Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK FRISØR OG KOSMETIKERFOR- BUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING DANSK TANDLÆGEFORENING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F FOA FAG OG ARBEJDE FORBUNDET TRÆ-INDUSTRI-BYG I DANMARK FORENINGEN AF SPECIALLÆGER FORHANDLINGSKARTELLET YNGRE LÆGER HK/KOMMUNAL INGENIØRFORENINGEN I DANMARK LEDERNES HOVEDORGANISATION LÆRERNES CENTRALORGANISATION MALERFORBUNDET I DANMARK NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDEL- ARBEJDERFORBUNDET I DANMARK SOCIALPÆDAGOGERNES LANDS- FORBUND TEKNISK LANDSFORBUND retningsorden for Paritetisk Nævn Vedrørende konfliktløsning i sager angående Ny/Lokal Løndannelse 2008

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RETSGRUNDLAG REPRÆSENTANTER INDKALDELSE AF DET AKTUELLE NÆVN MØDESTED FORBEREDELSE AF SAGEN AFVIKLING AF SAGEN LØSNING AF SAGEN OG PROTOKOLLAT SÆRLIGT VEDRØRENDE SAGER OM ACONTOLØN ELLER CENTRALT AFTALTE TILLÆG UDEN BELØBSGRÆNSE TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGHED AFSLUTTENDE BESTEMMELSER...7

3 Side 3 Herved fastsættes forretningsorden for de 12 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister i følgende aftaler: 1. Fællesaftale om Ny Løn 2. Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale 3. Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. 4. Fællesaftale om lokal løndannelse (pædagogisk branche) 5. Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område 6. Aftale om lokal løndannelse for hus-ren området 7. Aftale om lokal løndannelse for overlæger, lægelige chefer og honorarlønnede sygehuslæger 8. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger 9. Aftale om lokal løndannelse for sygehus-/hospitalsapotekere 10. Overenskomst for underordnede læger 11. Aftale om ny løndannelse for chefer 12. Aftale om lokal løndannelse for regionsbetjente m.fl., og skolebetjente m.fl. Bestemmelserne i forretningsorden er fælles for de 12 Nævn, jf. dog 2, stk. 1 og 6, stk RETSGRUNDLAG Nævnene behandler sager rejst lokalt efter inden for Regionernes Lønningsog Takstnævns forhandlingsområde, hvori der ikke har kunnet opnås enighed efter stk. 3 i bestemmelserne om interessetvister i de respektive aftaler (niveau 3-forhandling). Nævnene kan herudover behandle sager, der er rejst over for amterne efter den , når sådanne sager vedrører forhold/opgaver, der fortsat varetages i regionerne efter kommunalreformens ikrafttræden. 2. REPRÆSENTANTER Nævnene består af 4 politiske repræsentanter. Heraf udpeges 2 repræsentanter af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 2 repræsentanter af organisationen(erne) i den aktuelle aftale i henhold til de her fastsatte regler. På særskilt begæring af en af parterne udvides et Nævn i den konkrete sag til at bestå af 6 politiske repræsentanter, hvoraf 3 udpeges af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 3 af organisationen(erne). Der kan udpeges suppleanter. Udpegning af suppleanter meddeles modpartens repræsentanter i det aktuelle nævn. Ud over Nævnenes repræsentanter/suppleanter kan embedsmænd tilknyttet arbejdsgiver- eller arbejdstagersiden være til stede under hele mødet.

4 Side 4 3. INDKALDELSE AF DET AKTUELLE NÆVN Nævnet indkaldes, når der fremsættes en begæring herom. Begæringen kan fremsættes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller den forhandlingsberettigede organisation, der har deltaget i niveau 3-forhandlingen. Begæringen skal fremsættes skriftligt, og referat fra forhandlingen skal vedlægges. Begæringen om indkaldelse af Nævnet skal fremsættes senest seks uger efter afslutningen af niveau 3-forhandlingen. Begæringen med bilag skal sendes samtidig til Nævnets repræsentanter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn respektive den forhandlingsberettigede organisation fra niveau 3-forhandlingen. Når en begæring er fremsat inden for seks uger, berammes sagen, således at den behandles i forbindelse med det førstkommende møde i Regionernes Lønnings- og Takstnævn under iagttagelse af fristerne i 5, stk. 2. Sagens berammelse drøftes mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den forhandlingsberettigede organisation fra niveau 3-forhandlingen. De to parter er ansvarlige for at afklare berammelsen med henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden. Dato for sagens berammelse meddeles Nævnets repræsentanter. 4. MØDESTED Nævnene har ikke et fast mødested. Nævnenes møder afholdes så vidt muligt hos Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Nævnenes mødested i en konkret sag meddeles af Regionernes Lønnings- og Takstnævn senest en uge før mødets afholdelse til Nævnets repræsentanter og den forhandlingsberettigede organisation fra niveau 3-forhandlingen. Udgifter i forbindelse med afvikling af møderne dækkes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 5. FORBEREDELSE AF SAGEN Parterne fra niveau 3-forhandlingen forbereder sagen.

5 Side 5 Senest 2 uger før Nævnsmødets afholdelse fremsender parterne fra niveau 3- forhandlingen hver deres skriftlige redegørelse til de øvrige aktører i 3, stk. 3. Parterne skal mindst have fire uger til at udarbejde de skriftlige redegørelser. Ved meddelelse om berammelsestidspunktet, jf. 3, stk. 4, gives der samtidig meddelelse om det seneste tidspunkt for fremsendelse af de skriftlige redegørelser. En af parterne fra niveau 3-forhandlingen kan anmode om en forlængelse af det tidsrum, der efter 5, stk. 2, er afsat til udarbejdelse af den skriftlige redegørelse. Anmodningen rettes til den anden part, og hvis den anden part imødekommer anmodningen, fremsendes meddelelse herom med angivelse af fristforlængelsen til Nævnets repræsentanter. Sagen berammes herefter i henhold til fremgangsmåden i 3, stk. 4. Den skriftlige redegørelse skal indeholde en redegørelse over sagens faktum og synspunkter. Den skriftlige redegørelse kan indeholde den pågældende parts forslag til løsning af sagen. 6. AFVIKLING AF SAGEN at være beslutningsdygtigt, skal der være mindst to repræsentanter eller suppleanter fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt to repræsentanter eller suppleanter fra arbejdstagersiden til stede under behandlingen af sagen. Nævnsbehandlingen foregår som en forhandling med en mødeleder fra henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og arbejdstagersiden. Repræsentanter for parterne fra niveau 3-forhandlingen kan være til stede under Nævnets behandling for at afgive et mundtligt indlæg. Personer, som afgiver indlæg, kan ikke være til stede under Nævnets øvrige behandling i henhold til 2, stk De lokale parter i interessekonkliften, jf. stk. 1 i bestemmelsen om interessetvister i den respektive aftale, har ikke ret til at afgive indlæg eller være tilstede under Nævnets behandling. 7. LØSNING AF SAGEN OG PROTOKOLLAT Opnår Nævnet enighed om sagens løsning, protokolleres dette og underskrives. Opnår Nævnet ikke enighed, sluttes behandlingen ved denne konstatering, og uenigheden protokolleres. Hvis sagen vedrører en af arbejdsgiveren fastsat acontoløn, eller der

6 Side 6 efter overenskomsten efter lokal aftale skal ydes tillæg uden beløbsgrænse, tilkendegiver parterne i Nævnet, om man ønsker, at den uvildige person tiltræder Nævnet, jf. 8. Der føres alene protokol som anført i stk. 1 og 2. Protokollen kan føres af en eller flere af de tilstedeværende embedsmænd. 8. SÆRLIGT VEDRØRENDE SAGER OM ACONTOLØN ELLER CENTRALT AFTALTE TILLÆG UDEN BELØBSGRÆNSE I sager, hvori der ikke opnås enighed i Nævnet, og som vedrører en af arbejdsgiveren fastsat acontoløn, eller at der efter overenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæg uden beløbsgrænse, og herunder uenighed om størrelsen af et tillæg til en tillidsrepræsentant for dennes funktion som sådan, kan en uvildig person tiltræde Nævnet, jf. stk. 4 i bestemmelser om interessetvister i de respektive aftaler. Den uvildige person tiltræder Nævnet på anmodning fra begge eller den ene af parterne i Nævnet. Parterne i de 12 aftaler om ny/lokal løndannelse udpeger i fællesskab én uvildig person, som kan tiltræde alle Nævn. Udpegningen sker for en overenskomstperiode ad gangen. Hvis der ikke kan opnås enighed om at pege på en bestemt person, anmodes ligsinstitutionens formand om at udpege denne. Samtidig med berammelse af sagen, jf. 3, stk. 4, reserveres en dato for den uvildige persons eventuelle tiltræden af Nævnet. Mellem Nævnets behandling og den uvildige persons eventuelle tiltræden af Nævnet, skal der mindst forløbe to uger. Den reserverede dato meddeles Nævnets repræsentanter. Hvis det på Nævnets møde tilkendegives, at den uvildige persons tiltræden af Nævnet er ønskeligt, jf. 7, stk. 2, indkaldes vedkommende samt de repræsentanter af Nævnet eller deres suppleanter, der var til stede på mødet, til den reserverede dato. Behandling af sagen sker med de fremmødte. BEMÆRKNINGER: På mødet med den uvildige person skal det tilstræbes, at den personkreds, der var til stede på det møde, som endte med indkaldelse af den uvildige person, også er den personkreds, som er til stede under den uvildige persons behandling. Hvis dette ikke er muligt på grund af sygdom eller lignende, afgør hver side, om der skal indkaldes suppleanter. I møder med den uvildige person finder 6, stk. 1, ikke anvendelse, og der er således ikke krav om det samme antal personer fra begge sider. Stk. 5. Den uvildige person skal have tilsendt det skriftlige materiale, som blev fremsendt til Nævnet samt protokollatet fra Nævnets behandling af sagen.

7 Side 7 Stk. 6. Den uvildige person kan på mødet mægle mellem parterne i Nævnet. Den uvildige person træffer på mødet eller efterfølgende afgørelse i sagen, hvis den ikke kan løses på anden måde. Stk. 7. Udgifter til den uvildige person i den konkrete sag dækkes ligeligt af parterne i henhold til stk. 3 i bestemmelsen om interessetvister i den respektive aftale. 9. TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGHED Der er ingen offentlighed omkring møderne. Fra Nævnets behandling kan alene refereres det protokollerede resultat. I sager, hvor Nævnet tiltrædes af en uvildig person, kan alene den endelige afgørelse refereres. Repræsentanter, suppleanter og andre, der bliver gjort bekendt med materiale til og drøftelser i Nævnet, er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til de oplysninger, der herigennem modtages, og til at sikre sig, at skriftligt materiale ikke kommer uvedkommende i hænde. 10. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Ændringer i og tillæg til denne forretningsorden skal behandles og godkendes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og organisationerne. København, den REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Ole Lund Jensen ARKITEKTFORBUNDET: Ebbe Joensen

8 Side 8 BIBLIOTEKARFORBUNDET: Pernille Drost BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET: Søren Schytte DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND: Finn Borch Andersen Mogens Kring Rasmussen DANSK EL-FORBUND: Allan Andersen PHARMADANMARK: Arne Kurdahl / Steffen Bager DANSK FORMANDS FORENING: Kim Bøje Madsen DANSK FRISØR OG KOSMETIKERFORBUND: Poul Monggaard DANSK METAL: Niels Jeppesen DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING: Bettina Post / Lars Kehlet Nørskov DANSK TANDLÆGEFORENING: Susanne Andersen / Joakim Lilholt

9 Side 9 FAGLIG FÆLLES FORBUND 3 F: Ellen K. Lykkegård FOA FAG OG ARBEJDE: Steen Parker Sørensen FORBUNDET TRÆ-INDUSTRI-BYG I DANMARK: Flemming Andersen FORENINGEN AF SPECIALLÆGER: Erik Kristensen / Kasper Axel Nielsen FORHANDLINGSKARTELLET: Jørgen Mosbæk / Per Serup Knudsen YNGRE LÆGER: Lisbeth Lintz / Lene Esbensen HK/KOMMUNAL: Bodil M. Otto / Steen V. Kristensen INGENIØRFORENINGEN I DANMARK: Ib Oustrup LEDERNES HOVEDORGANISATION: Lykke Petersen LÆRERNES CENTRALORGANISATION: Anders B. Christensen

10 Side 10 MALERFORBUNDET I DANMARK: Søren Kjærsgaard NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDERFORBUNDET I DAN- MARK: Birger Pedersen SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND: Kirsten Nissen TEKNISK LANDSFORBUND: Aase Weiler Madsen

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.08 50/2010 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.08 50/2010 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Ledernes Hovedorganisation Maskinmestrenes ening Teknisk

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Overenskomst. Akademikere i KL

Overenskomst. Akademikere i KL Overenskomst Akademikere i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013 Overenskomst for Akademikere i KL mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.11 13/2012 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.11 13/2012 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere