PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008

2 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 1 REV DATO: UDGAVE: -- Indholdsfortegnelse Projektforslag Slagelse Sygehus, Ny Mikrobiologisk Afdeling Sammenfatning Sagens baggrund... 4 Planlægningsorganisation... 4 Udarbejdelse af projektforslag Generelle brugersynspunkter Myndigheder... 5 Brandmyndigheder... 5 Arbejdsmiljø / hygiejne Forundersøgelse... 5 Geoteknisk rapport... 5 Miljøundersøgelse Klassificering af jord Eksisterende forhold... 6 Ombygning af eksisterende forhold Fremtidige forhold... 6 Afdelingens indretning... 6 Arealer Koncept - Arkitektur og design... 8 Vision... 8 Hovedide... 8 Materialer... 8 Plandisponering... 8 Arkitektonisk beslutningsproces... 8 Arkitektonisk hovedgreb Konklusion Beskrivelse af konstruktionsprincip Redegørelse for hovedprincip Fastlæggelse af belastninger Overslagsberegning Tekniske krav Eksisterende forhold Nybygning - Hoveddisponering VVS og ventilationsanlæg EL installationer Bygningsdele og materialer (1) Bygningsbasis (2) Primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (4) Overfladebygningsdele (5) VVS anlæg (6) El og mekaniske anlæg (7) Inventar (Udstyr) Energi Overholdelse af U-værdier og linietab Miljøforhold Arbejdsmiljø og indeklima Nænsom udførelse byggepladsforhold Begrænsning af støjgener Byggeplads Organisation Projektorganisation Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

3 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 2 REV DATO: UDGAVE: -- Administrativ og politisk behandlingsprocedure Økonomi Overslagsberegning Forurenet jord Tidsplan og udbudsform Hovedtidsplan Udbudsform Tegnings og bilagsmateriale Arkitekttegninger: Ingeniørtegninger: Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

4 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 3 REV DATO: UDGAVE: -- Projektforslag Slagelse Sygehus, Ny Mikrobiologisk Afdeling 1. Sammenfatning Nærværende projektforslag for om- og tilbygning til den mikrobiologiske afdeling på Region Sjællands Sygehus Syd, Slagelse Sygehus er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendt byggeprogram af marts Projektet omfatter en ny tilbygning i 2 plan + underkælder på i alt 1014 m 2 samt ombygninger og nyindretninger i de eksisterende lokaler på i alt 182 m 2. Under udarbejdelsen af projektforslaget har der været afholdt 3 brugermøder hvor brugergruppen har medvirket ved fastlæggelsen af planløsninger og aptering af de enkelte rum. Brugergruppen har godkendt dette projektforslags planløsninger og rumskemaer. Projektets styregruppe har efter endt brugerproces fået forelagt det foreløbige projektforslag og indstillet dette til færdigbearbejdning og forelæggelse for Regionens forretningsudvalg. Der har ligeledes været afholdt et afklarende mødet med Slagelse Kommune med henblik på at afklare de lokalplanmæssige og brandmæssige forhold. Kommunes bemærkninger til de brandmæssige forhold er indarbejdet i nærværende projektforslag og kommunen har intet haft at bemærke til de lokalplanmæssige forhold. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget er der blevet fortaget en detaljeret overslagberegning og oversalget verificerer at den samlede anlægsramme overholdes. De tidsplansmæssige forudsætninger for projektet fastholdes ligeledes i nærværende projektforslag. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

5 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 4 REV DATO: UDGAVE: Sagens baggrund 3. Generelle brugersynspunkter De tidligere Roskilde, Vestsjælland og Storstrømmens amter tog beslutning om etablering af en regional mikrobiologisk funktion. Efter nedlæggelsen af amterne har Region Sjælland overtage udmøntningen af de planlægningsmæssige forhold som følger af den amtslige beslutning. Dette medfører bl.a. behov for ud- og ombygning af den eksisterende mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus. På den baggrund har Regionen gennemført prækvalifikations og udbudsarbejdet og som resultat heraf udpeget Creo Arkitekter A/S som totalrådgivere for opgaven. Creo Arkitekter har udarbejdet byggeprogrammet og den tilhørende anlægsøkonomi, som blev godkendt på styregruppemødet d. 11. april Nærværende projektforslag er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram. Planlægningsorganisation Endvidere foreligger rapporten Planlægning af den regionale klinisk mikrobiologiske enhed, som er udarbejdet af Slagelse Sygehus planlægningsgruppe, som grundlag for projektet. Udbuddets programoplæg er således udarbejdet med udgangspunkt i ovennævnte rapport. I projektforslagsfasen har der været afholdt 3 brugergruppemøder samt 1 separat møde med sygehusets Tekniske afdeling. Brugergruppens og Teknisk afdelings input og bidrag fra dialogen i møderne er indarbejdet i projektforslaget, således at plandisponeringen og beskrivelsen af de tekniske installationer tilgodeser brugernes ønsker til den fremtidige funktionalitet og drift af afdelingen i bedst muligt omfang. Brugergruppen har tillige i brugergruppemøderne og i separate ad hoc møder bidraget til fremstillingen af projektforslagets rumskemaer, således at disse tilgodeser brugernes ønsker til indretning og aptering af de enkelte rum. Brugergruppens overordnede ønske til projektforslaget var, at byggeprogrammets disponering af planløsning blev ført videre i projektforslagsfasen, og projektforslagets planløsninger er derfor stort set identisk med byggeprogrammets. Brugergruppen er repræsenteret i styregruppen, som løbende har fulgt og vejledt projektet frem mod færdiggørelsen af projektforslaget. Udarbejdelse af projektforslag Projektforslaget er udarbejdet af totalrådgivningsgruppen, bestående af totalrådgiver Creo Arkitekter A/S og underrådgiver Balslev rådgivende ingeniører A/S, som har tilknyttet EKJ rådgivende ingeniører A/S. Endvidere er projektforslaget udarbejdet i dialog med brugergruppe nedsat af Slagelse Sygehus samt teknisk afdeling på Slagelse Sygehus. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

6 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 5 REV DATO: UDGAVE: Myndigheder 5. Forundersøgelse Der har i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet været afholdt møde med Slagelse kommune for forhåndsorientering om projekt og en afklaring af overordnede forhold. Der påregnes normal myndighedsbehandling på sagen, med ca. 4 ugers sagsbehandling til byggeansøgning. Gældende lokalplan er blevet drøftet og der syntes ikke at være nogen konflikter i forhold til bestemmelserne deri. Hvad angår byggeriets indpasning i eksisterende forhold samt etableringen af to nye skorstene, vil dette ikke være i konflikt med gældende lokalplan. Dette er bekræftet ved Slagelse Kommune. Byggegrunden er i februar 2008 blevet undersøgt for følgende forhold: Vurdering af jordens bæreevne Vurdering om der er forurening (klassifikation af jord). Geoteknisk rapport Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse og der foreligger en rapport dateret Rapporten viser at bygningen kan funderes direkte i underkælderniveau. Brandmyndigheder Det forudsættes at tilbygningen kan udføres iht. eksempelsamlingen, for Brandsikring af byggeri. I forbindelse med afholdelse af møde med Slagelse kommune, er følgende forhold, hvad angår brand, blevet gennemgået og konkluderet: Nybygningen påregnes etableret med sprinkling samt ABA og ABDL-anlæg. Nybygningens kælder og stueetage betragtes som én brandsektion adskilt fra eksisterende bygning med BD60 brandporte. - Der sikres mod vinkelsmitte. Brandporte forsynes med gangdøre som flugtvej Åben trappe i dobbelthøjt rum er OK som vist på tegn. - Døre til tilstødende rum etableres generelt som BD-30 (med ABDL) Teknikrum i underkælder udgør selvstændig brandsektion. Gennemføring af kanaler i teknikskakt udføres som BS30. Der påregnes 5% brandventilation i ovenlys over dobbelthøjt rum. Redningsforhold fra eksisterende rum mod det fremtidigt lukkede gårdrum udføres ved etablering af ophængt håndstige, placeret i gårdrummet. Endvidere at der etableres to af hinanden uafhængige flugtvej gennem eksisterende bygninger. For den øvrige del af bygningen udføres funderingen på borede brøndfundamenter idet der tidligere har været gravet op i området i forbindelse med opførelsen af de eksisterende bygninger. Miljøundersøgelse Klassificering af jord Der er på ejendommen udført 14 miljøboringer. Der er fra boringerne udtaget jordprøver, svarende til ca. 1 jordprøve pr. 100 ton, hvilket kræves når jorden skal bortdisponeres til eksterne anlæg (jordmodtager for forurenet jord). Der er i en enkelt jordprøve påvist et indhold af olieprodukter, svarende til klasse 4 jord (kraftig forurenet). De resterende jordprøver overholder renjordskriteriet (klasse 1 jord). Forureningen ved prøven er afgrænset vertikalt og mod syd og vest. Mod nord skal der bortgraves jord i forbindelse med etablering af ny skorsten. Forureningen kan evt. strække sig ind i det område, og det er derfor iværksat yderligere undersøgelser for at afgrænse denne. Der er iværksat yderligere undersøgelser for at afgrænse forureningen. Herudover viste prøverne at jorden er ren (klasse 1 jord). Resultatet af undersøgelsen i februar og den supplerende undersøgelse vil blive indarbejdet i projektet i næste projekteringsfase. Arbejdsmiljø / hygiejne Til brug for sagsbehandlingen indhentes udtalelse fra hygiejneudvalg og sikkerhedsudvalg, hvad angår arbejdsprocesser i laboratorier, samt eventuelt oplag (brand). Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

7 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 6 REV DATO: UDGAVE: Eksisterende forhold 7. Fremtidige forhold Ombygning af eksisterende forhold Ændringer i eksisterende lokaler, som vist på plantegninger omfatter kun funktionsændringer. Således omfatter ombygning af eksisterende forhold ændret inventar, malerbehandling af eksisterende vægoverflader, samt de krævede medier (EL, GAS, Afløb, Vand, Ventilation). Der udføres mindre ombygninger i eksisterende forhold, herunder i modtagelse, sekretariat, kontor for tillidsrepræsentant og vindfang ved indgang. Afdelingens indretning Generelt Der er til rumkategorierne udarbejdet overordnede funktionelle placeringer iht. plantegninger. Derudover disponeres der ligeledes med en underkælder forbeholdt teknik. Laboratorier med støttefunktioner I stueetage etableres laboratorier med tilhørende støttefunktioner. Omfang og størrelse er planlagt og disponeret iht. brugersynspunkter, under hensyntagen til ønsker og behov omkring inventar og indretning. De anførte nettoarealer tilgodeser disse ønsker og behov. Kontorer I kælder og stueetage etableres kontorer i den nye bygning. Kontorer indrettes som angivet på etageplaner. Kontorerne indrettes efter nugældende standard for EDB-arbejdspladser og arbejdsmiljø. Møde-/personalerum Der indrettes et fælles konferencerum og personalerum med køkkenenhed. Depot Der etableres depotfunktioner i udbygningens kælderetage. Toiletter Der indrettes personaletoiletter i udbygningens kælder og handicaptoilet i stueetagen. Gangarealer Gangarealet i udbygningen tager afsæt i eksisterende gang, hvor udbygningen slutter til og forbinder laboratoriefunktionerne i stueetagen. Stue- og kælderetage forbindes via trappe, placeret i et atrium med korridor omkring. Endvidere etableres elevator m. forbindelse til hhv. kælder og stueetage. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

8 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 7 REV DATO: UDGAVE: -- Arealer Arealerne for hhv. tilbygning og ombygning ved eksisterende forhold, som angivet i arealopgørelsen. Bruttoarealerne mellem etagerne fordeler sig således: Underkælder: 117 m² Kælderetage: 362,1 m² Stueetage: 534,8 m² Bruttoareal: 1013,9 m² Brutto/Netto faktor: 1,81 I forbindelse med arbejder i eksisterende forhold, fordeler arealerne, hvad angår funktionsændringer og ombygninger således: Funktionsændringer: 182 m² Ombygninger: 107,7 m² Total: 289,7 m² Arealopgørelse Stueetage Rum nummer Funktion Nettoarealer PCR 16,5 m² Centrifuge 9,9 m² Ekspektorat 38 m² Podning og svampe 36 m² Podning 36 m² Podning 36 m² Serologi 32,2 m² Centrifuge (ved tarmpatogene) 15,2 m² Køl (ved tarmpatogene) 10,9 m² Varme (ved tarmpatogene) 10,9 m² Tarmpatogene 56,4 m² Køl (urene prøver) 4,7 m² Køl (kits og substrater) 6,6 m² Maskiner 12,8 m² Varme 11 m² Overlæge 16,5 m² 349,6 m² Kælderetage Rum nummer Funktion Nettoarealer Overlæge 15,6 m² Overlæge 15,6 m² Overlæge 15,6 m² Frys/køl 15,4 m² Depot 35,3 m² Mødelokale 39,3 m² Overlæge 16,5 m² Depot 15,6 m² Overlæge 16,5 m² Overlæge 15 m² Affald 9,6 m² 210 m² Nettoarealer total Nybyg 559,6 m² Eksisterende Rum nummer Funktion Nettoarealer Eksisterende Urin (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende Bloddyrkning (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende Chlamydia (Funktionsændring) 33 m² Eksisterende CO² og tørsteril (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Afd. bioanalytiker (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Anaerob (Funktionsændring) 17 m² Eksisterende Øvelaboratorie (Funktionsændring) 16 m² Eksisterende PCR (Funktionsændring) 16 m² Eksisterende Tillidsrepræsentant (Ombygning) 21,6 m² Eksisterende Sekretariat (Ombygning) 42,8 m² Eksisterende Modtagelse (Ombygning) 35 m² Eksisterende Vindgang (Ombygning) 8,3 m² Nettoarealer total Eksist. 289,7 m² Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

9 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 8 REV DATO: UDGAVE: Koncept - Arkitektur og design Vision I projektforslaget er de arkitektoniske visioner og hovedideer fra rådgivertilbuddet og byggeprogrammet bearbejdet og detaljeret på en sådan måde at de oprindelige ideer er fastholdt samtidigt med at tilpasninger til installationsmæssige, funktionelle og konstruktive forhold er tilgodeset. Hovedide Den nye tilbygning til den mikrobiologisk udformes som et enkelt afgrænset volumen, som ligger adskilt fra de øvrige bygninger og har et formsprog der er forskelligt fra de eksisterende bygninger, men som i materialer, proportioner og løsninger har en klar sammenhæng med stedets eksisterende arkitektur. For at opnå den bedst mulige funktionsfordeling i forhold til brugernes ønsker, samles alle laboratoriefunktioner og de tilhørende bifunktioner i det øverste plan, i tilknytning til den eksisterende mikrobiologiske afdeling. De øvrige bifunktioner, kontorer og mødelokaler placeres i det nederste plan. De to planer forbindes med en intern trappe og en lysgård, som både visuelt og funktionelt sammenbinder de planer og dermed afdelingen som sådan. Det nederste plan udformes som en base, hvis ene ende skærer sig ind i det skrånende terræn mod ambulancevejen og som i den anden ende har fulde facader med dagslys til de bagved liggende rum. I enden mod ambulancevejen afskæres det øverste volumens facade skråt, parallelt med ambulancevejen. Plandisponering I det øverst plan placeres laboratorier og birum langs bygningens 3 frie facader. Med den skrå afskæring mod ambulancevejen er der mulighed for at etablere et stort laboratorium. Korridoren placeres rundt om det indvendige atrium som tillige indeholder en intern trappeforbindelse mellem de 2 plan. Atriet bidrager til at sammenbinde de to plan, så afdelingen opleves i sammenhæng, selv om funktionerne er delt over de 2 plan. I det nederste plan placeres kontorer og møderum langs de to frie facader. Teknikrummenet placeres i underkælderen Arkitektonisk beslutningsproces Med udgangspunkt i byggeprogrammet og de opstillede arkitektoniske visioner har projektet i projektforslagsfasen undergået såvel en funktionel som en arkitektonisk udvikling. Projektforslag, er således et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem arkitekter, brugere, bygherre, ingeniører og bygherrerådgiver i denne fase. Den arkitektoniske bearbejdning har internt i Creo Arkitekter A/S været behandlet i et formaliseret forum af arkitekter og konstruktører, som i daglig tale kaldes for Creorum. I denne proces, er der fremhævet nogle arkitektoniske parametre og kvaliteter, er respekteret i projektforslaget og som vil blive fastholdt i den efterfølgende projektering: Bygningen moduleres og proportioneres, så der opnås en sammenhæng med det eksisterende byggeri og en balance i den samlede komposition. Materialer For at fastholde stedets bygningsmæssige homogenitet udføres den nye tilbygning i samme materialer som de eksisterende bygninger. Det nederste plan, basen, udføres i glat forskallet beton som de eksisterende hjørne- og sternkantafslutninger. Det øverste plan udføres i samme teglsten som de eksisterende bygninger med overliggere og sålbænke i beton. Vinduer og døre udføres i hvide alu-partier. Taget belægges med tagpap. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

10 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 9 REV DATO: UDGAVE: -- Creo rum - Arkitektoniske parameter: Konceptskitser 1. Slagelse Sygehus har en meget markant arkitektur. Arkitektonisk strukturalisme der er udformet som sin egen bydel med et indre gadeforløb og udformet i totaldesign. 2. Den nye tilbygning er principielt en laboratoriebygning og det må godt være en del af det arkitektoniske billede. Bygningen skal udtrykke en mere afklaret og rationel tilgang til funktioner og det kan igen udtrykkes i materialevalg og konstruktioner i forhold til de eksisterende bygninger. 3. Det er vigtigt, at der hentes inspiration fra de eksisterende bygningers udformning og materialer anvendt på nye måder, men at den nye bygning fortæller om samhørighed og bygningshistorie, uden at konfrontere det nye og gamle, men mere at sætte modsætninger i spil. Der blev rejst spørgsmål til om det horisontale bør nedtones og om lagdeling med svævende look måske er for distanceret i forhold til den eksisterende kontekst. Anvendelse af samme materialer som tegl og mursten men udført i et mere modernistisk udtryk. 4. Atrium i bygningen er et spændende arkitektonisk og funktionelt element som kan styrkes yderligere som afslutning af det eksisterende gang/gadeforløb og som et indre rekreativt element. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

11 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 10 REV DATO: UDGAVE: -- Arkitektonisk hovedgreb Konklusion Gennem arbejdet i Creorum er det horisontale udtryk nedtonet ift skitserne i rådgivertilbuddet. De eksisterende karakteristika som bl.a. murværkets indramning med præfabrikerede betonelementer, vindues hullernes udformning og glasovergangene blev analyseret og videreført i et bearbejdet udtryk. Af 3 forslag A, B, C til facadeprincipper er koncept A valgt, hvor der arbejdes med en betonramme udfyldt med murværk som eksisterende. De steder bygningen møder terræn transformeres betonrammen til en betonflade, der danner overgang til terrænet. Materialer Terræn: Formes og terasseres - klippet græs/træer/buske Overgang terræn/sokkel: overgang langs bygning i terræn: bånd af betonsten Sokkel: betonbjælke/betonflade-væg Facade: betonramme med udfyldningsmurværk murværk som eksisterende Facadepartier: Hvide aluminium Stern: Betonbjælke - ingen afdækning Sålbænk: Hvide aluminium Døre: Hvide aluminium Gulve/ farver: Linoleum, vinyl lys grå som eksisterende Projektet tager således i sin nuværende form udgangspunkt i det arkitektoniske koncept. Dels et koncept som er udtrykt gennem ovenstående konklusion på facadeudtrykket, men ligeledes i forhold til efterfølgende afsnit, som mere specifikt redegør for projektets designmæssige værdier hhv. eksteriør og interiør. Vægge/ farver: Døre: Grundlæggende hvide ral Vægflader med farve friser. Metalkarme og trædøre, hvide ral 9010, i gangområde på 1. sal terracotta. Trappe: Stål trappe hvid ral 9010 Trin: Linoleum i farve som gulv Værn: Glasværn, håndliste i glasblæst rustfrit stål Hvid trappelysning - ral 9010 Loft: Systemloft Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

12 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 11 REV DATO: UDGAVE: -- Dagslys-facade: Normal vinduesbånd/højtsiddende vindue Dagslys-ovenlys: Ovenlys over åbning til stueetage/atrium hvide overflader Kunstlys: Armaturer i loftsflade i funktionsrum. Dobbelthøjt rum udføres med pendler Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

13 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 12 REV DATO: UDGAVE: Beskrivelse af konstruktionsprincip Redegørelse for hovedprincip Konstruktionerne er udformet således at der ikke skal graves en dyb udgravning langs ambulancevejen. Dette betyder at spunsning undgås. Funderingen er direkte fundering med stribefundamenter under nedre kælder og brøndfundamenter med fundamentsbjælker for den øvrige bygning. Underkælderen udføres som en vandtæt pladsstøbt betonkonstruktion som i eksisterende byggeri. Dæk over uopgravede område i stuen mod ambulancevejen, hvor der skal ske en opfyldning vil blive udført i præfabrikerede huldækelementer. Den bærende konstruktion i kælderen er et beton bjælke-søjlesystem med bærende og stabiliserende vægge i gavlene, i facaden bag indtagskorstene og omkring elevatorskakten. Dækket udføres som pladsstøbt beton dæk med indstøbte bjælker således, at der gives mest mulig plads for fremføring af installationer. Den bærende konstruktion i stuen er et beton bjælke-søjlesystem med bærende og stabiliserende vægge i gavle, i facader og omkring elevatorskakten. Dækket udføres som præfabrikerede betonhuldækelementer med bærende betonbjælker der er trukket op imellem betonhuldække. Dette giver også her mest mulig plads for fremføring af installationer. De nye ind- og afkast monteres på pladsstøbte betonkonstruktioner. Fastlæggelse af belastninger Bygningen dimensioneres iht gældende normer som kontorer og let erhverv. Dvs. som kontorer og laboratorier uden arkiver med en fladelast på 300 kg / m2 Overslagsberegning Overslagsdimensioner på konstruktionerne fremgår af konstruktionssnittene Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

14 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 13 REV DATO: UDGAVE: Tekniske krav Der etableres 2 nye skorstene (1 for indtag og 1 for afkast). Via. kanaler i jord /underkælder forbindes ventilationsanlæg hertil. Eksisterende forhold Det vil være nødvendigt at omlægge regn- og spildevandsledningerne omkring den nye tilbygning. Regn- og spildevandsledningerne vil blive ført igennem den nye underkælder på den østlige endevæg. Samtidigt omlægges og suppleres det nedre og øvre drænanlæg. Vand- og varmeforsyning hentes fra eksisterede bygning, da kapaciteten vurderes at være tilstrækkelig til også at dække tilbygningen. Der etableres gasskabe med CO 2, N 2 og F-gas Der etableres nyt ventilationsanlæg. Der etableres nyt køleanlæg. Den eksisterende elforsyning er vurderet til lige netop at være tilstrækkelig til at dække nybygningen. I projektet medregnes forsyningstavler samt tilhørende el-installation. Telefon og EDB installationer forsynes/tilsluttes eksisterende centralanlæg og krydsfelt. Forsyninger fra eksisterende installationer forudsættes ført på væg / under loft i eksisterende teknik underkælder. Ventilations aggregat For indblæsning samt almindelig rum-udsugning leveres / monteres 1 ventilationsaggregat til tilbygningen. Luftindtag filtreres med forfilter klasse F8. Der medtages hverken befugtning eller affugtning. Ventilationen udlægges til 1 zone, der dækker stuen og kælderen med 10 x luftskifte i laboratorierne. Ventilationen adskilles fra eksisterende ventilationsanlæg (eksisterende afdeling) via. 2 døre med døråbningsautomatik placeret, hvor tilbygning starter. Enkelt mands kontorer bestykkes ikke med ventilation Der vil være fuld luftdækning uanset hvorledes stinkskabe og LAF bænke anvendes. Kompensationsluft udlægges svarende til anvendelsesfrekvens af stinkskabe og LAF bænke. Som supplement til ventilationsanlægget etableres der fancoils for rumkøling i rum med stor varmebelastning Styring af ventilation via. CTS i underkælder. Der vil være 0,75 meter fri højde over nedhængt loft til fremføring af ventilationskanaler, kabelbakker, rør mv. Nybygning - Hoveddisponering Tilbygningen er opdelt i 3 niveauer, en stueetage, en kælderetage og en underkælder etage. Den lodrette installationsføring foretages i installationsskakten midt i bygningen. Underkælderen er disponeret til de til tilbygningen nødvendige ventilationsanlæg, kanal-, el- og rørføringer, blandesløjfer, tavler for forsyningstavle, CTS-tavle, edb/tele krydsfelt. Detailprojekt vil afdække om køleanlæg for tilbygningen også kan være i ny underkælder ellers vil dette blive placeret i eksisterende underkælder. VVS og ventilationsanlæg Der etableres 3 nye ventilationsanlæg til betjening af tilbygningens funktioner, bestående af 1 x indblæsning rum, 2 x udsugning rum og 1 x udsugning proces Ventilation Indtag / afkast Denne frihøjde udløser ikke et krav om sprinkling over nedhængt loft (<800mm) og vil give mulighed for at afløbsinstallationerne kan få det korrekt fald fra bygningens yderpunkter til teknikskakten i midten. Forberedelse af ventilationsanlægget i forbindelse med opgradering af laboratorieområdet til klasse 3 lignende forhold: Kravet jf. AT vejledninger er at området etableres med undertryk. Dette udføres allerede i denne fase med ca. 15Pa mod eksisterende bygning. Ønsket om at forberede til klasse 3 lignende forhold udløser i sig selv ikke, at ventilationen udlægges til 20xluftskifte som ellers krævet for klasse 3 laboratorium i AT vejledninger. For at kunne tilvejebringe det fornødne undertryk afsættes der den fornødne plads i teknikrummet, i teknikskakten samt ved ventilationskanalsføringen over nedhængt loft. Ventilationsanlægget styres og overvåges af CTS-anlæg Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

15 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 14 REV DATO: UDGAVE: -- Procesudsug For dedikeret udsugning fra stinkskabe / LAF-bænke / evt. andet nødvendig proces etableres egne udsugningsventilatorer til afkast via. HEPA filter i selvstændig rør monteret indvendigt i skorsten. Der opsættes gasskab på facade udendørs med 2x2 gasflasker for F-gas, N 2 og CO 2 og evt. brint via. semiautomatiske omkoblinger. Herfra distribueret til gasudtag i laboratorierne. Brugsvand Der etableres afspærringsventiler i eksisterende underkælder hvorfra tilbygningen forsynes med varmt og koldt brugsvand Renset vand (ionbyttet og lign) Der medtages, ved indskæring på eksisterende rør i skakt ca. 5 meter syd for tilbygningen, som option i udbuddet, et par udtag for renset vand i nybygningen. Afløb Der etableres almindelig afløbsinstallation til kloak i jord Der etableres kondensafløb fra fancoils til kloak i jord Afløb fra laboratorievaske etableres som lokale opsamlingsdunke under vaskene. Varme Der etableres afspærringsventiler i eksisterende underkælder, hvorfra tilbygningen forsynes med varme. Fordelingen af varme regnes som almindelige radiatorer inddækket ved facaderne. Køling Til forsyning af kølerum, etableres der et lille køleanlæg i underkælder. Varmen herfra afgives via. tørkøler, der placeret på terræn i umiddelbar nærhed af ventilationsskortstenene. Sprinkler Eksisterende sprinklercentrals sektion 7 (Ø100 afgangsrør) forventes, at kunne forsynes tilbygningen. Sprinkling i det dobbelthøje rum sektioneres, med aktivering af ABA-anlæg Der etableres de krævede ventiler herfor. I stue og kælderniveau aktiveres sprinkling via. bulb. Der udføres ikke sprinkling i teknikrum underkælderen Gasarter EL installationer Generelt udføres EL-installationerne som angivet i Generelle krav for leverance af el-tavler og materiel, fra Region Sjælland, Slagelse Sygehus. Lynafledningsanlæg Eksisterende bygninger er ikke udlagt hermed. Der er ingen installationer medtaget hertil. Potentialeudligning Der fremføres ikke selvstændigt potentialeudligningssystem (andet end hvor krævet i SBEi). Afledning af statisk elektricitet fra udstyr forventes at kunne klares via. installationens beskyttelsesledere og antistatiske gulve. Forsyning Tilbygningens elforsyning tages fra eksisterende hovedtavle i kælder, (ca. 100kW disponibelt). Forsyning bringes til hovedfordelingstavle i underkælder, herfra til tekniktavle (-r) i underkælder samt 2 etagetavler, der placeres i teknikskakt. Lys Lys etableres iht. DS 700 med supplerende arbejdslys via. lokale arbejdslamper (løst inventar) Der er ikke medregnet lysdæmpning. Lys i gangarealer styres via. passive infrarøde detektorer. ABA Der etableres ABA-anlæg til aktivering af sprinkler i det dobbelthøje rum, samt hvor i øvrigt krævet af brandmyndighederne. Slangevindere Der etableres slangevindere med skabe så vidt muligt indbyggede i væg. ABDL Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

16 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 15 REV DATO: UDGAVE: -- Der etableres ABDL-anlæg på dørene mod det dobbelthøje rum, samt hvor i øvrigt krævet af brandmyndighederne Samtaleanlæg Der etableres ikke samtaleanlæg Kortlæsere, ITV, AIA (tyverisikringsanlæg) Der udlægges tomrørsinstallation for tilbygningens døre mod terræn. Der medtages ingen installationer. Automatisk dør-åbning. For at kunne tilvejebringe fornuftige arbejdsbetingelser for ventilationsanlægget i tilbygningen stuen / kælder, isættes der på de 2 etager, stue og kælder, en let-gående dør inkl. dør-åbningsautomatik (manuelt aktiveret) mellem nybygningen og eksisterende bygning. IT Der etableres IT -krydsfelt i underkælder med aktivt udstyr koblet op på eksisterende IT-krydsfelt via. lysleder fiber backbone. Herfra føres til IT-udtag i bygningen hhv. trådløst net. 11. Bygningsdele og materialer (1) Bygningsbasis (12) Fundamenter, bygningsbasis Funderingen udføres som direkte fundering, stribefundering og borede fundamenter. (13) Terrændæk Under nedre kælder udføres terrændækket som pladsstøbt vandtæt beton med indskudsdræn. I stuen hvor der skal fyldes op under gulvet udføres terrændækket som præfabrikerede betonelementer. Terrændæk isoleres iht. Varmetabsrammen (2) Primære bygningsdele (21) Ydervægge Ydervæg udføres som hulmur. Udføres med: mm skalmur, teglsten som i eksisterende murværk i krydsforbandt - Hulmursisolering iht. varmetabsrammen - Bærende bagmur af præfabrikerede betonelement iht. konstruktionstegninger Der udføres betonramme omkring skalmuren iht. facadetegninger. Betonramme udføres med glatforskallet beton. Tilsvarende udføres synlige kælderydervægge på nord og øst facaden med glatforskallet beton. (22) Indervægge Ikke bærende indervægge udføres som lette skillevægge. Udføres med: - 2 lag gips á 12,5 mm - 95 mm stålskelet udfyldt m. mineraluld - 2 lag gips á 12,5 mm Bærende vægge udføres som præfabrikerede betonvægge iht. konstruktionstegninger Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

17 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 16 REV DATO: UDGAVE: -- (23) Dæk Etagedæk udføres iht. konstruktionstegninger. For gulvoverflader henvises der til afsnittet (43) Gulve, overflader. (24) Trapper Udføres som malerbehandlede ståltrappe med trin af lys grå linoleum. Trin udføres af isolerede og malerbehandlede stålkassetter. Stålvanger og stålkassetter til trin udføres i RAL (27) Tage Tag udføres med bærende konstruktion af præfabrikerede betonelementer, iht. konstruktionsplaner, med kileskåret isolering for etablering af fald mod afløb. Omfang af isolering iht. varmetabsrammen. (3) Kompletterende bygningsdele (31) Ydervægge, komplettering Udvendige døre og vinduespartier udføres i glas/aluminium. Karme og rammer udføres i farve RAL 9010 udvendigt og indvendigt. Der udføres solafskærmning på husets skrå nordvest vendte facade og husets sydvendte facade i stueetage. Solafskærmning udføres integreret i thermoglasopbygning som indbygget persienner. (32) Indervægge, komplettering Indvendige døre med vægomsluttende isolerede stålkarme. Stålkarme udføres generelt i farve RAL Dørblade ligeså generelt i farve RAL Mod fælles gang i dobbelthøjt rum i stueetage, udføres dørblade i terracottafarve. (33) Dæk, komplettering Der udlægges generelt afretningslag af beton over etagedæk i hhv. kælder og stueetage. Udføres klar til gulvbelægning iht. afsnit (43) Gulve, overflader. (34) Trapper og altaner, komplettering Rækværk udføres i stålramme med udfyldningsfelter af sikkerhedsglas. Stårammme udføres malerbehandlede i farve RAL Håndliste i glasblæst rustfrit stål. (35) Lofter Akustikregulerende lofter i 600 x 600 mm modul. Lofter udføres hvide. (37) Tage, komplettering Tagvindue over dobbelthøjt rum udføres i glas/ aluminium. Karme og rammer i ovenlys udføres i farve RAL (4) Overfladebygningsdele (42) Indvendige overflader Indvendig malerbehandling iht. anvisning fra sygehusets standardanvisning omkring MBK maleranvisninger. Generelt udføres indvendige overflader i hvid RAL Der udføres farvefelter/ friser indvendig på facaderne i stueetagen, langs øverste vinduesbånd. (43) Gulve, overflader Gulve udføres generelt i 2,5 mm linoleum. I laboratorier og lokaler med gulvafløb, udføres gulve af vinyl med hulkehl. Gulve udføres generelt i farve lys grå, som eksisterende gulvoverflader i gangområder. Der henvises til farveeksempel, beskrevet under det arkitektoniske hovedgreb Koncept konklusion. Gulve i laboratorier udføres som antistatiske gulve. Gulv i underkælder støbes til færdig overflade i betondækket (47) Tage, overflader Tag belægges med tagpap iht. tagpapbranchens oplysningsråd. (5) VVS anlæg (52) Afløb og sanitet Afløbsrør fra bygningen føres via. skakt til underkælder og videre til kloak i terræn. Der vil blive forberedt for senere fremføring af afløb fra stinkskabe / lafbænke ved at etablere mulighed for senere, at tilslutte afløb (ved hultagning/udstøbning i beton samt ved placering af rør, kabler og kanaler) Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

18 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 17 REV DATO: UDGAVE: -- (53) Brugsvand Brugsvands installationer i tilbygningen tilsluttes koldt- og varmtvands hovedrør i eksisterende underkælder. Brugsvand fremføres i rustfri stålrør. Der etableres slangevindere i overensstemmelse med brandmyndighedernes krav. (54) Luftarter Der etableres udtag for trykluft, vakuum, F-gas, N2 og CO2 i henhold til plantegninger med teknikinformation, stue og kælder. Udtag monteres i installationspaneler eller som del af inventarleverancen. (55) Køling Nybygningen forudsættes primært kølet fra 1 stk. nyt køleanlæg, med tilhørende tørkølere placeret på terræn ved skorstenene. Kølevandet vil blive anvendt til: Køling til Fan-Coils Procesudsugningsanlæg, 1 stk. Zone med individuel varme- og køleflader Blandesløjfer for radiatorer. Fancoils eller kølelofter i 3 kølerum, 1 rum for varmeskabe, 1 rum for maskiner Køleanlæg 1 stk. decentralt Overvågning 80 graders frysere Overvågning køle- og varmerum Der er samlet ca. 40 CTS-punkter på de nye anlæg, hvilket svarer til 1 nye undercentraltavle. Anlægsbestykning og CTS-principper for styring og regulering udføres som for eksisterende anlæg på Slagelse Sygehus. Hovedcentral CTS-undercentralen kobles op via. IT-stik til eksisterende CTS-anlægs hovedcenter, hvor der etableres et antal skærmbilleder / alarmpunkter for overvågning Køling af ventilationsluft (56) Varme Området etableres primært med adskilt opvarmning og ventilation. Der etableres radiatorer under vinduerne samt varmeflade i ventilationsanlægget. (57) Ventilation Hovedventilationsanlægget er udlagt for m 3 /h Det forudsættes at området etableres med adskilt opvarmning og ventilation, og at ventilationen styres VAV i sekvens med radiator i det enkelte rum. CTS-arbejder Der etableres CTS-undercentral til styring, regulering og overvågning af de tekniske anlæg i tilbygningen Følgende anlæg tilsluttes: Indblæsningsanlæg for kælder og stue, 1 stk. Fælles udsugningsanlæg, 1 stk. (6) El og mekaniske anlæg (61) Føringsveje I nybygningen udføres føringsveje i form af kabelstiger og kabelbakker. Føringsvejene fremføres primært over nedhængte lofter i gangareal hvorfra der grenes ud til de enkelte lokaliteter. Føringsvejene sektioneres med skillespor for aktuelle installationer. Ved disponeringen af føringsvejene tages størst muligt hensyn til fremtidige servicebehov. (62) Højspændingsanlæg Ingen ændringer i forbindelse med tilbygningen (63) Lavspændingsanlæg Fordeling Elinstallationen i nybygningen udføres som 5-leder, TN-S system. Tilbygningens elforsyning tages fra eksisterende hovedtavle i kælder, Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

19 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 18 REV DATO: UDGAVE: -- (ca. 100kW disponibelt). Forsyning bringes til hovedfordelingstavle i underkælder, herfra til tekniktavle (-r) i underkælder samt 2 etagetavler, der placeres i teknikskakt. I etagetavlerne etableres almindelig HPFI-beskyttet forsyning samt edb- /driftskritisk forsyning. I de 2 etagetavler etableres en sektion forberedt for nødstrømsforsyning Alle tavler udføres som pladekapslede tavler. Hovedfordelingstavler og fordelingstavler for bygningsinstallationer dimensioneres med 20 % disponibel plads for evt. fremtidig udvidelse. Installationer for belysning og stikkontakter Belysningsanlægget udføres i overensstemmelse med DS 700 Belysningsarmaturer baseres hovedsageligt på anvendelse af lavenergilyskilder på HF-drift. (65) Sikringsanlæg Der udføres myndighedskrævet ABA, ABDL, slangevindere og sprinklingsanlæg. (67) Potentialudligning Der udføres potentialeud i henhold til sygehusets retningslinier. Installationerne koordineres med apparaturleverandørernes evt. supplerende krav. (68) Elevatorer Der etableres elevator mellem stue og kælder. Elevatoren udføres således at den opfylder kravene til betjening af handicappede brugere samt således at denne kan transportere en palle inkl. palleløfter og person. Lysarmaturer udføres ikke med dæmpning. Belysningsarmaturer vil i laboratorierne være med oplys for at blænding og luminansfordeling tilgodeses i videst muligt omfang. Der udføres lavspændingsinstallationer til de i byggeprogrammet angivne anlæg, inventar og apparatur. (7) Inventar (Udstyr) (78) Fast inventar Fast inventar som Labflex eller tilsvarende. Omfang iht. tegningsbilag. Stikkontaktinstallationer udføres hovedsageligt i arbejdsstationer i installationskanaler med bestykning som angivet i byggeprogrammet hhv. i laboratorieinventaret. 230 V stikkontakter udføres delt som almindelige stikkontakter med runde ben (med HPFIbekyttede), dels som edb-230 V stikkontakter med skrå ben (driftskritisk udstyr, ikke HPFIbeskyttet) (64) Kommunikation og information (64)1 EDB og telefoninstallationer Der udføres installationer for EDB samt fastnet telefoni i nybygningen. Fra eksisterende telefoncentral / IT-krydsfelt fremføres Cu- og fiber back-bone kabling til krydsfelt i nybygningen. Fra krydsfelt placeret i ny underkælder etableres PDS kabling til tlf. og EDB stik i henhold til byggeprogrammet. Afhængig af afstandsforholdene etableres evt. underkrydsfelter. (64)2 Patientkaldeanlæg Der udføres ikke installationer herfor. (64)3 A/V- og antenneinstallationer Der udføres ikke installationer herfor. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

20 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: SIDE 19 REV DATO: UDGAVE: Energi Overholdelse af U-værdier og linietab Der er foretaget en beregning af U-værdier og linietab i programmet BuildDesk Expert Energy Consulent. Beregningen er en analyse af om projektforslaget til nybyggeriet overholder bygningsreglementet BR08 kapitel 7. Energiforbrug. Udvidelsen af Slagelse Sygehus med Klinisk Mikrobiologiske lab; er iht. de stedlige myndigheder en tilbygning til det eksisterende byggeri. Dette nybyggeri henhører således under afsnit 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger. Iht. afsnit 7.3 kan analysen udføres efter tre metoder: 1) Overholdelse af Energirammen (iht. afsnit 7.2) 2) Overholdelse af U-værdier og linietab for enkelte bygningsdele (iht. underafsnit 7.3.2) 3) Overholdelse af Varmetabsrammen (iht. underafsnit 7.3.3) Metode 1 betragtes som den generelle metode og metode 2 og 3 betragtes som alternative metoder. Det for dette byggeri valgt at anvende metode 2. Såfremt metode 2 er overholdt, er metode 3 (varmetabsrammen) også overholdt. Uddrag af bygningsreglement: Varmeisolering Stk. 1 Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15 C, skal udføres med et varmetab, der højest fremgår af U-værdier og Linietab i afsnit Stk. 2 Det er en betingelse for anvendelsen af de nævnte U-værdier og Linietab ved nybyggeri, herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri højst må udgør 22 % af det opvarmede etageareal i tilbygningen. U-værdier iht. beregningsprogram Alle de indtastede bygningsdele overholder normgivende krav i skema Terrændæk, det være sig med huldæk og insitustøbt, har en beregnet U-værdi på 0,14 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,15 [W/m²K]. Der er alle steder regnet med 200 mm Polystyren, ekspanderet 38. Fladt huldæk-tagkonstruktion, har en beregnet U-værdi på 0,14 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,15 [W/m²K]. Der er regnet med 150 mm Polystyren, ekspanderet 38 samt kileskåret isolering fra 0 til 300 mm Polystyren, ekspanderet 38 (effektiv tykkelse 125 mm). Isoleringen er lagt kileskåret af hensyn til afvanding. Kældervæge mod jord mere end 2 m under terræn, har en beregnet U-værdi på 0,17 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 150 mm Mineraluld 40. Kældervæge mod jord fra 0 til 2 m under terræn, har en beregnet U-værdi på 0,18 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 200 mm Mineraluld 40. Ydervægge, herunder brystninger, mod det fri, har en beregnet U-værdi på 0,18 [W/m²K]. Her lyder kravet på 0,20 [W/m²K]. Der er regnet med 200 mm Mineraluld 37. Tilladeligt vinduesareal Opvarmet areal er jf. arealopgørelse: U. kld. -etage: 117 [m²] Kld. etage: 362,1 [m²] St. etage: 534,8 [m²] I alt: 1013,9 [m²] 22 % af 1013,9 [m²] er 223 [m²], som det samlede vinduesareal ikke må overstige. Det aktuelle vinduesareal udgør 127,4 m² Uddrag af bygningsreglement: Skema over u-værdier Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmet til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²): Skal have en U-værdi på 1,50 [W/m²K], eller derunder. Tagvinduer og ovenlys: Skal have en U-værdi på 1,80 [W/m²K], eller derunder. Linietab Vedr. Linietab henvises generelt til skema i afsnit Dette afklares med arkitekt og konstruktør under detailprojekteringsfasen; det for liggende tegningsmateriale har ikke den fornødne detaljeringsgrad. Konklusion På baggrund af ovenstående beregninger, konkluderes det, at varmetabsrammen overholdes. Creo Arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S EKJ Rådgivende Ingeniører A/S Buchwaldsgade 35 Produktionsvej 2 Blegdamsvej 58 DK 5000 Odense C DK 2600 Glostrup DK 2100 København Ø Sags nr.: Sags nr.: Sags nr.:

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere