!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%"

Transkript

1 Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø

2

3 !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11% "#$ 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11% &-""&0&1&2!"+11% %"&5&" $11%

4 +,+% "#*##,- +,.# $!,/ +,0$ "1$")2,++ +,-34"'$$!,+5 +,5#!$"$!6"$!,+7 +,894%%,.. +,/94),.5 +,:94$,.: +,79"$!,0+ +,+; '9,05 +,++"9"<",0/ +,+.&%$'$!,-; +,+0&" =<,-0 +,+-&$,-/ +,+5&$ $"'$,5; +,+8&9$!,5- +,+/ '$!,5/ +,+:%=$ 2 ")$$!,8; +,+7$"$!,80 +,.; % #"$!,88 +,.+)"$<"$!< # $!,/+ +,..92,/5 +,.0491$*$,/7 +,.-6),:+ +,.5$"$!,:- +,.8$",:/ +,./1$*$ $!,:7 +,.:'9,7. +,.7*$"$!,75 +,0;!$!,7: +,0+)$$!,+;+ +,0.#$$,+;- +,00# " 6)2 "$!"!1"# $,+;/ +,0-#$!,+++ +,05$4)"$<"$!,++- +,08>$!,++: +,0/><=$",+.. +,0:>!$1,

5 !"#!$!#-"#!&6!!%"#&#&%"%!"#1 "!:!$6*&#$!!",&6$1; &6!67 %"3#&*<%%!,%!6-7!!#&&6$1!",0 %! =3)" (&&)!"!#%!& "!!!&!>+" "3&&+ "!&?!&7 $$? #&% %" "!#&%""1 ""!" "3 6%!!" >#%!&*&+%!1"%"7%%&6#"!! &<#&""#"!$61 %$ %" 7<%%!""#!&*&#&%"!#-0 '$) ""!%&! <%"+1%"&,*&!%" <&+6)3!"!&674-,3,!+" &>+&1 '4$) "9 "? +,6"+!$%%!!,!+"!% +&A/..$+B*%&!&!&*)&63!*!"!"!*%<*<%"+*!#&1!%"%&&*%##&* &>"% %"+#!+4& 1 1 <"#! )2*$? 7 "%*+-#""!*47%<4&*<+3&6!6* <&3!!"##"% &4"%4&1!%"%&6,&"#&%<4&* 4!%- "!1 $!"#"? (&)6!!#&&&%$+$67 &#" 6$%&&"!#&4&! C&&6!"+,!"!&67#1%1&6"!&!1&&%$&6!#" $C&4 #%!&%"+#&"!%"+!! 6&%! "+,,-#&"1 393

6 +,+ % "#*## > $.39 9$"$ /3D6&" #$6< " #4<"#4&6!"!#&6,&!%1%6 %" #&70 6+ ""#6"!!"&3%% 6 ""#6"!!"!"#"!6"!! ("##+$ 1 6 "% =$2 "#$< "!!&64&3&6!!#%!&!1+##!&767">)4 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E!""!& %$!%"!""!&%%&+"3 E!""!&#%+>&6!7%"#"%&+ #&!"E &$ %"#&$>"#!E &6,E ##"E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $ %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 383

7 !""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!%"!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&>#"E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 &E (!+$ "$ <%"!+$E +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 393

8 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %!% ##$2 "!! &" 3!""!& &++!E (&%"!&>! #!"! %% "! <$" <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E!"!%%&!"%!E!"!3!%E #&3#"!>&+E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E <%"!& +%& 73!AF+F %BE

9 +,. # $! > $ 9$"$ & ="1H.3I.J "!&6!86"!! "!&6!H3/.6&"616"!! #$6< "!"+*&+4""#6"!3!#&+F!"%"F %!-! %!!&6"!&!6"% <! &#$! <#&!& =$2 "#$< <4%" "%!"#0 ; "%!A%!B + "!&!6&"A%!B +")4"A%!B =3)"A%!B "!!3"+&"!& 7- & <4%" - 4&6!"0 "&!%"#AB 6"!&"#!! "#!6")&!""#!#&6"3!! &$ &$>"#! )*+&6<6""! 1 ##"!"6&! "66""! ""!%11 "!! "!! 7- %" <#6"!!!67"! &" &%!%%6&"! )>!%%6&" <4&6!"6&" %" <!6&"!"#%! "#$<6 "%$2 &#$!#"+7!,&#",!1 66""!A6"!&*"$*!"$ 1B &#!#!!#&#$! F C&F! 6"%"#!!!$&! 3:3

10 - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! &"$ #?< &!!6&" +4-!, +& &"- 6"&%, 6+ "6" -7+..)!,6&"67 + -#7+67I.)G/9.) =&"!&"!% $%"!-"!&"!% 4#&%% 7 "%!+4- %"+!!&!$ &#!&!"6A-3 >&6"!&$B %<!& 7*&!*"&!% 1 <!!$ (%>-,, G"! #&4&! -!&"%! &6"!& &#!#!&,,6 )G"+,!"!& ##"!"! -!"66""!&#!G!1"%& &#!#! & <674,!"#%<6"!3! &+!, +&>"!")+&!& &%" &+!-!$ %"!"4$!&!"#&#!#! ("!$&&- #&%&!7#"-!"66""!* 4 &#& <%"%&!#!A+$ <B "6"!+$"&& 73 >&+!,! %" < 6"! #" &%"#3 -+!& "#%<&!7#"! %%%&- +< &#! %" &#!%&!%!&!"4$! &!"#3"6*"<!-,*&#!#!* -!!$11 3H3

11 &!&"#%<&!7#"! $<$# "?<"4 #! 4%"%""#%" 6"!?!&!0/HGK= &!6"!#%!&4$,%+3!$<*"!6"!!%!6"! +-4&%&!"!67!&" "1 #"!&!"!&67!!*&%% &!6"! 6)!#<*#1%1!"&!""# +-%" <4#&"!4<!63 "!&%"!&%6"!! ""!&?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!%!%"" &%" < 3!"!&!*!7#&4&!%&!3 &!"!& #!%#!61!0/.G."!! &!-0D. D 61% ""!! 61! $%#&4&!!!-0!$%A/.G/9 "B1+-!"+6"!& 7 ##!$%76")!67#& &6"!&!!%""#-*4 &!%" <#10 &)!"!&#1%1"66""!& 3% $!$% "#"!"!&*6LD9AB &"+$"!3"6 &"!"!!"+$%"" &&%+$ +$%" <##!&4" &#" * 1#" % "!-I.&#"!6"!67)"18... ( -+$%"%&+67&+"%1:.. &:.D %%%" &"$?!!&$&"%!%#&4& "#&!74* 14 &&!!"%"4-3 &#&!7*%" <& $!!%"!#!$&"!& *!$"!!-,#"!"#%%"& & 4& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%& %!74$66-3I3

12 ##$2 "!! &" =$"$ & 7#7 "!!#"&! %,!-#-7!!!%"% "%"%! %%% +< "%!!!&+!$%3 &"+$ "!!-, " &"%!%!<%%!#"" %%% +< <%%&#!#! &!"+,$G&&%+$!<%%!#"" <#&#$!4,<6 #""" "&%" <%#"! (% "%A!!!-B "#-+ %%$-#- 7 3!""!&!%%&!"%!!3!% &++! &+"%!%!"!!"!!$! (&%"!&>! #& )"+,!"!&G%"%+!,63 &"!&6"!!!%<37%%%"# 3 %& 7-!! <% 4#&%!6"!!! #!"!! $%#! <$" 6""!&& %#! %" %% %!+ &+!!$ 1%""#!#&6""!3 &> ) 3/.3

13 +,0 $ "1$")2 > $ 9$"$ A. /6"!! /367- /386&" #$6< " 4""#+"7 =$2 "#$<!!<#"+"&7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"&6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E &6,E )E ##"E E!"6&! ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! 6"!!G+#&%#!3 "%"#!$#&4 $6"!!E (" <#6"!!!67"!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!3"1%$-EG "!&"!%"E +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 3//3

14 <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! A %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!EA!-,*!B %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $&& #"BE %"&!#!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A#1%1 <"B %#!E #! %!%"!%"%"EA!"#3!&%"B 6"! ""# "66""!&%"!E <%"!!6"!1! <-3!4#&4!&6 ""#! &7!&%6"!!1 6 "%EA#1%1""!& "B?!"!&>#!% "!! &!&!+4&!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"*)!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 3/3

15 (!+$ "$ %!% A *#" 1BE +4& #&6)"$A>#"!$*!" &! $& 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &" 3!""!& &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E <%"! " %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+1 <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3/D3

16 A &++!E &+"%!%EA%" B (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E <#&4&%&!%!&*%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E<%"!#"!3 -"#!"*-+!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3/83

17 +,- 34"'$$! 343 > $ %1%<&+!,3 1"!"%%%%!1 9$"$ /6"!!!1/67- /3/.6&"A&6!8!4,<6#&#$! &,M&6!/.6&!"B #$6< " ("-"#6"!!G&%<*#&#$! &, )""#6"!! <!!"!! %&!"!!&#!,"#!$A+!,B =$2 "#$< %! 1!+$!!&7"#6"!!#""3 "#1 "# =3)"!6")!%$!!&3!"&7!#&6"!!!,!%" <!" #<+!,#&-!"%! 67&7!"+,& &$ &$>"#!0 ) ##"!"6&!>+7!"6&! ""!% 1 "!! &" (%6&" "&&>!%%6&" )6&" "#$<6 "%$2 %"%%&!&!%3 6")67+"#)" &#$!"#6"!!#",!)",& )",! &#$!&,"#6"!!#"+ "#)",! "#&#!#!%6"%"! #&#$! "!#&#$!4,<6 +#&%!"6" #&#$!"#!&3 *!6"!!!16"!67- - "-0-"!&"!%1%$ /9.)1 ; -01#-+I:) 3/93

18 343 $- <$99$ $!""!"&"66""3 )"0! )"6")4!<!!*7 6&"!%"%&!#" "!!&"!6-,!*"<!"66""!&%< %"6")67!%&6"&#! <1!6")&#!!4!<!"! 6")!"&"!$ &#!#!6")&"!&"!$ N+3%"" %"+!)"!$*!*"%!+"%%* +&!$%"66""!*!-,&!$!, 1 7 "%!+4- ("$+&% &&!&F" &!&F#&!!,0 %"%&6!/.6&1!$6!>%&!&!"!&!)" )3!"!&6)3"+,6" /I3/F%< %<!5+3)"" +,!& +,"6 %"+ %<0!&>+<% (",4!!"& )"0 "66""! +& (-!&?"%!-,!"! ##"!"! G#&%#"%!& ("$+&% &"$ #?< +- <&#!3 <&!!#!3!?<%"&6+$7!7#")"%3 %!< <A+$ <B %" <4#&&!%#"+!,3! " A+$"1B < - (&!%!&%"&!!!3!$A)"B!&"#%<&!7#"! &#! +- <&#! <&!!#!!!&"#%<&!7#"!

19 343 67&#!4-,#&4&!!"+"#&#!#! $<$# "?<+- <4 " <!%"%67-&!" #! -,#&!!%"A("!&4!1 >=>=/:9B 6"! )"0 6"!0/H38K=*"!6"!K=1 &)"!7%%!6"!& 8K=1?&!$6=3)"+4& #&! "% 4 -!!#"+%"!"+#" #&!6"!!44 1)"&"%3 (-+4& "#4<"##"+%"!&!$6"# )"!,0 6"!#&%&#&!0?!0/O>3/K=1 &0DO>3/K= +!,%" <!&6&+"!3 *3"%<&)&6!&"# "!! ""!&%" <%& %!&?!"!&>#!% "!! (!+$?!"!&#!<"#4<"##&3 3& "3+"!!"+#""!"!"!& <+4& 3!$! )"0 %"& <!#!%#!!#,3 "##&#"+$*!$&6&3 14!"!&&7%"#, "3 +"!!-67#!<"#4<3 "#!$! ""#!"+#"*"!6")%!& +<#")"!1+4& #&6&) $!$% "#"!"!&06LD9AB!,0 %-& #!%#!08"!A"#3 4<"#6&3&!$+"!"! ""#%-6)6B $!$% "#"!"!&06LD9AB 7+<#&6"!!"! +<%<+!, "!-$<6+7+!, &)" 3$ +$%" <##!&4" &#" * 1#" % "!-I.&#"!6"!67)" /:3

20 "$ %!% ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 343 ( %%%" &"$)" 7#! *%"%+< &#&+$" +!,%" <"$*3 4#&-%< &"%!% +,&6" +!,!%< %&3 )!"!&*"!"!%" <" % "#&!74%" <& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%& %!74$66-7#7 "!!#"&! %,!-#-7!! #&++!,!%" <3 4#&"+,&#&6&"!*7%& #&#,% +- <&#!#!! %!!74$, 7 "%!+4- -#!""! -#-%,!7!!!%%&!"%! &+"%!% 6)"!% N+%"" "!""<!& 7!$*!!$*%<3 *6) 1+!,!! $%#! 6""!&*%#!&-%"% 7!%%+ &"&64<>%,* 7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!!4!<!*"!!$"# "&"6")!!%%1 3/H3

21 +,5 #!$"$!6"$! > $ 9$"$ &6 9 /3D6"!! /36&" #$6< " #"#%%"&"#&"# 3 4 >7 6"!!1 "!!%& #! "#"# =$2 "#$< ")%!"#"<4"#4&3 "1 " "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! 6"!!E %" < 6"! # 6"!!! 67 "!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &7 6"%< -& +4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! % -!$6 %" +$!! A"1 -* %$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E %!!"&"66""!%" <6"! &!""E %!!"&"66""!%",4! <6"!E 3/I3

22 &6 &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!#!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% ""# "66""!&%"!E <%"!!6"!6"1"66""!*6"3!!!-,!)1E 6 "%EA#1%1""!& "B &!&!+4& #&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$A$%< "+,3 *#" 1BE +4& #&#!<3&<63 4E &"!%% <%" &!"!"$!!*+$!!"!!,<!A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E %"%7E <+4& #&&"%!%E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! -E A#1%1 * %"BE 3.3

23 ##$2 "!! &" =$"$ &6 ("!-"%!E #"#&#"$%% A +<*#" * $ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E " +4&!#&#!, #&4&! ""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E % 3!""!&!"!%%&!"%!E (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E <%"!#"!-"#!"* -+3! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 3/3

24 +,8 94%% 4 > $ /3/9 9$"$ /36&" #$6< " &!"#"##" (-"##")&!" 6+ ""#!&!+""?"%!-,!#& =$2 "#$< %$ "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E #$<6 "%$2 &76"%< "+,#%!&E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $!""!"&"66"3 "!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!3"1-%$-E G"!&"!%"E ("!-+A "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <3 6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&!3 "!!*#%+!!&"!)!!E 33

25 4 <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#! &%"BE "+-!6"! <E 6"! 6 "%EA#1%1""!&B?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% %% "! &!&!%"#!%#!! <E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$E 4& #&+ <&E &"!%% <%" &"$A!3,B1 +4& #&" +<&>#%&E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!-E ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE %" <""E 3!""!& %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3D3

26 4 &++!E (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E <#&4&%&!%!&%" 6&3 +#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E 383

27 +,/ 94) 4 > $ /3. "#4<!"#!$6 9$"$ /36&" #$6< " %6 &6+ ""#0"#%<*4,<63 *,!7*%!"6"!!!&*#&#$!%"3 +*"*+<!*<!*!+&+*%$%%* %-!&* #!&!73!-!!#!*#!""*#!3,*6&%*66*"6*!-, A$>6B*3!$%%*!"*!"63!%!$*!"6&!!& 1 =$2 "#$< 6&!%"4" <4!#%!&*6&!!+!,3 1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""! %" < 6"! &!""A!& #&#%!&BE &!$!A!-,*!BE %!!" & "66""! %",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE 393

28 4 &"$ #?< <%"!&6+$ A!$%* "!"* $*& #"BE &" <%&!%!& #! #&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"! %"%" A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E?!"!&>#!% "!! &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%- #!%#!! 6& A!3!$%BE (!+$ <%"!+$E 4& #&+ <&E "$ %!% <"! %% < %" & "$ A!3,B +4& #&" +<&>#%&E 6)#&4&&% $&! "+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! -E A#1%1 * %"B ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6) +4& #&"!& %! A F+F %BE %" <""E

29 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 4 %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E %% "! %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"* -+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3:3

30 +,: 94$ 4 > $ /3. "#4<!"#!$6 9$"$ /36&" #$6< " 6+ ""#"%!+"%% &*=3*&6!"! * (3"66""!*!!*#&66*1 13 <%*&4&!"66""!*476!*"!"!&7*!&!* "%#"* #& & 1 =$2 "#$< 6&!%"4" <4!#%!&6&!!+!,3 1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE ("!-+EA "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""! %" < 6"! &!""A!& #&#%!&BE &!$!A!-,*!BE %!!" & "66""! %",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$ A!$%* "!"* $*& #"BE &" <%&!%!& #! #&4&! 3H3

31 4 "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"! %"%" A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%- #!%#!! 6& A!3!$%BE <%"!+$E 4& #&+ <&E <"! %% < %" & "$ A!3,B +4& #&" +<&>#%&E 6)#&4&&% $&! "+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! - A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6) +4& #&"!& %! A F+F %BE %" <""E =$"$ %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E 3I3

32 @<$"$ 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 4!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E %% "! %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"* -+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3D.3

33 +,7 9"$! > $ /93/H 9$"$ /6"!! /3D6&" #$6< " 7<"#6 =$2 "#$< "1 %"!>4"7%"1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E!"6&! ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E 6"!!G+#&%#!3 "%"#!$#&4 $6"!!E (" <#6"!!!67"!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 3D/3

34 <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!#!!!!$67 <E <#&4&A#1%1!7BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE ""# "66""!&%"!E 6"! <%"!!6"!6"1"66""!* )!)1E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!%"!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 + <33 =>!6"!3&E (!+$ <%"!+$A$%< "+,3 3D3

35 "$ %!% ##$2 "!! &" 3!""!& *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&6)"$A>#"!$*!" &! $& 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!* <&!%&&&1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3DD3

36 &++!E &+"%!%A%" BE (&%"!&>! #!"! <$" #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E E $%#!E %"6""!&&%#!%%*!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!&> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3D83

37 +,+; '9 3 > 9$"$ /6"!! /6&" #$6< " =$2 "#$< (&&)!" &" %!""!?!&7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE &$ %"#&$>"#!E ##"E ""!% 1E "!! %% "! &" %% "! "#$<6 "%$2 - %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""E,4!!"& %!!"*"66""!&4,<6%" "66""!,4! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! 3D93

38 3 #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE (!+$ 4& #&+ <&E "$ %% "! %!% %% "! %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE =$"$ %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < 3!""!&!"!%%&!"%!E (&%"!&>! %% "! #!"! %% "! <$" %"6""!&&%#!%%*3!+E

39 +,++ "9"<" > > $ :3H 616&#6&%&!& /.3/9 66&%!"3%&!& 9$"$ #4<"#"#!- #$6< " %<"+, #&"!" "!" +,& +%!" =$2 "#$< (&&)!" # &!"&7#&76"!! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""A+&*!&*4$*)&6!*&%" 6!!)1BE &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE 3D:3

40 > &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"EA!"#3!&%"B 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% "+-%&#&!!6"! <&>!E %-+4& *#1%16"1!& "+"!E 6 "%A#1%1""!& "BE &!&!+4& #&!"!&E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 BPO +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E <%" &"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %" <<#&%67"%!%&!"#&! )#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 3DH3

41 &" > &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!EA F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!67-E %" <""E =$"$!147 3!""!& (&%"!&>!!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%3A%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 3DI3

42 +,+. &%$'$! &3 > $ /*9 616& 9$"$ #4<"#"%!"#!- #$6< " - (&#) %!%!"!&A& +%!" B =$2 "#$< (&&)!"G6#! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E &6,E ##"E ""!% 1E "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 4& #&6"*+&6" +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""E,4!!"& %!!"&"66""!%",4! "66""! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 38.3

43 &3 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! ""# "66""!&%"!E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%6"1"!#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 38/3

44 ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! &3 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%EA%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 383

45 +,+0 &" =< > $ 9$"$ &B>. /6&" /6"!! /367- #$6< " &!"&!"#6"!! -"#6"!! +, 6) #&+!, =$2 "#$< "#&76"!!?!&7 )6!& "!!!&! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE &$ %"#&$>"#!E o )E o ##"E o E o!"6&! o ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E 38D3

46 &B> <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE ;%!!6"!E 6"! <%"!!6"!6"1"66""!* )!)1E %"""!& <6"#&%"!&%& %!&E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ " &!&!%"#!%#!! <E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"*)!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E 3883

47 %!% ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! #!"! &B> +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %" <&"%!% 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"! """!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%A%" BE #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E E $%#!E 3893

48 <$" &B> <%"!#"!-"#!"&-+!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE

49 +,+- &$ & > $ :3H 616&7+!%&!& /.3/ 66&"3%&!& 9$"$ #4<"#"#!- #$6< " %<"+, #&"!" "!"6"!!&6&" 6+ ""#"66*+- 1 =$2 "#$< (&&)!" (&6 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""A+&*!&*4$*)&6!*&%" 6!!)1BE &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! 38:3

50 & "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% "+-%&#&!!6"! <&>!E %-+4& *#1%16"1!& "+"!E 6 "%A#1%1""!& "BE &!&!+4& #&!"!&E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 BE +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E <%" &"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 38H3

51 &" & &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%EA%%% 3 +<*#" *+$*%"6!"B 6)+4& #&"!& %!EA F+F %B "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!67-E %" <""E =$"$!147 3!""!& (&%"!&>!!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%EA%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3! %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 38I3

52 +,+5 &$ $"'$ > $ 9$"$ &3 :3H 61"+,6"?""!"6&""#4<"#"#!- #$6< " %!&%&!%< (&&?"!& " <#"4 "#%!& #" % " # o =$2 "#$< #<4"+1 (&#) (&6 %!""!A%!B )6!&A%!B (&!&!""#<+!1- %&!& %! &"A%!B &!>+" &6!"!"!& "3&& 7 "# %!"#F4,!F*)!"!6")!!"!#&6&"!"#& 6&"#"""#!"*"+,C&1!%"!1DC&0 o A& +%!" B o ""+,A%&%"!&B o!"+,a= 1B &$ &$>"#!0 ##" (&!&"!%!!)!"!6&! $! "!! 6"!!! &" %%&"!"! 6&"66"#3! <6<!"#"&! 6&"!"#% )6&" 39.3

53 "#$<6 "%$2 - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! &3 (&!&"+,6"%"%!6"%! "+,4#&+7!7&3 "+, "!!%" <- #&"! +$)!"%&&#%!& " H:) %<!& +%1")7 %&%% %" &,%!& "!+&"&54!+&" )3!"!&!& -+& )3"+,6"%1!#& & %!&%"#<"#$%%&!A )6!&3 B %##>%##& %% "! &"$ #?< %" <#&%67%!&#&4&!&%3?<%"%&!7!!"! *&63 )""!#!#!+4& <%" &#! %!%&#! $<$# " (!67 < (!+-"#4$!#%+!!! <3 #$!+" " 67- #! -,#&!!%"A("!&B %!!! "0! % %<0&.*9=&*!.*:=& 6"!?!0O>3/K= &08O>3K= ""!&%& %!&?!"!&>#!% "!! "6&+"!&!$! A%&%"!&%< 1B?!"!&+4& %"&#!6&& #&+"! #!4"!4&64&C&0?!L.*/9>* &L.*/H> 39/3

54 (!+$ "$ %!% &3 $!$% "*6LD.AB?!"!&+- <+4&!$!1A= >!61B 67%&#&!<%#&"+, )6!&>%"% &&#!+$+< &+$ &!!" G <&6<%& 67*"!#%+7)&6!%<&&!3!" %"7 +,"6 %!"+,6"#!+3 4& "!"$ &"#%<!!&"#%<3 *776&++< &#%& &"#%<+-%,!! -%<%"&,!&#"*! -!#&" "#6&,%!&&"!+&" &$&"%!%#&4& "#&!74%" <& +&+!&""!+- <!-/*/Q ""3! $!%"!#!$&"!& *!$"!!-,#"!"#%%"& & 4& %"#&%& "+"!-,#"!3!$& 6&,%!& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%*&%!74$66- %" <7#7 "!!#"&! -#-%" <%,!7!! ")"#+&*& 1%" <4!<3 44&!- ##$2 "!! %% "! &" #"!"+,6"!F%&)!!F"+, )!"!6")!!!*"!-, "!&" "##&!$ #-!-%&#&#,1 1!%!&%!$%" <&63 4<!*#"!,&!&#&"C& =$"$ 7 "%!+4- 3!""!& 3D!%%&!"%!61"+,6" 3D!3!%61"+,6" 393

55 (&%"!&>! &3 &++! 4 "+,6"!1&+"%!% #&!"!&<&&+6)R!&&!%<!""!&!6&,%!&&"!+&% 4-,!"3 #!"! %% "! <$"!+4-!*6""!&&%#!3 %"#&%*!+ &+!!$ 1+-!""#!#&6""!3 &> ) 64<"# &"!!%6%!*4 &"6&" %&&7* %#&"!&&6"1 #&+!"!!4-,!!-, "1#73 "+-%% <#"!"+,6"&%!3 "+,!"!&*4 &%" &&#&"!% %&)! "!"+,6"+-!"+" 39D3

56 +,+8 &9$! > $ A4 &6+ ""#"!%&#6!3 >%&6"%B 38 A%!6!*#"Q 1B 9$"$.36&" #$6< " (&6>6! <#! 1 6+ ""#6"6&%&!&"!% =$2 "#$< (&!& (&&)!" )6!& "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E "6E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE +4& #&$<66"1!-,#""%E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""A+&6"*%&6"%*6!BE 6&! ">"!%E &!$!A!-,*!BE,4!!"& %!!"&"66""!%",4! "66""! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E 3983

57 & <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! <%"!!6"!E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &"! <+4& #&!"!&!%&6"%&! <%6!1 +4& #&6&)!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$A$%< "+,3 BE 4& #&+ <&E &"!%% <%" &"$!!%&63 A!3,BE %"%7E <+4& #&&"%!%6"1!-,#"%&63 "%>6!E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE =$"$ %% 3!""!&!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E 3993

58 (&%"!&>! & #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E #!"! %% "! <$" %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E

59 +,+/ '$! 3 > $ /. 9$"$ /3 #$6< "!"#)676"!! "*&"#) 6+ ""#) =$2 "#$<!#%!& %"! %! "> 7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E )E ##" ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 +4& #&"- "#&+!!$ - <$99$ $!""!"&"66""3! %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E&-7%" #1%1" %&!1 "-E ++!,!-#"E %!!"&"66""!%" <6"! &!""A)&6!*%"$+&%*!1%" 1BE &!+&6"E &!)%" <6"!E &!!$%" <6"!67! A&6!"! *"##"6"*3 &BE %" <6"!&6" <%E &!$!A!-,*!BE

60 ,4!!"& "66""! 3 %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!EA!-,* "*!B &"$ #?< %% "! <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! ""# "66""!&%"!E 6 "%A#1%1""!&BE?<&6<%&67<!6"!%"!&6+ "3 "#)?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% +- <!"!&*#!%#!E +4& #&6&)!"!&#&"#%" A6"147!"#)BE!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+, 1BE +4& #&6)"$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E 7$!&#-&!!%!67"#4$3!)6"1 " % %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E %"%7E <+4& #&&"%!%6"1"!#1%1 %" <&!)&E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"EA * <*&#!*$3&!3 "!&""!*"!!*!"& 1B1!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 39H3

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

! # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)! (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1' #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

! # ! # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

!"#$%&'()*+( http://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/kp11/subsitefrontpage/rammerforbyu...

!#$%&'()*+( http://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/kp11/subsitefrontpage/rammerforbyu... Bilag 1 !"#$%&')*+!"#$%&',-./'0'123.45'5670"&670280.61109&'5.687::"5',-.5$'#1'::'-#'06703"#$%&');>?+@#7:#2&'5 '0'--'0$-24'0$ABB'-74#:9##2B1B7&8'5&17B288'2&'5670$25&'-#''--'0#'5'0''095&0'127:6.5B:4=@8.5670$-24',%

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = = Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.5.2.da

Læs mere

Georg Fischer A/S - Malervej 4-2630 Taastrup - Tel. 70 22 19 75 - www.gfps.com/dk

Georg Fischer A/S - Malervej 4-2630 Taastrup - Tel. 70 22 19 75 - www.gfps.com/dk 158 500 998 07 3698 120 1.501,00 70% 450,30 395 Stk. Montagenøgle 20-75mm ijoint/polyrac 159 001 106 8.748,00 50% 4.374,00 1 Stk. INSERTION MAGMETER MODEL 3-2551-P1-11 159 001 259 11.340,00 50% 5.670,00

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70 : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #( +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! & #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Besvar 10 spørgsmål om dyrerekorder

Besvar 10 spørgsmål om dyrerekorder Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.2.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.3.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.4.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.5.1.da

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #( +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! & #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Ølstykke - Udlejre Boligbebyggelse ved Vejsten Øst Kommunalplantillæg 28

Ølstykke - Udlejre Boligbebyggelse ved Vejsten Øst Kommunalplantillæg 28 3 0 L O K A L P L A N Vedtaget 29.08.2007 Ølstykke - Udlejre Boligbebyggelse ved Vejsten Øst Kommunalplantillæg 28 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,! 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Langbane 2013 Fredag d. 21. juni til søndag d. 23. juni i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Fra fredag

Læs mere

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen.

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen. Navn: Klasse: 23 47 13 10 6 2 2 6 Materiale ID: LOG.1.1.2.da Navn: Klasse: 24 44 10 8 2 6 7 5 Materiale ID: LOG.1.2.2.da Navn: Klasse: 18 35 9 5 8 8 3 9 Materiale ID: LOG.1.3.2.da Navn: Klasse: 43 23 13

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Prøv først at gætte vinklernes størrelse. Mål derefter vinklerne med en vinkelmåler.

Prøv først at gætte vinklernes størrelse. Mål derefter vinklerne med en vinkelmåler. Materiale ID: VIN.3.1.1.da Materiale ID: VIN.3.2.1.da Materiale ID: VIN.3.3.1.da Materiale ID: VIN.3.4.1.da Materiale ID: VIN.3.5.1.da Materiale ID: VIN.3.6.1.da Materiale ID: VIN.3.7.1.da Materiale ID:

Læs mere

Gæt og mål 6 stumpe vinkler

Gæt og mål 6 stumpe vinkler Materiale ID: VIN.2.1.1.da Materiale ID: VIN.2.2.1.da Materiale ID: VIN.2.3.1.da Materiale ID: VIN.2.4.1.da Materiale ID: VIN.2.5.1.da Materiale ID: VIN.2.6.1.da Materiale ID: VIN.2.7.1.da Materiale ID:

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

Digital designmanual / Tredjepartsløsninger (version 3) P2 Design Manual

Digital designmanual / Tredjepartsløsninger (version 3) P2 Design Manual Digital designmanual / Tredjepartsløsninger (version 3) P2 Design Manual 1 INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDEJEPARTS INTEGRERING TREDJEPARTSINTEGRERING Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedstill

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208758

.48716100. Sagsnr :208758 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeso a8,råge e,3210v Kon an p 975 Sagn 208758 udg md 1 Da o09 04 Be e e Sønomm hu emn p ag u dna u Cha m ende,a

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

! # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeho me 7,Udho S and,3230g æ Kon an p 795 Sagn 208745 udg md 2 Da o16 09 Be e e Hgge gka ma dhumanne D gg und

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Kvant 2. Notesamling....Of doom!

Kvant 2. Notesamling....Of doom! Kvant 2 Notesamling...Of doom! Indhold 1 To-partikelsystemer 1 2 Brint 1 3 Perturbation 2 3.1 Udartet perturbationsteori...................... 3 3.2 Zeeman-effekt............................. 4 3.3 Tidsafhængig

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere