INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr Rev. R05 / Oktober 2005

2 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG Standardudførelse GENEREL INFORMATION Anvendelse Begrænsninger Konstruktion Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m Driftsprincipper TEKNISKE DATA Tekniske specifikationer Typeskilt Målskitser Kapacitetstabel Sikkerhedsanordninger Lydniveau MONTERING Montering af DDM Transportafstande Demontering Tilslutning Betjening Driftstart Drift Driftstop Indstillinger FEJLSØGNING Fejl i transportsystem Maskinen giver fejlmeddelelse Logbog Statistik Input-Output Temperaturer VEDLIGEHOLDELSE Tømning af tørrebeholderen Rengøring af tørrebeholder og injektor Rengøring af luftudskiller Filtre Udskiftning af luftfiltre Slanger og pakninger REPARATION Udskiftning af styring Udskiftning af tørrevarmelegeme Udskiftning af affugtningsaggregat Udskiftning af kugler i ventilenhed Udskiftning af blæsere 46

3 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Udskiftning af net i luftudskiller Udskiftning af køler Udskiftning af kølerør Udskiftning af motor for skifteventil Udskiftning af regenereringsventil Udskiftning af printkort i niveaukontrol (Se også 8.2.2) Udskiftning af motor/gear for niveaukontrol (Se også 8.2.2) Udskiftning af kontaktor -8K5 eller -8K TILBEHØR Tilbehørsliste Montering af tilbehør 58 A EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 69 Bilag B DIAGRAM

4 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side LEVERINGSOMFANG 1.1 Standardudførelse DDM60-IV DDM120-IV DDM180-IV R2323_R01 Pos. Stk. Benævnelse LT. nr.: 1 1 Mask, DDM Rørsæt, for 1 mask. bestående af Spændebånd, 26-38mm Spændebånd, 32-44mm Slange, suge, ø38, antistatisk Slange, suge, ø32, antistatisk Luftudskiller DDM Transportrør, øvre, DDM Slangebånd (for holder, sugerør) Holder, sugerør (ikke vist) 1 Manual

5 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side GENEREL INFORMATION 2.1 Anvendelse DDM er en mobil tørlufttørrer, konstrueret til kontinuerlig tørring af frit flydende plastråmaterialer i granulatform. DDM leveres som standard med hjul og kan placeres ved siden af forarbejdningsmaskinen (-maskinerne), som skal forsynes med tørret råmateriale. DDM leveres som standard med automatisk tørluft-materialetransport til én forarbejdningsmaskine og kan desuden leveres med transportsystem til to forarbejdningsmaskiner. DDM er konstrueret til tørring af hygroskopiske og ikke hygroskopiske råmaterialer samt regenerat i temperaturområdet C med en afvigelse på +/- 2 C. DDM kan også leveres i en HT/LT (højtemperatur/lavtemperatur) udførelse, som kan tørre i temperaturområdet C. På grund af den meget nøjagtige temperaturstyring og en dugpunktstemperatur på bedre end -30 C kan restfugtigheder på mindre end 0,02% opnås. (HT/LT 0,002%). Se i øvrigt tilbehørsafsnit Begrænsninger Apparatet må ikke anvendes til andre formål end det angivne. Apparatet kan ikke anvendes til materialer i pulver- eller væskeform eller til levende væsner. For at kunne arbejde i kontinuerlig drift skal DDM udrustes med automatisk vakuumtransportør på låget. VIGTIGT! Indehaveren og/eller den person, der er ansvarlig for tilslutning og idriftsættelse af apparatet, skal sikre, at installation af apparatet sker i henhold til de i denne manual foreskrevne krav. Det skal samtidig sikres, at installationen er udført i henhold til sikkerhedsforskrifterne, og at den opfylder de lokale myndigheders krav. Apparatet må kun betjenes af en kvalificeret operatør i overensstemmelse med korrekte procedurer. Hvis apparatet betjenes af uautoriseret eller ukvalificeret personale og dette medfører skader, eller indehaveren lader tredjemand betjene apparatet på hans vegne, vil alle krav, der er omfattet af produktgarantien være at betragte som annulleret og ugyldige. Retten til at udføre ændringer i apparatets udformning er forbeholdt Labotek eller en af Labotek udpeget repræsentant, dette dog uden at Labotek påtager sig nogen ændringsforpligtelser, heller ikke for allerede leveret udstyr. Indholdet i denne manual er baseret på vor nuværende viden og har til formål at give en general information om produktet og dets anvendelse. Manualen giver ikke en videregående og specifik beskrivelse af produktets egenskaber eller dets forskellige anvendelsesområder.

6 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 5 Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder. 2.3 Konstruktion DDM (Desiccant Dryer Mobile) Den mobile tørlufttørrer DDM arbejder i et lukket kredsløb og er forsynet med to tørremiddelbeholdere (16)(17) til affugtning af luften før brug. Den ene tørremiddelbeholder vil altid være indkoblet i tørrekredsløbet, medens den anden vil være under regenerering eller i venteposition for indkobling i tørrekredsløbet. DDM arbejder efter adsorptionstørringsprincippet, hvilket betyder, at vandmolekylerne passerer et vandadsorberende stof (tørremidlet), som optager vandmolekylerne og under regenerering igen frigiver disse. Tørremidlet, der anvendes i DDM, kaldes molecularsive. Det har en stor overflade, som vandmolekylerne kan sætte sig fast på. Fjernelse af vandet fra tørremidlet sker ved opvarmning (regenerering). Hele adsorptions- og regenereringsprocessen sker uden kemisk omdannelse af tørremidlet, og tørremidlet har derfor lang levetid. Forringelsen af tørremidlet sker alene ved, at tørremidlets overflade tilsmudses af olie, additiver, støv m.m. Derfor er tørremidlet i DDM beskyttet af et effektivt støvfilter, der nemt kan vedligeholdes, renses og skiftes. Pos. Beskrivelse (1) Tørrebeholder med volumen 60, 120 eller 180 liter (2) Mikroprocessorstyring (3) Automatisk transportsystem for tørret råmateriale, bestående af injektor (3), transportrør (26) og luftudskiller (5) (6) Affugtningsaggregat med to tørremiddelbeholdere R1059

7 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 6 Nem betjening På styringens funktionstaster er benyttet internationale, letforståelige standardsymboler. Vedligeholdelsesstederne er let tilgængelige. Kompakt konstruktion Bundrammen bruges både som køleramme og bærende element. En enkel og kompakt ventilenhed sikrer økonomisk drift og en stabil tørreproces. Sikkerhed For at undgå utilsigtet justering af tørretemperaturen under tørreprocessen, kan mikroprocessorstyringen låses elektronisk med en kode. DDM er udstyret med overtemperaturalarmsystem, der i tilfælde af overtemperatur straks standser maskinen og giver alarm. Alarmlampe kan leveres som tilbehør (se tilbehørsliste). En undertemperaturalarm udløses, hvis tørretemperaturen er lavere end den indstillede værdi med utilstrækkelig tørreeffekt til følge. Driftssikkerhed En microprocessorstyret kabinetkøler sikrer styringen mod overophedning (starter ved ca. 50 C i styreskabet). Tilpasning til individuelle behov Med et i mikroprocessorstyringen indbygget ur kan opstart af tørreprocessen forudindstilles. Endvidere er DDM forberedt for en række forskellige tilbehørsdele, der løbende udvides i takt med de stigende - og vidt forskellige - krav, DDM stilles overfor. Se afsnit Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m. EN / IEC IEC AT - Anvisning nr Direktiv nr. 73/23/EØF (lavspændingsdirektivet) Direktiv nr. 89/336/EØF ændret ved direktiv nr. 92/31/EØF (EMC-direktivet) Direktiv nr. 89/392/EØF ændret ved direktiv nr. 91/368/EØF (maskindirektivet). 2.5 Driftsprincipper Tørring (Fig. R1059, afsnit 2.5.2) Tørreluften cirkuleres i et lukket kredsløb ved hjælp af tørluftblæseren (7). I en af de to tørremiddelbeholdere (8) eller (9) tørres luften, og dugpunktstemperaturen sænkes til ca. -30 C. Ved hjælp af tørluftvarmelegemet (10) opvarmes tørreluften til den ønskede tørretemperatur, før den via luftfordeleren (189) effektivt fordeles i tørrebeholderen (1). Efter at tørreluften har opvarmet råmaterialet og omdannet fugten til vanddampe, returneres denne via støvfilteret (11) til blæseren (7). Den fugtige luft afkøles i maskinens bundramme (12), umiddelbart før den sendes igennem en af tørremiddelbeholderne (8) eller (9), hvor fugten opsuges. På HT/LT modeller afkøles luften i køleren (13).

8 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Regenerering DDM har 2 tørremiddelbeholdere (8) og (9) med molecularsieve til affugtning af tørreluften, hvoraf den ene af beholderne altid er indkoblet i tørrekredsløbet, mens den anden enten regenereres i regenereringskredsløbet eller, som fuldt regenereret, er i stand-by. Regenereringen sker, ved at varm luft passerer gennem tørremiddelbeholderen (8) eller (9). Regenereringsblæseren (14) suger omgivende luft via indsugningsfilteret (15) til regenereringsvarmelegemet (16) eller (17), hvor luftens temperatur hæves til ca. 240 C. Den i tørremiddelbeholderen adsorberede fugt fordampes og drives som vanddamp ud i den omgivende luft. I den sidste del af regenereringscyklussen udkobles regenereringsvarmelegemet (16) eller (17), og idet regenereringsventilen (18) skifter, recirkuleres luften i et lukket kredsløb. Dette gøres for at nedkøle tørremidlet via en køleramme (19) og opnå at sænke dugpunktstemperaturen til ca. -30 C. På HT/LT-modellerne er kølerammen (19) vandkølet. På både til- og afgangen for tørremiddelbeholderne (8) og (9) er monteret automatiske, dobbeltvirkende ventilenheder (20) og (21), som sikrer, at den ene tørremiddelbeholder altid er indkoblet i tørrekredsløbet, og den anden i regenereringskredsløbet. Tørremiddelbeholderne skifter for hver 90 min. Den nødvendige tid til regenerering af en tørremiddelbeholder afhænger af den mængde fugtighed, der er optaget, og styres af en termostat: Regenereringsføleren (22), monteret på regenereringskredsløbet afgangsrør. R Transport I takt med forarbejdningsmaskinens forbrug transporteres råmateriale automatisk op i maskintragten, idet en del af tørreluften fra blæseren (7) ledes uden om til injektoren (3), hvor det tørrede råmateriale ved hjælp af injektorvirkningen suges ud af tørrebeholderen. Injektoren er justerbar og kan indstilles i overensstemmelse med granulatets form og stør-

9 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 8 relse. Den er således designet til også at transportere de fleste typer regenerat. Fra injektoren (3) blæses råmaterialet til luftudskilleren (5), som enten placeres i maskintragten eller monteres ved hjælp af speciel mellemflange direkte på forarbejdningsmaskinens snekkeåbning. Transporten af råmateriale startes ved at åbne skydespjældet (23) monteret i luftudskilleren, så hullet i spjældet ikke kan ses, hvorved der åbnes for passage af transportluft fra materialeslangen (24) til returluftslangen (25). Transporten stopper automatisk, når der er fyldt op med råmateriale, og der blokeres for passage af transportluft mellem (24) og (25).

10 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side TEKNISKE DATA 3.1 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer DDM 60-III DDM 120-III DDM 180-III Tilslutningsstrøm 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V Installeret effekt [kw] 8,6/9,0 9,0/9,3 9,0/9,5 Blæsermotor, tørring: 3-faset 50/60 Hz [kw] 1,1/1,4 1,5/1,9 1,5/1,9 Luftmængde m³/h 50/60 Hz 36/43 100/ /120 Vandsøjle mm 1400/ / /2880 Blæsermotor, regenerering: 3-faset 50/60 Hz [kw] 0,37/0,44 0,37/0,44 0,37/0,44 Dugpunkt [ C] Varmelegeme tørring [kw] 2,5/2,5 3,5/3,5 3,5/3,5 Varmelegeme regenerering [kw] 2x3,5/3,5 2x3,5/3,5 2x3,5/3,5 Effektforbrug [kw] 1,8-2,4 2,0-2,6 3,5-4,5 Lydniveau, [db (A)] Råmaterialebeholder Kapacitet [l] Transportslange, indvendig diameter [mm] Transportslange, længde [m] 2,5 2,5 3,5 Returslange, indvendig diameter [mm] Returslange, længde [m] Luftudskiller [stk.] Tilslutningskabel [m] Nettovægt [kg] Forsendelsesvægt [kg] Forsendelsesmål [mm] 1200x800x x800x x800x2120 Forsendelsesvolumen [m³] 1,63 1,63 2,04 Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes. 3.2 Typeskilt Serienummeret består af en kode (A) (B), et typenummer (C) og et løbenummer (D). Se figur R2318_R01 A) Beskriver årstallet for hvornår maskinen er produceret. Eks. 03 = 2003

11 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 10 B) Det første bogstav beskriver maskinens kendetegn. S Standard apparater. K Speciel udførelse af kundeønske L Lavtemperatur udgave (under 60 C) H Højtemperatur udgave (over 140 C) Andet bogstav angiver maskinindex, d.v.s. den aktuelle version. Ved mærkning af El-styringer gælder følgende betydning af de to bogstaver: EX = Speciel mærkning for separat styring. ES = Speciel mærkning for erstatningsstyring. Skitse R2318_R00 C) Typenummeret består af tre cifre, der karakteriserer maskintypen: DDM 60-IV 660 DDM 120-IV 570 DDM 180-IV 680 D) Løbenummeret er et firecifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer.

12 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Målskitser R1061_R01

13 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Kapacitetstabel Råmateriale Anbefalet tørretid i timer Anbefalet tørretemp. C Tørrekapacitet kg/h ved litervægt 0.6 DDM 60-IV DDM 120- IV DDM 180- IV ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol PA Polyamid 6/6.6/ PA Polyamid 11/ PBTP Polybutylenterephtalat PC Polycarbonat PE Polyethylen PE Polyethylen, sort PEC Polyestercarbonat PEEK Polyetheretherketon PEI Polyetherimid PET Polyethylenterephtalat PETG Polyethylenterephtala-glykol PETP Thermoplastik polyester PI Polyimid PMMA Methylmethylmethacrylat POM Polyacetal PP Polypropylen PPO Polyphenylenoxid PPS Polyphenylensulfid PPSU Polyethersulfon PS Polystyrol PSU Polysylfon PUR Polyurethan PVC Polyvinylklorid SAN Styrol Acrylnitril SB Styrolbutadien (PS slagfast) TPE Termoplastisk elastomer TPR Termoplastisk gummi Det anbefales altid at spørge den pågældende råvareleverandør til råds angående tørretid og tørretemperatur for et materiale, hvilket også gælder for ikke anførte materialer. Ved tørretemperaturer over 140 C eller under 60 C kan kun HT/LT udgaver benyttes. Værdierne i ovenstående kapacitetstabel er vejledende og baseret på tørring af de enkelte materialer ned til en restfugtighed på 0,02%, dog varierende alt efter materialetype. Kapaciteterne er baseret på en generel litervægt på 0,6 med undtagelse af PE og PETG, hvor litervægte på henholdsvis 0,55 og 0,85 danner basis. Det oprindelige fugtindhold i materialet samt eventuelle tilsatsmidler kan forlænge tørretiden og dermed reducere de angivne kapaciteter.

14 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Sikkerhedsanordninger Der er 3 brandsikringer (bimetal termistorer) på maskinen. 2 brandsikringer på affugtningsaggregatet og 1 på varmelegemerøret for tørreluft. Som ekstra tilbehør kan der yderligere leveres en separat overtemperatursikring. Se afsnit 8.0. Advarsel Afgangsrøret X for regenereringsluften må ikke blokeres eller forsynes med slange eller rør for bortledning af regenereringsluften, da dette kan afstedkomme overophedning af apparatet pga. modstand i slange eller rør. Se afsnit Lydniveau R1596_R01 Lydniveau db (A) i henhold til DS/ISO 3746: DDM60-IV DDM120-IV DDM180-IV

15 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side MONTERING 4.1 Montering af DDM 1. Kontroller, at det leverede DDM-tørreapparats spænding og frekvens er i overensstemmelse med den installerede spænding og frekvens. Spænding og frekvens kan læses på typeskiltet på siden af DDM tørreren. 2. Tørreapparatet er leveret med standard forsyningskabel på 3 m, som monteres med godkendte stik (indgår ikke i Labotek levering). 3. Monter transportrøret (26). 4. Monter materialeslange (24) på transportrøret (26). 5. Monter returluftslange (25) på patronfilter (11). 6. Monter dernæst luftudskilleren (5) på slangerne (24) og (25), således at materialeslangen er monteret på slangestudsen i midten (32 mm). 7. Monter luftudskilleren (5) i maskintragt eller specialflange. 8. For at sikre effektiv transport af tørret råmateriale til forarbejdningsmaskinen, skal DDM tørrerens øverste del af materialerøret være placeret højere end materialerørets luftudskiller, således at den fleksible slange har et jævnt fald til for eksempel forarbejdningsmaskinens maskintragt. 9. For yderligere montering af diverse tilbehørsdele, se afsnit Forbindelse til udsugningsanlæg Forbindelse til udsugningsanlæg kan lade sig gøre under forudsætning af, at dette altid er i drift, at forbindelsen ikke er under Ø 62 mm, samt at udsugningsanlæggets kapacitet ikke er under 100 m³/h med 20 mm vandsøjle pr. tilsluttet DDM.

16 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 15 R1064_R Transportafstande DDM bør placeres umiddelbart ved siden af forarbejdningsmaskinen (maskinerne) i en afstand af 2 til 3 m. Alternativt kan DDM anvendes til tørring af råmaterialer til flere forarbejdningsmaskiner og flyttes rundt efter behov. Se opstillingsskitser, R1064, afsnit Demontering 1. Sluk for hovedafbryder 2. Tag stikket ud 3. Afmonter evt. kølevandsslanger 4. Afmonter luftudskiller fra produktionsmaskine. 4.4 Tilslutning 1. DDM placeres umiddelbart i nærheden af den forarbejdningsmaskine, som skal forsynes med tørret råmateriale. 2. Tilslut maskinen til el-installationen. 3. Såfremt DDM er leveret som LT/HT model, vil den være forsynet med køler, som kræver vandtilslutning. Vandtilgang (27) og vandafgang (28) (1/2 RG). Max. tryk: 6 bar. Vandmængde: 250 l/h

17 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 16 Kølevandstemperatur ind/ud: 15/40 C R Anbring luftudskilleren (5) på produktionsmaskinen, fx i tilslutningsflangen (29). R1064, afsnit Betjening Når maskinen tændes på hovedafbryderen, vil den i de første 10 sek. vise et startbillede med information om programversion. Betjeningen er opbygget som et menusystem, hvor der er genveje til de mest basale funktioner som indstilling af tørretemperatur, tørretid og start/stop for tørring. En komplet oversigt over menusystemet findes i afsnit Alle indstillinger huskes i en permanent hukommelse. Der skal derfor kun ændres parametre, når der skiftes materiale. Tørretemperatur og tørretid vises altid i displayet. Værdierne ændres ved at trykke på ur- (-UR-) eller termometersymbolet (-Termometer-) og værdien ændres med piletasterne. Når der trykkes -ENTER- gemmes værdien, og der returneres til normal visning. Sluk aldrig maskinen på hovedafbryderen før den er nedkølet, da dette kan føre til udløsning af den indbyggede sikkerhedstermostat. Sluk altid først maskinen på knappen -DRIFT ON/OFF-. Efter afsluttet regenerering og nedkøling med afkølingsfasen via styringen, kan maskinen slukkes på hovedafbryderen. Stop via -DRIFT ON/OFF- sikrer at maskinen kan færdiggøre igangværende regenerering, og dermed at en efterfølgende driftsstart bliver optimal Betjeningspanel Maskinen betjenes via nedenstående tastatur med et fire liniers display.

18 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 17 esc Beskrivelse af knappernes funktion: Funktionsbeskrivelse Se endvidere kapitel Tænd/sluk knap (-DRIFT-ON/OFF-): Ved tryk på denne, skiftes der mellem drift on og drift off. I displayet vises om maskinen er tændt eller slukket. Ur knap (-UR-): Ved kort tryk på denne kan tørretiden indstilles. Når den indstillede tørretid er nået giver maskinen alarm. Hvis man ikke ønsker alarm, indstilles tørretiden til nul. Et langt tryk låser/låser op for indstilling af maskinen (se afsn ) Termometer knap (-TERMOMETER-): Ved tryk på denne kan tørretemperaturen indstilles. Temperaturen kan indstilles i intervallet 60 til 140 grader. Menu knap (-MENU-): Har to funktioner. Kortvarigt tryk giver adgang til kvikmenuen, hvorfra transportsystemet kan styres. Ved langt tryk fås adgang til menusystemet. Hvis man ønsker at forlade menusystemet, trykkes der på -MENU- knappen igen. Ligeledes vil menusystemet forlades efter et stykke tid uden betjening. Ved normal visning vil tryk på -PIL OP-, vise driftstatistik. Endnu en -PIL OPviser status på ind- og udgange. esc -ESC--knap (-ESC-): I menusystemet hoppes et niveau baglæns ved tryk. Hvis en værdi er ved at blive ændret fortrydes ændringen ved at trykke -ESC-. Når

19 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 18 hovedmenuen vises, vil tryk på -ESC- tasten skifte til logbogen. Se kapitlet hændelseslog for yderligere informationer. -ENTER-: Denne tast har 2 funktioner 1. Vælger menupunkt 2. bekræfter ændring af værdi. Piletaster benyttes sammen med -ENTER- og -ESC-, til at navigere i menusystemet. Ændrer dataværdier. Hvis knappen holdes nedtrykket i længere tid sker ændringen hurtigt. Display Displayet viser normalt maskinens aktuelle tilstand som beskrevet nedenfor. Linie 1: Klokkeslet og fejlmeddelelser Linie 2: Tilstand. fx. Regenerering, Tørring, Timer: man 06:00 Linie 3: Indstillet tørretemperatur Linie 4: Materialetørretid Indstilling af materialetørretid Ved kort tryk på -UR- kan materialetørretiden indstilles med piletasterne i området 0 til 1440 minutter. Når der trykkes på -ENTER--tasten gemmes værdien, og der returneres til normal visning. Indtastning kan fortrydes ved tryk på -ESC--tasten. Tørretidstimeren begynder at tælle fra 0, når maskinen påbegynder den første tørring efter, der er blevet tændt for maskinen. Når den indstillede tid er nået, gives der alarm i display og med eventuelt tilsluttet alarmblink. Alarmen kvitteres ved tryk på -ENTER--tasten Indstilling af tørretemperatur Ved kort tryk på -TERMOMETER-tasten kan tørretemperaturen indstilles med piletasterne i området 60 til 140 C. En indbygget PI-regulator sikrer, at den indstillede temperatur holdes konstant. Når maskinen skifter tørremiddelbeholder og under transport til DH beholder kan der kortvarigt forekomme oversving i temperaturen. Hvis der under tørring indstilles en temperatur lavere end den aktuelle, vil maskinen stoppe. Herved sikres materialet mod for høje temperaturer. Temperaturvisning Temperaturen vises normalt i ºCelcius. Temperaturen kan vises i Fahrenheit ved at trykke Menu; tørrer; temperatur og vælge enten Celcius eller Fahrenheit. I Fahrenheit er temperaturområdet 140ºF til 284ºF Tænd / sluk Når der tændes på hovedafbryderen, vises et startbillede med oplysning om versionsnummer. Når startbilledet er forsvundet, kan tørring startes (driftstilstand drift on) ved tryk på -DRIFT ON/OFF-. I displayets anden linie vises: Tændt

20 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 19 Når maskinen tørrer, vil et tryk på -DRIFT ON/OFF- knappen bringe maskinen i en nedkølingsfase. Når alle temperaturer har nået et sikkert niveau, afbrydes for luftblæseren. Hvis en regenerering er igang, gøres denne færdig, inden maskinen går over i drift off tilstand Materialetransport Maskinen har indbygget mulighed for at styre materialetransport til DH-beholderen. Transportsystemet kan via menuen tændes og slukkes uafhængigt af driftstilstanden for tørreren. Herved er det muligt at fylde en DH-beholder, selv om tørreren er i drift off tilstanden. Når maskinen tændes på hovedafbrydereen, husker den tilstanden for transportsystemet fra den blev slukket. Ratio-Selector (option) Styringen er forberedt til at styre en Ratio-Selector som kan placeres på transport til DHbeholder (se også 8.2.7). Ratio-Selectoren behøver derfor ingen selvstændig styring. Hvis Ratio-Selectoren er installeret, vil indstilling af Ratio-Selectoren ligge i menuen transport; til tørrehebolder ;ratio selector. Herfra kan forholdet stilles og ratio selectoren kan tændes/slukkes (se også afsn ). Ved transport, opdeles transporttiden i to faser. I første fase transporteres nyvare (fra spor 1, fig b), og i anden fase transporteres regranulat (fra spor 2). F.eks. hvis transporttid er 10 s. og forhold er 30%, vil der for hver transportcyklus før blive transporteret nyvare i 3 s. og regranulat i 7 s. Hvis mix anvendes vil transportcyklussen først blive opdelt i et antal (angivet i mix) delintervaller med samme længde. Hver af disse delintervaller opdeles i nyvare og regranulat faser. På denne måde kan man opnå en bedre blanding af de to materialer. Sæt mix til 1 for normal funktion og forøg mix for at opnå bedre blanding. Bemærk at transportkapaciteten vil falde med stigende antal mix. Eksempel: transporttid 20 s 20 s forhold 70 % 70 % mix 1 2 Transporttid Nyvare 14 s 7 s Regranulat 6 s 3 s Nyvare 7 s Regranulat 3 s Indstillinger for Ratio-Selector tilstand: Vælger om ratio-selectoren skal være aktiv. forhold : Indstiller forholdet mellem nyvare og regranulat, i intervallet 0-100% mix: Antallet af mix, der skal udføres for hver transportcyklus (1-100) Indstillinger for transport til DH beholder I menuen transport; til tørrebeholder kan parametre for transport til DH-beholderen indstilles: transporttid: sekunder.

21 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 20 blow back før: blow back efter: 0-20 sekunder sekunder Blow back (renblæsning) før og efter transport: Den tid blæseren skal blæse luft den modsatte retning, for at rense filteret. Ved ikke-støvfrie materialer er det normalt nok at anvende renblæsning efter. transport signal: vælger om materialetransport skal aktiveres af Øvre, midter eller nedre niveaukontrol efterløbstid: angiver den tid som transportmotoren skal have til at stoppe, før motorretning ændres. Fabriksindstillingen på 10 s. er anvendelig både for PGT 4 og PGT 61. Der kan tilsluttes op til 4 niveaukontroller, hvorraf 3 benyttes til niveaukontrol i forbindelse med transport til DH beholder. Den sidste benyttes udelukkende til alarm, som fremkommer i displayet (beholder niveau lavt) og på alarmlampe (option). Normalt er der kun én niveaukontrol monteret (øvre niveau), ekstra niveaukontroller er option. Start/stop af transport til DH beholder styres via kvikmenuen (se afsn ) Kvikmenu. Ved kortvarigt tryk på -MENU-, aktiveres kvikmenuen (se nedenstående figur ), som giver nem adgang til transportsystemets funktioner. Transport til DH < Markøren < angiver det aktuelle menupunkt, og kan flyttes op og ned med piletasterne. Lige til venstre for markøren er der et symbol, som angiver om menupunktet er aktivt eller inaktivt. Indstillingen ændres ved at taste enter Transport til DH Transport til beholder er slået fra (der vil ikke blive transportert materiale til beholder). Transport til beholder er slået til Password Det er muligt via en kode at beskytte styringen mod uautoriseret ændring af indstillinger. Når maskinen er låst, er det kun muligt at tænde/slukke for tørreren og tænde/slukke for transport til DH beholder; alle andre indstillinger vil være spærret.

22 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 21 Aktivering og dekativering af nøglefunktion. Nøglefunktionen er fra fabrikken deaktiveret. For at aktivere nøglefunktionen skal man vælge sig en fire-ciffret kode. Denne kode indtastes i menuen kode. Nu er nøglefunktionen aktiveret, og styringen skal låses op for at foretage ændringer indstillingerne (se afsnittet Brug af nøglefuntion nedenfor). Hvis man ønsker at deaktivere nøglefunktionen indtastes 0000 i menuen kode. Herefter vil det ikke længere være nødvendigt at indtaste en kode for at ændre i indstillingerne. Brug af nøglefunktion Når nøglefunktionen er aktiveret, skal maskinen låses op for at man kan få adgang til at ændre indstillingerne. En stjerne (*) i øverste venstre hjørne af displayet indikerer om maskinen er låst. Maskinen låses op ved et langt tryk på -UR-, efterfulgt af indtastning af koden. Når koden er indtastet, forlades lås op skærmen med -ESC-. Nu er styringen låst op, og man kan ændre instillingerne. Styringen låses automatisk igen efter 2 minutter i oversigtsbilledet uden tryk på tasterne. Ønsker man at låse maskinen manuelt gives et langt tryk på -UR-, indtil stjernen fremkommer øverst til venstre i displayet. Hvis koden glemmes I tilfælde af at koden glemmes, kan koden 9137 anvendes Timerfunktion Dato/Tid: Styringen har et indbygget ur, der viser ugedag, dato og klokkeslet i displayets 1. linie, som står i denne rækkefølge ugedag (3 bogstaver), dato (dag/måned/år) og tid (timer:minutter). Uret kan stilles i menuen urfunktioner; stil ur Start-ur: I menuen urfunktioner; start-ur kan maskinen sættes til at tænde på et forudbestemt tidspunkt på udvalgte ugedage. I menuen urfunktioner; start-ur; tidspunkt vælges klokkeslæt for start. I menuen urfunktioner; start-ur; ugedag vælges hvilke dage maskinen skal tænde automatisk. Piletaster skifter mellem til (forbogstavet for ugedagen vises) og fra (vises med _ ) på en ugedag. -ENTER- gemmer valget for ugedagen og springer til næste ugedag. I menuen urfunktioner; start-ur; tilstand vælges om starturet skal være aktivt. Når starturet er aktivt vises dette i displayet under drift off med angivelse ugedag og tidspunkt for næste start. Se nedenstående billede. Eksempel: tor 23/05/02 12:20 Timer fre 06:30 Dry temp set 60 C Drying time 00:00 1. Maskinen skal starte mandag til fredag klokken 06:30

23 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Vælg menuen urfunktioner; start-ur; starttidspunkt. 3. Med piletasterne indstilles timetallet 4. Tast -ENTER- 5. Med piletasterne indstilles minutter. 6. Tast -ENTER- 7. Tilbage med -ESC- 8. -PIL NED- og -ENTER- for at komme til menupunktet ugedag 9. Brug piletaster indtil der står M på første plads og tryk -ENTER- 10. Brug piletaster indtil der står T på anden plads og tryk -ENTER- 11. Gentag til og med fredag 12. Indstil lørdag og søndag på samme vis så der står _ 13. Se nedenstående billede Menu Man MTOTF Tilbage med -ESC PIL NED- og -ENTER- for at komme til menupunktet tilstand 16. Med piletaster vælges tilstanden tændt. 17. Tryk -ENTER- Indstilles timeren til mere end 90 minutter frem i tiden fra indtastningstidspunktet, vil tørreprocessen automatisk starte med en regenereringscyklus. Regenereringen starter 90 min. før det indstillede starttidspunkt for tørring. Uafhængig af regenereringsforløbet startes tørring altid på det programmerede starttidspunkt.

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-III

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-III A B 10 9 7 6 3 1 2 8 4 5 INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer -III Serienr..... 986080 ISO 08.01.02.16.DK Rev. August 2000 Rev. August 2000 Mobil Tørlufttørrer Side 1 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 2.0 GENEREL

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere