Kendelse i faglig voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS"

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten i forbindelse med udførelse af dele af et tagarbejde i underentreprise. Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst 2014 for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 63, punkt Som medlemmer af voldgiftsretten har fungeret Gynther Honnens og Morten Rasmussen, udpeget af 3F, og Hans Henrik Kristsensen og Linda Nordstrøm Nissen, udpeget af Dansk Byggeri. Landsdommer Tine Vuust er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 26. maj 2014 i Dansk Byggeri, Agerbæksvej 17, Risskov. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at firmaet skal anerkende, at de har begået brud på 4, stk. 1, i overenskomsten for murer- og murerarbejdsmandsarbejde ved ikke at bruge murersvende til murerarbejde og 75, stk. 1, ved omgåelse af overenskomsten. Indklagede har påstået frifindelse. Sagsfremstilling

2 Bredkærvejens Murer og Beton ApS (herefter virksomheden) var i 2014 hovedentreprenør på et projekt vedrørende renovering af 85 rækkehuse og en fællesbygning på Hjulbergvej 9A-119 i Højbjerg. Arbejdet gik i hovedtræk ud på renovering af tage, efterisolering af lofter, renovering af facader, montering af nye tagrender samt nedløb og renovering af belægninger. Bygherre var Almen Boligorgansiation Aarhus, ALBOA. Virksomheden indgik efter det oplyste underentrepriseaftaler med forskellige byggevirksomheder om bl.a. VVS og blikkenslagerarbejde, tømrerarbejde og el-arbejde. Endvidere indgik man en underentrepriseaftale med B. Honoré Tagentreprise om udskiftning af tegltagsten efter et tilbud af 26. februar 2014, hvori arbejdet er beskrevet således: 17. Udskiftning af tegltasten Følgende bliver leveret af Bredkjærvejens Murer & Beton og monteret af B. Honoré Tagentreprise jf. Tegl 36, samt leverandørens anvisninger. Dantegl vingetagsten, rød, model gammel dansk. Rygninger monteret med tætningsskrue, dobbeltvingede og topsten til gavle, bindere, rygningsbånd og ventileret fuglegitter ved tagfod og alm. fuglegitter i skotrender. Bredkjærvejens Murer & Beton forestår murerarbejdet ved brandkamme og gavle ,00 kr. ekskl.moms Tilbuddet blev accepteret af virksomheden ved brev af 6. marts 2014, der er underskrevet af begge parter den 14. marts Af brevet fremgår det, at den samlede acceptsum er ,50 kr. inkl. moms, og der er i brevet som gældende for accepten henvist bl.a. til en udbudsskrivelse af 14. juni 2013, til hovedtidsplanen og til, at dagbodsbestemmelser vil være procentvis efter entreprisestørrelse, ligesom der er krævet sikkerhedsstillelse på 15 % af acceptsummen excl. moms. B. Honoré Tagentreprise, der er et enkeltmandsfirma uden ansatte, indgik den 18. og 19. marts 2014 underentrepriseaftaler med Nr. Søby Byg I/S og CB Tag & Gulv til udførelse af tagarbejdet. Ved en kontrol af byggepladsen blev det konstateret, at den del af tagarbejdet, som var omfattet af underentrepriseaftalen med B. Honoré Tagentreprise, blev udført af personer uden mureruddannelse som ansatte i virksomheder, der ikke var overenskomstdækkede. 2

3 Sagen er blevet forhandlet ved mæglingsmøde den 10. juli 2014 og ved organisationsmøde den 10. september 2014, uden at enighed har kunnet opnås. Overenskomstgrundlaget Af Overenskomst 2014 for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund fremgår bl.a.: 4 Gensidige forpligtelser Murersvende 1. Dansk Byggeri forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige murersvende til murerarbejde som sædvanemæssigt udføres af murersvende og elever. 4. To eller flere virksomheder kan kun samarbejde pa et stykke arbejde, hvis der foreligger et reelt forretningsforhold. Herfra dog undtaget arbejder, hvor en underentreprenør eller et specialfirma alene antager murersvende og murerelever (ved arbejde med gipspuds m.v. dog murersvende, murerelever og murerarbejdsmænd jf. priskurantens afsnit VI P) til arbejdets udførelse Omgåelse af overenskomsten 1. Der er mellem parterne enighed om, at det kan betragtes som en omga else af overenskomsten, hvis selvstændige erhvervsvirksomheder udfører et bestemt angivet arbejde i et medarbejderlignende ansættelsesforhold (sa kaldte arme og ben virksomheder ). 2. Det betragtes dog ikke som en omga else af overenskomsten, na r to eller flere virksomheder i et reelt forretningsforhold indga r aftale om et bestemt angivet arbejde, eller hvor en underentreprenør eller et specialfirma antager medarbejdere til at udføre arbejdet. 3. Uoverensstemmelser om hvorvidt der er tale om en omga else af overenskomsten kan behandles i henhold til de fagretlige regler. 4. Ved bedømmelsen af, om der er tale om en omga else af overenskomstens bestemmelser, indga r det som en vejledning, om den selvstændige - udøver ledelsesretten ved udførelsen af arbejdet - er ansvarlig for arbejdets kvalitet - er økonomisk ansvarlig - bærer den økonomiske risiko ved arbejdet" Forklaringer 3

4 Der er under sagen afgivet forklaring af murermester Allan Henriksen, der har forklaret bl.a., at han er medejer af Bredkærvejens Murer og Beton ApS, der beskæftiger ansatte hovedsagligt med murerarbejde. Arbejdet med at renovere rækkehusene var et meget stort projekt, som de i begyndelsen var betænkelige ved at byde på som hovedentreprenør. Efter at have fået entreprisen besluttede de at lade noget af arbejdet udføre i underentreprise, herunder en del af tagarbejdet, idet virksomhedens egne murersvende udførte det egentlige murerarbejde, mens opgaven med at fylde ud med tagplader blev udført i underentreprise. En lignende opdeling af arbejdet har de tidligere lavet. Når de valgte B. Honoré Tagentreprise, var det fordi Bjørn Honoré, som selv havde henvendt sig til virksomheden, virkede pålidelig og også var anbefalet af andre, der aldrig havde haft problemer med hans arbejde. Det var den underentreprenør, som udførte tømrerarbejdet, der styrede taglæggerne. Materialerne blev leveret af virksomheden på pladsen, mens underentreprenøren selv sørgede for værktøj og maskiner. Procedure Klager har anført, at der er tale om omgåelse af overenskomsten, når virksomheden sender arbejdet videre til en underentreprenør på et arbejdsområde, som virksomheden selv udfører/beskæftiger sig med og har overenskomst på, og derved frigør sig for overenskomstforpligtelsen. Der synes ikke at have været noget reelt behov for at få en underentreprenør til at lave arbejdet med taglægning, idet virksomheden selv havde murersvende gående på pladsen, som iøvrigt lavede dele af murerarbejdet på taget, og der ikke var noget tidspres på byggeriet. Taglægningsopgaven, der skulle udføres med materialer leveret af virksomheden, var en helt almindelig opgave for en murersvend og helt usædvanligt at få foretaget i underentreprise. Formålet med at få opgaven udført i underentreprise må således anses for alene at have været at få arbejdet udført med billig ufaglært arbejdskraft, hvilket er i strid med parternes gensidige forpligtelser i henhold til overenskomstens 4 og 75. Indklagede har anført, at der efter forklaringen fra murermester Allan Henriksen og efter entrepriseaftalens indhold forelå en reelt forretningsforhold og ikke en omgåelse af overenskomsten som beskrevet i 75. Det var velbegrundet at lægge opgaven i underentreprise, og det er ikke usædvanligt, at der sker en opdeling af tagopgaverne som i denne sag. B. Honoré Tagentreprise bar den økonomiske risiko for arbejdet, ligesom den også var ansvarlig for arbejdets kvalitet og tilrettelæggelse. Tilsvarende underentrepriseaftaler er da også indgået om bl.a. blikkenslagerarbejdet og tømrerarbejdet, uden at klager har gjort gældende, at forretningsforholdene ikke var reelle. 75 indeholder 4

5 ingen begrænsning i virksomhedens muligheder for at lade arbejde udføre i underentreprise. Noget sådant følger heller ikke af 4, der kun er gældende i relation til ansættelsesforhold, og derfor slet ikke finder anvendelse i denne sag. Opmandens afgørelse og begrundelsen herfor Da der blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten ikke har kunnet opnås enighed, træffes afgørelsen af opmanden, der udtaler følgende: Den 14. marts 2014 indgik Bredkærvejens Murer og Beton ApS en aftale med B. Honoré Tagentreprise, hvorved en afgrænset del af taglægningsopgaverne på rækkehusene i Højbjerg blev overladt i underentreprise til B. Honoré Tagentreprise til en fast pris. Efter forklaringen fra murermester Allan Henriksen må det lægges til grund, at arbejdet ikke blev tilrettelagt eller kontrolleret af hans folk, og at det ikke er helt usædvanligt at opdele arbejdsopgaverne med tagrenovering på den i tilbuddet angivne måde, herunder således at materialer leveres af hovedentreprenøren, hvis ansatte også udfører noget af arbejdet på taget. Jeg finder på denne baggrund, at underentrepriseaftalen blev indgået i et reelt forretningsforhold, jf. herved overenskomstens 4, stk. 4, og 75, stk. 2. Efter overenskomstens 4, stk. 1, har overenskomstdækkede virksomheder pligt til fortrinsvis at lade murerarbejde udføre af murersvende. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd ansættelsesforhold i de overenskomstdækkede virksomheder, og jeg finder ikke holdepunkter for at antage, at bestemmelsen skal forstås således, at virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, tillige indestår for, at arbejde udføres af underentreprenører på overenskomstmæssige vilkår. Herefter får indklagede medhold i sin påstand om frifindelse. T h i b e s t e m m e s: Dansk Byggeri på vegne af Bredkærvejens Murer og Beton ApS frifindes. 5

6 Hver af parterne bærer deres omkostninger og betaler halvdelen af opmandens honorar. København, den 10. juni 2015 Tine Vuust 6

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere