DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE"

Transkript

1 "#$$%#&%' $#$()%#&%' *+(#&#&%' DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE "#$%&'()*+",-"#&"./,$#+0#"*$# ')(,",&%$#&%+1/+($*#,#2+13+*% AUGUST 2012 "#$%&'$()%*+,$-#$-.--/%01"#$%2+3'3$,4%2$-,"(5#$- "#$"%"&'()*%"&+(,+-.&/( 0*+12131(45&(61.1+/3*%+/.78(9:7"*;.<*+(=*2<"&+21"1

2 "#$%&$' Regularly, news stories on politicians dos and don ts end up on the front pages of tabloids as well as more serious newspapers. During the past decade, a number of powerful and significant Danish politicians have gone through media storms resulting from their sex lives, alcohol and hotel habits, personal finances, various kinds of misuse of power in political positions, etc. Although personal political scandals have become an integrated part of Danish politics, the phenomenon has not been examined thoroughly in the Danish context. For this reason, this thesis aims to give a solid analysis of the personal political scandal in Denmark. Through an explorative study of three personal political scandals, the thesis suggests that the personal political scandal in Denmark consists of four distinctive characteristics: the violations, the media coverage, the handling, and the political involvement. The three scandals, examined in the thesis, are former Prime Minister Lars Løkke Rasmussen s case on the wrongfully completed annexes, current Prime Minister Helle Thorning-Schmidt s case on her and husband Stephen Kinnock s private tax relations, and former Minister for Integration Birthe Rønn Hornbech s case on illegal administration of statelessness. The thesis finds that personal political scandals in Denmark exist in the sphere between private and public and that violations of legal, normative, and second degree are present in all three scandals. Also, the thesis states that a specific characteristic for personal political scandals in Denmark is what we have defined as the practice as you preach dimension, which implies that Danish politicians behavior must correspond with what they lecture others to do. The media coverage was shown to be of significant importance, as all three scandals were made public as a consequence of a revelation in the media. The media also plays a crucial role as a political actor in the scandals. The three scandalized politicians handling of the cases clarified that professionalization is an implicit part of Danish politics, although it was not present in all cases. Finally, one cannot diminish the role of other politicians and political institutions in scandals that are per definition personal in their substance. This supports the argument that we must examine institutional and personal political scandals independently and that the personal political scandal is as much private as it is public. As a result of the empirical and analytical findings, the final chapter in the thesis discusses the increasing need for political reforms and openness in the Danish administration. Because the personal political scandal has turned out to be a permanent component of Danish politics, the main contribution of the thesis remains that more research in the field of personal political scandals in Denmark is needed in order for us to understand the dimensions and the effects of the phenomenon. 1

3 ()*+,-*#.,%$/0)/-#/' "#$%&$' 1 "#$%&'()"#$%*'(+%$%"(),-$..$% / -'.,(&"#$%&'() 0 23($/-'14'()*-/*)()0' 5 121&3$4',.$)&%$.$#,5&6&7,58,.$%$%+58$%-$.9&)$ : 12;8$5$7&'&)$%$58$*"%&75'5('3".')'&7$&7,58,.$% < 12=3%"-.$>*"%>+.$%'5(? A 11 1; 23($/-'64'$/,%(' 17 ;21*"%,58%'5($%'*$.)$)>$..$>>$8'$%"(3".')'7 1/ ;2;*"%,58%'5($%'3".')'&7$'5&)')+)'"5$% 10 ;2=>$8'$%5$&+8#'7.'5( ;; ;2/>$8',.'&$%'5("(3%"*$&&'"5,.'&$%'5( ;: ;203".')'&7$&7,58,.$% =0 ;2:"3$%,)'"5,.'&$%'5("(,5,.9)'&7$3,%,>$)%$ /< 23($/-'84'9/$,*/' 7: =21*"%&75'5(&8$&'(56$)$7&3."%,)'#)&3$4',.$ /A =2;4,&$&)+8'$) 0D 0D 0= =20#,.(,*>$)"8$6'58C".8&,5,.9&$ 0? =2:+58$%&F($.&$5&%$.',-'.')$)"(#,.'8')$) 0A =2<7"85'5(''58C".8&,5,.9&$5 :D =2?,5,.9&$>"8$. :: 23($/-'74'"/#2%(;/-#/'.'#2)*-/%)/#'+,;/*3/%#,)/%',0'.,%-<"' 5= /21&7,58,.$%5$&C"#$83$%&"5$% :? /2;&7,58,.$%5$&*"%.F- <D )->#/' =6 =6 A/ A? ' 2

4 :218$5>$8'$%$8$&7,58,.$ 1DD :2;),-."'8'&$%'5("(&7,58,.$B"+%5,.'&)'7 1D= :2=3$%&"5*%$>&)'..'5($%'>$8'$%5$ 1D0 11D 11; 23($/-'B4'+C)*$/%()0' 117 <21&)%,)$('$%'8$)%$&7,58,.$% 11/ <2;8$.7"57.+&'"56CE58)$%'5( 1;D 23($/-'=4'3,-($(#2'();,-;/%()0' 166?213".')'7$%5$&'5#".#$%'5( 1;=?2;*"%#,.)5'5($5&'5#".#$%'5( 1=1?2=8$.7"57.+&'"563".')'&7'5#".#$%'5( 1=< 23($/-':4'*(#2D##(,)'.'3/%#,)-(0/',0'()#$($D$(,)/--/'2,)#/2;/)#/%' 18: A213$%&"5.'($7"5&$7#$5&$% 1=A A2;'5&)')+)'"5$..$7"5&$7#$5&$% 1/< 23($/-'1A4'2,)2-D#(,)' 15A 1D21&3$4',.$)&*+58 1:D 1D2;3$%&3$7)'#$%*"%*%$>)'8'(*"%&75'5('3$%&"5.'($3".')'&7$&7,58,.$% 1:; -($$/%$D%-(#$/' 157 -'.,(/67"8$>,5+,. 1?1 -'.,(068,5&7$3".')'&7$&7,58,.$%1A?DH;D1; 1?= ' 1AA 3

5 ,;/%#(0$',;/%'.(0D%/%',0'$"/--/%'.(0D%/%' *'(+%16"#$%&'()"#$%&3$4',.$)&7,3').$% 1; *'(+%;6%,C,)I&C$,*$%&3$%&"5,.'&$%'5( == *'(+%=6>$8',.'&$%'5(G3$%&"5,.'&$%'5(G3%"*$&&'"5,.'&$%'5("(8$53".')'&7$&7,58,.$ =/ *'(+%/6*%,,*&.F%'5('>$8'$%5$)'.3$%&"5.'(3".')'&7&7,58,.$ =A *'(+%06C"%55$&J&)%,)$('$% /0 *'(+%:6"3$%,)'"5,.'&$%'5( /? *'(+%<6,5,.9&$>"8$. :< *'(+%?6,5),.,%)'7.$%3%28,('-'.,(&&,($5 <; *'(+%A6)'8&.'5B$"#$%-'.,(&&,($5 <= *'(+%1D6,5),.,%)'7.$%3%28,('&7,))$&,($5K*F%&)$8$. <0 *'(+%116,%)'7.$%3%28,('&7,))$&,($5K,58$58$. <: *'(+%1;6)'8&.'5B$"#$%&7,))$&,($5 << *'(+%1=6,5),.,%)'7.$%3%28,('&),)&.F&$&,($5 <A *'(+%1/6)'8&.'5B$"#$%&),)&.F&$&,($5?D $"/--/%' ),-$.16,5),.,*&7,58,.$%*%,;DDDH;D1;*"%8$.)3E3,%)' 01 ),-$.;68$)%$+8#,.()$&7,58,.$% 0= ),-$.=68$+8#,.()$8,(-.,8$ 00 ),-$./63".')'&7$8"7+>$5)$% 0: ),-$.06)'8&3$%'"8$%G&F($7%')$%'$%G,5),.,%)'7.$%"(3".')'&7$8"7+>$5)$% 0? :1 :; ),-$.?67"8$>,5+,.CE58)$%'5( :/ ),-$.A67"8$>,5+,.3".')'&7'5#".#$%'5( :0 ),-$.1D68$*'%$*,&$%'&7,58,.$5&*"%.F- <D <1 A1 A/ A0 A: A? ),-$.;;6,5),.,%)'7.$%3%28,(-.,8'8$)%$&7,58,.$% 1D= ),-$.;=6,%)'7$.)93$%'8$)%$&7,58,.$% 1D: ),-$.;/6>$8'$3$%&"5,.'&$%'5($5'8$)%$&7,58,.$% 1D: ),-$.;063$%&"5L&+-&),5&&7,))$&,($5&)"8$.$ 1D? 11; ),-$.;<6&)%,)$('$%'8$)%$&7,58,.$% 110 ),-$.;?6.+77$)C$8'8$)%$&7,58,.$% 11A ),-$.;A63".')'&7'5#".#$%'5('8$)%$&7,58,.$% 1;; ),-$.=D6"3&,>.'5(3E3".')'7$%5$&'5#".#$%'5( 1;A ),-$.=16"3&,>.'5(3E*"%#,.)5'5($5&'5#".#$%'5( 1=: 4

6 "(-0#,;/%#(0$' -MNOP1,QMN=$RSTRUNOPQVW48SXYGZMNOP/XP0RSTRUNOPQ[MU[QM[VR\MONRQ2 -MNOP1,H1'NMPPRS[OYNRQMR]^MNYRU]OT]RQ_-MNOPG&QOQ[N`[R[OPR]_2 -MNOP;,H;BNMPPRS[OYNRQMR]^MNYRU]OT]RQ_-MNOPG-MNOP[[OPR]_2 -MNOP=,H=$NMPPRS[OYNRQMR]^MNYRU]OT]RQ_-MNOPG&aOQQR[OPR]_2 -MNOP1,G;4XP;(GURSONNRRSNbU^MNRSGNMPPRSUXP[XY[RVOSOQR^MNRSVW\UHSXYYR]2 "(-0'1' EZR]Q[OYSWUM']U^`U[SRQ[cUTONPRQA2^RZScOS;D11YRU-MSQdR%`]]CXS]ZR\d "(-0'1"' *XS[NOPXPZRYeSa]M]PRSQMNNXTXYM]U^`U[SRQYRUURNRN[RG.=?G^SRY[OQO^-MSQdR%`]] CXS]ZR\d;?2XaQXZRS;D1D "(-0'1&' 5XQOQ^SO-MSQdR%`]]CXS]ZR\dQMN']U^`U[SRQ[cUTONPRQ;<2fO]cOS;D1D "(-0'1*' $]URNMPQaXYYM[[XSMcY^XSR]c]URS[`PRN[R[aXYYM[[MX]R]M[QOQ[N`[R[OPR]G;02YOf;D11 "(-0'1/' +UaO[QQMNaXYYM[[XSMcY^XSR]c]URS[`PRN[R[aXYYM[[MX]R]M[QOQ[N`[R[OPR]G;=2YOSQ[;D11 "(-0'1.' 3SR[[RYRUURNRN[R^SO']QRPSOQMX][YM]M[QRSMRQG1/2fO]cOS;D11 "(-0'10' 3SR[[RYRUURNRN[R^SO']QRPSOQMX][YM]M[QRSMRQG112fO]cOS;D11 "(-0'1+' 3SR[[RYRUURNRN[R^SO&QOQ[YM]M[QRSMRQXY-MSQdR%`]]CXS]ZR\d[O^[aRUMPRN[RG?2YOSQ[;D11 "(-0'1('' %RURP`SRN[RQMN[QOQ[YM]M[QRSR]XY']QRPSOQMX][YM]M[QRSMRQZRdO]UNM]PO^[OPR]G<2YOSQ[;D11 "(-0'6' 3OSOPSO^;D[V`SP[YWN^SO3RS4NOc[R]QMN[QOQ[YM]M[QRS,]URS[*XPd%O[Yc[[R]G;<2YOSQ[;DD? "(-0'6"' 3SR[[RYRUURNRN[RXYWZR]Q[OYSWUM8RQ3XNMQM[aHFaX]XYM[aR+UTONPYRU.OS[.`aaR %O[Yc[[R]G<2OVSMN;DD? "(-0'6&' EZR]Q[OYSWUM8RQ3XNMQM[aHFaX]XYM[aR+UTONPA2OVSMN;DD?YRU.OS[.`aaR%O[Yc[[R] "(-0'6*' 7X]aNc[MX]RS]RO^&c]UdRU[YM]M[QRSMRQ[c]URS[`PRN[RG<2OVSMN;DD? "(-0'6/' 5XQOQXY&c]UdRU[YM]M[QRSMRQ[c]URS[`PRN[RG<2OVSMN;DD? "(-0'6.' 3SR[[RYRUURNRN[RXYWZR]Q[OYSWUM8RQ3XNMQM[aHFaX]XYM[aR+UTONPYRU,]URS[*XPd %O[Yc[[R]G;A2OVSMN;DD? "(-0'60' EZR]Q[OYSWUM8RQ3XNMQM[aHFaX]XYM[aR+UTONPG=D2OVSMN;DD?YRU,]URS[*XPd%O[Yc[[R] "(-0'6+' 5XQOQXY,]URS[*XPd%O[Yc[[R][ZR[TOSRN[RO^[OYSWU[[V`SP[YWNR]R^SO8RQ3XNMQM[aH FaX]XYM[aR+UTONP "(-0'6('' &QOQ[^XSTONQ]M]PR]CXTRU[QOUR][ZSRTQMNR]SeaaRZXSPRSRYRUO^TM[]M]PO^OQPWM]UM ZMNOP[[OPR]G1/2YOf;DD? "(-0'6E'' #RfNRU]M]PXYYM]M[QRSR][cUPM^QRSG&QOQ[YM]M[QRSMRQG1D2fc]M;DD? "(-0'8' -2)2J[]XQOQXY_&QRVdR]7M]]X\aXP[V`SP[YWNRQXYZR[aOQ]M]PM8O]YOSa_ "(-0'8"' 3RQRS.X^Q[SRURP`SRN[RQMN[aOQQRYM]M[QRS)dXS>gPRS3RURS[R]G;02]XTRYZRS;D11 "(-0'8&' $SNM]P,]URS[R][SRURP`SRN[RQMN[aOQQRYM]M[QRS)dXS>gPRS3RURS[R]G;02]XTRYZRS;D11 "(-0'8*' 7XYYM[[XSMcY^XS&aOQQR[OP[aXYYM[[MX]R]G=D2fO]cOS;D1; "(-0'8/' 3RQRS.X^Q[O]UR]SRURP`SRN[RQMN[aOQQRYM]M[QRS)dXS>gPRS3RURS[R]G=D2UR\RYZRS;D11 "(-0'7' 7XURYO]cON "(-0'?'.M[QRXTRS[aO]UONRSM8O]YOSa^SO1A?DQMN;D11 ' 5

7 23($/-'14'()*-/*)()0'' Øl og smøger på skatteborgernes regning; en ægtefælle, der ikke betaler skat i Danmark; rod i privatøkonomien; en arabisk oversættelse af en bog om jægersoldater i krig; cafémøder med rockere og fejlbehandling af statsløse er blot nogle af de sager, der har udviklet sig til politiske skandaler i Danmark de seneste år. Det skorter ikke med saftige forsider på såvel formiddagsaviser som mere seriøse dagblade, der hævder, at de har fanget en politiker på det forkerte ben. I de senere år har en lang række betydningsfulde danske politikere således fået ørene i maskinen af den danske presse. Alle er de blevet målt og vejet af medierne nogle er fundet for lette, andre har ufortrødent fortsat deres politiske karriere. Politiske skandaler er blevet en integreret del af politik, som medier, politikere og politiske institutioner forholder sig til med jævne mellemrum. Det konventionelle billede af de politiske skandaler er, at medierne ikke lægger fingrene imellem i skildringen af politikernes fejl og mangler både i offentlige og private sammenhænge. Samtidig kommenterer politikerne heftigt på de politiske skandalesager, særligt hvis sagerne omhandler politiske modstandere, mens embedsværket oftest forsøger at holde sig langt ude af skandalerne. Men hvad ved vi egentlig videnskabeligt om politiske skandaler? I en ny undersøgelse af politiske skandaler påviser Sigurd Allern og Ester Pollack, at der er sket en stigning i antallet af politiske skandaler i de nordiske lande (Allern et al., 2012; Thompson, 2002; Blach-Ørsten, 2011). Det gælder især Danmark, hvor antallet af skandaler har bevæget sig fra 22 skandaler i perioden til hele 54 skandaler fra Antallet af skandaler er altså næsten tredoblet fra 90 erne til 00 erne (Allern et al., 2012: 35). I dette speciale argumenterer vi for, at skandaler ikke blot er flygtige fænomener, der sætter medierne i selvsving i kortere eller længere perioder. Vi finder frem til en række kendetegn ved og konsekvenser af den personlige politiske skandale, som tilsammen viser, at det vi definerer som den personlige politiske skandale er blevet en fast bestanddel af dansk politik. 1F1'#GHIJKLHMN'OHLHPKQN4'#RKQSKLHO'HO'TQSHOUHLVNMH' Forskningsmæssigt kan vi altså konstatere, at politiske skandaler i nordisk sammenhæng forekommer i stadigt stigende omfang. Men selvom politiske skandaler fylder mere og mere i medierne, er politiske skandaler ikke undersøgt tilstrækkeligt i politologisk sammenhæng (Bhatti et al., 2012: 1). Kun få studier har undersøgt skandalernes væsen og de betingelser, der er med til at forme deres fremkomst, udvikling og konsekvenser. En af årsag til dette kan være skandalens natur: 6

8 En skandales udgangspunkt er en handling eller begivenhed, der overtræder normer eller love (Thompson, 2002: 26-27). Uanset hvilken type overtrædelse, der ligger til grund, er skandalen dermed et betændt emne, der kan være svært at undersøge. En anden årsag til den manglende forskning i politiske skandaler kan være, at et grundvilkår for en skandale er uforudsigeligheden (Thompson, 2002: 83). Uanset hvor professionelt er kommunikationsberedskab, en politiker har, er de personlige politiske skandaler i høj grad ukontrollerbare, fordi de kan tage uforudsigelige drejninger undervejs 1 (Bhatti et al., 2012; Blach-Ørsten & Lund, 2012: 104). Politiske skandaler er dog væsentlige fænomener at studere inden for politologien, fordi de udstiller det politiske spil og de mekanismer, der ligger i feltet mellem medier og politik. Samtidig kan de føre til reelle politiske konsekvenser (Bhatti et al., 2012: 1-2; Thompson 2002: ). I lyset af skandalers betydning udgør den manglende empiriske forskning i politiske skandaler og deres konsekvenser et videnshul, som betyder, at vi hverken kender de politiske skandalers karakter, årsagerne til deres fremkomst eller deres betydning tilstrækkeligt. Det sætter vi os for at undersøge i dette speciale gennem tre nyere politiske skandaler i Danmark: Lars Løkke Rasmussens bilagssag, Helle Thorning-Schmidts skattesag og Birthe Rønn Hornbechs statsløsesag. Fordi politiske skandaler i dag udspringer af en offentliggørelse i medierne og dermed først udvikler sig til egentlige skandaler i det øjeblik, de er medierede (Thompson, 2002: 43), er medierne undersøgelsens primære kilde. Specialet undersøger derfor de tre politiske skandaler ud fra en indholdsanalyse af mediernes dækning af skandalerne. 1F6'*HQ'HRNJNMHOHQSH'WXONRQJQY'J'GXLJMJNRH'NRKQSKLHO' Specialet tager udgangspunkt i den sparsomme eksisterende forskning i politiske skandaler. Inspirationen er hentet i John B. Thompsons værk Den politiske skandale fra 2002 og fra henholdsvis Mark Blach-Ørstens danske undersøgelse af politiske skandaler fra 2011 og Sigurd Allern og Ester Pollacks undersøgelse af skandaler i Norden fra Et konceptuelt problem ved den eksisterende forskning er dog, at den ikke i tilstrækkelig grad skelner mellem personlige politiske skandaler og institutionelle politiske skandaler. De institutionelle politiske skandaler er policy skandaler, som er forbundet med offentlig politik eller handlinger udført af statslige eller offentlige kontrollerede institutioner. I modsætning til personlige politiske skandaler involverer de 1 Det er netop tilfældet med skattesagen, som er en af de tre udvalgte sager i specialet. Skattesagen tog den uforudsigelige drejning, at Steven Kinnocks seksualitet og dermed ægteparret Kinnock og Thornings ægteskabelige status under en uge inden dette speciales afleveringsfrist blev et issue i skattesagen (Davidsen-Nielsen, Maltesen & Østergaard, 2012, 25. august). 7

9 ikke direkte individuelle politiske aktører (Kerby & Chari, 2002: 411). De personlige politiske skandaler handler om politiske personers rolle som henholdsvis politiker og privatperson i rummet mellem den offentlige og den private sfære (Allern & Pollack, 2012: 14). De tre skandaler i dette speciale hører altså til i kategorien personlige politiske skandaler, og det er derfor denne skandalekategori, specialet undersøger. Igennem hele specialet foretager vi en sondring mellem den private og den offentlige sfære, idet personlige politiske skandaler, i modsætning til institutionelle politiske skandaler, både kan befinde sig i den offentlige og den private sfære. Specialet opererer derfor med følgende definition af den personlige politiske skandale: "#$%#&'($)*+#%()*,*'-#'-.$/.)#0(&#-(11#&23/#*/#$(00#$,)*+#(+*/#$%&*4.,#'05&#(+#&%#&'($)*+ (+%()*,*'-60(&/*'-.$/.)#&$#7.$/)#&(1%()*,*'-#%#&'($)*+7#/#&*0(&1.00()-#,*$+'%()*,*-#&#(+1*$*',&#8 Baggrunden for definitionen vil blive udpenslet tydeligere i specialets teorikapitel. 1F8'3OXULHZWXOZTLHOJQY' Specialets undersøgelse er udformet som et eksplorativt casestudie, fordi eksplorative studier er nyttige i de tilfælde, hvor begreber og forståelse af kausalteori er svage(nørgård, 2007: 252). I studiet af den personlige politiske skandale har vi kun en relativ svag forestilling om, hvad der er årsagen til personlige politiske skandaler, og ikke mindst hvad, der kendetegner dem. Med det eksplorative afsæt er specialets formål således at kunne identificere mønstre på tværs af de tre udvalgte skandaler for derved at bidrage med en grundig beskrivelse og solid analyse af den personlige politiske skandale i Danmark. Specialet undersøger derfor de tre udvalgte personlige politiske skandaler ud fra følgende problemformulering: 94./-#$/#,#+$#&/#$%#&'($)*+#%()*,*'-#'-.$/.)#*".$1.&-6(+74*)-#-($'#-4#$'#&7.&/#$: Problemformuleringens åbenhed afspejler den eksplorative undersøgelse, vi foretager af personlige politiske skandaler. Hovedvægten i specialet vil derfor også være på analysen, det vil sige den første del af problemformuleringen, mens den anden del af problemformuleringen vil blive brugt til 8

10 at samle trådene fra analysekapitlerne i en kritisk perspektiverende diskussion. Ud fra den åbne og lukkede kodning i indholdsanalysen, har vi fundet fire parametre, som vi forventer kan spore os ind på, hvad der kendetegner en personlig politisk skandale og dens konsekvenser. De fire parametre er mediedækning, overtrædelser, håndtering og politisk involvering. Parametrene ligger til grund for følgende underspørgsmål, der understøtter første del af problemformuleringen: 94(&/.$-#$/#,#+$#&1#/*#/5-$*$+#$6(4#&,&5/#)'#&673$/,#&*$+(+%()*,*'-*$4()4#&*$+/#$%#&'($)*+# %()*,*'-#'-.$/.)#*".$1.&-: Analysens pointer om kendetegnene for den personlige politiske skandale i Danmark vil danne grundlag for specialets diskussion, der kritisk og perspektiverende vil behandle anden del af problemformuleringen: Hvilke konsekvenser har personlige politiske skandaler? 1F7'WYO[QNQJQY' Af hensyn til specialets sammenhæng og omfang har vi foretaget en række nødvendige afgrænsninger. Tidligere studier har vist, at der både er stor forskel på, hvordan man definerer en politisk skandale og på den journalistiske kultur i forskellige lande, hvilket gør det vanskeligt at definere og undersøge problemfeltet komparativt (Barker, 1994, Dalen & Skovsgaard, 2011, Blach- Ørsten, 2011). Derfor ønsker vi kun at se på politiske skandaler i Danmark. For at snævre undersøgelsesfeltet endnu mere ind, vælger vi, som definitionen indikerer, udelukkende at se på de personlige politiske skandaler, der involverer folketingspolitikere eller ministre. Vi ønsker yderligere at begrænse caseudvælgelsen til skandaler, som er forekommet efter årtusindskiftet, fordi det er her, den største stigning i antallet af skandaler har fundet sted (Ørsten, 2011: 12-14). Fordi skandaler som nævnt er medierede begivenheder, undersøger specialet personlige politiske skandaler ud fra mediedækningen 2 af de tre udvalgte skandalesager. At medierne er udgangspunkt for undersøgelsen har en række implikationer i forhold til undersøgelsens resultater. Det drejer sig særligt om det parameter, vi har valgt at kalde politisk involvering', som dækker over politiske institutioners involvering i personlige politiske skandaler. Politiske institutioner som forvaltningen og partier er svære at undersøge ud fra datamaterialet, idet medierne ofte har fokus på personen frem for institutionen (Karvonen, 2010: 4). Ud fra en vurdering af de mulige empiriske slutninger, 2 Mediedækningen består, som metodekapitlet redegør for, af avisartikler fra en række større danske dagblade. 9

11 der kunne foretages ud fra datamaterialet om partiernes betydning, fandt vi det mere hensigtsmæssigt at skærpe undersøgelsen og afgrænse os fra partiernes rolle i den personlige politiske skandale 3. På trods af undersøgelsens begrænsninger i forhold til parameteret politisk involvering, mener vi alligevel, at datamaterialet åbner op for en række centrale analytiske dimensioner i forhold til både politikere og forvaltningens involvering i den personlige politiske skandale. Samtidig betyder valget af datamateriale, at undersøgelsen står stærkt i forhold til at se på mediernes rolle i skandalerne. Med valget af datamateriale har vi samtidig afgrænset os fra at se på hvilken betydning personlige politiske skandaler har for vælgerne. Selvom de politiske implikationer af skandaler i forhold til, hvordan vælgere opfatter politik og politikere, er interessante analytiske dimensioner, er det ikke dette speciales ærinde at undersøge denne gren af politologien. I forhold til skattesagen har vi afgrænset os tidsligt og omfangsmæssigt ved primært at fokusere på den del af skandalen, der handler om Thornings personlige skatteforhold. Dermed koncentrerer specialet sig om Thorning, som sagens hovedperson, mens vi afgrænser os fra at se på Troels Lund Poulsen som en skandaleramt politiker. Vi forholder os til Troels Lund Poulsen og embedsværkets rolle i sagen i de tilfælde, det er relevant for analysen 4. En sidste afgrænsning handler om skandalers politiske natur. Skandaler hænger uløseligt sammen med magt, idet både institutionelle og personlige politiske skandaler ofte er et spørgsmål om magt og magtmisbrug 5. Men eftersom en selvstændig analyse af magt i personlige politiske skandaler ville udgøre en undersøgelse i sig selv, har vi afgrænset os fra dette. Det betyder ikke, at specialet ikke forholder sig til magtspørgsmålet, idet vi stadig inddrager problemstillinger, der drejer sig om magt særligt i forhold til mediedækning og den politiske involvering i skandaler. Magtspørgsmålet er dermed ikke et genstandsfelt i sig selv i dette speciale, men en dimension, der går på tværs af vores analytiske parametre. 3 Særligt ud fra det perspektiv, at en del af det stigende personfokus skyldes et fald i partiaktiviteten (Karvonen, 2010: 4-5), kunne vi have styrket undersøgelsens resultater i forhold til den politiske involvering ved at undersøge partiernes betydning i personlige politiske skandaler. 4 En af årsagerne til denne afgrænsning er desuden, at der forholdsvist tidligt i sagen blev nedsat en undersøgelseskommission, som skulle kulegrave den politiske involvering i skandalen. Derfor blev væsentlige informationer henlagt for offentligheden, fordi undersøgelseskommissioner medfører en begrænset aktindsigt i sagen, indtil kommissionen har fremlagt sine resultater (Lov om undersøgelseskommissioner, 1999, 31). 5 Magtspørgsmålet er centralt i den eksisterende litteratur om politiske skandaler, særligt hos Thompson, der anvender magtbegrebet den symbolske magt. Denne form for magt handler om kampen om omdømme, prestige, tillid og anseelse og derfor sætter den symbolske magtkamp hovedpersonen i en politisk skandales omdømme og tillid på spil (Thompson, 2002: , ; Blach-Ørsten, 2011: 9). 10

12 1F?'*HO'HO'JRRH'WH\HM'QXYHM'JQS'TQSHO'YTLPM[GGHM4'/M']JNMXOJNR'GHONGHRMJP' Selvom antallet af politiske skandaler er steget markant det seneste årti, er politiske skandaler ikke noget nyt fænomen i dansk kontekst. Således måtte justitsminister Peter Adler Alberti tilbage i 1908 forlade sin ministerpost efter alvorlige anklager om underslæb. Sagen blev så belastende, at også statsminister J.C. Christensen måtte trække sig 6 (Germer, 2001: 36; Henrichsen, 1993: 12). Den største danske politiske skandale til dato var dog tamilsagen i begyndelsen af 1990 erne. Her satte justitsminister Erik Ninn-Hansen i strid med ministeransvarlighedsloven behandlingen af en række sager om tamilske familiesammenføringssager i bero. Ninn-Hansen blev efter en rigsretssag idømt fire måneders fængsel 7. Skandalen er særlig interessant, fordi den trak hele den borgerlige regering under ledelse af statsminister Poul Schlüter med i faldet. Således gik hele regeringen af i 1993 fordi der, i strid med Schlüters udtalelse fra Folketingets talerstol, rent faktisk var fejet noget ind under guldtæppet (Dalen & Skovsgaard, 2011: 22; Germer, 2001: 37; Henrichsen, 1993). Herhjemme sammenlignes tamilsagen ofte med alle skandalers moder, Watergateskandalen 8 fra 1972, der sendte chokbølger gennem det amerikanske samfund. Det viste sig nemlig, at et indbrud i demokraternes hovedkvarter Watergate kunne spores helt tilbage til Det Hvide Hus. Konsekvensen var, at præsident Richard Nixon måtte trække sig som præsident to år senere (Thompson, 2002: ). Det var de to ihærdige journalister på avisen Washington Post, Bob Woodward og Carl Bernstein, der stod bag afsløringerne om Nixons indblanding, og Watergateskandalen er sidenhen blevet en idealtype på den undersøgende journalistik (Blach-Ørsten, 2011: 7). Med det historiske perspektiv in mente, er spørgsmålet derfor om stigningen i antallet af skandaler i Danmark betyder, at skandaler er blevet en fast bestanddel af dansk politik. Eller er skandalerne kun flygtige begivenheder, som holder den politiske journalistik beskæftiget? Ved at undersøge den personlige politiske skandales kendetegn og konsekvenser, vil vi forsøge at blive klogere på dette spørgsmål og dermed bidrage til forskningen på feltet. I det følgende vil vi beskrive specialets opbygning. 6 To år senere blev han dog frifundet i en rigsretssag (Germer, 2001: 36; Henrichsen, 1993: 12). 7 Erik Ninn-Hansen blev dømt ved en rigsretssag i 1995 for tilbage i 1989 at handle i strid med ministeransvarlighedslovens 5 stk. 1 (Germer, 2001: 37; Henrichsen, 1993). 8 I dag kan Watergateskandalen ses som synonym med moderne politiske skandaler generelt, fordi den handlede om, hvorvidt et lands mest magtfulde person havde hemmeligholdt brud på landets love og regler. Watergate fremhævede og synliggjorde magtforhold, som hidtil havde været skjult for den almindelige borger, og som i værste tilfælde kunne være af så grel karakter, at der var tale om kriminel adfærd (Thompson, 2002: ). 11

13 1F5'#GHIJKLHMN'XGUVYQJQY'XY'L[NHPH\LHSQJQY' Figur 1 illustrerer specialets opbygning..jyto'14',phonjym'xpho'nghijklhmn'rkgjmlho' Det følgende kapitel, kapitel 2, fremlægger specialets teoretiske fundament, der dels består af teorier, der beskriver udviklingstræk i feltet mellem medier og politik, særligt politiske institutioner og medierne, og dels teori om den politiske skandale. Teorikapitlet kobler således en række udviklingstræk på teorien om personlige politiske skandaler, og her vil den definition af den personlige politiske skandale, som specialet opererer med, også blive præsenteret. I kapitel 2 operationaliserer vi også teorien og opstiller de fire analytiske parametre, der kendetegner den personlige politiske skandale. Specialets metode udgør kapitel 4, herunder beskrivelse af casestudiet, det vil sige specialets forskningsdesign, og indholdsanalysen. Metodekapitlet behandler også caseudvælgelsen, valg og afgrænsning af datamateriale, undersøgelsens validitet og reliabilitet og afsluttes med en udførlig kodemanual for indholdsanalysen. De tre udvalgte skandaler og deres forløb beskriver vi i kapitel 5, som indledning til analysen. 12

14 Kapitlerne 6-9 er specialets analyse, der tager udgangspunkt i de fire overordnede parametre i vores analysemodel. Kapitel 6 analyserer således overtrædelser i skandalerne, kapitel 7 ser på mediedækningen, mens kapitel 8 behandler håndteringen af skandalerne. Analysens sidste del, kapitel 9, ser nærmere på den politiske involvering i skandalerne i form af både politikere og politiske institutioner. Kapitel 10 er en kritisk perspektiverende diskussion, der diskuterer den personlige politiske skandales konsekvenser med udgangspunkt i de centrale perspektiver, vi detekterede i specialets analyse. I specialets afsluttende kapitel præsenteres specialets konklusioner. Her ser vi også nærmere på rækkevidden af undersøgelsens resultater, og hvad fremtidig forskning inden for feltet med fordel kan se nærmere på. 13

15 23($/-'64'$/,%(' Fordi den personlige politiske skandale i Danmark er relativt ubeskrevet, kommer det eksplorative element i specialet til udtryk i vores teorivalg. Det skyldes for det første, at vi ikke er interesserede i at undersøge kausalsammenhænge, men retter undersøgelsen mod en enkelt variabel: den personlige politiske skandale. For det andet anvender vi teorier, der supplerer hinanden, og som alle har relevans i forhold til at karakterisere den personlige politiske skandale i Danmark. Teorikapitlet søger således at opstille teori, der beskriver den udvikling, der er forekommet i feltet mellem medier og politik. Det er i baggrunden for denne udvikling, at kendetegnene ved og konsekvenserne af den personlige politiske skandale skal findes. Kapitlet redegør dernæst for teori om den personlige politiske skandale. 6F1'.XOKQSOJQYHO'J'WHLMHM'ZHLLHZ'ZHSJHO'XY'GXLJMJR' Siden Anden Verdenskrig har det postindustrielle samfund gennemgået en række teknologiske, socioøkonomiske og politiske forandringer. De vestlige samfund har oplevet en omfattende modernisering, kollektive identiteter og traditioner er opløst til fordel for en stigende individualisering og en øget eksistentiel usikkerhed 9 (Blumler & Kavanagh, 1999: ; Giddens, 2000). I samspil med de samfundsmæssige forandringer har den politiske kommunikation og de politiske institutioner i samme tidsperiode stået over for en markant udvikling, som også har haft betydning for forekomsten af politiske skandaler (Norris, 2000: 13, 311; Thompson, 2002: 18, 62-64). I dette kapitel skitserer vi denne udvikling og kobler den på forekomsten af det øgede antal politiske skandaler. Vi lægger ud med en kort redegørelse for den historiske udvikling. I den eksisterende forskning i politisk kommunikation er der samlet set bred enighed om, at de politiske partier havde en gylden periode i 1950 erne og 1960 erne, hvor det partidominerede kommunikationssystem regerede. Derefter tog TV-æraen for alvor til, hvilket betød, at de politiske partier måtte lægge nye strategier, og at den moderne kampagne opstod (Blumler & Kavanagh 1999; Norris, 2000). Også klassepolitikken 10 blev mindre afgørende, og dermed begyndte 9 Vores ærinde er hverken at afgøre, hvilken sociologisk udvikling der har fundet sted eller med hvilke termer, den kan defineres. De samfundsmæssige forandringer har desuden fundet sted på andre områder og niveauer end den politiske kommunikation, men dette afgrænser vi os fra, da det er vores ærinde at se nærmere på forandringerne i politiske kommunikation i forhold til den politiske skandale. 10 I klassepolitikken var de økonomiske og fordelingsmæssige spørgsmål, de emner, der resulterede i klassekonflikter. Disse konflikter var udgangspunkt for den måde, man organiserede sig på i partierne, interesseorganisationerne, 14

16 partipressen 11 at miste sin betydning (Green-Pedersen, 2011: 11-12). En række gennemgribende strukturelle ændringer tvang de traditionelle, ældre medier; tv, print, radio til at indordne sig under de nye omstændigheder. I takt med at nye kommunikative teknologier vandt større indpas op gennem 1980 erne og 1990 erne gennemgik den politiske kommunikation en omfattende transformation, som blev kendetegnet af massemedierne, herunder særligt internettet 12. De elektroniske mediers fremkomst i midten af 1990 erne medførte, at den umættelige 24/7- nyhedscyklus blev intensiveret, hvilket betød, at politikere og politiske partier måtte tilpasse sig nye medieforhold for bedst at udnytte de nye muligheder (Negrine, 2008: 41-42). Nye mediers hastighed og intensitet har blandt andet betydet, at der ikke er tid til refleksion, at professionel politisk rådgivning er blevet en nødvendighed, og at kommunikation er blevet en integreret del af politik. Samtidig er den politiske arena blevet mere turbulent, mindre forudsigelig og sværere at håndtere (Blumler & Kavanagh, 1999; Hjarvard, 2008: 65-67; Negrine, 2008: 1-2, 69-71; Norris, 2000). Udviklingen har haft betydning for alle dele af samfundet vælgere såvel som politikere, politiske partier, forvaltninger og medier. I de følgende afsnit uddyber vi, hvordan udviklingen har påvirket henholdsvis de politiske institutioner og medierne, samt hvordan udviklingen hænger sammen med den personlige politiske skandale. 6F6'.XOKQSOJQYHO'J'GXLJMJNRH'JQNMJMTMJXQHO' Den offentlige sektor har i de seneste årtier gennemgået en omfattende forandring 13. Siden efterkrigstiden har den offentlige sektor oplevet en enorm vækst, som har betydet, at det offentliges opgaver er blevet større og mere komplekse, at ministrenes arbejdsvilkår er blevet mere krævende, og at behovet for kontrol med forvaltningen dermed er blevet større (Andersen, 2003: 169; Knudsen, 2007: 57-58; Andersen et al., 2003: 137). medierne og blandt vælgerne. Med klassepolitikkens endeligt, kan vælgernes stemmeadfærd ikke længere primært forklares med deres klassetilhørsforhold (Green-Pedersen, 2011: 11-12). 11 Partipressen var således stærkt svækket i begyndelsen af 1970 erne, og den er stort set forsvundet fra det danske mediebillede siden årtusindskiftet (Green-Pedersen, 2011: 12). 12 Det er en generel tendens i forskningen af politisk kommunikation at faseinddele den historiske udvikling i politisk kommunikation i det postindustrielle samfund (Negrine & Lilleker, 2002). Blumler og Kavanagh fremhæver med deres opdeling af udviklingen i det, de kalder den politiske kommunikations tre aldre, at faseinddelinger er hensigtsmæssige i forhold til at begribe og beskrive forandringer (Blumler and Kavanagh, 1999: ; Negrine, 2008: 14). 13 En af hovedforklaringerne på forandringerne i den offentlige sektor var globaliseringen, som fik idealet om velfærdsstaten til at vige for idealet om konkurrencestaten, der skulle sikre nationen overlevelse på det globale marked. Forvaltningens mål blev dermed at sikre forandring og innovation frem for stabilitet og kontinuitet. Redskabet til at sikre omstillingen var New Public Management (Knudsen, 2007: 57-58) 15

17 Dette afsnit beskæftiger sig med de forandringer, der er forekommet i den offentlige sektor. Afsnittet fokuserer på politiske institutioner, defineret som forvaltningen i form af centraladministrationen, ministre, folketingsmedlemmer samt Folketingets ombudsmand. På trods af, at vi opererer med en institutionel forståelse af medierne (Cook, 2005), vil vi behandle medierne adskilt fra de øvrige politiske institutioner dem vender vi derfor tilbage til. I det følgende ser vi på forholdet mellem ministre og embedsmænd, idet dette forhold særligt dets fejl og mangler ofte er genstand for skandaler. 6F6F1'.XOKQSOJQYHO'J'IHQMOKLKSZJQJNMOKMJXQHQ4'.XO]XLSHM'ZHLLHZ'ZJQJNMOH'XY'HZUHSNZ[QS' I Danmark var tanken med ministerialsystemet fra 1848 oprindeligt, at den enkelte minister skulle kunne agere hurtigt og handlekraftigt; han skulle være en viljestærk leder, der kunne dirigere sit embedsværk. Den klassiske embedsmands rolle, i form af Max Webers idealtypiske model for bureaukratiet 14 (Weber, 2003a: 65-71), indebar en skarp arbejdsdeling mellem forvaltningens politiske chefer her ministrene og embedsmændene. Embedsmændene tog sig af den faglige del, politikerne tog sig af det politiske (Christensen, 2004: 50-51, Christensen et al., 2007: 28). Selvom idealet formentligt aldrig reelt har eksisteret, var ministerierne tidligere små, og de ministerielle opgaver få. I dag har daglige bombardementer fra embedsmænd, parlamenter, medier, diplomater, organisationer og borgere resulteret i et stigende arbejdspres på ministrene. Arbejdspresset har flere forklaringer. De senere år er der i Danmark blevet vedtaget mellem 200 og 300 love årligt (mod cirka 30 i 1901 og 100 i 1950 erne), antallet af spørgsmål og samråd i Folketinget vokser, antallet af EU-sager stiger, sammenhængen mellem ministrenes uddannelse og erhvervsmæssige baggrund er svag, og medierne lægger et stadigt stigende tryk på ministrene. Resultatet er blandt andet, at omgivelserne frem for ministrene sætter dagsordenen 15, og at ministeren må overlade opgaver til embedsmændene. Det betyder, at ministrene sammenlignet med embedsmændene kan komme til at fremstå svage, hvis de ikke formår at sætte sig igennem, og at de lettere kan undværes (Knudsen, 2007: , 199, ). Samtidig har danske ministerier fået gennemtræk på ministertaburetterne de seneste årtier 16. Den korte ministertid betyder blandt andet, at ministrene 14 Webers idealtype består af seks krav: Beslutninger skal træffes på grundlag af generelle regler, embedsmændene rekrutteres på baggrund af deres faglige kvalifikationer, embedsmændene er ansat i livslange karrierer, organisationen er hierarkisk, der er en klar og entydig arbejdsdeling i organisationen, og embedsmændene er politisk neutrale (Christensen et al., 2007: 28) 15 En komparativ undersøgelse i perioden viser dog, at danske politikere sammenlignet med andre europæere er meget effektive dagsordenssættere (Blach-Ørsten & Esmark, 2011: 11). 16 I Poul Nyrup Rasmussens regering fra 1993 til 2001 sad en minister i gennemsnit i tre år og to måneder, mens holdbarheden var endnu lavere i Poul Schlüters regeringstid i 1980 erne (Knudsen, 2007: ). 16

18 bliver mere afhængige af embedsmændene, og at ministeransvaret risikerer at blive udhulet. Omvendt kan man argumentere for, at de vigtigste ministerposter i Danmark beror på et meget stabilt fundament, idet de mest magtfulde poster i regeringen er ikke lette at møblere rundt på. Der eksisterer et stærkt hierarki internt i danske regeringer, som deler ministrene op i A-ministre og B- ministre. A-ministre er statsministeren og andre partiledere i regeringen, som er mere magtfulde end B-ministre (Knudsen, 2007: ). Komparative undersøgelser peger også på, at statsministres indflydelse i Danmark er steget, og det samme er de centrale ministres rolle, som især styrkes af de regelmæssige møder i EU (Karvonen, 2010: 31, 103). Det stigende pres på ministrene tydeliggør imidlertid det ofte debatterede spørgsmål om samspillet mellem politikere og embedsmænd (Christensen, 1997: 389, Knudsen, 2007: ). Nutiden stiller andre krav til den gode embedsmand end Webers idealer. Udover at embedsmændene skal holde sig inden for gældende ret og efterfølge principperne om legalitet, sandhedspligt, faglighed og partipolitisk neutralitet, er det efterhånden blevet en nødvendig betingelse for topchefer i staten, at embedsmanden har politisk gefühl (Christensen, 2004: 52-53). Men omvendt har embedsmændene pligt til at sige fra, hvis den politiske ledelse er på vej til at træffe ulovlige afgørelser eller dispositioner. Forpligtelsen er retligt reguleret, hvilket betyder, at embedsmænd kan gøres retligt ansvarlige for ulovlige handlinger, på samme måde som ministre. Det tydeligste eksempel på en sådan situation er den ulovlige sagsbehandling i forbindelse med tamilsagen i 1980 erne (Christensen et al, 2007: 66). Tamilsagen viste, at der er grænser for, hvor langt embedsmændene må gå i deres betjening af ministre, men sagen er samtidig også et eksempel på, at grænsen ikke altid er tydelig i det daglige arbejde (Christensen, 2004: 52, 60-61). DJØF udarbejdede tilbage i 1993 en betænkning i kølvandet på tamilsagen: Formålet var at klargøre forholdet mellem embedsmænd og ministre, og betænkningen slog fast, at embedsmændene især bør holde sig fra partipolitikken 17 (Christensen, 2004: 53). I det store hele er danske embedsmænd dog mere politiserede, end de var tidligere. De designer politiske initiativer og bidrager med råd i forhold til at gennemføre initiativerne politisk. Embedsmændene ser ikke længere sig selv som bureaukrater, men med Tim Knudsens ord som policy-entreprenører (Knudsen, 2007: ). Samlet set har forandringerne betydet, at ministrene har svært ved at bevare den indflydelse på samfundet, de havde tidligere, og at embedsmændene har fået en mere fremtrædende rolle i 17 Det drejer sig især om tre tilfælde: i forbindelse med valg, i forbindelse med forhandlinger med oppositionen, hvor ministeren ikke er til stede, og i forbindelse med rådgivningen af ministeren på områder, der ikke relaterer sig til ministerens arbejde som minister (Christensen, 2004: 53). 17

19 politikudviklingen. Derfor er tendensen til et stigende antal politiske rådgivere 18 i dag udtalt, ligesom de politiserede embedsmænd er blevet en integreret del af det politiske system (Christensen et al., 2007: 56-57; Knudsen, 2007: 218; Negrine, 2008: 69-70). 6F6F6'3XLJMJNRH'JQNMJMTMJXQHO'XY'NRKQSKLHO' Forandringsprocesserne i de politiske institutioner hænger også sammen med de personlige politiske skandaler. I relation til de politiske institutioner kan politiske skandaler nemlig opstå som følge af anklager om, at en minister bryder med de bestemmelser, der vedrører ministerens ansvar (Blach-Ørsten, 2011: 9). I det følgende skitserer vi derfor først ministres politiske og retlige ansvar, da det er relevant for alle tre udvalgte skandaler. Væksten og den stigende kompleksitet i forvaltningen har også skabt et øget behov for kontrol, derfor redegør vi for en række kontrolmuligheder i forbindelse med skandaler. Vi ser først på undersøgelseskommissioner, dernæst på ombudsmanden og til sidst redegør vi for princippet om offentlighed i forvaltningen, da det er en central forvaltningsmæssig problemstilling i forbindelse med skandaler i form af reglerne om aktindsigt. ;8;8;8<=*$*',&#'%()*,*'-#(+&#,)*+#.$'4.& Fordi vi i Danmark har ministerstyre på centralt niveau, har ministeren det politiske og retlige ansvar for hele sin ressort (Christensen et. al, 2007: 35). Grundlovens samt ministeransvarlighedsloven bestemmer ministrenes ansvar (Germer, 2001: 33-35). I specialets sammenhæng omhandler det finansminister Lars Løkke Rasmussens rolle i bilagssagen, integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs involvering i statsløsesagen og skatteminister Troels Lund Poulsens indblanding i skattesagen. Grundloven afspejler to ansvarstyper: det politiske ansvar og det retlige ansvar. Det politiske ansvar er det ansvar, Folketinget har overfor ministrene. Dette 18 De politiske rådgivere er blandt andet de såkaldte særlige rådgivere, der adskiller sig fra almindelige embedsmænd, idet de er ansat specifikt til politisk rådgivning. Samtidig er deres ansættelse knyttet til ministerens funktionsperiode og modsat andre embedsmænd har de ikke beføjelse til at give instruktioner til det almindelige embedsværk (Betænkning 1443, 2004: 28) 19 I Grundlovens 13 hedder det blandet andet: Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov. 14 vedrører underskrivelsen af lovgivningen, og her slås det fast, at Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen. Grundlovens 15 handler om mistillid til ministrene. 15, stk. 1 slår fast, at Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at folketinget har udtalt sin mistillid til ham, mens stk. 2 lyder: Udtaler folketinget sin mistillid til statsministeren, skal denne begære ministeriets afsked, medmindre nyvalg udskrives. Et ministerium, som har fået et mistillidsvotum, eller som har begæret sin afsked, fungerer, indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende ministre kan i deres embede kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Endeligt slår 16 fast, at Ministrene kan af kongen eller folketinget tiltales for deres embedsførelse. Rigsretten påkender de mod ministrene for deres embedsførelse anlagte sager (Grundloven, 1953). 18

20 ansvar spænder fra almindelig kritik over ministerens embedsførelse til uddelingen af næser. I den yderste konsekvens kan det munde ud i vedtagelsen af et mistillidsvotum, sådan som det fremgår af Grundlovens (Christensen, 1997: 27). Det retlige ansvar er det ansvar, der kan gøre sig gældende gennem rigsretssystemet. Det er dog kun blevet håndhævet fem gange i danmarkshistorien siden Grundlovens vedtagelse i 1849, senest i forbindelse med tamilsagen i (Christensen, 1997: 27, 61, 106). Den sjældne brug af rigsretssager hænger sammen med, at der altid nedsættes en undersøgelseskommission eller undersøgelsesret først, fordi man ikke nedsætter en rigsret, medmindre det er sandsynligt, at der bliver fældet dom (Christensen, 1997: 539, Christensen et al., 2007: 267). Ministeransvarlighedsloven fastlægger ministrenes ansvar for deres embedsførelse det vil sige alle anliggender, ministre varetager i deres egenskab af ministre. Ministre kan straffes, hvis de forsætligt eller ved grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, Grundloven, lovgivningen eller stillingens beskaffenhed har pålagt dem, eller hvis en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger. I udtrykket stillingens beskaffenhed ligger, at ministeren som øverste forvaltningschef har selvstændig pligt til at sikre, at arbejdsgangen er tilrettelagt på en sådan måde, at han eller hun bliver orienteret om alle væsentlige spørgsmål inden for sit sagsområde (Germer, 2001: 33-35). Personlige politiske skandaler kan således opstå i tilfælde, hvor en minister anklages for eller faktisk dømmes for at have brudt med ovenstående bestemmelser.ministeransvarlighedsloven fratager ikke ministre for den borgerlige straffelovs almindelige del, derfor gælder straffeloven også for ministre som privatpersoner 21 (Germer, 2001: 36). I tilfælde hvor enten en minister eller for den sags skyld et folketingsmedlem begår fejl i deres hverv eller overtræder almen lovgivning, som for eksempel i en sag, der fører til en politisk skandale, kan både ministre og folketingsmedlemmer holdes ansvarlige for deres handlinger. I naturlig forlængelse af ministeransvaret er spørgsmålet om, hvad der sker, hvis en minister ikke lever op til sit ansvar. Grundloven giver ingen anvisninger om, hvordan sager, der involverer 20 Det er dog værd at pointere, at der ikke er nogle retlige normer for, hvad der skal lægges til grund for, at Folketinget kan kritisere en ministers embedsførelse eller rejse et mistillidsvotum (Christensen, 1997: 27). 21 Til gengæld er folketingsmedlemmer sikret af den parlamentariske immunitet i kraft af Grundlovens 57. Folketingsmedlemmerne er således beskyttet mod strafforfølgelse og frihedsberøvelse i pkt, og 2. pkt. sikrer medlemmernes ytringsfrihed. Folketinget har imidlertid tradition for at ophæve den parlamentariske immunitet i tilfælde, hvor folketingsmedlemmer overtræder gældende lov. Folketingsmedlemmer er derfor i praksis ikke frataget den lovgivning, der gælder for almindelige borgere (Germer, 2001: 56-57). 19

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

ØRETÆVERNES HOLDEPLADS

ØRETÆVERNES HOLDEPLADS ØRETÆVERNES HOLDEPLADS En analyse af fire kommuners krisekommunikation i socialsager Speciale indleveret ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, 4. april 2014 Af Laura Marie Fischer-Larsen

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke

Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke Det militærfaglige råd Det militærfaglige råd og embedsvirke og embedsvirke Det militærfaglige råd og embedsvirke FORSVARSAKADEMIET 2015 Det militærfaglige råd og embedsvirke Forfattere: Katrine Nørgaard,

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Politikerrollen. - når politikernes privatliv bliver politiseret. Lunds universitet STV 003 Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Mats Sjölin

Politikerrollen. - når politikernes privatliv bliver politiseret. Lunds universitet STV 003 Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Mats Sjölin Lunds universitet STV 003 Statsvetenskapliga institutionen VT05 Handledare: Mats Sjölin Politikerrollen - når politikernes privatliv bliver politiseret. Uno Hansen Abstract (kandidatuppsats, 41-60 p) It

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet Forord Vores gruppe bestod tidligere af seks medlemmer, men vi valgte at splitte med gruppen sent i forløbet efter store uoverensstemmelser i arbejdstilgang og indsats, der synes uforenelige. Vi splittede

Læs mere

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet Indleveret 1/6 2004 Udsyn gennem rammer Framing af nyhedsartikler 1954-2003 Af Simon Kruse Rasmussen Gorm Ruge Vejleder:

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 2: Metode... 8 3: Teori... 10

Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 2: Metode... 8 3: Teori... 10 Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 6 2: Metode... 8 2.1 Empiriske kilder og deres anvendelse... 8 3: Teori... 10 3.1. Beslutningsprocesser,

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger...

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 2.1 Mills og magteliten... 3 2.2 Dahls pluralistiske kritik af eliteteorien... 4 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske

Læs mere

Magtudredningen. Lise Togeby (formand)

Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Den danske elite Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet, der forventes

Læs mere

Anonymous bevægelsen - En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab

Anonymous bevægelsen - En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab Anonymous bevægelsen - En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab Emir Degirmenci & Yevgeniy Golovchenko Sociologisk Institut, Københavns Universitet Bachelor projekt, Maj 2013 Vejleder: Allan

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Forandringsledelse i Udlændingeservice Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Executive summary

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Velkommen til den danske model Ryanair. Welcome to the Danish labour model Ryanair

Velkommen til den danske model Ryanair. Welcome to the Danish labour model Ryanair Gruppe 16 - Sallie Damm, Adam Hjorth, Anne Krogh & Rasmus Gravesen Welcome to the Danish labour model Ryanair Gruppe 16 Sallie Damm: 54914 Anne Katrine Enevold Krogh:54873 Rasmus Emil Gravesen: 54976 Adam

Læs mere