MPG At være netværksmanager!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MPG 2014. At være netværksmanager!"

Transkript

1 MPG 2014 At være netværksmanager! Anders Clausen & Jørgen Skov Masterafhandling MPG studiet Vejleder Lektor Sverri Hammer Anslag: (80 sider) MPG 2014

2 Indhold Indhold... 2 Figuroversigt... 4 Executive Summary Indledning Problemformulering Begrebsafklaring Metode Validitet og reliabilitet i undersøgelsen Teori Analysen Kalder vores case på en aktør-netværksbaseret tilgang? Operationalisering af problemformuleringen Aktøranalyse Motivation for deltagelse i netværket Ikke - viden og magt Motivation i casen Problemopfattelse Afhængighedsrelation Ressourcer Aktøranalysens konklusioner Spilanalyse Hvor spilles der, og hvor opleves der stagnationer og blokader af spillet? Spilanalysens konklusioner Netværksanalyse Hvem spiller sammen og hvor meget? Hvordan fungerer samspillet mellem de forskellige opfattelser af problemet. 49 Hvordan reguleres samspillet - formelt/uformelt? Netværksanalysens konklusioner Analyse af barrierer og samarbejdsfremmende initiativer Barrierer og hæmmende faktorer Fremmende faktorer

3 Væsentligste barrierer og fremmende faktorer set i et netværksperspektiv Analyse af Koppenjan og Klijn's ni anbefalinger Anbefaling nr. 1; Analyser perceptioner, aktører og netværk Anbefaling nr. 2; Vurdér vilkår fra starten Anbefaling nr. 3; Fokusér strategien - forhindre eller minimere fikseringer.. 65 Anbefaling nr. 4; Vær selektiv Anbefaling nr. 5; Tilpas strategierne til de institutionelle omgivelser Anbefaling nr. 6; Differentier indsatsen Anbefaling nr. 7; Indtag en uafhængig position Anbefaling nr. 8; Anvend institutionelle strategier med omtanke Anbefaling nr. 9; Evaluer konstant Analysens fund Særlige opmærksomhedspunkter og anbefalinger Konklusion Perspektivering Analyse af egen ledelsesmæssig udvikling Anders Clausen Mit ledelsesmæssige ståsted Mit masterforløb Mine valg af kurser på MPG - hvorfor? Hvad fik jeg ud af MPG-studiet - fagligt? Hvad fik jeg ud af MPG-studiet - personligt? Masterafhandlingens ledelsesmæssige relevans Jørgen Skov Mit ledelsesmæssige ståsted Mit masterforløb Mine valg af kurser på MPG - hvorfor? Hvad fik jeg ud af MPG studiet - fagligt? Hvad fik jeg ud af MPG-studiet - personligt? Masterafhandlingens ledelsesmæssige relevans Litteraturliste Bilag

4 Figuroversigt Figur 1 Models of strategy, frit efter Mulgan (2009) Figur 2 Fordeling af udgiften til sygedagpenge Figur 3 Skema over afhængigheder mellem aktører Figur 4 Model for rundbordssamtale Figur 5 Interaktionsfrekvensen mellem aktørerne

5 Executive Summary In this thesis we focus on a current trend within governance in the public sector, namely partnerships and co-creation, thereby addressing difficulties we ve often faced when trying to solve wicked problems in our respective organizations. The context of the thesis is situations, where the knowledge of a particular field is spread upon various actors and the power to solve the problems is also spread upon various actors. Thus, none of the actors can single handedly drive a strategy to solve the problem and hence need to engage in a network cooperation. In the thesis we use Fastholdelsescentret within Arbejdsskadestyrelsen as our empirical background. Fastholdelsescentret was established in 2008 with the objective to identify workplace related injuries in order to cooperate with the municipalities with the aim of speeding up the process in cases where the connection to the job marked is threatened. This is handled by engaging in so called round table talks where both the injured party as well as other relevant actors participate, e.g. the employer, the union, the municipality, the insurance company and Fastholdelsescentret. The round table talks usually take place in the municipalities. Fastholdelsescentret are to make quick temporary decisions in cases where there is a risk of long term sick leave. This enables the injured party to start up a program addressing the reestablishment of his work possibilities. We ve examined how the actors each handle workplace related injury cases. We ve also tried identifying the barriers and the enhancing factors that affect the results of the actors. We ve compared our results with the nine recommendations compiled by Koppenjan and Klijn addressing network managers strategies for solving wicked problems. From this outset we ve compiled recommendations addressing network management at a general level. The empirical data in our thesis consists of semi structured interviews with the manager of Fastholdelsescentret, with two case workers from two municipalities and with two case workers from two insurance companies. We ve also conducted a focus group discussion with several case workers from Fastholdelsescentret. Additionally we used secondary data consisting of two surveys compiled by Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, and several internal evaluations compiled by Fastholdelsescentret themselves. 5

6 According to our findings, Fastholdelsescentret tries to work in a network based fashion and they consider themselves to be the main actor in cases of work related injuries. This understanding is however not completely shared by the other actors, presumably because they have sort of a temporary structure somewhat like a task force - which inhibits them from fully engaging in the cases. The other actors only partially see themselves as working in a network based structure. In conclusion we ve found that in order for a network to function properly it is crucial that the network actors acknowledge themselves to be network actors. Furthermore, it is crucial that they have the skills, the will and the opportunity to engage in the network, and finally it is significant, that the various initiatives in the case are coordinated as well as timed. The network needs to be managed and the participating actors need to be perceived as legitimate co-players. Finally we ve found that it is critical for the actors to share a common understanding of the success factors of the network. We ve also examined how the actors understanding and actual managing of the network related to cases of workplace injuries fit the nine recommendations made by Koppenjan and Klijn addressing network managers strategy to solve wicked problems. Our analysis has shown that the actors understanding of networking as presented in our data match the elements drawn up by Koppenjan and Klijn, though without fully following each step of their nine recommendations. Stemming from our analysis of inhibiting and supporting factors we ve identified a number of factors not included in Koppenjan and Klijns recommendations, which can be considered additional recommendations to network managers: The actors should ensure a common understanding of who has which role within the network. The actors should ensure that all actors of the network understand and acknowledge the significance of participating in a network. A possible decoupling by network actors from their home organizations strategy should be accepted and integrated by the home organizations. 6

7 1. Indledning Som ledere i en offentlig virksomhed har vi ofte stået i situationer, hvor vi har konstateret, at den viden vi havde brug for, eller de beslutninger, som skulle træffes, faktisk lå hos en anden enhed, myndighed eller privat aktør i forhold til at løse en opgave. Som leder i politiet, kan man have ansvaret for at nedbringe antallet af bandemedlemmer gennem exit-forløb og initiativer, der skal bremse tilstrømningen til banden, men løsningen ligger hos dem, der kan tilbyde den unge job eller uddannelse, herunder kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsdrivende. Som leder i en kommune kan man have en ambition om at gøre et bestemt område attraktivt for tilflyttere, men den nødvendige viden og autoritet til at skabe et attraktivt område med gode boliger, job, fritidsliv og tryghed, ligger hos boligselskabet, de erhvervsdrivende, idrætsforeninger, kulturelle foreninger og politiet. Vi er således afhængige af, at andre kan se, at det er en fælles opgave, og at de er villige til at deltage i arbejdet. Vi skal indgå i netværk, samarbejde og samskabe med andre aktører. Som den leder, der har ansvaret for at lede netværket, netværksmanageren, er det relevant at vide, hvilke forhold, hun skal være særligt opmærksom på for at lykkes med opgaven. Hvad vil fremme processen, og hvad vil virke som en barriere og dermed hæmme processen? Partnerskaber og samskabelsesprojekter (co-creation projekter) synes at være svaret på mange af de udfordringer vi som offentlige ledere står over for. Mulgan (2009:81) behandler fire strategitilgange ud fra en skelen til beslutningstagerens vidensniveau og graden af magt, hvilket netop er relevant i forhold til at indgå i partnerskaber og samskabelsesprojekter. Når magten og viden i forhold til et felt er delt på flere aktører, opstår der en indbyrdes afhængighed i forhold til at nå til en fælles forståelse af problemet og løsningen af problemet. Disse situationer benævnes af Mulgan som distribuerede strategier, som karakteriseres ved, at ingen aktør har den centrale magt eller viden til at drive en egen strategi. For at undersøge dette felt, har vi søgt efter en organisation, hvor de der arbejder med en given sag eller sagstype, var bevidste om, at de arbejdede med netværk, og som helt eller delvist havde en erkendelse af at savne den fulde viden og/eller magt til at drive egne strategier frem, som anført af Mulgan. Vi har fravalgt at undersøge egne organisationer for derved at undgå de problemer, der opstår i forhold dertil. Vi undgår selvpåførte rollekonflikter, og opnår i højere grad at vores informanter ikke påvirkes af vores relation i deres udsagn - de har ikke noget i klemme i forhold til os som ledere i en dagligdag. Vi undgår også, at vi i en intern forforståelse kommer til at tage noget for givet. Feltet er desuden nyt for os og vi vil derfor i højere grad kunne analysere og konkludere på den indsamlede viden uden at være påvirket af en høj grad af forforståelse. Omvendt kan vores 7

8 manglende forhåndskendskab til området betyde, at der kan være "lommer" af relevant viden, som vi ikke har fået med i undersøgelsen, og som derfor ikke bliver en del af analysen og konklusionen. For at kunne anvende undersøgelsens resultater i egne organisationer må vi selvfølgelig tage forbehold for graden af generaliserbarhed i forhold til de fund vi har gjort i forbindelse med vores undersøgelse. Vi har valgt at undersøge Fastholdelsescentret, der er en del af Arbejdsskadestyrelsen, idet det er vores vurdering, at de netop løser en opgave, som har de karakteristika, vi interesserer os for. Dette er opgaver, hvor de ikke selv har den fornødne viden og autoritet i forhold til at løse en sag, som er at fastholde arbejdsskadede på arbejdsmarkedet. Vi fandt frem til Fastholdelsescentret, idet vores vejleder, Sverri Hammer oplyste, at centerchefen for Fastholdelsescentret havde givet et oplæg på MPG kurset Strategisk ledelse i et governance perspektiv om netop centrets netværkstilgang til opgaven. Fastholdelsescentret, der blev etableret i 2008, har til opgave at identificere arbejdsskadesager, hvor arbejdsmarkedsfastholdelsen er truet. De skal opbygge et samarbejde med kommunerne for at fremme en hurtigere sagsbehandling, såvel i sygedagpengesager, som arbejdsskadesager, SFI (2012:11). Dette gøres gennem deltagelse i såkaldte rundbordssamtaler med den skadelidte og sagens øvrige parter. Samtalerne foregår som udgangspunkt i kommunerne. Fastholdelsescentret skal træffe hurtige midlertidige afgørelser i de sager, hvori der er risiko for et langt sygefravær, så den skadelidte kan komme i gang med et fastholdelsesforløb. Aktørerne i skadessagerne kan blandt andet være den skadelidte, dennes arbejdsgiver, skadelidtes fagforening, arbejdsgivers forsikringsselskab, skadelidtes hjemkommune og Arbejdsskadestyrelsen. Koppenjan og Klijn (2004: ) anviser ni anbefalinger til, hvad en netværksmanager skal være opmærksom på, når man arbejder med såkaldte "Wicked Problems". Deres teori er interessant for os i forhold til at undersøge om de, der er lykkedes med at løse opgaver, hvor ingen af aktørerne alene har haft den fornødne magt og viden til at løse opgaven selvstændigt, bevidst eller ubevidst har fulgt de ni anbefalinger, og om der eventuelt er andre forhold, som bør iagttages i ledelsen af arbejdet med de udfordringer, der fordrer, at vi løser dem sammen med andre. Koppenjan og Klijns teori indeholder elementer af netværksteorier og spilteorier, der tager udgangspunkt i en aktør tilgang, hvilket vil afspejle sig i vores analyse. Det er målet med denne masterafhandling, at vi med afsæt i Fastholdelsescentret undersøger, om og hvordan man arbejder netværksbaseret, hvilke barrierer og drivkræfter, der i den forbindelse kan identificeres, og endelig hvordan de faktiske 8

9 tilgange og strategier passer med Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til strategiarbejdet under processen. 2. Problemformulering Vi arbejder ud fra følgende problemformulering: Hvordan griber aktørerne en fastholdelsessag an, hvilke barrierer og samarbejdsfremmende drivkræfter kan identificeres i forbindelse med deres netværksarbejde, og hvordan passer aktørernes netværkstilgang 2.1 til Begrebsafklaring Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til netværkslederens strategier ved løsning af "Wicked Problems"? Hvilke særlige opmærksomhedspunkter giver analysen anledning til, og hvilke eventuelle anbefalinger kan der udledes i forbindelse med at arbejde netværksbaseret? "Wicked problems" forstås i denne sammenhæng som særlige komplekse problemstillinger, der er karakteriserede ved at der er usikkerheder omkring en række forhold: Er der et problem? Hvordan er problemet et problem? Hvem er det et problem for? Hvordan løses problemet bedst? Hvem har ansvar for at løse problemet? Samtidig eksisterer der et afhængighedsforhold mellem aktørerne - ingen kan løse sagen alene, enten fordi de mangler viden eller autoritet. Fastholdelsessag er den betegnelse medarbejderne i Fastholdelsescentret anvender om de arbejdsskadesager, som tages op af dem eller en kommune i forhold til en særlig fastholdelsesindsats. En indsats, der er rettet mod at skadelidte motiveres og hjælpes til en eller anden form for fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. Netværk anvendes i denne afhandling i den forståelse, som kendes fra Callon (1993:263), hvor netværk defineres som "en gruppe uspecificerede relationer mellem enheder, hvis natur i sig selv ikke er målbestemte". Aktør. I denne afhandling anvendes Bruno Latours forståelse af en aktør, som han, (Latour 1992:163ff, engelsk oversættelse) definerer som "enheder, der gør ting". Det er således afgørende, at der er tale om, at aktøren handler eller bevidst undlader at handle, og således ikke afgørende, om der er tale om en social enhed i traditionel sociologisk forstand. Aktører og netværk konstituerer i denne forståelse hinanden, idet en aktør ikke kan agere netværksbaseret uden et netværk, og et netværk ville ikke bestå uden 9

10 aktører. Aktør netværket kan således hverken reduceres til aktøren eller netværket. Arbejdsskade dækker både over arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Autoritet forstås i denne sammenhæng som den legitime evne til at kunne træffe beslutning om andres handlinger eller perceptioner. Viden dækker i denne afhandling både viden i generel forstand, men også over indsigt. Magt anvendes i en forståelse af evnen til at føre en beslutning ud i livet - få det ønskelige til at ske. Begrebet hovedaktør anvendes i denne afhandling om de aktører, som indtager en central position ved at agere mest med andre aktører. Netværkslederne vil oftest repræsentere en hovedaktør. 3. Metode Vi har i denne afhandling gennemført en konstruktivistisk undersøgelse af erfaringer hos Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter, for at holde deres erfaringer op imod vores primære fagteori, Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til netværksmanagerens arbejde med såkaldte "Wicked Problems". Det har været vores mål at lave en undersøgelse, som har et solidt empirisk grundlag. Dette for bedst muligt at kunne afprøve fagteoriens anvendelighed på problemer, som ikke er store samfundsmæssige udfordringer som f.eks. økonomisk genrejsning af Grækenland eller bekæmpelse af drivhuseffekten, men som er vigtige og nærværende i en moderne leders daglige udfordringer. Empirien er indsamlet som dels kvalitative primære data, (Andersen 2013:137) gennem fem semistrukturerede individuelle interviews og en fokusgruppediskussion, samt gennem sekundære data i form af evalueringsrapporter. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udfærdiget to evalueringsrapporter, og Arbejdsskadestyrelsen har også selv gennemført evalueringer i centret, som vi har fået adgang til. Vi har valgt at have en hermeneutisk tilgang, hvor vi med udgangspunkt i bløde kvalitative data vil forsøge at forstå og forklare de strategiske valg, der træffes i beslutningsprocesserne. Vi har gennemført et eliteinterview af centerchefen for Fastholdelsescentret. Dette har ifølge Harriet Zuckerman (1972: ) den fordel, at vi har fået adgang til 10

11 unikke data, som i vores tilfælde omhandler etableringen af centret, og de udfordringer der har været og er i forbindelse med driften af centret. Interviewet blev gennemført som et semistruktureret interview over to dage af hver to gange en time. Interviewene er optaget på diktafon og transskriberet som et journalistisk referat med udvalgte citater. Udfordringen med at anvende et eliteinterview er, at informanten ikke kan tilbydes anonymitet, samt at han derfor potentielt kan have svaret politisk og ikke konkret på spørgsmål. Anvendelsen af fokusgruppediskussionen er valgt for at udnytte den synergieffekt, der opstår ved at deltagerne reagerer og bliver inspireret af hinanden. Ved at være to facilitatorer, var det muligt for os at dele rollerne, således at den ene var moderator, mens den anden var observatør, og derfor kunne observere og notere hvordan gruppen interagerede på tværs af køn, alder og erfaring i centret. Fokusgruppeløsningen giver ligeledes adgang til meningsskabelse og handling mens diskussionen foregår. Endelig giver fokusgruppediskussionen mulighed for at afdække rationaler, der knytter sig til feltet (Nielson 2013). Det er dog således, at fokusgruppediskussionen ifølge Nielson, kan have medført, at sociale normer og gruppepres har påvirket svarene fra de forskellige, ligesom gruppetænkning og polariseringseffekter kan have haft indflydelse på svarene. For at modvirke dette og som minimum registre dette, var observatøren særligt opmærksom på disse forhold. Fokusgruppediskussionen er dokumenteret dels ved lydoptagelse, der er fuldt transskriberet, dels ved opsamlingen af hvert hovedemne på flipovers og indsamling af de post-it, der blev anvendt af deltagerne til at notere egne opfattelser af: egen rolle, barrierer, fremmere samt aktørerne og deres evne, vilje og mulighed for at deltage i løsningen af opgaven med at fastholde de arbejdsskaderamte på arbejdsmarkedet. Desuden blev der dokumenteret ved noter nedskrevet af observatøren. Fokusgruppediskussionen havde en varighed på 120 minutter (2 x 60 minutter). Vi har endvidere gennemført semistrukturerede interviews (Andersen 2013:155) med to kommunale informanter og to informanter fra forsikringsselskaber. Alle interviews er transskriberet. Delvist strukturerede interviews kan med fordel anvendes når man har teoretisk og/eller praktisk erfaring med fænomener, der studeres (Andersen 2013). Interviewene er gennemført som åbne personlige interviews, (Andersen 2013:152). Interviewene har hver haft en varighed af mellem 30 og 45 minutter. I udvælgelsen af de kommunale og forsikringsansatte informanter, har vi via centerchefen i Fastholdelsescentret fået kontaktoplysninger på informanter, der samarbejder med Fastholdelsescentret, men dog således, at der er udvalgt en fra en meget tæt og ifølge Fastholdelsescentret "nem" samarbejdspartner, og en mere 11

12 sporadisk og "svær" samarbejdspartner fra hver af de to aktørtyper. Dette for at få henholdsvis belyst både positive og negative opfattelser af samarbejdet. Spørgsmålene til centerchefen er valgt ud fra emnerne i Koppenjan og Klijn's ni anbefalinger, mens de hovedtemaer, som er anvendt i forbindelse med fokusgruppediskussionen er valgt ud fra de emner, som centerchefen ikke kunne belyse på sagsbehandlernes vegne. Spørgsmålene til de øvrige aktører var rettet imod at afklare deres oplevelse af at agere i et netværk, deres rolle og deres perception af problemerne, herunder deres syn på Fastholdelsescentret. Alle informanter er udspurgt om deres vurdering af elementer, der henholdsvis fremmer og hæmmer netværkssamarbejdet. Efter at have indsamlet empirien er alt blevet kodet med udgangspunkt i operationaliseringen af problemformuleringens fire led. Til hvert led har vi udfærdiget en række undersøgelsesspørgsmål, som vi i dels de transskriberede interviews, dels den sekundære empiri og i flipovers fra fokusgruppediskussionen har kodet ved at markere og nummerere de udsagn, der direkte eller indirekte kunne svare på vores undersøgelsesspørgsmål. Kodningsoversigten i forhold til problemformuleringens første og andet led er vedlagt som bilag 1. Spørgeguiden til centerchefen er vedlagt som bilag Validitet og reliabilitet i undersøgelsen I tilknytning til operationaliseringen af vores problemformulering er vi interesserede i at opnå så god overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og de empiriske variabler som overhovedet muligt. Dette kaldes af Andersen (2013:84) for definitionsvaliditet, mens de indsamlede datas pålidelighed kaldes reliabiliteten. Hvis vores data er pålidelige og der er en høj grad af definitionsvaliditet, er vores data valide. Vi har tidligere omtalt, at vores empiri er kodet (se bilag 1) efter undersøgelsesspørgsmål, som stammer direkte fra de teoretiske begreber i vores fagteori fra Koppenjan og Klijn. Der er således i høj grad overensstemmelse mellem teoriapparatet og vores empiriske variabler. Overensstemmelsen er ikke fuldkommen, da der både er kodet for direkte svar på undersøgelsesspørgsmålene og indirekte svar. De indirekte svar er vores fortolkning af informanternes svar, hvorfor reliabiliteten af vores kodning ikke er entydige. Vi må derfor naturligvis tage et vist forbehold i relation til konklusionerne på vores undersøgelse. 12

13 Begge SFI rapporter er bestilt og finansieret at Arbejdsskadestyrelsen, men da SFI er en ekstern og uvildig forskningsinstitution mener vi at dette må antages at borge for en valid og ikke biased evaluering. Vi har ikke interviewet alle aktører, og det lykkedes ikke at få lov til at overvære en rundbordssamtale (deltagende observation). Målet var via centerchefen i Fastholdelsescentret at få adgang til at deltage ved en rundbordssamtale mellem en skadelidt, dennes arbejdsgiver, kommune, fagforening og arbejdsgivers forsikringsselskab. Dette kunne potentielt have givet os et mere fuldstændigt billede af netværkssamarbejdet. Vi har med fem interviews og en fokusgruppediskussion ca. 10 timers interviews, svarende til ca. 100 timers transskribering. Al det transskriberede materiale og den sekundære empiri er som tidligere omtalt kodet. Vi mener derfor, at vi til trods for ikke at have været i kontakt med alle aktører, at have et solidt empirisk materiale, som grundlag for vore analyser og konklusioner. 4. Teori I dette afsnit vil vi gennemgå de bærende teorier i forhold til operationaliseringen af vores problemformulering. Vi tager udgangspunkt i Koppenjan og Klijns beskrivelse af ledelsen af usikkerheder i netværk. Koppenjan og Klijn (2004) beskriver, hvordan deres undersøgelser af arbejdet med "Wicked Problems" med udgangspunkt i de usikkerheder, der er forbundet med at arbejde i netværk med andre aktører, har ført til ni strategiske anbefalinger. Vi undersøger i denne rapport, om forfatternes ni strategiske anbefalinger er dækkende for det netværksmanagerne i vores case gør for at lede netværket i arbejdet med den enkelte arbejdsskadesag, og således om der i forhold til vores case er anbefalinger, som er overflødige, og om der mangler nogen. Koppenjan og Klijn (2004) definerer tre slags usikkerheder, når de taler om komplekse problemer. Disse usikkerheder uddyber, hvad der kan ligge bag den manglende viden og magt, som Mulgan (2009) omtaler. Når man oplever en af de tre usikkerheder, er aktørerne nødt til at mødes, for at imødekomme usikkerheden, når de ikke fuldt ud kan imødekommes i den vertikale organisation, som man er en del af. 13

14 De tre usikkerheder er: Substantiel usikkerhed, der handler om usikkerhed omkring hvori problemet består og hvem der skal løse det Strategisk usikkerhed, der handler om, at man ikke selv besidder overblikket over interessenterne, deres mål og strategier Institutionel usikkerhed, der handler om den manglende forståelse for de forskellige interessenters verden. Hver institution har sin egen kultur, historie, faglighed og forforståelse Både den substantielle, den strategiske og den institutionelle usikkerhed kan reduceres, når kommunikationen i netværket udveksler opfattelser og baggrunde. Aktørerne har via deres forskellige positioner, som netværket består af, hver sin vinkel til de tre usikkerheder. Gennem netværkets samarbejde skabes en større fælles bevidsthed, der igen reducerer de tre usikkerheder. Altså en bevidsthed, der ikke blot består af aktørernes medbragte vinkler, men som er forøget med en ny fælles anskuelse. Koppenjan og Klijn (2004: ) giver som tidligere omtalt ni anbefalinger til håndteringen af de tre usikkerheder. Der er ikke tale om "go do" anbefalinger, snare en diskussion af ni strategiske elementer, som bør iagttages: 1. Analyse perceptions, actors and networks: not only beforehand, but continuously Det er vigtigt at man både før og under et netværkssamarbejde, gør sig klart, hvem der er relevante aktører, hvilken tilgang de øvrige aktører har til problemstillingen, herunder deres evne, vilje og mulighed for at deltage i netværket. Analysen beskrives af Koppenjan og Klijn (2004:133ff) som aktøranalyse, spilanalyse og netværksanalyse. Disse tre analyser er anvendt i denne rapport til at åbne op for problemformuleringens første led. 2. Assess starting conditions: Look before you leap Findes der en brændende platform? - Vil de øvrige aktører "comitte" sig til opgaven med tilstrækkelig energi og ressourcer? Er der overhovedet en chance for samarbejde? - Er der tilstrækkelige relationer mellem aktørerne til at et samarbejde er sandsynligt? Besidder netværksmanageren evne og mulighed for at lede netværket? - Man skal ikke tage initiativ til et netværkssamarbejde, hvis man ikke har den nødvendige evne, vilje og mulighed for at lede netværket. 3. Focus strategies on preventing or taking away fixations and impasses Det er afgørende at man undgår blindgyder og fikseringer/blokeringer af 14

15 processerne. Hvis det sker, må man have en strategi for at håndtere det. Koppenjan og Klijn (2004:253 og 254 fig 11.1) anbefaler, at problemerne først søges løst ved at håndtere oprindelsen af usikkerheden. En substantiel usikkerhed løses ved at afklare substansen, og hvis det ikke kan lykkes, bør man forsøge at løse det gennem strategiske (spil strategier) eller institutionelle designs. Hvis det er de institutionelle regler, der mangler, kan man kompensere ved at opstille ad hoc spilleregler. 4. Be selective: minimize transaction costs Det er vigtigt, at man ikke bruger flere ressourcer på opgaven end det er nødvendigt - egne som andres. En aktør vil kun bruge ressourcer på et netværk, hvis det synes effektivt, og der er "value for money". 5. Tune strategies into the institutional environment Strategierne skal tilpasses til de institutionelle omgivelser. Eksisterende regler og aftaler skal følges eller ændres, så de tjener netværket - de skal ikke omgås. 6. Differentiate according to the progress of the process of problem solving Netværksledelsen skal have fokus på processer, og justere indsatserne i takt med at projektet skrider frem. Timing er meget afgørende for fremdriften i et netværk. Konflikter er uundgåelige, og konfliktledelse er nødvendigt, hvis der opleves stagnationer i spillet. Ved at pege på fremtidige gevinster og kompensationsmuligheder, kan netværksledelse hjælpe med til at holde processerne i gang og på rette spor. 7. Take an independent position Vær netværkets forligsmandsinstitution. Den uafhængige position er vigtig. Legitimitet, og dermed tillid hos de øvrige aktører er vigtig som netværksmanager. Den er ikke givet på forhånd og den skal vindes og vedligeholdes, og det kan blive nødvendigt at skifte netværksmanager. 8. Be prudent with institutional strategies Man skal være forsigtig med at give "systemet" skylden, hvis noget går galt eller ikke har den ønskede fremdrift, og man skal kun meget nødigt anvende institutionelle strategier, da det tager lang tid og påvirker netværkets effektivitet. Samtidig skaber ændringer i det institutionelle design ofte modstand hos aktører, da det ofte opfattes som et forsøg på at ændre status quo. 15

16 9. Continuously evaluate management efforts and adjust when necessary Målet med den strategiske tilgang, som anbefales af Koppenjan og Klijn er at mindske de usikkerheder, der er forbundet med at løse problemer og opgaver i netværk. De strategier, der vælges, skal konstant evalueres og justeres, når der er behov derfor. Netværksledelse er en læringsproces, der fordrer, at man kan og vil lede netværket. Der kan blive behov for at ekskludere medlemmer, og inkludere andre. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at ekskludere sig selv som netværksmanager - nedlægge netværket eller overgive det til andre. Koppenjan og Klijn (2004:257) understreger, at netværk skal ledes, og at deres anbefalinger mest af alt skal ses som en metode til at undgå stagnation: "The management strategies we propose are aimed at starting up interaction processes between crucial actors to prevent and break through stagnation in the interactions". Det er til syvende og sidst aktørerne selv, der må forstå at anvende de muligheder der skabes for at nå tilfredsstillende resultater. Koppenjan og Klijn's teori synes udviklet i forhold til løsningen af store samfundsmæssige udfordringer, "Wicked Problems", og det er derfor relevant at afprøve teoriernes anvendelighed på mindre udfordringer. I deres bog, Koppenjan og Klijn (2004) synes aktørverdenen at bestå af nogen, som er velvidende om at de indgår i et aktør netværkssamarbejde, hvilket ikke kan forventes hvis teorierne anvendes i en mere hverdags kontekst. Som nævnt i opgavens indledning, beskriver Mulgan (2009:81) en situation, der ligner den Koppenjan og Klijn beskriver, når de taler om "Wicked Problems" og "Managing Uncertainties in Networks". Mulgans bog har undertitlen "Mobilizing power and knowledge for the common good", som i sig selv meget godt beskriver, hvad emnet her handler om. Mulgan indleder sin bog med en række tanker om effektive strategiprocesser, der skaber offentlig værdi. Hvordan får man ting til at ske, og forbindelserne mellem handling, viden og magt. Efterfølgende tilbyder han en gennemgang af "Public Strategy" som fænomen med tre horisonter for beslutninger, den korte bane, den mellemlange bane og den lange bane. Han gennemgår indvirkningen af udbud og efterspørgsel, for i kapitel fire at gennemgå forskellige strategimodeller, baseret på den indflydelse viden og magt har på strategiers styrker. Mulgan agiterer for, at forholdet mellem viden og magt er afgørende for hvilke typer af strategier, der vil være bæredygtige. Mulgan omtaler den klassiske 16

17 strategimodel, som baserer sig på at organisationen har både viden og magt, en såkaldt "Command & Control Strategy". Der er tale om en anskuelse, hvor verden antages at være forudsigelig, og værktøjerne ligger i hånden på den organisation, der former strategien. Mulgan kalder denne type strategier for kontrollerende strategier. I organisationer, som har magt, men mangler tilstrækkelig viden til at kunne agere klogt på egen hånd udvikles der ifølge Mulgan, det han kalder emergerende strategier. Man søger viden, og de, der kontrollerer viden får del i magten. En tredje gruppe af strategier er ifølge Mulgan de oprørske strategier (Insurgant Strategies), der formes af organisationer, som besidder en høj grad af viden, men som ikke sidder på magten. Den fjerde og for denne opgave særligt interessante variation er som tidligere omtalt de distribuerende strategier. I denne situation er der ingen, der har den centrale magt, og den nødvendige viden er fordelt på flere aktører. Viden og magt distribueres gennem netværk. Hvis alle relevante aktører er involverede og deltager, har man til sammen den nødvendige magt og viden til at nå resultater. + P O W E R - Emergent Richer in power than knowledge Distributed no centralized command of power or knowledge Strategier Control rich in power and knowledge Insurgent richer in knowledge than power - KNOWLEDGE + Figur 1 Models of strategy, frit efter Mulgan (2009) Hammer og Tangkjær (2014) forklarer, hvordan netop Mulgans opfattelse af de distribuerende strategier spiller godt sammen med Koppenjan og Klijns tilgang til 17

18 håndtering af usikkerheder i netværk: "Viden og magt distribueres (nemlig) gennem netværket, hvorved det er netværket, der samlet set (men ikke centralt fra) besidder magt og viden(...)derfor er netværk også endnu vigtigere i dag, fordi vi ikke kan håndtere komplekse problemer gennem simple løsninger". Der peges således på at fordelingen af viden og magt er en væsentlig del af forudsætningen for at erkende et behov for netværkssamarbejde, ligesom erkendelsen af ikke at kunne styre og forudse andres handlinger i netværket er med til at tydeliggøre nødvendigheden af at arbejde aktør netværksbaseret. Koppenjan og Klijn (2004): "...They are part of wider networks, in which they are dependent upon other actors, whom they cannot control and whose behavior they don't fully understand and can't predict". Mulgans betragtninger retter sig primært mod staters politiske strategier, og studier af særligt den økonomiske udvikling i en lang række lande. Som både tidligere og nuværende rådgiver for forskellige regeringer har han stor indsigt, og roses af andre professorer for dette. I lighed med Koppenjan og Klijn, kan man naturligvis stille spørgsmålstegn ved om hans teorier kan anvendes i mindre målestok (på mikroniveau), altså på vores case. Her er det vores opfattelse, at der er en høj grad af analogi mellem betydningen af magt og viden i selv denne noget mindre målestok og i staters indbyrdes samarbejder. De organisationer, der indgår i netværk, og forsøger at få indflydelse på beslutninger via en aktør-netværksforståelse, er afhængige af at den eller de, der repræsenterer organisationen, kender visionen for virksomheden, det, der af Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen (2013) kaldes "det kollektive hvorfor", og som ifølge dem er en væsentlig forudsætning for at kunne udøve strategisk selvledelse. Den ansvarlige i organisationen, netværksdesigneren, har brug for at alle netværksmanagere leder sig selv i forhold til den fælles vision. Netværksmanagerne i vores case arbejder alene og er som regel kun i huset en enkelt dag om ugen. Resten af tiden arbejder de alene rundt i landets kommuner. Det er derfor ifølge Kristensen og Pedersen meget vigtigt, at de kan lede sig selv i den retning, der vil skabe den højeste grad af værdi for organisationen, og forudsætningerne herfor, er bl.a. at de kan sætte relevante mål for sig selv, og at der er en tydelig retning på indsatsen - hvornår er der succes. Medarbejderne i Fastholdelsescentret skal således kunne lægge den faglige kasket som jurister og sagsbehandlere, og i stedet fungere som 18

19 netværksmanagere, der, som det er beskrevet af Koppenjan og Klijn, hele tiden analyserer på aktørerne, perceptionerne og netværket. De skal hele tiden justere deres indsatser, og koordinere, hvornår timingen tilsiger, at de skal handle og hvornår de skal lade være. De skal bruge både egne og andres ressourcer fornuftigt, hele tiden forsøge at undgå blokeringer i spillet og løse dem, hvis det alligevel sker. Endelig skal de som netværksledere indtage en uafhængig position, så de øvrige aktører har tillid til dem og opfatter dem og deres handlinger som legitime. 5. Analysen Kalder vores case på en aktør-netværksbaseret tilgang? Vi har i forbindelse med vores interviews og i forbindelse med fokusgruppediskussionen konstateret, at flere af de strategiske usikkerheder, som Kobbenjan og Klijn (2004) beskriver, er tilstede i vores case. F.eks. oplyser centerchefen og sagsbehandlerne fra Fastholdelsescentret, at de ved opstarten af en sag og gennem hele sagsforløbet må forsøge at afkode de øvrige aktørers strategier. På samme måde blev det af både de kommunale og de forsikringsansatte informanter understreget, at de forholder sig til de andre aktørers interesse. Endelig oplevede vi, at der også er stor forskel på den institutionelle opfattelse og logikker. Der er forskel på, hvad der er styringsparadigmet i en kommune, en fagforening, et forsikringsselskab, en styrelse, hos en arbejdsgiver og på en arbejdsmedicinsk klinik. Og således er det både i Fastholdelsescentret og hos andre aktører erkendt, at der er substantielle, strategiske og institutionelle usikkerheder forbundet med samarbejdet. Operationalisering af problemformuleringen Problemformuleringen har fire led: 1. Hvordan griber aktørerne en fastholdelsessag an, 2. hvilke barrierer og samarbejdsfremmende drivkræfter kan identificeres i forbindelse med deres netværksarbejde, 19

20 3. hvordan passer aktørernes netværkstilgang til Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til netværkslederens strategier ved løsning af "Wicked problems"? 4. Hvilke særlige opmærksomhedspunkter giver analysen anledning til, og hvilke eventuelle anbefalinger kan der udledes i forbindelse med at arbejde netværksbaseret? Vi har først gennemført en analyse af problemformuleringens første led. Analysen er sket med inspiration fra Koppenjan og Klijn (2004). Vi har taget udgangspunkt i en aktøranalyse (Koppenjan og Klijn 2004:135). Hvem er de relevante deltagere, og hvorfor deltager de? Hvad er deres problemopfattelser? Hvilke afhængighedsrelationer kan vi iagttage? Hvilke ressourcer kan aktørerne byde ind med? Derefter har vi gennemført en spilanalyse (Koppenjan og Klijn 2004:147). Hvor spilles der om de relevante beslutninger? Er de relevante aktører med relaterer de sig til hinanden - hvordan? Er der blokader/stagnation i spillet? Skyldes de kognitive eller interessemæssige forskelle? Endelig har vi gennemført en netværksanalyse (Koppenjan og Klijn 2004:151). Hvor meget samspil er der blandt hvem? Hvordan spiller perceptionerne sammen? Er samspillet reguleret formelt og uformelt? Problemformuleringens andet led har vi forsøgt at afdække gennem en analyse af den indsamlede empiri, hvor vi har samlet de elementer, der ser ud til at virke henholdsvis fremmende og hæmmende for aktør-netværkssamarbejde. Resultatet af de fire delanalyser har vi sammenlignet med Koppenjan og Klijn's anbefalinger til arbejdet med "Wicked problems", for derved at komme en besvarelse af vores problemformulerings tredje led nærmere. Endelig har vi for at kunne vurdere hvilke anbefalinger, der i mere generel henseende kan drages af undersøgelsen, sammenfattet vores fund fra de øvrige analyser. 5.1 Aktøranalyse Med udgangspunkt i problemformuleringens første led "Hvordan griber aktørerne en arbejdsskadesag an" gennemføres en netværksanalyse, en spilanalyse, og denne aktøranalyse. Aktøranalysen vil svare på, hvem der er de relevante deltagere, og hvorfor de deltager. Vi vil afklare de deres problemopfattelser og beskrive de afhængighedsrelationer, vi kan iagttage. Endelig vil vi inddrage overvejelser om, hvilke ressourcer aktørerne kan byde ind med. 20

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere