Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Tlf

2 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkninger fra arealerne Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Olie Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af flydende husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af husdyrgødning Drift af gylleseparationsanlæg

3 6.4 Drift af gyllekølingsanlæg Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost Anden organisk gødning Håndtering og udbringning af husdyrgødning Generelt BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Lys Ammoniak generel reduktion Ammoniak individuel reduktion Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne Arealanvendelse Aftalearealer Beskyttet natur Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi alternativet og alternative muligheder Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

4 Datablad Titel: Miljøgodkendelse af husdyrbruget Grønbo på Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Miljøgodkendelsen meddeles i medfør af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Godkendelsesdato: 24. september 2010 Ansøger: Claus Bruun Jørgensen, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Telefonnr.: / Ejer af ejendommen: Kontaktperson: Husdyrbrugets navn: Claus Bruun Jørgensen, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Claus Bruun Jørgensen, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Grønbo Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 69b m.fl. Stoltelund by, Tinglev CVR nr.: CVR/p nr.: CHRnr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Ingen Flensborg Landevej 65 (egen 10-tilladelse) Miljørådgiver: Lene Alnor, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, , Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Aabenraa Kommune Peter Nygård og Henrik Maibom, Orbicon Leif Hansen Lars Paulsen Inge Nagstrup Kvalitetssikring, natur: Torben Hansen Sagsnr: 08/53060, dok. 121 Høring: Øvrige afgørelser: Tønder Kommune 10 tilladelse Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev er meddelt 4

5 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Claus Bruun Jørgensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Grønbo beliggende Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Ejendommen består af 2 anlæg på samme ejendom. Det ene anlæg består af soproduktionen og det andet anlæg består af smågriseproduktionen. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Ansøgningen er oprindelig indsendt den , seneste revision af ansøgning er med skema nr version 8 indsendt til Aabenraa Kommune den 15. september 2010 og udskrevet fra Ansøgningen fremgår af bilag 1. Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i søer og smågrise fra 390,7 DE til 862,1 DE. Derudover er der på ejendommen 0,43 DE heste og 0,95 DE kvæg, i alt 863,48 DE. En del af husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr af 19. december 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse er i nudrift beregnet til 423,2 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 944,7 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter 12. Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 391,1 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 863,48 dyreenheder (nye DE). Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at nedrive to ældre stalde, samt at opføre: to farestalde på hhv m 2 og m 2 med gyllekøling en drægtighedsstald på m 2 med gyllekøling en løbeafdeling på 1740 m 2 med gyllekøling en smågrisestald på m 2 med gyllekøling En aflastningsstald til søer på 565 m 2 med dybstrøelse to gyllebeholdere på hver m 3 med faste overdækninger stationært separationsanlæg Det forventede starttidspunkt for bygge- og anlægsarbejdet er sommeren Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Svineproduktionen på Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev udvider fra de nuværende søer m grise til 8 kg og smågrise 8 30 kg svarende til 390,65 DE til søer m stk. smågrise til 32 kg svarende til 862,13 DE. Derudover er der 2 ponyer (0,43 DE) og 2 kvier (0,95 DE) på ejendommen. Derudover består bedriften af en polte-/slagtesvineproduktion på 74,4 DE på adressen Flensborg Landevej 65. Der afgives 540,3 DE svinegylle, forarbejdet husdyrgødning og dybstrøelse fra den samlede bedrift til andre bedrifter. Der hører i alt 396,7 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 391,5 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler. 5

6 Der er udover denne miljøgodkendelse udarbejdet en 10 tilladelse til ansøgers polteproduktion på Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev. Alle udbringningsarealer fremgår af bilag 1.9 kortbilag a, b, c og d. Beliggenhed og planmæssige forhold Der bliver etableret to farestalde, en drægtighedsstald, en løbestald, en aflastningsstald til søer og en smågrisestald samt to gyllebeholdere. Desuden opsættes et separationsanlæg med tilhørende fibercontainere. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldanlæg. Efter udvidelsen vil der være ca. 165 m mellem de to anlæg på ejendommen. Landskabelige værdier Da den bygningsmæssige udvidelse sker i forbindelse med den nuværende bygningsmasse og da nye gyllebeholdere placeres nær eksisterende beholder, vurderes det samlede staldanlæg ikke at forringe de landskabelige værdier. Der er også i dag levende hegn omkring bygningsmassen. Lugt, støv og støj Produktionen vil forsætte i eksisterende og nye stalde. Anlægget overholder alle lugtgenekriterier. Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger ca. 610 m fra nærmeste stald (1.1.12), og den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkeltbeboelse er 416 meter. Nærmeste samlede bebyggelse udløses af Bajstrupvej Nyvej 13, som ligger ca. 618 m fra staldanlægget. Den korrigerede geneafstand til samlet bebyggelse er 804 meter, og er således mindre end den vægtede gennemsnitsafstand på 846 m. Den vægtede gennemsnitsafstand fra anlægget til byzonen i Tinglev er meter. Den beregnede korrigerede geneafstand er 631 m, så alle geneafstande er overholdt. Der ligger ingen sommerhusområder inden for m fra produktionen. Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ventilationen. Transport til og fra ejendommen Udvidelsen af husdyrbruget vil medføre, at antallet af transporter øges. Antallet af transporter årligt inden udvidelsen er 977. Antallet forventes at blive ca efter udvidelsen. Transporterne af separeret gylle fra ejendommen går direkte til nærmeste vej. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes et område med særlig værdifuld natur (Tinglev Mose), som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. 800 m fra anlægget, og det nærmeste Natura 2000 område ved Tinglev Sø Skov ligger ca. 425 meter nordøst for anlægget. Der er to vandhuller og flere enge inden for meter for anlægget. Ingen marker er beliggende indenfor særlig værdifuld natur. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 71,4 kg N/ha. Gylleaftalerne ligger uden for N- og P-klasser, samt nitratfølsomme indvindingsområder. Der udarbejdes derfor ikke 16-godkendelser for aftalearealer. 6

7 Ansøger anvender separationsanlæg, hvor al gylle fra ejendommen separeres. Dybstrøelse og gylle fra bedriftens anden ejendom separeres ikke. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, vurderes som værende ikke væsentlige. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Det vurderes, at ansøger anvender BAT inden for: Vand og energi, da der bl.a. anvendes vandtildeling med bideventiler, iblødsætning inden vask, lysstofrør og lavenergi-varmepærer. Foder, da der bl.a. anvendes foder med et råproteinindhold inden for de vejledende BAT-niveauer. Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplan, beredskabsplan osv. Staldindretning, da der bl.a. anvendes delvis fast gulv og gyllekøling med genindvinding af varme Opbevaring af gødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere som kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderne tømmes hvert år og inspiceres visuelt og er overdækket med et naturligt flydelag og fast overdækning. Udbringning af gødning, da der bl.a. ikke køres på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal, al gylle på vårsæd nedfældes og der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Alternative løsninger Ansøger har overvejet, hvordan udvidelsen kan etableres uden at være til gene for omgivelserne og samtidigt kan fungere driftsmæssigt fornuftigt. Ejendommen ligger langt fra naboer, og det vurderes derfor at anlægget bør kunne etableres som ansøgt. Eftersom det ikke vil være økonomisk hensigtsmæssigt at reducere i det ønskede antal dyreenheder, er nul-alternativet, at der ikke udvides på ejendommen. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af husdyrbruget Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. 1.3 Offentlighed Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret den 17. juni 2009 i Aabenraa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse. Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev blev den 27. januar 2009 orienteret om ansøgningen. Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 5. august 2010 sendt i høring hos ansøger, naboer og andre berørte. Høringsberettigede fremgår af listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til at fremsende kommentarer. 7

8 Aabenraa Kommune modtog med 21. august 2010 kommentarer fra Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa Afdeling. Kommentarerne er vedlagt som bilag 4. Per Kleis Bønnelycke fra Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa Afdeling har efterfølgende været ude at se anlægget. Der er på nuværende tidspunkt etableret beplantning omkring hele anlægget. Beplantningen fremgår af bilag 5. Luftfotoet er taget i Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-Bladet Budstikken, Aabenraa onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: årssøer m pattegrise til 8 kg prod. smågrise (8 32 kg) 2 årskvier mdr. 2 årsheste under 300 kg Svarende til 863,48 DE. Miljøgodkendelsen meddeles også til: to farestalde på henholdsvis m 2 og m 2 med gyllekøling en drægtighedsstald på m 2 med gyllekøling en løbeafdeling på m 2 med gyllekøling en smågrisestald på m 2 med gyllekøling En aflastningsstald på 565 m 2 med dybstrøelse to gyllebeholdere på hver m 3 med faste overdækninger stationært gylleseparationsanlæg. Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 8

9 overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier. Den 24. september 2010 Lars Paulsen Torben Hansen Miljøsagsbehandler Natursagsbehandler Cand.agro., ph.d. Biolog Direkte Direkte Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 9

10 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 9077, version 8, genereret og udskrevet den 15. september 2010 fra og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være udnyttet 2 år efter meddelelse af godkendelsen. 2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger 4. Stald nr skal opføres mindst 30 meter fra skel mod nord (matr. Nr. 14a, Stoltelund, Tinglev). 5. Gyllebeholder nr skal opføres mindst 30 meter fra skel mod nord (matr.nr. 20 Stoltelund, Tinglev). Placering i landskabet 6. De nye stalde og gyllebeholdere skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 7. De eksisterende læhegn nord, syd, øst og vest for anlægget, jf. bilag 5, skal bevares og vedligeholdes. Læhegnene skal fortsat bestå af egnstypiske træer og buske. 2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 9. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. Stald nr. Dyrehold Staldsystem Vægt / alder (gulvsystem og udmugnings-system) Stipladser (antal individer) DE Søer, farestald, kassestier Pattegrise Søer, farestald, kassestier Pattegrise Søer, løbe-/drægt. stald Individuel opstaldning Søer, løbe-/drægt. stald Løsgående Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv - 7,2 8,0 kg - 7,2 8,0 kg ,43 3,43 54,83 3, ,79 Dybstrøelse ,91 10

11 1.1.7 Søer, løbe-/drægt. Stald Løsgående Delvis spaltegulv , Søer, farestald, kassestier Pattegrise Søer, løbe-/drægt. stald Individuel opstaldning Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv - 7,2 8,0 kg ,49 3, , Søer, løbe-/drægt. stald Løsgående Delvis spaltegulv , Årshest, < 300 kg Dybstrøelse < 300 kg 2 0, Smågrise, Toklimastald Smågrise, Toklimastald Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv 8-32 kg , kg , Kvier Afgræsning mdr. 2 0,95 9. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 10. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse efter 2 år, og når besætningen af søer og smågrise er nået op på 862,13 DE. 11. Smågriseproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over året. 12. De nye stalde 1.1.3, 1.1.8, 1.1.9, og skal indrettes med delvis spaltegulv. 13. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet. 14. Der skal etableres et overbrusnings-/iblødsætningsanlæg i alle de nye stalde, så det sikres, at grisene afsætter gødning på spaltearealet, og ikke på det faste og drænede areal. 15. De 2 kvier og 2 heste skal være udegående indenfor udbringningsarealet hele året. Ventilation 16. Ventilationsanlæggene i de nye stalde skal være undertryksanlæg. Alle afkast i de nye stalde skal placeres i kip eller på tagfladen. 17. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion. Fodring 18. Foderets indhold af råprotein og totalfosfor til de enkelte dyretyper må ikke indeholde mere råprotein og totalfosfor end angivet i nedenstående tabel. Art Faser Indhold af råprotein Samlet fosforindhold (% i foder) 1) (% i foder) 2) Fravænnede grise < 10 kg ,75-0,85 Smågrise < 25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 Slagtesvin kg ,45-0,55 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase 19. Fytase skal tilsættes foderet efter normal praksis. 20. Foderkorrektionen for alle søer på hele bedriften skal beregnes ud fra følgende formel, og foderkorrektionen må højst være 0,8913: ((FEso pr. årsso x g råprotein pr. FEso / 6250) 1,50 (antal frav. grise pr. årsso x frav. vægt x 0,024 kg N pr. kg tilvækst)) / 27,2. 11

12 Ansøger har i ansøgningen oplyst, at foderet til søer indeholder 130,0 g råprotein pr. FE (virkemiddel). Derudover anvendes normtal for 2005/2006 på FE pr. årsso, 24,6 fravænnede grise pr. årsso og 7,2 kg pr. fravænnet gris jf. Plantedirektoratets Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2005/2006. Den oplyste værdi er ikke bindende, og der er fleksibilitet med hensyn til de forskellige faktorer. Krav om beregning af foderkorrektion gælder for alle søer på hele bedriften. Krav om dokumentation til foderkorrektion fremgår af vilkår 93. Rengøring af stalde 21. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold i farestaldene og i smågrisestaldene. Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres spalternes funktionsdygtighed. Energi- og vandforbrug 22. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 23. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 25. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 26. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 27. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 28. Ventilationsmotorerne i de nye stalde skal være lavenergimotorer. Spildevand samt tag - og overfladevand 29. På befæstede arealer må der ikke ske oplag af gødningsstoffer, bekæmpelsesmidler, foderstoffer m.v., der med evt. regnvand kan tilføres rørledninger/dræn med udløb i grøfter og vandløb. 30. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Kemikalier og medicin mv. 31. Flydende og fast handelsgødning, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. Affald 32. Afhentningspladsen til døde dyr skal placeres som vist på bilag Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i tabel 10. Olie 34. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 12

13 35. Såfremt tanken er placeret mindre end 10 m fra regnvandsafløb, vandløb mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tankens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbakken. 36. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 37. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 38. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Driftsforstyrrelser og uheld 39. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt olie- og kemikaliespild. 40. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest 1 måned efter at udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen for udarbejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af planen. 41. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 42. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 2.4 Gødningsproduktion og håndtering Opbevaring af flydende husdyrgødning 43. De to nye gyllebeholdere ( og ) på hver m 3 skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 44. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der senest den 1. februar 2011 etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Drift af gyllesepareringsanlæg 45. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning. 46. Tørstoffraktionen udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for husdyrbruget, og der skal foreligge en skriftlig aftale med aftager herom senest ved indsættelse af dyr i nye stalde. 47. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se om der er utætheder. Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsanlægget skal tilses, når det er i drift. 48. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyrbrug. 49. Alt gylle, svarende til 852,2 DE, fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres. 50. Driftsherre skal løbende og regelmæssigt mindst en gang om måneden føre optegnelser over timeforbruget. 51. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i stalden og mulighed for at pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderne, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Kommunen skal informeres, såfremt gyllesepareringsanlægget ikke fungerer. Kommunen kan ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 52. Hjælpemidler skal opbevares i rum uden afløb og med mulighed for opsamling af spild svarende til beholder med størst mængde. 53. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb til en godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 13

14 54. Spild af gylle/rejektvand, fiberfraktion, polymere og fældningsmidler skal opsamles straks. Der skal bruges absorberende materiale til opsamling af spild. 55. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm for høj vandstand i pumpebrønden. 56. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer eller ved gentagne problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. Drift af gyllekølingsanlæg 57. I stald 1.1.3, 1.1.8, 1.1.9, og skal alle gyllekummer forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt m 2. For at opnå den i ansøgningen planlagte reduktion af ammoniakemissionen på 19,4 pct., skal der i gennemsnit over året køles med 19,5 W/m 2. Varmepumperne skal kunne levere en køleeffekt på mindst 63 kw. 58. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med en timetæller på varmepumpen. Den månedlige driftstid, hvor varmepumperne kører, skal indføres i en driftsjournal. 59. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpernes køleside, som løbende registrerer køleeffekten. Energimålerne skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds - og årskøleeffekten i kwh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 60. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop. Gyllekølingssystemets køleslager skal nedstøbes i beton. Køleslangerne må på intet sted være i kontakt med jord. Fast gødning 61. Dybstrøelse fra heste skal opbevares i stald indtil udbringning eller som flydelag i gyllebeholder. 62. Dybstrøelse fra søer skal udbringes direkte på aftalearealer og pløjes ned. Anden organisk gødning 63. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. Håndtering og udbringning af husdyrgødning 64. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 65. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebeholderne. 66. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 67. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. 2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt 68. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. Fluer og skadedyr 69. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. Transport 14

15 70. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal vognen læsses ordentligt, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 71. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. Støj 72. Bidraget fra landbruget med adressen Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i det åbne land ikke overskride følgende værdier: Mandag - fredag kl Lørdag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn og helligdag kl Alle dage kl Det åbne land Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time. Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn og majs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget. Lys 73. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobeboelserne. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 74. Belysning i staldene skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog kan der være natbelysning i stalde med elektronisk sofodring. 15

16 2.6 Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne 75. På bedriftens udbringningsarealer på i alt 5,19 ha (afsnit i skema 9077) må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,05 DE/ha. 76. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på bedriftens udbringningsarealer på i alt 5,19 ha (afsnit i skema 9077) og aftalearealer på i alt 391,47 ha (afsnit i skema 9077), i alt 396,66 ha. Arealerne fremgår af bilag a, b, c og d. 77. Der kan afsættes 540,31 DE til aftalearealer. Beskyttet natur 78. Det må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande 79. Mængden af husdyrgødning på bedriften må ikke overstige 1,05 DE/ha på de ejede og forpagtede udbringningsarealer på i alt 5,19 ha. Det antal DE, der afsættes til modtagere af husdyrgødning, indgår ikke i denne beregning af DE/ha, da aftalearealerne på i alt 391,47 ha tilføres 1,38 DE/ha. Fosfor til overfladevand vandløb, søer og kystvande 80. Fosforoverskuddet må ikke overstige 2,9 kg P/ha/år. Det forudsættes, at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor. 2.7 Husdyrbrugets ophør 81. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 82. De eksisterende gyllebeholdere og på henholdsvis og m 3 skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller når gyllebeholderne ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 83. De nye gyllebeholdere og på henholdsvis og m 3 skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller når gyllebeholderne ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 2.8 Egenkontrol og dokumentation 84. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, effektivitetskontroller, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra driftsog skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 85. Der skal føres journal over flydelag i beholdere med væskedelen fra separationen hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etableres fast overdækning på beholderne. 86. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 87. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 16

17 88. Gyllekølingsanlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning herom. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages. Der skal føres journal over datoer for reparationer, samt hvilke reparationer der er foretaget. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år, og forevises på Kommunens forlangende. 89. Enhver type af driftsstop af gyllekølingsanlæg skal noteres sammen med årsagen dertil. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år på husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende. 90. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten eller anden anlægskyndig om årlig serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget. Den skriftlige aftale og de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år, og forevises Kommunen på forlangende. 91. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr. - hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 92. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gødningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes. 93. Dokumentationen for sofoderets indhold af gram råprotein pr. foderenhed kan fx være effektivitets-/produktionskontrol, foderkontrol eller ajourførte foderplaner. Dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Såfremt korrektionsfaktoren anvendes i forbindelse med bedriftens gødningsregnskab, skal dokumentationen være identisk med Plantedirektoratets krav om dokumentation. 17

18 3 Generelle forhold Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE), og er derfor omfattet af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om reduktion af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgningen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger indsendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse / ændring af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 3.1 Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev med ejendoms nr Ansøger ejer også Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev, hvor der er en polte-/slagtesvineproduktion. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 9077, version 8, genereret den 15. september 2010 og udskrevet fra Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de godkendte arealer. 18

19 3.3 Gyldighed Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for gyldighed. 3.4 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i godkendelsen indtil den 24. september Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse. Det samme er tilfældet, hvis: der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

20 4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Redegørelse Ejendommen er lokaliseret i Aabenraa kommune, syd for Tinglev. Der er enkelte arealer i Tønder kommune. Ejendommen ligger i landzone ca m syd for Tinglev. Som en reaktion på strukturudviklingen i landbruget ønsker ansøger at tilpasse sit landbrug. Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom bl.a. for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere samt opretholde en økonomisk bæredygtig enhed. De nye stalde og gyllebeholderne etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldanlæg som beregnet i Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone m Tinglev. Plannummer B i Kommuneplan m Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, institu- > m - 50 m > m - 50 m > m - 50 m 20

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 18. september 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Skalsminde beliggende Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring -

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Knudstrupvej 26, 8870 Langå 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Knudstrup Overgård, Knudstrupvej 26 8870 Langå Matrikel nr. 2c, 4a, 8 og 7, Knudstrup

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Revurderinger i Esbjerg kommune

Revurderinger i Esbjerg kommune Revurderinger i Esbjerg kommune Generelt Hovedformål med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på BAT. Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Kværndrup Vænge 17 5772 Kværndrup 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelsen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup Udkast til Miljøgodkendelse af Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: xx 2009 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

6W 9LEHJnUG 3RXOVNHUYHM 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout & Tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0037 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. af svinebruget. Over Isen Vej 9, 7430 Ikast

Revurdering af miljøgodkendelse. af svinebruget. Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Over Isen Vej 9, 7430 Ikast - efter 39, jævnfør 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 20. november 2006 Revurderingsdato:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev

UDKAST. Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev UDKAST Miljøgodkendelse af Kjærgaard Halkvej 174, 6100 Haderslev Jf. i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) x. xx 2014 Haderslev Kommune 1 Indhold Indhold...

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045

Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge. Miljøgodkendelse af svineproduktion på. CVR.nr 28209045 12 godkendelse Miljøgodkendelse af svineproduktion på Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge CVR.nr 28209045 31. Januar 2012 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE... 5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN...

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg).

Fremover er der godkendelse til en produktion på 353,5 DE, fordelt på 17.000 polte (7,2-75 kg) og 10.000 smågrise (7,2-25 kg). Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 2 på Færgevej 64 matr. nr. 124, Mjels, Oksbøl til udvidelse af dyreholdet fra i

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere