Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan"

Transkript

1 Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af Skagens nordøstlige del Forslag juni 2015

2 Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Frederikshavn Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2015 Titel: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separering af Skagens nordøstlige del Tekst og layout: Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning A/S Kort og grafik: Tryk: Oplag: Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Teknisk Forvaltning 1 eksemplar Vedtaget:??.??

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BEHANDLING OG VEDTAGELSE BAGGRUND LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Strandbeskyttelse, naturbeskyttelse og fredning Kommuneplan Lokalplan Vandplan Klimatilpasningsplan NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR Spildevandsplan Ændringer som følge af nærværende tillæg Udledninger fra regnbetingede udløb Planlagte spildevandstekniske anlæg AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER ØKONOMI OG TIDSPLAN BILAGFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Oplandsskemaer for kloakoplande Udløbsskemaer for regnbetingede udløb Berørte matrikler Miljøvurdering TEGNINGSFORTEGNELSE T.01 Spildevandsplankort for tillæg nr. 1 vedr. separering af Skagens nordøstlige del, 1:

4 FORORD Nærværende spildevandsplantillæg nr. 1 til Frederikhavn Kommunes Spildevandsplan vedrører separering af Skagens nordøstlige del. Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for et afgrænset område i Skagens nordøstlige del fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet fra de nye separatkloakerede områder udledes til et nyt regnvandsudløb i Skagen havns østligste havnebassin (Østbassin 2) ved Coastervej. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag 4. BEHANDLING OG VEDTAGELSE I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til Spildevandsplan offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring. Spildevandsplantillæg nr. 1 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside ( I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet til orientering. Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager stilling til om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det vedtagne tillæg til det relevante miljøcenter. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 stk. 4. Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn 4

5 1 BAGGRUND I den nordøstlige del af Skagen by ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune at påbegynde en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.: I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer. Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet man erstatter aflastninger af opspædt spildevand fra overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus. Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i separate systemer. Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet. Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. Der har været overvejet flere alternative muligheder for afledning af regnvand fra det fremtidige separatkloakerede område herunder udledning til Hvidegrøften eller Sønderstrand. Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne, er der valgt et udledningspunkt i havnebassinet og en ledningsføring, der begrænser påvirkningen af områderne. Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune skitseret et projekt for separering og udledning af regnvand se tegningsbilag T.01. Projektet omfatter: Etablering af et nyt udløb i Skagen havns østligste havnebassin (Østbassin 2) ved Coastervej (SK18RU01) udføres år Etablering af et nyt regnvandssystem incl. pumpestation mellem det nye udløb i havnebassinet og Skarpæsvej udføres år (evt. 2019). Etablering af en ny spildevandsledning incl. pumpestation mellem Skarpæsvej og Skagen Renseanlæg udføres år (evt. 2019). Separering af oplandet til overløbsbygværket på Præstevænget (SK26FU01), som har udledning til Fyrgrøften, og efterfølgende nedlægning af overløbet udføres år 2019 og ca. 10 år frem. Separering af det øvrige opland til det nye regnvandsudløb i havnebassinet, og nedlægning af overløbsbygværket på Østre Strandvej/Ole Svendsensvej (SK19FU01), som har udledning til havnebassinet udføres efter nedlægning af overløbet på Præstevænget. Området, der skal separeres, omfatter samlet set et ca. 89 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01. Området anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. Forsyningen har drøftet etableringen af det nye udløb med Skagen Havn, som stiller sig positivt overfor dette, og der pågår derfor drøftelser om de nærmere betingelser for etableringen. 5

6 Der pågår p.t. en dialog mellem borgere, kommune og forsyning vedr. regnvandsafledningen i området nord for de fælleskloakerede oplande, som er omfattet af dette tillæg. Dette tillæg tager ikke stilling til regnvandsafledningen nord for området. (Slettes i den færdige version) 6

7 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 2.1 LOVGIVNING Nærværende tillæg til Spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ifølge Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser, vejledninger og planer: Love: o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven). o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven). o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). o Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Bekendtgørelser: o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11. december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen). Vejledninger: o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, VEJ nr af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr af 1. januar o Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr af 12. marts o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr af 18. juni Planer: o Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. 7

8 3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan gælder følgende: o o o o o o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 5. Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilsluttet spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens 8. Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem. Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: Miljøbeskyttelseslovens 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændringer ved tilsluttede anlæg. Et påbud efter lovens 30 skal altid varsles efter lovens 75. Modtageren af påbuddet bør opfordres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning. Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området. 8

9 4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Ifølge Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og regional planlægning på området. 4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING AFSKÆRENDE REGNVANDSLEDNING MELLEM HAVNEBASSINET OG HVIDEFYRVEJ: Der har været overvejet flere alternative muligheder for afledning af regnvand fra det fremtidige separatkloakerede område herunder udledning til Hvidegrøften eller Sønderstrand. Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne er der valgt et udledningspunkt i havnebassinet og en ledningsføring, der begrænser påvirkningen af områderne. Det nye regnvandssystem mellem det nye udløb i havnebassinet og Hvidefyrvej er delvist placeret på arealer, som er omfattet af Strandbeskyttelseslinjen, Naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet hede og overdrev) og fredningen af Skagen Gren samt Sønderstrand. Der berøres ikke nogen EFfuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder, Ramsarområder eller natur- og vildtreservater. Arealerne, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, er beliggende øst for bebyggelserne på Fyrstuevej/syd for Fyrvej samt syd og øst for Østre Strandvej. De naturbeskyttede arealer findes øst for bebyggelserne på Fyrstuevej/syd for Fyrvej samt syd og øst for Østre Strandvej. De fredede arealer er beliggende øst for Bøjlevejen og Hvidefyrvej, øst for bebyggelserne på Fyrstuevej samt syd og øst for Østre Strandvej. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan opnås en dispensation for strandbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelsen samt fredningerne. Der pågår således en dialog mellem myndighederne og Forsyningen om muligheder og betingelser herfor. AFSKÆRENDE SPILDEVANDSLEDNING MELLEM HVIDEFYRVEJ OG SKAGEN RENSEAN- LÆG: Det nye afskærende spildevandssystem placeres så vidt muligt i vejarealet langs Bøjlevejen og Butterstien for at begrænse påvirkningen af beskyttede og fredede arealer. Det nye spildevandssystem berører arealer, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet hede og mose), EF-habitatområdet Skagens Gren og Skagerrak samt fredningen af Skagen Gren. Der berøres ikke nogen EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder eller natur- og vildtreservater. De naturbeskyttede områder findes langs Butterstien og Bøjlevejen. De fredede arealer er beliggende øst for Bøjlevejen og Hvidefyrvej. EF-habitatområdet er beliggende øst for Bøjlevejen. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan opnås en dispensation for naturbeskyttelsen, fredningen samt EF-habitatområdet. Der pågår således en dialog mellem myndighederne og Forsyningen om muligheder og betingelser herfor. 4.2 KOMMUNEPLAN 2015 Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 9

10 4.3 LOKALPLAN Dele af områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med disse. 4.4 VANDPLAN Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en god tilstand i vandområder med udgangen af Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af den nye regnvandsudledning til havnebassinet. 4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014 I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. I tilknytning til klimatilpasningsplanen er der udført beregninger af havstigninger ved en statistisk 50-års hændelse. På nedenstående figur ses de beregnede oversvømmelser i Skagens nordøstlige del ved en statistisk 50-års hændelse. De lyseblå områder angiver oversvømmelser til kote +1,75 meter over havet. 10

11 Figur: Kortudsnit af beregnede havstigninger i Skagens nordøstlige del ved en statistisk 50-års hændelse (kilde: Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014). Da en del af områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er med i klimatilpasningsplanen, vil det nye regnvandssystem blive etableret med særlige foranstaltninger til klimasikring. Foranstaltningerne består dels i, at regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet, og dels i sikring mod tilbageløb i regnvandssystemet fra havnebassinet. Sikringen mod tilbageløb i de nordlige dele af området etableres ved en ny regnvandspumpestation på Hvidefyrvej. Regnvandssystemet indrettes således, at der kan etableres en regnvandspumpestation ved Auktionsvej/Coastervej/Østre Strandvej til klimasikring af de sydlige dele af området. 11

12 5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og regnvand i området. 5.1 SPILDEVANDSPLAN I den nordøstlige del af Skagen syd for Hvidegrøften og øst for Nedre Mosevej er kloaksystemet hovedsageligt etableret som fælleskloak, hvor regn- og spildevand afledes i samme system. Kloakeringsprincippet for disse områder vil med dette tillæg blive ændret til fremtidig separatkloak, hvor regn- og spildevand af ledes i hvert sit system. I Spildevandsplan er kloakoplandene SK11, en del af SK15, SK16 (fællesprivat), SK17, SK18, SK19, SK24, en del af SK25, SK26, SK27, SK30, SK71 (fællesprivat) og SK97 alle eksisterende fælleskloakerede oplande, hvor regn- og spildevand afledes i samme system via overløbsbygværkerne SK26FU01 (ved Præstevænget), SK19FU01 (ved Østre Strandvej/Ole Svendsensvej), SK01FU01 (ved Vestre havn) eller SK06FU01 (ved Ankermedet) til Skagen Renseanlæg. I Spildevandsplan var der planlagt en ændring af kloakeringsprincippet i kloakoplandene SK24, SK30 og SK97 til separatkloak. Regnvand skulle udledes ved hhv. det eksisterende regnvandsudløb SK29RU01 til Hvide Grøften, et nyt regnvandsudløb SK30RU01 til Kattegat og via det eksisterende fællessystem og overløbsbygværk SK01FU01 til Skagen Renseanlæg. I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan for de kloakoplande, som berøres af dette tillæg. 12

13 5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakoplande fra fælleskloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur. AFLEDNING AF REGNVAND Regnvand fra kloakoplandene vil blive afledt til et nyt separat regnvandsudløb SK18RU01 i Skagen Havn (Østbassin 2) ved Coastervej via et nyt afskærende regnvandssystem mellem Hvidefyrvej og havnebassinet. Regnvandet fra kloakopland SK11, SK17, SK24, SK26, SK27 og SK30 vil blive afledt til det nye regnvandsudløb via en ny regnvandspumpestation ved Hvidefyrvej (SK30RP01). Pumpestationen fungerer samtidigt som klimasikring af regnvandssystemet i kloakoplandene, idet der etableres sikring mod tilbageløb af vand fra havnebassinet. Regnvandet fra kloakopland SK16, SK18, SK19, SK71 og SK97 vil blive afledt til det nye regnvandsudløb via en ny regnvandspumpestation i området ved Østre Strandvej/Auktionsvej/Coastervej (SK20RP01). Pumpestationen fungerer samtidigt som klimasikring af regnvandssystemet i kloakoplandene, idet der etableres sikring mod tilbageløb af vand fra havnebassinet. Regnvandet fra kloakoplandene tilsluttes det nye regnvandsudløb i takt med at anlægsarbejdet med udskiftning af det gamle kloaksystem gennemføres. I nedenstående figur ses den planlagte placering af den nye afskærende regnvandsledning mellem pumpestationen på Hvidefyrvej og udløbet i havnebassinet. Desuden ses de områder, hvor kloakeringsprincippet ændres samt de planlagte spildevandspumpestationer i området. I bilag 1 ses de nye data for de kloakoplande, som berøres af dette tillæg. 13

14 AFLEDNING AF SPILDEVAND Spildevandet fra kloakoplandene vil blive afledt til Skagen Renseanlæg via et nyt afskærende spildevandssystem mellem Hvidefyrvej og Skagen renseanlæg. Der etableres en række nye spildevandspumpestationer i området, og spildevandet samles i en større spildevandspumpestation ved Hvidefyrvej (SK30SP01). Spildevandet fra kloakoplandene tilsluttes det nye afskærende spildevandssystem i takt med at anlægsarbejdet med udskiftning af det gamle kloaksystem gennemføres. I nedenstående figur ses den planlagte placering af den nye afskærende spildevandsledning mellem pumpestationen på Hvidefyrvej og renseanlægget. 5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB SPILDEVANDSPLAN I spildevandsplan afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene via overløbsbygværkerne SK26FU01 (ved Præstevænget), SK19FU01 (ved Østre Strandvej/Ole Svendsensvej), SK01FU01 (ved Vestre havn) eller SK06FU01 (ved Ankermedet) til Skagen Renseanlæg. I Spildevandsplan var der planlagt et nyt regnvandsudløb SK30RU01 til Kattegat samt en øget udledning af regnvand ved det eksisterende regnvandsudløb SK29RU01 til Hvide Grøften. ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området. Overløbsbygværkerne SK26FU01 (ved Præstevænget) og SK19FU01 (ved Østre Strandvej/Ole Svendsensvej) nedlægges. Der etableres et nyt separat regnvandsudløb med udløbspunkt i Skagen havns østligste havnebassin (Østbassin 2) ved Coastervej. I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles til separatkloak, tilsluttes følgende til det nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i området. For at reducere sandmængderne i systemet vil der blive etablereret sandfangsbrønde på regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med 14

15 sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer. De udledte stofmængder fra de berørte kloakoplande i den nordøstlige del af Skagen i hhv. Spildevandsplan og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabeller: Spildevandsplan (plan-situation): Recipient Udløb Sted Aflastninger Stofmængder (antal/år) BOD5 (kg/år) Total-N (kg/år) Total-P (kg/år) Fyrgrøften SK26FU01 1) Præstevænget Fyrgrøften SK06FU01 Ankermedet Kattegat SK01FU01 Vestre Havn Kattegat SK19FU01 2) Østre Strandvej/Ole Svend- sensvej Kattegat Via renseanlæg ) Sum i alt ) Data er fra Spildevandsplan status-skema, idet der er fejlregistrering i planskemaet. 2) Data er opdateret i forhold til Spildevandsplan , idet der er fejlregistrering i udløbsskemaet. 3) Data er beregnet ifm. dette spildevandsplantillæg. Nærværende tillæg (plan-situation): Recipient Udløb Sted Aflastninger Stofmængder (antal/år) BOD5 (kg/år) Total-N (kg/år) Total-P (kg/år) Fyrgrøften SK26FU01 Præstevænget nedlægges Fyrgrøften SK06FU01 Ankermedet Kattegat SK01FU01 Vestre Havn Kattegat SK19FU01 nedlægges Østre Strandvej/Ole Svendsensvej Kattegat Via renseanlæg Kattegat SK18RU01 Havnebassin (nyt) Sum i alt Forskel i de samlede udledte stofmængder før og efter projektets gennemførelse: Parameter Før Efter Ændring Procentvis ændring BOD % (kg/år) Total-N (kg/år) % Total-P (kg/år) %

16 Af tabellen ses, at der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 50%. Det skal her bemærkes, at belastningen af Fyrgrøften reduceres med 98 %, idet overløbsbygværket på Præstevænget (SK26FU01) nedlægges. Der forventes derfor en positiv effekt i Fyrgrøften. Da Fyrgrøften har sit udløb på Sønderstrand, forventes ligeledes en positiv effekt her. I bilag 2 ses de nye data for de regnbetingede udløb, som berøres af dette tillæg. 5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG I forbindelse med realiseringen af projektet planlægges der etableret 2 nye regnvandspumpestationer og 5 nye spildevandspumpestationer. Den foreløbige placering af pumpestationerne er vist på tegningsbilag T.01. Den endelige placering af pumpestationerne fastlægges ved detailprojekteringen af kloakanlægget. Hvilke matrikler, der berøres af placeringen, kendes endeligt herefter. 16

17 6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer. I nærværende projekt vil der dog blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de private arealer. Ved etablering af nye pumpestationer tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig arealerne, hvor anlæggene placeres. Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe at disse rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn Forsyning A/S. Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne og arealerne via ekspropriation. Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 8. Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov nr af 27/ ), kapitel 5. Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., 49, stk. 4. Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer m.v., pålægges servitutter samt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v. Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgende forhold for den berørte ejendom: Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. Adgangsforhold. Ulemper, retablering, erstatning. I bilag 3 fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt. 17

18 7 ØKONOMI OG TIDSPLAN Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. Etablering af et nyt udløb i Skagen havns østligste havnebassin (Østbassin 2) ved Coastervej (SK18RU01) udføres år Etablering af et nyt regnvandssystem incl. pumpestation mellem det nye udløb i havnebassinet og Skarpæsvej udføres år (evt. 2019). Etablering af en ny spildevandsledning incl. pumpestation mellem Skarpæsvej og Skagen Renseanlæg udføres år (evt. 2019). Separering af oplandet til overløbsbygværket på Præstevænget (SK26FU01), som har udledning til Fyrgrøften, og efterfølgende nedlægning af overløbet udføres år 2019 og ca. 10 år frem. Separering af det øvrige opland til det nye regnvandsudløb i havnebassinet, og nedlægning af overløbsbygværket på Østre Strandvej/Ole Svendsensvej (SK19FU01), som har udledning til havnebassinet udføres efter nedlægning af overløbet på Præstevænget. Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. Vedtagelsespåtegning Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx Frederikshavn Byråd, den xx. xx Birgit S. Hansen Borgmester Mikael Jentsch Kommunaldirektør 18

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af 5 oplande i Sæby Syd Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Afledning af regn- og spildevand fra bolig- og golfområde nord for Frederikshavn Forslag april 2015 1 Tillæg nr.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med kloakprojekt i Skagen. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med kloakprojekt i Skagen. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 31. august 2016 Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads.

Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads. Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads. 1. Indkomne indsigelser og bemærkninger Faxe Kommune har modtaget 6 e-mails/breve

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 22/2012 Separatkloakering af fælleskloakerede oplande i Ålum Etablering af afskærende ledning fra Ålum til Tånum Etablering af afskærende

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere