styringsudgang Y3 Udgangenes funktion afhænger af indstillingen i konfigureringen, men sekvensrækkefølgen er altid Y3 Y2 Y1 ved stigende varmebehov. AO4 Udgangssignal til indstillingsredskab eller frekvensomstiller til trykregulering i indgangsluftsventilator AO5 Udgangssignal til indstillingsredskab eller frekvensomsttiller til trykregulering i udgangsluftsventilator. Disse udgange skal referere til plint 41, Målingsnul. Da målingsnul i KF 20-serien er galvanisk adskilt fra systemnul skal målingsnul fra indstillingsværktøj tilsluttes plint 41 selv om indstillingsværktøjet og KF 20-serien er tilsluttet samme transformator. Betjeningstangenter og display Sprogvalg KF 20-serien har mulighed for at vise displayteksten på forskellige sprog. Valg af sprog aktiveres ved at tangenten trykkes ind samtidig med at KF 20-serien tændes. For ændre sproget trykkes igen på. Så vises en markør ved det aktuelle sprog. Dette ændres med eller. Efter indstilling af ønsket sprog trykkes OK. Tryk OK igen for at gå tilbage til det normale menusystem Betjeningstangenter... Pilene til højre i displayet viser at der findes menubilleder over eller under det viste. For at komme ud i en af grenene trykkes OK. Ude på grenen kan man på samme måde flytte sig med piltasterne. Med Esc kan man gå tilbage til stammen. I menubilleder med parametre der kan ændres går man til Ændring ved tryk på. Yderligere styringsudgange, DO1...DO7 De digitale udgange DO1..DO6 er triacstyret, 0,5 A, 24 V AC. 1A belastning i kort tid. Udgangene fødes parvis med 24 V AC (se plintliste). For højere spænding og strøm benyttes relæmodul RM6-24/D eller RM6H-24/D som er tilpasset dette formål. Nogle af udgangene får alternative funktioner afhængig af applikationen. DO1 Brug af indgangsluftsventilator DO2 Brug af udgangsluftsventilator DO3 Brug af cirkulationspumpe i anlæg udstyret med en sådan DO4 Brug af kølemaskine 1 DX-køling i anlæg udstyret med en sådan. DO5 Brug af kølemaskine 2 DX-køling i anlæg udstyret med en sådan DO6 Brug af ekstern fryseovervågningslås eller brandspjældsaktivering. (Se felt DO6/DI6) DO7 Potentialfri relækontakt der benyttes som totalalarmudgang. 1 A, 24 V AC/DC. Lukker ved alarm. Al information der kan vises i displayet er organiseret i menubilleder i et menutræ. Ved hjælp af tang en ter na på fronten kan man skifte mellem de forskellige menubilleder, se på parametre, ændre indstillinger, aflæse og annullere alarmer. Forskellige loginniveauer giver forskellige tilladelser. Menutræets stamme består af følgende menubilleder: Login Konfigurering Vises kun på niveau 3 Regulering temp Startfelt i træet Regulering tryk Driftsleje AI Analoge ind DI Digitale ind AO Analoge ud DO Digitale ud Ur Alarmindstillinger Vises ikke på niveau 0 Indstillinger Vises kun på niveau 2 og 3 Ved normal drift hvor tangenterne ikke benyttes vises en rullende informationsserie *KF 2020* Normal/Aktuel Y1 / Y2 / Y3 Ma : ºC / 20.0ºC 0% / 45% / 0% Visningen skifter mellem startfelt med produktbetegnelse TF/Norm/Akt/St 275Pa/275Pa/70% og ur, normalværdi/aktuel værdi for tem pe ra tur regulering en og reguleringsstatus for udgangene Y1, Y2, Y3. For at komme ind til menutræet trykkes OK, således at menubilledet skifter til Regulering temp. >Reguler. Temp AI Analoge ind FF/Norm/Akt/St. 275Pa/275Pa/70% Med og flytter man sig opad og nedad i menuerne. En blinkende markør kan ses i det første felt, der kan ændres. Med piltasterne kan værdien ændres. Når den korrekte værdi er indstilles, bekræftes det med tryk på OK, hvorefter markøren springer til næste felt. Efter OK i sidste felt registreres den ændrede værdi, og menusystemet forlader Ændring. For at afbryde en ændring uden at ændre trykkes Esc, REGULERINGSF. 0 Indgangsluft hvorefter markøren går et felt tilbage. Ændring afbrydes automatisk efter omtrent et minuts inaktivitet. Åbner alarmkøen. Viser aktive og ikke kvitterede alarmer i displayet. Lysdioden for totalalarm,over tang en ten, lyser når der er alarmer i køen. Er der flere alarmer, benyttes til at bladre mellem dem. Alarmer kvitteres med OK. For at afbryde trykkes Esc. Login KF 20-serien har 4 forskellige brugerniveauer for at brugeren ikke skal risikere at ændre indstillede værdier ved en fejltagelse. 0 Uden login kan man se alle de vigtigste værdier og behandle alarmer, men ikke ændre noget. 1 Hovednormalværdi, tid og dato kan ændres. Udgange kan stilles manuelt og driftslejet kan sættes manuelt til eller fra. 2 Giver adgang til resterende normalværdi og driftstidsindstillinger. 3 For indstilling af alle parametre. Benyttes af den systemansvarlige ved systemkonfigurering. Giver mulighed for at ændre loginkoder. For at indstille loginniveauet når displayet viser den rullende informationsserie trykkes

4 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-3 først OK hvorefter displayet skifter til Regulering temp.. Tryk på til menupunktet Login vises. Vælg dette ved tryk på OK. Menuen login vises Angiv din kode 0000 Niveau: 0 For at logge ind trykkes hvilket fremkalder en markør ved det første tal. Tryk for at ændre tallet. Login... Tryk OK for at bekræfte og gå videre til næste tal. Laver du fejl, kan du gå tilbage til det foregående felt ved at trykke Esc. Efter OK ved det sidste tal behandles koden Forkert kode giver en fejlmeddelelse. Ved korrekt kode vises en klar-meddelelse med loginniveau. Efter ca 2 sek går systemet tilbage til hovedmenuen. Fabriksindstillede koder Ved levering er følgende koder indstillet: Niveau Niveau Niveau Disse koder kan ændres, når man er logget ind på niveau 3. Gå atter ind i login-menuen. Tryk på indtil billedet med det niveau, hvis kode skal ændres, vises i displayet. Skift til Ændring ved at trykke på. En markør vises ved det første tal. Tryk på for at ændre værdien. Tryk OK for at bekræfte og gå videre til næste tal. Laver du fejl, kan du gå tilbage til det foregående tal ved at trykke Esc. Efter OK ved det sidste tal gives en bekræftelse på den nye kode. Gem koderne på et sikkert sted. Dette gælder specielt for kode 3. Hvis koden for niveau 3 forsvinder, kan en tidsbegrænset nødkode fås fra Clorius. Konfigurering Konfigurering omfatter indstilling af alle driftsparametre i KF 20-serien i sammenhæng med opstart. Der er kun adgang til konfigureringsmenuen på niveau 3. Vælg menuen konfigurering i hovedmenuen. Så vises REGULERFUNK. 0 Indgangsluft Normal metode (Hurtigmetoden beskrives til sidst i konfigureringsafsnittet.) Konfigureringsdelen omfatter et antal menubilleder (A...R). Gå igennem alle billederne i rækkefølge. I hvert billede vælger du det alternativ der gælder for den aktuelle applikation. Hvert menubillede beskrives her med en kort tekst om de mulige alternativer. For en mere udførlig tekst, se venligst Manual for KF 20-serien KF A. Reguleringsfunktion 0 Indgangsluftsregulering 1 Indgangsluftsreg. med udendørskompensering 2 Rumregulering med kaskadefunktion på indgangslufts tem pe ra tu ren 3 Rumregulering med min/max-begrænsning af indgangslufts tem pe ra tu ren 4 Rumregulering uden indgangsluftfølere 5 Udendørstemperaturafhængig omkobling mellem indgangsluftsregulering med udendørskompensering og rumregulering. 6 Udgangsluftsregulering med min/maxbegrænsning af indgangsluftstemperaturen. B. Batteritype 0 Vandvarme (AI8 Fryseovervågning) 1 Elvarme (AI8Overophedningsbesk.) C. Udgang sekvens Y1 0 - Udgangen ej aktiv 1 AO1 Varme 2 AO1 Spjæld 3 AO1 Kulde D. Udgang sekvens Y2 0 - Udgangen ej aktiv 1 AO2 Flad-VVX (DI4 Frostovervågning) 2 AO2 Roterende VVX (DI4 Rotationsov.alarm) 3 AO2 Væskekoblet VVX (AI4 Begr.følere i VVX kr.) 4 AO2 Spjæld 5 AO2 Varme 6. AO2 Kulde E. Udgang sekvens Y3 0 - Udgangen ej aktiv 1 AO3 Kulde 2 AO3 Varme F. Fryseovervågning Kun ved batteritypen vandvarme 0 Ej aktiveret 1 Y1 Y1 tvangskøres ved fryserisiko 2 Y2 Y2 tvangskøres ved fryserisiko 3 Y1 Aut Reset Y1 tvangskøres, automatisk reset. 4 Y2 Aut Reset Y2 tvangskøres, automatisk reset. G. Varmeholdning Kun ved batteritypen vandvarme 0 Nej 1 Ja Varmeholdning betyder at når aggregates lukkes ned, vil KF 20-serien styre ventilomstillingsredskabet for at holde en vis forudindstillet temperatur ved fryseovervågningsføleren. Aktiveres kun hvis udgang DO3 er aktiv, dvs. hvis cir ku la tions pum pen er i gang. Kræver fryseovervågningsfølere på AI8. H. Pumpestop Kun ved batteritypen vandvarme 0 Nej 1 Ja Cirkulationspumpen stoppes, når der ikke foreligger varmebehov og udendørstemperaturen overstiger en forudindstillet værdi. Tidsforsinkelse 15 min. Aktiveringsdrift 5 min/døgn ved 12:00. Kræver udendørsfølere på AI5. I. Effektgradsmåling 0 Nej 1 Ja Effektgraden for VVX beregnes ved hjælp af udgangsluftstem pe ra tur, fraluftstemperatur og udendørstemperatur. Ved effektgradgrad <50% og fuld styring af Y2 (VVX) gives alarmen Lav effektgrad.kan ikke kombineres med væskekoblet VVX.Kræver udgangsluftsfølere på AI3, fraluftsfølere på AI4 og udendørsfølere på AI5.. Konfigurering... Fraluftstemp Udendørstemp Udgangsluftstemp

5 KF 20-SERIEN KF 2020 J. DX-køling 0 Nej 1 1 trin 2 2 trin 3 3 trin binært Udgangene DO4 og DO5 benyttes til at styre kølemaskiner trinvist. K. Kølegenindvinding 0 Nej 1 Ja Hvis temperaturen i udgangsluftet er et indstillet antal grader lavere end udendørstemperaturen benyttes VVX eller spjæld til at genindvinde kulden. VVX arbejder med 100% kapacitet medens spjældet går i position til min. udendørsluftmængde. Kræver udgangsluftfølere på AI3 og udendørsfølere på AI5. L. Natsænkning 0 Nej 1 Ja Hvis rumtemperaturen overstiger en indstillet værdi og udendørstemperaturen er en indstillet værdi lavere startes ind- og udgangsluftsventilatorarna for at give fri køling. Udgangene Y1, Y2 og Y3 er blokerede. Funktionen blokeres, hvis udendørstemperaturen er lavere end en forudindstillet værdi for at forhindre kondens. M. Funktion indgang DI6 och udgang DO6 0 Ekstern alarm + frys. 1 Auto + frys 2 Brandspjældsaktivering Se også tekst om funktion DO6/DI6. N. Brandalarm 0 Kun alarm.ventilatorer fortsætter ved alarm. 1 Alarm, ind- og udgangsluftsventilator stoppes. 2 Alarm, indgangsluftsventilator stoppes. 3 Alarm, udgangsluftsventilator stoppes. O. Funktion DI7/DI8 0 - Funktionen benyttes ikke 1 Trykknap. Momentan lukning giver forlænget drift i forudindstillet tid. 2 Timer. Forlænget drift når indgangen er lukket. P. Funktionen er ikke tilgængelig for KF 2020 OBS! Konfigureringskoden (se nedenfor) for denne funktion skal altid være 0. Q. Ekstern normalværdi 0 Nej 1 Ja Kan ikke kombineres med effektgradsmåling eller væskekoblet VVX. Normalværdiværktøj TG-R4/PT1000 sluttes til AI4. R. Sommertidsomstilling 0 Nej 1 Ja Ja giver automatisk omstilling til sommertid kl 02:00 den sidste søndag i marts. Retur til normaltid kl 03:00 den sidste søndag i oktober. S. Funktionen er ikke tilgængelig for KF 2020 OBS! Konfigureringskoden (se nedenfor) for denne funktion skal altid være 0. T. Grundindstilling Nej/Ja. Ja-svar tilbagestiller alle parametre til fabriksindstillingerne. Vær forsigtig. Bør kun benyttes af densystemansvarlige. Når konfigurering afsluttes ved at man forlader konfigureringsgrenen med Esc vil der ske automatisk genstart med de nye indstillinger. Brugerniveauet stilles til 0. Konfigurering, hurtigmetode KONFIG.KODE KONFIG.KODE Øverst i konfigureringsgrenen findes to menubilelder, Konfigureringskode 1 og Konfigureringskode 2. Hver position svarer til et af menubillederne A...Q i rækkefølge, som beskrevet ovenfor. Menubilllede R Grundindstilling indgår ikke i konfigureringskoden. Koderne kan indstilles direkte i disse to menubilleder. Kodematrice Ved hjælp af vedlagte kodematrice er det let at fastslå koden for hver enkelt reguleringsapplikation. Vi anbefaler at denne udfyldes og gemmes i brugermanualen. Regulering temp I denne menu kan man aflæse og ændre de fleste parametre for temperaturreguleringen. Se også menuen Indstillinger Hvilke af de nedenstående menuer der vises og hvilke parametre, der kan ændres afhænger af den valgte reguleringsfunktion og brugerniveauet. Tabellen viser samtlige menuer og reguleringsfunktioner, der hvor de vises. DK-4 1. Normalværdi/Aktuel værdi. Reguleringsf. 0, 2, 3, Beregnet normalværdi/aktuel værdi. Reg.f. 1, 5, Viser aktuel styring Y1 / Y2 / Y3. Ikke benyttede udgange vises med ---. Reg.f. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Normalværdi Til/Kompensering. Reguleringsf. 1, Normalværdi Rum/Udendørstemp. Reguleringsf Normalværdi/Aktuel værdi indgangsluft. Reg.f Min/Maxbegrænsning. Reguleringsf. 2, 3, 5, P-bånd/I.tid/ Dødzone. Reguleringsf. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Rum P/ I faktor. Reguleringsfunktion Kaskadefaktor/I-tid rum. Reguleringsfunktion Udendørskompensering, skiftepunkt 1. Reg.f. 1, Udendørskompensering, skiftepunkt 2. Reg.f. 1, Udendørskompensering, skiftepunkt Udendørskompensering, skiftepunkt 4. Reg.f. 1, 5. Udendørskompenseringens skiftepunkter skal lægges med 1 lavest og 4 højest. For hvert punkt angives temperatur og kompensering i grader for punktet. For temperaturer under punkt 1 og over punkt 4 er komp en se ring en konstant og lig med den indstillede værdi i det respektive punkt. Normalværdi Udendørstemperatur Regulering Tryk I denne menu kan man se på og ændre de parametre der styrer ventilatorernes trykregulering 1,2 TF/FFNormalværdi, Aktuel værdi, Styring. Kun visning 3 TF/FF Normalværdi, Indstilling af normalværdi 4 TF/FF Reduc. normalværdi. Indstilling af normalværdi reduceret flow. 5,6 TF/FF P-Band, I-Tid, D-faktor TF/FF Ude.kompensering af flow. Kræver føler. 1

6 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-5 Driftsposition I denne menu kan anlæggets driftsposition kontrolleres og stilles til manuel drift. Til venstre i displayet vises Auto/Manuel, og til højre den indstilling, der gælder. Driftspositionerne AUTO/TIL/FRA kan indstilles. I normalpositionen AUTO styres driften af ur eller signaler på DI7/DI8. När regulatoren er konfigureret til 2-hastigheds-ventilatorer kan positionerne AUTO/HØJ/LAV/FRA indstilles. Menuen er tilgængelig fra niveau 1. AI Analoge ind Viser aktuelle driftsværdier for AI1...AI8 Vist følertemperatur kan justeres ±2K. Kræver nivå 3. Dæmpefaktor kan benyttes ved instabile værdier. Se menuen Indstillinger. Kan også vise min- og maxvärdier sidan sidste tilbagestilling. Aktivering sker under Indstillinger. DI Digitale ind Viser aktuelle driftsværdier for DI1...DI8. AO Analoge ud Viser aktuelle driftsværdier for AO1...AO3. Udgangene kan betjenes manuelt. Kræver niveau 1. Hvis udgangen ikke er stillet tilbage til AUTO inden 15 sekunder alarmeres der. DO Digitale ud Viser aktuelle driftsværdier for DO1...DO7. Udgangene kan betjenes manuelt. Kræver niveau 1. Hvis udgangen ikke er stillet tilbage til AUTO inden 15 sekunder alarmeres der. Ur KF 20-serien indeholder et ur med årsbase. Dette betyder at både ugeprogram og datoer for helligdage, ferie eller tilsvarende kan indstilles. Uret kan klare mindst 24 timers strømafbrydelse. 1. Klokkeslet. Her indstilles ugedag, dato og tid. Kræver niv Periode 1, 2, 3 Indstilling af ugeprogram. Kræver mindst niv. 2. KF 20-serien har 3 periodeindstillinger til ugeprogram. I hver periode markeres de ugedage og tidspunkter hvor systemet skal være i normal drift. Benyt piltasterne til at vælge eller fravælge dage. Bekræft hver dag med OK. Dag H benyttes til at angive driftstid i helligdage og ferieperioder. Se nedenfor. 3. Reduceret 1, 2, 3 3 perioder for drift med reduceret flow. Bør ikke overlappa med ovenstående perioder. Ved overlapning prioriterer KF 20-serien normaldrift. 4. Datoer for helligdage. Kræver mindst niv. 2. Totalt 10 helligdage kan angives. Driftstid for weekend angives i en af de tre driftsperioder ved hjælp af dagen H. Skal systemet være lukket i weekends, skal driftstid ikke angives. 5. Ferieperiode. Kræver mindst niv perioder à flere dage kan angives. Driftstid for ferie angives i en af de tre driftsperioder ved hjælp af dagen H. Skal systemet være lukket i ferien, skal driftstid ikke angives. Alarmindstillinger I denne menu er alle indstillinger vedr. alarm samlet. 1. Reguleringsalarm. Avvigelse mellem normalværdi og aktuel værdi større end indstillet værdi fremkalder alarm. 2. Udendørstemperaturområde hvor reguleringsalarm kan aktiveres. For at undgå alarm når udendørstemp. giver driftsbetingelser, som systemet ikke kan regulere (f.eks. temperatur under DUT eller udendørstemperatur højere end normalt i system uden kulde) 3. Alarmforsinkelse indgangsluftsventilator. Opstartsforsinkelse for indgangsluftsventilatoren. 4. Alarmforsinkelse udgangsluftsventilator. Opstartsforsinkelse for udgangsluftsventilatoren. 5. Blokering totalalarmudgang. Totalalarmudgangen kan blokeres så aktiverede alarmer kun udløser totalalarm i indstillede perioder. Udenfor disse blokeres udgangen for alle alarmer undtagen fryseovervågning, overophednings-beskyttelse og brandalarm som altid aktiverer totalalarm. Selv om alarmen blokeres, registreres det og indikeres med rødt lys i fronten. Klartekst i alarmkø fungerer normalt. 6. Stop ved alarm fra roterende varmeveksler Aggregatet stoppes ved driftfejlalarm på DI4 fra roterende VVX. Dette for att undgå forhøjede energiomkostninger eller drift med for lav temperatur. Vises kun ved konfiguration til roterende vekslere. Indstillinger Vises kun på niveau 2 og 3 Her indstilles et antal driftsparametre som normalt kun indstilles ved konfigurering af systemet. 1. Normalværdi fryseovervågningsfunktion 2. Normalværdi varmeholdning 3. Pumpestop. Min. udendørstemp. og forsinkelse 4. Efterafkølingstid for elvarme 5. TF forsinkelse og VVX 100% ved start 6. Forlænget drift. Driftstid ved brug af trykknap 7. P-bånd Y2,Y3. I forhold til P-bånd Y1 8. Min udendørsluft ved blandingsspjæld på Y2 9. Natsænkning. Laveste ude.temp. og diff. ude/inde 10. Natsænkning. Normalværdi for rumtemperatur 11. Kølegenindvinding. Diff. ude/retur 12. DX-køling. Min. til- og fratid 13. Sænket min.begrænsning ved DX-køling 14. DX-køling. Laveste udendørstemperatur 15. Tid for brandspjældsaktivering 16. Min.temp og P-bånd for væskekoblet VVS 17. Lav fart på ventilatorer ved lav udendørstemp 18. Trykområde, tryktransmittere for TF og FF 19. Dæmpning analoge indgange AI1...AI8 20. Invertering funktion digitale indgange DI1...DI8 21. Vis Min/Max-værdier for AI3...AI8 Lysdioder Lysdioderne er tilsluttet funktionerne i nogle af ind- og udgangene. Normal driftsindikering er gul. Rød diode indikerer driftsfejl. Tekststrimlen kan let udskiftes for at tilpasse teksten til forskellige typer drift. Diode Tekst Funktion gul Funktion rød 1 TF Driftsindikering TF Driftsfejl TF 2 FF Driftsindikering FF Driftsfejl FF 3 Pumpe Driftsindik. pumpe Driftsfejl pumpe 4 Y1 Varme Udg.signal Y1 Overophedn. el. fryseovervågn. 5 Y2 Udg.signal Y2 Alarm VVX VVX Blinker ved affrostn 6 Y3 Køl. Udg.signal Y3 Alarm kølemask. 7 Filter --- Totalalarm filter Alarm Totalalarm

7 KF 20-SERIEN KF 2020 DK-6 DO6 DI6 BSP.. BSP 3 BSP 2 BSP 1 Høj Lav Høj Lav max 5 min DO6/DI max 5 min DI6 Plint 22 Udgangs-/indgangsparret DO6/DI6 kan i konfigurering indstilles til forskellige funktioner. Når KF 20-serien KF 2010 benyttes sammen med relæenhed RM6H-24/D eller hvis der findes eksterne styringsomskiftere til manuel drift af ventilatorerne kan KF 20-serien ikke styre brandspjældsaktivering. DO6/DI6 benyttes da af andre funktioner 0. Fryseovervågning / Ekstern alarm DO6 benyttes til at lukke ventilatorerne ved frysealarm. DO6 er normalt lukket, men åbnes ved frysealarm fra AI8. DI6 benyttes til at tilkoble eksterne alarmer. 1. Fryseovervågning / Auto DO6 benyttes til at lukke ventilatorerne ved frysealarm. DO6 er normalt lukket, men åbnes ved frysealarm fra AI8. DI6 benyttes til alarmering hvis en af de manuelle omskiftere står i anden position end Auto i mere end 15 sekunder. 2. Brandspjældsaktivering Slutlejekontakterne i alle brandspjæld tilkobles DI6 som på figuren ovenfor. Kontakterne skal lukke, når spjældene er i slutpositionen, så signalet til DI6 er aktivt når alle spjæld befinder sig i en af slutposi-tionerne. DO6 giver på det indstillede tidspunkt drifts-signal til brandspjældene. DI6 skal så deaktiveres inden 5 minutter, ellers alarmeres der. Når DI6 er de-aktiveret skal den aktiveres igen inden for 5 min når spjældene når den anden slutposition. Sker dette ikke, udløses alarmen. Når DI6 er aktiveret afbrydes signalet til DO6 hvorefter spjældene skal vende for at gå tilbage til normalpositionen. DI6 skal så deaktiveres inden 5 minutter, ellers alarmeres der. Når DI6 er deaktiveret skal den aktiveres igen inden for 5 min når spjældene når den anden slutposition. Sker dette ikke, alarmeres. 24 V AC V V Ikke tilsluttet (Net A på KF2020-LON) Ikke tilsluttet (Net B på KF2020-LON) DO7 Totalalarm DO7 Totalalarm 24 V AC/DC DO6 Frostoverv. / Brandspjældsaktivering 24 V AC in DO5/DO6 DO5 Styring DX-Køling 2 DO4 Styring DX-Køling 1 24 V AC in DO3/DO4 DO3 Styring Cirk.pumpe / Lås elvarme DO2 Styring FF 24 V AC in DO1/DO2 DO1 Styring TF DI8 Forlænget drift Reduceret flow DI7 Forlænget drift Normalt flow DI6 Brandspjældsindikering DI5 Brandalarm DI4 Rotationsovervågning DI3 Totalalarm kølemaskine DI2 Cirkulationspumpe alarm DI1 Filterovervågninger Fælles DI1-DI8 AI1 Tryksignal fra føler indblæsningsluftsvent. Signalnul AI2 Tryksignal fra føler udsugningsluftsvent. AI3 Udsugningsluftstemperatur Signalnul AI4 Returluftstemperatur AI5 Udendørstemperatur Signalnul AI6 Indblæsningsluftstemperatur AI7 Rumtemperatur Signalnul AI8 Frostovervågningstemperatur AO1 Y V DC AO2 Y V DC AO3 Y V DC AO4 AO5 Ikke tilsluttet Målingsnul for AO1-AO5 Styringssignal Indgangsluft V DC Styringssignal Udgangsluft V DC Forsyning 24 V AC Forsyning 24 V AC Jord EMC emission og immunitetsstandard: Produktet opfylder kravene for gældende Europæisk EMC stan dard CENELEC EN og EN og er CE-mærket. 1A Grundindstilling Konfigurering Grundindstilling Konfig.kode Konfig.kode A. REGULERFUNKT. 0 Indgangsluftsreg. B. BATTERITYPE 0 Vandvarme C. SEKVENS Y1 1 Varme D. SEKVENS Y2 1 Flad-VVX E. SEKVENS Y3 1 Kulde F. FRYSEOVERVÅGNING 1 Y1 G. VARMEHOLDNING 1 Ja H. PUMPESTOP 0 Nej I. EFFEKTGRADSM. 0 Nej J. DX-KØLING 0 Nej K. KØLEGENINDV. 0 Nej L. NATSÆNKNING 0 Nej M. FUNKT. DI6/DO6 0 Ekst.alarm+frys N. BRANDALARM 1 TF+FF Stop O. FUNKTION DI7/ P. IKKE TILGÆNGELIG FUNKT. 0 Q. EKST.NORMALVÆRDI 0 Nej R. SOMMERTID 1 Ja S. IKKE TILGÆNGELIG 0 T. GRUNDINDSTIL. Nej Regulering Temp Normalværdi / Aktuel 20.0 PBånd / Itid / Dødz 20K / 60s / 2K Regulering Tryk TF/FF Normalværdi 300Pa PBånd / Itid / Dfakt 200Pa/ 60s / 0 At gemme programmerede værdier Alle indstillinger og parametre der indstilles gemmes i ikke-flygtig hukommelse. Dette betyder at enheden ikke skal omprogrammeres selv efter meget lange strømafbrydelser. Uret i KF 20-serien har en reserve på ca 24 timer. Ved længere strømafbrydelser skal uret indstilles igen, hvorimod de programmerede driftstider er gemt. Eventuelle alarmer i køen vil forsvinde ved strømafbrydelse.

8 KONFIGURERING- KF 20-serien KF 2020 A B C D. E F G H. I J K L Konfigureringskode 1.. A Reguleringsfunktion 0. Indgangsluftsregulering 0 1. Indgangsluftsregulering med ude.temperaturkompensering 1 2. Kaskadekoblet rumregulering 2 3. Rumregulering med min/maksbegr. af indgangsluftstemperatur 3 4. Rumregulering, enfølerregulering 4 5. Indgangsluftsregulering/Rumregulering. Udendørstemp.afh Udgangsluftsregulering med min/maksbegr. af indgangsluftstemp.6 B Varmebatteri 0. Vandvarmer 0 1. Elektrisk varmer 1 C Udgang Y1 0. Ikke aktiveret 0 1. Varme 1 2. Spjæld 2 3. Kulde 3 D Udgang Y2 0. Ikke aktiveret 0 1. Fladvarmeveksler 1 2. Roterende varmeveksler 2 3. Væskekoblet varmeveksler 3 4. Spjæld 4 5. Varme 5 6. Kulde 6 E Udgang Y3 0. Ikke aktiveret 0 1. Kulde 1 2. Varme 2 F Frysebeskyttelse (Kun ved konfigurering af vandbatteri) 0. Ikke aktiveret 0 1. Tvangsstyrer Y Tvangsstyrer Y Tvangsstyrer Y1 med automatisk alarmtilbagestilling 3 4. Tvangsstyrer Y2 med automatisk alarmtilbagestilling 4 G Varmeholdning (Kun ved konfigurering af vandbatteri. Kræver udendørsføler) 0. Nej 0 1. Ja 1 H Pumpestop (Kun ved konfigurering af vandbatteri. Kræver udendørsføler) 0. Nej 0 1. Ja 1 I Effektgradsmåling 0. Nej 0 1. Ja 1 J DX-køling 0. Nej trin trin trin binært 3 K Kølegenindvinding 0. Nej 0 1. Ja 1 L Natsænkning 0. Nej 0 1. Ja 1 DK-7

9 KONFIGURERING- KF 20-serien KF 2020 M N O P. Q R S Konfigureringskode M Funktion DI6/DO6 0. Ekstern alarm & fryseovervågning 0 1. Autoindst. & fryseovervågning 1 2. Brandspjældsaktivering 2 N Brandalarm 0. Kun alarm 0 1. Alarm + stop af indgangsluftventilator og udgangsluftventilator 1 2. Alarm + stop af indgangsluftventilator 2 3. Alarm + stop af udgangsluftventilator 3 O Funktion DI7/DI8 0. Ikke aktiveret 0 1. Trykknap 1 2. Ur 2 P Denne funktion er ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2020 Denne kode skal altid være 0 0 Q Ekstern normalværdi 0. Nej 0 1. Ja 1 R Sommertidsomstilling 0. Nej 0 1. Ja 1 S Denne funktion er ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2020 Denne kode skal altid være 0 0 DK-8

10 KF 20-SERIES KF 2020 GB-1! AI3 Exhaust air temp AI4 Extract air temp AI5 Outdoor temp AI6 Supply air temp AI7 Room temp AI8 Frost prot. sensor X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X IMPORTANT: Read these instructions before in stal la tion and wiring of the product. Fig 1 Normal Reduced 0 Auto DI7 DI8 Supply air control Outdoor compensated supply air control Cascaded room control Room control with min/max-limiting Room control Supply air control/room control, outdoor temp dep. Exhaust air control with min/max limiting Efficiency monitoring Liquid connected exchanger External setpoint Free cooling Cooling recovery Pump stop Shut-down mode Fig 2 Frost protection Outdoor temp compensation of pressure KF 20-series KF 2020 is a controller primarily intended for controlling air handling units. It can easily be adapted to suit different types of units. KF 20-series KF 2020 has five V DC control outputs, three in sequence for controlling for example heating / heat exchanger / cooling and two for speed control of supply air fan and exhaust air fan. It has a number of functions and possibilities, such as DX-cooling in one or two steps, outdoor temperature compensation, fire damper exercise, control and monitoring of fans and circulation pump, free cooling, heatexhanger efficiency calculation etc. KF 20-series KF 2020 can also receive and handle a number of alarms such as fan and filter alarm, smoke alarm, chiller alarm, heat-exchanger alarm and has a free relay output for total alarm. KF 20-series KF 2020 has a year-base real-time clock, week-scheduler, holiday calendar, holiday periods and automatic normal time/daylight saving time change-over. Installation Mount the unit on a DIN rail in a cabinet or separate enclosure. For mounting in the cabinet front, use mounting kit FMC. Degree of protection IP20 Ambient temperature C Wiring Supply voltage Terminals 42 and 43: 24 V AC, ±15%, 50/60 Hz. Fan speed control, supply/exhaust air fans AI1, AI2 Connect AI1 and AI2 to pressure transmitters measuring the pressure over each fan. Use trans mitt ers with a V DC output signal. The pressure range is adjustable. N.B. Since these signals control vital functions they must be connected for the unit to work as intended DMD KF 20-series V resp DTL KF 20-series 24 V 0 23 resp 25 Sensors AI3...AI8 Use PT1000 sensors. (See data sheet 4-150). The choice of which sensors to connect is determined by the choice of functions. The table, fig 2 can be used as an aid in determining which sensors to install. N.B. All AI-inputs must refer to the signal neutral ter min als for AI-inputs (terminals 24, 27, 30, 33). AI4 has different functions depending on settings. 1. Efficiency calculation - exhaust air sensor. 2. Liquid-connected heat exchanger - limiting sensor in the exchanger circulation system. 3. External setpoint. Input for setpoint signal. These functions are mutually exclusive, choose one. AI8 is, depending on setting, used for: 1. Frost protection sensor for applications with water heated heater. 2. High temperature limiting switch for applications with electrical heater. When used for high temperature limiting switch it must be connected to a free contact closing on alarm. Digital inputs DI1...DI8 The digital inputs DI1...DI8 must refer to terminal 22. N.B. Terminal 22 must not be connected to any other terminals but should only be used as reference for units connected to DI1...DI8. The inputs may only be connected to potential free contacts. Contact function can be inverted in menu Settings Factory setting is, closed contact activates function/alarm. DI1 Input for filter guards DI2 Input for circulation pump indication. Must be connected for systems with water heating. DI3 Input for chiller alarm DI4 Input for rotation sentinel or ice build-up sentinel for heat exchanger. DI5 Input for smoke alarm. DI6 Input for fire damper end-position indication, external alarm or external switches not in Auto position. (See textblock on DO6/DI6 on page 6). DI7 Input for start of extended running time, normal flow. DI8 Input for start of extended running time, reduced flow. DI7 and DI8 should, depending on settings, either be wired to a momentarily closing pushbutton or to, for example, a timer. If DI7 and DI8 are both closed at the same time the unit is shut down. If a separate handswitch for setting the running mode is installed it should be wired according to figure 1.

11 KF 20-SERIES KF 2020 GB-2 Analogue V DC control outputs, AO1...AO5 Output signal V DC, 5 ma. Short circuit proof. AO1 Control output Y1 AO2 Control output Y2 AO3 Control output Y3 The function of the different outputs depends on the configuration settings but the sequence order will always be Y3 Y2 Y1 on increasing heat demand. AO4 Control output, supply air fan AO5 Control output, exhaust air fan These outputs must refer to terminal 41, Signal neutral. Since signal neutral in the KF 20-series is electrically separated from system neutral the signal neutral from the actuator must be connected to terminal 41 even if the actuator and the KF 20-series share a com mon transfor mer. Other control outputs, DO1...DO7 The digital outputs DO1...DO6 are triac controlled. 0,5A, 24 V AC. Short term peak load 1A. Output DO7 is a potential free relay contact. The outputs are paired to 24 V AC supply inputs. (See terminal schematics, page 6). For higher voltages and currents use relay modules RM6-24/D or RM6H-24/D that are specially designed for use with KF 20-series. Some of the outputs have alternative functions depending on the system configuration. DO1 Activate supply air fan. DO2 Activate exhaust air fan. DO3 Control circulation pump. DO4 Control DX-chiller 1 DO5 Control DX-chiller 2 DO6 Ecternal frost protection or fire damper exercising. (See text section DO6/DI6 page 6). DO7 Potential free relay contact for alarm output. 1 A, 24 V AC/DC. Closes on alarm. Buttons and display Language The menu text language can be changed. Hold the button depressed during power up to enter the setup mode. Then press again and a blinking marker will appear next to the current language. Select the desired language by using the arrow buttons. When the marker is next to the desired language, press OK. Press OK again to return to the normal menu system. All information that can be shown on the display is or gani sed in menues in a menu-tree. Using the buttons on the front you can move between the different menues in the tree, look at parameters, change settings, display and reset alarms. What you can see and do is governed by your log-on level. The Trunk of the menu-tree contains the following menues: Logon Configuration Only shown in level 3 Control temp Starting point Control pressure Running mode AI Analogue in DI Digital in AO Analogue out DO Digital out Scheduler Alarm settings Not shown in level 0 Settings Only shown in level 2 and 3 During normal running when the buttons are not in use a series of menu pages is shown. The display alternates between, a general display with product description and clock, setpoint/actual tem pe ra tu re, and output status for the control outputs Y1, Y2, Y3. *KF 2020* Mo :10 Setpoint/Actual 20.0ºC / 20.0ºC To gain access to the menu-tree press OK and the display will change to Control temp. >Control Temp AI Analogue in Y1 / Y2 / Y3 0% / 45% / 0% By pressing and you can move up and down the tree. The arrows to the right in the display indicate whether there are menu pages above or below the one shown. To move out onto any of the branches press OK. Out on the branch you can then move about in the same way using the arrowbuttons. By pressing Esc you can jump back towards the trunk. In menu pages with settable parameters you shift to Setting mode by pressing. Control Funct. > 0 Suppl Air cnt A dark blinking marker will then appear in the first setta ble position. By using the arrow buttons the value can be changed. When the correct value is shown press OK and the marker will move to the next position. After OK on the last position the new value is stored and the Setting mode is ended. To abort without change press Esc and the marker will move back to the previous position. Setting mode is aborted automatically after a few minutes button-inactivity. Shows the alarm queue. Displays active and nonacknowleged alarms. The alarm-led above the button is lit when there are alarms in the queue.if there are multiple alarms use the arrow buttons to move between pages. Alarms are acknowleged by pressing OK. To abort press Esc. Login KF 20-series has 4 different login levels to prevent the user from inadvertently changing any settings. 0 Without logging in most of the important parameters can be viewed, alarms can be acknowleged but no pa ra me ters can be changed. 1 Main setpoint, time and date can be set. Outputs can be manually set and the running mode can be set to manually on or off. 2 Gives access to most setpoints and running pa ra - me ters. 3 Gives total access. Used by the commissioning engineer for system con fi - gu ra tion. Enables changing of login codes. To login when the display shows the normal series of information menues, first press OK and the display will show Control temp.

12 KF 20-SERIES KF 2020 Press until the cursor arrow points at Login. Press OK. The login menu will be displayed. Set your cod 0000 Level:0 To log in press and a marker will be shown at the first digit. Press to change the value. Press OK to acknowlege the correct value and the marker will move to the next digit. If you make an error you can return to the previous digit by pressing Esc. After OK on the last digit the code is evaluated. An incorrect code is rejected and an errormessage is displayed.a correct code will display an acknowledging message showing the login level. After 2 seconds the system returns to the main menu. Factory codes On delivery the following codes are installed Level Level 0 is default without having to log on Level Level Level These codes can be changed when logged in at level 3. Enter the login menu again. Press the until the menu for the level you wish to change is shown. Press to enter Setting mode. A marker will be shown at the first digit. Press to change the value. Press OK to acknowlege the correct value and the marker will move to the next digit. If you make an error you can return to the previous digit by pressing Esc. After OK on the last digit the new code is acknowleged. Save the codes in a safe place. Especially the code for level 3. Should the code for level 3 be lost, a one-day code can be obtained from Clorius. Configuration Configuration implies the commissioning setting of all the pa ra me ters in KF 20-series. The configuration menues are only accessible at level 3. Choose the menu Configuration in the main menu. Control Funct. >0 Suppl Air cnt Normal method (A quick method is described at the end of the configuration section). The configuration section comprises a number of menu pages (A...S). Go through the pages one at a time. In each page, choose the alternative valid for the application on hand. Each menu page is here described in short, showing the available alternatives. For detailed information, see the manual for KF 20-series KF A. Control function 0. Constant supply air temperature 1. Constant supply air temperature with outdoor tem pe - ra tu re compensation 2. Room temperature control with cascade control of the supply air temperature. 3. Room temperature control with minimum/maximum limiting of the supply air temperature. 4. Room temperature control without supply air tem pe - ra tu re sensor. 5. Outdoor temperature controlled change-over between constant supply air tem pe ra tu re control with outdoor tem pe ra tu re compensation or room tempe ra ra tu re control. 6. Exhaust air temperature control with minimum/ maximum limiting of the supply air temperature. B. Heater type 0. Water heated. (AI8 Frost protection sensor) 1 Electric heater. (AI8 High temperature limit) C. Output sequence Y1 0 - Output not active 1 AO1 Heater 2 AO1 Damper 3 AO1 Cooler D. Output sequence Y2 0 - Output not active 1 AO2 Plate exchanger (DI4 ice-up sensor) 2 AO2 Rotating exchanger (DI4 rotation sentinel) 3 AO2 Liquid connected exch. (AI4 Limit sensor in the exchanger circuit) 4 AO2 Damper 5 AO2 Heater 6 AO2 Cooler E. Output sequence Y3 0 - Output not active 1 AO3 Cooler 2 AO3 Heater F. Frost protection (Only if water heating is chosen). 0 Not active Y1 Y1 forced open on frost risk. 2 Y2 Y2 forced open on frost risk. 3 Y1 Aut Reset. Y1 forcedopen, automatic reset. 4 Y2 Aut Reset. Y2 forced open, automatic reset. G. Shutdown mode (Only if water heating is chosen). 0 No 1 Yes When the system is shut down KF 20-series will contol the valve actuator to maintain a preset temperature at the frost protection sensor. Only activated at outdoor temperatures lower than +14 C. Needs frost protection sensor on AI8 and outdoor temperature sensor on AI5. H. Pump stop (Only if water heating is chosen). 0 No 1 Yes The water circulation pump is stopped when there is no heating demand and the outdoor temperature is above a preset temperature. Activation delayed 15 minutes Stopped pump is exercised 5 minutes/day at 12:00. Needs outdoor temperature sensor on AI5. I. Efficiency calculation 0 No 1 Yes Heat exchanger efficiency is calculated usin exhaust air temperature, extract air temperature and outdoor tem pe ra tu re. At efficiency values <50% and full output on Y2 the alarm Low efficiency is activated. Cannot be combined with liquid connected exchanger. Needs exhaust air sensor on AI3, extract air sensor on AI4 and outdoor sensor on AI5. Extract air temp. Outdoor temp. GB-3 Exhaust temp.

13 KF 20-SERIES KF 2020 J. DX cooling 0 No 1 1 stage 2 2 stages 3 3 stages binary The outputs DO4 and DO5 are used to control DX chillers in stages. K. Cooling recovery 0 No 1 Yes If the exhaust air is a preset number of degrees colder than the outdoor temperature the heat exchanger or mixing dampers will be set for maximum recovery. A heat exchanger will be set tu full capacity and dampers to maximum recirculation. Needs exhaust sensor on AI3 and outdoor sensor on AI5. L. Free cooling, (Night cooling) 0 No 1 Yes The function is only active during off-periods If the room temperature exceeds a preset temperature and the outdoor temperature is a preset value lower than the room temperature the supply and exhaust air fans are started to give free cooling. The outputs Y1, Y2, Y3 are all blocked. The function is blocked at outdoor temperatures lower than a preset value to prevent condensation problems. Needs room sensor on AI7 and outdoor sensor on AI5. M. Function input DI6 and output DO6 0 External alarm + Frost protection 1 Auto + Frost protection 2 Fire damper exercise. See text block about the function DO6/DI6, page 6. N. Fire alarm 0 Alarm only. Both fans continue to run. 1 Alarm and both fans are stopped. 2 Alarm and only the supply air fan is stopped. 2 Alarm and only the exhaust air fan is stopped O. Function DI7/DI8 0 Function not used 1 Pushbutton. Instantanious closure gives extended running for preset time. 2 Timer. Extended running as long as the contact is closed. P. Function not available to KF 20-series C10 Configuration code (see below) must be set to 0 Q. External setpoint 0 No 1 Yes Cannot be combined with efficiency calculation or liquid connected exchanger. Setpoint device TG-R4/PT1000 is connected to AI4. R. Daylight saving time 0 No 1 Yes Automatic change to DST at 02:00 the last Sunday in March. Back to normal time at 03:00 the last Sunday in October. S. Function not available to KF 20-series C10 Configuration code (see below) must be set to 0 T. Factory settings No / Yes. On yes all parameters will be reset to factory values. Mustbe used with utmost care.should only be used by the commissioning engineer. When the configuration is terminated by leaving the configuration branch by pressin Esc an automatic restart with the new parameters will take place. The login level will be reset to 0. Configuration, quick method The top two menu pages on the configuration branch show two configuration codes 1 and 2. Each position in the code represents, in order, the values set in the menues A...R described above. The menu S Factory settings is not included in the code. The codes can be set directly in these two pages. CONFIG.CODE CONFIG.CODE Code schematics By using the supplied code schematics it is easy to determin the code for any control application. We recommend that you fill in the values in the line provided and keep it in the system manual. Other menu branches Control temp In this menu branch you can look at and set most control values for the temperature control. See also menu branch Settings Which of the following menues that are shown and which values that are settable depends on the chosen control function and which login levl that has been used. The table shows all menues and the control functions with which they are shown. 1 Setpoint/Actual temp. Control function 0, 2, 3, 4. 2 Calculated setpoint Actual temp. Control function 1, 5, 6. 3 Output % for Y1, Y2, Y3. Unused output shows. Control function 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Setpoint/Compensation. Control function 1, 5. 5 Setpoint Room/Supply air Control function 5. 6 Setpoint/Actual value. Supply air. Control function 2. 7 Min-/Maximum limits. Control function 2, 3, 5, 6. 8 Setpoint DX/Actual value. Room. Control function 5. 9 P-band/I-time/Neutral zone. Control function 0, 1, 2, 3, 4, 5, Cascade factor/i-time room. Control function Outdoor temp. compensation. Breakpoint 1. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 2. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 3. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 4. Control function 1, 5. The breakpoints must be placed with 1 highest and 4 lowest. State the temperature and compensation for each point. For temperatures higher than point 1 and lower than point 4 the compensation is constant and equal to the value set for respective point. Setpoint Outdoor temp. Control pressure Parameters for pressure control of fans 1, 2 Supply Air Fan/Exhaust Air Fan. Setpoint, Actual value and output-%. Display only. 3 SAF/EAF Setpoint normal flow 4 SAF/EAF Setpoint reduced flow 5, 6 SAF/EAF P-Band, I-Time, D-factor 7-10 SAF/EAF Outdoor temp compensation of flow. Requires an outdoor sensor on AI5 1 GB-4

14 KF 20-SERIES KF 2020 Running mode In this menu the running mode for the system can be checked and also set to manual control. To the left the display shows Auto/Manual and to the right the present running mode. The modes AUTO/NORM/REDUC/OFF can be set. In AUTO the running mode is set by the scheduler program or by signals on DI7/DI8. The menu is available from level 1 and up. AI Analogue inputs Displays current values for AI1...AI8. The displayed sensor temperature can be adjusted by ±2K. Available for level 3. A damping factor can be set in the menu Settings Maximum and minimum temperatures since last reset can be shown. Activated in menu Settings. DI Digital inputs Displays current values for inputs DI1...DI8. AO Analogue outputs Shows current values for AO1...AO5. The outputs can be manually set. From level 1 and up. If an output is not reset to AUTO within 15 seconds an alarm is activated. DO Digital outputs Shows current values for DO1...DO7. The outputs can be manually set. From level 1 and up. If an output is not reset to AUTO within 15 seconds an alarm is activated. Scheduler The KF 20-series has a year-base clock. This means that a week-schedule, individual holidays and holiday periods for a full year can be set. The clock has at least 24 hours running reserve. 1. Clock Here weekday, date and time are set. Level 1 and up. 2. Scheduler period 1, 2, 3. Setting of running periods. Level 2 and up. KF 20-series has 3 scheduler periods so that separate running times can be set for, for example, weekdays, Saturdays and Sundays/holidays. In each period, mark the days and time interval in which the system should be in normal running mode. Use the arrow keys to select/deselect days in the period. End each selection with OK. The day H is used if the system is to have running time during holidays or holiday periods. 3. Reduced 1, 2, 3. 3 periods for running with reduced airflow. Should not overlap periods set for normal running. Should periods overlap KF 20-series will choose normal running before reduced. 4. Dates for holidays. Level 2 and up. A total of 10 individual holidays can be set. Running time during a holiday is set by programming the day H into one of the three scheduler periods. If none of the periods contains the day H the system will be shut down on holidays. 5. Holiday periods. Level 2 and up. 2 periods comprising any number of days may be programmed. Running time during a holiday is set by programming the day H into one of the three scheduler periods. If none of the periods contains the day H the system will be shut down on holidays. Alarm settings Here all settings for the alarm system are set. 1. Sensor alarm Should the actual temperature differ from the set point by more than the set value an alarm will be activated after a set time. 2. Outdoor temperature range within which sensor alarm is permitted. To prevent alarms when the outdoor temperature leads to conditions beyond the system capacity. (For example at temperatures higher than the setpoint in systems without cooling). 3. Alarm delay for the supply air fan. Startup alarm supression time. 4. Alarm delay for the exhaust air fan. Startup alarm supression time. 5. Blocking of the alarm output relay. The alarm output relay can be blocked so that alarms only will be forwarded during the set time. Outside the set period only frost alarm, high tem pe ra tu re limit alarm and fire alarm will activate the alarm relay. Other alarms will be blocked. All alarms will however, at all times be registered in the internal alarm list and indicated by the red flashing alarm diod. The alarm list menues function as normal. 6. Stop unit on alarm from rotating exchanger A rotating heat exchanger alarm on input DI4 will stop the whole unit. Settings Only shown to levels 2 and 3 A number of settings that generally only are set at commissioning. 1 Setpoint frost protection system 2 Setpoint Shutdown control 3 Pump stop. Minimum outdoor temp and delay time 4 Supply fan run on time for cooling electric heater 5 100% on startup 6 Extension of running time when using pushbutton 7 P-band for Y2, Y3. Factor of P-band for Y1 8 Min fresh air when using mixing damper on Y2 9 Free cooling. Min outdoor temp and min tem pe ra tu re difference indoor/outdoor 10 Free cooling. Room temperature setpoint. 11 Cooling recovery. Differential outdoor/return temp 12 DX cooling. Minimum on and off times 13 Lowered minimum limit by DX cooling 14 DX cooling. Lowest outdoor temp 15 Time for fire damper exercise 16 Min. limit and P-band for liquid connected exchanger. 17 Force low speed on fans at low outdoor temperature 18 Pressurerange for transmitters for SF and EF 19 Damping of analogue inputs AI1...AI8 20 Inversion of function, digital inputs DI1...DI8 21 Show Min/Max values for AI3...AI8 LED s The LEDs are connected to the functions of certain in- and outputs. Normal running indication is yellow. A red LED signifies an error. The text strip can easily be changed to reflect various configurations. Diode Text Function yellow Function red 1 SF Supply fan on SF error 2 EF Exhaust fan on EF error 3 Pump Pump on Pump error 4 Y1 Heating Output Y1 Over temp limit or frost protection 5 Y2 Exch Output Y2 Blinks on defrost Alarm Heat exchanger 6 Y3 Cool Output Y3 Alarm chiller 7 Filter --- Filter alarm Alarm Alarm active GB-5 This in order to prevent uneconomic running and running att too low a temperature. Is only displayed if rotating exchanger has been configured.

15 KF 20-SERIES KF 2020 GB-6 Dam per.. Damper 3 Damper 2 Damper 1 DO6 DI6 High Low High Low 0 90 max 5 minutes DO6/DI6 max 5 minutes DI6 Ter mi nal 22 The output/input pair DO6/DI6 can be configured for different functions. When KF 20-series is used with relay unit RM6H-24/D or if external switches for manual fan control are used, fire damper exercising cannot be done through the KF 20- series. DO6/DI6 are then used for other purposes 0. Frost alarm / External alarm DO6 is used to stop the fans in the event of frost risk. DO6 is normally closed but will open on a frost alarm on AI8. DI6 is used as input for external alarm signals. 1. Frost alarm / Auto position DO6 is used to stop the fans in the event of frost risk. DO6 is normally closed but will open on a frost alarm on AI8. DI6 is used to activate an alarm if any of the manual switches on RM6H-24/D is left in other position than Auto for longer than 15 seconds. 2. Fire damper exercising Wire all the damper end-position switches to DI6 according to the figure above. The contacts must close when the actuator is at either end position. At a preset time DO6 will activate all the dampers. DI6 must then be deactivated within 5 minutes, indicating thet the dampers have left their normal end position, or an alarm will be activated. When DI6 has been deactivated it must be activated again within 5 minutes indicating that the dampers have reached the other end point. When DI6 is activated the output DO6 is deactivated and the dampers begin to return to the start position. To avoid an alarm output DI6 must once again be deactivated within 5 minutes and then activated again within 5 minutes indicating that the dampers are back in their original position. 24 V AC V V Not connected Not connected DO7 Alarm output DO7 Alarm output 24 V AC/DC DO6 Frost protection / Fire damper exercising C5/6 24 V AC in DO5/DO6 DO5 Control DX 2 DO4 Control DX 1 C3/4 24 V AC in DO3/DO4 DO3 Control Circulation pump DO2 Activation Exhaust air fan C1/2 24 V AC in DO1/DO2 DO1 Activation Supply air fan DI8 Ext. running Reduced speed DI7 Ext. running Normal speed DI6 Fire damper indication DI5 Fire alarm DI4 Rotation sentinel DI3 Alarm from chillers DI2 Circulation pump alarm DI1 Filter guards DI+ Common supply DI1-DI8 AI1 M AI2 AI3 M AI4 AI5 M AI6 AI7 M AI8 Fan monitor Supply air fan Signal neutral Fan monitor Exhaust air fan Exhaust air temperature sensor Signal neutral Extract air temperature sensor Outdoor temperature sensor Signal neutral Supply air temperature sensor Room temperature sensor Signal neutral Frost protection sensor AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 Not connected M Neutral for AO1-AO5 Y V DC Y V DC Y V DC Supply air fan control V DC Exhaust air fan control V DC Supply 24 V AC Supply 24 V AC Ground EMC emissions & immunity standards: This product conforms with the requirements of Eu ro - pe an EMC standards CENELEC EN and EN and carries the CE mark. 1A Factory settings Configuration Factory settings Config.code Config.code A. CONTROL FUNCTION 0 Supply air temp control B. HEATER TYPE 0 Water heater C. SEQUENCE Y1 1 Heating D. SEQUENCE Y2 1 Plate exchanger E. SEQUENCE Y3 1 Cooling F. FROST PROTECTION 1 Y1 G. SHUTDOWN CONTROL 1 Yes H. PUMP STOP 0 No I. EFFICIENCY MONITORING. 0 No J. DX-COOLING 0 No K. COOLING RECOVERY 0 No L. FREE COOLING 0 No M. FUNCT. DI6/DO6 0 Ext. alarm+frost prot. N. FIRE ALARM 1 SAF + EAF Stop O. FUNCTION DI7/ P.FUNCTION NOT AVAILABLE 0 Q. EXTERNAL SETPOINT 0 No R. DAYLIGHT SAVING TIME 1 Yes S. FUNCTION NOT AVAILABLE 0 T. FACTORY SETTING No Control Temp Setpoint 20.0 C P-Band / I-time / Neutral zone 20K / 60s / 2K Control Pressure Setpoint 300Pa P-Band / I-time / D-factor 200Pa / 60s /0 Storage of programmed parameters All settings are stored in non-volatile memory so the unit does not need reprogramming after a long power failiure. The clock has a power reserve of at least 24 hours. After longer power failiures the clock will need resetting but not the programmed scheduler parameters. The alarm list will be erased at a power failiure.

16 CONFIGURATION- KF 20-series KF 2020 A B C D. E F G H. I J K L Configuration code 1.. A Control function 0. Supply air control 0 1. Supply air control with outdoor temperature compensation 1 2. Room control with cascaded supply air temperature control 2 3. Room control with min/max limiting of supply air temp Room control, single sensor 4 5. Supply air control/room control. Outdoor temp dependent 5 6. Exhaust air control with min/max limit of supply air temp 6 B Heater type 0. Water heater 0 1. Electric heater 1 C Output Y1 0. Not active 0 1. Heating 1 2. Damper 2 3. Cooling 3 D Output Y2 0. Not active 0 1. Plate heat exchanger 1 2. Rotating heat exchanger 2 3. Liquid connected heat exchanger 3 4. Damper 4 5. Heating 5 6. Cooling 6 E Output Y3 0. Not active 0 1. Cooling 1 2. Heating 2 F Frost protection (Water heating only) 0. Not active 0 1. Active on Y Active on Y Active on Y1 with automatic alarm reset 3 4. Active on Y2 with automatic alarm reset 4 G Shutdown mode (Water heating only. Requires outdoor sensor) 0. No 0 1. Yes 1 H Pump stop (Water heating only. Requires outdoor sensor) 0. No 0 1. Yes 1 I Efficiency monitoring 0. No 0 1. Yes 1 J DX-cooling 0. No step step step binary 3 K Cooling recovery 0. No 0 1. Yes 1 L Free cooling 0. No 0 1. Yes 1 GB-7

17 CONFIGURATION- KF 20-series KF 2020 M N O P. Q R S Configuration code M Function DI6/DO6 0. External alarm & frost protection 0 1. Auto position & frost protection 1 2. Fire damper exercising N Fire alarm 0. Alarm only 0 1. Alarm + supply air and exhaust air fans stop 1 2. Alarm + supply air fan stops 2 3. Alarm + exhaust air fan stops 3 O Function DI7/DI8 0. Not active 0 1. Pushbutton 1 2. Timer 2 P Function not available for KF 20-series KF 2020 This code must always be set to 0 0 Q External setpoint 0. No 0 1. Yes 1 R Daylight saving time 0. No 0 1. Yes 1 S This function is not available for KF 20-series KF 2020 The code must always be set to 0 0 GB-8

KF 2030 Instruktion 99.42.03-B DK. Controls A/S. Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark. Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31

KF 2030 Instruktion 99.42.03-B DK. Controls A/S. Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark. Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 99.42.03-B DK Controls A/S KF 2030 Instruktion Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web: www.cloriuscontrols.com

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2 InClimate Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Mode 0, Transmitter mode:... 6 Mode 1, Transmitter med stiller funktion.... 6 Mode 2, PI Regulator 1:... 6 Vout1, VAV output.... 6 Valg af PI styreparametre

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions 99.48.03-F DK GB Motor type AV Instructions 2 Ventilmotor type AV DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Instructions EKD 316. Mål Dimensions. Identifikation Identification 084B8040. Princip Principle

Instructions EKD 316. Mål Dimensions. Identifikation Identification 084B8040. Princip Principle Instructions EKD 316 Identifikation Identification Mål Dimensions 084B8040 Princip Principle Application 2 Menu o61=2 (factory setting) (fabriksindstilling) Application 1 Menu o61=1 RI8LG485 9-2008 Class

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Tekniske data. håndtere 128 spjæld med individuelle statusindikationer. Brandspjældene kan

Tekniske data. håndtere 128 spjæld med individuelle statusindikationer. Brandspjældene kan FICO-128 Overvågningssystem Control system FICO-128 The Overvågningssystemet monitoring system FICO-128 is designed er beregnet for til monitoring overvågning and og testing af motorizeserede fire brandspjæld.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

JASOPELS FARM MANAGER

JASOPELS FARM MANAGER USERMANUAL JASOPELS FARM MANAGER VARENR. 40200039 Our quality Your choice 2 www.jasopels.com 1. TABLE OF CONTENTS 2. Foreword...3 3. Introduction of the system...4 4. Choosing language...4 5. Starting

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Modulerende kuglehane

Modulerende kuglehane 690 Modulerende kuglehane Cim 690 Modulerende kugleventil Cim 690 kuglehane er en modulerende ventil på grund af venturi boring som gør det muligt at op linear eller logaritmisk flow. Cim 690 kuglehaner

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere