!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%"

Transkript

1 Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø

2

3 !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11% "#$ 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11% &-""&0&1&2!"+11% %"&5&" $11%

4 +,+% "#*##,- +,.# $!,/ +,0$ "1$")2,++ +,-34"'$$!,+5 +,5#!$"$!6"$!,+7 +,894%%,.. +,/94),.5 +,:94$,.: +,79"$!,0+ +,+; '9,05 +,++"9"<",0/ +,+.&%$'$!,-; +,+0&" =<,-0 +,+-&$,-/ +,+5&$ $"'$,5; +,+8&9$!,5- +,+/ '$!,5/ +,+:%=$ 2 ")$$!,8; +,+7$"$!,80 +,.; % #"$!,88 +,.+)"$<"$!< # $!,/+ +,..92,/5 +,.0491$*$,/7 +,.-6),:+ +,.5$"$!,:- +,.8$",:/ +,./1$*$ $!,:7 +,.:'9,7. +,.7*$"$!,75 +,0;!$!,7: +,0+)$$!,+;+ +,0.#$$,+;- +,00# " 6)2 "$!"!1"# $,+;/ +,0-#$!,+++ +,05$4)"$<"$!,++- +,08>$!,++: +,0/><=$",+.. +,0:>!$1,

5 !"#!$!#-"#!&6!!%"#&#&%"%!"#1 "!:!$6*&#$!!",&6$1; &6!67 %"3#&*<%%!,%!6-7!!#&&6$1!",0 %! =3)" (&&)!"!#%!& "!!!&!>+" "3&&+ "!&?!&7 $$? #&% %" "!#&%""1 ""!" "3 6%!!" >#%!&*&+%!1"%"7%%&6#"!! &<#&""#"!$61 %$ %" 7<%%!""#!&*&#&%"!#-0 '$) ""!%&! <%"+1%"&,*&!%" <&+6)3!"!&674-,3,!+" &>+&1 '4$) "9 "? +,6"+!$%%!!,!+"!% +&A/..$+B*%&!&!&*)&63!*!"!"!*%<*<%"+*!#&1!%"%&&*%##&* &>"% %"+#!+4& 1 1 <"#! )2*$? 7 "%*+-#""!*47%<4&*<+3&6!6* <&3!!"##"% &4"%4&1!%"%&6,&"#&%<4&* 4!%- "!1 $!"#"? (&)6!!#&&&%$+$67 &#" 6$%&&"!#&4&! C&&6!"+,!"!&67#1%1&6"!&!1&&%$&6!#" $C&4 #%!&%"+#&"!%"+!! 6&%! "+,,-#&"1 393

6 +,+ % "#*## > $.39 9$"$ /3D6&" #$6< " #4<"#4&6!"!#&6,&!%1%6 %" #&70 6+ ""#6"!!"&3%% 6 ""#6"!!"!"#"!6"!! ("##+$ 1 6 "% =$2 "#$< "!!&64&3&6!!#%!&!1+##!&767">)4 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E!""!& %$!%"!""!&%%&+"3 E!""!&#%+>&6!7%"#"%&+ #&!"E &$ %"#&$>"#!E &6,E ##"E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $ %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 383

7 !""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!%"!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&>#"E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 &E (!+$ "$ <%"!+$E +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 393

8 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %!% ##$2 "!! &" 3!""!& &++!E (&%"!&>! #!"! %% "! <$" <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E!"!%%&!"%!E!"!3!%E #&3#"!>&+E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E <%"!& +%& 73!AF+F %BE

9 +,. # $! > $ 9$"$ & ="1H.3I.J "!&6!86"!! "!&6!H3/.6&"616"!! #$6< "!"+*&+4""#6"!3!#&+F!"%"F %!-! %!!&6"!&!6"% <! &#$! <#&!& =$2 "#$< <4%" "%!"#0 ; "%!A%!B + "!&!6&"A%!B +")4"A%!B =3)"A%!B "!!3"+&"!& 7- & <4%" - 4&6!"0 "&!%"#AB 6"!&"#!! "#!6")&!""#!#&6"3!! &$ &$>"#! )*+&6<6""! 1 ##"!"6&! "66""! ""!%11 "!! "!! 7- %" <#6"!!!67"! &" &%!%%6&"! )>!%%6&" <4&6!"6&" %" <!6&"!"#%! "#$<6 "%$2 &#$!#"+7!,&#",!1 66""!A6"!&*"$*!"$ 1B &#!#!!#&#$! F C&F! 6"%"#!!!$&! 3:3

10 - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! &"$ #?< &!!6&" +4-!, +& &"- 6"&%, 6+ "6" -7+..)!,6&"67 + -#7+67I.)G/9.) =&"!&"!% $%"!-"!&"!% 4#&%% 7 "%!+4- %"+!!&!$ &#!&!"6A-3 >&6"!&$B %<!& 7*&!*"&!% 1 <!!$ (%>-,, G"! #&4&! -!&"%! &6"!& &#!#!&,,6 )G"+,!"!& ##"!"! -!"66""!&#!G!1"%& &#!#! & <674,!"#%<6"!3! &+!, +&>"!")+&!& &%" &+!-!$ %"!"4$!&!"#&#!#! ("!$&&- #&%&!7#"-!"66""!* 4 &#& <%"%&!#!A+$ <B "6"!+$"&& 73 >&+!,! %" < 6"! #" &%"#3 -+!& "#%<&!7#"! %%%&- +< &#! %" &#!%&!%!&!"4$! &!"#3"6*"<!-,*&#!#!* -!!$11 3H3

11 &!&"#%<&!7#"! $<$# "?<"4 #! 4%"%""#%" 6"!?!&!0/HGK= &!6"!#%!&4$,%+3!$<*"!6"!!%!6"! +-4&%&!"!67!&" "1 #"!&!"!&67!!*&%% &!6"! 6)!#<*#1%1!"&!""# +-%" <4#&"!4<!63 "!&%"!&%6"!! ""!&?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!%!%"" &%" < 3!"!&!*!7#&4&!%&!3 &!"!& #!%#!61!0/.G."!! &!-0D. D 61% ""!! 61! $%#&4&!!!-0!$%A/.G/9 "B1+-!"+6"!& 7 ##!$%76")!67#& &6"!&!!%""#-*4 &!%" <#10 &)!"!&#1%1"66""!& 3% $!$% "#"!"!&*6LD9AB &"+$"!3"6 &"!"!!"+$%"" &&%+$ +$%" <##!&4" &#" * 1#" % "!-I.&#"!6"!67)"18... ( -+$%"%&+67&+"%1:.. &:.D %%%" &"$?!!&$&"%!%#&4& "#&!74* 14 &&!!"%"4-3 &#&!7*%" <& $!!%"!#!$&"!& *!$"!!-,#"!"#%%"& & 4& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%& %!74$66-3I3

12 ##$2 "!! &" =$"$ & 7#7 "!!#"&! %,!-#-7!!!%"% "%"%! %%% +< "%!!!&+!$%3 &"+$ "!!-, " &"%!%!<%%!#"" %%% +< <%%&#!#! &!"+,$G&&%+$!<%%!#"" <#&#$!4,<6 #""" "&%" <%#"! (% "%A!!!-B "#-+ %%$-#- 7 3!""!&!%%&!"%!!3!% &++! &+"%!%!"!!"!!$! (&%"!&>! #& )"+,!"!&G%"%+!,63 &"!&6"!!!%<37%%%"# 3 %& 7-!! <% 4#&%!6"!!! #!"!! $%#! <$" 6""!&& %#! %" %% %!+ &+!!$ 1%""#!#&6""!3 &> ) 3/.3

13 +,0 $ "1$")2 > $ 9$"$ A. /6"!! /367- /386&" #$6< " 4""#+"7 =$2 "#$<!!<#"+"&7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"&6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E &6,E )E ##"E E!"6&! ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! 6"!!G+#&%#!3 "%"#!$#&4 $6"!!E (" <#6"!!!67"!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!3"1%$-EG "!&"!%"E +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 3//3

14 <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! A %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!EA!-,*!B %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $&& #"BE %"&!#!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A#1%1 <"B %#!E #! %!%"!%"%"EA!"#3!&%"B 6"! ""# "66""!&%"!E <%"!!6"!1! <-3!4#&4!&6 ""#! &7!&%6"!!1 6 "%EA#1%1""!& "B?!"!&>#!% "!! &!&!+4&!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"*)!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 3/3

15 (!+$ "$ %!% A *#" 1BE +4& #&6)"$A>#"!$*!" &! $& 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &" 3!""!& &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E <%"! " %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+1 <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3/D3

16 A &++!E &+"%!%EA%" B (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E <#&4&%&!%!&*%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E<%"!#"!3 -"#!"*-+!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3/83

17 +,- 34"'$$! 343 > $ %1%<&+!,3 1"!"%%%%!1 9$"$ /6"!!!1/67- /3/.6&"A&6!8!4,<6#&#$! &,M&6!/.6&!"B #$6< " ("-"#6"!!G&%<*#&#$! &, )""#6"!! <!!"!! %&!"!!&#!,"#!$A+!,B =$2 "#$< %! 1!+$!!&7"#6"!!#""3 "#1 "# =3)"!6")!%$!!&3!"&7!#&6"!!!,!%" <!" #<+!,#&-!"%! 67&7!"+,& &$ &$>"#!0 ) ##"!"6&!>+7!"6&! ""!% 1 "!! &" (%6&" "&&>!%%6&" )6&" "#$<6 "%$2 %"%%&!&!%3 6")67+"#)" &#$!"#6"!!#",!)",& )",! &#$!&,"#6"!!#"+ "#)",! "#&#!#!%6"%"! #&#$! "!#&#$!4,<6 +#&%!"6" #&#$!"#!&3 *!6"!!!16"!67- - "-0-"!&"!%1%$ /9.)1 ; -01#-+I:) 3/93

18 343 $- <$99$ $!""!"&"66""3 )"0! )"6")4!<!!*7 6&"!%"%&!#" "!!&"!6-,!*"<!"66""!&%< %"6")67!%&6"&#! <1!6")&#!!4!<!"! 6")!"&"!$ &#!#!6")&"!&"!$ N+3%"" %"+!)"!$*!*"%!+"%%* +&!$%"66""!*!-,&!$!, 1 7 "%!+4- ("$+&% &&!&F" &!&F#&!!,0 %"%&6!/.6&1!$6!>%&!&!"!&!)" )3!"!&6)3"+,6" /I3/F%< %<!5+3)"" +,!& +,"6 %"+ %<0!&>+<% (",4!!"& )"0 "66""! +& (-!&?"%!-,!"! ##"!"! G#&%#"%!& ("$+&% &"$ #?< +- <&#!3 <&!!#!3!?<%"&6+$7!7#")"%3 %!< <A+$ <B %" <4#&&!%#"+!,3! " A+$"1B < - (&!%!&%"&!!!3!$A)"B!&"#%<&!7#"! &#! +- <&#! <&!!#!!!&"#%<&!7#"!

19 343 67&#!4-,#&4&!!"+"#&#!#! $<$# "?<+- <4 " <!%"%67-&!" #! -,#&!!%"A("!&4!1 >=>=/:9B 6"! )"0 6"!0/H38K=*"!6"!K=1 &)"!7%%!6"!& 8K=1?&!$6=3)"+4& #&! "% 4 -!!#"+%"!"+#" #&!6"!!44 1)"&"%3 (-+4& "#4<"##"+%"!&!$6"# )"!,0 6"!#&%&#&!0?!0/O>3/K=1 &0DO>3/K= +!,%" <!&6&+"!3 *3"%<&)&6!&"# "!! ""!&%" <%& %!&?!"!&>#!% "!! (!+$?!"!&#!<"#4<"##&3 3& "3+"!!"+#""!"!"!& <+4& 3!$! )"0 %"& <!#!%#!!#,3 "##&#"+$*!$&6&3 14!"!&&7%"#, "3 +"!!-67#!<"#4<3 "#!$! ""#!"+#"*"!6")%!& +<#")"!1+4& #&6&) $!$% "#"!"!&06LD9AB!,0 %-& #!%#!08"!A"#3 4<"#6&3&!$+"!"! ""#%-6)6B $!$% "#"!"!&06LD9AB 7+<#&6"!!"! +<%<+!, "!-$<6+7+!, &)" 3$ +$%" <##!&4" &#" * 1#" % "!-I.&#"!6"!67)" /:3

20 "$ %!% ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 343 ( %%%" &"$)" 7#! *%"%+< &#&+$" +!,%" <"$*3 4#&-%< &"%!% +,&6" +!,!%< %&3 )!"!&*"!"!%" <" % "#&!74%" <& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%& %!74$66-7#7 "!!#"&! %,!-#-7!! #&++!,!%" <3 4#&"+,&#&6&"!*7%& #&#,% +- <&#!#!! %!!74$, 7 "%!+4- -#!""! -#-%,!7!!!%%&!"%! &+"%!% 6)"!% N+%"" "!""<!& 7!$*!!$*%<3 *6) 1+!,!! $%#! 6""!&*%#!&-%"% 7!%%+ &"&64<>%,* 7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!!4!<!*"!!$"# "&"6")!!%%1 3/H3

21 +,5 #!$"$!6"$! > $ 9$"$ &6 9 /3D6"!! /36&" #$6< " #"#%%"&"#&"# 3 4 >7 6"!!1 "!!%& #! "#"# =$2 "#$< ")%!"#"<4"#4&3 "1 " "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! 6"!!E %" < 6"! # 6"!!! 67 "!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &7 6"%< -& +4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! % -!$6 %" +$!! A"1 -* %$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E %!!"&"66""!%" <6"! &!""E %!!"&"66""!%",4! <6"!E 3/I3

22 &6 &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!#!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% ""# "66""!&%"!E <%"!!6"!6"1"66""!*6"3!!!-,!)1E 6 "%EA#1%1""!& "B &!&!+4& #&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$A$%< "+,3 *#" 1BE +4& #&#!<3&<63 4E &"!%% <%" &!"!"$!!*+$!!"!!,<!A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E %"%7E <+4& #&&"%!%E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! -E A#1%1 * %"BE 3.3

23 ##$2 "!! &" =$"$ &6 ("!-"%!E #"#&#"$%% A +<*#" * $ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E " +4&!#&#!, #&4&! ""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E % 3!""!&!"!%%&!"%!E (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E <%"!#"!-"#!"* -+3! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 3/3

24 +,8 94%% 4 > $ /3/9 9$"$ /36&" #$6< " &!"#"##" (-"##")&!" 6+ ""#!&!+""?"%!-,!#& =$2 "#$< %$ "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E #$<6 "%$2 &76"%< "+,#%!&E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $!""!"&"66"3 "!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!3"1-%$-E G"!&"!%"E ("!-+A "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <3 6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&!3 "!!*#%+!!&"!)!!E 33

25 4 <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#! &%"BE "+-!6"! <E 6"! 6 "%EA#1%1""!&B?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% %% "! &!&!%"#!%#!! <E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$E 4& #&+ <&E &"!%% <%" &"$A!3,B1 +4& #&" +<&>#%&E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!-E ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE %" <""E 3!""!& %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3D3

26 4 &++!E (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E <#&4&%&!%!&%" 6&3 +#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E 383

27 +,/ 94) 4 > $ /3. "#4<!"#!$6 9$"$ /36&" #$6< " %6 &6+ ""#0"#%<*4,<63 *,!7*%!"6"!!!&*#&#$!%"3 +*"*+<!*<!*!+&+*%$%%* %-!&* #!&!73!-!!#!*#!""*#!3,*6&%*66*"6*!-, A$>6B*3!$%%*!"*!"63!%!$*!"6&!!& 1 =$2 "#$< 6&!%"4" <4!#%!&*6&!!+!,3 1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""! %" < 6"! &!""A!& #&#%!&BE &!$!A!-,*!BE %!!" & "66""! %",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE 393

28 4 &"$ #?< <%"!&6+$ A!$%* "!"* $*& #"BE &" <%&!%!& #! #&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"! %"%" A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E?!"!&>#!% "!! &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%- #!%#!! 6& A!3!$%BE (!+$ <%"!+$E 4& #&+ <&E "$ %!% <"! %% < %" & "$ A!3,B +4& #&" +<&>#%&E 6)#&4&&% $&! "+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! -E A#1%1 * %"B ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6) +4& #&"!& %! A F+F %BE %" <""E

29 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 4 %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E %% "! %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"* -+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3:3

30 +,: 94$ 4 > $ /3. "#4<!"#!$6 9$"$ /36&" #$6< " 6+ ""#"%!+"%% &*=3*&6!"! * (3"66""!*!!*#&66*1 13 <%*&4&!"66""!*476!*"!"!&7*!&!* "%#"* #& & 1 =$2 "#$< 6&!%"4" <4!#%!&6&!!+!,3 1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE ("!-+EA "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""! %" < 6"! &!""A!& #&#%!&BE &!$!A!-,*!BE %!!" & "66""! %",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$ A!$%* "!"* $*& #"BE &" <%&!%!& #! #&4&! 3H3

31 4 "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"! %"%" A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%- #!%#!! 6& A!3!$%BE <%"!+$E 4& #&+ <&E <"! %% < %" & "$ A!3,B +4& #&" +<&>#%&E 6)#&4&&% $&! "+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! - A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6) +4& #&"!& %! A F+F %BE %" <""E =$"$ %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E 3I3

32 @<$"$ 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 4!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E %% "! %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"* -+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3D.3

33 +,7 9"$! > $ /93/H 9$"$ /6"!! /3D6&" #$6< " 7<"#6 =$2 "#$< "1 %"!>4"7%"1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E!"6&! ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E 6"!!G+#&%#!3 "%"#!$#&4 $6"!!E (" <#6"!!!67"!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 3D/3

34 <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!#!!!!$67 <E <#&4&A#1%1!7BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE ""# "66""!&%"!E 6"! <%"!!6"!6"1"66""!* )!)1E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!%"!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 + <33 =>!6"!3&E (!+$ <%"!+$A$%< "+,3 3D3

35 "$ %!% ##$2 "!! &" 3!""!& *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&6)"$A>#"!$*!" &! $& 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!* <&!%&&&1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3DD3

36 &++!E &+"%!%A%" BE (&%"!&>! #!"! <$" #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E E $%#!E %"6""!&&%#!%%*!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!&> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3D83

37 +,+; '9 3 > 9$"$ /6"!! /6&" #$6< " =$2 "#$< (&&)!" &" %!""!?!&7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE &$ %"#&$>"#!E ##"E ""!% 1E "!! %% "! &" %% "! "#$<6 "%$2 - %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""E,4!!"& %!!"*"66""!&4,<6%" "66""!,4! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! 3D93

38 3 #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE (!+$ 4& #&+ <&E "$ %% "! %!% %% "! %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE =$"$ %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < 3!""!&!"!%%&!"%!E (&%"!&>! %% "! #!"! %% "! <$" %"6""!&&%#!%%*3!+E

39 +,++ "9"<" > > $ :3H 616&#6&%&!& /.3/9 66&%!"3%&!& 9$"$ #4<"#"#!- #$6< " %<"+, #&"!" "!" +,& +%!" =$2 "#$< (&&)!" # &!"&7#&76"!! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""A+&*!&*4$*)&6!*&%" 6!!)1BE &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE 3D:3

40 > &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"EA!"#3!&%"B 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% "+-%&#&!!6"! <&>!E %-+4& *#1%16"1!& "+"!E 6 "%A#1%1""!& "BE &!&!+4& #&!"!&E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 BPO +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E <%" &"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %" <<#&%67"%!%&!"#&! )#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 3DH3

41 &" > &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!EA F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!67-E %" <""E =$"$!147 3!""!& (&%"!&>!!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%3A%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 3DI3

42 +,+. &%$'$! &3 > $ /*9 616& 9$"$ #4<"#"%!"#!- #$6< " - (&#) %!%!"!&A& +%!" B =$2 "#$< (&&)!"G6#! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E &6,E ##"E ""!% 1E "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 4& #&6"*+&6" +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""E,4!!"& %!!"&"66""!%",4! "66""! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 38.3

43 &3 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! ""# "66""!&%"!E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%6"1"!#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 38/3

44 ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! &3 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%EA%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 383

45 +,+0 &" =< > $ 9$"$ &B>. /6&" /6"!! /367- #$6< " &!"&!"#6"!! -"#6"!! +, 6) #&+!, =$2 "#$< "#&76"!!?!&7 )6!& "!!!&! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE &$ %"#&$>"#!E o )E o ##"E o E o!"6&! o ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E 38D3

46 &B> <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE ;%!!6"!E 6"! <%"!!6"!6"1"66""!* )!)1E %"""!& <6"#&%"!&%& %!&E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ " &!&!%"#!%#!! <E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"*)!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E 3883

47 %!% ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! #!"! &B> +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %" <&"%!% 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"! """!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%A%" BE #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E E $%#!E 3893

48 <$" &B> <%"!#"!-"#!"&-+!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE

49 +,+- &$ & > $ :3H 616&7+!%&!& /.3/ 66&"3%&!& 9$"$ #4<"#"#!- #$6< " %<"+, #&"!" "!"6"!!&6&" 6+ ""#"66*+- 1 =$2 "#$< (&&)!" (&6 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""A+&*!&*4$*)&6!*&%" 6!!)1BE &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! 38:3

50 & "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% "+-%&#&!!6"! <&>!E %-+4& *#1%16"1!& "+"!E 6 "%A#1%1""!& "BE &!&!+4& #&!"!&E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 BE +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E <%" &"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 38H3

51 &" & &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%EA%%% 3 +<*#" *+$*%"6!"B 6)+4& #&"!& %!EA F+F %B "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!67-E %" <""E =$"$!147 3!""!& (&%"!&>!!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%EA%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3! %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 38I3

52 +,+5 &$ $"'$ > $ 9$"$ &3 :3H 61"+,6"?""!"6&""#4<"#"#!- #$6< " %!&%&!%< (&&?"!& " <#"4 "#%!& #" % " # o =$2 "#$< #<4"+1 (&#) (&6 %!""!A%!B )6!&A%!B (&!&!""#<+!1- %&!& %! &"A%!B &!>+" &6!"!"!& "3&& 7 "# %!"#F4,!F*)!"!6")!!"!#&6&"!"#& 6&"#"""#!"*"+,C&1!%"!1DC&0 o A& +%!" B o ""+,A%&%"!&B o!"+,a= 1B &$ &$>"#!0 ##" (&!&"!%!!)!"!6&! $! "!! 6"!!! &" %%&"!"! 6&"66"#3! <6<!"#"&! 6&"!"#% )6&" 39.3

53 "#$<6 "%$2 - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! &3 (&!&"+,6"%"%!6"%! "+,4#&+7!7&3 "+, "!!%" <- #&"! +$)!"%&&#%!& " H:) %<!& +%1")7 %&%% %" &,%!& "!+&"&54!+&" )3!"!&!& -+& )3"+,6"%1!#& & %!&%"#<"#$%%&!A )6!&3 B %##>%##& %% "! &"$ #?< %" <#&%67%!&#&4&!&%3?<%"%&!7!!"! *&63 )""!#!#!+4& <%" &#! %!%&#! $<$# " (!67 < (!+-"#4$!#%+!!! <3 #$!+" " 67- #! -,#&!!%"A("!&B %!!! "0! % %<0&.*9=&*!.*:=& 6"!?!0O>3/K= &08O>3K= ""!&%& %!&?!"!&>#!% "!! "6&+"!&!$! A%&%"!&%< 1B?!"!&+4& %"&#!6&& #&+"! #!4"!4&64&C&0?!L.*/9>* &L.*/H> 39/3

54 (!+$ "$ %!% &3 $!$% "*6LD.AB?!"!&+- <+4&!$!1A= >!61B 67%&#&!<%#&"+, )6!&>%"% &&#!+$+< &+$ &!!" G <&6<%& 67*"!#%+7)&6!%<&&!3!" %"7 +,"6 %!"+,6"#!+3 4& "!"$ &"#%<!!&"#%<3 *776&++< &#%& &"#%<+-%,!! -%<%"&,!&#"*! -!#&" "#6&,%!&&"!+&" &$&"%!%#&4& "#&!74%" <& +&+!&""!+- <!-/*/Q ""3! $!%"!#!$&"!& *!$"!!-,#"!"#%%"& & 4& %"#&%& "+"!-,#"!3!$& 6&,%!& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%*&%!74$66- %" <7#7 "!!#"&! -#-%" <%,!7!! ")"#+&*& 1%" <4!<3 44&!- ##$2 "!! %% "! &" #"!"+,6"!F%&)!!F"+, )!"!6")!!!*"!-, "!&" "##&!$ #-!-%&#&#,1 1!%!&%!$%" <&63 4<!*#"!,&!&#&"C& =$"$ 7 "%!+4- 3!""!& 3D!%%&!"%!61"+,6" 3D!3!%61"+,6" 393

55 (&%"!&>! &3 &++! 4 "+,6"!1&+"%!% #&!"!&<&&+6)R!&&!%<!""!&!6&,%!&&"!+&% 4-,!"3 #!"! %% "! <$"!+4-!*6""!&&%#!3 %"#&%*!+ &+!!$ 1+-!""#!#&6""!3 &> ) 64<"# &"!!%6%!*4 &"6&" %&&7* %#&"!&&6"1 #&+!"!!4-,!!-, "1#73 "+-%% <#"!"+,6"&%!3 "+,!"!&*4 &%" &&#&"!% %&)! "!"+,6"+-!"+" 39D3

56 +,+8 &9$! > $ A4 &6+ ""#"!%&#6!3 >%&6"%B 38 A%!6!*#"Q 1B 9$"$.36&" #$6< " (&6>6! <#! 1 6+ ""#6"6&%&!&"!% =$2 "#$< (&!& (&&)!" )6!& "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E "6E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE +4& #&$<66"1!-,#""%E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""A+&6"*%&6"%*6!BE 6&! ">"!%E &!$!A!-,*!BE,4!!"& %!!"&"66""!%",4! "66""! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E 3983

57 & <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! <%"!!6"!E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &"! <+4& #&!"!&!%&6"%&! <%6!1 +4& #&6&)!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$A$%< "+,3 BE 4& #&+ <&E &"!%% <%" &"$!!%&63 A!3,BE %"%7E <+4& #&&"%!%6"1!-,#"%&63 "%>6!E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE =$"$ %% 3!""!&!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E 3993

58 (&%"!&>! & #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E #!"! %% "! <$" %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E

59 +,+/ '$! 3 > $ /. 9$"$ /3 #$6< "!"#)676"!! "*&"#) 6+ ""#) =$2 "#$<!#%!& %"! %! "> 7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E )E ##" ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 +4& #&"- "#&+!!$ - <$99$ $!""!"&"66""3! %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E&-7%" #1%1" %&!1 "-E ++!,!-#"E %!!"&"66""!%" <6"! &!""A)&6!*%"$+&%*!1%" 1BE &!+&6"E &!)%" <6"!E &!!$%" <6"!67! A&6!"! *"##"6"*3 &BE %" <6"!&6" <%E &!$!A!-,*!BE

60 ,4!!"& "66""! 3 %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!EA!-,* "*!B &"$ #?< %% "! <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! ""# "66""!&%"!E 6 "%A#1%1""!&BE?<&6<%&67<!6"!%"!&6+ "3 "#)?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% +- <!"!&*#!%#!E +4& #&6&)!"!&#&"#%" A6"147!"#)BE!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+, 1BE +4& #&6)"$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E 7$!&#-&!!%!67"#4$3!)6"1 " % %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E %"%7E <+4& #&&"%!%6"1"!#1%1 %" <&!)&E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"EA * <*&#!*$3&!3 "!&""!*"!!*!"& 1B1!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 39H3

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers 197 6

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

!"#$%&'()"*'+& #",-!&

!#$%&'()*'+& #,-!& !"#$%&'()"*'+& #",-!&!!"#$%"&'"()*+,*)%*-.*"$"/0%*1"/*--*/"2(1$*)1*+"&'" 2+&3*..$&)*--*"$"4&--./&.*5"! "#$%&'($!')!*'+,'!-.&(&$!/+%0!!!!!! 1)2$(&34!)5,!136,5#5(54&!54!-6354,')&! 1',0+7!83&9$,7&6$6!:;

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 INDHOLD Vælg batteri 4 Produktsortiment 12 Expert Endurance 12 Expert 14 Professional Power 16 Professional 18 Forklaringer og bemærkninger 23 Tabel 25 Tabel

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere