ÅRSBERETNING for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING for 2008"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for 2008 Pengeinstitutankenævnet

2

3 Pengeinstitutankenævnet Østerbrogade 62, 4. Postboks København Ø Tlf. (+45) Fax (+45) ÅRSBERETNING for 2008 København april 2009

4

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Ankenævnets kompetence Statistik Ankenævnets praksis efter betalingsmiddellovens 11 vedrørende brugerens underretningspligt ved betalingsmidlets bortkomst samt brugerens hæftelse i situationer, hvor brugeren har oplyst pinkoden til misbrugeren Oversigt over emner, der har været behandlet i tidligere årsberetninger: Domme afsagt i 2008 i sager, hvor Pengeinstitutankenævnet tidligere har afsagt kendelse Udvalgte kendelser afsagt i Bilag: Vedtægter for Pengeinstitutankenævnet...73

6

7 5 1. Formandens bemærkninger Som det fremgår af de statistiske oplysninger i årsberetningens afsnit 5, modtog Ankenævnet i klager. Dette er en stigning på 68 % i forhold til 2007 (338) og det største antal siden I årene 2004 til 2007 var det modtagne antal klager særlig lavt set i forhold til tidligere år. Som en del af forklaringen herpå henviste jeg i årsberetningen for 2007 til at disse år har været præget af relativt rolige forhold på værdipapirmarkedet og gode økonomiske forhold i øvrigt. Det samme kan som bekendt ikke siges om 2008, og dette er utvivlsomt også hovedårsagen til den væsentlige stigning i antallet af modtagne klager i dette år. De voldsomme fald i aktiekurserne giver grobund for mange klager fra kunder, som mener, at de i forbindelse med køb af aktier ikke har modtaget tilstrækkelig information om risikoen eller på anden måde har modtaget forkert rådgivning. En speciel kategori af klager, som har præget 2008, er klager over visse banker (BankTrelleborg og Roskilde Bank), som på meget aktiv måde har markedsført deres egne aktier over for deres kunder, og som derefter har fået alvorlige økonomiske problemer. Det må forventes, at krisen i den finansielle sektor og den negative udvikling i samfundsøkonomien i øvrigt vil indebære, at antallet af klager i de kommende år bliver på mindst samme niveau som i Det fremgår af de statiske oplysninger, at nævnet i 2008 afsagde kendelse i 221 sager. Ved disse afgørelser fik klageren helt eller delvis medhold i 22 sager eller 10 % af sagerne, pengeinstituttet fik medhold i 178 sager eller 80 % af sagerne, mens 21 sager eller 10 % af sagerne blev afvist. De tilsvarende tal var i %, 74 % og 8 %. De 10 % af sagerne, i hvilke klageren helt eller delvis fik medhold ved nævnets afgørelse, lyder ikke af meget, men er heller ikke et retvisende udtryk for, i hvilket omfang klagerne har fået noget ud af deres klage. I de 221 sager, i hvilke nævnet har afsagt kendelse, må klagerne siges også at have fået medhold i de tilfælde, hvor klagen delvis er blevet imødekommet under sagens forberedelse, men hvor pengeinstituttet herefter ved nævnets afgørelse har fået medhold i, at klageren ikke har yderligere krav. Medregnes de 28 sager, som er faldet ud på denne måde, har klagerne fået helt eller delvis medhold i 50 af de 221 sager, i hvilke der blev afsagt kendelse, eller i 23 % af disse sager (i %). Hvis man vil give et samlet billede af, i hvilket omfang klagerne har fået noget ud af deres klage, må man imidlertid yderligere inddrage de sager, som er afsluttet af sekretariatet som opfyldt/forligt uden at være behandlet i selve nævnet. Det drejer sig i 2008 om 112 sager. I de i alt 392 sager, som blev afsluttet i 2008, har klagerne herefter helt eller delvis fået medhold i 162 sager, dvs. i 41 % af sagerne (i %), jf. også lagkagediagrammet i afsnit 5. Dette tal kan måske til gengæld forekomme overraskende stort, men her må det bl.a. tages i betragtning, at klagerne ikke altid har

8 6 gjort alt, hvad der var muligt for at opnå en ordning med pengeinstituttet, før der indgives klage. Sager om hæftelse ved misbrug af betalingskort forekommer fortsat jævnligt i Ankenævnets praksis. I årsberetningen for 1996 redegjorde jeg for visse dele af nævnets praksis herom. Denne redegørelse videreføres i indeværende årsberetning af ankenævnets næstformand, landsdommer John Mosegaard, som særlig beskæftiger sig med brugerens underretningspligt ved kortets bortkomst og brugerens hæftelse i tilfælde, hvor han selv har overladt kortet og oplyst pinkoden til misbrugeren.

9 7 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Pengeinstitutankenævnet blev stiftet i 1988 af Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening (nu Finansrådet), Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet. Nævnet begyndte sin virksomhed den 1. august Ankenævnet er i medfør af 5 i lov om forbrugerklager godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender til at behandle klager i overensstemmelse med 2 i sine vedtægter, jf. nærmere nedenfor. Ankenævnets vedtægter er optrykt som bilag til årsberetningen. Ankenævnets formand er højesteretsdommer, dr. jur. Peter Blok. Næstformand er landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret. Ankenævnets medlemmer er udpeget af Finansrådet (efter aftale med Sammenslutningen Danske Andelskasser) og af Forbrugerrådet. I den enkelte sags behandling deltager foruden formanden eller en næstformand to medlemmer udpeget af pengeinstitutsektoren og to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet. Ankenævnets medlemmer har i 2008 været følgende: Udpeget af Finansrådet: Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bank Juridisk chef Karen Frøsig, Sydbank indtil 7. maj 2008 Direktør Peter Stig Hansen, Jyske Bank Vicedirektør Niels Bolt Jørgensen, Nordea Bank Danmark Underdirektør Ole Jørgensen, Danske Bank Chefjurist Astrid Thomas, Lokale Pengeinstitutter Vicedirektør Erik Sevaldsen, Danske Bank Chefjurist Karin Sønderbæk, Sydbank fra den 7. maj 2008 Underdirektør Ole Simonsen, Nordea Bank Danmark. Udpeget af Forbrugerrådet: Rådsmedlem Hans Daugaard Ankenævnsmedarbejder Tina Dhanda, Forbrugerrådet Økonom Carsten Holdum, Forbrugerrådet Økonom Troels Hauer Holmberg, Forbrugerrådet Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen, AOF Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen, Forbrugerrådet indtil 1. december 2008 Rådsmedlem Rut Jørgensen Rådsmedlem Karin Ladegaard, Forbrugerrådet Rådsmedlem Bent Olufsen, Forbrugerrådet Direktør, cand. oecon. Jørn Ravn, Boligselskabet Domea. Ankenævnets sekretariat har i 2008 beskæftiget følgende medarbejdere:

10 Sekretariatschef, cand. jur. Henrik Davidsen Specialkonsulent, cand. jur. Heidi Egger Sekretær Heidi Due Sekretær Irene Ploug Larsen. 8

11 9 3. Ankenævnets kompetence Som nævnt ovenfor er Ankenævnet oprettet i medfør af lov om forbrugerklager. Bestemmelserne om Ankenævnets kompetence findes i vedtægternes 2-5 og 7. Efter 2, stk. 1, behandler Ankenævnet klager over "danske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber". Ankenævnet er også kompetent til at behandle klager over pengeinstitutter, der ikke er medlem af nogen af stifterorganisationerne, hvilket gælder visse mindre sparekasser og andelskasser. Ankenævnet har afvist at være kompetent til at behandle en klage indgivet mod Danmarks Nationalbank jf. sag 100/2005. Ankenævnets kompetence omfatter ikke pengeinstitutter, der er hjemmehørende i Grønland og på Færøerne. Klager over grønlandske pengeinstitutter kan indbringes for Grønlands Forbrugerklageudvalg, Grønlands Hjemmestyre. På Færøerne er der ikke etableret nogen ordning for udenretslig behandling af tvister mellem pengeinstitutter og deres kunder. Med hensyn til datterselskaber af danske pengeinstitutter kan nævnes, at Ankenævnet behandler klager over bl.a. finansieringsselskaber. Nævnet kan tillige behandle klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter. Også udenlandske filialer af danske pengeinstitutter må som udgangspunkt anses for omfattet af Ankenævnets kompetence, medens dette derimod ikke gælder udenlandske datterselskaber af danske pengeinstitutter. Ankenævnet behandler ikke klager over danske pengeinstitutters fællesejede selskaber, som ikke har et direkte kundeforhold. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold, jf. 2, stk. 2. Klager fra erhvervsdrivende kan dog behandles, såfremt de ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. Efter Ankenævnets faste praksis behandler man ikke klager fra aktie- eller anpartsselskaber. En betingelse for Ankenævnets kompetence, som ikke er nævnt i vedtægterne, men som følger af sammenhængen med lov om forbrugerklager, er, at klagen skal angå en konkret formueretlig tvist. Dette indebærer, at forespørgsler og klager af anden art, herunder om tilsidesættelse af god pengeinstitutpraksis, ikke realitetsbehandles, medmindre der foreligger en naturlig sammenhæng med en konkret formueretlig tvist. Finanstilsynet behandler klager vedrørende overtrædelse af bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder.

12 10 Efter vedtægternes 5 kan Ankenævnet bl.a. ikke behandle klager vedrørende sager, som er afgjort ved endelig dom. Ankenævnet vil i reglen også afvise klager vedrørende sager, i hvilken en fogedret har truffet afgørelse. Med hensyn til klager vedrørende sager, som verserer ved domstolene, gælder efter retsplejelovens 361, at vedkommende ret på begæring kan træffe bestemmelse om sagens forelæggelse for Ankenævnet. En klage, der er indsendt af en part uden rettens tilladelse, vil blive afvist. De i 2-5 nævnte forhold påses af Ankenævnets sekretariat, som efter vedtægternes 6 kan afvise klager, der af en af de nævnte grunde utvivlsomt falder uden for Ankenævnets kompetence. Efter 7 kan Ankenævnet - men ikke sekretariatet - afvise sager, der på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde findes uegnede til behandling i Ankenævnet. Såfremt en forsvarlig stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, herunder navnlig parts- og vidneforklaringer, vil sagen blive afvist. Det sker relativt ofte, at Ankenævnet ser sig nødsaget til at afvise en sag af denne grund. Parternes afvigende opfattelse af et hændelsesforløb vil imidlertid ikke i sig selv afskære Ankenævnet fra at realitetsbehandle sagen under anvendelse af sædvanlige bevisbyrderegler, hvis man anser dette for forsvarligt.

13 På Ankenævnets hjemmeside, omtales Ankenævnets grundlag, sammensætning og arbejdsform. Der er en vejledning vedrørende indgivelse af klage, og klageskema kan enten printes direkte fra siden eller bestilles elektronisk, hvorefter sekretariatet fremsender klageskema. På hjemmesiden er der uddrag af Ankenævnets årsberetninger med statistiske oplysninger samt gengivelse af artikler vedrørende særlige emner, der har været bragt i årsberetningerne. Via hjemmesiden er der adgang til at søge i de over kendelser, som Ankenævnet har afsagt. Søgning kan ske via fritekstsøgning, eller der kan søges via et emneregister. En søgning kan endvidere tidsbegrænses. De kendelser, som pågældende pengeinstitut har valgt ikke at følge, jf. Ankenævnets vedtægters 11, stk. 2, er markeret særskilt, ligesom kendelser, der er udvalgt til offentliggørelse i Ankenævnets årsberetning, også er markeret. De kendelser, hvor Ankenævnets sekretariat er blevet bekendt med en efterfølgende domstolsafgørelse, er markeret, og dommen er tilgængelig via hjemmesiden. Der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev og herved på modtage oplysning om nye kendelser fra Ankenævnet. Endelig er der links til andre godkendte finansielle ankenævn og til relevante offentlige myndigheder. Der kan endvidere være anledning til at henlede opmærksomheden på hjemmesiden På denne side kan der søges oplysninger om pengeinstitutternes priser.

14 12

15 13 5. Statistik Antallet af modtagne klagesager har siden nævnets etablering den 1. august 1988 udviklet sig således: Af de i 2008 modtagne 569 sager verserede 248 sager ved årets udgang. De resterende 321 sager tillige med 71 af de pr. 1. januar 2008 verserende 72 sager indkommet i 2007 eller i alt 392 sager blev afsluttet i Fordelingen af de afsluttede sager fremgår af følgende figur: Opfyldt/forligt uden forelæggelse for nævnet 29% Klager fuldt medhold ved kendelse 4% Klager delvist medhold ved kendelse 2% Klagen delvis imødekommet før kendelse 7% Pengeinstituttet medhold 38% Afvist af sekretariatet 15% Afvist af Ankenævnet 5%

16 14 Skematisk oversigt over sagernes behandling i årene Overført fra året før Modtagne i året Til behandling Afsluttet ved kendelse: Klager fuldt medhold Klager delvist medhold Klager delvist imødekommet under sagens forberedelse, men pengeinstituttet medhold i øvrigt Pengeinstituttet medhold Afvist Afsluttet af sekretariatet: Opfyldt/forligt Afvist I alt afsluttede: Under forberedelse/afventer nævnsbehandling: Det bemærkes, at der i oversigten fra og med 2003 er sket en opsplitning af Klager delvist medhold. I de sager, der har været behandlet i 2008, har det indklagede pengeinstitut i et tilfælde meddelt, at det ikke ønsker at være bundet af en kendelse, som har givet klageren helt eller delvist medhold, jf. herved vedtægternes 11, stk. 2. Klageren har ikke begæret bistand til sagens indbringelse for domstolene, jf. lov om forbrugerklager 4, stk. 2.

17 15 Oversigt over afsagte kendelser i 2008 fordelt på indklaget pengeinstitut: Alm. Brand Bank 3 Nykredit Bank 1 Amagerbanken 8 Pen-Sam Bank 1 banktrelleborg (nu Sydbank) 22 Ringkjøbing Landbobank 1 BRFbank 1 Roskilde Bank 1 Broager Sparekasse 1 Saxo Bank 3 Danske Bank 47 Spar Nord Bank 6 E*TRADE Bank 1 Sparbank 2 Eik Bank Danmark 11 Sparekassen Bredebro 1 EkspresBank HandelsFinans 2 Sparekassen Faaborg 3 Fionia Bank 5 Sparekassen Himmerland 1 Folkesparekassen 1 Sparekassen i Skals 1 Forstædernes Bank 6 Sparekassen Kronjylland 3 Handelsbanken 4 Sparekassen Lolland 3 Jyske Bank 15 Sparekassen Løgumkloster 1 Kreditbanken 1 Sparekassen Sjælland 5 Lokalbanken i Nordsjælland 1 Sparekassen Østjylland 2 Lollands Bank 2 Sydbank 9 Lån & Spar Bank 3 Tønder Bank 2 Max Bank 3 Ulsted Sparekasse (nu Sparekassen Vendsyssel) 1 Morsø Bank 1 Vestfyns Bank 1 Møns Bank 1 Vestjysk Bank 1 Nordea Bank Danmark 33 Østjydsk Bank 3 Nordfyns Bank 1 I 4 kendelser var mere end et pengeinstitut indklaget, hvorfor der er 4 sager mere i denne opgørelse end i oversigten ovenfor vedrørende det samlede antal sager afgjort af nævnet.

18 16

19 17 6. Ankenævnets praksis efter betalingsmiddellovens 11 vedrørende brugerens underretningspligt ved betalingsmidlets bortkomst samt brugerens hæftelse i situationer, hvor brugeren har oplyst pinkoden til misbrugeren. 1. Betalingsmiddellovens 11 Af landsdommer John Mosegaard Spørgsmålet om brugerens hæftelse for andres misbrug af et betalingsmiddel - og dermed fordelingen af tabet mellem brugeren og udstederen af betalingsmidlet - er siden 1. juli 2000 afgjort efter betalingsmiddellovens Bestemmelsen viderefører i meget vidt omfang hæftelsesreglerne i den tidligere betalingskortlovs 21 om betalingskort og 26 e om elektroniske betalingssystemer. Ankenævnets praksis efter betalingskortloven har derfor fortsat interesse. Hæftelsesreglerne tjener til at begrænse brugerens tab ved misbrug. Brugeren hæfter kun for tabet i det omfang, det følger af de særlige bestemmelser i 11, stk. 2-6, og i øvrigt under forudsætning af, at transaktionen er korrekt registreret og bogført. Brugeren hæfter ikke for tabet efter det tidspunkt, hvor betalingsmidlet er spærret. Har misbrugeren ( den uberettigede ) benyttet pinkode ( den hemmelige, personlige kode ), hæfter brugeren med op til kr. af tabet (stk. 2) og med op til kr., hvis pengeinstituttet ( udsteder ) yderligere godtgør, at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab (stk. 3, nr. 1), brugeren har oplyst koden til den uberettigede (stk. 3, nr. 2) eller brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse (stk. 3, nr. 3). Har misbrugeren ikke brugt pinkode, men anvendt en falsk underskrift samtidig med, at betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk, hæfter brugeren også med op til kr. af tabet, hvis pengeinstituttet godtgør, at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til har undladt at underrette pengeinstituttet snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet (stk. 4, nr. 1), eller brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse (stk. 4, nr. 2). Brugeren hæfter for tabet uden beløbsbegrænsning, hvis der er anvendt pinkode, og pengeinstituttet kan godtgøre, at brugeren har oplyst koden til misbrugeren, og brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug (stk. 6). Har brugeren givet pengeinstituttet underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget har fået kendskab til koden, eller brugeren af 1 Lov nr. 414 af 31. maj 2002 om visse betalingsmidler. Foruden fysiske betalings- og hævekort omfatter loven også elektroniske betalingsmidler som kodebaserede betalingssystemer (netbanking m.v.) og elektroniske penge. Elektroniske betalingsmidler var dog allerede i et vist omfang blevet reguleret af betalingskortloven efter lovændringer i 1992, 1994 og 1999.

20 18 andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret, hæfter pengeinstituttet for misbrug, der finder sted efter det tidspunkt. Pengeinstituttet skal give brugeren praktisk mulighed for når som helst at give underretning og skal snarest over for brugeren bekræfte tidspunktet (stk. 7). Herudover hæfter pengeinstituttet, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at betalingsmidlet blev misbrugt, eller et betalingskort er anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg (stk. 8). Det fremgår af forarbejderne til 11 1, at det som en konsekvens af sammenskrivningen af betalingskortlovens 21 og 26 e er fundet hensigtsmæssigt at foretage en sondring i stk. 3 og 4 mellem, om brugeren har foretaget betalingen ved hjælp af en pinkode eller en underskrift. Det hedder om stk. 3: Er der til et betalingsmiddel knyttet en personlig, hemmelig kode, er det af afgørende betydning for at hindre andres uberettigede brug af betalingsmidlet, at koden behandles som fortrolig og ikke røbes for andre. Koden er således nøglen til benyttelsen af betalingsmidlet. Brugeren må derfor ikke overlade eller oplyse koden til andre. Det er derfor ikke afgørende for hæftelsen efter stk. 3, om brugeren har overladt selve det fysiske betalingsmiddel (fx et betalingskort) til en anden person, idet det er koden, der er den egentlige sikkerhed i systemet. De tilfælde efter stk. 3, nr. 1-3, hvor brugeren hæfter, omhandler alene brugerens manglende påpasselighed ved omgangen med koden. Bestemmelsen understøtter herved, at der er tale om en personlig, hemmelig kode, som ikke må overdrages til eller bruges af andre. Bestemmelsen indeholder derfor ikke udtrykkelige regler om, hvorledes en anden person skal agere, hvis denne person har fået oplyst koden af brugeren, og hvis koden i en sådan situation kompromitteres. Har brugeren overladt sin kode til andre (i strid med aftale med udstederen), skal et eventuelt tab i forbindelse hermed vurderes selvstændigt efter stk. 3, nr. 2 eller stk. 6. Under omtalen af stk. 4 hedder det: Kan et betalingsmiddel anvendes ved, at brugeren underskriver fx en nota samtidig med, at der sker en elektronisk eller fysisk aflæsning af betalingsmidlet, må brugeren opbevare selve betalingsmidlet typisk et kort sikkert for at begrænse risikoen for misbrug. I modsætning til stk. 3 præciseres det således i stk. 4, at den, som brugeren måtte overlade betalingsmidlet til, har samme pligt til at reagere efter stk. 4, som brugeren har, og at det er brugeren, der hæfter, hvis denne anden person ikke gør som foreskrevet i stk FT : A (Lovforslag nr. L 63).

21 19 Udgangspunktet for en anvendelse af stk. 4 er, at der af den uberettigede er underskrevet falsk. Efter stk. 4 hæfter brugeren kun, hvis udstederen godtgør, at brugeren, eller nogen som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller at brugeren, eller nogen som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved anden grov uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Der er ved formuleringerne af reglerne i stk. 3 og 4 i øvrigt ikke tilsigtet ændringer i forhold til retspraksis efter betalingskortlovens regler. Det udvidede ansvar forudsættes som hidtidig kun at blive gjort gældende i et fåtal af tilfælde. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at formålet med efter stk. 7 at stille krav om, at udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at give meddelelse om spærring, er at styrke tilliden til betalingssystemerne. Dette krav stilledes ikke som et ubetinget krav efter betalingskortloven, men en manglende mulighed ville efter betalingskortloven komme udstederen til skade. Økonomi- og erhvervsministeren har den 28. januar 2009 fremsat forslag til lov om betalingstjenester 1. Lovforslaget indebærer ophævelse af lov om visse betalingsmidler. De gældende regler om hæftelse efter betalingsmiddellovens 11 videreføres i det væsentligste med lovforslagets 62. Sprogbrugen er ændret således at udsteder nu betegnes som betalers udbyder, brugeren som betaler og betalingsmidlet som betalingsinstrument. Endvidere er den personlige, hemmelige kode ændret til: personlige sikkerhedsforanstaltning. Hermed menes fortsat typisk en pinkode, men der er åbnet op for andre muligheder, f.eks. fingeraftryk eller aflæsning af iris 2. Den til 11, stk. 3, nr. 1, svarende regel ændres i lyset af Ankenævnets praksis, jf. nærmere afsnit 4.1., ligesom der indføres udtrykkelig bestemmelse om ubegrænset hæftelse, såfremt brugeren handler svigagtig eller forsætligt undlader at opfylde sine forpligtelser, jf. nærmere afsnit 5.5. Endelig indføres en udtrykkelig pligt for udstederen til straks at tilbagebetale beløbet for både uautoriserede betalingstransaktioner og uberettiget anvendelse. Loven forventes at træde i kraft 1. november Sammenfattende har Ankenævnets praksis om brugerens hæftelse for misbrug efter betalingskortlovens 21 og efter betalingsmiddellovens 11 derfor fortsat interesse også efter den forventede gennemførelse af 62 i lov om betalingstjenester. 1 2 Folketingstidende 2008/2009, tillæg A, side 3481 ff. (Lovforslag nr. 119). Se nærmere om lovens definitioner i lovforslagets 6.

22 20 2. Ankenævnets praksis efter den dagældende betalingskortlovs 21, stk. 3, nr. 2 og nr. 3 Jeg kan om Ankenævnets praksis efter betalingskortloven henvise til den redegørelse, Ankenævnets formand, højesteretsdommer dr. jur. Peter Blok afgav i årsberetningen for 1996 vedrørende Ankenævnets afgørelser om kortindehaverens hæftelse efter betalingskortlovs 21, stk. 3, nr. 2 og nr. 3, det vil sige reglerne om kortindehaverens hæftelse med op til kr. i tilfælde, hvor kortindehaveren "ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede brug" (stk. 3, nr. 2), og i tilfælde, hvor kortindehaveren "har undladt at underrette kortudsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet" (stk. 3, nr. 3). Jeg vil kort fremdrage hovedsynspunkterne fra denne redegørelse. Blok skrev om den groft uforsvarlige adfærd : Sammenfattende kan siges, at der skal foretages en samlet vurdering af kortindehaverens forhold med hensyn til opbevaring m.v. af dankortet og pinkoden. Det vil næppe være rigtigt at sige, at der skal foreligge en groft uforsvarlig adfærd såvel i forbindelse med kortets bortkomst som med hensyn til omgangen med koden. En mere dækkende beskrivelse af praksis er nok, at der skal foreligge uagtsomhed i begge henseender, og at uagtsomheden skal være betydelig i hvert fald i den ene henseende. Endvidere skrev Blok om underretning snarest muligt efter fået kendskab bl.a.: Ordene "fået kendskab til" betyder, at underretningspligten efter [ 21, stk.3,] nr. 3 først indtræder fra det tidspunkt, hvor kortindehaveren har fået positiv viden om kortets bortkomst. I denne situation er kortindehaveren allerede som følge af selvrisikobeløbet på kr. kraftigt opfordret til snarest at spærre kortet. Såfremt kortindehaveren ikke positivt ved, at dankortet er bortkommet, men har grund til at nære mistanke om, at det kan være bortkommet, er situationen ikke omfattet af [ 21,] stk. 3, nr. 3, men hæftelse med op til kr. vil efter omstændighederne kunne ifaldes efter [ 21,] stk. 3, nr. 2, såfremt det må anses for groft uforsvarligt, at kortindehaveren ikke inden rimelig tid har søgt at skaffe sig sikkerhed for kortets tilstedeværelse eller - hvis dette ikke var muligt - har undladt for en sikkerheds skyld at spærre kortet. I tilfælde af denne art er afgrænsningen mellem nr. 3 og nr. 2 ikke ganske skarp, bl.a. fordi det kan være tvivlsomt, hvornår kortet skal anses for bortkommet. Hvis kortindehaveren under ophold uden for bopælen opdager, at han eller hun mod forventning ikke har dankortet på sig, vil en naturlig reaktion ikke sjældent være, at kortet nok er glemt på bopælen. I så-

23 21 danne tilfælde vil underretningspligten efter nr. 3 i almindelighed først indtræde, når kortindehaveren efter hjemkomst har konstateret, at kortet heller ikke befinder sig på bopælen. Såfremt kortindehaveren er klar over, at han eller hun ikke længere er i besiddelse af dankortet, anses dette efter Ankenævnets praksis for bortkommet, således at underretningspligten efter [ 21, stk.3,] nr. 3 indtræder, selv om kortindehaveren ikke var klar over, at kortet var stjålet, men formodede, at det var glemt i en forretning eller lignende. Fra det tidspunkt, hvor kortindehaveren er blevet bekendt med kortets bortkomst, stilles det - som ordene "snarest muligt" indicerer - relativt strenge krav til kortindehaveren med hensyn til hurtig underretning om bortkomsten. Det er dog klart, at der må tages rimeligt hensyn til den situation, kortindehaveren befandt sig i: var vedkommende chokeret efter netop at være blevet udsat for tyveri? (i så fald er dankortet vel ikke nødvendigvis det første, man tænker på), befandt vedkommende sig på bopælen eller borte fra denne?, befandt vedkommende sig i nærheden af en telefon?,. Hæftelse efter nr. 3 kan kun pålægges kortindehaveren, hvis det kan bebrejdes denne, at underretning om bortkomsten ikke blev foretaget hurtigere end sket. I denne forbindelse er simpel uagtsomhed tilstrækkelig, hvilket dog på den anden side ikke betyder, at der kan stilles krav om optimal optræden. Vedrørende spærring udenfor pengeinstitutternes åbningstider ved henvendelse til PBS anføres: Ved vurderingen af den hidtidige praksis må man være opmærksom på, at spærring ved henvendelse til PBS tidligere forudsatte, at korteller kontonummer kunne oplyses. Dette er i løbet af 1995 og 1996 blevet ændret, således at spærring nu kan ske alene på grundlag af oplysning om personnummer (og pengeinstitut). Herefter synes udviklingen at måtte gå i retning af, at der stilles samme krav til hurtig spærring, når kortets bortkomst konstateres uden for pengeinstitutternes åbningstid, som når bortkomsten konstateres inden for åbningstiden, dog stadig under rimelig hensyntagen til den konkrete situation, kortindehaveren befandt sig i.

24 22 3. Ankenævnets praksis efter betalingsmiddellovens 11 1 Denne gennemgang af Ankenævnets praksis vil vedrøre spørgsmål om brugerens underretningspligt ved betalingsmidlets bortkomst (afsnit 4) og brugerens hæftelse i situationer, hvor brugeren har oplyst pinkoden til misbrugeren (afsnit 5), men også andre spørgsmål berøres. Jeg har navnlig lagt vægt på at illustrere nogle fra hverdagslivet praktisk forekommende situationer for - i almindelighed - ansvarlige brugere. Jeg henviser i øvrigt om Ankenævnets praksis til den emneopdelte indgang på Ankenævnets hjemmeside: under Lov om betalingskort/visse betalingsmidler 2, samt til litteraturen 3. Retspraksis er fortsat sparsom Brugerens underretningspligt ved betalingsmidlets bortkomst Brugerens hæftelse med op til kr. efter betalingsmiddellovens 11, stk. 3, nr. 1, indtræder efter bestemmelsens ordlyd, hvis misbrugeren har benyttet pinkode og pengeinstituttet yderligere godtgør, at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, mens hæftelsen efter betalingskortlovens 21, stk. 3, nr. 2 var knyttet til, at kortet er bortkommet. Der er således ikke efter ordlyden pligt til at underrette pengeinstituttet, alene fordi det fysiske betalingsmiddel (kortet) er bortkommet. Forarbejderne som refereret i afsnit 1 lægger også vægt på, at sikkerheden er knyttet til pinkoden, men Ankenævnet nåede i sag 51/2001 alligevel frem til det resultat, at brugeren efter 11, stk. 3, nr. 1 hæftede for op til kr. af misbruget henset til manglende underretning om betalingsmidlets bortkomst. Det samme må antages at gælde efter 11, stk. 4, nr Ankenævnet har i en række senere afgørelser henvist til den herved fastlagte forståelse af underretningspligten 6. Et antal af disse afgørelser refereres nedenfor i afsnit for at belyse forskellige situationer knyttet til bortkomne betalingsmidler, i det følgende omtalt som kort. I alle tilfælde har misbrugeren benyttet korrekt pinkode. 1 Ankenævnets praksis efter betalingskortloven 21, stk. 3, nr. 2 og nr. 3, i tiden efter Bloks redegørelse, det vil sige fra 1996 til 2000, omtales ikke i denne redegørelse. 2 Underopdelingen er følgende: betalingsmodtagers forhold, fjernsalgstransaktioner, groft uforsvarlig adfærd, ikke groft uforsvarlig adfærd, ikke-vedkendte hævninger, manglende udbetaling fra automat, meddelelse om bortkomst, notabetalinger, passivitet, selvrisiko kr., ubegrænset hæftelse, udstedelse og (gen)udlevering af kort, ældre praksis, lov om betalingskort af 6. juni 1984 og øvrige spørgsmål. 3 Susanne Karstoft: Lov om visse betalingsmidler med kommentarer, 2001 og dennes kommentarer i Karnovs Lovsamling samt artikel i U 2004 B, s. 50ff : Kortindehaverens hæftelse ved overladelse af betalingskort, Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang-Hansen: Bankretlige emner, 2005 s.193 ff., Sonny Kristoffersen: Forbrugerbeskyttelse - ved køb af løsøre og tjenesteydelser, ved erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler og betalingsmidler, 2004 s. 288 ff., Forbrugerstyrelsen, Erhvervsministeriet: Regulering af visse betalingsmidler og adgangskoder, Senest U 2007, s 2968 VLD om passivitet. 5 Sag 51/2001 er omtalt i Karstofts lovkommentar, side og side 129. Det bemærkes, at lovkommentaren omtaler praksis frem til juli Se sagerne 355/2001, 392/2001, 21/2002, 102/2002, 470/2002, 227/2003, 329/2003, 391/2003, 445/2003, 155/2004, 148/2005.

ÅRSBERETNING for 2008

ÅRSBERETNING for 2008 Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt ÅRSBERETNING for 2008 Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet Østerbrogade 62, 4. Postboks 2690 2100 København Ø www.fanke.dk

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

BETALINGSFORMIDLING BETALINGSKORT - CHECKS

BETALINGSFORMIDLING BETALINGSKORT - CHECKS BETALINGSFORMIDLING BETALINGSKORT - CHECKS I. BETALINGSMIDLER 1. Indledning Når en købesum eller anden gæld skal betales, således at debitor bliver frigjort for sin økonomiske forpligtelse, kan han anvende

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder Regler for Hævekort 2 Indholdsfortegnelse 1. Brugerregler for hævekort... 4 2. Kortets anvendelses muligheder... 4 3. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kortet.. 4 4. Omkostninger ved erhvervelse

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Brugerregler - hævekort

Brugerregler - hævekort Brugerregler - hævekort 6520 Lollands bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

To rejser registreret på klagerens rejsekort til i alt 35 kr., som klageren gør gældende ikke at have foretaget.

To rejser registreret på klagerens rejsekort til i alt 35 kr., som klageren gør gældende ikke at have foretaget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0306 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: To rejser registreret på klagerens rejsekort

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere