SMS-styret sommerhus kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMS-styret sommerhus kontrol"

Transkript

1 SMS-styret sommerhus kontrol Fr a:sommer hus I ndbr ud det ek t er et Projektgruppe E413 E4 - projekt, forår 2008 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet

2

3 AAL B O R G UNIVE RSI T E T Institut for elektroniske systemer Elektronik og elektroteknik Frederik Bajers vej 7a 9220 Aalborg Øst Tlf Titel: SMS-styret sommerhuskontrol Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: 3/2 29/ Projektgruppe: E413 Deltagere: Allan Ø. Hansen Morten Juelsgaard Peter P. Koldkjær Jesper Smedegaard Vejleder: Sofus B. Nielsen Synopsis: Denne rapport tager udgangspunkt i projektforslaget SMS styret sommerhus kontrol. Efter problemanalyse og -afgrænsning, er produktet der ønskes fremstillet, et system der kan regulere temperaturen, og overvåge indbrudsalarmer i et hus. Systemet skal kunne styres både med SMS-beskeder, og via et tastatur. Hardwaren til systemet, bygges omkring en Motorola 68k processor. Systemet indbefatter desuden RS-232 kommunikation, indgang til indbrudssensor samt udgang til temperaturregulering. Der kostrueres også en temperatursensor, hvilken anvender en temperaturafhængig modstand som føler. Til at sende og modtage SMSbeskeder, benyttes en færdig GSM-terminal. Softwaren til systemet skrives udelukkende i assembly. Det færdige produkt kan registrere og regulere temperaturen fra -15 C til 48,5 C. Det kan registrere indbrud samt give besked om dette til tre udvalgte administratorer. Produktet kan styres via fem knapper og et display, eller via SMS, ved hjælp af fire udvalgte kommandoer. Det eneste krav som ikke overholdes af det endelige produkt, er præcisionen af temperatursensor, idet denne er ca. 2 C upræcis i begge ender af temperaturskalaen. Oplagstal: 7 Sideantal: 249 Bilagsantal og -art: 11 appendiks i rapporten samt 1 CD vedlagt Afsluttet den: 29/ Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 AAL B O R G UNIVE RSI T E T Department of electronic systems Electronical engineering Frederik Bajers vej 7a 9220 Aalborg Øst Tlf Titel: SMS controlled summerhome Theme: Microprocessing systems Project period: 3/2 29/ Project group: E413 Members of the group: Allan Ø. Hansen Morten Juelsgaard Peter P. Koldkjær Jesper Smedegaard Supervisor: Sofus B. Nielsen Synopsis: Number of copies: 7 Number of pages: 249 Appendices and attachments: Project completed: 29/ The basis of this report is the project proposal SMS controlled device in a summerhome. After the preliminary problemanalysis, the scope of the project is to construct a device, which is able to adjust the temperature, and to monitor burglaralarms of the house. The device must be controllable by SMS-messages, as well as by a keyboard attached to the device. The hardware part of the project, is built with af Motorola 68k processor. Furthermore, the device implements a RS-232 connection for datatransfering, input from the burglaralarm, and output to the temperature adjustment. The temperature sensor is based on a temperature sensitive resistor. For transmitting and recieving SMS-messages, the device uses a preconstructed GSM-module. The software is solely written in assembly. The final product is capable of sensing, and adjusting the temperature within an interval of -15 C to 48,5 C. The device is able to detect break-ins, and notify three supervisors whose telephone numbers can be programmed in the system. The system can be controlled via a keypad of five buttons and a LCD display, or via SMS and four different commands. The only demand the product doesn t follow, is the precision of the temperaturesensor, because the sensor is up to 2 C off, for temperatures i the outer region of the temperatureinteval. 11 appendices in the report, 1 CD enclosed The contents of this report i freely available, but publication (with specification of source) may only be done after arrangement with the authors.

6

7 Forord Denne rapport er udarbejdet ved Aalborg Universitet, af 4. semestersgruppen E413, i løbet af forårssemestret Temaet for semestret har været Mikrodatamatsystemer hvor der specifikt er arbejdet med et projektforslag om trådløs kontrol og overvågning af sommerhuse. Målgruppen for denne rapport er hovedsageligt vejleder og censor, men også andre studerende der har interesse i at få indsigt i de behandlede problemstillinger. Kilder i rapporten angives med nummer i firkantet parentes, eksempelvis [2], eller med sideangivelse som [2, s ]. I rapporten angives digitale signaler der er aktivt lave, på to måder. I teksten angives et signal aktivt lavt, med en overstreg, eksempelvis CS_ADC. På diagrammer angives aktiv lav med en efterfølgende stjerne. Det samme signal angives dermed CS_ADC. I samme forbindelse angives enkelte ben med et N_ som præfiks, hvis benet er inverteret i forhold til et ben af samme navn blot uden N_, f.eks N_NMI og NMI. Ved anvendelse af binære tal, angives disse med et % som præfiks. Hexadecimale tal angives med et $, eller med hex som præfiks. Som det allerede fremgår anvendes der i stor udstrækning forkortelser gennem rapporten. Disse forkortelser forklares første gang de anvendes og er ydermere listet i appendiks A, bagerst i rapporten. Om sproget gennem rapporten bør det nævnes at der mange steder anvendes engelske ord eller termer, hvor det er fundet mere anvendeligt end det tilsvarende danske udtryk. Det værende eksempelvis AND-gate og opamp. På tilsvarende vis kombineres engelske og danske ord i softwaredelen, når der indsættes labels i de forskellige kode-elementer. Der er således ingen konvention for udformningen af softwarelabels, og disse labels udformes dermed blot ud fra hvad der er fundet hensigtsmæssigt. Det samlede kredsløb som er udviklet gennem projektet, er vedlagt som udfoldningsdiagram i appendiks K. Tilmed findes bagest i rapporten en CD, indeholdende bl.a. en digital udgave af rapporten samt anvendte datablade og andet relevant materiale. På CD en findes også en demonstrationsvideo af produktet. Allan Ø. Hansen Morten Juelsgaard Peter P. Koldkjær Jesper Smedegaard

8

9 Indhold 1 Indledning Studieordningen Indledende analyse Indledende overvejelser Indhold af produktet Use-case diagram Den fuldstændige løsning Kravspecifikation Formål med produktet Beskrivelse Specifikke krav Systemets ydelse og kvalitetsfaktorer Accepttestspecifikation Stresstest Pålidlighedstest Mikrodatamatsystem Samlet SKS-hardware Krav til blokken Valg og analyse af kredsløb Interrupt enkoder, og level 7 interrupt Adresse dekodning IO-PEEL af 249

10 INDHOLD 4.7 Hukommelse Data-acknowledge generering Kommunikation Temperatursensor indgang Indgang til indbrudsensor Udgang til temperaturstyring Verificering Delkonklusion GSM modul Krav til Blokken Løsningsmuligheder Verificering Delkonklusion Nærbetjening Krav til Blokken Løsningsmuligheder Valg og analyse af kredsløb Dimensionering og beregning Verificering Delkonklusion Temperatursensor Krav til temperatursensoren Overordnede Løsningsmuligheder Valg og analyse af kredsløb Dimensionering og beregning Verificering Delkonklusion SKS Software Opbygning Specificering af adresserum Initialisering af 249 INDHOLD

11 INDHOLD 8.4 Grænseflader for processerne Mainløkken Software processer GSM proces Temperatur polling proces Temperatur regulering proces Temperatur flag proces Alarm polling proces Alarm flag proces Tastatur polling proces Tastatur flag proces Accepttest Stresstest Pålidelighedstest Konklusion Perspektivering 144 A Forkortelser 146 B Projektforslag 147 C Brugervejledning 149 C.1 Generelle oplysninger om SKS en C.2 Betjening via tastatur C.3 Betjening via SMS D AT-kommandoer 158 E Motorola kredse 160 E.1 Mikroprocessor M E.2 ACIA M F LCD display 164 F.1 Generel virkemåde INDHOLD 11 af 249

12 INDHOLD F.2 PC G Valg og analyse af temperatursensorkredsløb 170 H Målerapport - Temperatursensor 174 H.1 Måleprocedure H.2 Teorien bag målingerne H.3 Måleopstilling H.4 Udstyrsliste H.5 Måleresultater H.6 Måleusikkerhed og fejlkilder I Abelkode 179 I.1 PEEL1 - Adresssedekoder I.2 PEEL2 - IO kontrol I.3 PEEL3 - Interruptstyring J SKS software assembler kode 184 J.1 Adresser og variable J.2 Initialisering J.3 Main løkke J.4 GSM proces J.5 Temperatur polling proces J.6 Temperatur regulering proces J.7 Temperatur flags proces J.8 Alarm polling proces J.9 Alarm flags proces J.10 Tastatur polling proces J.11 Tastatur flags proces K Samlet kredsløbsdiagram 244 K.1 Forsyningsdiagram K.2 Forsyningstabel K.3 Placeringsdiagram Litteratur af 249 INDHOLD

13 Kapitel1 Indledning Med udgangspunkt i studieordningen [2, s ], og det opstillede projektforslag omhandlende temperaturstyring i et sommerhus (appendiks B), foretages en indledende analyse af det opstillede problem, hvorefter virkemåden af et produkt der løser disse problemer, gennemgås. Efterfølgende gennemføres en afgrænsning af problemet, til den del der viderebearbejdes, og søges løst gennem produktet af dette projekt. Den indledende analyse gennemføres i videst mulige omfang efter SPU-modellen [25]. Dog er der flere elementer i denne model der ikke medtages idet denne rapport omhandler et undervisnings projekt, frem for en egentlig produktudvikling, med henblik på salg og marketing. 1.1 Studieordningen Af studieordningen fremgår det at temaet for 4. semester er mikrodatamatsystemer. Projektet skal dermed indeholde et mikrodatamatsystem, hvortil der desuden kræves en vis grad af interaktion med omverdenen, og deslige en bruger. Dette medfører dermed et krav om programmering af mikrodatamatsystemet, til såvel intern styring, som dataopsamling og interaktion med omverdenen. Af studieordningen fremgår desuden at der som minimum skal benyttes én kommunikationsstandard. Det overordnede problem, og løsningen herpå, skal desuden deles op i mindre underproblemer, der kan behandles hver for sig. 1.2 Indledende analyse De fleste sommerhusejere er væk fra deres sommerhuse i længere tid af gangen, hvor sommerhuset i mange tilfælde står tomt. Når ejerne på et tidspunkt vender tilbage, står de overfor flere problemer forbundet med netop det at huset har stået tomt. Eksempelvis vil sommerhuset om vinteren være meget koldt i de første par timer, indtil ejerne har fået bygningen varmet op. Dette kan medføre at huset er ubehageligt at opholde sig i, de første timer efter ankomsten. Hvis sommerhuset står tomt vinteren over, kan der tillige opstå problemer med frostsprængninger i vandrørene, såfremt disse ikke er blevet tømt. 13 af 249

14 1.2 Indledende analyse I det hele taget kan der forekomme mange problemer ved at sommerhuset ligger langt fra ejerens faste bolig, fordi ejeren ikke har mulighed for at holde øje med huset til dagligt. Eksempelvis hvis der sker indbrud i sommerhuset eller der opstår brand, vil ejeren ikke umiddelbart opdage dette før næste gang han selv tager ud til huset, eller hvis politiet ringer og informerer ham om det. På samme måde vil ejeren være uvidende om eksempelvis stormskader eller strømafbrydelse, hvis ikke der er lavet en aftale med f.eks. en nabo eller pedel, der skal holde øje med sommerhuset. Et andet problem der er relateret til at ejeren har fast bolig langt fra sit sommerhus, er eksempelvis i en situation, hvor der kommer håndværkere til sommerhuset for at udføre reparationer eller lignende. Hvis ejeren ikke ønsker, at lade en nøgle ligge fremme, eller fremsende en nøgle til håndværkeren, kan det være problematisk for ejeren at møde op for at lukke håndværkerne ind, eller låse efter dem når de går. En løsning på disse problemer kan være et system der overvåger huset, og har mulighed for at styre eksempelvis temperaturen, og adgangsforholdene til bygningen. Samtidig kan systemet forbindes med brand- eller indbrudsalarmer. Systemet kan konstrueres således det er muligt for ejeren at kommunikere med det over længere afstande. Herved kan det deslige konstrueres så det er muligt for ejeren at komme med input til systemet omkring eksempelvis et ønsket temperaturniveau eller hvis en dør skal låses op, og dels kan systemet kommunikere med ejeren såfremt der registreres f.eks. et indbrud. Med et sådan system bliver det muligt for ejeren at få tændt for varmen, et passende tidsrum før han ankommer, således at temperaturen er behagelig ved ankomst. På samme måde kan systemet indstilles til at holde en fast temperatur, over frysepunktet vinteren igennem, således at problemet med vandrørene undgås. På samme måde bliver ejeren i stand til at få systemet til at låse døren op uden brug af en nøgle, hvilket er praktisk i det tilfælde at der kommer håndværkere, idet de blot kan ringe til ejeren når de ankommer hvorefter han kan få døren låst op, uden selv at skulle møde op. At kunne åbne huset uden nøgle kan samtidig være praktisk hvis ejeren er taget i sommerhus og har glemt nøglen hjemme. Hvis systemet registrerer et indbrud, kan det indstilles til at kontakte ejeren, så denne kan tage affære. Systemet kan udviddes således at det selv tilkalder en form for assistance. Udover brand- og indbrudsalarmer kan systemet konstrueres så det er muligt at tilføje adskillige andre sensorere, alt efter den givne brugers behov. Dette kan eksempelvis være fugtighedsmålere eller udendørs måling af f.eks. pollen. Ved at udforme systemet således at det fungerer både ved net- og batteriforsyning, kan systemet ligeledes registrere hvis der sker strømafbrydelse, hvilket ejerne også bør underrettes om i tilfælde af at de eksempelvis har madvarer i fryseren. Bruges sommerhuset til udlejning, kan systemet med fordel konstrueres til også at overvåge elforbruget, således at lejerne ikke selv skal sørge for at aflæse elmåleren. For at et sådan system rent praktisk kan benyttes, skal det som sagt have en lang rækkevidde. Dette skyldes at hvis ejeren eksempelvis bor på Sjælland, og har sommerhus i Skagen, skal systemet stadig kunne benyttes. Derfor bør systemet konstrueres så det fungerer over et allerede etableret netværk, eksempelvis telefonnettet eller internettet. Af de to netværk er det mest favorabelt at benytte det trådløse telefonnetværk (mobilnettet), da de fleste personer efterhånden ejer en mobiltelefon som de bærer på sig til dagligt, i modsætning til internettet, som stadig ikke er mobilt i slet samme grad. Med grundidé i ovenstående indledning, beskæftiger denne rapport sig med at udvikle det om- 14 af Indledning

15 1.3 Indledende overvejelser talte overvågningssystem, således at brugeren kan kommunikere med dette via SMS-beskeder (Small Message Service). SMS-beskeder anses som værende den ideelle kommunikationsform med systemet, idet input og output til og fra systemet, kan laves som ganske korte tekstbeskeder. Projektet der gennemføres tager udgangspunkt i det nævnte projektforslag, men er ikke begrænset af dette, ej heller ønskes det at udvikle præcist hvad der foreslås i forslaget, som ses i appendiks B. 1.3 Indledende overvejelser Som det fremgår af afsnit 1.2 kan systemet der ønskes fremstillet, omfatte en stor mængde funktioner for at løse alle tænkelige problemer forbundet med ejerens fravær fra sommerhuset. Imidlertid er det vigtigt at være opmærksom på at systemet hverken bliver for kompliceret at installere, eller benytte. Et eksempel kan være implementeringen af en tyverialarm. En sådan alarm kan implementeres på forskellige måder, hvoraf én kunne være at indstallere sensorer på samtlige vinduer og døre, der kan detektere om personer trænger ind i bygningen. En anden måde kan imdlertid være blot at installere én enkelt bevægelsessensor, ét centralt sted i bygningen, der vil opdage indbrudstyven hvis han bevæger sig rundt i huset. Virkningen af de to metoder er omtrænt den samme, men forskellen er imidlertid at med den første skal brugeren indstallere et utal af sensorer, hvorimod med den sidste skal der kun installeres én, hvilket er betydelig nemmere for brugeren. På samme måde vil et stigende antal anvendelsesmuligheder gøre systemet mere kompliceret at anvende, set fra en brugers synspunkt. Derfor vælges det i den videre analyse, kun at behandle et fåtal af funktioner, som det imidlertid forventes at brugeren vil have nytte, og gøre brug af. Dette skal ses i forhold til at behandle et stort antal funktioner, hvor flere af dem kun vil have ringe relevans for en bruger. Dog ønskes systemet udviklet således at der relativt let kan implementeres yderligere funktioner, skulle en bruger have behov for dette. Begrænsningen af funktioner medfører imidlertid at det skal være veldefineret hvilke brugere produktet henvender sig til, dvs. hvilket behov en bruger skal have for at netop dette produkt er det mest relevante. Denne specifikation vendes der tilbage til i afsnit Indhold af produktet I det følgende gennemgås det overordnede, ønskelige indhold af et dækkende produkt, der kan tage hånd om de mest relevante af de opstillede problemstillinger. Efter gennemgangen af de ønskede funktioner, opstilles et use-case diagram ud fra UML terminologien (Unified Modelling Language), der beskriver systemets opbygning og anvendelsesmuligheder. Formålet med det opstillede diagram er at tydeliggøre den ønskede sammenhæng i systemet, for sidenhen at være bedre stillet i henhold til at udforme kravspecifikationen. For yderligere at klarlægge brugen af systemet, gennemgås også scenarier for aktiviteten i systemet, når en bruger kontakter det. I forbindelse med det følgende, skal det nævnes at det ikke må ses som krav der stilles til systemet, men blot en redegørelse af det ønskelige indhold, der lægger op til kravspecifikationen. 1. Indledning 15 af 249

16 1.4 Indhold af produktet Der ønskes konstrueret et system der skal installeres i et sommerhus, eller anden form for bebyggelse hvor ejeren, eller andre personer ikke kommer i længere tidsrum af gangen. Det skal være muligt for brugeren af systemet, at sende det en SMS fra en mobiltelefon, med instruktioner om de handlinger ejeren ønsker at systemet udfører. Beskeden skal sendes fra en telefon der er oprettet i systemet, således at det registrerer at det er en autoriseret person der kontakter det. Alternativt skal beskeden starte med en form for kode i det tilfælde at den ikke sendes fra et indkodet telefonnummer. På baggrund af indholdet i SMS en skal systemet udføre den ønskede handling, og sende en bekræftelse til brugeren. En bruger skal udover at kunne benytte systemet via SMS, også kunne betjene systemet med et tastatur. Med udgangspunkt i problemerne gennemgået i forrige afsnit, ønskes det at systemet skal kunne håndtere situationer og udføre handlinger, i henhold til nedenstående. Det skal være muligt at få systemet til at låse/låse op for døre. Det skal være muligt for systemet at indtræde i en sikkerhedstilstand, hvor det overvåger output fra eksterne indbruds- og brandalarmer. Hvis systemet detekterer tegn på indbrud eller brand, skal det kontakte eksempelvis et vagtselskab, eller en form for tilknyttet person. I disse situationer skal ejeren af bygningen ligeledes kontaktes. Der skal gå et vist tidsrum fra et indbrud er detekteret, til systemet tilkalder hjælp, således det er muligt for ejeren at afbryde tilkaldelsen, i det tilfælde at alarmen skyldes et hændeligt uheld. Systemet skal kunne overvåge og regulere temperaturen i bygningen. Reguleringen skal ske på baggrund af en referencetemperatur, bestemt af brugeren. Brugeren skal deslige kunne omgå temperaturreguleringen, og blot ønske varmen konstant tændt eller konstant slukket. Det skal være muligt for brugeren at anmode systemet om en rapport om de aktuelle forhold i bygningen, både mht. klima og hvorvidt eventuelle tyverialarmer er aktiveret. Systemet skal tilsluttes både fastnet el-forsyning, samt en backup batteriforsyning. I tilfælde af strømafbrydelse skal der sendes en besked til brugeren af systemet, hvor dette fremgår. Systemet skal være forbundet med et betjeningspanel og et display, der gør det muligt for brugeren at benytte systemet direkte, dvs. uden sin mobiltelefon. Dette kan være favorabelt i tilfælde af at ejeren har glemt mobiltelefonen, eller sin oplader og telefonen løber tør for strøm. På displayet skal både de aktuelle forhold omkring klima, samt hvorvidt de forskellige sensorer er aktiveret, fremgå. At tilkaldelsen af en vagtmand, kan erstattes med tilkaldelse af en anden form for tilknyttet person (nabo eller pedel), skyldes at mange vagtselskaber udelukkende anvender deres egne alarmsystemer. Desuden kan eksempelvis en nabo ofte hurtigere se hvad der sker, og om nødvendigt tilkalde politiet, frem for hvis der skal ventes 2-3 kvarter på et vagtselskab. 16 af Indledning

17 1.5 Use-case diagram 1.5 Use-case diagram Ud fra ovenstående ønsker til produktet, er det muligt af konstruere et use-case diagram der viser sammenhængen mellem forskellige aktørere og handlinger, der optræder i systemet. Use-case diagrammet ses på figur 1.1. Betydningen af diagrammet gennemgås i det følgende. Eksterne aktører Overvågning af sommerhus Interne aktører Modtag tastatur input Modtag SMS input Validering af bruger Sender Bruger - Lokal Analysering af input Sensor måling/tilstand Sensorer Temp,Indbrud, etc. Bruger via Mobiltlf. Udfør handling/ ændrer opsætning Modtager Display Bekræftelse af udførsel Evt. tilkaldelse af tilknyttet person Tillknyttet person Figur 1.1: Use-case diagram for systemet Beskrivelse af aktører En del af use-case diagrammet, er de aktører har indvirkning på systemet. Aktørerne er opdelt i interne og eksterne aktører, i forhold til deres indvirkning på systemet. I det følgende forklares hver enkelt aktør. Bruger via mobil tlf. Denne aktør er en bruger der ønsker at kommunikere med systemet, via en mobiltelefon. Som det fremgår af figuren er denne bruger delt op i to, alt efter hvordan brugeren forholder sig i forhold til systemet, dvs. om han modtager eller sender information. Dette skyldes at brugeren der sender ikke behøver at være den samme som den der modtager, eksempelvis hvis systemet sender en besked, uden en bruger har kommet med et input først. Dette kunne være i tilfælde af et indbrud. Bruger - Lokal Denne aktør befinder sig ved systemet og betjener dette via tastaturet, det formodes at sender og modtager altid vil være den samme person. 1. Indledning 17 af 249

18 1.5 Use-case diagram Display Displayet er mediet der benyttes til at kommunikere med en bruger der befinder sig nært systemet, dvs. her bringes bekræftelser på input fra tastaturet, i kraft af at displayet ændrer sig. Tilknyttet person Denne aktør er kun aktuel i det tilfælde at systemet registrerer eksempelvist et indbrud, og efterfølgende tilkalder assistance. Sensorer De eksterne sensorer udfører de målinger der skal behandles af systemet. En måling kan være af forskellige typer, alt efter hvilke sensorer der er påsat systemet Beskrivelse af use-cases Beskrivelsen af de enkelte use-cases gennemgås ved at forklare de forskellige handlingsforløb der optræder i systemet, når en bruger kontakter det. Systemets egenskaber kan overordnet inddeles i to hovedområder: Overvågning og justering af temperatur, og overvågning af sikkerhed, dvs. indbrud og adgang. Den ekstra batteriforsyning opfattes som en del af sikkerhedsovervågningen, idet en strømafbrydelse også kan indikere at indbrudstyve har taget strømmen til bygningen, for at deaktivere eventuelle alarmer. Systemets funktionalitet gennemgås for begge de to hovedområder. Først gennemgås normalscenarier, dvs. scenarier hvor systemet fungerer som det skal, og der ikke indtræffer hændelser ud over det normale. Efterfølgende gennemgås eksempler på hvad der kan betragtes som undtagelsesscenarier for systemet. Undtagelsesscenarier er situationer som antages kun at indtræde sjældent, dvs. det er noget der ligger ud over almindelig brug. Undtagelsesscenarierne beskrives sammen med den handling systemet skal udføre hvis dette indtræffer. Use-cases ved temperaturkontrol 1. Modtag kommando: Brugeren sender først sin anmodning om at indstille temperaturen til systemet. Dette gøres enten via SMS (fjernt), eller på panelet (nært). Som det fremgår af figur 1.1, er der forskel på input fra SMS og input fra tastatur. Dette skyldes at de to input modtages og behandles forskelligt. 2. Validering: Hvis inputtet er kommet via SMS, skal brugeren der har sendt beskeden valideres. Dette kan være i kraft af at afsendernummeret er kendt af systemet, eller i kraft af at der er skrevet kode i begyndelsen af SMS en. 3. Analysering af input: Brugerens input analyseres, for at finde ud af hvad det er brugeren vil have systemet til at gøre, dvs. om varmen skal tændes, slukkes eller om den skal reguleres efter en bestemt temperatur. Inputtet kan også blot være en anmodning om status. 4. Udfør handling/ændrer opsætning: Denne use-case er relativ til det input brugeren er kommet med. Hvis brugeren ønsker at indstille temperatur, indstiller systemet den ønskede 18 af Indledning

19 1.5 Use-case diagram temperatur som reference for den egentlige temperatur. Denne handling sker med usecasen måling som input, idet den aktuelle temperatur viser om temperaturen er for høj eller lav. Udfør handling kan også være at konstant tænde eller slukke for varmen, hvor inputtet fra sensorerne stadig skal bruges for at kunne opdatere displayet. 5. Bekræftelse af udførsel: Når systemet udfører den handling brugeren har ønsket, sendes en besked til brugeren om at anmodningen er forstået og udføres. Hvis brugeren ønsker en statusrapport, sendes den nødvendige information til brugeren. Beskeden til brugeren sendes til det telefonnummer der har afgivet inputtet. Hvis inputtet er indgivet via tastaturet, består bekræftelsen blot i at displayet bliver opdateret. Displayet skal dog også opdateres selvom inputtet kommer via SMS. 6. Sensor måling/tilstand: Systemet udfører en måling af temperaturen. Målingen gentages med jævne mellemrum for at kunne opdatere displayet, og eventuelt udføre regulering. Bemærk at use-casen tilkald tilknyttet person, ikke har nogen interesse når systemet betragtes alene som temperaturregulerende. Undtagelsesscenarier for temperaturkontrol Af undtagelsesscenarier for det gennemgåede forløb, bør nævnes følgende: Brugeren der giver input til systemet har ikke autoritet til at ændre opsætningen i systemet. Systemets reaktion på dette er blot at ignorere det input der er givet fra denne bruger. Kommandoen der modtages af systemet kan ikke forstås, eller den handling der ønskes udført ligger udenfor systemets formåen, selvom brugeren er godkendt. Systemet skal sende en fejlbesked til brugeren. Dette skal gøres for at informere brugeren om at kommando ikke udføres. Handlingsforløbet der er gennemgået, både normal- og undtagelsesscenariet kan illustreres grafisk, ved flowchartet på figur 1.2. Flowchartet startes forfra hver gang der modtages nye input til systemet. Figuren skal blot ses som en tydeliggørelse af virkemåden af systemet, ved brug af temperatur-kontrol funktionerne. 1. Indledning 19 af 249

20 1.5 Use-case diagram Send besked til bruger Nej Nej Venter på input Modtager input Godkendt bruger? Ja Godkendt input? Ja Ja Temp.reg. tændt? Måling Ændrer opsætning Nej Opdaterdisplay Temperatur for lav? Ja Tænd for varmen Nej Sluk for varme Hvor elementerne betyder: Kontrol Handling Start Mulig overgang Figur 1.2: Flowchart over scenariet hvor brugeren ønsker at indstille temperaturen. Use-cases ved adgangs- og sikkerhedsovervågning Handlingsforløbet der træder i kraft når brugeren aktiverer systemets sikkerhedstilstand, kan ligesom før beskrives ved en scenarie gennemgang. Gennemgangen er på flere punkter magen til for klimakontrollen. 1. Modtag input: Brugeren sender først sin anmodning til systemet. Dette gøres enten via SMS (fjernt), eller på tastaturet (nært), tilsvarende for brugen af systemet som klimakontrol. 2. Validering: Hvis et input modtages som SMS, valideres brugeren ligesom tidligere. 3. Udfør handling/ændrer opsætning: Hvis brugeren har bedt om at få sikkerhedssystemet aktiveret, låses alle døre, og aktiverer indbrudsalarmer. Displayet skal desuden opdateres således at det fremgår at sikkerhedstilstanden er aktiveret. Hvis sikkerhedstilstanden allerede er aktiveret, og brugerens input er at få en dør låst op, skal dette gøres samtidig med at indbrudsalarmer deaktiveres. Brandalarmer er altid slået til, og deaktiveres dermed ikke med resten af sikkerhedstilstanden. 4. Sensortilstand: Indtil sikkerhedstilstanden deaktiveres af brugeren, skal systemets overvåge bygningen igennem indbrudssensorerne. Dette er tilsvarende til use-casen måling i scenariet for klimakontrollen. 20 af Indledning

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Nielsen, Jesper Kock, Klaus Eriksen, Mikkel Larsen og

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for elektroniske systemer TITEL: Digital Diktafon PROJEKTPERIODE: 4. semester 4. februar - 30. maj, 2002 PROJEKTGRUPPE: Gr419-2002

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Vejledning i opsætning for markvanding:

Vejledning i opsætning for markvanding: side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Institut for elektroniske systemer

Institut for elektroniske systemer È ¹ÔÖÓ Ø ÖÙÔÔ ½½Ô Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¾¼¼ ËÅ˹ ØÝÖ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ê ÔÔÓÖØ Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖÓØ Ò Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¹ Ö Ö Ö Î ¹ ½¼¼ Ð ÓÖ ¹ÌÐ º µ ¼ ¼ I Institut for elektroniske

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere