SMS-styret sommerhus kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMS-styret sommerhus kontrol"

Transkript

1 SMS-styret sommerhus kontrol Fr a:sommer hus I ndbr ud det ek t er et Projektgruppe E413 E4 - projekt, forår 2008 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet

2

3 AAL B O R G UNIVE RSI T E T Institut for elektroniske systemer Elektronik og elektroteknik Frederik Bajers vej 7a 9220 Aalborg Øst Tlf Titel: SMS-styret sommerhuskontrol Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: 3/2 29/ Projektgruppe: E413 Deltagere: Allan Ø. Hansen Morten Juelsgaard Peter P. Koldkjær Jesper Smedegaard Vejleder: Sofus B. Nielsen Synopsis: Denne rapport tager udgangspunkt i projektforslaget SMS styret sommerhus kontrol. Efter problemanalyse og -afgrænsning, er produktet der ønskes fremstillet, et system der kan regulere temperaturen, og overvåge indbrudsalarmer i et hus. Systemet skal kunne styres både med SMS-beskeder, og via et tastatur. Hardwaren til systemet, bygges omkring en Motorola 68k processor. Systemet indbefatter desuden RS-232 kommunikation, indgang til indbrudssensor samt udgang til temperaturregulering. Der kostrueres også en temperatursensor, hvilken anvender en temperaturafhængig modstand som føler. Til at sende og modtage SMSbeskeder, benyttes en færdig GSM-terminal. Softwaren til systemet skrives udelukkende i assembly. Det færdige produkt kan registrere og regulere temperaturen fra -15 C til 48,5 C. Det kan registrere indbrud samt give besked om dette til tre udvalgte administratorer. Produktet kan styres via fem knapper og et display, eller via SMS, ved hjælp af fire udvalgte kommandoer. Det eneste krav som ikke overholdes af det endelige produkt, er præcisionen af temperatursensor, idet denne er ca. 2 C upræcis i begge ender af temperaturskalaen. Oplagstal: 7 Sideantal: 249 Bilagsantal og -art: 11 appendiks i rapporten samt 1 CD vedlagt Afsluttet den: 29/ Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 AAL B O R G UNIVE RSI T E T Department of electronic systems Electronical engineering Frederik Bajers vej 7a 9220 Aalborg Øst Tlf Titel: SMS controlled summerhome Theme: Microprocessing systems Project period: 3/2 29/ Project group: E413 Members of the group: Allan Ø. Hansen Morten Juelsgaard Peter P. Koldkjær Jesper Smedegaard Supervisor: Sofus B. Nielsen Synopsis: Number of copies: 7 Number of pages: 249 Appendices and attachments: Project completed: 29/ The basis of this report is the project proposal SMS controlled device in a summerhome. After the preliminary problemanalysis, the scope of the project is to construct a device, which is able to adjust the temperature, and to monitor burglaralarms of the house. The device must be controllable by SMS-messages, as well as by a keyboard attached to the device. The hardware part of the project, is built with af Motorola 68k processor. Furthermore, the device implements a RS-232 connection for datatransfering, input from the burglaralarm, and output to the temperature adjustment. The temperature sensor is based on a temperature sensitive resistor. For transmitting and recieving SMS-messages, the device uses a preconstructed GSM-module. The software is solely written in assembly. The final product is capable of sensing, and adjusting the temperature within an interval of -15 C to 48,5 C. The device is able to detect break-ins, and notify three supervisors whose telephone numbers can be programmed in the system. The system can be controlled via a keypad of five buttons and a LCD display, or via SMS and four different commands. The only demand the product doesn t follow, is the precision of the temperaturesensor, because the sensor is up to 2 C off, for temperatures i the outer region of the temperatureinteval. 11 appendices in the report, 1 CD enclosed The contents of this report i freely available, but publication (with specification of source) may only be done after arrangement with the authors.

6

7 Forord Denne rapport er udarbejdet ved Aalborg Universitet, af 4. semestersgruppen E413, i løbet af forårssemestret Temaet for semestret har været Mikrodatamatsystemer hvor der specifikt er arbejdet med et projektforslag om trådløs kontrol og overvågning af sommerhuse. Målgruppen for denne rapport er hovedsageligt vejleder og censor, men også andre studerende der har interesse i at få indsigt i de behandlede problemstillinger. Kilder i rapporten angives med nummer i firkantet parentes, eksempelvis [2], eller med sideangivelse som [2, s ]. I rapporten angives digitale signaler der er aktivt lave, på to måder. I teksten angives et signal aktivt lavt, med en overstreg, eksempelvis CS_ADC. På diagrammer angives aktiv lav med en efterfølgende stjerne. Det samme signal angives dermed CS_ADC. I samme forbindelse angives enkelte ben med et N_ som præfiks, hvis benet er inverteret i forhold til et ben af samme navn blot uden N_, f.eks N_NMI og NMI. Ved anvendelse af binære tal, angives disse med et % som præfiks. Hexadecimale tal angives med et $, eller med hex som præfiks. Som det allerede fremgår anvendes der i stor udstrækning forkortelser gennem rapporten. Disse forkortelser forklares første gang de anvendes og er ydermere listet i appendiks A, bagerst i rapporten. Om sproget gennem rapporten bør det nævnes at der mange steder anvendes engelske ord eller termer, hvor det er fundet mere anvendeligt end det tilsvarende danske udtryk. Det værende eksempelvis AND-gate og opamp. På tilsvarende vis kombineres engelske og danske ord i softwaredelen, når der indsættes labels i de forskellige kode-elementer. Der er således ingen konvention for udformningen af softwarelabels, og disse labels udformes dermed blot ud fra hvad der er fundet hensigtsmæssigt. Det samlede kredsløb som er udviklet gennem projektet, er vedlagt som udfoldningsdiagram i appendiks K. Tilmed findes bagest i rapporten en CD, indeholdende bl.a. en digital udgave af rapporten samt anvendte datablade og andet relevant materiale. På CD en findes også en demonstrationsvideo af produktet. Allan Ø. Hansen Morten Juelsgaard Peter P. Koldkjær Jesper Smedegaard

8

9 Indhold 1 Indledning Studieordningen Indledende analyse Indledende overvejelser Indhold af produktet Use-case diagram Den fuldstændige løsning Kravspecifikation Formål med produktet Beskrivelse Specifikke krav Systemets ydelse og kvalitetsfaktorer Accepttestspecifikation Stresstest Pålidlighedstest Mikrodatamatsystem Samlet SKS-hardware Krav til blokken Valg og analyse af kredsløb Interrupt enkoder, og level 7 interrupt Adresse dekodning IO-PEEL af 249

10 INDHOLD 4.7 Hukommelse Data-acknowledge generering Kommunikation Temperatursensor indgang Indgang til indbrudsensor Udgang til temperaturstyring Verificering Delkonklusion GSM modul Krav til Blokken Løsningsmuligheder Verificering Delkonklusion Nærbetjening Krav til Blokken Løsningsmuligheder Valg og analyse af kredsløb Dimensionering og beregning Verificering Delkonklusion Temperatursensor Krav til temperatursensoren Overordnede Løsningsmuligheder Valg og analyse af kredsløb Dimensionering og beregning Verificering Delkonklusion SKS Software Opbygning Specificering af adresserum Initialisering af 249 INDHOLD

11 INDHOLD 8.4 Grænseflader for processerne Mainløkken Software processer GSM proces Temperatur polling proces Temperatur regulering proces Temperatur flag proces Alarm polling proces Alarm flag proces Tastatur polling proces Tastatur flag proces Accepttest Stresstest Pålidelighedstest Konklusion Perspektivering 144 A Forkortelser 146 B Projektforslag 147 C Brugervejledning 149 C.1 Generelle oplysninger om SKS en C.2 Betjening via tastatur C.3 Betjening via SMS D AT-kommandoer 158 E Motorola kredse 160 E.1 Mikroprocessor M E.2 ACIA M F LCD display 164 F.1 Generel virkemåde INDHOLD 11 af 249

12 INDHOLD F.2 PC G Valg og analyse af temperatursensorkredsløb 170 H Målerapport - Temperatursensor 174 H.1 Måleprocedure H.2 Teorien bag målingerne H.3 Måleopstilling H.4 Udstyrsliste H.5 Måleresultater H.6 Måleusikkerhed og fejlkilder I Abelkode 179 I.1 PEEL1 - Adresssedekoder I.2 PEEL2 - IO kontrol I.3 PEEL3 - Interruptstyring J SKS software assembler kode 184 J.1 Adresser og variable J.2 Initialisering J.3 Main løkke J.4 GSM proces J.5 Temperatur polling proces J.6 Temperatur regulering proces J.7 Temperatur flags proces J.8 Alarm polling proces J.9 Alarm flags proces J.10 Tastatur polling proces J.11 Tastatur flags proces K Samlet kredsløbsdiagram 244 K.1 Forsyningsdiagram K.2 Forsyningstabel K.3 Placeringsdiagram Litteratur af 249 INDHOLD

13 Kapitel1 Indledning Med udgangspunkt i studieordningen [2, s ], og det opstillede projektforslag omhandlende temperaturstyring i et sommerhus (appendiks B), foretages en indledende analyse af det opstillede problem, hvorefter virkemåden af et produkt der løser disse problemer, gennemgås. Efterfølgende gennemføres en afgrænsning af problemet, til den del der viderebearbejdes, og søges løst gennem produktet af dette projekt. Den indledende analyse gennemføres i videst mulige omfang efter SPU-modellen [25]. Dog er der flere elementer i denne model der ikke medtages idet denne rapport omhandler et undervisnings projekt, frem for en egentlig produktudvikling, med henblik på salg og marketing. 1.1 Studieordningen Af studieordningen fremgår det at temaet for 4. semester er mikrodatamatsystemer. Projektet skal dermed indeholde et mikrodatamatsystem, hvortil der desuden kræves en vis grad af interaktion med omverdenen, og deslige en bruger. Dette medfører dermed et krav om programmering af mikrodatamatsystemet, til såvel intern styring, som dataopsamling og interaktion med omverdenen. Af studieordningen fremgår desuden at der som minimum skal benyttes én kommunikationsstandard. Det overordnede problem, og løsningen herpå, skal desuden deles op i mindre underproblemer, der kan behandles hver for sig. 1.2 Indledende analyse De fleste sommerhusejere er væk fra deres sommerhuse i længere tid af gangen, hvor sommerhuset i mange tilfælde står tomt. Når ejerne på et tidspunkt vender tilbage, står de overfor flere problemer forbundet med netop det at huset har stået tomt. Eksempelvis vil sommerhuset om vinteren være meget koldt i de første par timer, indtil ejerne har fået bygningen varmet op. Dette kan medføre at huset er ubehageligt at opholde sig i, de første timer efter ankomsten. Hvis sommerhuset står tomt vinteren over, kan der tillige opstå problemer med frostsprængninger i vandrørene, såfremt disse ikke er blevet tømt. 13 af 249

14 1.2 Indledende analyse I det hele taget kan der forekomme mange problemer ved at sommerhuset ligger langt fra ejerens faste bolig, fordi ejeren ikke har mulighed for at holde øje med huset til dagligt. Eksempelvis hvis der sker indbrud i sommerhuset eller der opstår brand, vil ejeren ikke umiddelbart opdage dette før næste gang han selv tager ud til huset, eller hvis politiet ringer og informerer ham om det. På samme måde vil ejeren være uvidende om eksempelvis stormskader eller strømafbrydelse, hvis ikke der er lavet en aftale med f.eks. en nabo eller pedel, der skal holde øje med sommerhuset. Et andet problem der er relateret til at ejeren har fast bolig langt fra sit sommerhus, er eksempelvis i en situation, hvor der kommer håndværkere til sommerhuset for at udføre reparationer eller lignende. Hvis ejeren ikke ønsker, at lade en nøgle ligge fremme, eller fremsende en nøgle til håndværkeren, kan det være problematisk for ejeren at møde op for at lukke håndværkerne ind, eller låse efter dem når de går. En løsning på disse problemer kan være et system der overvåger huset, og har mulighed for at styre eksempelvis temperaturen, og adgangsforholdene til bygningen. Samtidig kan systemet forbindes med brand- eller indbrudsalarmer. Systemet kan konstrueres således det er muligt for ejeren at kommunikere med det over længere afstande. Herved kan det deslige konstrueres så det er muligt for ejeren at komme med input til systemet omkring eksempelvis et ønsket temperaturniveau eller hvis en dør skal låses op, og dels kan systemet kommunikere med ejeren såfremt der registreres f.eks. et indbrud. Med et sådan system bliver det muligt for ejeren at få tændt for varmen, et passende tidsrum før han ankommer, således at temperaturen er behagelig ved ankomst. På samme måde kan systemet indstilles til at holde en fast temperatur, over frysepunktet vinteren igennem, således at problemet med vandrørene undgås. På samme måde bliver ejeren i stand til at få systemet til at låse døren op uden brug af en nøgle, hvilket er praktisk i det tilfælde at der kommer håndværkere, idet de blot kan ringe til ejeren når de ankommer hvorefter han kan få døren låst op, uden selv at skulle møde op. At kunne åbne huset uden nøgle kan samtidig være praktisk hvis ejeren er taget i sommerhus og har glemt nøglen hjemme. Hvis systemet registrerer et indbrud, kan det indstilles til at kontakte ejeren, så denne kan tage affære. Systemet kan udviddes således at det selv tilkalder en form for assistance. Udover brand- og indbrudsalarmer kan systemet konstrueres så det er muligt at tilføje adskillige andre sensorere, alt efter den givne brugers behov. Dette kan eksempelvis være fugtighedsmålere eller udendørs måling af f.eks. pollen. Ved at udforme systemet således at det fungerer både ved net- og batteriforsyning, kan systemet ligeledes registrere hvis der sker strømafbrydelse, hvilket ejerne også bør underrettes om i tilfælde af at de eksempelvis har madvarer i fryseren. Bruges sommerhuset til udlejning, kan systemet med fordel konstrueres til også at overvåge elforbruget, således at lejerne ikke selv skal sørge for at aflæse elmåleren. For at et sådan system rent praktisk kan benyttes, skal det som sagt have en lang rækkevidde. Dette skyldes at hvis ejeren eksempelvis bor på Sjælland, og har sommerhus i Skagen, skal systemet stadig kunne benyttes. Derfor bør systemet konstrueres så det fungerer over et allerede etableret netværk, eksempelvis telefonnettet eller internettet. Af de to netværk er det mest favorabelt at benytte det trådløse telefonnetværk (mobilnettet), da de fleste personer efterhånden ejer en mobiltelefon som de bærer på sig til dagligt, i modsætning til internettet, som stadig ikke er mobilt i slet samme grad. Med grundidé i ovenstående indledning, beskæftiger denne rapport sig med at udvikle det om- 14 af Indledning

15 1.3 Indledende overvejelser talte overvågningssystem, således at brugeren kan kommunikere med dette via SMS-beskeder (Small Message Service). SMS-beskeder anses som værende den ideelle kommunikationsform med systemet, idet input og output til og fra systemet, kan laves som ganske korte tekstbeskeder. Projektet der gennemføres tager udgangspunkt i det nævnte projektforslag, men er ikke begrænset af dette, ej heller ønskes det at udvikle præcist hvad der foreslås i forslaget, som ses i appendiks B. 1.3 Indledende overvejelser Som det fremgår af afsnit 1.2 kan systemet der ønskes fremstillet, omfatte en stor mængde funktioner for at løse alle tænkelige problemer forbundet med ejerens fravær fra sommerhuset. Imidlertid er det vigtigt at være opmærksom på at systemet hverken bliver for kompliceret at installere, eller benytte. Et eksempel kan være implementeringen af en tyverialarm. En sådan alarm kan implementeres på forskellige måder, hvoraf én kunne være at indstallere sensorer på samtlige vinduer og døre, der kan detektere om personer trænger ind i bygningen. En anden måde kan imdlertid være blot at installere én enkelt bevægelsessensor, ét centralt sted i bygningen, der vil opdage indbrudstyven hvis han bevæger sig rundt i huset. Virkningen af de to metoder er omtrænt den samme, men forskellen er imidlertid at med den første skal brugeren indstallere et utal af sensorer, hvorimod med den sidste skal der kun installeres én, hvilket er betydelig nemmere for brugeren. På samme måde vil et stigende antal anvendelsesmuligheder gøre systemet mere kompliceret at anvende, set fra en brugers synspunkt. Derfor vælges det i den videre analyse, kun at behandle et fåtal af funktioner, som det imidlertid forventes at brugeren vil have nytte, og gøre brug af. Dette skal ses i forhold til at behandle et stort antal funktioner, hvor flere af dem kun vil have ringe relevans for en bruger. Dog ønskes systemet udviklet således at der relativt let kan implementeres yderligere funktioner, skulle en bruger have behov for dette. Begrænsningen af funktioner medfører imidlertid at det skal være veldefineret hvilke brugere produktet henvender sig til, dvs. hvilket behov en bruger skal have for at netop dette produkt er det mest relevante. Denne specifikation vendes der tilbage til i afsnit Indhold af produktet I det følgende gennemgås det overordnede, ønskelige indhold af et dækkende produkt, der kan tage hånd om de mest relevante af de opstillede problemstillinger. Efter gennemgangen af de ønskede funktioner, opstilles et use-case diagram ud fra UML terminologien (Unified Modelling Language), der beskriver systemets opbygning og anvendelsesmuligheder. Formålet med det opstillede diagram er at tydeliggøre den ønskede sammenhæng i systemet, for sidenhen at være bedre stillet i henhold til at udforme kravspecifikationen. For yderligere at klarlægge brugen af systemet, gennemgås også scenarier for aktiviteten i systemet, når en bruger kontakter det. I forbindelse med det følgende, skal det nævnes at det ikke må ses som krav der stilles til systemet, men blot en redegørelse af det ønskelige indhold, der lægger op til kravspecifikationen. 1. Indledning 15 af 249

16 1.4 Indhold af produktet Der ønskes konstrueret et system der skal installeres i et sommerhus, eller anden form for bebyggelse hvor ejeren, eller andre personer ikke kommer i længere tidsrum af gangen. Det skal være muligt for brugeren af systemet, at sende det en SMS fra en mobiltelefon, med instruktioner om de handlinger ejeren ønsker at systemet udfører. Beskeden skal sendes fra en telefon der er oprettet i systemet, således at det registrerer at det er en autoriseret person der kontakter det. Alternativt skal beskeden starte med en form for kode i det tilfælde at den ikke sendes fra et indkodet telefonnummer. På baggrund af indholdet i SMS en skal systemet udføre den ønskede handling, og sende en bekræftelse til brugeren. En bruger skal udover at kunne benytte systemet via SMS, også kunne betjene systemet med et tastatur. Med udgangspunkt i problemerne gennemgået i forrige afsnit, ønskes det at systemet skal kunne håndtere situationer og udføre handlinger, i henhold til nedenstående. Det skal være muligt at få systemet til at låse/låse op for døre. Det skal være muligt for systemet at indtræde i en sikkerhedstilstand, hvor det overvåger output fra eksterne indbruds- og brandalarmer. Hvis systemet detekterer tegn på indbrud eller brand, skal det kontakte eksempelvis et vagtselskab, eller en form for tilknyttet person. I disse situationer skal ejeren af bygningen ligeledes kontaktes. Der skal gå et vist tidsrum fra et indbrud er detekteret, til systemet tilkalder hjælp, således det er muligt for ejeren at afbryde tilkaldelsen, i det tilfælde at alarmen skyldes et hændeligt uheld. Systemet skal kunne overvåge og regulere temperaturen i bygningen. Reguleringen skal ske på baggrund af en referencetemperatur, bestemt af brugeren. Brugeren skal deslige kunne omgå temperaturreguleringen, og blot ønske varmen konstant tændt eller konstant slukket. Det skal være muligt for brugeren at anmode systemet om en rapport om de aktuelle forhold i bygningen, både mht. klima og hvorvidt eventuelle tyverialarmer er aktiveret. Systemet skal tilsluttes både fastnet el-forsyning, samt en backup batteriforsyning. I tilfælde af strømafbrydelse skal der sendes en besked til brugeren af systemet, hvor dette fremgår. Systemet skal være forbundet med et betjeningspanel og et display, der gør det muligt for brugeren at benytte systemet direkte, dvs. uden sin mobiltelefon. Dette kan være favorabelt i tilfælde af at ejeren har glemt mobiltelefonen, eller sin oplader og telefonen løber tør for strøm. På displayet skal både de aktuelle forhold omkring klima, samt hvorvidt de forskellige sensorer er aktiveret, fremgå. At tilkaldelsen af en vagtmand, kan erstattes med tilkaldelse af en anden form for tilknyttet person (nabo eller pedel), skyldes at mange vagtselskaber udelukkende anvender deres egne alarmsystemer. Desuden kan eksempelvis en nabo ofte hurtigere se hvad der sker, og om nødvendigt tilkalde politiet, frem for hvis der skal ventes 2-3 kvarter på et vagtselskab. 16 af Indledning

17 1.5 Use-case diagram 1.5 Use-case diagram Ud fra ovenstående ønsker til produktet, er det muligt af konstruere et use-case diagram der viser sammenhængen mellem forskellige aktørere og handlinger, der optræder i systemet. Use-case diagrammet ses på figur 1.1. Betydningen af diagrammet gennemgås i det følgende. Eksterne aktører Overvågning af sommerhus Interne aktører Modtag tastatur input Modtag SMS input Validering af bruger Sender Bruger - Lokal Analysering af input Sensor måling/tilstand Sensorer Temp,Indbrud, etc. Bruger via Mobiltlf. Udfør handling/ ændrer opsætning Modtager Display Bekræftelse af udførsel Evt. tilkaldelse af tilknyttet person Tillknyttet person Figur 1.1: Use-case diagram for systemet Beskrivelse af aktører En del af use-case diagrammet, er de aktører har indvirkning på systemet. Aktørerne er opdelt i interne og eksterne aktører, i forhold til deres indvirkning på systemet. I det følgende forklares hver enkelt aktør. Bruger via mobil tlf. Denne aktør er en bruger der ønsker at kommunikere med systemet, via en mobiltelefon. Som det fremgår af figuren er denne bruger delt op i to, alt efter hvordan brugeren forholder sig i forhold til systemet, dvs. om han modtager eller sender information. Dette skyldes at brugeren der sender ikke behøver at være den samme som den der modtager, eksempelvis hvis systemet sender en besked, uden en bruger har kommet med et input først. Dette kunne være i tilfælde af et indbrud. Bruger - Lokal Denne aktør befinder sig ved systemet og betjener dette via tastaturet, det formodes at sender og modtager altid vil være den samme person. 1. Indledning 17 af 249

18 1.5 Use-case diagram Display Displayet er mediet der benyttes til at kommunikere med en bruger der befinder sig nært systemet, dvs. her bringes bekræftelser på input fra tastaturet, i kraft af at displayet ændrer sig. Tilknyttet person Denne aktør er kun aktuel i det tilfælde at systemet registrerer eksempelvist et indbrud, og efterfølgende tilkalder assistance. Sensorer De eksterne sensorer udfører de målinger der skal behandles af systemet. En måling kan være af forskellige typer, alt efter hvilke sensorer der er påsat systemet Beskrivelse af use-cases Beskrivelsen af de enkelte use-cases gennemgås ved at forklare de forskellige handlingsforløb der optræder i systemet, når en bruger kontakter det. Systemets egenskaber kan overordnet inddeles i to hovedområder: Overvågning og justering af temperatur, og overvågning af sikkerhed, dvs. indbrud og adgang. Den ekstra batteriforsyning opfattes som en del af sikkerhedsovervågningen, idet en strømafbrydelse også kan indikere at indbrudstyve har taget strømmen til bygningen, for at deaktivere eventuelle alarmer. Systemets funktionalitet gennemgås for begge de to hovedområder. Først gennemgås normalscenarier, dvs. scenarier hvor systemet fungerer som det skal, og der ikke indtræffer hændelser ud over det normale. Efterfølgende gennemgås eksempler på hvad der kan betragtes som undtagelsesscenarier for systemet. Undtagelsesscenarier er situationer som antages kun at indtræde sjældent, dvs. det er noget der ligger ud over almindelig brug. Undtagelsesscenarierne beskrives sammen med den handling systemet skal udføre hvis dette indtræffer. Use-cases ved temperaturkontrol 1. Modtag kommando: Brugeren sender først sin anmodning om at indstille temperaturen til systemet. Dette gøres enten via SMS (fjernt), eller på panelet (nært). Som det fremgår af figur 1.1, er der forskel på input fra SMS og input fra tastatur. Dette skyldes at de to input modtages og behandles forskelligt. 2. Validering: Hvis inputtet er kommet via SMS, skal brugeren der har sendt beskeden valideres. Dette kan være i kraft af at afsendernummeret er kendt af systemet, eller i kraft af at der er skrevet kode i begyndelsen af SMS en. 3. Analysering af input: Brugerens input analyseres, for at finde ud af hvad det er brugeren vil have systemet til at gøre, dvs. om varmen skal tændes, slukkes eller om den skal reguleres efter en bestemt temperatur. Inputtet kan også blot være en anmodning om status. 4. Udfør handling/ændrer opsætning: Denne use-case er relativ til det input brugeren er kommet med. Hvis brugeren ønsker at indstille temperatur, indstiller systemet den ønskede 18 af Indledning

19 1.5 Use-case diagram temperatur som reference for den egentlige temperatur. Denne handling sker med usecasen måling som input, idet den aktuelle temperatur viser om temperaturen er for høj eller lav. Udfør handling kan også være at konstant tænde eller slukke for varmen, hvor inputtet fra sensorerne stadig skal bruges for at kunne opdatere displayet. 5. Bekræftelse af udførsel: Når systemet udfører den handling brugeren har ønsket, sendes en besked til brugeren om at anmodningen er forstået og udføres. Hvis brugeren ønsker en statusrapport, sendes den nødvendige information til brugeren. Beskeden til brugeren sendes til det telefonnummer der har afgivet inputtet. Hvis inputtet er indgivet via tastaturet, består bekræftelsen blot i at displayet bliver opdateret. Displayet skal dog også opdateres selvom inputtet kommer via SMS. 6. Sensor måling/tilstand: Systemet udfører en måling af temperaturen. Målingen gentages med jævne mellemrum for at kunne opdatere displayet, og eventuelt udføre regulering. Bemærk at use-casen tilkald tilknyttet person, ikke har nogen interesse når systemet betragtes alene som temperaturregulerende. Undtagelsesscenarier for temperaturkontrol Af undtagelsesscenarier for det gennemgåede forløb, bør nævnes følgende: Brugeren der giver input til systemet har ikke autoritet til at ændre opsætningen i systemet. Systemets reaktion på dette er blot at ignorere det input der er givet fra denne bruger. Kommandoen der modtages af systemet kan ikke forstås, eller den handling der ønskes udført ligger udenfor systemets formåen, selvom brugeren er godkendt. Systemet skal sende en fejlbesked til brugeren. Dette skal gøres for at informere brugeren om at kommando ikke udføres. Handlingsforløbet der er gennemgået, både normal- og undtagelsesscenariet kan illustreres grafisk, ved flowchartet på figur 1.2. Flowchartet startes forfra hver gang der modtages nye input til systemet. Figuren skal blot ses som en tydeliggørelse af virkemåden af systemet, ved brug af temperatur-kontrol funktionerne. 1. Indledning 19 af 249

20 1.5 Use-case diagram Send besked til bruger Nej Nej Venter på input Modtager input Godkendt bruger? Ja Godkendt input? Ja Ja Temp.reg. tændt? Måling Ændrer opsætning Nej Opdaterdisplay Temperatur for lav? Ja Tænd for varmen Nej Sluk for varme Hvor elementerne betyder: Kontrol Handling Start Mulig overgang Figur 1.2: Flowchart over scenariet hvor brugeren ønsker at indstille temperaturen. Use-cases ved adgangs- og sikkerhedsovervågning Handlingsforløbet der træder i kraft når brugeren aktiverer systemets sikkerhedstilstand, kan ligesom før beskrives ved en scenarie gennemgang. Gennemgangen er på flere punkter magen til for klimakontrollen. 1. Modtag input: Brugeren sender først sin anmodning til systemet. Dette gøres enten via SMS (fjernt), eller på tastaturet (nært), tilsvarende for brugen af systemet som klimakontrol. 2. Validering: Hvis et input modtages som SMS, valideres brugeren ligesom tidligere. 3. Udfør handling/ændrer opsætning: Hvis brugeren har bedt om at få sikkerhedssystemet aktiveret, låses alle døre, og aktiverer indbrudsalarmer. Displayet skal desuden opdateres således at det fremgår at sikkerhedstilstanden er aktiveret. Hvis sikkerhedstilstanden allerede er aktiveret, og brugerens input er at få en dør låst op, skal dette gøres samtidig med at indbrudsalarmer deaktiveres. Brandalarmer er altid slået til, og deaktiveres dermed ikke med resten af sikkerhedstilstanden. 4. Sensortilstand: Indtil sikkerhedstilstanden deaktiveres af brugeren, skal systemets overvåge bygningen igennem indbrudssensorerne. Dette er tilsvarende til use-casen måling i scenariet for klimakontrollen. 20 af Indledning

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10

Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej 7 9220 Aalborg Øst Phone:

Læs mere

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Bilbus P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Gruppe 415 Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Elektronik og Elektroteknik Fredrik

Læs mere

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Institut for Elektroniske systemer Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Tlf.: (+45)99408600 http://es.aau.dk

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT Gruppe medlemmer: Bjørn Kitz - Henrik K. B. Jensen - Kristian Klüwer Michael Bo Poulsen - Mikael Sander Vejleder: Søren

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø produkt- & designpsykologi 3.semester, 2010 gruppe:371 forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø Produkt- og DesignPsykologi Aalborg Universitetet Fredrik Bajers

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Projekt nr. 10033. Side 2 af 55

Projekt nr. 10033. Side 2 af 55 Side 2 af 55 1 Godkendelsesformular Ved underskrivelse af dette dokument, bekræftes aflevering af projektrapporten. Ligeledes tilkendegives det, at projektdeltageren ønsker denne rapport bedømt ved eksamen.

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Aalborg Universitet. Synopsis: Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø

Aalborg Universitet. Synopsis: Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Aalborg Universitet Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Titel: Automatisk Opdatering af BIM Synopsis: Dette afgangsprojekt

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL:

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL: Interaktionsdesign Teoretisk afklaring af centrale faktorer for brugertilpasset interaktionsdesign Niels Wittrup Andersen Rasmus Eriksen Morten Holst 9. semester Informatik 2008 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere