Politik. for. forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik. for. forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen"

Transkript

1 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen 2. reviderede udgave, Februar 2009 Patientperspektivet

2 Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 TVANG... 4 PATIENTER OG PATIENTFORLØB... 5 FOREBYGGELSE... 6 ANVENDELSE... 7 TVANGSBEHANDLING... 7 BESKYTTELSESFIKSERING... 7 FYSISK MAGT... 7 PERSONLIGE ALARM- OG SENSORSYSTEMER OG SÆRLIGE DØRLÅSE... 7 REGISTRERING... 8 OPSAMLING... 8 REFERENCER

3 Formål Som en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenters, (RHN), voldspolitik er nærværende politik udviklet i forhold til forebyggelse og anvendelse af tvang i neurorehabiliteringen af patienter med erhvervede hjerneskader. Det overordnede formål er at forbygge anvendelsen af tvang. Dog kan der være situationer, hvor det vil kunne betegnes som direkte omsorgssvigt ikke at udøve tvang. Det tilstræbes derfor at: bevare patientens værdighed, udviklingsmuligheder og mulighed for inddragelse i behandlingsforløbet sætte fokus på behandling og pleje når tvangsforanstaltninger skal udføres og kommunikeres synliggøre og skabe overblik over den samlede udøvelse af tvang og indsatsområder kvalitetssikre i forhold til anvendelsen af tvang Politikken indeholder retningslinier for forebyggelse af anvendelse af tvang og tvangsanvendelse. Konkrete handleplaner i forhold til at omsætte politikkens retningslinier i praksis, findes i særskilt manual Hammel Neurocenters værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelse af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen. Endvidere skal denne politik sikre en systematisk registrering af tvangen, kommunikationen under og efter tvangsforanstaltningen, supervision, auditeringssystem for tvangsanvendelser mm. Personaleperspektivet og sikring af medarbejdernes rettigheder i forhold til vold sikres i politik for forebyggelse af psykisk og fysisk vold i rehabiliteringen. 3

4 Baggrund Tvang er et følsomt emne og udøvelsen heraf er en svær balancegang mellem behandling og overskridelse af et menneskes personlige grænser og integritet. En af de grundlæggende værdier i det danske sundhedsvæsen er det enkelte menneskes frihed til selv at vælge. Heri ligger også muligheden for eventuelt at fravælge behandling. Alene af den årsag er det vigtigt, at der til stadighed er fokus på omfanget af tvangsanvendelsen i behandlingen, og at der arbejdes for at holde tvang på et minimum. Eftersom forebyggelse og anvendelse af tvang i den sygehusbaserede neurorehabilitering ikke er beskrevet i dansk kontekst tages der i nærværende politik udgangspunkt i Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien med anvendelse af Gennembrudsmetoden. Hammel Neurocenters rehabilitering af hjerneskadede patienter er ikke psykiatri, men der kan være situationer og karakteristika hos patienter, der tangerer patienterne i psykiatrien. Hensigten er at læne sig op af den psykiatriske praksis vedr. anvendelsen af tvang og de anbefalinger der er her, for af den vej at sikre den faglige og organisatoriske kvalitet i anvendelsen af tvang på Hammel Neurocenter. Politikken tager udgangspunkt i de tvangsforanstaltninger, som Hammel Neurocenter i dag anvender i forhold til sikring af patienten samt i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatriens definition af tvang. Politikken bringes i anvendelse i situationer, hvor personalet må gribe ind for at mindske mulige sikkerhedsmæssige risici og dermed sikrer patientens sikkerhed. Der er tale om følgende tvangsforanstaltninger alle reguleret i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien samt i Lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse): Beskyttelsesfiksering Anvendelsen af fysisk magt Tvangsbehandling (tvangsmedicinering, tvangsernæring) Personlige alarm- og sensorsystemer og særlige dørlåse 4

5 De metoder og fremgangsmåder, som på Hammel Neurocenter anvendes i behandlingen af patienten til forebyggelse af tvang, har rod i neuropædagogikken. Se under forebyggelse side 6. Patienter og patientforløb, hvor anvendelse af tvang kan blive nødvendigt beskrives overordnet i det følgende. En mere detaljeret beskrivelse af de forskellige tilstande, der kan forårsage udadreagerende adfærd findes i værktøjskassen (se Bilag 5). Patienter med hjerneskader, især patienter med svære hjerneskader kan have en kortere eller længerevarende fase, hvor de er konfuse (desorienterede, angste) og som følge heraf i nogle tilfælde udviser udadreagerende og evt. voldelig adfærd. Dette kan komme til udtryk i både dét patienten siger (fx bandeord og råben) og gør (fx bider og slår). Den udadreagerende/voldelige adfærd skyldes bl.a., at patienterne i denne fase kan blive overstimulerede, fordi deres informations-filter ikke fungerer effektivt. Det betyder, at patienten er ude af stand til at sortere og udelukke uvæsentlig information fra egen krop og fra miljøet omkring sig. Hvis patienten overstimuleres, bliver patienten mere forvirret, rastløs og til tider udadreagerende. Hos størstedelen af patienterne er denne fase kortvarig og forbigående. Hos enkelte patienter er den udadreagerende adfærdsforstyrrelse af mere permanent karakter. Patientens reaktionsmønster er betinget af skadens omfang, patientens baggrund og personlighed. Den udadreagerende adfærd kan kun i et vist omfang forebygges/behandles, og det er således ikke muligt helt at eliminere denne. I rehabiliteringen af den udadreagerende patient arbejdes der på Hammel Neurocenter ud fra den overordnede forståelse, at alle mennesker kan blive udadreagerende, hvis man befinder sig i en ekstremt belastende situation, som man ikke har mulighed for at fjerne sig fra. Hermed ses den udadreagerende adfærd oftest som en reaktion på stress og afmagt. 5

6 Forebyggelse Forebyggelse af tvangsanvendelse foregår ved, at man ved anvendelse af neuropædagogiske tiltag tilstræber at undgå udadreagerende adfærd hos patienterne. Neuropædagogiske strategier og metoder drejer sig om, hvordan vi som professionelle handler og kommunikerer sammen med patienten, som har fået en hjerneskade. Gennem individuelt tilrettelagte pædagogiske tiltag skabes et værdigt møde mellem patienten og den professionelle fagudøver og patientens muligheder for at lære og udvikle sig bevares. Læs mere herom i bilag 4 i værktøjskassen. I bilag 4 beskrives endvidere konkrete eksempler på neuropædagogiske strategier. Se desuden værktøjskasse for ideer til forebyggelse af vold (bilag 1), idékatalog til strategier for en udadreagerende patient samt ideliste til afsnit med udadreagerende patienter (bilag 2), skema til registrering af PADL aktiviteter (bilag 6), skema til observation og analyse af den udadreagerende adfærdsproces (bilag 8) samt observations og analyseskema (bilag 9). 6

7 Anvendelse Den behandlingsansvarlige overlæge har ansvaret for, at frihedsberøvelse, tvangsbehandling, fysisk magt og beskyttelsesfiksering ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt (Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 21). Tvang anvendes således udelukkende, hvor der på trods af ovennævnte forbyggende foranstaltninger er betydelig risiko for, at patienten udsætter sig selv eller andre for fare. Alle former for tvangsanvendelse skal dokumenteres direkte i patientjournalen eller på særligt skema i journalen, (bilag 7 i værktøjskassen). Tvangsbehandling eksempelvis tvangsmedicinering og tvangsernæring kan forekomme i de tilfælde, hvor patientens liv eller helbred udsættes for væsentlig fare, (nødværge princippet), - og kan foregå bl.a. ved medicin skjult i mad, iv-medicinering, iv ernæring. Behandlingen skal altid dokumenteres i journalen. Akut tvangsmedicinering må kun forekomme efter lægeordination, og lægen skal om muligt være til stede når behandlingen indledes. Eneste undtagelse fra dette er ved akut nødværge, men altid så vidt muligt efter aftale med lægen. Beskyttelsesfiksering benyttes i de tilfælde en patient utilsigtet udsætter sig selv for væsentlig fare. Eksempelvis når en patient vil rejse sig og gå, uden at være i stand til det fysisk og ikke har indsigt i dette. Fikseringen består i at skærme patienten i en kasseseng, på en briks eller en madras på gulvet omgivet af skærme der ikke umiddelbart kan flyttes og forceres eller med et bord foran stolen. I forbindelse med fikseringen er der altid opsyn ved personale. Fikseringer registreres som anvendt tvang. Fysisk magt anvendes i form af fast vagt, for at beskytte patienten, personale, andre patienter eller ting. Ved fast vagt er tilknyttet instruks for fast vagt. Se værktøjskasse for ledelsesmæssige og organisatoriske overvejelser ved fast vagt (bilag 3). Derudover kan fysik magt forekomme ved at personalet fastholder patienten i situationer hvor denne skal plejes. Personlige alarm- og sensorsystemer og særlige dørlåse Af hensyn til patientens sikkerhed under indlæggelse på 7

8 afsnit for svært hjerneskadede er afsnittes yderdøre aflåste med dørkode. Desuden har personalet forskellige sensorsystemer til rådighed, f.eks. bevægelsessensor, dørmåtte. Registrering For at synliggøre, kvalitetssikre og begrænse anvendelsen af tvang og ud fra et princip om at skabe læring og faglig udvikling foretages en systematisk registrering af alle former for udøvelse af tvang. Opsamling Der laves audit på udvalgte, særligt komplekse, tvangshændelser. Voldspolitikken revideres løbende og gennemgås grundigt i ulige år. Sikkerhedsgrupperne er ansvarlige for denne revidering og viderebehandling i ledelse og LMU regi. 8

9 Referencer Post-Traumatisk Amnesi (PTA). Informationspjece til pårørende på Hammel Neurocenter. Hammel Neurocenter maj 2005 Det nationale kvalitetsprojekt om brugen af tvang i psykiatrien med anvendelse af Gennembrudsmetoden. Kvalitetsafdelingen Århus Amt, Lov om tvang i psykiatrien Lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse) Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien. Forvirring og andre tilstande efter en blødning fra et communicans anterior aneurisme. Informationspjece til pårørende på Hammel Neurocenter. Hammel Neurocenter maj 2005 Om at være pårørende. Informationspjece til pårørende på Hammel Neurocenter. Hammel Neurocenter maj 2005 Mennesket i hjernen en grundbog i neuropædagogik. Keld Fredens 2004 Stilladsering en pædagogisk metafor. Tønnes Hansen og Nielsen 1999 Et fælles grundlag for neuropædagogik. Artikel af PeterThybo. Neuropædagogik i terapeutisk og specialpædagogisk praksis. Artikel af Peter Thybo. 9

10 Centerledelsen Ledelsessekretariatet Hammel Neurocenter Voldbyvej Hammel udgave, november 2006 Arbejdsgruppen: Chefsygeplejerske Anne Just Ledende oversygeplejerske Vibeke Prenter Overlæge Jens Gyring Ledende ergoterapeut Merete Greve Daglig sikkerhedsleder Ulla Gaarsdal Sikkerhedsrepræsentant Birthe Nordstrøm sikkerhedsrepræsentant Gitte Munk Tillidsrepræsentant Gitte Just Under-arbejdsgruppe: Neuropsykolog Jens Erik Ries Klinisk udviklingsergoterapeut Rikke Kjær Jensen Godkendt af embedslægeinstitutionen, januar

11 Arbejdsgruppen v. revision, januar 2009: Daglig sikkerhedsleder Ulla Gaarsdal, tovholder Selvbeskyttelsesinstruktør Tove Grunnet, H3 Selvbeskyttelsesinstruktør Majbritt Kristensen, HB1 Selvbeskyttelsesinstruktør Louise Rasmussen, H4 Sikkerhedsrepræsentant Birthe Nordstrøm, H5 Sikkerhedsrepræsentant Gitte Munk, H3 Arbejdsleder/afsnitsleder Helle Dybkjær, H1 2. udgave, godkendt af Centerledelsen, RHN, februar

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere