Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen Copas henvendelse af 26. marts 2008 til ministeriet. Stomiforeningen Copas klager over Aabenraa Kommunes administration af lovgivningen om særligt personlige hjælpemidler i den situation, hvor kommunen har indgået en leverandøraftale, og borgeren ønsker at anvende en anden leverandør end kommunens leverandør, i forbindelse med 1. oplysning af prisen på stomihjælpemidler fra kommunens leverandør, og 2. kommunens fremgangsmåde ved refusion af merudgifter ved køb af stomihjælpemidler hos anden leverandør end kommunens. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at Aabenraa Kommunes administration af reglerne om frit leverandørvalg for særligt personlige hjælpemidler ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Da Aabenraa Kommune har oplyst, at kommunen har bragt sin administration af de pågældende regler i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen ikke videre i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /351 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: og TORSDAG: FREDAG: Den 30. november 2006 afgav Socialministeriet følgende udtalelse til Stomiforeningen Copa: Vedr. spørgsmål om oplysninger om bevillinger i forhold til kommunernes leverandøraftaler Socialministeriet har modtaget Stomiforeningens breve af 28. juli og 10. november 2006 vedrørende problemer med at få

2 kommuner til at oplyse enkelte priser på særligt personlige hjælpemidler, hvor borgeren har frit valg af leverandør. Socialministeriet kan oplyse, at vejledningen om hjælpemidler er søgt uddybet i forhold til dette punkt. I den kommende vejledning, som træder i kraft pr. 1. januar 2007, vil det fremgå: Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Socialministeriet kan supplerende vejledende udtale, at det efter ministeriets opfattelse er i modstrid med intentionerne i lovgivningen om frit leverandørvalg, at ansøgeren ikke kan danne sig et overblik over udgifterne for den enkelte ved det frie valg. Det er efter Socialministeriets opfattelse af væsentlig betydning for den enkelte ansøger at kende den del af prisen, som man selv skal betale. ( ) Den 26. marts 2008 skrev Stomiforeningen Copa blandt andet således til Socialministeriet: Vedr. leverandøraftale om særlige personlige hjælpemidler efter serviceloven. ( ) For tiden er der store problemer i Aabenraa Kommune for de borgere, der ikke ønsker at handle hos kommunens leverandør. De kan ikke få oplyst stykprisen på stomihjælpemidlerne. De kan kun få oplyst den skønnede merudgift ved selv at vælge leverandør. Desuden har kommunen sagt, at når de selv vælger en leverandør, skal borgeren udlægge hele beløbet for hjælpemidlerne og herefter gå til kommunen for at få refunderet kommunens andel af fakturaen. Sagen om at få kommunen til at oplyse priserne på hjælpemidlerne er gået i hårdknude. Det er kun muligt at få oplyst den totale årlige egenandel. Men så er det ikke muligt for borgerne at kontrollere, om det er den korrekte egenandel, man som borger selv skal betale. Det kan kun lade sig gøre, når man har kendskab til prisen på de enkelte produkter hos begge leverandører - kommunens og egen valgte leverandør. ( ) SIDE 2

3 Aabenraa Kommune tillader sig en tolkning af ordet bør, således at det ikke betyder skal og have ret til. ( ) Velfærdsministeriet skrev den 19. maj 2008 blandt andet således til Stomiforeningen Copa: Vedr. Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler Velfærdsministeriet har modtaget Stomiforeningen Copas brev af 26. marts Af brevet fremgår, at Aabenraa Kommune efter foreningens opfattelse ikke overholder lovgivningen i forhold til foreningens medlemmer, når disse indkøber stomihjælpemidler hos andre leverandører end den af kommunen valgte. Det er således opfattelsen, at kommunen ikke overfor foreningens medlemmer oplyser korrekt om prisen på stomihjælpemidler fra kommunens leverandør, samt at kommunens fremgangsmåde ved refusion af medlemmernes merudgifter ved køb af stomihjælpemidler hos anden leverandør end kommunens heller ikke er korrekt. Om det relevante retsgrundlag kan Velfærdsministeriet oplyse, at det følger af lov om social service 112, stk. 1-3 (lovbekendtgørelse nr af 29. september 2007), at kommunen i nærmere bestemte tilfælde yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. For særligt personlige hjælpemidler, herunder stomihjælpemidler, gælder dog, at ansøgeren kan vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, såfremt ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt. Dog refunderes højst et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør. Med hjemmel i lov om social service 112, stk. 6 er det i 5, stk. 3 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007) bestemt, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Det kan endvidere oplyses, at det bl.a. følger af pkt. 47 i Socialministeriets vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 97 af 5. december 2006), at når kommunens afgørelse om bevilling af særligt personligt hjælpemiddel foreligger, kan ansøgeren selv indkøbe hjælpemidlet hos en SIDE 3

4 leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. ( ) Aabenraa Kommune har den 26. juni 2008 blandt andet udtalt følgende: Som svar på jeres henvendelse vedrørende Aabenraa Kommunes administration af leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler kan det oplyses, at ansøgeren, såfremt vedkommende giver udtryk for at ville benytte en anden leverandør, oplyses om den samlede merudgift. Såfremt ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den leverandør som kommunen har indgået aftale med, kan ansøgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet, dog højst svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. D.v.s. at ansøgeren selv indkøber og betaler hjælpemidlet og får udgifterne refunderet. Efter Aabenraa Kommunes opfattelse omfatter 5 stk. 3 tilfælde, hvor der ikke er indgået leverandøraftale. Opfattelsen er blevet bekræftet af Velfærdsministeriet. Ansøgerens egen andel udregnes og administreres efter reglerne i servicelovens 112, stk. 3 og 5, stk. 2 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven således, at borgeren naturligvis refunderes det beløb, som der er ret til efter reglerne. Stomiforeningen Copa har den 2. juli 2008 blandt andet skrevet således til statsforvaltningen: ( ) Der står i loven om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007), at ved køb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøger vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der afregnes direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. SIDE 4

5 Leverandøren afregnes således direkte af kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Når lovens bestemmelse skal overholdes, er ansøgeren og ansøgerens egen valgte leverandør derfor nødt til at have priserne oplyst på hjælpemidlerne indkøbt hos kommunens valgte leverandør. Aabenraa Kommune skriver desuden i deres svar til Statsforvaltningen Syddanmark, at en ansøger der selv vælger leverandør, selv betaler hele beløbet og herefter får udgifterne refunderet. En ansøger i Aabenraa Kommune må efter kommunens opfattelse selv udlægge hele beløbet for hjælpemidlerne. Derved belastes ansøgernes økonomi væsentligt. Det var vel ikke hensigten i serviceloven med muligheden om frit leverandørvalg. Til sidst undres jeg over meningen med afsnit 3 i brevet. Efter Aabenraa Kommunes opfattelse omfatter 5 stk. 3 tilfælde, hvor der ikke er indgået leverandøraftale. Opfattelsen er blevet bekræftet af Velfærdsministeriet. Der er jo netop indgået en leverandøraftale.!! Reglen er vel altid, at leverandøren sender fakturaen direkte til kommunen? ( ) Aabenraa Kommune har den 15. august 2008 telefonisk oplyst, at kommunen har drøftet forståelsen af 5, stk. 3 i bekendtgørelsen med Velfærdsministeriet, men kommunen har intet telefonnotat fra samtalen. Den 25. august 2008 har kommunen supplerende oplyst følgende: Aabenraa Kommune kan vedr. afsnittet som starter med Til sidst, oplyse, at 5 stk. 2 er blevet fortolket som vedrørende situationer med leverandøraftale og 5 stk. 3 vedrørende situationer uden leverandøraftaler. Da der i Aabenraa Kommune er indgået leverandøraftale, er der administreret efter ordlyden i 5 stk. 2: Stk. 2. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning til det bevilgede hjælpemiddel. SIDE 5

6 Stomiforeningen Copa har den 8. september 2008 blandt andet anført følgende: Stomiforeningen COPA tillader sig endnu engang at henvise til Socialministeriets Vejledning Nr. 97 af 5. december 2006 om Hjælpemidler og forbrugsgoder. I stk. 47 står der i sidste del: Efter hjælpemiddelbekendtgørelsen 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egen andel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Netop sidste afsnit er vigtigt. Der står helt klart, at leverandøren afregner med kommunen. Men i Aabenraa Kommune gør de alt for, at brugeren SKAL vælge deres leverandør, og ikke selv vælge egen leverandør af stomihjælpemidler. De vil have borgerne til at udlægge hele beløbet for stomihjælpemidlerne, inden borgeren kan få refunderet den pris, kommunen skal betale hos sin leverandør. Hermed lever vejledningen ikke op til teksten om: unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. ( ) Indenrigs- og Socialministeriet har den 18. november 2009 afgivet følgende vejledende udtalelse: Vedr. bestemmelserne om frit leverandørvalg i forhold til særligt personlige hjælpemidler Statsforvaltningen Syddanmark har den 14. oktober 2008 rettet henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet og har anmodet om en generel og vejledende udtalelse om, hvorvidt det er 5, stk. 2, eller 5, stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, der finder anvendelse ved afregning af udgifter til anskaffelse af et særligt personligt hjælpemiddel. Der spørges til den situation, hvor kommunen har indgået en leverandøraftale, og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den af kommunen valgte. Endvidere anmodes om en generel og vejledende udtalelse om, hvorledes en kommunes tilskud og ansøgerens egenandel skal opgøres og fremgå af en bevilling. Af 5, stk. 2, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven fremgår det bl.a., at for særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, SIDE 6

7 kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Af bekendtgørelsens 5, stk. 3, fremgår det, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgerens eventuelle egenandel er fratrukket. Indenrigs- og Socialministeriet kan vejledende udtale, at det er ministeriets opfattelse, at bekendtgørelsens 5, stk. 2, fastslår ansøgerens ret til frit leverandørvalg i forhold til særligt personlige hjælpemidler, herunder at det er ansøgeren selv, der indkøber hjælpemidlet, hvis retten til frit valg benyttes. Endvidere fastlægges i bestemmelsen omfanget af kommunalbestyrelsens støtte, når ansøgeren benytter sig af retten til frit valg. I den situation, hvor kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale, udgør støtten et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. I forlængelse af ovenstående skal Indenrigs- og Socialministeriet gøre opmærksom på pkt. 47 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunens tilskud, så vidt muligt, skal fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Indenrigs- og Socialministeriet kan endvidere vejledende udtale, at bekendtgørelsens 5, stk. 3, efter ministeriets opfattelse fastlægger den måde, hvorpå der ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren, kommunen og leverandøren. Der henvises herved til pkt. 47 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., hvoraf det bl.a. fremgår, at det, at leverandøren afregner direkte med kommunen, sikrer, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer en unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Det er således Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at såvel 5, stk. 2, som 5, stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven skal finde anvendelse i sager om særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg. 5, stk. 2, fastslår således retten til frit valg, mens 5, stk. 3, fastlægger den måde, hvorpå der skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen. ( ) Statsforvaltningen har den 18. juni 2010 modtaget Aabenraa Kommunes brev af 4. juni 2010, hvor i kommunen har udtalt følgende: SIDE 7

8 Under henvisning til det brev fra Indenrigs- og Socialministeriet, som var vedhæftet ovennævnte henvendelse, er det nu kommunens opfattelse, at bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2009 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 5, stk. 3 også finder anvendelse, når der er indgået en leverandøraftale. Det skriftlige svar fra Indenrigs- og Socialministeriet til Jer er ikke i overensstemmelse med det mundtlige svar, jfr. vores svar til jer dateret den 26. juni 2008, som kommunen fik ligeledes fra Indenrigs- og Socialministeriet, hvor det blev oplyst, at bekendtgørelsens 5, stk. 3 ikke fandt anvendelse i de tilfælde, hvor der var indgået en leverandøraftale. Det er derfor opfattelsen, at kommunen er forpligtet til nedennævnte i de tilfælde, hvor borgeren har ret til et særligt personligt hjælpemiddel og vælger en anden leverandør end den, kommunen har indgået leverandøraftale med. 1. Så vidt det er muligt at lade kommunens tilskud (kommunens støtte) fremgå af borgerens bevilling, det vil sige det beløb, som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til hos den leverandør, der er indgået leverandøraftale med. Hvis kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, vil det blive oplyst hurtigst muligt, jf. vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. punkt 47. Hvis borgeren har ret til ét hjælpemiddel, som kan erhverves hos den leverandør, kommunen har indgået leverandøraftale med til 500 kr., og borgeren ønsker at benytte det frie valg og kan erhverve hjælpemidlet til 600 kr., vil det være den udgift, som kommunen ville have haft på 500 kr., der vil blive oplyst i bevillingen. Hvis borgeren har ret til 10 ens hjælpemidler, som kan erhverves hos den leverandør, kommunen har indgået leverandøraftale med til 10 kr. pr. stk., og borgeren ønsker at benytte det frie valg og kan erhverve hjælpemidlet til 15 kr. pr. stk., vil det være den udgift, som kommunen ville have haft på 100 kr., der vil blive oplyst i bevillingen. Kommunen har hidtil oplyst borgeren om den samlede merudgift, der skal forstås som borgerens egenandel, det vil sige differencen mellem den pris, som borgeren kan erhverve hjælpemidlet til hos den leverandør, som borgeren har valgt og den pris, som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til ved den leverandør, som kommunen har indgået leverandøraftale med. 2. SIDE 8

9 Den leverandør, som borgeren har valgt, skal afregne direkte med kommunen, hvorefter formålet med, at borgerens økonomi ikke belastes unødigt, sikres. Leverandøren skal derfor fremover sende fakturaen om afregning direkte til kommunen, hvorefter kommunen vil afregne leverandøren med tilskuddets størrelse. Borgeren vil således ikke længere komme til at lægge ud for betalingen af hjælpemidlet og vil naturligvis kun komme til at hæfte for sin egenandel. Stomiforeningen Copa har ikke indsendt bemærkninger til Aabenraa Kommunes udtalelse af 4. juni Retsgrundlag: 112, stk. 1 3, 1. pkt., i lov om social service (serviceloven dagældende lovbekendtgørelse nr. 573 af 24. juni 2005 med senere ændringer), der indtil den 1. oktober 2010 var sålydende: 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, såfremt den pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Ved lov nr. 407 af 21. april 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft den 1. oktober 2010, fik 112, stk. 3 en ny formulering, men der er ikke indholdsmæssigt sket ændringer i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 5, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (hjælpemiddelbekendtgørelsen) er sålydende: 5. SIDE 9

10 Stk. 2. For særligt personlige hjælpemidler kan ansøgeren, hvis pågældende ønsker at benytte en anden leverandør end den, kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet, dog højst svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Stk. 3. Ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Af Indenrigs- og Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (hjælpemiddelvejledningen), punkt 47 fremgår følgende: 47. For særligt personlige hjælpemidler i form af, stomihjælpemidler og kan brugerne, såfremt de ikke ønsker at benytte kommunens leverandør, selv vælge leverandør af hjælpemidlet. Ansøgeren skal have bevilget et egnet hjælpemiddel uden egen udgift, bortset fra eventuel egenbetaling fastsat i hjælpemiddelbekendtgørelsen (fx ortopædisk fodtøj). Når bevillingen foreligger, kan ansøgeren selv indkøbe hjælpemidlet hos en leverandør efter eget valg. Det hjælpemiddel, som brugeren indkøber, skal opfylde de hensyn til kvalitet, holdbarhed, garanti, service- og reparationsmuligheder m.m., der er lagt til grund for bevillingen. Har kommunen indgået leverandøraftale, kan ansøgeren få refunderet et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Ansøgeren kan dog højst få refunderet det beløb, som pågældende har betalt for hjælpemidlet. Kommunens tilskud skal, så vidt muligt, fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 5, stk. 3, gælder, at ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøger hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgers evt. egenandel er fratrukket. Leverandøren afregner således direkte med kommunen. Det sikres hermed, at reglen om frit leverandørvalg ikke indebærer unødig belastning af den enkelte brugers økonomi. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige SIDE 10

11 myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, senest ændret ved 1, i lov nr af 27. december 2009). Statsforvaltningen har noteret sig Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse af, at såvel 5, stk. 2, som 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen skal finde anvendelse i sager om særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg. Det betyder efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen fastslår retten til frit valg og omfanget af kommunens støtte, mens 5, stk. 3, i samme bekendtgørelse fastlægger den måde, hvorpå der skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen, jf. ministeriets vejledende udtalelse af 18. november Det fremgår af 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, at når ansøgeren benytter sig af retten til frit leverandørvalg, og kommunen har indgået en leverandøraftale, da udgør tilskuddet fra kommunen et beløb svarende til de udgifter, kommunen ville have haft, hvis ansøgeren havde valgt at benytte kommunens leverandør. Det følger af Socialministeriets vejledning nr. 97, punkt 47, at kommunens tilskud, så vidt muligt, skal fremgå af ansøgerens bevilling. Såfremt beløbet ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt derefter. Statsforvaltningen har noteret sig, at Socialministeriet i brev af 30. november 2006 vejledende har udtalt, at det er i modstrid med intentionerne i lovgivningen om frit leverandørvalg, at ansøgeren ikke kan danne sig et overblik over udgifterne for den enkelte ved det frie valg, og det efter ministeriets opfattelse er af væsentlig betydning for den enkelte ansøger at kende den del af prisen, som man selv skal betale. Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune har indgået en leverandøraftale. Statsforvaltningen kan også konstatere, at Aabenraa Kommune har administreret 5, stk. 2, i hjælpemiddelbekendtgørelsen således, at ansøgere til særligt personlige hjælpemidler, som benyttede sig af det frie leverandørvalg, alene fik oplyst den samlede merudgift svarende til ansøgerens egenandel for det pågældende hjælpemiddel. SIDE 11

12 Statsforvaltningen forstår kommunens administration således, at kommunens tilskud ikke har fremgået af ansøgernes bevillinger af særligt personlige hjælpemidler. Det er statsforvaltningens opfattelse, at denne administration ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Begrundelsen er, at kommunens tilskud til særligt personlige hjælpemidler skal fremgå af ansøgerens bevilling, hvis beløbet kendes på bevillingstidspunktet. Hvis beløbet på kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, bør det oplyses hurtigst muligt. Statsforvaltningen kan konstatere, at Aabenraa Kommune ikke har anvendt 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, når ansøgere til særligt personlige hjælpemidler har ønsket at benytte sig af retten til frit leverandørvalg, og det har betydet, at de pågældende ansøgere selv har måtte finansiere den fulde udgift til deres hjælpemidler, indtil kommunen refunderede sin andel af udgiften. Det er statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke denne administration har været i overensstemmelse med lovgivningen. Begrundelsen er, at 5, stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen skal anvendes ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler, når ansøgeren benytter retten til frit leverandørvalg, og bestemmelsen angiver måden, hvorpå der ved indkøb af særligt personlige hjælpemidler skal afregnes mellem ansøgeren, leverandøren og kommunen, nemlig at leverandøren afregner direkte med kommunen. Statsforvaltningen har noteret sig, Aabenraa Kommunes oplysning om, at kommunen fremover så vidt det er muligt vil lade kommunens tilskud fremgå af ansøgerens bevilling, og hvis kommunens tilskud ikke kendes præcist på bevillingstidspunktet, vil det blive oplyst hurtigst muligt. Statsforvaltningen har også noteret sig, kommunens oplysning om, at den leverandør, som ansøgeren har valgt, fremover skal afregne direkte med kommunen, således at ansøgeren ikke længere kommer til at lægge ud for betaling af hjælpemidlet, og at ansøgeren fremover kun hæfter for sin egenandel. Da Aabenraa Kommune nu, jf. brevet af 4. juni 2010, har bragt sin administration af reglerne i 5, stk. 2, og stk. 3, i hjælpemiddelbekendtgørelsen i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen ikke videre i sagen. SIDE 12

13 I øvrigt: Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet. ( Kopi af dette brev er sendt til Aabenraa Kommune. Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Rikke Hinrichsen fuldmægtig SIDE 13

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde 11 7500 Holstebro 20-12- 2010 TILSYNET Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. A klagede ved brev af 24. maj 2010 til Folketingets Ombudsmand over Holstebro

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C. Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune

Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C. Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C 14-08- 2013 Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune Diabetesforeningen har ved brev af 23. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn STATSFORVALTNINGEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 Aabenraa Kommune 1 S DEC. 2013 INDGÅET 18 12 2013 Tilsynet Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn Ved brev af 27. maj 2013 har Sønderborg og Aabenraa

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes forespørgsel vedr. selvejende institutioner.

Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes forespørgsel vedr. selvejende institutioner. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 08-10- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes forespørgsel vedr. selvejende institutioner. Silkeborg Kommune har ved brev af 2. december 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 23. februar 2018 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes serviceniveau for hjælp til indkøb af dagligvarer

Guldborgsund Kommunes serviceniveau for hjælp til indkøb af dagligvarer Guldborgsund Kommune Parkvej 37Rådhuset 4800 Nykøbing F Att.: Byrådet Guldborgsund Kommunes serviceniveau for hjælp til indkøb af dagligvarer Ældre Sagen har den 13. marts 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Z Kommunalbestyrelse. 23. september 2008 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.

Z Kommunalbestyrelse. 23. september 2008 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR. Z Kommunalbestyrelse Ved brev af 3. juli 2008 har Skolestyrelsen rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes udarbejdelse af kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007. 23.

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN. Hjælpemidler og. forbrugsgoder. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN. Hjælpemidler og. forbrugsgoder. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN Hjælpemidler og forbrugsgoder - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune 2018 Kriterier for tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder: Du har varig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere