!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%"

Transkript

1 Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø

2

3 !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11% "#$ 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11% &-""&0&1&2!"+11% %"&5&" $11%

4 +,+% "#*##,- +,.# $!,/ +,0$ "1$")2,++ +,-34"'$$!,+5 +,5#!$"$!6"$!,+7 +,894%%,.. +,/94),.5 +,:94$,.: +,79"$!,0+ +,+; '9,05 +,++"9"<",0/ +,+.&%$'$!,-; +,+0&" =<,-0 +,+-&$,-/ +,+5&$ $"'$,5; +,+8&9$!,5- +,+/ '$!,5/ +,+:%=$ 2 ")$$!,8; +,+7$"$!,80 +,.; % #"$!,88 +,.+)"$<"$!< # $!,/+ +,..92,/5 +,.0491$*$,/7 +,.-6),:+ +,.5$"$!,:- +,.8$",:/ +,./1$*$ $!,:7 +,.:'9,7. +,.7*$"$!,75 +,0;!$!,7: +,0+)$$!,+;+ +,0.#$$,+;- +,00# " 6)2 "$!"!1"# $,+;/ +,0-#$!,+++ +,05$4)"$<"$!,++- +,08>$!,++: +,0/><=$",+.. +,0:>!$1,

5 !"#!$!#-"#!&6!!%"#&#&%"%!"#1 "!:!$6*&#$!!",&6$1; &6!67 %"3#&*<%%!,%!6-7!!#&&6$1!",0 %! =3)" (&&)!"!#%!& "!!!&!>+" "3&&+ "!&?!&7 $$? #&% %" "!#&%""1 ""!" "3 6%!!" >#%!&*&+%!1"%"7%%&6#"!! &<#&""#"!$61 %$ %" 7<%%!""#!&*&#&%"!#-0 '$) ""!%&! <%"+1%"&,*&!%" <&+6)3!"!&674-,3,!+" &>+&1 '4$) "9 "? +,6"+!$%%!!,!+"!% +&A/..$+B*%&!&!&*)&63!*!"!"!*%<*<%"+*!#&1!%"%&&*%##&* &>"% %"+#!+4& 1 1 <"#! )2*$? 7 "%*+-#""!*47%<4&*<+3&6!6* <&3!!"##"% &4"%4&1!%"%&6,&"#&%<4&* 4!%- "!1 $!"#"? (&)6!!#&&&%$+$67 &#" 6$%&&"!#&4&! C&&6!"+,!"!&67#1%1&6"!&!1&&%$&6!#" $C&4 #%!&%"+#&"!%"+!! 6&%! "+,,-#&"1 393

6 +,+ % "#*## > $.39 9$"$ /3D6&" #$6< " #4<"#4&6!"!#&6,&!%1%6 %" #&70 6+ ""#6"!!"&3%% 6 ""#6"!!"!"#"!6"!! ("##+$ 1 6 "% =$2 "#$< "!!&64&3&6!!#%!&!1+##!&767">)4 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E!""!& %$!%"!""!&%%&+"3 E!""!&#%+>&6!7%"#"%&+ #&!"E &$ %"#&$>"#!E &6,E ##"E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $ %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 383

7 !""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!%"!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&>#"E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 &E (!+$ "$ <%"!+$E +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 393

8 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %!% ##$2 "!! &" 3!""!& &++!E (&%"!&>! #!"! %% "! <$" <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E!"!%%&!"%!E!"!3!%E #&3#"!>&+E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E <%"!& +%& 73!AF+F %BE

9 +,. # $! > $ 9$"$ & ="1H.3I.J "!&6!86"!! "!&6!H3/.6&"616"!! #$6< "!"+*&+4""#6"!3!#&+F!"%"F %!-! %!!&6"!&!6"% <! &#$! <#&!& =$2 "#$< <4%" "%!"#0 ; "%!A%!B + "!&!6&"A%!B +")4"A%!B =3)"A%!B "!!3"+&"!& 7- & <4%" - 4&6!"0 "&!%"#AB 6"!&"#!! "#!6")&!""#!#&6"3!! &$ &$>"#! )*+&6<6""! 1 ##"!"6&! "66""! ""!%11 "!! "!! 7- %" <#6"!!!67"! &" &%!%%6&"! )>!%%6&" <4&6!"6&" %" <!6&"!"#%! "#$<6 "%$2 &#$!#"+7!,&#",!1 66""!A6"!&*"$*!"$ 1B &#!#!!#&#$! F C&F! 6"%"#!!!$&! 3:3

10 - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! &"$ #?< &!!6&" +4-!, +& &"- 6"&%, 6+ "6" -7+..)!,6&"67 + -#7+67I.)G/9.) =&"!&"!% $%"!-"!&"!% 4#&%% 7 "%!+4- %"+!!&!$ &#!&!"6A-3 >&6"!&$B %<!& 7*&!*"&!% 1 <!!$ (%>-,, G"! #&4&! -!&"%! &6"!& &#!#!&,,6 )G"+,!"!& ##"!"! -!"66""!&#!G!1"%& &#!#! & <674,!"#%<6"!3! &+!, +&>"!")+&!& &%" &+!-!$ %"!"4$!&!"#&#!#! ("!$&&- #&%&!7#"-!"66""!* 4 &#& <%"%&!#!A+$ <B "6"!+$"&& 73 >&+!,! %" < 6"! #" &%"#3 -+!& "#%<&!7#"! %%%&- +< &#! %" &#!%&!%!&!"4$! &!"#3"6*"<!-,*&#!#!* -!!$11 3H3

11 &!&"#%<&!7#"! $<$# "?<"4 #! 4%"%""#%" 6"!?!&!0/HGK= &!6"!#%!&4$,%+3!$<*"!6"!!%!6"! +-4&%&!"!67!&" "1 #"!&!"!&67!!*&%% &!6"! 6)!#<*#1%1!"&!""# +-%" <4#&"!4<!63 "!&%"!&%6"!! ""!&?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!%!%"" &%" < 3!"!&!*!7#&4&!%&!3 &!"!& #!%#!61!0/.G."!! &!-0D. D 61% ""!! 61! $%#&4&!!!-0!$%A/.G/9 "B1+-!"+6"!& 7 ##!$%76")!67#& &6"!&!!%""#-*4 &!%" <#10 &)!"!&#1%1"66""!& 3% $!$% "#"!"!&*6LD9AB &"+$"!3"6 &"!"!!"+$%"" &&%+$ +$%" <##!&4" &#" * 1#" % "!-I.&#"!6"!67)"18... ( -+$%"%&+67&+"%1:.. &:.D %%%" &"$?!!&$&"%!%#&4& "#&!74* 14 &&!!"%"4-3 &#&!7*%" <& $!!%"!#!$&"!& *!$"!!-,#"!"#%%"& & 4& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%& %!74$66-3I3

12 ##$2 "!! &" =$"$ & 7#7 "!!#"&! %,!-#-7!!!%"% "%"%! %%% +< "%!!!&+!$%3 &"+$ "!!-, " &"%!%!<%%!#"" %%% +< <%%&#!#! &!"+,$G&&%+$!<%%!#"" <#&#$!4,<6 #""" "&%" <%#"! (% "%A!!!-B "#-+ %%$-#- 7 3!""!&!%%&!"%!!3!% &++! &+"%!%!"!!"!!$! (&%"!&>! #& )"+,!"!&G%"%+!,63 &"!&6"!!!%<37%%%"# 3 %& 7-!! <% 4#&%!6"!!! #!"!! $%#! <$" 6""!&& %#! %" %% %!+ &+!!$ 1%""#!#&6""!3 &> ) 3/.3

13 +,0 $ "1$")2 > $ 9$"$ A. /6"!! /367- /386&" #$6< " 4""#+"7 =$2 "#$<!!<#"+"&7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"&6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E &6,E )E ##"E E!"6&! ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! 6"!!G+#&%#!3 "%"#!$#&4 $6"!!E (" <#6"!!!67"!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!3"1%$-EG "!&"!%"E +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 3//3

14 <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! A %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!EA!-,*!B %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $&& #"BE %"&!#!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A#1%1 <"B %#!E #! %!%"!%"%"EA!"#3!&%"B 6"! ""# "66""!&%"!E <%"!!6"!1! <-3!4#&4!&6 ""#! &7!&%6"!!1 6 "%EA#1%1""!& "B?!"!&>#!% "!! &!&!+4&!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"*)!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 3/3

15 (!+$ "$ %!% A *#" 1BE +4& #&6)"$A>#"!$*!" &! $& 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &" 3!""!& &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E <%"! " %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+1 <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3/D3

16 A &++!E &+"%!%EA%" B (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E <#&4&%&!%!&*%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E<%"!#"!3 -"#!"*-+!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3/83

17 +,- 34"'$$! 343 > $ %1%<&+!,3 1"!"%%%%!1 9$"$ /6"!!!1/67- /3/.6&"A&6!8!4,<6#&#$! &,M&6!/.6&!"B #$6< " ("-"#6"!!G&%<*#&#$! &, )""#6"!! <!!"!! %&!"!!&#!,"#!$A+!,B =$2 "#$< %! 1!+$!!&7"#6"!!#""3 "#1 "# =3)"!6")!%$!!&3!"&7!#&6"!!!,!%" <!" #<+!,#&-!"%! 67&7!"+,& &$ &$>"#!0 ) ##"!"6&!>+7!"6&! ""!% 1 "!! &" (%6&" "&&>!%%6&" )6&" "#$<6 "%$2 %"%%&!&!%3 6")67+"#)" &#$!"#6"!!#",!)",& )",! &#$!&,"#6"!!#"+ "#)",! "#&#!#!%6"%"! #&#$! "!#&#$!4,<6 +#&%!"6" #&#$!"#!&3 *!6"!!!16"!67- - "-0-"!&"!%1%$ /9.)1 ; -01#-+I:) 3/93

18 343 $- <$99$ $!""!"&"66""3 )"0! )"6")4!<!!*7 6&"!%"%&!#" "!!&"!6-,!*"<!"66""!&%< %"6")67!%&6"&#! <1!6")&#!!4!<!"! 6")!"&"!$ &#!#!6")&"!&"!$ N+3%"" %"+!)"!$*!*"%!+"%%* +&!$%"66""!*!-,&!$!, 1 7 "%!+4- ("$+&% &&!&F" &!&F#&!!,0 %"%&6!/.6&1!$6!>%&!&!"!&!)" )3!"!&6)3"+,6" /I3/F%< %<!5+3)"" +,!& +,"6 %"+ %<0!&>+<% (",4!!"& )"0 "66""! +& (-!&?"%!-,!"! ##"!"! G#&%#"%!& ("$+&% &"$ #?< +- <&#!3 <&!!#!3!?<%"&6+$7!7#")"%3 %!< <A+$ <B %" <4#&&!%#"+!,3! " A+$"1B < - (&!%!&%"&!!!3!$A)"B!&"#%<&!7#"! &#! +- <&#! <&!!#!!!&"#%<&!7#"!

19 343 67&#!4-,#&4&!!"+"#&#!#! $<$# "?<+- <4 " <!%"%67-&!" #! -,#&!!%"A("!&4!1 >=>=/:9B 6"! )"0 6"!0/H38K=*"!6"!K=1 &)"!7%%!6"!& 8K=1?&!$6=3)"+4& #&! "% 4 -!!#"+%"!"+#" #&!6"!!44 1)"&"%3 (-+4& "#4<"##"+%"!&!$6"# )"!,0 6"!#&%&#&!0?!0/O>3/K=1 &0DO>3/K= +!,%" <!&6&+"!3 *3"%<&)&6!&"# "!! ""!&%" <%& %!&?!"!&>#!% "!! (!+$?!"!&#!<"#4<"##&3 3& "3+"!!"+#""!"!"!& <+4& 3!$! )"0 %"& <!#!%#!!#,3 "##&#"+$*!$&6&3 14!"!&&7%"#, "3 +"!!-67#!<"#4<3 "#!$! ""#!"+#"*"!6")%!& +<#")"!1+4& #&6&) $!$% "#"!"!&06LD9AB!,0 %-& #!%#!08"!A"#3 4<"#6&3&!$+"!"! ""#%-6)6B $!$% "#"!"!&06LD9AB 7+<#&6"!!"! +<%<+!, "!-$<6+7+!, &)" 3$ +$%" <##!&4" &#" * 1#" % "!-I.&#"!6"!67)" /:3

20 "$ %!% ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 343 ( %%%" &"$)" 7#! *%"%+< &#&+$" +!,%" <"$*3 4#&-%< &"%!% +,&6" +!,!%< %&3 )!"!&*"!"!%" <" % "#&!74%" <& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%& %!74$66-7#7 "!!#"&! %,!-#-7!! #&++!,!%" <3 4#&"+,&#&6&"!*7%& #&#,% +- <&#!#!! %!!74$, 7 "%!+4- -#!""! -#-%,!7!!!%%&!"%! &+"%!% 6)"!% N+%"" "!""<!& 7!$*!!$*%<3 *6) 1+!,!! $%#! 6""!&*%#!&-%"% 7!%%+ &"&64<>%,* 7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!!4!<!*"!!$"# "&"6")!!%%1 3/H3

21 +,5 #!$"$!6"$! > $ 9$"$ &6 9 /3D6"!! /36&" #$6< " #"#%%"&"#&"# 3 4 >7 6"!!1 "!!%& #! "#"# =$2 "#$< ")%!"#"<4"#4&3 "1 " "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! 6"!!E %" < 6"! # 6"!!! 67 "!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &7 6"%< -& +4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! % -!$6 %" +$!! A"1 -* %$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E %!!"&"66""!%" <6"! &!""E %!!"&"66""!%",4! <6"!E 3/I3

22 &6 &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!#!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% ""# "66""!&%"!E <%"!!6"!6"1"66""!*6"3!!!-,!)1E 6 "%EA#1%1""!& "B &!&!+4& #&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$A$%< "+,3 *#" 1BE +4& #&#!<3&<63 4E &"!%% <%" &!"!"$!!*+$!!"!!,<!A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E %"%7E <+4& #&&"%!%E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! -E A#1%1 * %"BE 3.3

23 ##$2 "!! &" =$"$ &6 ("!-"%!E #"#&#"$%% A +<*#" * $ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E " +4&!#&#!, #&4&! ""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E % 3!""!&!"!%%&!"%!E (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E <%"!#"!-"#!"* -+3! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 3/3

24 +,8 94%% 4 > $ /3/9 9$"$ /36&" #$6< " &!"#"##" (-"##")&!" 6+ ""#!&!+""?"%!-,!#& =$2 "#$< %$ "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E #$<6 "%$2 &76"%< "+,#%!&E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - <$99$ $!""!"&"66"3 "!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!3"1-%$-E G"!&"!%"E ("!-+A "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <3 6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&!3 "!!*#%+!!&"!)!!E 33

25 4 <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#! &%"BE "+-!6"! <E 6"! 6 "%EA#1%1""!&B?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% %% "! &!&!%"#!%#!! <E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$E 4& #&+ <&E &"!%% <%" &"$A!3,B1 +4& #&" +<&>#%&E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!-E ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE %" <""E 3!""!& %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3D3

26 4 &++!E (&%"!&>! #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E <#&4&%&!%!&%" 6&3 +#&!7-!! <%E #!"! <$" E $%#!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E 383

27 +,/ 94) 4 > $ /3. "#4<!"#!$6 9$"$ /36&" #$6< " %6 &6+ ""#0"#%<*4,<63 *,!7*%!"6"!!!&*#&#$!%"3 +*"*+<!*<!*!+&+*%$%%* %-!&* #!&!73!-!!#!*#!""*#!3,*6&%*66*"6*!-, A$>6B*3!$%%*!"*!"63!%!$*!"6&!!& 1 =$2 "#$< 6&!%"4" <4!#%!&*6&!!+!,3 1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!EA-6&!*?* &&" 1B "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""! %" < 6"! &!""A!& #&#%!&BE &!$!A!-,*!BE %!!" & "66""! %",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE 393

28 4 &"$ #?< <%"!&6+$ A!$%* "!"* $*& #"BE &" <%&!%!& #! #&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"! %"%" A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E?!"!&>#!% "!! &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%- #!%#!! 6& A!3!$%BE (!+$ <%"!+$E 4& #&+ <&E "$ %!% <"! %% < %" & "$ A!3,B +4& #&" +<&>#%&E 6)#&4&&% $&! "+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! -E A#1%1 * %"B ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6) +4& #&"!& %! A F+F %BE %" <""E

29 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 4 %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E %% "! %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"* -+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3:3

30 +,: 94$ 4 > $ /3. "#4<!"#!$6 9$"$ /36&" #$6< " 6+ ""#"%!+"%% &*=3*&6!"! * (3"66""!*!!*#&66*1 13 <%*&4&!"66""!*476!*"!"!&7*!&!* "%#"* #& & 1 =$2 "#$< 6&!%"4" <4!#%!&6&!!+!,3 1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#" A#1%1 #&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 &76"%< #%!&E +4& #&"- "#&+!!$E - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE ("!-+EA "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E %!!"&"66""! %" < 6"! &!""A!& #&#%!&BE &!$!A!-,*!BE %!!" & "66""! %",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$ A!$%* "!"* $*& #"BE &" <%&!%!& #! #&4&! 3H3

31 4 "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"! %"%" A!"#3!&%"BE 6"! "%"!6"! <E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%- #!%#!! 6& A!3!$%BE <%"!+$E 4& #&+ <&E <"! %% < %" & "$ A!3,B +4& #&" +<&>#%&E 6)#&4&&% $&! "+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4 #&4&! - A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6) +4& #&"!& %! A F+F %BE %" <""E =$"$ %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E 3I3

32 @<$"$ 3!""!& (&%"!&>! #!"! <$" 4!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E < #&4& %&!%!& %" 6&+#&!7-!! <%E %% "! %"6""!&&%#!%%*3!+E %" &+!!$ 1 "#! #& 6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"* -+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3D.3

33 +,7 9"$! > $ /93/H 9$"$ /6"!! /3D6&" #$6< " 7<"#6 =$2 "#$< "1 %"!>4"7%"1 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E )E ##"E E!"6&! ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E 6"!!G+#&%#!3 "%"#!$#&4 $6"!!E (" <#6"!!!67"!E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E 3D/3

34 <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!#!!!!$67 <E <#&4&A#1%1!7BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!#!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE ""# "66""!&%"!E 6"! <%"!!6"!6"1"66""!* )!)1E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!%"!#&!"!&E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 + <33 =>!6"!3&E (!+$ <%"!+$A$%< "+,3 3D3

35 "$ %!% ##$2 "!! &" 3!""!& *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&6)"$A>#"!$*!" &! $& 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!* <&!%&&&1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E #"#&#"$%%A +<*#" *$ 1BE &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE +4& #&&#!#!E 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E <+4& #&#&$"#+4"! "E!"!%%&!"%!E!"!3!%E 3DD3

36 &++!E &+"%!%A%" BE (&%"!&>! #!"! <$" #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E E $%#!E %"6""!&&%#!%%*!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!&> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 3D83

37 +,+; '9 3 > 9$"$ /6"!! /6&" #$6< " =$2 "#$< (&&)!" &" %!""!?!&7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE &$ %"#&$>"#!E ##"E ""!% 1E "!! %% "! &" %% "! "#$<6 "%$2 - %-!$6%"+$!!A"1-%$-G "!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""E,4!!"& %!!"*"66""!&4,<6%" "66""!,4! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! 3D93

38 3 #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE (!+$ 4& #&+ <&E "$ %% "! %!% %% "! %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE =$"$ %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < 3!""!&!"!%%&!"%!E (&%"!&>! %% "! #!"! %% "! <$" %"6""!&&%#!%%*3!+E

39 +,++ "9"<" > > $ :3H 616&#6&%&!& /.3/9 66&%!"3%&!& 9$"$ #4<"#"#!- #$6< " %<"+, #&"!" "!" +,& +%!" =$2 "#$< (&&)!" # &!"&7#&76"!! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""A+&*!&*4$*)&6!*&%" 6!!)1BE &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE 3D:3

40 > &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"EA!"#3!&%"B 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% "+-%&#&!!6"! <&>!E %-+4& *#1%16"1!& "+"!E 6 "%A#1%1""!& "BE &!&!+4& #&!"!&E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 BPO +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E <%" &"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %" <<#&%67"%!%&!"#&! )#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 3DH3

41 &" > &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!EA F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!67-E %" <""E =$"$!147 3!""!& (&%"!&>!!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%3A%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 3DI3

42 +,+. &%$'$! &3 > $ /*9 616& 9$"$ #4<"#"%!"#!- #$6< " - (&#) %!%!"!&A& +%!" B =$2 "#$< (&&)!"G6#! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E &6,E ##"E ""!% 1E "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 4& #&6"*+&6" +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""E,4!!"& %!!"&"66""!%",4! "66""! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE %"&!!!!$67 <E &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 38.3

43 &3 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE %"&!!!!$&#!!E <%"!&#!4-,E!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! ""# "66""!&%"!E 6 "%A#1%1""!& "BE?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &!&!+4& #&!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&"!+$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%6"1"!#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 38/3

44 ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! &3 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"!""!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%EA%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E 383

45 +,+0 &" =< > $ 9$"$ &B>. /6&" /6"!! /367- #$6< " &!"&!"#6"!! -"#6"!! +, 6) #&+!, =$2 "#$< "#&76"!!?!&7 )6!& "!!!&! "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE &$ %"#&$>"#!E o )E o ##"E o E o!"6&! o ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE &76"!!#&#$!E %4,<6+$!!!#&#$!E &76"%< -&+4"3 +"#"66""!&"&!%!$E +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E 38D3

46 &B> <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""E &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE <%"!!$%A#1%1!!!$BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE ;%!!6"!E 6"! <%"!!6"!6"1"66""!* )!)1E %"""!& <6"#&%"!&%& %!&E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ " &!&!%"#!%#!! <E +4& #&6&)!"!&A6"147!"# %%"*)!)1BE!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 =>!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 *"!"$#-&4*#" 1BE +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E 3883

47 %!% ##$2 "!! &" 3!""!& (&%"!&>! #!"! &B> +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E %" <&"%!% 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"A * <*&#!*$3&!"3!&""!*"!!*!"& 1BE!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE 6)+4& #&"!& %!A F+F %BE "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!>67-E %" <""E %"!<!""!&+4& #&E -#!>"! """!E %"!147 "%4" 4< 3<%#%!&E $>%%$-#-E <%"!!$%&%%4E %" < "#-+E <%"!"#-+#&4&E!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%A%" BE #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E E $%#!E 3893

48 <$" &B> <%"!#"!-"#!"&-+!E %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE

49 +,+- &$ & > $ :3H 616&7+!%&!& /.3/ 66&"3%&!& 9$"$ #4<"#"#!- #$6< " %<"+, #&"!" "!"6"!!&6&" 6+ ""#"66*+- 1 =$2 "#$< (&&)!" (&6 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!!!&6"!!!-E &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 %" <6"!67-A6"BE +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+EA4 "%"&"#!EB ("!!$%*7*+"%" 1E "-E <$99$ $!""!"&"66""3! %!!"&"66""!%" <6"! &!""A+&*!&*4$*)&6!*&%" 6!!)1BE &!$!A!-,*!BE,4!!"& "66""! %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!A!-,*!BE &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! 38:3

50 & "!!*#%+!!&"!)!!E %" <4#&%!A#1%1 " <BE <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E ("#" 67 %6$%"!%6"!!E ("#" %"6"!!%%4E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"!?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% "+-%&#&!!6"! <&>!E %-+4& *#1%16"1!& "+"!E 6 "%A#1%1""!& "BE &!&!+4& #&!"!&E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+,3 BE +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E <%" &"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E 4& #&-%<E %"%7E <+4& #&&"%!%*#&#1%1 %"#&7%!*!#&!"!&* <&!%&&3 &1"1E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! 4#&%&)!"!&&"+,&#&63 38H3

51 &" & &"!*7%&#&6"!!#,%E &#"#&"+,$%%EA%%% 3 +<*#" *+$*%"6!"B 6)+4& #&"!& %!EA F+F %B "+4&!#&#!,#&4&!""3 6"!!67-E %" <""E =$"$!147 3!""!& (&%"!&>!!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E &+"%!%EA%" B #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E %" <& +%%<*&4 "%" E 4& #&%!&%%!E <#&4&%&!%!&%" 6&+#&!7-!! <%E #!"! %% "! <$" <%"!#"!-"#!"*-+3! %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E*%! 1E <%"!& +%& 73!AF+F %BE 38I3

52 +,+5 &$ $"'$ > $ 9$"$ &3 :3H 61"+,6"?""!"6&""#4<"#"#!- #$6< " %!&%&!%< (&&?"!& " <#"4 "#%!& #" % " # o =$2 "#$< #<4"+1 (&#) (&6 %!""!A%!B )6!&A%!B (&!&!""#<+!1- %&!& %! &"A%!B &!>+" &6!"!"!& "3&& 7 "# %!"#F4,!F*)!"!6")!!"!#&6&"!"#& 6&"#"""#!"*"+,C&1!%"!1DC&0 o A& +%!" B o ""+,A%&%"!&B o!"+,a= 1B &$ &$>"#!0 ##" (&!&"!%!!)!"!6&! $! "!! 6"!!! &" %%&"!"! 6&"66"#3! <6<!"#"&! 6&"!"#% )6&" 39.3

53 "#$<6 "%$2 - <$99$ $!""!"&"66""3!,4!!"& "66""! &3 (&!&"+,6"%"%!6"%! "+,4#&+7!7&3 "+, "!!%" <- #&"! +$)!"%&&#%!& " H:) %<!& +%1")7 %&%% %" &,%!& "!+&"&54!+&" )3!"!&!& -+& )3"+,6"%1!#& & %!&%"#<"#$%%&!A )6!&3 B %##>%##& %% "! &"$ #?< %" <#&%67%!&#&4&!&%3?<%"%&!7!!"! *&63 )""!#!#!+4& <%" &#! %!%&#! $<$# " (!67 < (!+-"#4$!#%+!!! <3 #$!+" " 67- #! -,#&!!%"A("!&B %!!! "0! % %<0&.*9=&*!.*:=& 6"!?!0O>3/K= &08O>3K= ""!&%& %!&?!"!&>#!% "!! "6&+"!&!$! A%&%"!&%< 1B?!"!&+4& %"&#!6&& #&+"! #!4"!4&64&C&0?!L.*/9>* &L.*/H> 39/3

54 (!+$ "$ %!% &3 $!$% "*6LD.AB?!"!&+- <+4&!$!1A= >!61B 67%&#&!<%#&"+, )6!&>%"% &&#!+$+< &+$ &!!" G <&6<%& 67*"!#%+7)&6!%<&&!3!" %"7 +,"6 %!"+,6"#!+3 4& "!"$ &"#%<!!&"#%<3 *776&++< &#%& &"#%<+-%,!! -%<%"&,!&#"*! -!#&" "#6&,%!&&"!+&" &$&"%!%#&4& "#&!74%" <& +&+!&""!+- <!-/*/Q ""3! $!%"!#!$&"!& *!$"!!-,#"!"#%%"& & 4& %"#&%& "+"!-,#"!3!$& 6&,%!& 7 "%!+4- #"&!"%" <!<%*&%!74$66- %" <7#7 "!!#"&! -#-%" <%,!7!! ")"#+&*& 1%" <4!<3 44&!- ##$2 "!! %% "! &" #"!"+,6"!F%&)!!F"+, )!"!6")!!!*"!-, "!&" "##&!$ #-!-%&#&#,1 1!%!&%!$%" <&63 4<!*#"!,&!&#&"C& =$"$ 7 "%!+4- 3!""!& 3D!%%&!"%!61"+,6" 3D!3!%61"+,6" 393

55 (&%"!&>! &3 &++! 4 "+,6"!1&+"%!% #&!"!&<&&+6)R!&&!%<!""!&!6&,%!&&"!+&% 4-,!"3 #!"! %% "! <$"!+4-!*6""!&&%#!3 %"#&%*!+ &+!!$ 1+-!""#!#&6""!3 &> ) 64<"# &"!!%6%!*4 &"6&" %&&7* %#&"!&&6"1 #&+!"!!4-,!!-, "1#73 "+-%% <#"!"+,6"&%!3 "+,!"!&*4 &%" &&#&"!% %&)! "!"+,6"+-!"+" 39D3

56 +,+8 &9$! > $ A4 &6+ ""#"!%&#6!3 >%&6"%B 38 A%!6!*#"Q 1B 9$"$.36&" #$6< " (&6>6! <#! 1 6+ ""#6"6&%&!&"!% =$2 "#$< (&!& (&&)!" )6!& "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE!!"E %"!"+&&7!"+,&6" E &$ %"#&$>"#!E "6E ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 +4& #&"- "#&+!!$E +4& #&&6+ "6"&F6"%F"#3!$*!!6"!E - %-!$6%"+$!!A"1%$-G"3!&"!%"BE +4& #&$<66"1!-,#""%E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E <$99$ $!""!"&"66""3 %!!"&"66""!%" <6"!! &!""A+&6"*%&6"%*6!BE 6&! ">"!%E &!$!A!-,*!BE,4!!"& %!!"&"66""!%",4! "66""! <6"!E &"$ #?< <%"!&6+$A!$%*"!"* $*& #"BE &" <%&!%!&#!#&4&! "!!*#%+!!&"!)!!E 3983

57 & <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %"!$%%#" <E % %%"$%4" 676&"3!*6"!!67-E %"$% <!!A%6 <"B%#!E #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! <%"!!6"!E?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% &"! <+4& #&!"!&!%&6"%&! <%6!1 +4& #&6&)!"!&E!$%>&!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE <%"!+$A$%< "+,3 BE 4& #&+ <&E &"!%% <%" &"$!!%&63 A!3,BE %"%7E <+4& #&&"%!%6"1!-,#"%&63 "%>6!E 6)#&4&&%$&!"+&3 *!E %%"!474$,3#")!!!E!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E ##$2 "!! %% "! &" &#"#&"+,$%%A%%% +3 <*#" *+$*%"6!"BE =$"$ %% 3!""!&!"!%%&!"%!E!"!3!%E &++!E 3993

58 (&%"!&>! & #&3#"!>&+E )3!"!&<>&+E #!"! %% "! <$" %"6""!&&%#!%%*3!+E %"&+!!$ 1"#!#&6""!3 &> )E!<%!&64<"# & "*7!%%43* 4&3&4$3,<!#& "!E <%"!#"!-"#!"*-+3!*%! 1E

59 +,+/ '$! 3 > $ /. 9$"$ /3 #$6< "!"#)676"!! "*&"#) 6+ ""#) =$2 "#$<!#%!& %"! %! "> 7 "# &"!6")!#&4&!- E!"#4<"#"A#1%1#&4&!!$*6&"*6"!!BE %"!"+&&7!"+,&6" E!+-%% <!" &$ %"#&$>"#!E )E ##" ""!% 1E #&+!!!"6&!$!A-6&!*?* &&" 1BE "!! %% "! &" %6&"66+$!!!E!6&"!"#%!E "#$<6 "%$2 +4& #&"- "#&+!!$ - <$99$ $!""!"&"66""3! %-!$6%"+$!!A"1-*%$- %"G"!&"!%"BE +4& #&$<6E ("!-+A4 "%"&"#!BE ("!!$%*7*+"%" 1E&-7%" #1%1" %&!1 "-E ++!,!-#"E %!!"&"66""!%" <6"! &!""A)&6!*%"$+&%*!1%" 1BE &!+&6"E &!)%" <6"!E &!!$%" <6"!67! A&6!"! *"##"6"*3 &BE %" <6"!&6" <%E &!$!A!-,*!BE

60 ,4!!"& "66""! 3 %!!"&"66""!%",4! <6"!E &!$!EA!-,* "*!B &"$ #?< %% "! <%"!&6+$A"!"*$*& 3 #"BE ("!+<A!$%*%%%4 1BE &#! ("!&6+$A"!"*$BE!<%!!<4#&4&!!""!& &#!!E $<$# " %% "! #! %!%"!%"%"A!"#3!&%"BE 6"! ""# "66""!&%"!E 6 "%A#1%1""!&BE?<&6<%&67<!6"!%"!&6+ "3 "#)?!"!&>#!% "!! (!+$ "$ %!% +- <!"!&*#!%#!E +4& #&6&)!"!&#&"#%" A6"147!"#)BE!$%E +4& #&"!%-#!%#!!6&A!3!$%BE %" <+4&!$#1%1 = >!6"!3&E <%"!+$A$%< "+, 1BE +4& #&6)"$E +4& #&#!<3&<63 4E 4& #&+ <&E 7$!&#-&!!%!67"#4$3!)6"1 " % %" &!"!"$A!3,BE +4& #&" +<&>#%&E 4& #&&"#%<E %"%7E <+4& #&&"%!%6"1"!#1%1 %" <&!)&E %%"!474$,3#")!!!E -%&4$,<%"!-3 & #"EA * <*&#!*$3&!3 "!&""!*"!!*!"& 1B1!<%!!<4#&4&!- A#1%1 * %"BE ("!-"%!E 39H3

" " " " " " " " " Januar 2007

     Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Side 1 af 23 # $%% &'%%( # $%% "##$%&'( )*+"#''!###('(!"#

Side 1 af 23 # $%% &'%%( # $%% ##$%&'( )*+#''!###('(!# !" # $%% &'%%( )+&,--'%%!.) /0)!!" # $%% &'%%( )+&,--%'1 "##$%&'( )+"#''!###('(!"#, 222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222 3 3 ) Side 1 af 23 $ 4! 5 ' 067-5 8! 0# + 7 + & 3 & 06

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

$% &' ( *+$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * " - *). -

$% &' ( *+$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * - *). - ! " # " $ % &' ( !"# " $% &' ( $)$% *+$ $ & *!" # % '() ' +$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * " - *). - 2"" RESUME...5 1 INDLEDNING...8 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL MED PROJEKTET...8 1.2 PROJEKTINDHOLD...8 2

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Herbst Thoregaard Advokater Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni H bth egaa d Adoa NØ gade7,3600f ed und T 4736002531120700,Fax 47360039 bo g@ c d-www c d Sa gop ng Ad een hugade19,3300f ed æ Kon an p 1 425 Sagn 3061362 udg md 2 Da o21 05 Be e e D g e ho dhumedcen a

Læs mere

Bilag E: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2

Bilag E: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur E1a: Kunne bruge IT Helt enig 13 57% Enig 8 35% Ved ikke 1 4%

Læs mere

Tillæg nr. 4. udkast. K o m m u n e p l a n Ny bydel på Slagteriet i Holstebro. Hjalmar Sørensens Vej. Struervej HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 4. udkast. K o m m u n e p l a n Ny bydel på Slagteriet i Holstebro. Hjalmar Sørensens Vej. Struervej HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 4 K o m m u n e p l a n 2 0 1 3 Struervej Hjalmar Sørensens Vej Ny bydel på Slagteriet i Holstebro udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #% (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL.

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL. / YI 2008 / 10-26 3 YI Y I f f 2008 10 Y IC f / II C f 3 f I II 2008 f f f, f :,, f f c, w f I I / / II DIII,, f f Df f I II DI 2008 f, f D f D UC f, f f f - I C, f fff I II fc f, f I f : f c f, c f, f

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

! # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443 Kort & Matrikelstyrelsen Matrikelområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 35 87 50 50 Telefax: 35 87 50 54 Arden kommune CVR-nr.: 18810476 Administrationsbygningen Østergade 22 9510 Arden Dato:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon !! "#$% &!$"' ())*+()),-./ 0"! Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon Valley, Oplevelsesøkonomi,

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

YSTSTRANDPARK225,4873VÆGGERLØSE

YSTSTRANDPARK225,4873VÆGGERLØSE F d g und Kon an udg p md Udbe a B N e ej udg G undm2 Sag 99 646 25 510 388 370 220S130144 Kon a N e JHace Sa g&vu d T 55862990 Ema n e hace@danbo g d Ana gej endommæg M che ebo e a MARI EL YSTSTRANDPARK225,4873VÆGGERLØSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLIGOMRÅDE VED BRINKVEJ, SKJERN

LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLIGOMRÅDE VED BRINKVEJ, SKJERN LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLIGOMRÅDE VED BRINKVEJ, SKJERN Udarbejdet, November 1976. Indhold af Love og Vedtægter er i det følgende opdelt i, der er samlet i 6 hovedgrupper: A B C D E F Foreningens navn,

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Købspr. Sagsnr :0980013228

Købspr. Sagsnr :0980013228 Ande bo g Købp 275 Bo gyde e,md 8 F b uga hudg,md 718 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå En g Sag 113 1/ 3 2007 C 0980013228 Ana gej endommæg JepHougaa dand en PARKETTEN6,8362HØRN NG 10M NTOGTURFRAAARHUSC-L GEUDT

Læs mere

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 " 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ " 1" #$ % &

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ 1 #$ % & ä1ò3 " # # # ä1ò3 " # ( ) *)/0 " 1 ) 1 20 1 2 1( 1 345 1 #6 11 # " 1" # 1# 1)# ( ä1ò3 ( )* # # # )647 # # 3 ### 4 87 0 4 58 7 7 7/7 / 0 # 6 9 / / # 0 # /0 7 7 / 7 1# / ( ä1ò3 3 2 ä1ò3 )3 45## 6:; # # #

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 325 udg p md 1 Udbe a 70 B N e udg 6 971 5 370 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Sag 85 1 3 2 1 070 220S14284 Kon a N e JHace Sa g&vu d T 55862990 Ema n e hace@danbo g d Ana g endommæg M che

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,-

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,- Navn: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Lærer: Dato: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Navn: Klasse: kr. 11,- kr. 11,- Materiale ID: MON.2.2.1

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

! " # $ % % &' ( ) ( * + + "', - '. 6 8 " 0!! (3, ", ". " ",

! # $ % % &' ( ) ( * + + ', - '. 6 8 0!! (3, , . , ! " # $ % % &' ( ) ( * + + "', - '. (-/0012 +3,!.4 2* 4 4 5!6% 5!7% 6 8 " 0!! (3, ", ". " ", . & 0%%9 % 7:9' 22+ 0 &&!&% 22+%! ' 0 & % 7:9' 99! % 7:9' % 5 &0 0! % 0 0 %9!! 22(0' %' '%/;)1 0 %! 0%! % '

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Side af 43!"!# % &!'()! * &, -."!# Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub /// 0..(!#'# (#(..-! /// 0.#(!#/) (! #(!' 2 # "!#! /// 0)-(!) ) ( 00#( ' % 3 ) & ' /// 0!(!0)# (' ##(.-0 %(%

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)! (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1' #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere