Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi"

Transkript

1 Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

2 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf. Furesø Visionen. Det indebærer, at der i borgerbetjeningen findes en balance, hvor serviceniveauet tilgodeser borgernes ønsker, og hvor kommunens ressourcer anvendes med omtanke. Omstilling med omtanke er overskriften på Furesø Kommunes service- og kanalstrategi. Omstilling med omtanke er det kanalstrategiske svar på, hvordan god service og effektivitet forenes, og på hvordan Furesø Visionen udleves i borger- og virksomhedsbetjeningen. Strategien er Furesø Kommunes ambitiøse satsning på at gøre selvbetjening og digital kommunikation til omdrejningspunktet for betjeningen af borgere og virksomheder og samtidig tage vare på de borgere, der har behov for en hjælpende hånd. Valget af henvendelseskanal, når kommunen kommunikerer med borgere og virksomheder, har stor økonomisk betydning. Beregninger 1 viser f.eks., at en personlig henvendelse koster ca. 90 kr, en telefonisk ca. 45 kr., mens en digital henvendelse koster ca. 20 kr. Omstilling med omtanke skal sikre, at Furesø Kommune høster det økonomiske potentiale, der ligger i målrettet at betjene borgere og virksomheder på de 1 Reviderede kanalpriser beregnet af Boston Consulting Group for KL i Gennemsnit af gennemsnitspriser for transaktionshenvendelser og informationshenvendelser mest omkostningseffektive henvendelseskanaler. Dermed bidrager strategien til udmøntningen af Furesø Kommunes effektiviseringsstrategi. Visionen om at gøre selvbetjening og digital kommunikation til omdrejningspunktet for betjeningen af borgere og virksomheder muliggøres af, at Furesø Kommune har rigtig mange kompetente borgere, der både kan og vil anvende digitale services i kommunen, lige som de gør det i banken, rejsebureauet, når de shopper på nettet eller køber benzin på tanken. Den understøttes ligeledes af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening og Digital Post, som i de kommende år vil fremme anvendelsen af digital selvbetjening og udviklingen af brugervenlige digitale services. Furesø Kommune har i de senere år igangsat en række kanalstrategiske initiativer. Formålet med denne service- og kanalstrategi er at sikre en fælles ramme og retning for nuværende og fremtidige kanalstrategiske initiativer. Den indeholder samtidig Furesø Kommunes prioriteringer og valg i forhold til, hvordan omstilling og selvbetjening i borgerbetjeningen skal sikres.

3 2. DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER Kanalstrategi og kanaler Service- og kanalstrategien angiver de kommunikationskanaler, Furesø Kommune skal anvende i betjeningen af borgere og virksomheder. Kommunikationskanaler er eksempelvis hjemmesider, selvbetjeningsløsninger, telefon, mail, brev, personlig betjening, chat, sms mv. Service- og kanalstrategien forholder sig til prioriteringen af kanalerne, samspillet mellem kanalerne og organiseringen af kanalerne. Afgrænsning Service- og kanalstrategien er ikke blot målrettet borgerservicecenteret. Den er rettet imod alle de centre, der betjener borgere og virksomheder. Strategien er samtidig målrettet den borgerbetjening, der finder sted på de decentrale institutioner, eksempelvis daginstitutioner, skoler, plejehjem, kulturinstitutioner mv. Selvbetjening I service- og kanalstrategien anvendes begrebet selvbetjening. Selvbetjening dækker over alle de situationer, hvor borgere og virksomheder betjener sig selv i forhold til kommunen og de decentrale institutioner. Det gælder eksempelvis: Når borgere og virksomheder selv finder viden og information på kommunens hjemmesider. Når borgere og virksomheder anvender digitale selvbetjeningsløsninger til ansøgninger, anmeldelser mv. Når borgere og virksomheder selv lukker sig ind på biblioteket og betjener sig selv ved lån af bøger mv. Når forældre via en digital løsning selv kan se, om deres børn har forladt FFO en. Service- og kanalstrategien omhandler kommunikationen mellem kommunen og borgere og virksomheder i forbindelse med forespørgsler, meddelelser, anmeldelser, ansøgninger mv. Strategien dækker ikke den kommunikation, der foregår i det almindelige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører i indsatsen for de ældre, i det pædagogiske arbejde i dagpasningstilbuddene, i undervisningen i skolerne mv.

4 3. OVERBLIK OG OPBYGNING Service- og kanalstrategien tager afsæt i principperne for den service, som Furesø Kommune vil tilbyde borgerne og virksomhederne, jf. Furesø Visionen. Serviceprincipperne er sammenfattet i afsnit fire. Med udgangspunkt i de fire serviceprincipper angiver afsnit fem Furesø Kommunes kanalstrategiske vision. Visionen er konkretiseret i fire fremadrettede strategiske pejlemærker. I forlængelse af den kanalstrategiske vision er der i afsnit seks opstillet en række målepunkter, som løbende skal vise, om den kanalstrategiske vision indfries. Herefter følger i afsnit syv en beskrivelse af de indsatsområder, der skal arbejdes med, når den kanalstrategiske vision skal realiseres. Endelig beskriver afsnit otte strategiens ledelsesmæssige og organisatoriske forankring. Med andre ord: Hvad er ansvarsfordelingen, når strategien skal implementeres.

5 4. SERVICEPRINCIPPER Service- og kanalstrategien skal understøtte en balance i borger- og virksomhedsbetjeningen, hvor serviceniveauet tilgodeser borgernes og virksomhedernes behov, og hvor kommunens ressourcer anvendes med omtanke. Tilgangen til borger- og virksomhedsbetjeningen i Furesø Kommune er med afsæt i Furesø Visionen kendetegnet ved fire overskrifter: Moderne og effektiv, involverende, omsorgsfuld og fokuseret på borgernes behov. Moderne og effektiv Furesø Kommune skal i borgerbetjeningen fremstå moderne og effektiv. Vi vil kreativt tage nye teknologier i anvendelse, som kan bidrage til at udvikle serviceniveauet og effektivisere betjeningen af borgere og virksomheder. Vi vil tilbyde borgere og virksomheder tidssvarende kommunikationsløsninger, og vil ikke skuffe de mange digitale borgere, som forventer at kunne betjene sig selv via moderne og brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Borgerfokuseret Borgerbetjeningen skal være kompetent, hurtig, med mindst mulig ventetid. Det gælder uanset hvilken henvendelseskanal, der er i spil. Målet er derfor, at henvendelser fra borgere og virksomheder færdigekspederes i første kontakt, uden omstillinger, og uden at borgeren eller virksomheden skal henvende sig igen. Det opleves som god service og er samtidig effektivt. Furesø Visionen og de fire serviceprincipper er udgangspunktet for den kanalstrategiske vision og pejlemærker. Involverende Furesø Kommune vil det aktive medborgerskab. De fleste borgere i Furesø Kommune er ressourcestærke, kompetente og selvhjulpne i deres relation til kommunen og vil gerne håndtere deres egne relationer og betjene sig selv. Furesø Kommune vil i borgerbetjeningen aktivere borgernes ressourcer ved at involvere dem i betjeningen af sig selv. Forventningen er, at de borgere og virksomheder, der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv, når det er muligt. Omsorgsfuld Ikke alle borgere er lige selvhjulpne i deres relation til kommunen. Nogle borgere og virksomheder har behov for en hjælpende hånd, for at få klaret deres ærinder. De må ikke lades i stikken. Furesø Kommunen tager i borgerbetjeningen udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og tilpasser hjælpen til den enkelte borgers eller virksomheds behov. Hermed sikres tilgængeligheden for alle borgere uanset forudsætninger.

6 5. KANALSTRATEGISK VISION Med udgangspunkt i de fire serviceprincipper er Furesø Kommunes kanalstrategiske vision beskrevet nedenfor: Furesø Kommune vil yde en effektiv og moderne borgerbetjening, som aktiverer borgernes og virksomhedernes ressourcer. Derfor er den kanalstrategiske vision, at gøre selvbetjening og digital kommunikation til omdrejningspunktet for borger- og virksomhedsbetjeningen. Furesø Kommune vil samtidig yde omsorg for de borgere, der ikke kan betjene sig selv, og give dem den nødvendige hjælp. Alle kommunens medarbejdere kender de digitale løsninger og henviser borgere og virksomheder til disse. Furesø Kommunes kanalstrategiske vision har fem strategiske pejlemærker: Digitale platforme som primær indgang De digitale platforme (kommunale hjemmesider, borger.dk, face book, apps mv.). skal være de primære indgange for borgernes og virksomhedernes henvendelser til kommunen. Fra disse platforme har borgere og virksomheder mulighed for at søge informationer, gennemføre transaktioner mv. De digitale platforme skal til stadighed optimeres, så de danner den bedst mulige ramme om borgernes og virksomhedernes selvbetjening. Udbredelse af selvbetjening Furesø Kommune vil målrettet udbrede løsninger til selvbetjening og digital kommunikation med borgere og virksomheder til alle relevante områder af den kommunale virksomhed - på rådhuset og på kommunens decentrale institutioner. I den forbindelse indfører Furesø Kommune selvbetjeningsløsninger på de områder, der indgår i bølgeplanerne for obligatorisk digital selvbetjening og udbredelse af Digital Post. Selvbetjening skal også indføres på andre områder, hvor det kan effektivisere og forbedre borgerbetjeningen. Udbredelsen af selvbetjening i Furesø Kommune skal ske med udgangspunkt i fælles kommunale eller fælles offentlige løsninger Udbredelse af selvbetjening skal understøtte en moderne, effektiv og involverende henvendelseshåndtering, som aktiverer borgernes- og virksomhedernes ressourcer. Hjælp-til-selvhjælp Borgere og virksomheder kan fortsat kontakte kommunen personligt, telefonisk eller skriftligt. Målet er imidlertid, at de betjente kanaler (personligt fremmøde, telefon mv.) kun anvendes af borgere og virksomheder, som ikke kan betjene sig selv og derfor har brug for hjælp. Telefonen eller det fysiske fremmøde anvendes endvidere på serviceområder, hvor disse betjeningskanaler er mest hensigtsmæssige, eller hvor de er lovpligtige. Hjælp ydes som medbetjening, dvs. borgeren eller virksomheden får hjælp til at betjene sig selv. Princippet for hjælpen på de betjente kanaler er straksafklaring, hvilket indebærer, at borgeren eller virksomheden får færdiggjort deres ærinder ved første henvendelse uden viderestillinger og uden at skulle henvende sig igen. Uanset hvilken kanal borgerne eller virksomhederne anvender, skal henvendelseshåndteringen understøtte målet om selvbetjening og digital kommunikation. Det indebærer, at borgere og virksomheder oplyses om selvbetjeningsmulighederne, når de eksempelvis ringer eller skriver til kommunen eller møder personligt op. Muligheden for hjælp skal understøtte en omsorgsfuld, hurtig og kompetent betjening af borgere og virksomheder, så også de, der ikke har de fornødne selvbetjeningskompetencer, kan få gennemført deres ærinder til kommunen. Forebyggelse og kanalprioritering

7 Furesø Kommune vil reducere antallet af henvendelser til kommunen ved at fjerne årsagerne til henvendelserne. Det kan ske ved proaktivt at udsende information til borgere og virksomheder, så de ikke selv behøver at efterspørge den via henvendelser. Det kan også ske ved at ændre regler og procedurer, så krav om eksempelvis personligt fremmøde, anmeldelser, indberetninger mv. reduceres. De henvendelser, som kommer, fra borgere og virksomheder skal som udgangspunkt håndteres på de mest omkostningseffektive kanaler. Kanalprioriteringen er alt andet lige: 1. Selvbetjening 2. Chat 3. Telefon 4. Digital post 5. Brev/ 6. Personligt fremmøde Tydelig kanalprioriteringen skal sikre, at service- og kanalstrategiens økonomiske potentiale realiseres og understøtter dermed målet om effektiv borgerbetjening. Kommunens ansatte som digitale ambassadører Alle medarbejdere i kommunen kender kommunens selvbetjeningsløsninger og anbefaler dem aktivt til borgere og virksomheder. Det gælder både de ansatte på rådhuset og ansatte på de decentrale institutioner. Perspektivet er eksempelvis, at SOSU-assistenten, skolelæreren, bibliotekaren, pædagogen mv. kender de relevante selvbetjeningsløsninger på deres områder, kan henvise til disse og kan hjælpe borgerne i brugen af disse.

8 6. MÅLEPUNKTER Furesø Kommune vil løbende følge op på, om serviceog kanalstrategien implementeres og har de forventede effekter. Fremdriften i implementeringen af service- og kanalstrategien måles på følgende indikatorer: NemID Forudsætningen for, at borgere og virksomheder kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, som stilles til rådighed er, at de har NemID. Derfor er målene for Furesø Kommune: Den 1. januar 2015 har 90 pct. af borgerne over 15 år en NemID. Herefter er andelen stigende Den 1. januar 2015 har alle virksomheder NemID (medarbejdersignatur) I december 2013 havde 87 pct. af borgerne en NemID. Digital Postkasse Øget digital kommunikation kræver, at borgere og virksomheder er tilmeldt Digital Post. Derfor er målene for Furesø Kommune: rent faktisk anvendes. Derfor er målene for Furesø Kommune: I første kvartal 2015 afsendes 60 pct. af alle udgående brevforsendelser via Digital Post. I første kvartal 2016 afsendes 90 pct. af de udgående brevforsendelser via Digital Post. I første kvartal 2015 er omfanget af indgående sagsrelateret papirpost nedbragt med 50 pct. I november 2013 blev 31 pct. af de udgående brevforsendelser afsendt via Digital Post. Der er endnu ikke foretaget målinger af omfanget af indgående sagsrelateret papirpost, hvorfor O- punktsmålinger skal gennemføres. Selvbetjening Et af nøglepunkterne i den kanalstrategiske vision er, at graden af selvbetjening i forbindelse med ansøgninger, anmeldelser mv. øges. Derfor har Furesø Kommune følgende målsætninger: Den 1. januar 2015 har 80 pct. af borgerne i Furesø Kommune en digital postkasse. Den 1. januar 2016 har 90 pct. af borgerne en digital postkasse. Herefter er andelen af borgere med digital postkasse stigende. Den 1. januar 2015 har 98 pct. af alle ansatte i Furesø Kommune en digital postkasse. Selvbetjeningsgraden på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger skal for hver løsning ligge fem pct. over KL s mindstemål. Eksempelvis er selvbetjeningsgraden på Anmeldelse af flytnig 93,2 % og mindstemålet er 90%. Ansøgning om økonomisk friplads i dagtilbud er 16,7% og mindstemålet er 95%. I december 2013 havde 31 pct. af borgerne en digital postkasse. Der er endnu ikke målt på andelen af ansatte i Furesø Kommune med digital postkasse, hvorfor 0- punktsmåling skal gennemføres. Straksafklaring Som led i den hurtige og kompetente betjening af borgere og virksomheder skal straksafklaringsgraden i forbindelse med personlige og telefoniske henvendelser øges. Furesø Kommune har følgende mål på området: Digital Post Det er ikke nok, at borgerne og virksomhederne har digitale postkasser. Det afgørende er, at Digital Post 50 pct. af alle telefoniske af henvendelser til hovednummeret straksafklares uden viderestilling i 2017.

9 95 af alle personlige henvendelser til borgerservice og ydelseskontoret straksafklares i 2017 Der foreligger endnu ingen målinger af straksafklaringsgraderne, hvorfor O-punktsmålinger skal foretages. Digital kommunikation i decentrale institutioner I forhold til den og mere rutineprægede kommunikation mellem de decentrale institutioner og brugerne indebærer strategien, at den digitale kommunikation via diverse brugerportaler skal stige på bekostning ikke digitale henvendelser. Furesø Kommune har derfor følgende mål: Antallet af digitale henvendelser via brugerportaler mv. skal i 2017 være steget med mindst 25 pct. Antallet af ikke digitale henvendelser på mail, telefon, papirpost mv. skal i 2017 være faldet med mindst 25 pc. Konkret målemetode skal udarbejdes, og 0- punktsmålinger skal gennemføres. Egne data Udvidet adgang for borgerne og virksomhede til at se egne data vil kunne bidrage til at reducere antallet af henvendelser til kommunen. Derfor har Furesø Kommune følgende mål: Hvert år skal borgernes og virksomhedernes muligheder for at se egne data via kommunens digitale platforme forbedres Konkret målemetode skal udarbejdes, og 0- punktsmåling skal gennemføres.

10 7. INDSATSOMRÅDER Servicemålene og den kanalstrategiske vision og pejlemærker realiseres via ni indsatser. Disse indsatser er grupperet under overskrifterne: Kanaler, organisation samt borgere og virksomheder. Indsatserne er både rettet imod rådhuset og de decentrale institutioner. Senest seks måneder efter service- og kanalstrategiens vedtagelse, skal der være udarbejdet konkrete handleplaner for udmøntningen af indsatserne. Kanaler De kanalrettede indsatser skal sikre, at de anvendte kanaler og samspillet mellem disse understøtter visionen om at gøre selvbetjening og digital kommunikation til omdrejningspunkt for betjeningen af borgere og virksomheder. Indsats 1: Kanaloptimering Furesø Kommune skal sikre, at hver enkelt af de kanaler, som anvendes i kommunikationen med borgere og virksomheder, optimeres, så de understøtter den kanalstrategiske vision. I den forbindelse skal der bl.a. udarbejdes planer for optimeringen af de digitale platforme, så de danner den bedst mulige ramme for borgernes- og virksomhedernes digitale selvbetjening. Det skal også afdækkes, hvordan den personlige og telefoniske betjening kan optimeres, bl.a. med henblik på at øge graden af straksafklaring. Indsats 2: Kanalprioritering Det skal endvidere sikres, at samspillet mellem de enkelte kanaler optimeres, så de samlet understøtter visionen. I den forbindelse skal det afdækkes, hvordan forhold som serviceniveauer, åbningstider, betjeningsprincipper - som kan betyde reduktioner eller udvidelser af kanaler - kan bringes i spil, så de understøtter den overordnede kanalprioritering. understøtter realiseringen af den kanalstrategiske vision. Indsats 3: Styring En af forudsætningerne for implementeringen af service- og kanalstrategien er, at ledere og medarbejdere løbende kan følge med i, om de kanalstrategiske indsatser virker, og om visionen indfries. Derfor skal der udvikles og implementeres et kanalstrategisk styringskoncept med målepunkter og nøgletal, som løbende kan give et overblik over, om målene nås. Indsats 4: Digital kultur En anden forudsætning for kanalstrategien er, at der blandt ledere og medarbejdere i kommunen udvikles en digital kultur. Hermed menes en engageret opbakning til omstillingen til selvbetjening og digital kommunikation samt forandringsparathed i forhold til indførelsen af nye teknologier og arbejdsformer. Indsats 5: Innovativt fokus Udbredelsen af selvbetjening og digital kommunikation til alle relevante områder af den kommunale virksomhed - både centralt og decentralt forudsætter et kreativt og innovativt fokus i kommunen. Et innovativt fokus i kommunen indebærer, at nye ideer tilskyndes og belønnes og at det sikres, at ideer opsamles, vurderes og prioriteres. Indsats 6: Samordning af politikker og strategier Implementeringen af service- og kanalstrategien kræver et effektivt samspil mellem kommunens øvrige politikker og strategier. Det skal derfor løbende sikres, at der sker den nødvendige samordning mellem serviceog kanalstrategien og kommunens øvrige politikker og strategier. Organisation De organisatoriske indsatser er tiltag rettet imod Furesø Kommunes medarbejdere og organisation, som

11 Borgere og virksomheder Indsatser rettet imod borgere og virksomheder skal generelt understøtte målet om, til stadighed at få flere borgere og virksomheder til at gøre brug af kommunens selvbetjeningsløsninger samt anvende digital kommunikation. Indsats 7: Incitamenter Furesø Kommune skal undersøge mulighederne for at indføre incitamenter, der fremmer borgernes anvendelse af digital selvbetjening. Det kan eksempelvis være reducerede gebyrer, kortere ekspeditionstider eller andre fordele for de borgere, der anvender digital selvbetjening. Indsats 8: Oplysning Borgernes og virksomhedernes kendskab til de kommunale selvbetjeningsmuligheder samt kravene om obligatorisk selvbetjening på en række områder skal udbygges. Furesø Kommune vil derfor udarbejde en plan for, hvilke tiltag der skal iværksættes, for at informere borgere og virksomheder om mulighederne for selvbetjening og digital kommunikation. Indsats 9: Kompetenceløft borgere For at øge borgernes og virksomhedernes digitale kompetencer vil Furesø Kommune fortsat undervise borgerne i brugen af selvbetjeningsløsninger. Det kan ske i form af én-til-én-oplæring i betjeningssituationen, når borgeren eller virksomheden har behovet og dermed også motivationen. Det kan også ske i form af kurser rettet imod udvalgte målgrupper.

12 8. LEDELSESMÆSSIG OG ORGANISATORISK FORANKRING Det overordnede ansvar for implementeringen af service- og kanalstrategien er placeret i Digitaliseringsforum, med afsæt i chefgruppens mandat. Det er således Digitaliseringsforum, der løbende følger op på, om målene nås. De enkelte centerchefer har hver især ansvaret for implementeringen af kanalstrategien på deres områder. Digitaliseringsforum har ligeledes det operationelle ansvar for koordineringen og implementeringen af strategien. I den forbindelse udarbejdes hvert år handleplaner for implementeringen af service- og kanalstrategien Hvert center udpeger en ansvarlig, som repræsenterer centeret i Digitaliseringsforum. Center for Administration og Udvikling har ansvaret for implementeringen af kanalstrategiens tværgående initiativer.

13 Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi , 4. udkast Furesø Kommune Stiager Værløse Udgivet: 10. december 2013

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi 2016-2018 September 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITALE FOKUSOMRÅDER 2016-2020...

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder

Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder Kanalstrategi 2011-2015 Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder Forsiden Viser det ønskede forhold mellem anvendelsen af de forskellige kanaler ved udgangen af strategiperioden.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice

Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice 2012 2015 Bilag 1: Kanalstrategiske mål Bilag 2: Kanalpriser og hvad kanalerne bruges til Bilag 3: Oversigt over aktiviteter Bilag 4: Aktivitetsplan 2011 og 2012 Indledning

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere