Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Tlf

2 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkninger fra arealerne Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Olie Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af flydende husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af husdyrgødning Drift af gylleseparationsanlæg

3 6.4 Drift af gyllekølingsanlæg Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost Anden organisk gødning Håndtering og udbringning af husdyrgødning Generelt BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Lys Ammoniak generel reduktion Ammoniak individuel reduktion Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne Arealanvendelse Aftalearealer Beskyttet natur Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi alternativet og alternative muligheder Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

4 Datablad Titel: Miljøgodkendelse af husdyrbruget Grønbo på Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Miljøgodkendelsen meddeles i medfør af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Godkendelsesdato: 24. september 2010 Ansøger: Claus Bruun Jørgensen, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Telefonnr.: / Ejer af ejendommen: Kontaktperson: Husdyrbrugets navn: Claus Bruun Jørgensen, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Claus Bruun Jørgensen, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Grønbo Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 69b m.fl. Stoltelund by, Tinglev CVR nr.: CVR/p nr.: CHRnr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Ingen Flensborg Landevej 65 (egen 10-tilladelse) Miljørådgiver: Lene Alnor, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, , Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Aabenraa Kommune Peter Nygård og Henrik Maibom, Orbicon Leif Hansen Lars Paulsen Inge Nagstrup Kvalitetssikring, natur: Torben Hansen Sagsnr: 08/53060, dok. 121 Høring: Øvrige afgørelser: Tønder Kommune 10 tilladelse Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev er meddelt 4

5 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Claus Bruun Jørgensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Grønbo beliggende Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Ejendommen består af 2 anlæg på samme ejendom. Det ene anlæg består af soproduktionen og det andet anlæg består af smågriseproduktionen. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Ansøgningen er oprindelig indsendt den , seneste revision af ansøgning er med skema nr version 8 indsendt til Aabenraa Kommune den 15. september 2010 og udskrevet fra Ansøgningen fremgår af bilag 1. Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i søer og smågrise fra 390,7 DE til 862,1 DE. Derudover er der på ejendommen 0,43 DE heste og 0,95 DE kvæg, i alt 863,48 DE. En del af husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr af 19. december 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse er i nudrift beregnet til 423,2 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 944,7 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter 12. Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 391,1 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 863,48 dyreenheder (nye DE). Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at nedrive to ældre stalde, samt at opføre: to farestalde på hhv m 2 og m 2 med gyllekøling en drægtighedsstald på m 2 med gyllekøling en løbeafdeling på 1740 m 2 med gyllekøling en smågrisestald på m 2 med gyllekøling En aflastningsstald til søer på 565 m 2 med dybstrøelse to gyllebeholdere på hver m 3 med faste overdækninger stationært separationsanlæg Det forventede starttidspunkt for bygge- og anlægsarbejdet er sommeren Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Svineproduktionen på Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev udvider fra de nuværende søer m grise til 8 kg og smågrise 8 30 kg svarende til 390,65 DE til søer m stk. smågrise til 32 kg svarende til 862,13 DE. Derudover er der 2 ponyer (0,43 DE) og 2 kvier (0,95 DE) på ejendommen. Derudover består bedriften af en polte-/slagtesvineproduktion på 74,4 DE på adressen Flensborg Landevej 65. Der afgives 540,3 DE svinegylle, forarbejdet husdyrgødning og dybstrøelse fra den samlede bedrift til andre bedrifter. Der hører i alt 396,7 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 391,5 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler. 5

6 Der er udover denne miljøgodkendelse udarbejdet en 10 tilladelse til ansøgers polteproduktion på Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev. Alle udbringningsarealer fremgår af bilag 1.9 kortbilag a, b, c og d. Beliggenhed og planmæssige forhold Der bliver etableret to farestalde, en drægtighedsstald, en løbestald, en aflastningsstald til søer og en smågrisestald samt to gyllebeholdere. Desuden opsættes et separationsanlæg med tilhørende fibercontainere. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldanlæg. Efter udvidelsen vil der være ca. 165 m mellem de to anlæg på ejendommen. Landskabelige værdier Da den bygningsmæssige udvidelse sker i forbindelse med den nuværende bygningsmasse og da nye gyllebeholdere placeres nær eksisterende beholder, vurderes det samlede staldanlæg ikke at forringe de landskabelige værdier. Der er også i dag levende hegn omkring bygningsmassen. Lugt, støv og støj Produktionen vil forsætte i eksisterende og nye stalde. Anlægget overholder alle lugtgenekriterier. Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger ca. 610 m fra nærmeste stald (1.1.12), og den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkeltbeboelse er 416 meter. Nærmeste samlede bebyggelse udløses af Bajstrupvej Nyvej 13, som ligger ca. 618 m fra staldanlægget. Den korrigerede geneafstand til samlet bebyggelse er 804 meter, og er således mindre end den vægtede gennemsnitsafstand på 846 m. Den vægtede gennemsnitsafstand fra anlægget til byzonen i Tinglev er meter. Den beregnede korrigerede geneafstand er 631 m, så alle geneafstande er overholdt. Der ligger ingen sommerhusområder inden for m fra produktionen. Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ventilationen. Transport til og fra ejendommen Udvidelsen af husdyrbruget vil medføre, at antallet af transporter øges. Antallet af transporter årligt inden udvidelsen er 977. Antallet forventes at blive ca efter udvidelsen. Transporterne af separeret gylle fra ejendommen går direkte til nærmeste vej. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes et område med særlig værdifuld natur (Tinglev Mose), som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. 800 m fra anlægget, og det nærmeste Natura 2000 område ved Tinglev Sø Skov ligger ca. 425 meter nordøst for anlægget. Der er to vandhuller og flere enge inden for meter for anlægget. Ingen marker er beliggende indenfor særlig værdifuld natur. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 71,4 kg N/ha. Gylleaftalerne ligger uden for N- og P-klasser, samt nitratfølsomme indvindingsområder. Der udarbejdes derfor ikke 16-godkendelser for aftalearealer. 6

7 Ansøger anvender separationsanlæg, hvor al gylle fra ejendommen separeres. Dybstrøelse og gylle fra bedriftens anden ejendom separeres ikke. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, vurderes som værende ikke væsentlige. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Det vurderes, at ansøger anvender BAT inden for: Vand og energi, da der bl.a. anvendes vandtildeling med bideventiler, iblødsætning inden vask, lysstofrør og lavenergi-varmepærer. Foder, da der bl.a. anvendes foder med et råproteinindhold inden for de vejledende BAT-niveauer. Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplan, beredskabsplan osv. Staldindretning, da der bl.a. anvendes delvis fast gulv og gyllekøling med genindvinding af varme Opbevaring af gødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere som kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderne tømmes hvert år og inspiceres visuelt og er overdækket med et naturligt flydelag og fast overdækning. Udbringning af gødning, da der bl.a. ikke køres på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal, al gylle på vårsæd nedfældes og der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. Alternative løsninger Ansøger har overvejet, hvordan udvidelsen kan etableres uden at være til gene for omgivelserne og samtidigt kan fungere driftsmæssigt fornuftigt. Ejendommen ligger langt fra naboer, og det vurderes derfor at anlægget bør kunne etableres som ansøgt. Eftersom det ikke vil være økonomisk hensigtsmæssigt at reducere i det ønskede antal dyreenheder, er nul-alternativet, at der ikke udvides på ejendommen. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af husdyrbruget Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. 1.3 Offentlighed Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret den 17. juni 2009 i Aabenraa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse. Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev blev den 27. januar 2009 orienteret om ansøgningen. Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 5. august 2010 sendt i høring hos ansøger, naboer og andre berørte. Høringsberettigede fremgår af listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til at fremsende kommentarer. 7

8 Aabenraa Kommune modtog med 21. august 2010 kommentarer fra Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa Afdeling. Kommentarerne er vedlagt som bilag 4. Per Kleis Bønnelycke fra Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa Afdeling har efterfølgende været ude at se anlægget. Der er på nuværende tidspunkt etableret beplantning omkring hele anlægget. Beplantningen fremgår af bilag 5. Luftfotoet er taget i Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-Bladet Budstikken, Aabenraa onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: årssøer m pattegrise til 8 kg prod. smågrise (8 32 kg) 2 årskvier mdr. 2 årsheste under 300 kg Svarende til 863,48 DE. Miljøgodkendelsen meddeles også til: to farestalde på henholdsvis m 2 og m 2 med gyllekøling en drægtighedsstald på m 2 med gyllekøling en løbeafdeling på m 2 med gyllekøling en smågrisestald på m 2 med gyllekøling En aflastningsstald på 565 m 2 med dybstrøelse to gyllebeholdere på hver m 3 med faste overdækninger stationært gylleseparationsanlæg. Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev. Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 8

9 overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier. Den 24. september 2010 Lars Paulsen Torben Hansen Miljøsagsbehandler Natursagsbehandler Cand.agro., ph.d. Biolog Direkte Direkte Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 9

10 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 9077, version 8, genereret og udskrevet den 15. september 2010 fra og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være udnyttet 2 år efter meddelelse af godkendelsen. 2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger 4. Stald nr skal opføres mindst 30 meter fra skel mod nord (matr. Nr. 14a, Stoltelund, Tinglev). 5. Gyllebeholder nr skal opføres mindst 30 meter fra skel mod nord (matr.nr. 20 Stoltelund, Tinglev). Placering i landskabet 6. De nye stalde og gyllebeholdere skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 7. De eksisterende læhegn nord, syd, øst og vest for anlægget, jf. bilag 5, skal bevares og vedligeholdes. Læhegnene skal fortsat bestå af egnstypiske træer og buske. 2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 9. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. Stald nr. Dyrehold Staldsystem Vægt / alder (gulvsystem og udmugnings-system) Stipladser (antal individer) DE Søer, farestald, kassestier Pattegrise Søer, farestald, kassestier Pattegrise Søer, løbe-/drægt. stald Individuel opstaldning Søer, løbe-/drægt. stald Løsgående Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv - 7,2 8,0 kg - 7,2 8,0 kg ,43 3,43 54,83 3, ,79 Dybstrøelse ,91 10

11 1.1.7 Søer, løbe-/drægt. Stald Løsgående Delvis spaltegulv , Søer, farestald, kassestier Pattegrise Søer, løbe-/drægt. stald Individuel opstaldning Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv - 7,2 8,0 kg ,49 3, , Søer, løbe-/drægt. stald Løsgående Delvis spaltegulv , Årshest, < 300 kg Dybstrøelse < 300 kg 2 0, Smågrise, Toklimastald Smågrise, Toklimastald Delvis spaltegulv Delvis spaltegulv 8-32 kg , kg , Kvier Afgræsning mdr. 2 0,95 9. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 10. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse efter 2 år, og når besætningen af søer og smågrise er nået op på 862,13 DE. 11. Smågriseproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over året. 12. De nye stalde 1.1.3, 1.1.8, 1.1.9, og skal indrettes med delvis spaltegulv. 13. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet. 14. Der skal etableres et overbrusnings-/iblødsætningsanlæg i alle de nye stalde, så det sikres, at grisene afsætter gødning på spaltearealet, og ikke på det faste og drænede areal. 15. De 2 kvier og 2 heste skal være udegående indenfor udbringningsarealet hele året. Ventilation 16. Ventilationsanlæggene i de nye stalde skal være undertryksanlæg. Alle afkast i de nye stalde skal placeres i kip eller på tagfladen. 17. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion. Fodring 18. Foderets indhold af råprotein og totalfosfor til de enkelte dyretyper må ikke indeholde mere råprotein og totalfosfor end angivet i nedenstående tabel. Art Faser Indhold af råprotein Samlet fosforindhold (% i foder) 1) (% i foder) 2) Fravænnede grise < 10 kg ,75-0,85 Smågrise < 25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 Slagtesvin kg ,45-0,55 1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer 2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase 19. Fytase skal tilsættes foderet efter normal praksis. 20. Foderkorrektionen for alle søer på hele bedriften skal beregnes ud fra følgende formel, og foderkorrektionen må højst være 0,8913: ((FEso pr. årsso x g råprotein pr. FEso / 6250) 1,50 (antal frav. grise pr. årsso x frav. vægt x 0,024 kg N pr. kg tilvækst)) / 27,2. 11

12 Ansøger har i ansøgningen oplyst, at foderet til søer indeholder 130,0 g råprotein pr. FE (virkemiddel). Derudover anvendes normtal for 2005/2006 på FE pr. årsso, 24,6 fravænnede grise pr. årsso og 7,2 kg pr. fravænnet gris jf. Plantedirektoratets Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2005/2006. Den oplyste værdi er ikke bindende, og der er fleksibilitet med hensyn til de forskellige faktorer. Krav om beregning af foderkorrektion gælder for alle søer på hele bedriften. Krav om dokumentation til foderkorrektion fremgår af vilkår 93. Rengøring af stalde 21. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold i farestaldene og i smågrisestaldene. Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres spalternes funktionsdygtighed. Energi- og vandforbrug 22. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 23. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 25. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 26. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 27. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 28. Ventilationsmotorerne i de nye stalde skal være lavenergimotorer. Spildevand samt tag - og overfladevand 29. På befæstede arealer må der ikke ske oplag af gødningsstoffer, bekæmpelsesmidler, foderstoffer m.v., der med evt. regnvand kan tilføres rørledninger/dræn med udløb i grøfter og vandløb. 30. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Kemikalier og medicin mv. 31. Flydende og fast handelsgødning, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. Affald 32. Afhentningspladsen til døde dyr skal placeres som vist på bilag Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i tabel 10. Olie 34. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 12

13 35. Såfremt tanken er placeret mindre end 10 m fra regnvandsafløb, vandløb mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tankens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbakken. 36. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 37. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 38. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Driftsforstyrrelser og uheld 39. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt olie- og kemikaliespild. 40. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest 1 måned efter at udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen for udarbejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af planen. 41. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 42. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 2.4 Gødningsproduktion og håndtering Opbevaring af flydende husdyrgødning 43. De to nye gyllebeholdere ( og ) på hver m 3 skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 44. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der senest den 1. februar 2011 etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Drift af gyllesepareringsanlæg 45. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning. 46. Tørstoffraktionen udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for husdyrbruget, og der skal foreligge en skriftlig aftale med aftager herom senest ved indsættelse af dyr i nye stalde. 47. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se om der er utætheder. Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsanlægget skal tilses, når det er i drift. 48. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyrbrug. 49. Alt gylle, svarende til 852,2 DE, fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres. 50. Driftsherre skal løbende og regelmæssigt mindst en gang om måneden føre optegnelser over timeforbruget. 51. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i stalden og mulighed for at pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderne, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Kommunen skal informeres, såfremt gyllesepareringsanlægget ikke fungerer. Kommunen kan ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 52. Hjælpemidler skal opbevares i rum uden afløb og med mulighed for opsamling af spild svarende til beholder med størst mængde. 53. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb til en godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 13

14 54. Spild af gylle/rejektvand, fiberfraktion, polymere og fældningsmidler skal opsamles straks. Der skal bruges absorberende materiale til opsamling af spild. 55. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm for høj vandstand i pumpebrønden. 56. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer eller ved gentagne problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. Drift af gyllekølingsanlæg 57. I stald 1.1.3, 1.1.8, 1.1.9, og skal alle gyllekummer forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt m 2. For at opnå den i ansøgningen planlagte reduktion af ammoniakemissionen på 19,4 pct., skal der i gennemsnit over året køles med 19,5 W/m 2. Varmepumperne skal kunne levere en køleeffekt på mindst 63 kw. 58. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med en timetæller på varmepumpen. Den månedlige driftstid, hvor varmepumperne kører, skal indføres i en driftsjournal. 59. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpernes køleside, som løbende registrerer køleeffekten. Energimålerne skal være forsynet med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds - og årskøleeffekten i kwh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 60. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk efter driftsstop. Gyllekølingssystemets køleslager skal nedstøbes i beton. Køleslangerne må på intet sted være i kontakt med jord. Fast gødning 61. Dybstrøelse fra heste skal opbevares i stald indtil udbringning eller som flydelag i gyllebeholder. 62. Dybstrøelse fra søer skal udbringes direkte på aftalearealer og pløjes ned. Anden organisk gødning 63. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. Håndtering og udbringning af husdyrgødning 64. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 65. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebeholderne. 66. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 67. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. 2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt 68. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. Fluer og skadedyr 69. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. Transport 14

15 70. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal vognen læsses ordentligt, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 71. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. Støj 72. Bidraget fra landbruget med adressen Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i det åbne land ikke overskride følgende værdier: Mandag - fredag kl Lørdag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn og helligdag kl Alle dage kl Det åbne land Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time. Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn og majs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget. Lys 73. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobeboelserne. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 74. Belysning i staldene skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog kan der være natbelysning i stalde med elektronisk sofodring. 15

16 2.6 Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne 75. På bedriftens udbringningsarealer på i alt 5,19 ha (afsnit i skema 9077) må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,05 DE/ha. 76. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på bedriftens udbringningsarealer på i alt 5,19 ha (afsnit i skema 9077) og aftalearealer på i alt 391,47 ha (afsnit i skema 9077), i alt 396,66 ha. Arealerne fremgår af bilag a, b, c og d. 77. Der kan afsættes 540,31 DE til aftalearealer. Beskyttet natur 78. Det må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande 79. Mængden af husdyrgødning på bedriften må ikke overstige 1,05 DE/ha på de ejede og forpagtede udbringningsarealer på i alt 5,19 ha. Det antal DE, der afsættes til modtagere af husdyrgødning, indgår ikke i denne beregning af DE/ha, da aftalearealerne på i alt 391,47 ha tilføres 1,38 DE/ha. Fosfor til overfladevand vandløb, søer og kystvande 80. Fosforoverskuddet må ikke overstige 2,9 kg P/ha/år. Det forudsættes, at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor. 2.7 Husdyrbrugets ophør 81. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 82. De eksisterende gyllebeholdere og på henholdsvis og m 3 skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller når gyllebeholderne ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 83. De nye gyllebeholdere og på henholdsvis og m 3 skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller når gyllebeholderne ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 2.8 Egenkontrol og dokumentation 84. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, effektivitetskontroller, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra driftsog skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 85. Der skal føres journal over flydelag i beholdere med væskedelen fra separationen hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etableres fast overdækning på beholderne. 86. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 87. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 16

17 88. Gyllekølingsanlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning herom. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages. Der skal føres journal over datoer for reparationer, samt hvilke reparationer der er foretaget. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år, og forevises på Kommunens forlangende. 89. Enhver type af driftsstop af gyllekølingsanlæg skal noteres sammen med årsagen dertil. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år på husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende. 90. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten eller anden anlægskyndig om årlig serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget. Den skriftlige aftale og de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år, og forevises Kommunen på forlangende. 91. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr. - hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 92. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gødningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes. 93. Dokumentationen for sofoderets indhold af gram råprotein pr. foderenhed kan fx være effektivitets-/produktionskontrol, foderkontrol eller ajourførte foderplaner. Dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Såfremt korrektionsfaktoren anvendes i forbindelse med bedriftens gødningsregnskab, skal dokumentationen være identisk med Plantedirektoratets krav om dokumentation. 17

18 3 Generelle forhold Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE), og er derfor omfattet af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om reduktion af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgningen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger indsendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse / ændring af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 3.1 Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev med ejendoms nr Ansøger ejer også Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev, hvor der er en polte-/slagtesvineproduktion. Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 9077, version 8, genereret den 15. september 2010 og udskrevet fra Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de godkendte arealer. 18

19 3.3 Gyldighed Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for gyldighed. 3.4 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i godkendelsen indtil den 24. september Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse. Det samme er tilfældet, hvis: der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i

20 4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Redegørelse Ejendommen er lokaliseret i Aabenraa kommune, syd for Tinglev. Der er enkelte arealer i Tønder kommune. Ejendommen ligger i landzone ca m syd for Tinglev. Som en reaktion på strukturudviklingen i landbruget ønsker ansøger at tilpasse sit landbrug. Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom bl.a. for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere samt opretholde en økonomisk bæredygtig enhed. De nye stalde og gyllebeholderne etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldanlæg som beregnet i Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone m Tinglev. Plannummer B i Kommuneplan m Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, institu- > m - 50 m > m - 50 m > m - 50 m 20

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Søndertoft Søndertoft 57, 6300 Gråsten

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Søndertoft Søndertoft 57, 6300 Gråsten Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Søndertoft Søndertoft 57, 6300 Gråsten 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 30.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Svinebruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Svinebruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 30.

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 17. september

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn- dringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 9. september

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 07-11-2014 Sagsnr.: 13/37710 Dok.løbenr.: 143 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/21947 Dok.nr.: 78 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 23-04-2015 Sagsnr.: 14/30481 Dok.løbenr.: 108416/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 19-05-2016 Sagsnr.: 16/15356 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12356 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2016 Sagsnr.: 16/6632 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 2-10-2015 Sagsnr.: 15/6809 Dok.løbenr.: 264883/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 10.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 forlænges med ét år.

Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 forlænges med ét år. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 07-08-2012 Sagsnr.: 12/38942 Dok.nr.: 10 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere