Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen Copas henvendelse af 26. marts 2008 til ministeriet. Stomiforeningen Copas klager over Aabenraa Kommunes administration af lovgivningen om særligt personlige hjælpemidler i den situation, hvor kommunen har indgået en leverandøraftale, og borgeren ønsker at anvende en anden leverandør end kommunens leverandør, i forbindelse med 1. oplysning af prisen på stomihjælpemidler fra kommunens leverandør, og 2. kommunens fremgangsmåde ved refusion af merudgifter ved køb af stomihjælpemidler hos anden leverandør end kommunens. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at Aabenraa Kommunes administration af reglerne om frit leverandørvalg for særligt personlige hjælpemidler ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Da Aabenraa Kommune har oplyst, at kommunen har bragt sin administration af de pågældende regler i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen ikke videre i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /351 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: og TORSDAG: FREDAG: Den 30. november 2006 afgav Socialministeriet følgende udtalelse til Stomiforeningen Copa: Vedr. spørgsmål om oplysninger om bevillinger i forhold til kommunernes leverandøraftaler Socialministeriet har modtaget Stomiforeningens breve af 28. juli og 10. november 2006 vedrørende problemer med at få

2 kommuner til at oplyse enkelte priser på særligt personlige hjælpemidler, hvor borgeren har frit valg af leverandør. Socialministeriet kan oplyse, at vejledningen om hjælpemidler er søgt uddybet i forhold til dette punkt. I den kommende vejledning, som træder i kraft pr. 1. januar 2007, vil det fremgå: Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Socialministeriet kan supplerende vejledende udtale, at det efter ministeriets opfattelse er i modstrid med intentionerne i lovgivningen om frit leverandørvalg, at ansøgeren ikke kan danne sig et overblik over udgifterne for den enkelte ved det frie valg. Det er efter Socialministeriets opfattelse af væsentlig betydning for den enkelte ansøger at kende den del af prisen, som man selv skal betale. ( ) Den 26. marts 2008 skrev Stomiforeningen Copa blandt andet således til Socialministeriet: Vedr. leverandøraftale om særlige personlige hjælpemidler efter serviceloven. ( ) For tiden er der store problemer i Aabenraa Kommune for de borgere, der ikke ønsker at handle hos kommunens leverandør. De kan ikke få oplyst stykprisen på stomihjælpemidlerne. De kan kun få oplyst den skønnede merudgift ved selv at vælge leverandør. Desuden har kommunen sagt, at når de selv vælger en leverandør, skal borgeren udlægge hele beløbet for hjælpemidlerne og herefter gå til kommunen for at få refunderet kommunens andel af fakturaen. Sagen om at få kommunen til at oplyse priserne på hjælpemidlerne er gået i hårdknude. Det er kun muligt at få oplyst den totale årlige egenandel. Men så er det ikke muligt for borgerne at kontrollere, om det er den korrekte egenandel, man som borger selv skal betale. Det kan kun lade sig gøre, når man har kendskab til prisen på de enkelte produkter hos begge leverandører - kommunens og egen valgte leverandør. ( ) SIDE 2

3 Aabenraa Kommune tillader sig en tolkning af ordet bør, således at det ikke betyder skal og have ret til. ( ) Velfærdsministeriet skrev den 19. maj 2008 blandt andet således til Stomiforeningen Copa: Vedr. Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler Velfærdsministeriet har modtaget Stomiforeningen Copas brev af 26. marts Af brevet fremgår, at Aabenraa Kommune efter foreningens opfattelse ikke overholder lovgivningen i forhold til foreningens medlemmer, når disse indkøber stomihjælpemidler hos andre leverandører end den af kommunen valgte. Det er således opfattelsen, at kommunen ikke overfor foreningens medlemmer oplyser korrekt om prisen på stomihjælpemidler fra kommunens leverandør, samt at kommunens fremgangsmåde ved refusion af medlemmernes merudgifter ved køb af stomihjælpemidler hos anden leverandør end kommunens heller ikke er korrekt. Om det relevante retsgrundlag kan Velfærdsministeriet oplyse, at det følger af lov om social service 112, stk. 1-3 (lovbekendtgørelse nr af 29. september 2007), at kommunen i nærmere bestemte tilfælde yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. For særligt personlige hjælpemidler, herunder stomihjælpemidler, gælder dog, at ansøgeren kan vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, såfremt ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt. Dog refunderes højst et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør. Med hjemmel i lov om social service 112, stk. 6 er det i 5, stk. 3 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007) bestemt, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Det kan endvidere oplyses, at det bl.a. følger af pkt. 47 i Socialministeriets vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 97 af 5. december 2006), at når kommunens afgørelse om bevilling af særligt personligt hjælpemiddel foreligger, kan ansøgeren selv indkøbe hjælpemidlet hos en SIDE 3

4 leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. ( ) Aabenraa Kommune har den 26. juni 2008 blandt andet udtalt følgende: Som svar på jeres henvendelse vedrørende Aabenraa Kommunes administration af leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler kan det oplyses, at ansøgeren, såfremt vedkommende giver udtryk for at ville benytte en anden leverandør, oplyses om den samlede merudgift. Såfremt ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den leverandør som kommunen har indgået aftale med, kan ansøgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet, dog højst svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. D.v.s. at ansøgeren selv indkøber og betaler hjælpemidlet og får udgifterne refunderet. Efter Aabenraa Kommunes opfattelse omfatter 5 stk. 3 tilfælde, hvor der ikke er indgået leverandøraftale. Opfattelsen er blevet bekræftet af Velfærdsministeriet. Ansøgerens egen andel udregnes og administreres efter reglerne i servicelovens 112, stk. 3 og 5, stk. 2 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven således, at borgeren naturligvis refunderes det beløb, som der er ret til efter reglerne. Stomiforeningen Copa har den 2. juli 2008 blandt andet skrevet således til statsforvaltningen: ( ) Der står i loven om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007), at ved køb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøger vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der afregnes direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. SIDE 4

5 Leverandøren afregnes således direkte af kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Når lovens bestemmelse skal overholdes, er ansøgeren og ansøgerens egen valgte leverandør derfor nødt til at have priserne oplyst på hjælpemidlerne indkøbt hos kommunens valgte leverandør. Aabenraa Kommune skriver desuden i deres svar til Statsforvaltningen Syddanmark, at en ansøger der selv vælger leverandør, selv betaler hele beløbet og herefter får udgifterne refunderet. En ansøger i Aabenraa Kommune må efter kommunens opfattelse selv udlægge hele beløbet for hjælpemidlerne. Derved belastes ansøgernes økonomi væsentligt. Det var vel ikke hensigten i serviceloven med muligheden om frit leverandørvalg. Til sidst undres jeg over meningen med afsnit 3 i brevet. Efter Aabenraa Kommunes opfattelse omfatter 5 stk. 3 tilfælde, hvor der ikke er indgået leverandøraftale. Opfattelsen er blevet bekræftet af Velfærdsministeriet. Der er jo netop indgået en leverandøraftale.!! Reglen er vel altid, at leverandøren sender fakturaen direkte til kommunen? ( ) Aabenraa Kommune har den 15. august 2008 telefonisk oplyst, at kommunen har drøftet forståelsen af 5, stk. 3 i bekendtgørelsen med Velfærdsministeriet, men kommunen har intet telefonnotat fra samtalen. Den 25. august 2008 har kommunen supplerende oplyst følgende: Aabenraa Kommune kan vedr. afsnittet som starter med Til sidst, oplyse, at 5 stk. 2 er blevet fortolket som vedrørende situationer med leverandøraftale og 5 stk. 3 vedrørende situationer uden leverandøraftaler. Da der i Aabenraa Kommune er indgået leverandøraftale, er der administreret efter ordlyden i 5 stk. 2: Stk. 2. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel. SIDE 5

6 Stomiforeningen Copa har den 8. september 2008 blandt andet anført følgende: Stomiforeningen COPA tillader sig endnu engang at henvise til Socialministeriets Vejledning Nr. 97 af 5. december 2006 om Hjælpemidler og forbrugsgoder. I stk. 47 står der i sidste del: Efter hjælpemiddelbekendtgørelsen 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egen andel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Netop sidste afsnit er vigtigt. Der står helt klart, at leverandøren afregner med kommunen. Men i Aabenraa Kommune gør de alt for, at brugeren SKAL vælge deres leverandør, og ikke selv vælge egen leverandør af stomihjælpemidler. De vil have borgerne til at udlægge hele beløbet for stomihjælpemidlerne, inden borgeren kan få refunderet den pris, kommunen skal betale hos sin leverandør. Hermed lever vejledningen ikke op til teksten om: unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. ( ) Indenrigs- og Socialministeriet har den 18. november 2009 afgivet følgende vejledende udtalelse: Vedr. bestemmelserne om frit leverandørvalg i forhold til særligt personlige hjælpemidler Statsforvaltningen Syddanmark har den 14. oktober 2008 rettet henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet og har anmodet om en generel og vejledende udtalelse om, hvorvidt det er 5, stk. 2, eller 5, stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, der finder anvendelse ved afregning af udgifter til anskaffelse af et særligt personligt hjælpemiddel. Der spørges til den situation, hvor kommunen har indgået en leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den af kommunen valgte. Endvidere anmodes om en generel og vejledende udtalelse om, hvorledes en kommunes tilskud og ansøgerens egenandel skal opgøres og fremgå af en bevilling. Af 5, stk. 2, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven fremgår det bl.a., at for særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, SIDE 6

7 kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Af bekendtgørelsens 5, stk. 3, fremgår det, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgerens eventuelle egenandel er fratrukket. Indenrigs- og Socialministeriet kan vejledende udtale, at det er ministeriets opfattelse, at bekendtgørelsens 5, stk. 2, fastslår ansøgerens ret til frit leverandørvalg i forhold til særligt personlige hjælpemidler, herunder at det er ansøgeren selv, der indkøber hjælpemidlet, hvis retten til frit valg benyttes. Endvidere fastlægges i bestemmelsen omfanget af kommunalbestyrelsens støtte, når ansøgeren benytter sig af retten til frit valg. I den situation, hvor kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale, udgør støtten et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. I forlængelse af ovenstående skal Indenrigs- og Socialministeriet gøre opmærksom på pkt. 47 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunens tilskud, så vidt muligt, skal fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Indenrigs- og Socialministeriet kan endvidere vejledende udtale, at bekendtgørelsens 5, stk. 3, efter ministeriets opfattelse fastlægger den måde, hvorpå der ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren, kommunen og leverandøren. Der henvises herved til pkt. 47 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., hvoraf det bl.a. fremgår, at det, at leverandøren afregner direkte med kommunen, sikrer, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer en unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Det er således Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at såvel 5, stk. 2, som 5, stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven skal finde anvendelse i sager om særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg. 5, stk. 2, fastslår således retten til frit valg, mens 5, stk. 3, fastlægger den måde, hvorpå der skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen. ( ) Statsforvaltningen har den 18. juni 2010 modtaget Aabenraa Kommunes brev af 4. juni 2010, hvor i kommunen har udtalt følgende: SIDE 7

8 Under henvisning til det brev fra Indenrigs- og Socialministeriet, som var vedhæftet ovennævnte henvendelse, er det nu kommunens opfattelse, at bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2009 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 5, stk. 3 også finder anvendelse, når der er indgået en leverandøraftale. Det skriftlige svar fra Indenrigs- og Socialministeriet til Jer er ikke i overensstemmelse med det mundtlige svar, jfr. vores svar til jer dateret den 26. juni 2008, som kommunen fik ligeledes fra Indenrigs- og Socialministeriet, hvor det blev oplyst, at bekendtgørelsens 5, stk. 3 ikke fandt anvendelse i de tilfælde, hvor der var indgået en leverandøraftale. Det er derfor opfattelsen, at kommunen er forpligtet til nedennævnte i de tilfælde, hvor borgeren har ret til et særligt personligt hjælpemiddel og vælger en anden leverandør end den, kommunen har indgået leverandøraftale med. 1. Så vidt det er muligt at lade kommunens tilskud (kommunens støtte) fremgå af borgerens bevilling, det vil sige det beløb, som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til hos den leverandør, der er indgået leverandøraftale med. Hvis kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, vil det blive oplyst hurtigst muligt, jf. vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. punkt 47. Hvis borgeren har ret til ét hjælpemiddel, som kan erhverves hos den leverandør, kommunen har indgået leverandøraftale med til 500 kr., og borgeren ønsker at benytte det frie valg og kan erhverve hjælpemidlet til 600 kr., vil det være den udgift, som kommunen ville have haft på 500 kr., der vil blive oplyst i bevillingen. Hvis borgeren har ret til 10 ens hjælpemidler, som kan erhverves hos den leverandør, kommunen har indgået leverandøraftale med til 10 kr. pr. stk., og borgeren ønsker at benytte det frie valg og kan erhverve hjælpemidlet til 15 kr. pr. stk., vil det være den udgift, som kommunen ville have haft på 100 kr., der vil blive oplyst i bevillingen. Kommunen har hidtil oplyst borgeren om den samlede merudgift, der skal forstås som borgerens egenandel, det vil sige differencen mellem den pris, som borgeren kan erhverve hjælpemidlet til hos den leverandør, som borgeren har valgt og den pris, som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til ved den leverandør, som kommunen har indgået leverandøraftale med. 2. SIDE 8

9 Den leverandør, som borgeren har valgt, skal afregne direkte med kommunen, hvorefter formålet med, at borgerens økonomi ikke belastes unødigt, sikres. Leverandøren skal derfor fremover sende fakturaen om afregning direkte til kommunen, hvorefter kommunen vil afregne leverandøren med tilskuddets størrelse. Borgeren vil således ikke længere komme til at lægge ud for betalingen af hjælpemidlet og vil naturligvis kun komme til at hæfte for sin egenandel. Stomiforeningen Copa har ikke indsendt bemærkninger til Aabenraa Kommunes udtalelse af 4. juni Retsgrundlag: 112, stk. 1 3, 1. pkt., i lov om social service (serviceloven dagældende lovbekendtgørelse nr. 573 af 24. juni 2005 med senere ændringer), der indtil den 1. oktober 2010 var sålydende: 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Ved lov nr. 407 af 21. april 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft den 1. oktober 2010, fik 112, stk. 3 en ny formulering, men der er ikke indholdsmæssigt sket ændringer i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 5, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (hjælpemiddelbekendtgørelsen) er sålydende: 5. SIDE 9

10 Stk. 2. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Stk. 3. Ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Af Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (hjælpemiddelvejledningen), punkt 47 fremgår følgende: 47. For særligt personlige hjælpemidler i form af, stomihjælpemidler og kan brugerne, såfremt de ikke ønsker at benytte kommunens leverandør, selv vælge leverandør af hjælpemidlet. Ansøgeren skal have bevilget et egnet hjælpemiddel uden egen udgift, bortset fra eventuel egenbetaling fastsat i hjælpemiddelbekendtgørelsen (fx ortopædisk fodtøj). Når bevillingen foreligger, kan ansøgeren selv indkøbe hjælpemidlet hos en leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige SIDE 10

11 myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, senest ændret ved 1, i lov nr af 27. december 2009). Statsforvaltningen har noteret sig Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse af, at såvel 5, stk. 2, som 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen skal finde anvendelse i sager om særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg. Det betyder efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen fastslår retten til frit valg og omfanget af kommunens støtte, mens 5, stk. 3, i samme bekendtgørelse fastlægger den måde, hvorpå der skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen, jf. ministeriets vejledende udtalelse af 18. november Det fremgår af 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, at når ansøgeren benytter sig af retten til frit leverandørvalg, og kommunen har indgået en leverandøraftale, da udgør tilskuddet fra kommunen et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Det følger af Socialministeriets vejledning nr. 97, punkt 47, at kommunens tilskud, så vidt muligt, skal fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Statsforvaltningen har noteret sig, at Socialministeriet i brev af 30. november 2006 vejledende har udtalt, at det er i modstrid med intentionerne i lovgivningen om frit leverandørvalg, at ansøgeren ikke kan danne sig et overblik over udgifterne for den enkelte ved det frie valg, og det efter ministeriets opfattelse er af væsentlig betydning for den enkelte ansøger at kende den del af prisen, som man selv skal betale. Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune har indgået en leverandøraftale. Statsforvaltningen kan også konstatere, at Aabenraa Kommune har administreret 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen således, at ansøgere til særligt personlige hjælpemidler, som benyttede sig af det frie leverandørvalg, alene fik oplyst den samlede merudgift svarende til ansøgerens egenandel for det pågældende hjælpemiddel. SIDE 11

12 Statsforvaltningen forstår kommunens administration således, at kommunens tilskud ikke har fremgået af ansøgernes bevillinger af særligt personlige hjælpemidler. Det er statsforvaltningens opfattelse, at denne administration ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Begrundelsen er, at kommunens tilskud til særligt personlige hjælpemidler skal fremgå af ansøgerens bevilling, hvis beløbet kendes på bevillingstidspunktet. Hvis beløbet på kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt. Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune ikke har anvendt 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, når ansøgere til særligt personlige hjælpemidler har ønsket at benytte sig af retten til frit leverandørvalg, og det har betydet, at de pågældende ansøgere selv har måtte finansiere den fulde udgift til deres hjælpemidler, indtil kommunen refunderede sin andel af udgiften. Det er statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke denne administration har været i overensstemmelse med lovgivningen. Begrundelsen er, at 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen skal anvendes ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg, og bestemmelsen angiver måden, hvorpå der ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen, nemlig at leverandøren afregner direkte med kommunen. Statsforvaltningen har noteret sig, Aabenraa Kommunes oplysning om, at kommunen fremover så vidt det er muligt vil lade kommunens tilskud fremgå af ansøgerens bevilling, og hvis kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, vil det blive oplyst hurtigst muligt. Statsforvaltningen har også noteret sig, kommunens oplysning om, at den leverandør, som ansøgeren har valgt, fremover skal afregne direkte med kommunen, således at ansøgeren ikke længere kommer til at lægge ud for betaling af hjælpemidlet, og at ansøgeren fremover kun hæfter for sin egenandel. Da Aabenraa Kommune nu, jf. brevet af 4. juni 2010, har bragt sin administration af reglerne i 5, stk. 2, og stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen ikke videre i sagen. SIDE 12

13 I øvrigt: Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet. (www.statsforvaltning.dk) Kopi af dette brev er sendt til Aabenraa Kommune. Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Rikke Hinrichsen fuldmægtig SIDE 13

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere