DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgerne. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgerne som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Valgundersøgelsen 1994", som oprindeligt blev indsamlet af AGB Gallup i oktober, november og december 1994 for Jørgen Goul Andersen og Ole Borre. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2210). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgerne. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-2210: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen og Ole Borre. DDA-2210, 1. udgave (ved Jette Strand og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2021 respondenter og 520 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (375 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af AGB Gallup for Jørgen Goul Andersen og Ole Borre, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i maj 1996 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jette Strand og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-2210: Valgundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umid-

3 delbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar 2002 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

6 variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 1994 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg 1994; TV-valgkamp 1994; politik, interesse for; diskussioner, deltagelse i; partipræference, alternativ; statsgælden, betydning for partivalg; arbejdsløshed, betydning for partivalg; EU, betydning for partivalg; miljøspørgsmål, betydning for partivalg; sundhedsvæsen, betydning for partivalg; skattespørgsmål, betydning for partivalg; flygtningespørgsmål, betydning for partivalg; indvandrerspørgsmål, betydning for partivalg; ældrepolitik, betydning for partivalg; retssikkerhed, betydning for partivalg; uddannelsesspørgsmål, betydning for partivalg; kulturspørgsmål, betydning for partivalg; økonomiske hensyn, betydning for partivalg; VKZ-flertal, betydning for partivalg; folketingsvalg 1990; partitilhørsforhold; Rasmussen, Poul Nyrup; Nyrup Rasmussen, Poul; Jelved, Marianne; Engell, Hans; Jakobsen, Mimi; Nielsen, Holger K.; Ellemann-Jensen, Uffe; Kjærsgaard, Pia; Haugaard, Jacob; regeringens virke; regeringspræference; borgerlig versus socialdemokratisk regering; socialdemokratisk versus borgerlig regering; økonomisk situation, landets og familiens; familiens økonomiske situation, udvikling i; skattereform 1994; økonomisk opsving; opsving, økonomisk; rentestigning; ventelister på sygehuse; sygehuse, ventelister på; folkeskolen, undervisningen i; undervisningen i folkeskolen; sociale udgifter, holdning til; levestandard; indtægtsforhold; statskontrol med erhvervslivet; erhvervslivet, statskontrol med; bankers stilling; storindustriens stilling; internationale konflikter, Danmarks holdning til; konflikter (internationale), Danmarks holdning til; arbejdsløshed, bekæmpelse af; erhvervslivet, fremme af; mindsteløn; beskæftigelsesprojekter; lønstigninger, fordeling af; fleksible arbejdstider; flextid; brugerbetaling; offentlig service; service, offentlig; hjemmehjælp; samfundet, mål for; staten og kommunerne, opgavefordeling mellem; kommunerne og staten, opgavefordeling mellem; offentlige udgifter; forsvaret, udgifter til; sundhedsvæsenet, udgifter til; uddannelse, udgifter til; undervisning, udgifter til; folkepension, udgifter til; forureningsbekæmpelse, udgifter til; miljøproblemer, udgifter til; kulturelle formål, udgifter til; børneinstitutioner, udgifter til; politiet, udgifter til; understøttelse, udgifter til; arbejdsløshedsunderstøttelse, udgifter til; bistandshjælp, udgifter til; broer, udgifter til; motorveje, udgifter til; u-landshjælp; flygtninge, udgifter til; offentlig administration, udgifter til; administration (offentlig), udgifter til; orlovsordninger, udgifter til; hjemmehjælp, udgifter til; plejehjem, udgifter til; tilskudsordninger, udgifter til; børnefamilier, udgifter til; kollektiv transport, udgifter til; transport (kollektiv), udgifter til; arbejdsmarkedsordninger, holdning til; efterløn, holdning til; orlovsordninger, holdning til; indkomstskat versus ejendomsskat; ejendomsskat versus indkomstskat; indkomstskat versus afgifter på el, vand og benzin; afgifter versus indkomstskat; skatteprocent versus skattefri bundgrænse; trækprocent versus skattefri bundgrænse; skattefri bundgrænse versus skatteprocent; skattesænkning versus afdrag på statsgælden; afdrag på statsgælden versus skattesænkning; statsgældafdrag versus skattesænkning; ligestilling; arbejdstidsnedsættelse; indslusningsløn; uddannelse til ledige; overarbejde, forbud mod; bijobs, forbud mod; "skraldemandsordninger"; handlingsplaner for ledige; dagpenge, begrænsning af unges adgang til; borgerløn; udlicitering af offentlige opgaver; offentlige opgaver, udlicitering af; offentlig sektor, lønpolitik i; lønpolitik i den offentlige sektor; lokalløn, holdning til; offentlig versus privat sektor, produktivitet i; privat versus offentlig sektor, produktivitet i; produktivitet i den offentlige versus den private sektor;

8 Øresundsbro, holdning til; hjemmeserviceordningen, holdning til; indtægtsbeskatning; lønstigninger; skattelettelser, holdning til; indvandring versus national egenart; national egenart versus indvandring; miljø versus økonomisk vækst; økonomisk vækst versus miljøet; miljø versus erhvervslivets konkurrenceevne; erhvervslivets konkurrenceevne versus miljøet; konkurrenceevnen versus miljøet; NATO, holdning til; arabiske lande en trussel mod Danmarks sikkerhed; voldsforbrydelser, straf for; strafudmåling ved voldsforbrydelser; kriminalitet, forebyggelse af; privatisering i den offentlige sektor; offentlige sektor, privatisering i; indvandreres rettigheder; flygtninges rettigheder; overførselsindkomster; velfærdsstatens fremtid; europæer, følelses af at være; offentlige sektor, effektivisering af; effektivisering af den offentlige sektor; sociale ydelser, misbrug af; Lukkeloven; "grønne" afgifter; afgifter, "grønne"; borgerne, umyndiggørelse af i velfærdsstaten; umyndiggørelse af borgerne i velfærdsstaten; politikere, holdning til; politikere, tillid til; demokratiets vilkår; EU, holdning til; økonomisk udligning inden for EU; EU, økonomisk udligning i; Europaparlamentets magtbeføjelser; økonomisk union i EU; monetær union i EU; fælles mønt; mønt, fælles; Europaparlamentsvalg 1994; EU-folkeafstemningen 1993; folkeafstemningen 1993; unionsafstemningen 1993; Edinburgh-folkeafstemningen 1993; politisk skala, placering på; politiske partier, ligheder imellem; samfundsklassetilhørsforhold; klassetilhørsforhold; låneomlægning; omlægning af boliglån; boliglån, omlægning af; lån, omlægning af; boligforbedringer, tilskud til; pensionsordning; frynsegoder; transport til arbejde; arbejde, transport til. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2210: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen og Ole Borre, DDA-2210, 1. udgave (ved Jette Strand og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2021 respondenter, 520 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (375 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Borre, Ole. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Andersen, Jørgen Goul; Borre, Ole. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Dataindsamler: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K.

9 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 1994 indeholder data indsamlet af AGB Gallup i oktober, november og december I datamaterialet indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (13 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst samt privat eller offentlig ansættelse; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen. Desuden indgår følgende spørgsmål: Hvilke problemer er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af; interesse for valgkampen i massemedierne; deltagelse i diskussioner om politik op til valget; generel interesse for politik; hvad respondenten stemte ved valget den 21. september 1994; beslutningstidspunkt; om respondenten overvejede at stemme på et andet parti; betydning af en række emner i valgkampen for partivalg; økonomiske overvejelser ved partivalg; betydning af mulige regeringskoalitioner efter valget for partivalg; hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1990; grad af partitilhørsforhold; vurdering af de enkelte partier, partilederne og den politik, de enkelte partier har ført i de sidste par år; vurdering af regeringens virke; om landets problemer bedst løses af en borgerlig eller en socialdemokratisk regering; landets og familiens økonomiske situation sammenlignet med for et år siden; virkningen af regeringens politik på egen økonomisk situation, på samfundsøkonomien og på arbejdsløsheden; skattereformens virkning på respondentens privatøkonomi; årsager til det økonomiske opsving og til rentestigningen; holdning til statsgælden og statsunderskuddet; problemerne med overfyldte sygehuse og ventelister; holdning til kritikken af undervisningens kvalitet i folkeskolen; politiske spørgsmål som: samfundets sociale udgifter, levestandard og indtægtsforhold, statens kontrol over erhvervslivet, bankerne og storindustriens stilling, Danmarks rolle i internationale konflikter, økonomisk vækst og bekæmpelse af arbejdsløsheden, muligheder for at fremme erhvervslivet, mindsteløn og arbejdsløshed, bekæmpelse af arbejdsløsheden, fordeling af lønstigninger på den enkelte arbejdsplads eller virksomhed, fleksible arbejdstider, mere brugerbetaling i den offentlige sektor samt serviceydelser fra det offentlige; vigtige målsætninger for samfundet; opgavefordeling mellem staten og kommunerne; holdning til det offentliges udgifter på en række områder; holdning til arbejdsmarkedsordninger som efterløn, orlov o.lign.; holdning til den nye skattereform og skattepolitikken fremover; prioritering ved en evt. skattenedsættelse; holdning til ligestilling; holdning til en række forslag til bekæmpelse af arbejdsløsheden; holdning til det offentliges udlicitering af forskellige opgaver; holdning til lønpolitikken i den offentlige sektor; vurdering af produktiviteten i den offentlige hhv. den private sektor; holdning til Øresundsbroen og til hjemmeserviceordningen; holdning til en række synspunkter fra den politiske debat; holdning til politik og politikere som helhed; vurdering af hvordan demokratiet fungerer i Danmark; holdning til hvilken politik der skal føres i den Europæiske Union; generel holdning til EU; om respondenten stemte ved Europaparlamentsvalget i juni; om respondenten stemte ved unionsafstemningen i 1993; placering af partierne på en venstre-højre skala; vurdering af partierne vedr. flygtningepolitik, miljøhensyn, styring af markedskræfterne og den økonomiske politik; tilknytning til

10 en bestemt samfundsklasse; bilanskaffelse i 1993 eller 1994; brug af de nye orlovsordninger; omlægning af boliglån; brug af offentligt tilskud til boligforbedringer; brug af offentlig børnepasningsordning; om respondenten har en pensionsordning; om respondenten har en række frynsegoder; samt transport til arbejde; medlemskab af en fagforening. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: 1054 respondenter blev interviewet i oktober, 926 blev interviewet i november og 41 respondenter blev interviewet i december. Datasættets størrelse: 2021 respondenter; 520 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 119 spørgeskemaspørgsmål/tests; 89% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Der er nogle spørgsmål, som ikke er repræsenteret i datafilen. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere på 18 år og derover. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 13 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en startog slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 13 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Det arkiverede datamateriale for denne undersøgelse omfatter kun personer på 18 år og derover.

11 Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: fysisk/geografisk placering. Respondentens kommunenr. og geografisk distrikt er angivet. Vægtning: Vægtningsprocedurer: Der er angivet en vægtvariabel, som hver respondent skal vægtes med. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: ingen. Kontroloperationer udført af arkivet: ingen. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Jørgen Goul and Borre, Ole: Danish Election Survey Variables, Coding and Marginals. Århus: Department of Political Science, University of Aarhus, Working Paper No. 6, 70 pp. 1996; (2) Andersen, Jørgen Goul: Velfærdsstatens folkelige opbakning. Social Forskning. Temanummer om Velfærdsstatens Fremtid. August 1995, pp ; 1995; (3) Andersen, Jørgen Goul: Velfærdssystem, marginalisering og medborgerskab. Dansk Sociologi, nr. 1/7. årg., pp. 6-39; 1996; (4) Andersen, Jørgen Goul og Borre, Ole: Projektbeskrivelse. Valgundersøgelsen Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 1 fra Det danske Valgprojekt, 19 pp. 1995; (5) Andersen, Jørgen Goul: (Hvorfor) vinder regeringen ikke på den økonomiske fremgang? Policy vurderinger, policy effects og andre forklaringer. Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 2 fra Det danske Valgprojekt, 32 pp. 1995; (6) Andersen, Jørgen Goul: Valgkampen og valget Valgkampens meningsmålinger. Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 3 fra Det danske Valgprojekt, 35 pp. 1995; (7) Andersen, Jørgen Goul: Personer eller politik? Partilederne og 1994-valget. Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab,

12 Arbejdspapir nr. 4 fra Det danske Valgprojekt, 34 pp. 1995; (8) Andersen, Jørgen Goul: Hvordan skal arbejdsløsheden bekæmpes? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken. Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 5 fra Det danske Valgprojekt, 71 pp. 1995; (9) Borre, Ole and Andersen, Jørgen Goul: Voting and Political Attitudes in Denmark. A Study of the 1994 Election. Aarhus University Press, 352 pp Referencer til beslægtede studier: DDA-0007: For- og eftervalgsundersøgelsen DDA-0008: Valgundersøgelsen DDA-0016: Valgundersøgelsen DDA-0017: Vælgerundersøgelse januar og februar DDA-0148: Panelundersøgelse af valgene 1971 og DDA-0166: Valgundersøgelsen DDA-0191: Vælgerundersøgelse februar og marts DDA-0287: Valgundersøgelsen DDA-0328: Vælgerundersøgelse oktober og november DDA-0529: Valgundersøgelsen DDA-0530: Vælgerundersøgelse december 1981 og januar DDA-0658: Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål DDA-0772: Valgundersøgelsen DDA-1340: Valgundersøgelsen DDA-1432: Valgundersøgelsen DDA-1480: Vælgerundersøgelse september 1987 og maj DDA-1564: Valgundersøgelsen DDA-1565: Vælgerundersøgelse januar, februar og marts DDA-2189: Valgundersøgelsen DDA-6301: Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år); børnenes alder. Antal personer i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år, år. Arbejdssted: afstand fra bopæl. Om respondenten er ansat i privat eller offentlig virksomhed. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Desuden er husmoderens beskæftigelsesmæssige status angivet som: Husmoder uden selverhverv; husmoder med selverhverv, heltid; husmoder med selverhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Samt varigheden af erhvervsuddannelse/efteruddannelse.

13 Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politisk information; respondenten: politiske interesse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti. Varige forbrugsgoder: Der spørges om respondenten har en række goder i forbindelse med deres arbejde: fri bil, fri avis, fri telefon, tjenestebolig eller lav husleje samt pensionsordning. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: TV. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING "Valgundersøgelsen 1994" er indsamlet af AGB Gallup for Jørgen Goul Andersen og Ole Borre. Undersøgelsen er foretaget over to runder, hvor 1054 respondenter blev interviewet i oktober 1994 (runde 1) og 926 respondenter i november og 41 respondenter i december 1994 (runde 2). Respondenterne er 18 år og derover. DDA modtog data fra Ole Borre, først medio maj 1996 i form af en SPSS systemfil omfattende begge runder og senere en mere komplet version i form af to datafiler (én for hver runde) med tilhørende SPSS indlæsnings-setups. Oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Ikke alle af undersøgelsens spørgsmål er stillet i begge runder. Følgende spørgsmål er KUN stillet i runde 1: Spm. 21 (V130-V155) Spm. 48 (V274-V299) - kun respondenterne i runde 1 havde mulighed for besvarelsen "Hverken enig eller uenig" (svarkode 3) Spm. 73 (V404) - kun respondenterne i runde 1 havde mulighed for besvarelsen "Ubesvaret/nægter" (svarkode 4) Spm. 74 (V405) - kun respondenterne i runde 1 havde mulighed for besvarelserne "Anden klasse" og "Ved ikke" (svarkoderne 3 og 4) Følgende spørgsmål er KUN stillet i runde 2: Spm i spørgeskema for runde 2 (V293) Spm. 55 (V320) - kun respondenter i runde 2 havde mulighed for besvarelsen "Nej stemte ikke ved EU afstemningen" (svarkode 1) Spm. 58 i spørgeskema for runde 2 (V341-V350) Spm. 61 i spørgeskema for runde 2 (V371-V380) Spm. 63 i spørgeskema for runde 2 (V391-V400) Spm. 79 (V410-V413) - kun respondenter i runde 2 havde

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993 ------ ---------- -- ------- ----- ------------------ ----

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993 ------ ---------- -- ------- ----- ------------------ ---- DDA-1839 -------- Datamateriale ------------- Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993 ------ ---------- -- ------- ----- ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ----

DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ---- DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere