Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau fagstudieordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau fagstudieordningen"

Transkript

1 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2016

2 Indhldsfrtegnelse 1 Indledning Ikrafttrædelse Titel g tilknytning Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil Frmål Kmpetenceprfil Adgangskrav g adgangsbegrænsning Uddannelsens indhld g faglige prfil Tilvalgsuddannelsens verrdnede indhld Mduler Eksamen Bedømmelse g censur Pensumpgivelser Eksamensgrundlag Fagkatalg... 7 Scialpsyklgi teri g metde - Scial Psychlgy thery and methds... 8 Persnlighedspsyklgi teri g metde - Persnality Psychlgy thery and methds Videnskabsteri g psyklgiens histrie - Philsphy f science and histry f psychlgy Psyklgifrmidling Teaching Psychlgy

3 Fagstudierdning fr Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudierdning knytter sig gså Rammestudierdning fr Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, sm er gældende fr alle bachelr- g kandidatuddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammestudierdningen indehlder regler gældende fr alle fakultetets uddannelser. Studierdningen er gdkendt af Dekan Trels Østergaard Sørensen den 20. maj Ikrafttrædelse Studierdningen træder i kraft den 1. september 2016 g gælder fr studerende, der påbegynder uddannelsen 1. september 2016 eller senere. Denne revisin vedrører eksamensbestemmelserne Scialpsyklgi, Persnlighedspsyklgi g Videnskabsteri. Sm følge af ny uddannelsesbekendtgørelse, ny adgangsbekendtgørelse g ny eksamensbekendtgørelse er der desuden fretaget knsekvensrettelser i august Revisinen er gdkendt af dekanen d. 24. august 2016 g har virkning fr studerende mfattet af denne studierdning pr. 1. september Titel g tilknytning Uddannelsen er tilknyttet Studienævnet ved Institut fr Psyklgi g Censrkrpset fr Psyklgi. 3 Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil 3.1 Frmål Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi (45 ECTS) har til frmål at 1. indføre den studerende i væsentlige dele af den videnskabeligt funderede psyklgis terier g metder, 2. give den studerende frudsætninger fr at identificere, analysere g reflektere ver psyklgiske prblemstillinger af fagligt videnskabelig såvel sm generel karakter, 3. give den studerende grundlag fr udøvelse af erhvervsfunktiner g kvalificere sig til ptagelse på sidefagsuddannelsen i Psyklgi på kandidatniveau (45 eller 75 ECTS). 3.2 Kmpetenceprfil En bachelr med tilvalgsuddannelse i psyklgi har en grundlæggende viden m g frståelse af begreber g terier inden fr scial- g persnlighedspsyklgien samt kendskab til de centrale af mrådernes empiriske metder. Endvidere har bachelren stiftet bekendtskab med tilgrænsende mråder inden fr 3

4 enten Bilgisk psyklgi g neurpsyklgi eller Psyklgiens videnskabsteri g histrie. Bachelren har kvalifikatiner til inden fr de nævnte fagmråder at frhlde sig til de psyklgiske terier, deres tilblivelse g frklaringsværdi samt anvende disse kvalifikatiner ver fr teretiske g praktiske prblemstillinger. En bachelr med tilvalgsuddannelse i psyklgi er eksempelvis i stand til: at planlægge g varetage kursusfrløb, der invlverer psyklgiske perspektiver fra en eller flere af de nævnte psyklgiske fagelementer at frmidle generelle psyklgiske prblemstillinger g være pmærksm på, hvrledes den videnskabelige psyklgis frståelse adskiller sig fra hverdagslivets frståelse at identificere psyklgiske aspekter ved frskellige prblemstillinger g reflektere disse videnskabeligt. 3.3 Adgangskrav g adgangsbegrænsning Studerende, der er ptaget ved en bachelruddannelse ved et andet fag under Københavns Universitets fakulteter eller en anden uddannelsesinstitutin, hvr tilvalgsfaget kan indgå g være meritgivende, kan indskrives til Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi. Specifikt adgangskrav til Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi er matematik på B-niveau. 4 Uddannelsens indhld g faglige prfil 4.1 Tilvalgsuddannelsens verrdnede indhld Uddannelsen består af knstituerende fagelementer fr uddannelsens særlige faglige kmpetence g identitet svarende til 40 ECTS. Endvidere indgår Psyklgifrmidling 5 ECTS sm bligatrisk fag. Centralt i uddannelsen står en grundlæggende videnskabelig indføring i scialpsyklgi g persnlighedspsyklgi sm både teretiske g metdiske grunddiscipliner. 4.2 Mduler Nedenfr er anført det anbefalede studiefrløb. Kurserne udbydes kun i semestrene sm det fremgår af versigten. 1. semester (efterår) 2. semester (frår) Scialpsyklgi 15 ECTS Persnlighedspsyklgi 20 ECTS Videnskabsteri g psyklgiens histrie 5 ECTS Psyklgifrmidling 5 ECTS 4

5 Knstituerende fagelementer (i alt 45 ECTS) Scialpsyklgi 15 Persnlighedspsyklgi 20 Videnskabsteri g psyklgiens histrie 5 Psyklgifrmidling 5 Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 Fagkatalg, hvr indhld g målbeskrivelser samt øvrige detaljer er beskrevet fr alle uddannelsens fagelementer. Supplerende g uddybende plysninger findes i det elektrniske kursuskatalg på Tilmelding til fag g prøveradministratinen tilmelder de studerende til undervisning g eksamen på tilvalgsuddannelsen. Dg er studerende, sm har fået dispensatin fra aktivitetskravet, selv ansvarlige fr, at de er tilmeldt den rigtige undervisning g de rigtige eksaminer. 5 Eksamen 5.1 Bedømmelse g censur Bedømmelses- g censurfrm fremgår af de enkelte fagbeskrivelser i fagkatalget. 5.2 Pensumpgivelser De af faglærerne sammensatte, g af Studienævnet gdkendte, bligatriske pensumlister freligger prim januar, hhv. prim august. I alle fagelementer skal pensum indehlde faglig central g aktuel litteratur. Selvvalgt litteratur kan gdkendes af den eksaminatinsberettigede underviser senest en måned inden aflevering af pgaven. I den selvvalgte litteratur skal mindst en tredjedel være primærlitteratur. Primærlitteratur defineres sm litteratur, hvri frfatteren (eller frfatterne) yder et nyt g riginalt bidrag til faglitteraturen inden fr pågældende mråde. Dette bidrag kan være af empirisk eller teretisk karakter. Primær litteratur mfatter litteratur, der i mderat mfang kan inkludere elementer af referat af anden litteratur, videnskabelige bøger, kapitler fra sådanne bøger samt versigtsartikler (review-artikler). Lærebøger af redegørende karakter er ikke mfattet af definitinen på primær litteratur. Selvvalgt litteratur skal være på samme niveau (eller højere) sm den bligatriske litteratur. Sm selvvalgt litteratur inden fr den krævede pensumramme fr et fagelement kan ikke pgives litteratur, der er pgivet sm bligatrisk eller selvvalgt litteratur inden fr andre fagelementer. Der skal altså være tale m nyt pensumlitteratur. Udver den krævede pensumramme må der dg gerne anvendes supplerende litteratur, sm har været anvendt tidligere. 5

6 Al faglig litteratur, der pgives sm selvvalgt pensum til større skriftlige pgaver, skal bruges g refereres direkte i pgaveteksten. Når der henvises til antal sider i studierdningen menes der nrmalsider. En nrmalside ved pensumpgivelser er mellem enheder (inklusiv tegn g mellemrum). En nrmalside ved pgaveaflevering er 2400 enheder (inklusiv tegn g mellemrum). 5.3 Eksamensgrundlag Eksamensgrundlaget udgøres af fagelementets mål g senest gdkendte pensum. Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 Fagkatalg, hvr indhld g målbeskrivelser samt øvrige detaljer er beskrevet fr alle uddannelsens fagelementer. Supplerende g uddybende plysninger, samt det enkelte semesters udbud findes i det elektrniske kursuskatalg på 6

7 6 Fagkatalg Scialpsyklgi teri g metde - Scial Psychlgy thery and methds... 8 Persnlighedspsyklgi teri g metde - Persnality Psychlgy thery and methds Videnskabsteri g psyklgiens histrie - Philsphy f science and histry f psychlgy Psyklgifrmidling Teaching Psychlgy

8 Scialpsyklgi teri g metde - Scial Psychlgy thery and methds 15 ECTS Frmål g indhld Scialpsyklgien udfrsker individets sciale funktinsmåde i sin helhed. Fagmrådet dækker en psyklgisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, g sm ser på dets sciale deltagelse i g påvirkning fra sciale relatiner g samfund, g en samfundsrienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprcesser g sciale relatiner set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der intrduceres til en lang række fr fagmrådet centrale emner, bl.a. psyklgiske g individuelle funktinsmåders sciale frmning; sciale g samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper g institutiners funktinsmåder; betydningen af attituder, hldninger g nrmer fr scial handling; individualisering g identitetsudvikling; scial integratin g scial deltagelse i sciale institutiner; grupper g sciale relatiner sm bindeled mellem det enkelte individ g samfundet. Frmål er at intrducere til grundlæggende, såvel nyere sm klassiske, terier g empirisk frskning inden fr scialpsyklgien, disses histriske g aktuelle indlejring samt bidrag til frståelse af fagmrådets temaer. Desuden intrduceres til frskellige metdiske traditiner samt mulighederne g begrænsningerne ved brugen af disse. Mål fr læringsudbytte Ved afslutningen af mdulet kan den studerende redegøre fr g anvende scialpsyklgisk teri g metde g anvende disse analyserende i frhld til centrale begreber g prblemstillinger i scialpsyklgien. Den studerende kan frhlde sig analytisk selvkrrigerende til scialpsyklgisk metde g empiri. Den studerende kan: - Redegøre fr g anvende udvalgte scialpsyklgiske begreber, terier g empiri, der er særligt relevante til at belyse en given prblemstilling. - Analysere centrale ligheder g frskelle mellem behandlede begreber, terier g empiri i relatin til bestemte scialpsyklgiske temaer g prblemstillinger. Delmål fr arbejdet med empiriske metder, anvendt inden fr den scialpsyklgiske disciplin - Anvende metder brugt i den scialpsyklgiske disciplin g analysere disses muligheder g begrænsninger i frhld til den givne prblemstilling (genstand). - Vurdere g selvkrrigere eget metdisk-empirisk arbejde i lyset af metdens freskrevne principper, genstandens egenart g etiske rammer. Undervisning g arbejdsfrm Undervisningen består af frelæsninger (teri, metde g empiriske undersøgelser), seminarhld (teri) g øvelseshld (metde g empiriske undersøgelser). - Til frelæsningerne frventes den studerende frberedelse gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i frelæsningsplanen. 8

9 - På seminarhldene behandles de frskellige terier, teretiske retninger g begreber via frskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af et respnspapir. - På øvelseshldene indgår knkret empirisk metdisk arbejde (spørgeskema metder, sciale eksperimenter g interviewmetder) g diskussin af disse i frhld til fagets terier. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapprter. Pensum 1600 siders bligatrisk litteratur. Eksamensbestemmelser PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmepgave. CENSURFORM: Intern prøve. BEDØMMELSESFORM: Den skriftlige hjemmepgave bedømmes efter7-trins-skalaen. GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den skriftlige hjemmepgave kan kun aflægges sm individuel prøve. Respnspapiret skrives individuelt. Øvelsesrapprterne kan skrives i grupper på p til 3 studerende. OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmepgave er max 10 sider. FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en frudsætning fr pgaveaflevering, at den studerende har fået gdkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, pgaver, præsentatiner m.v. 9

10 Persnlighedspsyklgi teri g metde - Persnality Psychlgy thery and methds 20 ECTS Frmål g indhld Persnlighedspsyklgien udfrsker terier m persnlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og frskellige metdiske g empiriske måder at studere disse på. Der intrduceres til en bred vifte af teretiske g metdiske retninger g traditiner, bl.a. Omfattende persnlighedstræk, kgnitive, humanistiske, psykanalytiske, scikulturelle g bilgiske terier. Frmål er at intrducere til grundlæggende terier g empirisk frskning inden fr persnlighedspsyklgien sm den aftegner sig internatinalt i frskningen. Den studerende skal gså have kendskab til histriske g mere snævre traditiner indenfr persnlighedspsyklgien. Frskellige metdiske traditiner g persnlighedspsyklgisk testning intrduceres gså, g den studerende vil blive intrduceret til muligheder g begrænsninger ved brugen af disse. Mål fr læringsudbytte Ved afslutning af mdulet kan den studerende samlet set redegøre fr g anvende persnlighedspsyklgisk teri g metde g anvende disse analyserende i frhld til centrale begreber g prblemstillinger i persnlighedspsyklgien. Den studerende kan frhlde sig analytisk selvkrrigerende til persnlighedspsyklgisk metde g empiri: - Redegøre fr g anvende udvalgte persnlighedspsyklgiske terier, begreber g empiriske undersøgelser, der er særlig relevante til at belyse en given prblemstilling. - Analysere de anvendte teriers g metders muligheder g begrænsninger. Delmål fr arbejdet med empiriske metder, anvendt inden fr den persnlighedspsyklgiske disciplin - Anvende metder brugt i den persnlighedspsyklgiske disciplin g analysere disses muligheder g begrænsninger i frhld til den givne prblemstilling (genstand). - Vurdere g selvkrrigere eget metdisk-empirisk arbejde i lyset af metdens freskrevne principper, genstandens egenart g etiske rammer. Undervisning g arbejdsfrm Undervisningen består af frelæsninger (teri, metde g empiriske undersøgelser), seminarhld (teri) g øvelseshld (metde g empiriske undersøgelser). - Til frelæsningerne frventes den studerende at frberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i frelæsningsplanen. - På seminarhldene behandles de frskellige teretiske retninger g begreber via frskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af respnspapirer. 10

11 - På øvelseshldene indgår knkret empirisk metdisk arbejde (persnlighedstest, undersøgelser g eksperimenter) g diskussin af disse i frhld til terierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapprter Pensum 1800 siders bligatrisk. Eksamensbestemmelser PRØVEFORM: Tematisk bestemt ugepgave CENSURFORM: Intern prøve. BEDØMMELSESFORM: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmepgave bedømmes efter 7-trinsskalaen. GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmepgave kan kun aflægges sm individuel prøve. Respnspapirerne skrives individuelt. Øvelsesrapprterne kan skrives i grupper på p til 3 studerende: 1 studerende: 3 sider, 2 studerende: 4 sider, 3 studerende: 5 sider. OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmepgave er max 12 sider. FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en frudsætning fr pgaveaflevering, at den studerende har fået gdkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, pgaver, præsentatiner m.v. 11

12 Videnskabsteri g psyklgiens histrie - Philsphy f science and histry f psychlgy 5 ECTS Frmål g indhld Videnskabsteri g psyklgiens histrie beskæftiger sig med intrduktin til almene begreber g prblemstillinger i tilknytning til psyklgien sm videnskab g psyklgiens histriske udvikling. Frmålet er, at den studerende pnår en indsigt i psyklgiens histriske udvikling fra de filsfiske grundantagelser i 1600tallet g med hvedvægt på etableringen i 1800tallet samt en versigt ver de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteretisk intrduceres til grundbegreber mkring ntlgi, epistemlgi, sprg, sandhed, relativisme, teri, empiri, metde (induktiv g hyptetisk-deduktiv tilgang), mdel g de tre fundamentale tilgange til psyklgien: den naturvidenskabelige, den humanistiske g den samfundsvidenskabelige. Mål fr læringsudbytte Ved afslutning af mdulet kan den studerende: - Identificere g redegøre fr grundlæggende videnskabsteretiske antagelser i en given teri, herunder at fremanalysere evt. implicitte antagelser af videnskabsteretisk art (data, empiri, teri, peratinalisering, metde). - Analysere en psyklgisk teri g indsætte den i en histrisk sammenhæng g relatere teriens synspunkter til verrdnede diktmier såsm arv-miljø g frihed-determinatin, ratinalismeempirisme. - Redegøre neutralt fr en teri samt fremanalysere både styrker g svagheder. Undervisning g arbejdsfrm Undervisningen består af frelæsninger g seminarhld. - Til frelæsningerne frventes den studerende at frberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i frelæsningsplanen. - På seminarhldene behandles de frskellige teretiske retninger g begreber via frskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af respnspapirer. Studerende får vejledning på hldniveau til udfrmningen af respnspapirer. Udfærdigelse af respnspapirer kan ske i grupper. Pensum 500 sider bligatrisk litteratur. 12

13 Eksamensbestemmelser Ordinær prøve: PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmepgave CENSURFORM: Intern prøve BEDØMMELSESFORM: Bestået/ikke bestået GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmepgave er en gruppepgave, der kan skrives i grupper på max. 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne knstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af pgaven kan dg være fælles, jf. Studierdning pkt OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmepgave er max. 12 sider fr 4 studerende, max. 10,5 fr 3 studerende, max. 9 sider fr 2 studerende. FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en frudsætning fr pgaveaflevering, at den studerende har fået gdkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, pgaver, præsentatiner m.v. Ekstrardinær prøve + syge-/reeksamen: PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet. CENSURFORM: Ekstern prøve BEDØMMELSESFORM: Bestået/ikke bestået. GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges sm individuel prøve. OMFANG: Den studerende har 4 timer til sin rådighed. Besvarelsen af hvert enkelt spørgsmål må være på ca. ½ side. HJÆLPEMIDLER: Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler, se pkt i studierdningen. FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en frudsætning fr pgaveaflevering, at den studerende har fået gdkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, pgaver, præsentatiner m.v. 13

14 Psyklgifrmidling - Teaching Psychlgy 5 ECTS Frmål g indhld Faget mfatter pædaggiske øvelser g refleksin ver praksisrelateret teri, der retter sig md undervisning inden fr det psyklgiske fagmrådes discipliner, metder g særskilte prblemstillinger. Fagelementets centrale emner: - Kmpetenceudviklende læringsprcesser. - Kmmunikatins- g frmidlingsfrmer. - Feedback-prcesser i teri g praksis. - Frmidlerrllen g etiske frdringer til psyklgifrmidling. Mål fr læringsudbytte Ved afslutning af fagelementet skal den studerende kunne: - Varetage en enkel, mundtlig frmidlingsaktivitet struktureret g klart. - Give feedback under inddragelse af centrale elementer fra pædaggisk/didaktisk teri. - Redegøre fr g analysere en prblemstilling relateret til frmidling af psyklgi under inddragelse af væsentlige elementer fra faglitteraturen. Pensum 400 siders bligatrisk litteratur g 100 siders selvvalgt litteratur. De selvvalgte sider skal gdkendes af den eksaminatinsberettigede lærer inden fr mrådet. Eksamensbestemmelser Prøvefrm: Fr at bestå prøven kræves aktiv deltagelse i frm af varetagelse af en frmidlingsaktivitet samt en fri reflektinspgave, der udleveres ved undervisningens start. Censurfrm: Prøven er en intern prøve. Bedømmelsesfrm: Hjemmepgaven bedømmes bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelsen bedømmes sm bestået/ikke bestået. Såfremt en af delprøverne ikke bestås, registreres "ikke bestået" på prøven i eksamensregistret. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges sm individuel prøve Omfang: Omfanget af pgaven er max 5 sider. 14

Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau ordningen

Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau ordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudierdning fr Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau 2011 - rdningen Gældende fra

Læs mere

75 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen

75 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 75 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psyklgi på kandidatniveau 2011 - fagstudierdningen Gældende fra

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2017 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Fagstudieordning for Bacheloruddannelsen i Psykologi

Fagstudieordning for Bacheloruddannelsen i Psykologi Fagstudierdning fr Bachelruddannelsen i Psyklgi 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudierdning knytter sig gså Rammestudierdning fr Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, sm er gældende fr

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau 2016 - fagstudieordningen Gældende

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil... 4

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Titel g tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil...

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Chemistry) Studierdning 2011, Versin 1.4 Gældende

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation. September 2009

STUDIEORDNING. for. Bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation. September 2009 STUDIEORDNING fr Bachelruddannelsen i interkulturel markedskmmunikatin September 2009 I henhld til 67, stk. 2 g 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 m bachelr- g kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig:

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig: Erhvervsret 10 ECTS Fagansvarlig: Erik Werlauff Placering 1. Semester Type g sprg Obligatrisk Dansk Omfang g frventning Undervisning: ca. 60 timer Frberedelse: Du må nrmalt regne med at skulle bruge ca.

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere