Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget

2 Forord... 3 Økonomirapport Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem a - Timer pr. borger pr. måned Fordelingen af personlig og praktisk hjælp Sygefravær i ældreplejen Antal modtagne genoptræningsplaner Plejetakster for færdigbehandlede patienter Aktivitetsbestemt medfinansiering a - Antal indlagte borgere, somatik b - Antal indlagte borgere, psykiatri Hjælp, omsorg eller socialpædagogisk støtte Varige botilbud Midlertidige botilbud Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug Antal modtagere af førtidspension... 23

3 Forord Som led i Greve Kommunes budgetstyring i 212 udarbejder administrationen Økonomi- og Aktivitetsrapporter 2 gange om året. Økonomi- og Aktivitetsrapporterne (ØA-rapporter) giver en orientering om status på økonomi, forbrug og de vigtigste aktivitetstal, der er valgt som relevante til at vise udviklingen på udvalgsområdet. ØA-rapporterne forelægges for udvalgene i møder op til Byrådsmøderne i hhv. marts og december. lene, som indgår i ØA-rapporter, kan være opgjort med forskellige intervaller afhængigt af indhold og tilgængelighed af data til at opgøre aktiviteten. Derudover vil Økonomirapporten fra ØA-rapporterne indgå som en del af årets to budgetopfølgninger med politisk behandling i juni og september måned. Økonomirapport Økonomirapporteringen består af en økonomirapport, der viser nettodriftsudgifter i 1. kr. Forbruget i ØA-rapport 2 vises pr. 31. oktober 212. Ved et jævnt fordelt forbrug vil forbrugsprocenten efter 1 måneder være 83,3 %. Der er dog områder af kommunens økonomi, hvor forbruget erfaringsmæssigt ikke forløber jævnt fordelt hen over året. Økonomirapporten viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. oktober 212 fordelt på hovedaktivitet indenfor udvalgets budgetområder. Rapportens kolonner viser: oprindeligt budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31. oktober 212, forbrugsprocent, samt forbrugsprocenten på samme tidspunktet det foregående år. Økonomirapport 5.1 Retsbestemte sikringsydelser Førtidspensioner og personlige tillæg Forbrugsprocenten pr. 31. oktober er 8. Den lidt lave procent skyldes et lidt lavere forbrug af personlige tillæg. Der er dog også tekniske udsving som følge af forskydning i refusion. Udviklingen følges frem til BO1/213. Budgettet forventes overholdt. Kontante ydelser Forbrugsprocenten på 49 er den samme som sidste år på denne tid. Der er tale om en teknisk forskydning, idet der er hjemtaget refusion forlods. Budgettet forventes overholdt. 5.2 Voksne og handicap Folkeskolen m.m. Budgettet vedrører specialundervisning for voksne, hvor der er brugt 88 % af budgettet pr. 31. oktober. Den største udgift på området er abonnementsbetalingen til SpecialCenter Roskilde (det tidligere CSU), og her er der betalt forud for hele året. Afvigelsen er således af teknisk karakter, og forventes ikke at få økonomiske konsekvenser. Budgettet på området forventes overholdt. 28. november 212 Side 3 af 23

4 Tilbud til ældre og handicappede Forbrugsprocenten pr. 31. oktober er 79. Den lidt lave procent er udtryk for et lavere forbrug til hjælpemidler, som skyldes, at der er et antal sager, hvor der er bevilget hjælpemidler, men hvor udgifterne endnu ikke er afholdt. Budgettet forventes anvendt. Tilbud til voksne med særlige behov Der er kun brugt 71 % af budgettet pr. 31. oktober. En relativt lav forbrugsprocent på dette tidspunkt er helt normalt, fordi mange regninger til udenbys døgn- og dagtilbud opkræves bagud. Der er derfor altid mange regninger, der bogføres sidst på året. I 212 forventes dog et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr., primært som følge af den gennemførte revisitation af alle borgere i løbet af 211/212. Mindreforbruget indgår i anden sag på dagsordenen om administrative effektiviseringer. Budgettet forventes herefter anvendt. 5.3 Hjemmepleje Tilbud til ældre og handicappede Forbrugsprocenten pr. 31. oktober er 8. Den lave forbrugsprocent sammenlignet med sidste år skyldes, at der i indeværende års forbrugsprocent er indeholdt mellemkommunale refusioner for tre kvartaler til forskel fra sidste år, hvor der kun indgik refusioner for to kvartaler, samt at der udestår betaling af private leverandører af pleje. Budgettet forventes anvendt. 5.4 Sundhed Sundhedsudgifter mv. Forbrugsprocenten på 65 er den samme som sidste år ved denne tid. Årsagen til den lave forbrugsprocent er, at der er et efterslæb i forbindelse med afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet til regionen. Således indeholder økonomirapporten kun afregning til og med august. Budgettet forventes anvendt. 28. november 212 Side 4 af 23

5 Økonomirapport Oprindeligt Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 212 budget Beløb i tusinder 5 Social og Sundhedsudvalget Retsbestemte sikringsydelser Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2 Voksne og handicap Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Central refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Politisk organisation Administrativ organisation Hjemmepleje Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Politisk organisation Administrativ organisation Sundhed Sundhedsudgifter m.v Administrativ organisation november 212 Side 5 af 23

6 Aktivitetsrapport 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem Antal borgere der modtager hjemmehjælp efter 83 i serviceloven nettobudget 212 (mio. kr.) -72,5 Tallet viser antal borgere pr. måned i perioden jan-sep 212. Y-aksen er sat til mellem 1. og 1.4 borgere, da det ellers er vanskeligt at se udviklingen Diagrammet viser udviklingen i antallet af borgere i kommunen, der modtager hjemmehjælp. Som det fremgår af grafen, har der været et fald i antallet af borgere i den pågældende periode. Dette kan bl.a. henføres til skarpere visitering samt den rehabiliterende indsats. Således er de rehabiliterende ydelser ikke medtaget i denne opgørelse, da hjælpen ydes i henhold til en anden paragraf. Antallet af borgere kan have budgetmæssige konsekvenser, hvis faldet er kombineret med et fald i antallet af ydelser pr. borger. Sammenhængen er dog ikke entydig, hvorfor et fald i antallet af borgere ikke nødvendigvis vil medføre et fald i udgifterne til området. 28. november 212 Side 6 af 23

7 1a - Timer pr. borger pr. måned Antal timer pr. borger pr. måned der modtager hjemmehjælp efter 83 nettobudget 212 (mio. kr.) -72,5 Tallet viser antal borgere pr måned i perioden jan-sep 212. Y-aksen er sat til mellem 1. og 1.4 borgere, da det ellers er vanskelig at se udviklingen Tabellen viser udviklingen over antallet af timer som hver borger modtager i gennemsnit. Som det fremgår af grafen har der i den pågældende periode været en stigning fra 15,3 timer i januar til 15,6 timer i september. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats, idet de borgere, der tilbydes disse ydelser er relativt lettere end de resterende borgere. Dette bevirker, at de letteste borgere udgår af denne opgørelse, hvilket forøger antallet af timer, der i gennemsnit tildeles den tilbageværende population. Antallet af timer pr. borgere kan have budgetmæssige konsekvenser. Dog vil en stigning i antallet af timer ikke medføre et stigende udgiftsbehov, hvis der samtidig kan konstateres et fald i antallet af modtagere. 28. november 212 Side 7 af 23

8 2 - Fordelingen af personlig og praktisk hjælp Fordeling af visiterede timer til praktisk og personlig pleje nettobudget 212 (mio. kr.) -72,5 Tallet viser antal borgere pr måned i perioden jan-sep 212. Y-aksen er sat til mellem 1. og 1.4 borgere, da det ellers er vanskelig at se udviklingen Tabellen viser udviklingen i fordelingen af visiterede timer til praktisk og personlig pleje. Som det fremgår, er der en nogenlunde stabil fordeling mellem de to ydelsestyper. Dog er tendensen, at andelen af personlig pleje timer udgør en stadig større andel af det samlede antal timer. Den demografiske udvikling samt opgaveglidningen fra sundheds- til ældreområdet på sigt vil medføre, at flere borgere vil få behov for hjemmehjælp, hvilket igen vil medføre en stigning i antallet af timer. Denne udviklings budgetmæssige konsekvenser er søgt imødekommet ved dels, at tilpasse serviceniveauet og dels ved at gøre borgerne mere selvhjulpne gennem en rehabiliterende indsats og anvendelsen af velfærdsteknologi. 28. november 212 Side 8 af 23

9 3 - Sygefravær i ældreplejen Sygefravær i ældreplejen netto-budget 211 (mio. kr.) -229, Sygefraværet omfatter kun den ansattes egen sygdom Opgørelsen er udarbejdet i LBN-systemet i KMD s Lønsystem på baggrund af registreret sygefravær i Fraværssystemet. Tallene i opgørelsen svarer til de tal, der er benyttet i forbindelse med afrapportering af den kvartalsvise personalestatistik for 3. kvartal 212. Efter et fald i sygefraværet i 1. kvartal 212 er fraværet i 2. og 3. kvartal på niveau med samme kvartaler i 211. Diagram 1: Sygefravær i ældreplejen 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 5,4% 3. kvartal 21 7,1% 4. kvartal 21 Sygefravær i ældreplejen 8,4% 1. kvartal 211 6,2% 2. kvartal 211 5,8% 3. kvartal 211 8,% 4. kvartal 211 7,1% 1. kvartal 212 6,5% 2. kvartal 212 5,7% 3. kvartal 212 Sammenhængen mellem sygefraværet og budgettet medfører, at udgifterne til eksterne vikarer kan stige, i det omfang det vælges at erstatte den sygdomsramte medarbejder med en vikar. Afhængigt af sygdommens længde vil kommunen dog modtage refusion for den afholdte lønudgift i henhold til sygedagpengereglerne. 28. november 212 Side 9 af 23

10 4 - Antal modtagne genoptræningsplaner Antal modtagne genoptræningsplaner nettobudget 212 (mio. kr.) -9,4 Udover specialiseret genoptræning på sygehus og almen genoptræning (begge Sundhedsloven) dækker budgettet også genoptræning efter Serviceloven. Diagrammet viser udviklingen i antallet af genoptræningsplaner for hhv. den almene genoptræning i kommunen og den specialiserede genoptræning på sygehus. Den almene genoptræning udgør ca pct., og den specialiserede genoptræning udgør ca pct. af genoptræningsplanerne. Der er dog et vist udsving i tallene, hvilket sandsynligvis kan tilskrives sæsonudsving. For hver genoptræningsplan igangsættes der et genoptræningsforløb. Modtagne genoptræningsplaner januar til september Almen genoptræning Specialiseret genoptræning Lineær (Almen genoptræning) Lineær (Specialiseret genoptræning) Kilde: træningsenheden Ingen bemærkninger. 28. november 212 Side 1 af 23

11 5 - Plejetakster for færdigbehandlede patienter Plejetakster for færdigbehandlede patienter nettobudget 212 (mio. kr.) -1,1 Udgifterne pr. liggedag for 212 er maksimalt kr. pr. dag. Nogle patienter kan ikke udskrives til eget hjem efter endt sygehusbehandling, selvom de er færdigbehandlede, fx fordi de er for svage til at klare sig i eget hjem. Diagrammet viser udviklingen i antallet af liggedage forbundet med færdigbehandlede patienter. Der ses en stigning fra 211 til 212 i det gennemsnitlige antal liggedage pr. måned for færdigbehandlede patienter inden for både somatikken og psykiatrien. Antal liggedage pr. måned - færdigbehandlede patienter, somatikken liggedage somatikken 211 liggedage somatikken 212 gennemsnit 211 gennemsnit 212 Kilde: esundhed Anm.: Liggedage for færdigbehandlede patienter opgøres den måned, hvor patienten udskrives fra sygehus, hvilket kan medføre udsving i tallene. For 212 er der data for januar-oktober. 28. november 212 Side 11 af 23

12 Antal liggedage pr. måned - færdigbehandlede patienter, psykiatrien liggedage psykiatrien 211 liggedage psykiatrien 212 gennemsnit 211 gennemsnit Kilde: esundhed Anm.: Liggedage for færdigbehandlede patienter opgøres den måned, hvor patienten udskrives fra sygehus, hvilket kan medføre udsving i tallene. For 212 er der data for januar-oktober. For at reducere udgifterne til færdigbehandlede patienter inden for somatikken kan kommunen tage borgerne hjem til en rehabiliteringsplads eller en plejebolig i kommunen. Udgifterne i 212 skal blandt andet ses i sammenhæng med forsinkelsen af ibrugtagning af Langagergård Plejecenter. 28. november 212 Side 12 af 23

13 6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering nettobudget 212 (mio. kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering -158,9 Diagrammet viser de kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, dvs. udgifter forbundet med stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, praksissektoren, samt genoptræning under indlæggelse. Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering januar til august 212, mio. kr. 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, januar februar marts april maj juni juli august Udgifter somatikken Udgifter psykiatrien Udgifter praksissektoren Lineær (Udgifter somatikken) Lineær (Udgifter psykiatrien) Lineær (Udgifter praksissektoren) Kilde: esundhed Anm.: Udgifter til somatikken inkluderer her udgifter til stationær genoptræning. Der er ikke inkluderet data for praksissektoren for august måned. Der blev i 212 indført en ny medfinansieringsmodel, der blandt andet betyder, at kommunernes grundbidrag er inkluderet i medfinansieringstaksterne. På trods af denne ændring forventes områdets budget overholdt. 28. november 212 Side 13 af 23

14 6a - Antal indlagte borgere, somatik nettobudget 212 (mio. kr.) Antal indlagte borgere, somatik (Se under aktivitetstal 6) Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har været indlagt til stationær behandling inden for somatikken. Bemærk at Y-aksen er sat til mellem 64 og 86 udskrivninger, da det ellers er vanskelig at se udviklingen. Udskrivninger somatikken januar til august Udskrivninger somatikken Lineær (Udskrivninger somatikken) 64 januar februar marts april maj juni juli august Kilde: esundhed Ingen bemærkninger. 28. november 212 Side 14 af 23

15 6b - Antal indlagte borgere, psykiatri nettobudget 212 (mio. kr.) Antal indlagte borgere, psykiatri (Se under aktivitetstal 6) Diagrammet viser antallet af udskrevne borgere, der har været indlagt til stationær behandling inden for psykiatrien. Udskrivninger psykiatrien januar til august Udskrivninger psykiatrien Lineær (Udskrivninger psykiatrien) januar februar marts april maj juni juli august Kilde: esundhed Ingen bemærkninger. 28. november 212 Side 15 af 23

16 7- Hjælp, omsorg eller socialpædagogisk støtte Antal borgere bevilget støtte efter 85 i serviceloven nettobudget 212 (mio. kr.) -31,5 Tallet viser aktuelt borgerantal på 85 i henholdsvis eksterne tilbud og i kommunens eget tilbud PPV samt gennemsnitspris for de eksterne tilbud 85 anvendes i stigende omfang som alternativ til længerevarende og midlertidige botilbud efter i serviceloven. Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Målgruppen for støtte efter 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Nedenstående figur 1a viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt modtager støtte efter servicelovens 85 og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 1a: Antal borgere med støtte efter 85 i eksterne tilbud Antal borgere Antal helårsborgere 1 dec-9 dec-1 jan-11 okt-11 jan-12 sep november 212 Side 16 af 23

17 I figur 1b vises udviklingen i antal borgere i interne tilbud i PPV. Det har kun været muligt at opgøre antal borgere fra 211 og frem. Figur 1b: Antal borgere med støtte efter 85 i interne tilbud (PPV) Antal borgere jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads i eksterne tilbud. Det har kun været muligt at opgøre gennemsnitsprisen fra 211. Ved udgangen af september 212 er gennemsnitsprisen kr. Der opgøres ikke en gennemsnitspris på PPV s tilbud, da PPV har fast budget. Figur 2: Støtte efter 85 i eksterne tilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Ingen bemærkninger. 28. november 212 Side 17 af 23

18 8 - Varige botilbud Antal borgere i varige botilbud efter 18 i serviceloven nettobudget 212 (mio. kr.) -43, Tallet viser antallet af borgere i varige botilbud samt gennemsnitsprisen. Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Målgruppen for varige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i varige botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, er antallet af borgere i varige tilbud for nedadgående. Opgjort som helårspladser har der været tale om en nedgang fra 6,6 pladser i december 29 til nu 55,2 pladser i september 212. Nedgangen skyldes en blanding af dødsfald, revisitering til tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 17) og hjemtagelse til egne tilbud i PPV Figur 1: Varige botilbud, antal borgere og helårspersoner Antal borgere Antal helårsborgere 1 dec-9 dec-1 jan-11 okt-11 jan-12 sep november 212 Side 18 af 23

19 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Ved udgangen af september 212 er gennemsnitsprisen 757. kr. Figur 2: Varige botilbud, gennemsnitspris dec-9 dec-1 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) Som følge af nedgangen i antallet af borgere i varige botilbud forventes der i 212 et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Mindreforbruget indgår i en anden sag på dagsordenen om administrative effektiviseringer, jf. de indledende bemærkninger til økonomirapporten på budgetområde november 212 Side 19 af 23

20 9 - Midlertidige botilbud Antal borgere i midlertidige botilbud efter 17 i serviceloven netto-budget 212 (mio. kr.) -27,4 Tallet viser antallet af borgere i midlertidige botilbud samt gennemsnitsprisen Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Målgruppen for midlertidige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, varierer antallet af borgere i midlertidige botilbud henover året. Set over hele perioden december 29 til september 212 er antallet stigende. Opgjort som helårspladser har der været tale om en stigning fra 32,1 pladser i december 29 til nu 39,6 pladser i september 212. Stigningen skyldes dels revisitering fra tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 18) og dels nyvisiteringer af primært unge, som visiteres til botræning. Figur 1: Midlertidige botilbud, antal borgere og helårspersoner dec-9 dec-1 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Antal borgere Antal helårsborgere 28. november 212 Side 2 af 23

21 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Ved udgangen af september 212 er gennemsnitsprisen 696. kr. Figur 2: Midlertidige botilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) 1. dec-9 dec-1 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Ingen bemærkninger. 28. november 212 Side 21 af 23

22 1 - Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug Antal borgere i behandling for alkohol og/eller stofmisbrug netto-budget 212 (mio. kr.) -8,7 Tallet viser antal borgere i aktuel behandling for alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling ses under ét Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af Greveborgere, der aktuelt er i behandling for alkohol- eller stofmisbrug. Herudover viser figuren, hvor mange af disse borgere, der er visiteret til døgntilbud, og det fremgår også, hvor mange af borgerne der er under 18 år. I tallet indgår borgere i behandling i både eksterne tilbud og i kommunens egne tilbud: Greve Rusmiddelcenter og Omega. Som det fremgår, har der siden marts 21 været et stigende antal borgere i behandling til gengæld er antallet af borgere i døgntilbud, som er den dyreste behandlingsform, generelt lavt. Antallet af unge under 18 ligger set over hele perioden stabilt fra 3 unge i marts 21 til 31 unge ved udgangen af september 212. Figur 1: Antal borgere i behandling for alkohol- og stofmisbrug mar-1 nov-1 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Antal borgere i behandling i alt Heraf i døgntilbud Heraf unge under 18 år i Omega Ingen bemærkninger. 28. november 212 Side 22 af 23

23 11 - Antal modtagere af førtidspension Antal modtagere af førtidspension netto-budget 212 (mio. kr.) -163,6 Tallet viser antallet af borgere, der modtager førtidspension i Greve Kommune Kan ses i sammenhæng med den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, samt den demografiske udvikling. Antal modtagere af førtidspension i Greve Kommune har de sidste mange år ligget meget stabilt med en svagt nedadgående tendens det seneste år. I løbet af de seneste ti år har det samlede antal ligget mellem som det højeste antal modtagere i november 23 i og som det laveste i august 212. Figur 1: Antal modtagere af førtidspension Ny lov Samlet Gl. lov Den 1. marts 213 overtager Udbetaling Danmark udbetalingen af førtidspension. Greve Kommune beholder budgettet til førtidspensioner fratrukket statsrefusionsdelen. 28. november 212 Side 23 af 23

Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget

Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning og servicering

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget

Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorredegørelse for Social- og Sundhedsudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning og servicering

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Kultur- og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Greve Bibliotek, besøg...

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Børne- og Ungeudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Børne- og Ungeudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Børne- og Ungeudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Antal elever og klasser i folkeskoler...

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 31-10-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # 2023090 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 #

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 # Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 30-04-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 # 1871831 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal leveres

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere