PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008

2 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 1 REV DATO: UDGAVE: -- Indholdsfortegnelse Projektforslag Slagelse Sygehus, Ny Mikrobiologisk Afdeling Sammenfatning Sagens baggrund... 4 Planlægningsorganisation... 4 Udarbejdelse af projektforslag Generelle brugersynspunkter Myndigheder... 5 Brandmyndigheder... 5 Arbejdsmiljø / hygiejne Forundersøgelse... 5 Geoteknisk rapport... 5 Miljøundersøgelse Klassificering af jord Eksisterende forhold... 6 Ombygning af eksisterende forhold Fremtidige forhold... 6 Afdelingens indretning... 6 Arealer Koncept - Arkitektur og design... 8 Vision... 8 Hovedide... 8 Materialer... 8 Plandisponering... 8 Arkitektonisk beslutningsproces... 8 Arkitektonisk hovedgreb Konklusion Beskrivelse af konstruktionsprincip Redegørelse for hovedprincip Fastlæggelse af belastninger Overslagsberegning Tekniske krav Eksisterende forhold Nybygning - Hoveddisponering VVS og ventilationsanlæg EL installationer Bygningsdele og materialer (1) Bygningsbasis (2) Primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (4) Overfladebygningsdele (5) VVS anlæg (6) El og mekaniske anlæg (7) Inventar (Udstyr) Energi Overholdelse af U-værdier og linietab Miljøforhold Arbejdsmiljø og indeklima Nænsom udførelse byggepladsforhold Begrænsning af støjgener Byggeplads Organisation Projektorganisation Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

3 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 2 REV DATO: UDGAVE: -- Administrativ og politisk behandlingsprocedure Økonomi Overslagsberegning Forurenet jord Tidsplan og udbudsform Hovedtidsplan Udbudsform Tegnings og bilagsmateriale Arkitekttegninger: Ingeniørtegninger: Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

4 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 3 REV DATO: UDGAVE: -- Projektforslag Slagelse Sygehus, Ny Mikrobiologisk Afdeling 1. Sammenfatning Nærværende projektforslag for om- og tilbygning til den mikrobiologiske afdeling på Region Sjællands Sygehus Syd, Slagelse Sygehus er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendt byggeprogram af marts Projektet omfatter en ny tilbygning i 2 plan + underkælder på i alt 1014 m 2 samt ombygninger og nyindretninger i de eksisterende lokaler på i alt 182 m 2. Under udarbejdelsen af projektforslaget har der været afholdt 3 brugermøder hvor brugergruppen har medvirket ved fastlæggelsen af planløsninger og aptering af de enkelte rum. Brugergruppen har godkendt dette projektforslags planløsninger og rumskemaer. Projektets styregruppe har efter endt brugerproces fået forelagt det foreløbige projektforslag og indstillet dette til færdigbearbejdning og forelæggelse for Regionens forretningsudvalg. Der har ligeledes været afholdt et afklarende mødet med Slagelse Kommune med henblik på at afklare de lokalplanmæssige og brandmæssige forhold. Kommunes bemærkninger til de brandmæssige forhold er indarbejdet i nærværende projektforslag og kommunen har intet haft at bemærke til de lokalplanmæssige forhold. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget er der blevet fortaget en detaljeret overslagberegning og oversalget verificerer at den samlede anlægsramme overholdes. De tidsplansmæssige forudsætninger for projektet fastholdes ligeledes i nærværende projektforslag. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

5 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 4 REV DATO: UDGAVE: Sagens baggrund 3. Generelle brugersynspunkter De tidligere Roskilde, Vestsjælland og Storstrømmens amter tog beslutning om etablering af en regional mikrobiologisk funktion. Efter nedlæggelsen af amterne har Region Sjælland overtage udmøntningen af de planlægningsmæssige forhold som følger af den amtslige beslutning. Dette medfører bl.a. behov for ud- og ombygning af den eksisterende mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus. På den baggrund har Regionen gennemført prækvalifikations og udbudsarbejdet og som resultat heraf udpeget Creo Arkitekter A/S som totalrådgivere for opgaven. Creo Arkitekter har udarbejdet byggeprogrammet og den tilhørende anlægsøkonomi, som blev godkendt på styregruppemødet d. 11. april Nærværende projektforslag er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram. Planlægningsorganisation Endvidere foreligger rapporten Planlægning af den regionale klinisk mikrobiologiske enhed, som er udarbejdet af Slagelse Sygehus planlægningsgruppe, som grundlag for projektet. Udbuddets programoplæg er således udarbejdet med udgangspunkt i ovennævnte rapport. I projektforslagsfasen har der været afholdt 3 brugergruppemøder samt 1 separat møde med sygehusets Tekniske afdeling. Brugergruppens og Teknisk afdelings input og bidrag fra dialogen i møderne er indarbejdet i projektforslaget, således at plandisponeringen og beskrivelsen af de tekniske installationer tilgodeser brugernes ønsker til den fremtidige funktionalitet og drift af afdelingen i bedst muligt omfang. Brugergruppen har tillige i brugergruppemøderne og i separate ad hoc møder bidraget til fremstillingen af projektforslagets rumskemaer, således at disse tilgodeser brugernes ønsker til indretning og aptering af de enkelte rum. Brugergruppens overordnede ønske til projektforslaget var, at byggeprogrammets disponering af planløsning blev ført videre i projektforslagsfasen, og projektforslagets planløsninger er derfor stort set identisk med byggeprogrammets. Brugergruppen er repræsenteret i styregruppen, som løbende har fulgt og vejledt projektet frem mod færdiggørelsen af projektforslaget. Udarbejdelse af projektforslag Projektforslaget er udarbejdet af totalrådgivningsgruppen, bestående af totalrådgiver Creo Arkitekter A/S og underrådgiver Balslev rådgivende ingeniører A/S, som har tilknyttet EKJ rådgivende ingeniører A/S. Endvidere er projektforslaget udarbejdet i dialog med brugergruppe nedsat af Slagelse Sygehus samt teknisk afdeling på Slagelse Sygehus. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

6 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 5 REV DATO: UDGAVE: Myndigheder 5. Forundersøgelse Der har i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet været afholdt møde med Slagelse kommune for forhåndsorientering om projekt og en afklaring af overordnede forhold. Der påregnes normal myndighedsbehandling på sagen, med ca. 4 ugers sagsbehandling til byggeansøgning. Gældende lokalplan er blevet drøftet og der syntes ikke at være nogen konflikter i forhold til bestemmelserne deri. Hvad angår byggeriets indpasning i eksisterende forhold samt etableringen af to nye skorstene, vil dette ikke være i konflikt med gældende lokalplan. Dette er bekræftet ved Slagelse Kommune. Byggegrunden er i februar 2008 blevet undersøgt for følgende forhold: Vurdering af jordens bæreevne Vurdering om der er forurening (klassifikation af jord). Geoteknisk rapport Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse og der foreligger en rapport dateret Rapporten viser at bygningen kan funderes direkte i underkælderniveau. Brandmyndigheder Det forudsættes at tilbygningen kan udføres iht. eksempelsamlingen, for Brandsikring af byggeri. I forbindelse med afholdelse af møde med Slagelse kommune, er følgende forhold, hvad angår brand, blevet gennemgået og konkluderet: Nybygningen påregnes etableret med sprinkling samt ABA og ABDL-anlæg. Nybygningens kælder og stueetage betragtes som én brandsektion adskilt fra eksisterende bygning med BD60 brandporte. - Der sikres mod vinkelsmitte. Brandporte forsynes med gangdøre som flugtvej Åben trappe i dobbelthøjt rum er OK som vist på tegn. - Døre til tilstødende rum etableres generelt som BD-30 (med ABDL) Teknikrum i underkælder udgør selvstændig brandsektion. Gennemføring af kanaler i teknikskakt udføres som BS30. Der påregnes 5% brandventilation i ovenlys over dobbelthøjt rum. Redningsforhold fra eksisterende rum mod det fremtidigt lukkede gårdrum udføres ved etablering af ophængt håndstige, placeret i gårdrummet. Endvidere at der etableres to af hinanden uafhængige flugtvej gennem eksisterende bygninger. For den øvrige del af bygningen udføres funderingen på borede brøndfundamenter idet der tidligere har været gravet op i området i forbindelse med opførelsen af de eksisterende bygninger. Miljøundersøgelse Klassificering af jord Der er på ejendommen udført 14 miljøboringer. Der er fra boringerne udtaget jordprøver, svarende til ca. 1 jordprøve pr. 100 ton, hvilket kræves når jorden skal bortdisponeres til eksterne anlæg (jordmodtager for forurenet jord). Der er i en enkelt jordprøve påvist et indhold af olieprodukter, svarende til klasse 4 jord (kraftig forurenet). De resterende jordprøver overholder renjordskriteriet (klasse 1 jord). Forureningen ved prøven er afgrænset vertikalt og mod syd og vest. Mod nord skal der bortgraves jord i forbindelse med etablering af ny skorsten. Forureningen kan evt. strække sig ind i det område, og det er derfor iværksat yderligere undersøgelser for at afgrænse denne. Der er iværksat yderligere undersøgelser for at afgrænse forureningen. Herudover viste prøverne at jorden er ren (klasse 1 jord). Resultatet af undersøgelsen i februar og den supplerende undersøgelse vil blive indarbejdet i projektet i næste projekteringsfase. Arbejdsmiljø / hygiejne Til brug for sagsbehandlingen indhentes udtalelse fra hygiejneudvalg og sikkerhedsudvalg, hvad angår arbejdsprocesser i laboratorier, samt eventuelt oplag (brand). Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

7 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 6 REV DATO: UDGAVE: Eksisterende forhold 7. Fremtidige forhold Ombygning af eksisterende forhold Ændringer i eksisterende lokaler, som vist på plantegninger omfatter kun funktionsændringer. Således omfatter ombygning af eksisterende forhold ændret inventar, malerbehandling af eksisterende vægoverflader, samt de krævede medier (EL, GAS, Afløb, Vand, Ventilation). Der udføres mindre ombygninger i eksisterende forhold, herunder i modtagelse, sekretariat, kontor for tillidsrepræsentant og vindfang ved indgang. Afdelingens indretning Generelt Der er til rumkategorierne udarbejdet overordnede funktionelle placeringer iht. plantegninger. Derudover disponeres der ligeledes med en underkælder forbeholdt teknik. Laboratorier med støttefunktioner I stueetage etableres laboratorier med tilhørende støttefunktioner. Omfang og størrelse er planlagt og disponeret iht. brugersynspunkter, under hensyntagen til ønsker og behov omkring inventar og indretning. De anførte nettoarealer tilgodeser disse ønsker og behov. Kontorer I kælder og stueetage etableres kontorer i den nye bygning. Kontorer indrettes som angivet på etageplaner. Kontorerne indrettes efter nugældende standard for EDB-arbejdspladser og arbejdsmiljø. Møde-/personalerum Der indrettes et fælles konferencerum og personalerum med køkkenenhed. Depot Der etableres depotfunktioner i udbygningens kælderetage. Toiletter Der indrettes personaletoiletter i udbygningens kælder og handicaptoilet i stueetagen. Gangarealer Gangarealet i udbygningen tager afsæt i eksisterende gang, hvor udbygningen slutter til og forbinder laboratoriefunktionerne i stueetagen. Stue- og kælderetage forbindes via trappe, placeret i et atrium med korridor omkring. Endvidere etableres elevator m. forbindelse til hhv. kælder og stueetage. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

8 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 7 REV DATO: UDGAVE: -- Arealer Arealerne for hhv. tilbygning og ombygning ved eksisterende forhold, som angivet i arealopgørelsen. Bruttoarealerne mellem etagerne fordeler sig således: Underkælder: 117 m² Kælderetage: 362,1 m² Stueetage: 534,8 m² Bruttoareal: 1013,9 m² Brutto/Netto faktor: 1,81 I forbindelse med arbejder i eksisterende forhold, fordeler arealerne, hvad angår funktionsændringer og ombygninger således: Funktionsændringer: 182 m² Ombygninger: 107,7 m² Total: 289,7 m² Arealopgørelse Stueetage Rum nummer Funktion Nettoarealer PCR 16,5 m² Centrifuge 9,9 m² Ekspektorat 38 m² Podning og svampe 36 m² Podning 36 m² Podning 36 m² Serologi 32,2 m² Centrifuge (ved tarmpatogene) 15,2 m² Køl (ved tarmpatogene) 10,9 m² Varme (ved tarmpatogene) 10,9 m² Tarmpatogene 56,4 m² Køl (urene prøver) 4,7 m² Køl (kits og substrater) 6,6 m² Maskiner 12,8 m² Varme 11 m² Overlæge 16,5 m² 349,6 m² Kælderetage Rum nummer Funktion Nettoarealer Overlæge 15,6 m² Overlæge 15,6 m² Overlæge 15,6 m² Frys/køl 15,4 m² Depot 35,3 m² Mødelokale 39,3 m² Overlæge 16,5 m² Depot 15,6 m² Overlæge 16,5 m² Overlæge 15 m² Affald 9,6 m² 210 m² Nettoarealer total Nybyg 559,6 m² Eksisterende Rum nummer Funktion Nettoarealer Eksisterende Urin (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende Bloddyrkning (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende Chlamydia (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende CO² og tørsteril (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Afd. bioanalytiker (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Anaerob (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Øvelaboratorie (Funktionsændring) 16 m² Eksisterende PCR (Funktionsændring) 16 m² Eksisterende Tillidsrepræsentant (Ombygning) 21,6 m² Eksisterende Sekretariat (Ombygning) 42,8 m² Eksisterende Modtagelse (Ombygning) 35 m² Eksisterende Vindgang (Ombygning) 8,3 m² Nettoarealer total Eksist. 289,7 m² Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

9 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 8 REV DATO: UDGAVE: Koncept - Arkitektur og design Vision I projektforslaget er de arkitektoniske visioner og hovedideer fra rådgivertilbuddet og byggeprogrammet bearbejdet og detaljeret på en sådan måde at de oprindelige ideer er fastholdt samtidigt med at tilpasninger til installationsmæssige, funktionelle og konstruktive forhold er tilgodeset. Hovedide Den nye tilbygning til den mikrobiologisk udformes som et enkelt afgrænset volumen, som ligger adskilt fra de øvrige bygninger og har et formsprog der er forskelligt fra de eksisterende bygninger, men som i materialer, proportioner og løsninger har en klar sammenhæng med stedets eksisterende arkitektur. For at opnå den bedst mulige funktionsfordeling i forhold til brugernes ønsker, samles alle laboratoriefunktioner og de tilhørende bifunktioner i det øverste plan, i tilknytning til den eksisterende mikrobiologiske afdeling. De øvrige bifunktioner, kontorer og mødelokaler placeres i det nederste plan. De to planer forbindes med en intern trappe og en lysgård, som både visuelt og funktionelt sammenbinder de planer og dermed afdelingen som sådan. Det nederste plan udformes som en base, hvis ene ende skærer sig ind i det skrånende terræn mod ambulancevejen og som i den anden ende har fulde facader med dagslys til de bagved liggende rum. I enden mod ambulancevejen afskæres det øverste volumens facade skråt, parallelt med ambulancevejen. Plandisponering I det øverst plan placeres laboratorier og birum langs bygningens 3 frie facader. Med den skrå afskæring mod ambulancevejen er der mulighed for at etablere et stort laboratorium. Korridoren placeres rundt om det indvendige atrium som tillige indeholder en intern trappeforbindelse mellem de 2 plan. Atriet bidrager til at sammenbinde de to plan, så afdelingen opleves i sammenhæng, selv om funktionerne er delt over de 2 plan. I det nederste plan placeres kontorer og møderum langs de to frie facader. Teknikrummenet placeres i underkælderen Arkitektonisk beslutningsproces Med udgangspunkt i byggeprogrammet og de opstillede arkitektoniske visioner har projektet i projektforslagsfasen undergået såvel en funktionel som en arkitektonisk udvikling. Projektforslag, er således et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem arkitekter, brugere, bygherre, ingeniører og bygherrerådgiver i denne fase. Den arkitektoniske bearbejdning har internt i Creo Arkitekter A/S været behandlet i et formaliseret forum af arkitekter og konstruktører, som i daglig tale kaldes for Creorum. I denne proces, er der fremhævet nogle arkitektoniske parametre og kvaliteter, er respekteret i projektforslaget og som vil blive fastholdt i den efterfølgende projektering: Bygningen moduleres og proportioneres, så der opnås en sammenhæng med det eksisterende byggeri og en balance i den samlede komposition. Materialer For at fastholde stedets bygningsmæssige homogenitet udføres den nye tilbygning i samme materialer som de eksisterende bygninger. Det nederste plan, basen, udføres i glat forskallet beton som de eksisterende hjørne- og sternkantafslutninger. Det øverste plan udføres i samme teglsten som de eksisterende bygninger med overliggere og sålbænke i beton. Vinduer og døre udføres i hvide alu-partier. Taget belægges med tagpap. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

10 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 9 REV DATO: UDGAVE: -- Creo rum - Arkitektoniske parameter: Konceptskitser 1. Slagelse Sygehus har en meget markant arkitektur. Arkitektonisk strukturalisme der er udformet som sin egen bydel med et indre gadeforløb og udformet i totaldesign. 2. Den nye tilbygning er principielt en laboratoriebygning og det må godt være en del af det arkitektoniske billede. Bygningen skal udtrykke en mere afklaret og rationel tilgang til funktioner og det kan igen udtrykkes i materialevalg og konstruktioner i forhold til de eksisterende bygninger. 3. Det er vigtigt, at der hentes inspiration fra de eksisterende bygningers udformning og materialer anvendt på nye måder, men at den nye bygning fortæller om samhørighed og bygningshistorie, uden at konfrontere det nye og gamle, men mere at sætte modsætninger i spil. Der blev rejst spørgsmål til om det horisontale bør nedtones og om lagdeling med svævende look måske er for distanceret i forhold til den eksisterende kontekst. Anvendelse af samme materialer som tegl og mursten men udført i et mere modernistisk udtryk. 4. Atrium i bygningen er et spændende arkitektonisk og funktionelt element som kan styrkes yderligere som afslutning af det eksisterende gang/gadeforløb og som et indre rekreativt element. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

11 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 10 REV DATO: UDGAVE: -- Arkitektonisk hovedgreb Konklusion Gennem arbejdet i Creorum er det horisontale udtryk nedtonet ift skitserne i rådgivertilbuddet. De eksisterende karakteristika som bl.a. murværkets indramning med præfabrikerede betonelementer, vindues hullernes udformning og glasovergangene blev analyseret og videreført i et bearbejdet udtryk. Af 3 forslag A, B, C til facadeprincipper er koncept A valgt, hvor der arbejdes med en betonramme udfyldt med murværk som eksisterende. De steder bygningen møder terræn transformeres betonrammen til en betonflade, der danner overgang til terrænet. Materialer Terræn: Formes og terasseres - klippet græs/træer/buske Overgang terræn/sokkel: overgang langs bygning i terræn: bånd af betonsten Sokkel: betonbjælke/betonflade-væg Facade: betonramme med udfyldningsmurværk murværk som eksisterende Facadepartier: Hvide aluminium Stern: Betonbjælke - ingen afdækning Sålbænk: Hvide aluminium Døre: Hvide aluminium Gulve/ farver: Linoleum, vinyl lys grå som eksisterende Projektet tager således i sin nuværende form udgangspunkt i det arkitektoniske koncept. Dels et koncept som er udtrykt gennem ovenstående konklusion på facadeudtrykket, men ligeledes i forhold til efterfølgende afsnit, som mere specifikt redegør for projektets designmæssige værdier hhv. eksteriør og interiør. Vægge/ farver: Døre: Grundlæggende hvide ral Vægflader med farve friser. Metalkarme og trædøre, hvide ral 9010, i gangområde på 1. sal terracotta. Trappe: Stål trappe hvid ral 9010 Trin: Linoleum i farve som gulv Værn: Glasværn, håndliste i glasblæst rustfrit stål Hvid trappelysning - ral 9010 Loft: Systemloft Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

12 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 11 REV DATO: UDGAVE: -- Dagslys-facade: Normal vinduesbånd/højtsiddende vindue Dagslys-ovenlys: Ovenlys over åbning til stueetage/atrium hvide overflader Kunstlys: Armaturer i loftsflade i funktionsrum. Dobbelthøjt rum udføres med pendler Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

13 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 12 REV DATO: UDGAVE: Beskrivelse af konstruktionsprincip Redegørelse for hovedprincip Konstruktionerne er udformet således at der ikke skal graves en dyb udgravning langs ambulancevejen. Dette betyder at spunsning undgås. Funderingen er direkte fundering med stribefundamenter under nedre kælder og brøndfundamenter med fundamentsbjælker for den øvrige bygning. Underkælderen udføres som en vandtæt pladsstøbt betonkonstruktion som i eksisterende byggeri. Dæk over uopgravede område i stuen mod ambulancevejen, hvor der skal ske en opfyldning vil blive udført i præfabrikerede huldækelementer. Den bærende konstruktion i kælderen er et beton bjælke-søjlesystem med bærende og stabiliserende vægge i gavlene, i facaden bag indtagskorstene og omkring elevatorskakten. Dækket udføres som pladsstøbt beton dæk med indstøbte bjælker således, at der gives mest mulig plads for fremføring af installationer. Den bærende konstruktion i stuen er et beton bjælke-søjlesystem med bærende og stabiliserende vægge i gavle, i facader og omkring elevatorskakten. Dækket udføres som præfabrikerede betonhuldækelementer med bærende betonbjælker der er trukket op imellem betonhuldække. Dette giver også her mest mulig plads for fremføring af installationer. De nye ind- og afkast monteres på pladsstøbte betonkonstruktioner. Fastlæggelse af belastninger Bygningen dimensioneres iht gældende normer som kontorer og let erhverv. Dvs. som kontorer og laboratorier uden arkiver med en fladelast på 300 kg / m2 Overslagsberegning Overslagsdimensioner på konstruktionerne fremgår af konstruktionssnittene Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

14 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 13 REV DATO: UDGAVE: Tekniske krav Der etableres 2 nye skorstene (1 for indtag og 1 for afkast). Via. kanaler i jord /underkælder forbindes ventilationsanlæg hertil. Eksisterende forhold Det vil være nødvendigt at omlægge regn- og spildevandsledningerne omkring den nye tilbygning. Regn- og spildevandsledningerne vil blive ført igennem den nye underkælder på den østlige endevæg. Samtidigt omlægges og suppleres det nedre og øvre drænanlæg. Vand- og varmeforsyning hentes fra eksisterede bygning, da kapaciteten vurderes at være tilstrækkelig til også at dække tilbygningen. Der etableres gasskabe med CO 2, N 2 og F-gas Der etableres nyt ventilationsanlæg. Der etableres nyt køleanlæg. Den eksisterende elforsyning er vurderet til lige netop at være tilstrækkelig til at dække nybygningen. I projektet medregnes forsyningstavler samt tilhørende el-installation. Telefon og EDB installationer forsynes/tilsluttes eksisterende centralanlæg og krydsfelt. Forsyninger fra eksisterende installationer forudsættes ført på væg / under loft i eksisterende teknik underkælder. Ventilations aggregat For indblæsning samt almindelig rum-udsugning leveres / monteres 1 ventilationsaggregat til tilbygningen. Luftindtag filtreres med forfilter klasse F8. Der medtages hverken befugtning eller affugtning. Ventilationen udlægges til 1 zone, der dækker stuen og kælderen med 10 x luftskifte i laboratorierne. Ventilationen adskilles fra eksisterende ventilationsanlæg (eksisterende afdeling) via. 2 døre med døråbningsautomatik placeret, hvor tilbygning starter. Enkelt mands kontorer bestykkes ikke med ventilation Der vil være fuld luftdækning uanset hvorledes stinkskabe og LAF bænke anvendes. Kompensationsluft udlægges svarende til anvendelsesfrekvens af stinkskabe og LAF bænke. Som supplement til ventilationsanlægget etableres der fancoils for rumkøling i rum med stor varmebelastning Styring af ventilation via. CTS i underkælder. Der vil være 0,75 meter fri højde over nedhængt loft til fremføring af ventilationskanaler, kabelbakker, rør mv. Nybygning - Hoveddisponering Tilbygningen er opdelt i 3 niveauer, en stueetage, en kælderetage og en underkælder etage. Den lodrette installationsføring foretages i installationsskakten midt i bygningen. Underkælderen er disponeret til de til tilbygningen nødvendige ventilationsanlæg, kanal-, el- og rørføringer, blandesløjfer, tavler for forsyningstavle, CTS-tavle, edb/tele krydsfelt. Detailprojekt vil afdække om køleanlæg for tilbygningen også kan være i ny underkælder ellers vil dette blive placeret i eksisterende underkælder. VVS og ventilationsanlæg Der etableres 3 nye ventilationsanlæg til betjening af tilbygningens funktioner, bestående af 1 x indblæsning rum, 2 x udsugning rum og 1 x udsugning proces Ventilation Indtag / afkast Denne frihøjde udløser ikke et krav om sprinkling over nedhængt loft (<800mm) og vil give mulighed for at afløbsinstallationerne kan få det korrekt fald fra bygningens yderpunkter til teknikskakten i midten. Forberedelse af ventilationsanlægget i forbindelse med opgradering af laboratorieområdet til klasse 3 lignende forhold: Kravet jf. AT vejledninger er at området etableres med undertryk. Dette udføres allerede i denne fase med ca. 15Pa mod eksisterende bygning. Ønsket om at forberede til klasse 3 lignende forhold udløser i sig selv ikke, at ventilationen udlægges til 20xluftskifte som ellers krævet for klasse 3 laboratorium i AT vejledninger. For at kunne tilvejebringe det fornødne undertryk afsættes der den fornødne plads i teknikrummet, i teknikskakten samt ved ventilationskanalsføringen over nedhængt loft. Ventilationsanlægget styres og overvåges af CTS-anlæg Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

15 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 14 REV DATO: UDGAVE: -- Procesudsug For dedikeret udsugning fra stinkskabe / LAF-bænke / evt. andet nødvendig proces etableres egne udsugningsventilatorer til afkast via. HEPA filter i selvstændig rør monteret indvendigt i skorsten. Der opsættes gasskab på facade udendørs med 2x2 gasflasker for F-gas, N 2 og CO 2 og evt. brint via. semiautomatiske omkoblinger. Herfra distribueret til gasudtag i laboratorierne. Brugsvand Der etableres afspærringsventiler i eksisterende underkælder hvorfra tilbygningen forsynes med varmt og koldt brugsvand Renset vand (ionbyttet og lign) Der medtages, ved indskæring på eksisterende rør i skakt ca. 5 meter syd for tilbygningen, som option i udbuddet, et par udtag for renset vand i nybygningen. Afløb Der etableres almindelig afløbsinstallation til kloak i jord Der etableres kondensafløb fra fancoils til kloak i jord Afløb fra laboratorievaske etableres som lokale opsamlingsdunke under vaskene. Varme Der etableres afspærringsventiler i eksisterende underkælder, hvorfra tilbygningen forsynes med varme. Fordelingen af varme regnes som almindelige radiatorer inddækket ved facaderne. Køling Til forsyning af kølerum, etableres der et lille køleanlæg i underkælder. Varmen herfra afgives via. tørkøler, der placeret på terræn i umiddelbar nærhed af ventilationsskortstenene. Sprinkler Eksisterende sprinklercentrals sektion 7 (Ø100 afgangsrør) forventes, at kunne forsynes tilbygningen. Sprinkling i det dobbelthøje rum sektioneres, med aktivering af ABA-anlæg Der etableres de krævede ventiler herfor. I stue og kælderniveau aktiveres sprinkling via. bulb. Der udføres ikke sprinkling i teknikrum underkælderen Gasarter EL installationer Generelt udføres EL-installationerne som angivet i Generelle krav for leverance af el-tavler og materiel, fra Region Sjælland, Slagelse Sygehus. Lynafledningsanlæg Eksisterende bygninger er ikke udlagt hermed. Der er ingen installationer medtaget hertil. Potentialeudligning Der fremføres ikke selvstændigt potentialeudligningssystem (andet end hvor krævet i SBEi). Afledning af statisk elektricitet fra udstyr forventes at kunne klares via. installationens beskyttelsesledere og antistatiske gulve. Forsyning Tilbygningens elforsyning tages fra eksisterende hovedtavle i kælder, (ca. 100kW disponibelt). Forsyning bringes til hovedfordelingstavle i underkælder, herfra til tekniktavle (-r) i underkælder samt 2 etagetavler, der placeres i teknikskakt. Lys Lys etableres iht. DS 700 med supplerende arbejdslys via. lokale arbejdslamper (løst inventar) Der er ikke medregnet lysdæmpning. Lys i gangarealer styres via. passive infrarøde detektorer. ABA Der etableres ABA-anlæg til aktivering af sprinkler i det dobbelthøje rum, samt hvor i øvrigt krævet af brandmyndighederne. Slangevindere Der etableres slangevindere med skabe så vidt muligt indbyggede i væg. ABDL Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

16 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 15 REV DATO: UDGAVE: -- Der etableres ABDL-anlæg på dørene mod det dobbelthøje rum, samt hvor i øvrigt krævet af brandmyndighederne Samtaleanlæg Der etableres ikke samtaleanlæg Kortlæsere, ITV, AIA (tyverisikringsanlæg) Der udlægges tomrørsinstallation for tilbygningens døre mod terræn. Der medtages ingen installationer. Automatisk dør-åbning. For at kunne tilvejebringe fornuftige arbejdsbetingelser for ventilationsanlægget i tilbygningen stuen / kælder, isættes der på de 2 etager, stue og kælder, en let-gående dør inkl. dør-åbningsautomatik (manuelt aktiveret) mellem nybygningen og eksisterende bygning. IT Der etableres IT -krydsfelt i underkælder med aktivt udstyr koblet op på eksisterende IT-krydsfelt via. lysleder fiber backbone. Herfra føres til IT-udtag i bygningen hhv. trådløst net. 11. Bygningsdele og materialer (1) Bygningsbasis (12) Fundamenter, bygningsbasis Funderingen udføres som direkte fundering, stribefundering og borede fundamenter. (13) Terrændæk Under nedre kælder udføres terrændækket som pladsstøbt vandtæt beton med indskudsdræn. I stuen hvor der skal fyldes op under gulvet udføres terrændækket som præfabrikerede betonelementer. Terrændæk isoleres iht. Varmetabsrammen (2) Primære bygningsdele (21) Ydervægge Ydervæg udføres som hulmur. Udføres med: mm skalmur, teglsten som i eksisterende murværk i krydsforbandt - Hulmursisolering iht. varmetabsrammen - Bærende bagmur af præfabrikerede betonelement iht. konstruktionstegninger Der udføres betonramme omkring skalmuren iht. facadetegninger. Betonramme udføres med glatforskallet beton. Tilsvarende udføres synlige kælderydervægge på nord og øst facaden med glatforskallet beton. (22) Indervægge Ikke bærende indervægge udføres som lette skillevægge. Udføres med: - 2 lag gips á 12,5 mm - 95 mm stålskelet udfyldt m. mineraluld - 2 lag gips á 12,5 mm Bærende vægge udføres som præfabrikerede betonvægge iht. konstruktionstegninger Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

17 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 16 REV DATO: UDGAVE: -- (23) Dæk Etagedæk udføres iht. konstruktionstegninger. For gulvoverflader henvises der til afsnittet (43) Gulve, overflader. (24) Trapper Udføres som malerbehandlede ståltrappe med trin af lys grå linoleum. Trin udføres af isolerede og malerbehandlede stålkassetter. Stålvanger og stålkassetter til trin udføres i RAL (27) Tage Tag udføres med bærende konstruktion af præfabrikerede betonelementer, iht. konstruktionsplaner, med kileskåret isolering for etablering af fald mod afløb. Omfang af isolering iht. varmetabsrammen. (3) Kompletterende bygningsdele (31) Ydervægge, komplettering Udvendige døre og vinduespartier udføres i glas/aluminium. Karme og rammer udføres i farve RAL 9010 udvendigt og indvendigt. Der udføres solafskærmning på husets skrå nordvest vendte facade og husets sydvendte facade i stueetage. Solafskærmning udføres integreret i thermoglasopbygning som indbygget persienner. (32) Indervægge, komplettering Indvendige døre med vægomsluttende isolerede stålkarme. Stålkarme udføres generelt i farve RAL Dørblade ligeså generelt i farve RAL Mod fælles gang i dobbelthøjt rum i stueetage, udføres dørblade i terracottafarve. (33) Dæk, komplettering Der udlægges generelt afretningslag af beton over etagedæk i hhv. kælder og stueetage. Udføres klar til gulvbelægning iht. afsnit (43) Gulve, overflader. (34) Trapper og altaner, komplettering Rækværk udføres i stålramme med udfyldningsfelter af sikkerhedsglas. Stårammme udføres malerbehandlede i farve RAL Håndliste i glasblæst rustfrit stål. (35) Lofter Akustikregulerende lofter i 600 x 600 mm modul. Lofter udføres hvide. (37) Tage, komplettering Tagvindue over dobbelthøjt rum udføres i glas/ aluminium. Karme og rammer i ovenlys udføres i farve RAL (4) Overfladebygningsdele (42) Indvendige overflader Indvendig malerbehandling iht. anvisning fra sygehusets standardanvisning omkring MBK maleranvisninger. Generelt udføres indvendige overflader i hvid RAL Der udføres farvefelter/ friser indvendig på facaderne i stueetagen, langs øverste vinduesbånd. (43) Gulve, overflader Gulve udføres generelt i 2,5 mm linoleum. I laboratorier og lokaler med gulvafløb, udføres gulve af vinyl med hulkehl. Gulve udføres generelt i farve lys grå, som eksisterende gulvoverflader i gangområder. Der henvises til farveeksempel, beskrevet under det arkitektoniske hovedgreb Koncept konklusion. Gulve i laboratorier udføres som antistatiske gulve. Gulv i underkælder støbes til færdig overflade i betondækket (47) Tage, overflader Tag belægges med tagpap iht. tagpapbranchens oplysningsråd. (5) VVS anlæg (52) Afløb og sanitet Afløbsrør fra bygningen føres via. skakt til underkælder og videre til kloak i terræn. Der vil blive forberedt for senere fremføring af afløb fra stinkskabe / lafbænke ved at etablere mulighed for senere, at tilslutte afløb (ved hultagning/udstøbning i beton samt ved placering af rør, kabler og kanaler) Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

18 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 17 REV DATO: UDGAVE: -- (53) Brugsvand Brugsvands installationer i tilbygningen tilsluttes koldt- og varmtvands hovedrør i eksisterende underkælder. Brugsvand fremføres i rustfri stålrør. Der etableres slangevindere i overensstemmelse med brandmyndighedernes krav. (54) Luftarter Der etableres udtag for trykluft, vakuum, F-gas, N2 og CO2 i henhold til plantegninger med teknikinformation, stue og kælder. Udtag monteres i installationspaneler eller som del af inventarleverancen. (55) Køling Nybygningen forudsættes primært kølet fra 1 stk. nyt køleanlæg, med tilhørende tørkølere placeret på terræn ved skorstenene. Kølevandet vil blive anvendt til: Køling til Fan-Coils Procesudsugningsanlæg, 1 stk. Zone med individuel varme- og køleflader Blandesløjfer for radiatorer. Fancoils eller kølelofter i 3 kølerum, 1 rum for varmeskabe, 1 rum for maskiner Køleanlæg 1 stk. decentralt Overvågning 80 graders frysere Overvågning køle- og varmerum Der er samlet ca. 40 CTS-punkter på de nye anlæg, hvilket svarer til 1 nye undercentraltavle. Anlægsbestykning og CTS-principper for styring og regulering udføres som for eksisterende anlæg på Slagelse Sygehus. Hovedcentral CTS-undercentralen kobles op via. IT-stik til eksisterende CTS-anlægs hovedcenter, hvor der etableres et antal skærmbilleder / alarmpunkter for overvågning Køling af ventilationsluft (56) Varme Området etableres primært med adskilt opvarmning og ventilation. Der etableres radiatorer under vinduerne samt varmeflade i ventilationsanlægget. (57) Ventilation Hovedventilationsanlægget er udlagt for m 3 /h Det forudsættes at området etableres med adskilt opvarmning og ventilation, og at ventilationen styres VAV i sekvens med radiator i det enkelte rum. CTS-arbejder Der etableres CTS-undercentral til styring, regulering og overvågning af de tekniske anlæg i tilbygningen Følgende anlæg tilsluttes: Indblæsningsanlæg for kælder og stue, 1 stk. Fælles udsugningsanlæg, 1 stk. (6) El og mekaniske anlæg (61) Føringsveje I nybygningen udføres føringsveje i form af kabelstiger og kabelbakker. Føringsvejene fremføres primært over nedhængte lofter i gangareal hvorfra der grenes ud til de enkelte lokaliteter. Føringsvejene sektioneres med skillespor for aktuelle installationer. Ved disponeringen af føringsvejene tages størst muligt hensyn til fremtidige servicebehov. (62) Højspændingsanlæg Ingen ændringer i forbindelse med tilbygningen (63) Lavspændingsanlæg Fordeling Elinstallationen i nybygningen udføres som 5-leder, TN-S system. Tilbygningens elforsyning tages fra eksisterende hovedtavle i kælder, Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

19 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 18 REV DATO: UDGAVE: -- (ca. 100kW disponibelt). Forsyning bringes til hovedfordelingstavle i underkælder, herfra til tekniktavle (-r) i underkælder samt 2 etagetavler, der placeres i teknikskakt. I etagetavlerne etableres almindelig HPFI-beskyttet forsyning samt edb- /driftskritisk forsyning. I de 2 etagetavler etableres en sektion forberedt for nødstrømsforsyning Alle tavler udføres som pladekapslede tavler. Hovedfordelingstavler og fordelingstavler for bygningsinstallationer dimensioneres med 20 % disponibel plads for evt. fremtidig udvidelse. Installationer for belysning og stikkontakter Belysningsanlægget udføres i overensstemmelse med DS 700 Belysningsarmaturer baseres hovedsageligt på anvendelse af lavenergilyskilder på HF-drift. (65) Sikringsanlæg Der udføres myndighedskrævet ABA, ABDL, slangevindere og sprinklingsanlæg. (67) Potentialudligning Der udføres potentialeud i henhold til sygehusets retningslinier. Installationerne koordineres med apparaturleverandørernes evt. supplerende krav. (68) Elevatorer Der etableres elevator mellem stue og kælder. Elevatoren udføres således at den opfylder kravene til betjening af handicappede brugere samt således at denne kan transportere en palle inkl. palleløfter og person. Lysarmaturer udføres ikke med dæmpning. Belysningsarmaturer vil i laboratorierne være med oplys for at blænding og luminansfordeling tilgodeses i videst muligt omfang. Der udføres lavspændingsinstallationer til de i byggeprogrammet angivne anlæg, inventar og apparatur. (7) Inventar (Udstyr) (78) Fast inventar Fast inventar som Labflex eller tilsvarende. Omfang iht. tegningsbilag. Stikkontaktinstallationer udføres hovedsageligt i arbejdsstationer i installationskanaler med bestykning som angivet i byggeprogrammet hhv. i laboratorieinventaret. 230 V stikkontakter udføres delt som almindelige stikkontakter med runde ben (med HPFIbekyttede), dels som edb-230 V stikkontakter med skrå ben (driftskritisk udstyr, ikke HPFIbeskyttet) (64) Kommunikation og information (64)1 EDB og telefoninstallationer Der udføres installationer for EDB samt fastnet telefoni i nybygningen. Fra eksisterende telefoncentral / IT-krydsfelt fremføres Cu- og fiber back-bone kabling til krydsfelt i nybygningen. Fra krydsfelt placeret i ny underkælder etableres PDS kabling til tlf. og EDB stik i henhold til byggeprogrammet. Afhængig af afstandsforholdene etableres evt. underkrydsfelter. (64)2 Patientkaldeanlæg Der udføres ikke installationer herfor. (64)3 A/V- og antenneinstallationer Der udføres ikke installationer herfor. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

20 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 19 REV DATO: UDGAVE: Energi Overholdelse af U-værdier og linietab Der er foretaget en beregning af U-værdier og linietab i programmet BuildDesk Expert Energy Consulent. Beregningen er en analyse af om projektforslaget til nybyggeriet overholder bygningsreglementet BR08 kapitel 7. Energiforbrug. Udvidelsen af Slagelse Sygehus med Klinisk Mikrobiologiske lab; er iht. de stedlige myndigheder en tilbygning til det eksisterende byggeri. Dette nybyggeri henhører således under afsnit 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger. Iht. afsnit 7.3 kan analysen udføres efter tre metoder: 1) Overholdelse af Energirammen (iht. afsnit 7.2) 2) Overholdelse af U-værdier og linietab for enkelte bygningsdele (iht. underafsnit 7.3.2) 3) Overholdelse af Varmetabsrammen (iht. underafsnit 7.3.3) Metode 1 betragtes som den generelle metode og metode 2 og 3 betragtes som alternative metoder. Det for dette byggeri valgt at anvende metode 2. Såfremt metode 2 er overholdt, er metode 3 (varmetabsrammen) også overholdt. Uddrag af bygningsreglement: Varmeisolering Stk. 1 Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15 C, skal udføres med et varmetab, der højest fremgår af U-værdier og Linietab i afsnit Stk. 2 Det er en betingelse for anvendelsen af de nævnte U-værdier og Linietab ved nybyggeri, herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri højst må udgør 22 % af det opvarmede etageareal i tilbygningen. U-værdier iht. beregningsprogram Alle de indtastede bygningsdele overholder normgivende krav i skema Terrændæk, det være sig med huldæk og insitustøbt, har en beregnet U-værdi på 0,14 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,15 [W/m²K]. Der er alle steder regnet med 200 mm Polystyren, ekspanderet 38. Fladt huldæk-tagkonstruktion, har en beregnet U-værdi på 0,14 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,15 [W/m²K]. Der er regnet med 150 mm Polystyren, ekspanderet 38 samt kileskåret isolering fra 0 til 300 mm Polystyren, ekspanderet 38 (effektiv tykkelse 125 mm). Isoleringen er lagt kileskåret af hensyn til afvanding. Kældervæge mod jord mere end 2 m under terræn, har en beregnet U-værdi på 0,17 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 150 mm Mineraluld 40. Kældervæge mod jord fra 0 til 2 m under terræn, har en beregnet U-værdi på 0,18 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 200 mm Mineraluld 40. Ydervægge, herunder brystninger, mod det fri, har en beregnet U-værdi på 0,18 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 200 mm Mineraluld 37. Tilladeligt vinduesareal Opvarmet areal er jf. arealopgørelse: U. kld. -etage: 117 [m²] Kld. etage: 362,1 [m²] St. etage: 534,8 [m²] I alt: 1013,9 [m²] 22 % af 1013,9 [m²] er 223 [m²], som det samlede vinduesareal ikke må overstige. Det aktuelle vinduesareal udgør 127,4 m² Uddrag af bygningsreglement: Skema over u-værdier Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²): Skal have en U-værdi på 1,50 [W/m²K], eller derunder. Tagvinduer og ovenlys: Skal have en U-værdi på 1,80 [W/m²K], eller derunder. Linietab Vedr. Linietab henvises generelt til skema i afsnit Dette afklares med arkitekt og konstruktør under detailprojekteringsfasen; det for liggende tegningsmateriale har ikke den fornødne detaljeringsgrad. Konklusion På baggrund af ovenstående beregninger, konkluderes det, at varmetabsrammen overholdes. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere