PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008

2 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 1 REV DATO: UDGAVE: -- Indholdsfortegnelse Projektforslag Slagelse Sygehus, Ny Mikrobiologisk Afdeling Sammenfatning Sagens baggrund... 4 Planlægningsorganisation... 4 Udarbejdelse af projektforslag Generelle brugersynspunkter Myndigheder... 5 Brandmyndigheder... 5 Arbejdsmiljø / hygiejne Forundersøgelse... 5 Geoteknisk rapport... 5 Miljøundersøgelse Klassificering af jord Eksisterende forhold... 6 Ombygning af eksisterende forhold Fremtidige forhold... 6 Afdelingens indretning... 6 Arealer Koncept - Arkitektur og design... 8 Vision... 8 Hovedide... 8 Materialer... 8 Plandisponering... 8 Arkitektonisk beslutningsproces... 8 Arkitektonisk hovedgreb Konklusion Beskrivelse af konstruktionsprincip Redegørelse for hovedprincip Fastlæggelse af belastninger Overslagsberegning Tekniske krav Eksisterende forhold Nybygning - Hoveddisponering VVS og ventilationsanlæg EL installationer Bygningsdele og materialer (1) Bygningsbasis (2) Primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (4) Overfladebygningsdele (5) VVS anlæg (6) El og mekaniske anlæg (7) Inventar (Udstyr) Energi Overholdelse af U-værdier og linietab Miljøforhold Arbejdsmiljø og indeklima Nænsom udførelse byggepladsforhold Begrænsning af støjgener Byggeplads Organisation Projektorganisation Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

3 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 2 REV DATO: UDGAVE: -- Administrativ og politisk behandlingsprocedure Økonomi Overslagsberegning Forurenet jord Tidsplan og udbudsform Hovedtidsplan Udbudsform Tegnings og bilagsmateriale Arkitekttegninger: Ingeniørtegninger: Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

4 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 3 REV DATO: UDGAVE: -- Projektforslag Slagelse Sygehus, Ny Mikrobiologisk Afdeling 1. Sammenfatning Nærværende projektforslag for om- og tilbygning til den mikrobiologiske afdeling på Region Sjællands Sygehus Syd, Slagelse Sygehus er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendt byggeprogram af marts Projektet omfatter en ny tilbygning i 2 plan + underkælder på i alt 1014 m 2 samt ombygninger og nyindretninger i de eksisterende lokaler på i alt 182 m 2. Under udarbejdelsen af projektforslaget har der været afholdt 3 brugermøder hvor brugergruppen har medvirket ved fastlæggelsen af planløsninger og aptering af de enkelte rum. Brugergruppen har godkendt dette projektforslags planløsninger og rumskemaer. Projektets styregruppe har efter endt brugerproces fået forelagt det foreløbige projektforslag og indstillet dette til færdigbearbejdning og forelæggelse for Regionens forretningsudvalg. Der har ligeledes været afholdt et afklarende mødet med Slagelse Kommune med henblik på at afklare de lokalplanmæssige og brandmæssige forhold. Kommunes bemærkninger til de brandmæssige forhold er indarbejdet i nærværende projektforslag og kommunen har intet haft at bemærke til de lokalplanmæssige forhold. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget er der blevet fortaget en detaljeret overslagberegning og oversalget verificerer at den samlede anlægsramme overholdes. De tidsplansmæssige forudsætninger for projektet fastholdes ligeledes i nærværende projektforslag. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

5 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 4 REV DATO: UDGAVE: Sagens baggrund 3. Generelle brugersynspunkter De tidligere Roskilde, Vestsjælland og Storstrømmens amter tog beslutning om etablering af en regional mikrobiologisk funktion. Efter nedlæggelsen af amterne har Region Sjælland overtage udmøntningen af de planlægningsmæssige forhold som følger af den amtslige beslutning. Dette medfører bl.a. behov for ud- og ombygning af den eksisterende mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus. På den baggrund har Regionen gennemført prækvalifikations og udbudsarbejdet og som resultat heraf udpeget Creo Arkitekter A/S som totalrådgivere for opgaven. Creo Arkitekter har udarbejdet byggeprogrammet og den tilhørende anlægsøkonomi, som blev godkendt på styregruppemødet d. 11. april Nærværende projektforslag er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram. Planlægningsorganisation Endvidere foreligger rapporten Planlægning af den regionale klinisk mikrobiologiske enhed, som er udarbejdet af Slagelse Sygehus planlægningsgruppe, som grundlag for projektet. Udbuddets programoplæg er således udarbejdet med udgangspunkt i ovennævnte rapport. I projektforslagsfasen har der været afholdt 3 brugergruppemøder samt 1 separat møde med sygehusets Tekniske afdeling. Brugergruppens og Teknisk afdelings input og bidrag fra dialogen i møderne er indarbejdet i projektforslaget, således at plandisponeringen og beskrivelsen af de tekniske installationer tilgodeser brugernes ønsker til den fremtidige funktionalitet og drift af afdelingen i bedst muligt omfang. Brugergruppen har tillige i brugergruppemøderne og i separate ad hoc møder bidraget til fremstillingen af projektforslagets rumskemaer, således at disse tilgodeser brugernes ønsker til indretning og aptering af de enkelte rum. Brugergruppens overordnede ønske til projektforslaget var, at byggeprogrammets disponering af planløsning blev ført videre i projektforslagsfasen, og projektforslagets planløsninger er derfor stort set identisk med byggeprogrammets. Brugergruppen er repræsenteret i styregruppen, som løbende har fulgt og vejledt projektet frem mod færdiggørelsen af projektforslaget. Udarbejdelse af projektforslag Projektforslaget er udarbejdet af totalrådgivningsgruppen, bestående af totalrådgiver Creo Arkitekter A/S og underrådgiver Balslev rådgivende ingeniører A/S, som har tilknyttet EKJ rådgivende ingeniører A/S. Endvidere er projektforslaget udarbejdet i dialog med brugergruppe nedsat af Slagelse Sygehus samt teknisk afdeling på Slagelse Sygehus. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

6 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 5 REV DATO: UDGAVE: Myndigheder 5. Forundersøgelse Der har i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet været afholdt møde med Slagelse kommune for forhåndsorientering om projekt og en afklaring af overordnede forhold. Der påregnes normal myndighedsbehandling på sagen, med ca. 4 ugers sagsbehandling til byggeansøgning. Gældende lokalplan er blevet drøftet og der syntes ikke at være nogen konflikter i forhold til bestemmelserne deri. Hvad angår byggeriets indpasning i eksisterende forhold samt etableringen af to nye skorstene, vil dette ikke være i konflikt med gældende lokalplan. Dette er bekræftet ved Slagelse Kommune. Byggegrunden er i februar 2008 blevet undersøgt for følgende forhold: Vurdering af jordens bæreevne Vurdering om der er forurening (klassifikation af jord). Geoteknisk rapport Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse og der foreligger en rapport dateret Rapporten viser at bygningen kan funderes direkte i underkælderniveau. Brandmyndigheder Det forudsættes at tilbygningen kan udføres iht. eksempelsamlingen, for Brandsikring af byggeri. I forbindelse med afholdelse af møde med Slagelse kommune, er følgende forhold, hvad angår brand, blevet gennemgået og konkluderet: Nybygningen påregnes etableret med sprinkling samt ABA og ABDL-anlæg. Nybygningens kælder og stueetage betragtes som én brandsektion adskilt fra eksisterende bygning med BD60 brandporte. - Der sikres mod vinkelsmitte. Brandporte forsynes med gangdøre som flugtvej Åben trappe i dobbelthøjt rum er OK som vist på tegn. - Døre til tilstødende rum etableres generelt som BD-30 (med ABDL) Teknikrum i underkælder udgør selvstændig brandsektion. Gennemføring af kanaler i teknikskakt udføres som BS30. Der påregnes 5% brandventilation i ovenlys over dobbelthøjt rum. Redningsforhold fra eksisterende rum mod det fremtidigt lukkede gårdrum udføres ved etablering af ophængt håndstige, placeret i gårdrummet. Endvidere at der etableres to af hinanden uafhængige flugtvej gennem eksisterende bygninger. For den øvrige del af bygningen udføres funderingen på borede brøndfundamenter idet der tidligere har været gravet op i området i forbindelse med opførelsen af de eksisterende bygninger. Miljøundersøgelse Klassificering af jord Der er på ejendommen udført 14 miljøboringer. Der er fra boringerne udtaget jordprøver, svarende til ca. 1 jordprøve pr. 100 ton, hvilket kræves når jorden skal bortdisponeres til eksterne anlæg (jordmodtager for forurenet jord). Der er i en enkelt jordprøve påvist et indhold af olieprodukter, svarende til klasse 4 jord (kraftig forurenet). De resterende jordprøver overholder renjordskriteriet (klasse 1 jord). Forureningen ved prøven er afgrænset vertikalt og mod syd og vest. Mod nord skal der bortgraves jord i forbindelse med etablering af ny skorsten. Forureningen kan evt. strække sig ind i det område, og det er derfor iværksat yderligere undersøgelser for at afgrænse denne. Der er iværksat yderligere undersøgelser for at afgrænse forureningen. Herudover viste prøverne at jorden er ren (klasse 1 jord). Resultatet af undersøgelsen i februar og den supplerende undersøgelse vil blive indarbejdet i projektet i næste projekteringsfase. Arbejdsmiljø / hygiejne Til brug for sagsbehandlingen indhentes udtalelse fra hygiejneudvalg og sikkerhedsudvalg, hvad angår arbejdsprocesser i laboratorier, samt eventuelt oplag (brand). Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

7 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 6 REV DATO: UDGAVE: Eksisterende forhold 7. Fremtidige forhold Ombygning af eksisterende forhold Ændringer i eksisterende lokaler, som vist på plantegninger omfatter kun funktionsændringer. Således omfatter ombygning af eksisterende forhold ændret inventar, malerbehandling af eksisterende vægoverflader, samt de krævede medier (EL, GAS, Afløb, Vand, Ventilation). Der udføres mindre ombygninger i eksisterende forhold, herunder i modtagelse, sekretariat, kontor for tillidsrepræsentant og vindfang ved indgang. Afdelingens indretning Generelt Der er til rumkategorierne udarbejdet overordnede funktionelle placeringer iht. plantegninger. Derudover disponeres der ligeledes med en underkælder forbeholdt teknik. Laboratorier med støttefunktioner I stueetage etableres laboratorier med tilhørende støttefunktioner. Omfang og størrelse er planlagt og disponeret iht. brugersynspunkter, under hensyntagen til ønsker og behov omkring inventar og indretning. De anførte nettoarealer tilgodeser disse ønsker og behov. Kontorer I kælder og stueetage etableres kontorer i den nye bygning. Kontorer indrettes som angivet på etageplaner. Kontorerne indrettes efter nugældende standard for EDB-arbejdspladser og arbejdsmiljø. Møde-/personalerum Der indrettes et fælles konferencerum og personalerum med køkkenenhed. Depot Der etableres depotfunktioner i udbygningens kælderetage. Toiletter Der indrettes personaletoiletter i udbygningens kælder og handicaptoilet i stueetagen. Gangarealer Gangarealet i udbygningen tager afsæt i eksisterende gang, hvor udbygningen slutter til og forbinder laboratoriefunktionerne i stueetagen. Stue- og kælderetage forbindes via trappe, placeret i et atrium med korridor omkring. Endvidere etableres elevator m. forbindelse til hhv. kælder og stueetage. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

8 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 7 REV DATO: UDGAVE: -- Arealer Arealerne for hhv. tilbygning og ombygning ved eksisterende forhold, som angivet i arealopgørelsen. Bruttoarealerne mellem etagerne fordeler sig således: Underkælder: 117 m² Kælderetage: 362,1 m² Stueetage: 534,8 m² Bruttoareal: 1013,9 m² Brutto/Netto faktor: 1,81 I forbindelse med arbejder i eksisterende forhold, fordeler arealerne, hvad angår funktionsændringer og ombygninger således: Funktionsændringer: 182 m² Ombygninger: 107,7 m² Total: 289,7 m² Arealopgørelse Stueetage Rum nummer Funktion Nettoarealer PCR 16,5 m² Centrifuge 9,9 m² Ekspektorat 38 m² Podning og svampe 36 m² Podning 36 m² Podning 36 m² Serologi 32,2 m² Centrifuge (ved tarmpatogene) 15,2 m² Køl (ved tarmpatogene) 10,9 m² Varme (ved tarmpatogene) 10,9 m² Tarmpatogene 56,4 m² Køl (urene prøver) 4,7 m² Køl (kits og substrater) 6,6 m² Maskiner 12,8 m² Varme 11 m² Overlæge 16,5 m² 349,6 m² Kælderetage Rum nummer Funktion Nettoarealer Overlæge 15,6 m² Overlæge 15,6 m² Overlæge 15,6 m² Frys/køl 15,4 m² Depot 35,3 m² Mødelokale 39,3 m² Overlæge 16,5 m² Depot 15,6 m² Overlæge 16,5 m² Overlæge 15 m² Affald 9,6 m² 210 m² Nettoarealer total Nybyg 559,6 m² Eksisterende Rum nummer Funktion Nettoarealer Eksisterende Urin (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende Bloddyrkning (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende Chlamydia (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende CO² og tørsteril (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Afd. bioanalytiker (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Anaerob (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Øvelaboratorie (Funktionsændring) 16 m² Eksisterende PCR (Funktionsændring) 16 m² Eksisterende Tillidsrepræsentant (Ombygning) 21,6 m² Eksisterende Sekretariat (Ombygning) 42,8 m² Eksisterende Modtagelse (Ombygning) 35 m² Eksisterende Vindgang (Ombygning) 8,3 m² Nettoarealer total Eksist. 289,7 m² Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

9 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 8 REV DATO: UDGAVE: Koncept - Arkitektur og design Vision I projektforslaget er de arkitektoniske visioner og hovedideer fra rådgivertilbuddet og byggeprogrammet bearbejdet og detaljeret på en sådan måde at de oprindelige ideer er fastholdt samtidigt med at tilpasninger til installationsmæssige, funktionelle og konstruktive forhold er tilgodeset. Hovedide Den nye tilbygning til den mikrobiologisk udformes som et enkelt afgrænset volumen, som ligger adskilt fra de øvrige bygninger og har et formsprog der er forskelligt fra de eksisterende bygninger, men som i materialer, proportioner og løsninger har en klar sammenhæng med stedets eksisterende arkitektur. For at opnå den bedst mulige funktionsfordeling i forhold til brugernes ønsker, samles alle laboratoriefunktioner og de tilhørende bifunktioner i det øverste plan, i tilknytning til den eksisterende mikrobiologiske afdeling. De øvrige bifunktioner, kontorer og mødelokaler placeres i det nederste plan. De to planer forbindes med en intern trappe og en lysgård, som både visuelt og funktionelt sammenbinder de planer og dermed afdelingen som sådan. Det nederste plan udformes som en base, hvis ene ende skærer sig ind i det skrånende terræn mod ambulancevejen og som i den anden ende har fulde facader med dagslys til de bagved liggende rum. I enden mod ambulancevejen afskæres det øverste volumens facade skråt, parallelt med ambulancevejen. Plandisponering I det øverst plan placeres laboratorier og birum langs bygningens 3 frie facader. Med den skrå afskæring mod ambulancevejen er der mulighed for at etablere et stort laboratorium. Korridoren placeres rundt om det indvendige atrium som tillige indeholder en intern trappeforbindelse mellem de 2 plan. Atriet bidrager til at sammenbinde de to plan, så afdelingen opleves i sammenhæng, selv om funktionerne er delt over de 2 plan. I det nederste plan placeres kontorer og møderum langs de to frie facader. Teknikrummenet placeres i underkælderen Arkitektonisk beslutningsproces Med udgangspunkt i byggeprogrammet og de opstillede arkitektoniske visioner har projektet i projektforslagsfasen undergået såvel en funktionel som en arkitektonisk udvikling. Projektforslag, er således et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem arkitekter, brugere, bygherre, ingeniører og bygherrerådgiver i denne fase. Den arkitektoniske bearbejdning har internt i Creo Arkitekter A/S været behandlet i et formaliseret forum af arkitekter og konstruktører, som i daglig tale kaldes for Creorum. I denne proces, er der fremhævet nogle arkitektoniske parametre og kvaliteter, er respekteret i projektforslaget og som vil blive fastholdt i den efterfølgende projektering: Bygningen moduleres og proportioneres, så der opnås en sammenhæng med det eksisterende byggeri og en balance i den samlede komposition. Materialer For at fastholde stedets bygningsmæssige homogenitet udføres den nye tilbygning i samme materialer som de eksisterende bygninger. Det nederste plan, basen, udføres i glat forskallet beton som de eksisterende hjørne- og sternkantafslutninger. Det øverste plan udføres i samme teglsten som de eksisterende bygninger med overliggere og sålbænke i beton. Vinduer og døre udføres i hvide alu-partier. Taget belægges med tagpap. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

10 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 9 REV DATO: UDGAVE: -- Creo rum - Arkitektoniske parameter: Konceptskitser 1. Slagelse Sygehus har en meget markant arkitektur. Arkitektonisk strukturalisme der er udformet som sin egen bydel med et indre gadeforløb og udformet i totaldesign. 2. Den nye tilbygning er principielt en laboratoriebygning og det må godt være en del af det arkitektoniske billede. Bygningen skal udtrykke en mere afklaret og rationel tilgang til funktioner og det kan igen udtrykkes i materialevalg og konstruktioner i forhold til de eksisterende bygninger. 3. Det er vigtigt, at der hentes inspiration fra de eksisterende bygningers udformning og materialer anvendt på nye måder, men at den nye bygning fortæller om samhørighed og bygningshistorie, uden at konfrontere det nye og gamle, men mere at sætte modsætninger i spil. Der blev rejst spørgsmål til om det horisontale bør nedtones og om lagdeling med svævende look måske er for distanceret i forhold til den eksisterende kontekst. Anvendelse af samme materialer som tegl og mursten men udført i et mere modernistisk udtryk. 4. Atrium i bygningen er et spændende arkitektonisk og funktionelt element som kan styrkes yderligere som afslutning af det eksisterende gang/gadeforløb og som et indre rekreativt element. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

11 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 10 REV DATO: UDGAVE: -- Arkitektonisk hovedgreb Konklusion Gennem arbejdet i Creorum er det horisontale udtryk nedtonet ift skitserne i rådgivertilbuddet. De eksisterende karakteristika som bl.a. murværkets indramning med præfabrikerede betonelementer, vindues hullernes udformning og glasovergangene blev analyseret og videreført i et bearbejdet udtryk. Af 3 forslag A, B, C til facadeprincipper er koncept A valgt, hvor der arbejdes med en betonramme udfyldt med murværk som eksisterende. De steder bygningen møder terræn transformeres betonrammen til en betonflade, der danner overgang til terrænet. Materialer Terræn: Formes og terasseres - klippet græs/træer/buske Overgang terræn/sokkel: overgang langs bygning i terræn: bånd af betonsten Sokkel: betonbjælke/betonflade-væg Facade: betonramme med udfyldningsmurværk murværk som eksisterende Facadepartier: Hvide aluminium Stern: Betonbjælke - ingen afdækning Sålbænk: Hvide aluminium Døre: Hvide aluminium Gulve/ farver: Linoleum, vinyl lys grå som eksisterende Projektet tager således i sin nuværende form udgangspunkt i det arkitektoniske koncept. Dels et koncept som er udtrykt gennem ovenstående konklusion på facadeudtrykket, men ligeledes i forhold til efterfølgende afsnit, som mere specifikt redegør for projektets designmæssige værdier hhv. eksteriør og interiør. Vægge/ farver: Døre: Grundlæggende hvide ral Vægflader med farve friser. Metalkarme og trædøre, hvide ral 9010, i gangområde på 1. sal terracotta. Trappe: Stål trappe hvid ral 9010 Trin: Linoleum i farve som gulv Værn: Glasværn, håndliste i glasblæst rustfrit stål Hvid trappelysning - ral 9010 Loft: Systemloft Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

12 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 11 REV DATO: UDGAVE: -- Dagslys-facade: Normal vinduesbånd/højtsiddende vindue Dagslys-ovenlys: Ovenlys over åbning til stueetage/atrium hvide overflader Kunstlys: Armaturer i loftsflade i funktionsrum. Dobbelthøjt rum udføres med pendler Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

13 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 12 REV DATO: UDGAVE: Beskrivelse af konstruktionsprincip Redegørelse for hovedprincip Konstruktionerne er udformet således at der ikke skal graves en dyb udgravning langs ambulancevejen. Dette betyder at spunsning undgås. Funderingen er direkte fundering med stribefundamenter under nedre kælder og brøndfundamenter med fundamentsbjælker for den øvrige bygning. Underkælderen udføres som en vandtæt pladsstøbt betonkonstruktion som i eksisterende byggeri. Dæk over uopgravede område i stuen mod ambulancevejen, hvor der skal ske en opfyldning vil blive udført i præfabrikerede huldækelementer. Den bærende konstruktion i kælderen er et beton bjælke-søjlesystem med bærende og stabiliserende vægge i gavlene, i facaden bag indtagskorstene og omkring elevatorskakten. Dækket udføres som pladsstøbt beton dæk med indstøbte bjælker således, at der gives mest mulig plads for fremføring af installationer. Den bærende konstruktion i stuen er et beton bjælke-søjlesystem med bærende og stabiliserende vægge i gavle, i facader og omkring elevatorskakten. Dækket udføres som præfabrikerede betonhuldækelementer med bærende betonbjælker der er trukket op imellem betonhuldække. Dette giver også her mest mulig plads for fremføring af installationer. De nye ind- og afkast monteres på pladsstøbte betonkonstruktioner. Fastlæggelse af belastninger Bygningen dimensioneres iht gældende normer som kontorer og let erhverv. Dvs. som kontorer og laboratorier uden arkiver med en fladelast på 300 kg / m2 Overslagsberegning Overslagsdimensioner på konstruktionerne fremgår af konstruktionssnittene Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

14 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 13 REV DATO: UDGAVE: Tekniske krav Der etableres 2 nye skorstene (1 for indtag og 1 for afkast). Via. kanaler i jord /underkælder forbindes ventilationsanlæg hertil. Eksisterende forhold Det vil være nødvendigt at omlægge regn- og spildevandsledningerne omkring den nye tilbygning. Regn- og spildevandsledningerne vil blive ført igennem den nye underkælder på den østlige endevæg. Samtidigt omlægges og suppleres det nedre og øvre drænanlæg. Vand- og varmeforsyning hentes fra eksisterede bygning, da kapaciteten vurderes at være tilstrækkelig til også at dække tilbygningen. Der etableres gasskabe med CO 2, N 2 og F-gas Der etableres nyt ventilationsanlæg. Der etableres nyt køleanlæg. Den eksisterende elforsyning er vurderet til lige netop at være tilstrækkelig til at dække nybygningen. I projektet medregnes forsyningstavler samt tilhørende el-installation. Telefon og EDB installationer forsynes/tilsluttes eksisterende centralanlæg og krydsfelt. Forsyninger fra eksisterende installationer forudsættes ført på væg / under loft i eksisterende teknik underkælder. Ventilations aggregat For indblæsning samt almindelig rum-udsugning leveres / monteres 1 ventilationsaggregat til tilbygningen. Luftindtag filtreres med forfilter klasse F8. Der medtages hverken befugtning eller affugtning. Ventilationen udlægges til 1 zone, der dækker stuen og kælderen med 10 x luftskifte i laboratorierne. Ventilationen adskilles fra eksisterende ventilationsanlæg (eksisterende afdeling) via. 2 døre med døråbningsautomatik placeret, hvor tilbygning starter. Enkelt mands kontorer bestykkes ikke med ventilation Der vil være fuld luftdækning uanset hvorledes stinkskabe og LAF bænke anvendes. Kompensationsluft udlægges svarende til anvendelsesfrekvens af stinkskabe og LAF bænke. Som supplement til ventilationsanlægget etableres der fancoils for rumkøling i rum med stor varmebelastning Styring af ventilation via. CTS i underkælder. Der vil være 0,75 meter fri højde over nedhængt loft til fremføring af ventilationskanaler, kabelbakker, rør mv. Nybygning - Hoveddisponering Tilbygningen er opdelt i 3 niveauer, en stueetage, en kælderetage og en underkælder etage. Den lodrette installationsføring foretages i installationsskakten midt i bygningen. Underkælderen er disponeret til de til tilbygningen nødvendige ventilationsanlæg, kanal-, el- og rørføringer, blandesløjfer, tavler for forsyningstavle, CTS-tavle, edb/tele krydsfelt. Detailprojekt vil afdække om køleanlæg for tilbygningen også kan være i ny underkælder ellers vil dette blive placeret i eksisterende underkælder. VVS og ventilationsanlæg Der etableres 3 nye ventilationsanlæg til betjening af tilbygningens funktioner, bestående af 1 x indblæsning rum, 2 x udsugning rum og 1 x udsugning proces Ventilation Indtag / afkast Denne frihøjde udløser ikke et krav om sprinkling over nedhængt loft (<800mm) og vil give mulighed for at afløbsinstallationerne kan få det korrekt fald fra bygningens yderpunkter til teknikskakten i midten. Forberedelse af ventilationsanlægget i forbindelse med opgradering af laboratorieområdet til klasse 3 lignende forhold: Kravet jf. AT vejledninger er at området etableres med undertryk. Dette udføres allerede i denne fase med ca. 15Pa mod eksisterende bygning. Ønsket om at forberede til klasse 3 lignende forhold udløser i sig selv ikke, at ventilationen udlægges til 20xluftskifte som ellers krævet for klasse 3 laboratorium i AT vejledninger. For at kunne tilvejebringe det fornødne undertryk afsættes der den fornødne plads i teknikrummet, i teknikskakten samt ved ventilationskanalsføringen over nedhængt loft. Ventilationsanlægget styres og overvåges af CTS-anlæg Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

15 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 14 REV DATO: UDGAVE: -- Procesudsug For dedikeret udsugning fra stinkskabe / LAF-bænke / evt. andet nødvendig proces etableres egne udsugningsventilatorer til afkast via. HEPA filter i selvstændig rør monteret indvendigt i skorsten. Der opsættes gasskab på facade udendørs med 2x2 gasflasker for F-gas, N 2 og CO 2 og evt. brint via. semiautomatiske omkoblinger. Herfra distribueret til gasudtag i laboratorierne. Brugsvand Der etableres afspærringsventiler i eksisterende underkælder hvorfra tilbygningen forsynes med varmt og koldt brugsvand Renset vand (ionbyttet og lign) Der medtages, ved indskæring på eksisterende rør i skakt ca. 5 meter syd for tilbygningen, som option i udbuddet, et par udtag for renset vand i nybygningen. Afløb Der etableres almindelig afløbsinstallation til kloak i jord Der etableres kondensafløb fra fancoils til kloak i jord Afløb fra laboratorievaske etableres som lokale opsamlingsdunke under vaskene. Varme Der etableres afspærringsventiler i eksisterende underkælder, hvorfra tilbygningen forsynes med varme. Fordelingen af varme regnes som almindelige radiatorer inddækket ved facaderne. Køling Til forsyning af kølerum, etableres der et lille køleanlæg i underkælder. Varmen herfra afgives via. tørkøler, der placeret på terræn i umiddelbar nærhed af ventilationsskortstenene. Sprinkler Eksisterende sprinklercentrals sektion 7 (Ø100 afgangsrør) forventes, at kunne forsynes tilbygningen. Sprinkling i det dobbelthøje rum sektioneres, med aktivering af ABA-anlæg Der etableres de krævede ventiler herfor. I stue og kælderniveau aktiveres sprinkling via. bulb. Der udføres ikke sprinkling i teknikrum underkælderen Gasarter EL installationer Generelt udføres EL-installationerne som angivet i Generelle krav for leverance af el-tavler og materiel, fra Region Sjælland, Slagelse Sygehus. Lynafledningsanlæg Eksisterende bygninger er ikke udlagt hermed. Der er ingen installationer medtaget hertil. Potentialeudligning Der fremføres ikke selvstændigt potentialeudligningssystem (andet end hvor krævet i SBEi). Afledning af statisk elektricitet fra udstyr forventes at kunne klares via. installationens beskyttelsesledere og antistatiske gulve. Forsyning Tilbygningens elforsyning tages fra eksisterende hovedtavle i kælder, (ca. 100kW disponibelt). Forsyning bringes til hovedfordelingstavle i underkælder, herfra til tekniktavle (-r) i underkælder samt 2 etagetavler, der placeres i teknikskakt. Lys Lys etableres iht. DS 700 med supplerende arbejdslys via. lokale arbejdslamper (løst inventar) Der er ikke medregnet lysdæmpning. Lys i gangarealer styres via. passive infrarøde detektorer. ABA Der etableres ABA-anlæg til aktivering af sprinkler i det dobbelthøje rum, samt hvor i øvrigt krævet af brandmyndighederne. Slangevindere Der etableres slangevindere med skabe så vidt muligt indbyggede i væg. ABDL Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

16 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 15 REV DATO: UDGAVE: -- Der etableres ABDL-anlæg på dørene mod det dobbelthøje rum, samt hvor i øvrigt krævet af brandmyndighederne Samtaleanlæg Der etableres ikke samtaleanlæg Kortlæsere, ITV, AIA (tyverisikringsanlæg) Der udlægges tomrørsinstallation for tilbygningens døre mod terræn. Der medtages ingen installationer. Automatisk dør-åbning. For at kunne tilvejebringe fornuftige arbejdsbetingelser for ventilationsanlægget i tilbygningen stuen / kælder, isættes der på de 2 etager, stue og kælder, en let-gående dør inkl. dør-åbningsautomatik (manuelt aktiveret) mellem nybygningen og eksisterende bygning. IT Der etableres IT -krydsfelt i underkælder med aktivt udstyr koblet op på eksisterende IT-krydsfelt via. lysleder fiber backbone. Herfra føres til IT-udtag i bygningen hhv. trådløst net. 11. Bygningsdele og materialer (1) Bygningsbasis (12) Fundamenter, bygningsbasis Funderingen udføres som direkte fundering, stribefundering og borede fundamenter. (13) Terrændæk Under nedre kælder udføres terrændækket som pladsstøbt vandtæt beton med indskudsdræn. I stuen hvor der skal fyldes op under gulvet udføres terrændækket som præfabrikerede betonelementer. Terrændæk isoleres iht. Varmetabsrammen (2) Primære bygningsdele (21) Ydervægge Ydervæg udføres som hulmur. Udføres med: mm skalmur, teglsten som i eksisterende murværk i krydsforbandt - Hulmursisolering iht. varmetabsrammen - Bærende bagmur af præfabrikerede betonelement iht. konstruktionstegninger Der udføres betonramme omkring skalmuren iht. facadetegninger. Betonramme udføres med glatforskallet beton. Tilsvarende udføres synlige kælderydervægge på nord og øst facaden med glatforskallet beton. (22) Indervægge Ikke bærende indervægge udføres som lette skillevægge. Udføres med: - 2 lag gips á 12,5 mm - 95 mm stålskelet udfyldt m. mineraluld - 2 lag gips á 12,5 mm Bærende vægge udføres som præfabrikerede betonvægge iht. konstruktionstegninger Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

17 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 16 REV DATO: UDGAVE: -- (23) Dæk Etagedæk udføres iht. konstruktionstegninger. For gulvoverflader henvises der til afsnittet (43) Gulve, overflader. (24) Trapper Udføres som malerbehandlede ståltrappe med trin af lys grå linoleum. Trin udføres af isolerede og malerbehandlede stålkassetter. Stålvanger og stålkassetter til trin udføres i RAL (27) Tage Tag udføres med bærende konstruktion af præfabrikerede betonelementer, iht. konstruktionsplaner, med kileskåret isolering for etablering af fald mod afløb. Omfang af isolering iht. varmetabsrammen. (3) Kompletterende bygningsdele (31) Ydervægge, komplettering Udvendige døre og vinduespartier udføres i glas/aluminium. Karme og rammer udføres i farve RAL 9010 udvendigt og indvendigt. Der udføres solafskærmning på husets skrå nordvest vendte facade og husets sydvendte facade i stueetage. Solafskærmning udføres integreret i thermoglasopbygning som indbygget persienner. (32) Indervægge, komplettering Indvendige døre med vægomsluttende isolerede stålkarme. Stålkarme udføres generelt i farve RAL Dørblade ligeså generelt i farve RAL Mod fælles gang i dobbelthøjt rum i stueetage, udføres dørblade i terracottafarve. (33) Dæk, komplettering Der udlægges generelt afretningslag af beton over etagedæk i hhv. kælder og stueetage. Udføres klar til gulvbelægning iht. afsnit (43) Gulve, overflader. (34) Trapper og altaner, komplettering Rækværk udføres i stålramme med udfyldningsfelter af sikkerhedsglas. Stårammme udføres malerbehandlede i farve RAL Håndliste i glasblæst rustfrit stål. (35) Lofter Akustikregulerende lofter i 600 x 600 mm modul. Lofter udføres hvide. (37) Tage, komplettering Tagvindue over dobbelthøjt rum udføres i glas/ aluminium. Karme og rammer i ovenlys udføres i farve RAL (4) Overfladebygningsdele (42) Indvendige overflader Indvendig malerbehandling iht. anvisning fra sygehusets standardanvisning omkring MBK maleranvisninger. Generelt udføres indvendige overflader i hvid RAL Der udføres farvefelter/ friser indvendig på facaderne i stueetagen, langs øverste vinduesbånd. (43) Gulve, overflader Gulve udføres generelt i 2,5 mm linoleum. I laboratorier og lokaler med gulvafløb, udføres gulve af vinyl med hulkehl. Gulve udføres generelt i farve lys grå, som eksisterende gulvoverflader i gangområder. Der henvises til farveeksempel, beskrevet under det arkitektoniske hovedgreb Koncept konklusion. Gulve i laboratorier udføres som antistatiske gulve. Gulv i underkælder støbes til færdig overflade i betondækket (47) Tage, overflader Tag belægges med tagpap iht. tagpapbranchens oplysningsråd. (5) VVS anlæg (52) Afløb og sanitet Afløbsrør fra bygningen føres via. skakt til underkælder og videre til kloak i terræn. Der vil blive forberedt for senere fremføring af afløb fra stinkskabe / lafbænke ved at etablere mulighed for senere, at tilslutte afløb (ved hultagning/udstøbning i beton samt ved placering af rør, kabler og kanaler) Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

18 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 17 REV DATO: UDGAVE: -- (53) Brugsvand Brugsvands installationer i tilbygningen tilsluttes koldt- og varmtvands hovedrør i eksisterende underkælder. Brugsvand fremføres i rustfri stålrør. Der etableres slangevindere i overensstemmelse med brandmyndighedernes krav. (54) Luftarter Der etableres udtag for trykluft, vakuum, F-gas, N2 og CO2 i henhold til plantegninger med teknikinformation, stue og kælder. Udtag monteres i installationspaneler eller som del af inventarleverancen. (55) Køling Nybygningen forudsættes primært kølet fra 1 stk. nyt køleanlæg, med tilhørende tørkølere placeret på terræn ved skorstenene. Kølevandet vil blive anvendt til: Køling til Fan-Coils Procesudsugningsanlæg, 1 stk. Zone med individuel varme- og køleflader Blandesløjfer for radiatorer. Fancoils eller kølelofter i 3 kølerum, 1 rum for varmeskabe, 1 rum for maskiner Køleanlæg 1 stk. decentralt Overvågning 80 graders frysere Overvågning køle- og varmerum Der er samlet ca. 40 CTS-punkter på de nye anlæg, hvilket svarer til 1 nye undercentraltavle. Anlægsbestykning og CTS-principper for styring og regulering udføres som for eksisterende anlæg på Slagelse Sygehus. Hovedcentral CTS-undercentralen kobles op via. IT-stik til eksisterende CTS-anlægs hovedcenter, hvor der etableres et antal skærmbilleder / alarmpunkter for overvågning Køling af ventilationsluft (56) Varme Området etableres primært med adskilt opvarmning og ventilation. Der etableres radiatorer under vinduerne samt varmeflade i ventilationsanlægget. (57) Ventilation Hovedventilationsanlægget er udlagt for m 3 /h Det forudsættes at området etableres med adskilt opvarmning og ventilation, og at ventilationen styres VAV i sekvens med radiator i det enkelte rum. CTS-arbejder Der etableres CTS-undercentral til styring, regulering og overvågning af de tekniske anlæg i tilbygningen Følgende anlæg tilsluttes: Indblæsningsanlæg for kælder og stue, 1 stk. Fælles udsugningsanlæg, 1 stk. (6) El og mekaniske anlæg (61) Føringsveje I nybygningen udføres føringsveje i form af kabelstiger og kabelbakker. Føringsvejene fremføres primært over nedhængte lofter i gangareal hvorfra der grenes ud til de enkelte lokaliteter. Føringsvejene sektioneres med skillespor for aktuelle installationer. Ved disponeringen af føringsvejene tages størst muligt hensyn til fremtidige servicebehov. (62) Højspændingsanlæg Ingen ændringer i forbindelse med tilbygningen (63) Lavspændingsanlæg Fordeling Elinstallationen i nybygningen udføres som 5-leder, TN-S system. Tilbygningens elforsyning tages fra eksisterende hovedtavle i kælder, Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

19 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 18 REV DATO: UDGAVE: -- (ca. 100kW disponibelt). Forsyning bringes til hovedfordelingstavle i underkælder, herfra til tekniktavle (-r) i underkælder samt 2 etagetavler, der placeres i teknikskakt. I etagetavlerne etableres almindelig HPFI-beskyttet forsyning samt edb- /driftskritisk forsyning. I de 2 etagetavler etableres en sektion forberedt for nødstrømsforsyning Alle tavler udføres som pladekapslede tavler. Hovedfordelingstavler og fordelingstavler for bygningsinstallationer dimensioneres med 20 % disponibel plads for evt. fremtidig udvidelse. Installationer for belysning og stikkontakter Belysningsanlægget udføres i overensstemmelse med DS 700 Belysningsarmaturer baseres hovedsageligt på anvendelse af lavenergilyskilder på HF-drift. (65) Sikringsanlæg Der udføres myndighedskrævet ABA, ABDL, slangevindere og sprinklingsanlæg. (67) Potentialudligning Der udføres potentialeud i henhold til sygehusets retningslinier. Installationerne koordineres med apparaturleverandørernes evt. supplerende krav. (68) Elevatorer Der etableres elevator mellem stue og kælder. Elevatoren udføres således at den opfylder kravene til betjening af handicappede brugere samt således at denne kan transportere en palle inkl. palleløfter og person. Lysarmaturer udføres ikke med dæmpning. Belysningsarmaturer vil i laboratorierne være med oplys for at blænding og luminansfordeling tilgodeses i videst muligt omfang. Der udføres lavspændingsinstallationer til de i byggeprogrammet angivne anlæg, inventar og apparatur. (7) Inventar (Udstyr) (78) Fast inventar Fast inventar som Labflex eller tilsvarende. Omfang iht. tegningsbilag. Stikkontaktinstallationer udføres hovedsageligt i arbejdsstationer i installationskanaler med bestykning som angivet i byggeprogrammet hhv. i laboratorieinventaret. 230 V stikkontakter udføres delt som almindelige stikkontakter med runde ben (med HPFIbekyttede), dels som edb-230 V stikkontakter med skrå ben (driftskritisk udstyr, ikke HPFIbeskyttet) (64) Kommunikation og information (64)1 EDB og telefoninstallationer Der udføres installationer for EDB samt fastnet telefoni i nybygningen. Fra eksisterende telefoncentral / IT-krydsfelt fremføres Cu- og fiber back-bone kabling til krydsfelt i nybygningen. Fra krydsfelt placeret i ny underkælder etableres PDS kabling til tlf. og EDB stik i henhold til byggeprogrammet. Afhængig af afstandsforholdene etableres evt. underkrydsfelter. (64)2 Patientkaldeanlæg Der udføres ikke installationer herfor. (64)3 A/V- og antenneinstallationer Der udføres ikke installationer herfor. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

20 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 19 REV DATO: UDGAVE: Energi Overholdelse af U-værdier og linietab Der er foretaget en beregning af U-værdier og linietab i programmet BuildDesk Expert Energy Consulent. Beregningen er en analyse af om projektforslaget til nybyggeriet overholder bygningsreglementet BR08 kapitel 7. Energiforbrug. Udvidelsen af Slagelse Sygehus med Klinisk Mikrobiologiske lab; er iht. de stedlige myndigheder en tilbygning til det eksisterende byggeri. Dette nybyggeri henhører således under afsnit 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger. Iht. afsnit 7.3 kan analysen udføres efter tre metoder: 1) Overholdelse af Energirammen (iht. afsnit 7.2) 2) Overholdelse af U-værdier og linietab for enkelte bygningsdele (iht. underafsnit 7.3.2) 3) Overholdelse af Varmetabsrammen (iht. underafsnit 7.3.3) Metode 1 betragtes som den generelle metode og metode 2 og 3 betragtes som alternative metoder. Det for dette byggeri valgt at anvende metode 2. Såfremt metode 2 er overholdt, er metode 3 (varmetabsrammen) også overholdt. Uddrag af bygningsreglement: Varmeisolering Stk. 1 Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15 C, skal udføres med et varmetab, der højest fremgår af U-værdier og Linietab i afsnit Stk. 2 Det er en betingelse for anvendelsen af de nævnte U-værdier og Linietab ved nybyggeri, herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri højst må udgør 22 % af det opvarmede etageareal i tilbygningen. U-værdier iht. beregningsprogram Alle de indtastede bygningsdele overholder normgivende krav i skema Terrændæk, det være sig med huldæk og insitustøbt, har en beregnet U-værdi på 0,14 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,15 [W/m²K]. Der er alle steder regnet med 200 mm Polystyren, ekspanderet 38. Fladt huldæk-tagkonstruktion, har en beregnet U-værdi på 0,14 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,15 [W/m²K]. Der er regnet med 150 mm Polystyren, ekspanderet 38 samt kileskåret isolering fra 0 til 300 mm Polystyren, ekspanderet 38 (effektiv tykkelse 125 mm). Isoleringen er lagt kileskåret af hensyn til afvanding. Kældervæge mod jord mere end 2 m under terræn, har en beregnet U-værdi på 0,17 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 150 mm Mineraluld 40. Kældervæge mod jord fra 0 til 2 m under terræn, har en beregnet U-værdi på 0,18 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 200 mm Mineraluld 40. Ydervægge, herunder brystninger, mod det fri, har en beregnet U-værdi på 0,18 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 200 mm Mineraluld 37. Tilladeligt vinduesareal Opvarmet areal er jf. arealopgørelse: U. kld. -etage: 117 [m²] Kld. etage: 362,1 [m²] St. etage: 534,8 [m²] I alt: 1013,9 [m²] 22 % af 1013,9 [m²] er 223 [m²], som det samlede vinduesareal ikke må overstige. Det aktuelle vinduesareal udgør 127,4 m² Uddrag af bygningsreglement: Skema over u-værdier Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²): Skal have en U-værdi på 1,50 [W/m²K], eller derunder. Tagvinduer og ovenlys: Skal have en U-værdi på 1,80 [W/m²K], eller derunder. Linietab Vedr. Linietab henvises generelt til skema i afsnit Dette afklares med arkitekt og konstruktør under detailprojekteringsfasen; det for liggende tegningsmateriale har ikke den fornødne detaljeringsgrad. Konklusion På baggrund af ovenstående beregninger, konkluderes det, at varmetabsrammen overholdes. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Dansk Bibliotekscenter, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, ombygning, Bygning B Rettelsesblad nr juni 2012

Dansk Bibliotekscenter, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, ombygning, Bygning B Rettelsesblad nr juni 2012 Dansk Bibliotekscenter, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, ombygning, Bygning B Rettelsesblad nr. 1 1. juni 2012 1. Licitation Tidspunkt for licitation er ændret fra onsdag 6.6.2012 til torsdag 7.6.2012, kl.

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fasanstien 35 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2015 Til den 16. februar 2025. Energimærkningsnummer 311095695

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere