Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag"

Transkript

1 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak Union, således at de under unionen hørende klubber og medlemmer tilmeldes Dansk Skak Union. Unionens hjemsted er formandens adresse. Unionens formål er at fremme skakspillets udbredelse og udvikling. Dette søges nået navnlig ved at arrangere og medvirke til at arrangere nationale og internationale kampe mellem hold eller enkelte spillere. Unionens navn er Københavns Skak Union (KSU). Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak Union, således at de under unionen hørende klubber og medlemmer tilmeldes Dansk Skak Union. Unionens hjemsted er formandens adresse. Unionens formål er at fremme skakspillets udbredelse og udvikling. Dette søges nået navnlig ved at arrangere og medvirke til at arrangere nationale og internationale kampe mellem hold eller enkelte spillere. Efter vedtagelsen af strukturreformen vil Københavns Amt, efter 1. jan 2007 ikke længere eksistere. Der oprettes ikke en region eller lignende, der geografisk vil få samme udbredelse som Københavns Amt har i dag. Som følge heraf slettes den præcise geografiske definition i lovene, og tilbage står kun, at KSU er en del af DSU som dennes 1. hovedkreds, og den geografiske definition for KSU vil herefter alene være beskrevet hos DSU.

2 2. Medlemmer I unionen optages skakklubber med mindst 8 medlemmer og enkeltpersoner. En klub, der ønsker at indtræde som medlem, må til bestyrelsen indsende begæring herom ledsaget af: 1. Klubbens love 2. Formandens og kassererens navn og adresse 3. Oplysning om spillelokale og spilleaften 4. Fortegnelse over alle klubbens medlemmer i alfabetisk orden med adresser i 3 eksemplarer. Enkeltpersoner skal angive navn og adresse. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse. Nægtes optagelse af en klub eller enkeltperson, kan denne forlange sagen forelagt unionens delegeretmøde, ligesom man kan benytte sig af de i Dansk Skak Unions love fastsatte muligheder. a) I unionen optages skakklubber med mindst 8 medlemmer og enkeltpersoner. En klub, der ønsker at indtræde som medlem, må til bestyrelsen indsende begæring herom ledsaget af: 1. Klubbens love. 2. Formandens og kassererens navn og adresse. 3. Klubberne skal have mindst én officiel og aktiv -adresse. 4. Oplysning om spillelokale og spilleaften. 5. Fortegnelse over alle klubbens medlemmer i alfabetisk orden med adresser, telefonnummer og fødselsdata for hvert enkelt medlem. 6. Depositum. Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse. Det påhviler klubberne at meddele ændringer angående klubbens formand og kasserer, øvrige klubforhold samt klubbens officielle -adresse, hurtigst muligt. b) I unionen optages enkeltmedlemmer, der skal angive navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse. Nægtes optagelse af en klub eller enkeltperson, kan denne forlange sagen forelagt unionens delegeretmøde, ligesom man kan benytte sig af de i Dansk Skak Unions love fastsatte muligheder. Side 2 af 10

3 Det pålægges klubberne at oprette en aktiv mail-adresse til klubben og at holde den opdateret. Vi ønsker at fremtidig kommunikation mellem KSU og klubberne skal foregå via mails, dels fordi det er nemmere dels fordi det sparer porto. Dette kræver at klubberne er forpligtet til at have en aktiv og opdateret mail-adresse. Vi opkræver pt kr. i depositum fra nye klubber. Det har indtil nu ikke være defineret i lovene. Formuleringen, der giver bestyrelsen lov til at fastsætte beløbets størrelse, åbner op for muligheden for at differentiere mellem nye klubber i forhold til deres medlemstal. Øvrige ændringer er medtaget for at bringe lovene i overensstemmelse med foreslåede lovændringer Side 3 af 10

4 3. Delegeretmødet. Unionens højeste myndighed er delegeretmødet. Delegeretmødet afholdes hvert år inden DSUs ordinære delegeretmøde og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i Skakbladet eller på anden betryggende måde. Hver klub har for et medlemstal af indtil 20 medlemmer en delegeret, for et medlemstal af 21 til 40 medlemmer to delegerede og derefter yderligere en delegeret for hver påbegyndt 30 medlemmer. Enkeltmedlemmer har ingen delegerede. Medlemstallet pr. 1. januar er gældende ved beregning af delegeretmøder i tidsrummet 1. januar samme år til 31. december samme år. Nyindmeldte klubber har ret til at sende delegerede, når klubben har været medlem af unionen i mindst et fuldt kalenderkvartal. Til delegeretmødet har ethvert medlem af unionen adgang med taleret, men kun de delegerede har stemmeret. Det ordinære delegeretmødes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet og budgettet 4. Fastsættelse af kontingent til KSU 5. Valg af formand 6. Valg af kasserer 7. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar, og forslag der ønskes behandlet på ekstraordinære delegeretmøder, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden delegeretmødets afholdelse. Afgørelser træffes med simpelt flertal. Ved lovændringer skal lovændringens art være anført i indkaldelsen. Opnår forslaget ikke 2/3 flertal. kan lovændringen vedtages, hvis der på hvert af to delegeretmøder, der finder sted med mindst en tidsadskillelse af mindst 3 måneder, opnås simpelt flertal. Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinært delegeretmøde ved bekendtgørelse som til ordinært delegeretmøde. Bestyrelsen skal foretage en sådan indkaldelse, hvis 5 klubber anmoder derom. Side 4 af 10

5 Over det på delegeretmødet passerede føres en protokol, som offentliggøres i KSU-NYT eller på anden betryggende måde. Unionens højeste myndighed er delegeretmødet. Delegeretmødet afholdes hvert år i første halvdel af september og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på KSU s hjemmeside og via til klubbernes officielle -adresse. Hver klub har for et medlemstal af indtil 20 medlemmer en delegeret, for et medlemstal af 21 til 40 medlemmer to delegerede og derefter yderligere en delegeret for hver påbegyndt 30 medlemmer. Enkeltmedlemmer har ingen delegerede. Medlemstallet pr. 1. juli er gældende ved beregning af delegeretmøder i tidsrummet 1. juli samme år til 30. juni det efterfølgende år. Nyindmeldte klubber har ret til at sende delegerede, når klubben har været medlem af unionen i mindst et fuldt kalenderkvartal. Til delegeretmødet har ethvert medlem af unionen adgang med taleret, men kun de delegerede har stemmeret. Det ordinære delegeretmødes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af formandens beretning 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent til KSU 8. Valg af formand 9. Valg af kasserer 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen 13. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. august, og forslag der ønskes behandlet på ekstraordinære delegeretmøder, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden delegeretmødets afholdelse. Afgørelser træffes med simpelt flertal. Side 5 af 10

6 Ved lovændringer skal lovændringens art være anført i indkaldelsen. Opnår forslaget ikke 2/3 flertal blandt de tilstedeværende delegerede, kan lovændringen vedtages, hvis der på hvert af to delegeretmøder, der finder sted med en tidsadskillelse af mindst 3 måneder, opnås simpelt flertal blandt de tilstedeværende delegerede. Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinært delegeretmøde ved bekendtgørelse som til ordinært delegeretmøde. Bestyrelsen skal foretage en sådan indkaldelse indenfor 14 dage, hvis 5 klubber anmoder derom. Over det på delegeretmødet passerede fører den valgte referent en protokol, som offentliggøres på KSU s hjemmeside og via til klubbernes officielle -adresser senest 6 uger efter mødets afholdelse. Protokollen skal underskrives af dirigent og referent. Med delegeretmødets nuværende placering vil nyvalgte bestyrelsesmedlemmer have meget kort tid til at overtage og forberede Copenhagen Chess Festival, hvilket kan virke afskrækkende og dermed have en negativ indflydelse, når der skal findes bestyrelseskandidater. Dette søges løst ved at flytte delegeretmødet til september, en placering der kun vil give minimale problemer for planlæggelse af holdturneringen. Bestyrelsen mener ikke det vil være hensigtsmæssigt at lægge delegeretmødet i august. Dels er det for tæt på Copenhagen Chess Festival, så bliver svært at kunne fremlægge et regnskab for festivalen. Dels er det en ferie måned, hvor mange klubber stadig ikke er kommet i gang med den nye sæson. Fremlæggelse af et 8-9 måneder gammelt regnskab på delegeretmødet, vil derimod ikke give den store mening. Dette søges løst ved at definere en tidsfrist for revision af regnskabet og et krav om offentliggørelse af samme på KSU`s hjemmeside umiddelbart efter (se 6). Det er ikke muligt at ændre regnskabsåret, da offentlig støtte kræver et regnskabsår fra 1. jan. til 31. dec. Skakklubben Borgen har bl.a. stillet forslag om at delegeretmødet selv vælger en referent, hvilket bestyrelsen kan tilslutte sig. Borgen har ligeledes foreslået punktet indkomne forslag, men i deres forslag efter kontingentsfastsættelsen. Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget, men det er nødvendigt at behandle indkomne forslag inden kontingentet fastsættes, da indkomne forslag kan være dyre og medføre nødvendige kontingentsstigninger såfremt de vedtages. Der har været tvivl om hvad der skal stemmes om under delegeretmødet. Den nye formulering fastslå at der skal stemmes om formandens beretning og det fremlagte årsregnskab. Budgettet får sit eget selvstændige punkt på dagsordenen, til delegeretmødets orientering. Øvrige ændringer er medtaget for at bringe lovene i overensstemmelse med foreslåede lovændringer Side 6 af 10

7 4. Bestyrelsen. Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, består af formand, kasserer og 3-5 medlemmer. Ved vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen forestår unionens daglige ledelse og dens turneringer og udarbejder reglement herfor. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Skak Unions hovedbestyrelse og disses stedfortrædere. Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. Unionen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvor i blandt formanden eller kassereren. Bestyrelsen kan meddele specialprokura til bank, giro eller lignende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol. Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, består af formand, kasserer og 3-5 medlemmer. Ved vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen forestår unionens daglige ledelse og dens turneringer og udarbejder reglementer herfor. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Skak Unions hovedbestyrelse og disses stedfortrædere. Unionen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen kan meddele specialprokura til bank, giro eller lignende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol. Hurtigst muligt efter et bestyrelsesmøde skal vigtige beslutninger offentliggøres på KSU s hjemmeside. Nogle banker, bl.a. BG-bank, har meget svært ved at håndtere mere end to underskrivere på konti i bankerne. Derfor har der i flere år kun været to underskrivere, til gengæld er det både formand OG kasserer i fællesskab; de to der er direkte valgt til bestyrelsen. Øvrige ændringer er medtaget for at bringe lovene i overensstemmelse med foreslåede lovændringer Side 7 af 10

8 5. Kontingent. Klubbernes kontingent til unionen opkræves af kassereren og betales kvartalsvis til kassereren inden d. 1. i kvartalets anden måned., beregnet efter medlemstallet den første søgnedag i kvartalet. Desuden betales kontingent til DSU. Enkeltpersoners kontingent til unionen erlægges helårligt forud. Klubmedlemmer, som tilmeldes inden d. 15. i kvartalets sidste måned, betaler for hele kvartalet, og antallet af disse tillægges nævnte begyndelsestal. Klubmedlemmer, som udmeldes i løbet af et kvartal, fradrages først fra begyndelsen af det næste kvartal. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdagen, skal bestyrelsen ved anbefalet brev afkræve den pågældende klub eller person beløbet, og indgår dette da ikke senest 14 dage herefter, ophører den pågældende klub eller person med at være medlem af unionen. Bestyrelsen kan dog, når særlige forhold foreligger, give dispensation fra denne bestemmelse. Klubbernes kontingent til KSU opkræves af unionen og betales kvartalsvis til kassereren inden d. 1. i kvartalets anden måned., beregnet efter medlemstallet den første søgnedag i kvartalet. Sammen med KSU-kontingentet betales kontingent til Dansk Skak Union. Enkeltpersoners kontingent til unionen erlægges helårligt forud. Klubmedlemmer, som tilmeldes inden d. 15. i kvartalets sidste måned, betaler for hele kvartalet, og antallet af disse tillægges nævnte begyndelsestal. Klubmedlemmer, som udmeldes i løbet af et kvartal, fradrages først fra begyndelsen af det næste kvartal. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdagen, skal bestyrelsen ved brev eller mail afkræve den pågældende klub eller person beløbet. Bliver kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter denne henvendelse, skal bestyrelsen ved anbefalet brev afkræve det skyldige kontingent, og indgår dette ikke senest 14 dage herefter, ophører den pågældende klub eller person med at være medlem af unionen. Bestyrelsen kan dog, når særlige forhold foreligger, give dispensation fra denne bestemmelse. Ændringer er medtaget for at bringe lovene i overensstemmelse med foreslåede lovændringer Side 8 af 10

9 6. Regnskab. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at der føres et ordentligt og omhyggeligt regnskab, hvori alle unionens indtægter og udgifter specificeres. Årsregnskabet skal opstilles under hensyntagen til alle tilstedeværende værdier og forpligtelser. I forbindelse med regnskabet udarbejder bestyrelsen et budget for det følgende regnskabsår. Det påhviler revisorerne at påse, at disse regler overholdes, og over for delegeretmødet at fremsætte eventuelle kritiske bemærkninger til de i regnskabet indeholdte poster. Det reviderede regnskab skal samtidig med indkaldelsen til det ordinære delegeretmøde tilstilles klubbernes formænd til fordeling mellem de delegerede. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at der føres et ordentligt og omhyggeligt regnskab, hvori alle unionens indtægter og udgifter specificeres. Årsregnskabet skal opstilles under hensyntagen til alle tilstedeværende værdier og forpligtelser. Årsregnskabet skal hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning - senest 1. marts - revideres af unions valgte revisorer. Det påhviler revisorerne at påse, at disse regler overholdes, og over for delegeretmødet at fremsætte eventuelle kritiske bemærkninger til de i regnskabet indeholdte poster. Umiddelbart efter revisionen skal driftsregnskab og status offentliggøres på KSU s hjemmeside og via til klubbernes officielle -adresse. Det reviderede regnskab samt et budget for det fulde regnskabsår, der følger efter unionens ordinære delegeretmøde, skal samtidig med indkaldelsen til det ordinære delegeretmøde tilstilles klubbernes formænd. Hvis delegeretmødet flyttes til september er det nødvendigt at offentliggøre et revideret regnskab hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning, så unionens medlemmer har mulighed for at være ajourført. Øvrige ændringer er medtaget for at bringe lovene i overensstemmelse med foreslåede lovændringer Side 9 af 10

10 7. Udelukkelse af en klub eller et medlem. Love for Københavns Skak Union Når bestyrelsen mener, at en klub eller et medlem under eller i anledning af en kamp eller turnering har gjort sig skyldig i alvorligt brud på spillets regler eller udvist upassende adfærd, kan den udelukke vedkommende klub eller medlem enten for en tid eller uden tidsbegrænsning fra deltagelse i turneringer eller kampe. Afgørelsen kan indbringes for Dansk Skak Unions Skaknævn. Når et medlem udelukkes af en klub på grund af gæld eller af anden grund, skal klubben straks give bestyrelsen meddelelse herom. Bestyrelsen skal udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra medlemskab i unionen, indtil gælden, der for unionens vedkommende ikke kan anerkendes udover det sidste halve års kontingent, er betalt. Er medlemmet ekskluderet af anden grund, afgøres det af bestyrelsen, om vedkommende skal udelukkes af unionen eller dens turneringer for en tid eller uden tidsbegrænsning. Nærværende regler gør ingen indskrænkning i Dansk Skak Unions Skaknævns beføjelser til at idømme disciplinærstraffe eller i Dansk Skak Unions beføjelser vedrørende eksklusion. Når KSU s bestyrelse mener, at en klub eller et medlem under eller i anledning af en kamp eller turnering har gjort sig skyldig i alvorligt brud på spillets regler eller udvist upassende adfærd, kan den udelukke vedkommende klub eller medlem enten for en tid eller uden tidsbegrænsning fra deltagelse i turneringer eller kampe. Afgørelsen kan indbringes for Dansk Skak Unions Skaknævn. Når et medlem udelukkes af en klub på grund af gæld eller af anden grund, skal klubben straks give KSU s bestyrelse meddelelse herom. Bestyrelsen skal udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra medlemskab i unionen, indtil gælden, der for unionens vedkommende ikke kan anerkendes udover det sidste halve års kontingent, er betalt. Er medlemmet ekskluderet af anden grund, afgøres det af KSU s bestyrelse, om vedkommende skal udelukkes af unionen eller dens turneringer for en tid eller uden tidsbegrænsning. Nærværende regler gør ingen indskrænkning i Dansk Skak Unions Skaknævns beføjelser til at idømme disciplinærstraffe eller i Dansk Skak Unions beføjelser vedrørende eksklusion. Ændringer er medtaget for at bringe lovene i overensstemmelse med foreslåede lovændringer Side 10 af 10

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

1. Foreningens navn er Bornholms Miljø- & Energiforening. Dens hjemsted er Bornholm.

1. Foreningens navn er Bornholms Miljø- & Energiforening. Dens hjemsted er Bornholm. Vedtægter Vedtægter for: Bornholms Miljø- & Energiforening Således vedtaget på generalforsamling torsdag den 30. marts 2006 i Rønne. Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Bornholms Miljø- & Energiforening.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere