Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen Copas henvendelse af 26. marts 2008 til ministeriet. Stomiforeningen Copas klager over Aabenraa Kommunes administration af lovgivningen om særligt personlige hjælpemidler i den situation, hvor kommunen har indgået en leverandøraftale, og borgeren ønsker at anvende en anden leverandør end kommunens leverandør, i forbindelse med 1. oplysning af prisen på stomihjælpemidler fra kommunens leverandør, og 2. kommunens fremgangsmåde ved refusion af merudgifter ved køb af stomihjælpemidler hos anden leverandør end kommunens. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at Aabenraa Kommunes administration af reglerne om frit leverandørvalg for særligt personlige hjælpemidler ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Da Aabenraa Kommune har oplyst, at kommunen har bragt sin administration af de pågældende regler i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen ikke videre i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /351 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: og TORSDAG: FREDAG: Den 30. november 2006 afgav Socialministeriet følgende udtalelse til Stomiforeningen Copa: Vedr. spørgsmål om oplysninger om bevillinger i forhold til kommunernes leverandøraftaler Socialministeriet har modtaget Stomiforeningens breve af 28. juli og 10. november 2006 vedrørende problemer med at få

2 kommuner til at oplyse enkelte priser på særligt personlige hjælpemidler, hvor borgeren har frit valg af leverandør. Socialministeriet kan oplyse, at vejledningen om hjælpemidler er søgt uddybet i forhold til dette punkt. I den kommende vejledning, som træder i kraft pr. 1. januar 2007, vil det fremgå: Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Socialministeriet kan supplerende vejledende udtale, at det efter ministeriets opfattelse er i modstrid med intentionerne i lovgivningen om frit leverandørvalg, at ansøgeren ikke kan danne sig et overblik over udgifterne for den enkelte ved det frie valg. Det er efter Socialministeriets opfattelse af væsentlig betydning for den enkelte ansøger at kende den del af prisen, som man selv skal betale. ( ) Den 26. marts 2008 skrev Stomiforeningen Copa blandt andet således til Socialministeriet: Vedr. leverandøraftale om særlige personlige hjælpemidler efter serviceloven. ( ) For tiden er der store problemer i Aabenraa Kommune for de borgere, der ikke ønsker at handle hos kommunens leverandør. De kan ikke få oplyst stykprisen på stomihjælpemidlerne. De kan kun få oplyst den skønnede merudgift ved selv at vælge leverandør. Desuden har kommunen sagt, at når de selv vælger en leverandør, skal borgeren udlægge hele beløbet for hjælpemidlerne og herefter gå til kommunen for at få refunderet kommunens andel af fakturaen. Sagen om at få kommunen til at oplyse priserne på hjælpemidlerne er gået i hårdknude. Det er kun muligt at få oplyst den totale årlige egenandel. Men så er det ikke muligt for borgerne at kontrollere, om det er den korrekte egenandel, man som borger selv skal betale. Det kan kun lade sig gøre, når man har kendskab til prisen på de enkelte produkter hos begge leverandører - kommunens og egen valgte leverandør. ( ) SIDE 2

3 Aabenraa Kommune tillader sig en tolkning af ordet bør, således at det ikke betyder skal og have ret til. ( ) Velfærdsministeriet skrev den 19. maj 2008 blandt andet således til Stomiforeningen Copa: Vedr. Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler Velfærdsministeriet har modtaget Stomiforeningen Copas brev af 26. marts Af brevet fremgår, at Aabenraa Kommune efter foreningens opfattelse ikke overholder lovgivningen i forhold til foreningens medlemmer, når disse indkøber stomihjælpemidler hos andre leverandører end den af kommunen valgte. Det er således opfattelsen, at kommunen ikke overfor foreningens medlemmer oplyser korrekt om prisen på stomihjælpemidler fra kommunens leverandør, samt at kommunens fremgangsmåde ved refusion af medlemmernes merudgifter ved køb af stomihjælpemidler hos anden leverandør end kommunens heller ikke er korrekt. Om det relevante retsgrundlag kan Velfærdsministeriet oplyse, at det følger af lov om social service 112, stk. 1-3 (lovbekendtgørelse nr af 29. september 2007), at kommunen i nærmere bestemte tilfælde yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. For særligt personlige hjælpemidler, herunder stomihjælpemidler, gælder dog, at ansøgeren kan vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, såfremt ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt. Dog refunderes højst et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør. Med hjemmel i lov om social service 112, stk. 6 er det i 5, stk. 3 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007) bestemt, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Det kan endvidere oplyses, at det bl.a. følger af pkt. 47 i Socialministeriets vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 97 af 5. december 2006), at når kommunens afgørelse om bevilling af særligt personligt hjælpemiddel foreligger, kan ansøgeren selv indkøbe hjælpemidlet hos en SIDE 3

4 leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. ( ) Aabenraa Kommune har den 26. juni 2008 blandt andet udtalt følgende: Som svar på jeres henvendelse vedrørende Aabenraa Kommunes administration af leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler kan det oplyses, at ansøgeren, såfremt vedkommende giver udtryk for at ville benytte en anden leverandør, oplyses om den samlede merudgift. Såfremt ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den leverandør som kommunen har indgået aftale med, kan ansøgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet, dog højst svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. D.v.s. at ansøgeren selv indkøber og betaler hjælpemidlet og får udgifterne refunderet. Efter Aabenraa Kommunes opfattelse omfatter 5 stk. 3 tilfælde, hvor der ikke er indgået leverandøraftale. Opfattelsen er blevet bekræftet af Velfærdsministeriet. Ansøgerens egen andel udregnes og administreres efter reglerne i servicelovens 112, stk. 3 og 5, stk. 2 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven således, at borgeren naturligvis refunderes det beløb, som der er ret til efter reglerne. Stomiforeningen Copa har den 2. juli 2008 blandt andet skrevet således til statsforvaltningen: ( ) Der står i loven om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007), at ved køb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøger vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der afregnes direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. SIDE 4

5 Leverandøren afregnes således direkte af kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Når lovens bestemmelse skal overholdes, er ansøgeren og ansøgerens egen valgte leverandør derfor nødt til at have priserne oplyst på hjælpemidlerne indkøbt hos kommunens valgte leverandør. Aabenraa Kommune skriver desuden i deres svar til Statsforvaltningen Syddanmark, at en ansøger der selv vælger leverandør, selv betaler hele beløbet og herefter får udgifterne refunderet. En ansøger i Aabenraa Kommune må efter kommunens opfattelse selv udlægge hele beløbet for hjælpemidlerne. Derved belastes ansøgernes økonomi væsentligt. Det var vel ikke hensigten i serviceloven med muligheden om frit leverandørvalg. Til sidst undres jeg over meningen med afsnit 3 i brevet. Efter Aabenraa Kommunes opfattelse omfatter 5 stk. 3 tilfælde, hvor der ikke er indgået leverandøraftale. Opfattelsen er blevet bekræftet af Velfærdsministeriet. Der er jo netop indgået en leverandøraftale.!! Reglen er vel altid, at leverandøren sender fakturaen direkte til kommunen? ( ) Aabenraa Kommune har den 15. august 2008 telefonisk oplyst, at kommunen har drøftet forståelsen af 5, stk. 3 i bekendtgørelsen med Velfærdsministeriet, men kommunen har intet telefonnotat fra samtalen. Den 25. august 2008 har kommunen supplerende oplyst følgende: Aabenraa Kommune kan vedr. afsnittet som starter med Til sidst, oplyse, at 5 stk. 2 er blevet fortolket som vedrørende situationer med leverandøraftale og 5 stk. 3 vedrørende situationer uden leverandøraftaler. Da der i Aabenraa Kommune er indgået leverandøraftale, er der administreret efter ordlyden i 5 stk. 2: Stk. 2. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel. SIDE 5

6 Stomiforeningen Copa har den 8. september 2008 blandt andet anført følgende: Stomiforeningen COPA tillader sig endnu engang at henvise til Socialministeriets Vejledning Nr. 97 af 5. december 2006 om Hjælpemidler og forbrugsgoder. I stk. 47 står der i sidste del: Efter hjælpemiddelbekendtgørelsen 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egen andel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Netop sidste afsnit er vigtigt. Der står helt klart, at leverandøren afregner med kommunen. Men i Aabenraa Kommune gør de alt for, at brugeren SKAL vælge deres leverandør, og ikke selv vælge egen leverandør af stomihjælpemidler. De vil have borgerne til at udlægge hele beløbet for stomihjælpemidlerne, inden borgeren kan få refunderet den pris, kommunen skal betale hos sin leverandør. Hermed lever vejledningen ikke op til teksten om: unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. ( ) Indenrigs- og Socialministeriet har den 18. november 2009 afgivet følgende vejledende udtalelse: Vedr. bestemmelserne om frit leverandørvalg i forhold til særligt personlige hjælpemidler Statsforvaltningen Syddanmark har den 14. oktober 2008 rettet henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet og har anmodet om en generel og vejledende udtalelse om, hvorvidt det er 5, stk. 2, eller 5, stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, der finder anvendelse ved afregning af udgifter til anskaffelse af et særligt personligt hjælpemiddel. Der spørges til den situation, hvor kommunen har indgået en leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den af kommunen valgte. Endvidere anmodes om en generel og vejledende udtalelse om, hvorledes en kommunes tilskud og ansøgerens egenandel skal opgøres og fremgå af en bevilling. Af 5, stk. 2, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven fremgår det bl.a., at for særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, SIDE 6

7 kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Af bekendtgørelsens 5, stk. 3, fremgår det, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgerens eventuelle egenandel er fratrukket. Indenrigs- og Socialministeriet kan vejledende udtale, at det er ministeriets opfattelse, at bekendtgørelsens 5, stk. 2, fastslår ansøgerens ret til frit leverandørvalg i forhold til særligt personlige hjælpemidler, herunder at det er ansøgeren selv, der indkøber hjælpemidlet, hvis retten til frit valg benyttes. Endvidere fastlægges i bestemmelsen omfanget af kommunalbestyrelsens støtte, når ansøgeren benytter sig af retten til frit valg. I den situation, hvor kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale, udgør støtten et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. I forlængelse af ovenstående skal Indenrigs- og Socialministeriet gøre opmærksom på pkt. 47 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunens tilskud, så vidt muligt, skal fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Indenrigs- og Socialministeriet kan endvidere vejledende udtale, at bekendtgørelsens 5, stk. 3, efter ministeriets opfattelse fastlægger den måde, hvorpå der ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren, kommunen og leverandøren. Der henvises herved til pkt. 47 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., hvoraf det bl.a. fremgår, at det, at leverandøren afregner direkte med kommunen, sikrer, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer en unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Det er således Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at såvel 5, stk. 2, som 5, stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven skal finde anvendelse i sager om særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg. 5, stk. 2, fastslår således retten til frit valg, mens 5, stk. 3, fastlægger den måde, hvorpå der skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen. ( ) Statsforvaltningen har den 18. juni 2010 modtaget Aabenraa Kommunes brev af 4. juni 2010, hvor i kommunen har udtalt følgende: SIDE 7

8 Under henvisning til det brev fra Indenrigs- og Socialministeriet, som var vedhæftet ovennævnte henvendelse, er det nu kommunens opfattelse, at bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2009 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 5, stk. 3 også finder anvendelse, når der er indgået en leverandøraftale. Det skriftlige svar fra Indenrigs- og Socialministeriet til Jer er ikke i overensstemmelse med det mundtlige svar, jfr. vores svar til jer dateret den 26. juni 2008, som kommunen fik ligeledes fra Indenrigs- og Socialministeriet, hvor det blev oplyst, at bekendtgørelsens 5, stk. 3 ikke fandt anvendelse i de tilfælde, hvor der var indgået en leverandøraftale. Det er derfor opfattelsen, at kommunen er forpligtet til nedennævnte i de tilfælde, hvor borgeren har ret til et særligt personligt hjælpemiddel og vælger en anden leverandør end den, kommunen har indgået leverandøraftale med. 1. Så vidt det er muligt at lade kommunens tilskud (kommunens støtte) fremgå af borgerens bevilling, det vil sige det beløb, som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til hos den leverandør, der er indgået leverandøraftale med. Hvis kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, vil det blive oplyst hurtigst muligt, jf. vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. punkt 47. Hvis borgeren har ret til ét hjælpemiddel, som kan erhverves hos den leverandør, kommunen har indgået leverandøraftale med til 500 kr., og borgeren ønsker at benytte det frie valg og kan erhverve hjælpemidlet til 600 kr., vil det være den udgift, som kommunen ville have haft på 500 kr., der vil blive oplyst i bevillingen. Hvis borgeren har ret til 10 ens hjælpemidler, som kan erhverves hos den leverandør, kommunen har indgået leverandøraftale med til 10 kr. pr. stk., og borgeren ønsker at benytte det frie valg og kan erhverve hjælpemidlet til 15 kr. pr. stk., vil det være den udgift, som kommunen ville have haft på 100 kr., der vil blive oplyst i bevillingen. Kommunen har hidtil oplyst borgeren om den samlede merudgift, der skal forstås som borgerens egenandel, det vil sige differencen mellem den pris, som borgeren kan erhverve hjælpemidlet til hos den leverandør, som borgeren har valgt og den pris, som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til ved den leverandør, som kommunen har indgået leverandøraftale med. 2. SIDE 8

9 Den leverandør, som borgeren har valgt, skal afregne direkte med kommunen, hvorefter formålet med, at borgerens økonomi ikke belastes unødigt, sikres. Leverandøren skal derfor fremover sende fakturaen om afregning direkte til kommunen, hvorefter kommunen vil afregne leverandøren med tilskuddets størrelse. Borgeren vil således ikke længere komme til at lægge ud for betalingen af hjælpemidlet og vil naturligvis kun komme til at hæfte for sin egenandel. Stomiforeningen Copa har ikke indsendt bemærkninger til Aabenraa Kommunes udtalelse af 4. juni Retsgrundlag: 112, stk. 1 3, 1. pkt., i lov om social service (serviceloven dagældende lovbekendtgørelse nr. 573 af 24. juni 2005 med senere ændringer), der indtil den 1. oktober 2010 var sålydende: 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Ved lov nr. 407 af 21. april 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft den 1. oktober 2010, fik 112, stk. 3 en ny formulering, men der er ikke indholdsmæssigt sket ændringer i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 5, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (hjælpemiddelbekendtgørelsen) er sålydende: 5. SIDE 9

10 Stk. 2. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Stk. 3. Ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Af Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (hjælpemiddelvejledningen), punkt 47 fremgår følgende: 47. For særligt personlige hjælpemidler i form af, stomihjælpemidler og kan brugerne, såfremt de ikke ønsker at benytte kommunens leverandør, selv vælge leverandør af hjælpemidlet. Ansøgeren skal have bevilget et egnet hjælpemiddel uden egen udgift, bortset fra eventuel egenbetaling fastsat i hjælpemiddelbekendtgørelsen (fx ortopædisk fodtøj). Når bevillingen foreligger, kan ansøgeren selv indkøbe hjælpemidlet hos en leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige SIDE 10

11 myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, senest ændret ved 1, i lov nr af 27. december 2009). Statsforvaltningen har noteret sig Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse af, at såvel 5, stk. 2, som 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen skal finde anvendelse i sager om særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg. Det betyder efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen fastslår retten til frit valg og omfanget af kommunens støtte, mens 5, stk. 3, i samme bekendtgørelse fastlægger den måde, hvorpå der skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen, jf. ministeriets vejledende udtalelse af 18. november Det fremgår af 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, at når ansøgeren benytter sig af retten til frit leverandørvalg, og kommunen har indgået en leverandøraftale, da udgør tilskuddet fra kommunen et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Det følger af Socialministeriets vejledning nr. 97, punkt 47, at kommunens tilskud, så vidt muligt, skal fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Statsforvaltningen har noteret sig, at Socialministeriet i brev af 30. november 2006 vejledende har udtalt, at det er i modstrid med intentionerne i lovgivningen om frit leverandørvalg, at ansøgeren ikke kan danne sig et overblik over udgifterne for den enkelte ved det frie valg, og det efter ministeriets opfattelse er af væsentlig betydning for den enkelte ansøger at kende den del af prisen, som man selv skal betale. Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune har indgået en leverandøraftale. Statsforvaltningen kan også konstatere, at Aabenraa Kommune har administreret 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen således, at ansøgere til særligt personlige hjælpemidler, som benyttede sig af det frie leverandørvalg, alene fik oplyst den samlede merudgift svarende til ansøgerens egenandel for det pågældende hjælpemiddel. SIDE 11

12 Statsforvaltningen forstår kommunens administration således, at kommunens tilskud ikke har fremgået af ansøgernes bevillinger af særligt personlige hjælpemidler. Det er statsforvaltningens opfattelse, at denne administration ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Begrundelsen er, at kommunens tilskud til særligt personlige hjælpemidler skal fremgå af ansøgerens bevilling, hvis beløbet kendes på bevillingstidspunktet. Hvis beløbet på kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt. Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune ikke har anvendt 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, når ansøgere til særligt personlige hjælpemidler har ønsket at benytte sig af retten til frit leverandørvalg, og det har betydet, at de pågældende ansøgere selv har måtte finansiere den fulde udgift til deres hjælpemidler, indtil kommunen refunderede sin andel af udgiften. Det er statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke denne administration har været i overensstemmelse med lovgivningen. Begrundelsen er, at 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen skal anvendes ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg, og bestemmelsen angiver måden, hvorpå der ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen, nemlig at leverandøren afregner direkte med kommunen. Statsforvaltningen har noteret sig, Aabenraa Kommunes oplysning om, at kommunen fremover så vidt det er muligt vil lade kommunens tilskud fremgå af ansøgerens bevilling, og hvis kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, vil det blive oplyst hurtigst muligt. Statsforvaltningen har også noteret sig, kommunens oplysning om, at den leverandør, som ansøgeren har valgt, fremover skal afregne direkte med kommunen, således at ansøgeren ikke længere kommer til at lægge ud for betaling af hjælpemidlet, og at ansøgeren fremover kun hæfter for sin egenandel. Da Aabenraa Kommune nu, jf. brevet af 4. juni 2010, har bragt sin administration af reglerne i 5, stk. 2, og stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen ikke videre i sagen. SIDE 12

13 I øvrigt: Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet. (www.statsforvaltning.dk) Kopi af dette brev er sendt til Aabenraa Kommune. Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Rikke Hinrichsen fuldmægtig SIDE 13

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere