Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en"

Transkript

1 Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: til myndighedspersoner) Madsen, Helle Bødker m.fl. - Psykiatriret Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse og ophold på psykiatrisk afdeling 1, 3, 5, 7 at en patient øver hærværk af ikke ubetydelig omfang. 232, 1, stk 3, 5, 7 stk 1 Sygehusmyndigheden skal sikre, at der på enhver psykiatrisk afdeling findes en skriftlig husorden, som er tilgængelig for patienterne. 2a, 4a, 6a, 8a Indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling skal så vidt muligt finde sted med patientens samtykke. 1a, 3, 17, 10 Overlægen har ansvaret for at der opstilles en behandlingsplan for enhver, der indlægges på psykiatrisk afdeling.... at en patient udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred. 232, 1, stk 3, 5, 7 stk 1 Afdelingsledelsen skal sikre, at den skriftlige husorden udleveres til patienten 67, 2a stk 2, 5 b stk 9, 10 Ved udformning eller ændring af den skriftlige husorden skal patienterne, inden der træffes beslutning herom, inddrages 10, 67, 2a stk 3, 7a stk 5 Lægen skal vejlede patienten om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt om udsigterne til en bedring i helbredstilstanden. 5 stk 3, 3 stk 2, 8, 19 Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdende tillader det skal patienten have en passende betænkningstid 3 stk 3, 24a, 16b, 5 stk 7 Anvendelse af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltning tilstrækkelig, skal disse anvendes. 4 stk 2, 1 stk 5, 3 stk 10, 7 stk 1 Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål. 3, 4, 5, 8 Denne paragraf i psykiatriloven omhandler følgende: Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. 4 stk 3, 3 stk 5, 16 stk 10, 7 stk 1 Efter ophør af enhver tangsforanstaltning skal patienten tilbydes en eller flere samtaler. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler herom. 3 stk 5, 18 stk 10, 7 stk 1, 4 stk 4 Hvilken instans fastsætter regler om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger iflg. 4 stk 5 i PSL. 3 stk 5, 5 stk 10, 4 stk 5, 7 stk 1, Tvangsindlæggelse skal ske, når betingelserne i 5 er opfyldt. Lægen udfærdiger en erklæring herom jf. 7 stk 2.

2 WHO, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsjuristen, Statsadvokaten Frihedsberøvelse/tvangsindlæggelse, hvor udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers vil blive forringet 3, 4, 5, 8 Politiet træffer bestemmelser om tvangsindlæggelsens iværkssættelse og yder bistand hertil. 7, 4, 5, 8 Jf 9 Psykiatriloven - Sker tvangsindlæggelsen efter 5 stk 2 skal patienten modtages indenfor 3 døgn, straks, indenfor 7 døgn, når patienten er udhvilet 5, 6 stk 3, 9 stk 8, 10 Frihedsberøvelse/tvangsindlæggelse, hvor den pågældende frembyder en nærliggende eller væsentlig fare for sig selv eller andre. 3, 4, 5, 8 Tvangstilbageholdelse af en person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, skal ske, hvis overlægen finder, at betingelserne i 5 er opfyldt 5, 10, 15, 20 Jf 9 Psykiatriloven - Sker tvangsindlæggelsen efter 5 stk 1 skal patienten modtages snarest muligt og indenfor 3 døgn, 5 døgn, 7 døgn, 9 døgn Jf 10 stk 3 i Psykiatriloven: Fremsættes anmodning om udskrivelse, skal patienten meddeles om denne skal udskrives eller tvangstilbageholdelse skal ske senest inden timer, 10 timer, 24 timer, 36 timer Jf. 10 a Psykiatriloven: Når den tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte patient har forladt psykiatrisk afdelingen og denne ikke er vendt frivilligt tilbage, kan overlægen ordinere en... videreførelse, tilbageførelse, opførsel, tilbageforanstaltning Tvangsbehandling 1a, 10a, 12, 14c Jf 12 stk 5 i Psykiatriloven - Forud for lægens afgørelse om tvangsbehandling, skal patienten have en passende betænkningstid ifht at samtykke om behandlingen, dog højst... 1 døgn, 7 dage, 3 dage, 10 dage Den psykiatriske afdeling kan videregive oplysninger om patienters rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til overholdelse af udskrivningsaftalen. 5c, 13c, 14c, 10c Tvangsfiksering må kun anvendes i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient udsætter sig selv eller andre for nærligende fare for at lide skad på legeme eller helbred 11, 19, 13, 14 Beslutningen om tvangsfiksering træffes af en læge efter denne har tilset patienten Jf 10 stk 3 i Psykiatriloven: Fremsættes anmodning om udskrivelse sted inden for det første døgn efter, at tvangsindlæggelsen har fundet sted, skal overlægens beslutning meddeles senest inden 24 timer, 48 timer, 10 timer, 72 timer Tilbageførelse 1a, 10a, 12b, 14c Jf 12 stk 3 må tvangsbehandling med elektrostimulation kun iværksættes, hvis patienten befinder sig i sin habitueltilstand, en anden tilstand, livstruende tilstand, i optimaltilstanden Tvangsbehandling og at patienten har højst 3 dage som betænkningstid ifht. at samtykke om behandlingen. 12 stk 5, 18 stk 4, 14 stk 5, 19a Overlægen kan inden patientens udskrivelse træffe beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivelse, hvis der er begrundet formodning om at patienten vil ophøre behandling efter udskrivelse. 13d, 18 stk 4, 14 stk 5, 19a Tvangsfiksering må kun anvendes i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter. 11, 12, 13, 14 Beslutning om, at der foruden bælte skal anvendes hånd eller fodremme, skal dog træffes af overlægen.

3 11, 15, 13, stk 5, 18 stk 4, 15 stk 2, 19a Ville det i et tilfælde som nævnt i 14 stk 2 nr. 1(PSL) af hensyn til patientens eller andres sikkerhed være uforsvarligt at afvente lægens tilsyn, kan sygeplejepersonalet på egen hånd beslutte at fiksere den pågældende med bælte. 5 stk 3, 15 stk 3, 8, 19 En person der er indlagt på psykiatrisk afdeling kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset såfremt at betingelserne i 14 stk 2 er opfyldt. En patient der er tvangsfikseret med bælte skal have fast vagt. 5, 19, 13, 16 Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme, at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel. 17, 11, 19, 13, Personlige alarmer og pejlesystemer samt særlige låse kan anvendes overfor en patient, der lider af demens eller demenslignende tilstande for at forhindre at denne forlader psykiatrisk afdeling. 3 stk 5, 5 stk 10, 17 stk 2, 14 stk 1, Aflåsning af patientstue kan anvendes overfor patienter der er anbragt på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. 67, 2a stk 2, 5 b stk 9, 17a Jf 18a kan aflåsning af patientstuen anvendes overfor patienter for at skærme mod mange stimuli, hvilket kun er muligt på Psykiatrisk Hospital Risskov, Retspsykiatrisk afdeling Region Langeland, Pskykiatrisk Hospital Bornholm, Retspsykiatrisk afdeling Region Sjælland Ved personlig skærmning forstås i denne lov foranstaltninger, hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten. 31b, 4, 18a, 8 Ved oppegående tvangsfiksering forstås tvangsfiksering, hvor patienten ikke er fastspændt til en seng. 3 stk 5, 5 stk 10, 18c, 14 stk 1, Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende Patienten skal i forbindelse med indlæggelse på afdelingen orienteres om afdelingens indretning, herunder forkomsten af mindre enheder på afdelingen, hvortil døren kan låses stk 3, 18d 16b, 5 stk 7 Overlægen kan beslutte, at en patient, der pga sin sindslidelse ikke selv er i stand til at varetage personlig hygiejne, skal have fortaget dette under tvang g, 7, 4g,, 8 Overlægen kan beslutte ved begrundet msitanke om at medikamenter, rusmidler eller farlig genstande bliver forsøgt indsmuglet af patienten, at dennes post skal åbnes og kontrolleres. 5, 19, 15, 22 Overlægen kan beslutte ved begrundet mistanke om at medikamenter, rusmidler eller farlig genstande bliver forsøgt indsmuglet af patienten, at der skal foretages kropsvisitering. Dog er undersøgelse af hulrum ikke tilladt!. 54, 19, 15, 22 Overlægen har til stadighed ansvaret for at alt tvangsbehandling, frihedsberøvelse, tvangsfiksering, fysisk magt, personlig skærmning etc. ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt. 5 stk 3, 18e, 8, 19 Jf 19a i PSL fastsætter denne myndighed regler om tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlige alarmer osv. Inderigs-og sundehedsministeren, WHO, FN-ministeren, Sundhedsstyrelsen Overlægen kan beslutte ved begrundet mistanke om at medikamenter, rusmidler eller farlig genstande bliver forsøgt indsmuglet af patienten, at dennes stue og ejendele skal undersøges. 19, 15, 22, 54 Oplysninger om enhver anvendelse af tvang skal tilføres afdelingens tvangsprotokol med angivelse af indgrebets nærmere indhold og begrundelse: 3, 4, 20, 18 Som led i efterprøvelse af frihedsberøvelse skal overlægen henholdsvis 3,10, 20 og 30 dage efter at frihedsberøvelse blev iværksat og herefter mindst hver 4. uge, påse, ombetingelserne for frihedsberøvelse fortsat er opfyldt.

4 21, 31, 41, 51 Så længe en tvangsfiksering opretholdes skal der, så ofte forholdene tilsiger det, dog mindst 4 gange i døgnet, foretages fornyet lægelig vurdering af oprettelse af tvangsfikseringen. 3 stk 3, 4, 21 stk 4, 18a Ethvert psykokirugisk indgreb kræver skriftelig samtykke fra patienten. 22, 24, 32, 43 Der beskikkes en patientrådgiver for enhver, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes, tvangsbehandles etc. 14, 24, 34, 44 Fremsætter patienten anmodning om at få beskikket en anden patientrådgiver, som er optegnet på fortegnelsen, skal anmodningen så vidt muligt imødekommes. 32 stk2, 24 stk 3, 78 stk 4, 23 Beskikkelsen som patientrådgiver bortfalder samtidig med, tvangsindgrebet bringes til ophør. 67, 69, 28, stk 2, 41 stk 2, 11 stk 4, 35a Hvis en tvangsfiksering udstrækkes i længere tid end 48 timer, skal en læge der ikke er ansat ved det pågældende psykiatriske afsnit genvurdere betingelserne for opretholdelse af tvangsfikseringen. 5 stk 3, 21 stk 5, 8, 19 stk 3 Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten i alle forhold i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling. 32 stk2, 24 stk 2, 78 stk 4, 23 Patientrådgiveren skal snarest muligt efter beskikkelse besøge patienten og til stadighed holde sig i forbindelse med denne: Første besøg skal aflægges inden 24 timer. 24, 26, 12, 1 Ved enhver anvendelse af tvang skal patienten vejledes om adgangen til at påklage indgrebet. 23, 32, 41, 12 Sygehusmyndigheden skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiver indbringe klager om bl.a. tvangsindlæggelse, tvangsbehandling, magtanvendelse etc. for det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen. 35, 45, 55, Denne paragraf i straffeloven omhandler følgende: Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindsygdom eller tilstande der må ligestilles hermed, straffes ikke. Hvilken i STL er der tale om? 12, 14, 16, 68 Denne paragraf i straffeloven omhandler følgende: En person kan idømmes forvaring, hvis han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse etc. 62, 70, 56, 16 Nedenstående fra Straffeloven henleder til en af nedenstående foranstaltninger: Medfører en foranstaltning, at den dømte skal anbringes i institution, eller giver foranstaltningen mulighed herfor, fastsættes en længstetid på 5 år for denne foranstaltning. Der kan senere fastsættes en ny længstetid på 2 år. Denne paragraf i straffeloven omhandler følgende: Hvis en tiltalt frifindes for straf i medfør af 16, kan retten træffe bestemmelse om anvendelse af andre foranstaltninger, der findes formålstjenesteligt for at forebygge ydeligere overtrædelser. Hvilken i STL er der tale om? 16, 68, 19, 23 Denne paragraf i straffeloven omhandler følgende: Medfører en foranstaltning, at den dømt skal anbringes i institution, eller giver foranstaltningen mulighed herfor, fastsættes en længstetid på 5 år for denne foranstaltning. Der kan senere fastsættes en længstetid på 2 år. Hvilken i Staffeloven er der tale om? 12a, 64a, 68a, 23a Denne paragraf i straffeloven omhandler følgende: I andre tilfælde fastsættes dog i almindelighed ingen længstetid hvis den dømte findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, voldtægt etc

5 Forvaringsdom, behandlingsdom, anbringelsesdom, ambulant dom 12a, 64a, 68a stk 2, 23a stk 4 Nedenstående fra Straffeloven henleder til en af nedenstående foranstaltninger: I andre tilfælde fastsættes dog i almindelighed ingen længstetid hvis den dømte findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, voldtægt etc Forvirringsdom, behandlingsdom, anbringelsesdom, ambulant dom socialstyrrelsen Dele af Grundlovens 71 lyder Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk statsborger kan pga sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse henviser til et af nedenstående begreber.. omsorgspligt, selvbestemmelsesretten, omsorgsvigt, selvbestemmelsespligten Denne paragraf i Serviceloven omhandler - Kommunens pligt til at yde omsorg overfor sine borgere. Omsorgspligten gælder uanset, om den pågældende samtykker. Omsorgen må dog ikke gennemføres med fysisk magt. 79, 82, 88, 124 Denne paragraf i serviceloven omhandler målgruppen for magtanvendelsesreglerne er borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Der skal fortages en en individuel og faglig vurdering af borgerens funktionsnedsættelse og dens følger. Dele af Grundlovens 71 lyder Den personlige frihed er ukrænkelig. Stk 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. I hvilken dansk lovgivning ses der hjemmel i loven ifht frihedsberøvelse.. Børne og ungeloven, Sundhedsloven, Psykiatriloven, Paragrafloven Denne paragraf i serviceloven omhandler begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. 81, 82, 98, 124 Disse paragraffer i serviceloven omhandler beskriver en række situationer, hvor der kan opnås tilladelse til at anvende forskellige former for magt. Hvilken i Serviceloven er der her tale om: , , , a, 124a, 132a, 98a, Denne paragraf i serviceloven omhandler alarmer- og pejlesystemer kan udelukkende anvendes, når der er risiko for, at borgeren udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. 138 stk 1, 166 stk 1, 125 stk 1, 109 stk 1 Denne paragraf i Serviceloven omhandler Der kan anvendes magt i form af fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for at borgeren skader sig selv væsentligt. 122, 126, 130, 98 Denne paragraf i serviceloven omhandler Der kan anvendes særlige døråbnere, når forholdene i det enkelte tilfælde gøre det absolut påkrævet i forhold til at afværge, at en eller flere borgere udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. 125 stk3, 199 stk 3, 119 stk 3, 122 stk 3 Denne paragraf i Serviceloven omhandler Undtagelsesvis og for en afgrænset periode kan det tillades at anvende fysisk magt i form af at fastholde en borger i forbindelse med personlig hygiejne for at sikre overholdelse af omsorgspligten. 179a, 82a, 102a, 126a tandbørstning, afbørstning, påsætning, ophængning skiftning af ble og bind, rengøring, opvask, skiftning af porcelæn rengøring, opvask, oprydning, barbering, pleje af hud, rengøring, opvask, oprydning

6 opvask, skiftning af porcelæn, klipning af negle, tøjvask 62-23=85 Straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret omhandler handlinger i ekstraordinære situationer. Nødværge er en handling, der er nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Hvilke Paragraffer i Straffeloven omhandler nødværge og nødret? 1-2, 10-11, 13-14, badning og tøjskift, sang og musik, motion og idræt, af-og pålæsning Tvangstilbageholdelse og tvangsindlæggelse på behandlingsindikation hører under Psykiatrilovens 7 stk 1, 5 stk 1, 14 stk 2, 2 stk 1 Psykiatrilovens 6-10 indeholder regler om fremgangsmåden ved tvangstilbageholdelse/tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering/tvangsfiksering, samtykke/tavshedspligt, omsorgspligt/oplysningspligt Tvangstilbageholdelse og tvangsindlæggelse på farlighedsindikation hører under Psykiatrilovens 7 stk 1,, 14 stk 2, 2 stk, 5 stk 2 Disse i PSL indeholder regler om fremgangsmåden tvangstilbageholdelse og tvangsindlæggelse 1-5, 6-10, 11-15, Tvangsindlæggelsen skal gennemføres så skånsomt og diskret så muligt, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Jvf. Psykiatrilovens 5 stk 1, 4 stk 3, 14 stk 3, 5 stk 2, Når tvangsindlæggelse sker efter 5 stk 2 (farlighedsindikation) skal patienten straks modtages på psykiatrisk afdeling efter Psykiatrilovens 9 stk 1, 5 stk 2, 7 stk 1, 5 skt 1 Ved tvangsindlæggelse efter 5 stk 2 (farlighedsindikation) skal den indlæggende læge så vidt det er muligt være til stede indtil politiet forlader stedet med den der skal indlægges, jvf. psykiatrilovens 6, 5, 8, 9 Når der er fremsat en anmodning om udskrivning, skal overlægen snarest muligt og senest inden 24 timer meddele patienten, om denne kan udskrives, jvf psykiatrilovens 10 stk 3, 5 stk 2, 16 stk 4, 4 stk 2 Den indlæggende læge skal så vidt det er muligt komme til stede ved gennemførelsen af tvangsindlæggelsen og skal i den forbindelse på ny vejlede patienten. Jvf. Psykiatrilovens 5 stk 1, 4 stk 3, 3 og 31, 6-10 Politiet træffer bestemmelse om tvangsindlæggelsens iværksættelse og yder bistand hertil i form af kontrolfunktion efter Psykiatrilovens (politiets medvirken) 4-5, 7-8, 14-15, Denne i Psykiatriloven regulerer adgangen til at tvangstilbageholde, dvs. nægte udskrivning af en patient der er indlagt på psykiatrisk afdeling 5, 10, 15, 20 Psykiatriloven finder, som udgangspunkt kun anvendelse på personer der er indlagt på psykiatrisk afdeling, jvf Psykiatrilovens 1 stk 1, 2 stk 2, 3 stk 3, 4 stk 4

7 14 Når betingelserne i PSL 5 ikke længere er til stede og for at sikre at tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse ikke udstrækkes for lang tid, er der hjemmel til i denne i PSL at bringe frihedsberøvelsen til ophør. Er det 5, 7, 9, 11 Tvangsbehandling må kun anvendes overfor personer der opfylder betingelser for tvangstilbageholdelse jf. 10 i PSL. Hvilken i PSL omhandler tvangsbehandling? 10, 12, 14, 16 Et af nedenstående er ikke et tvangsmiddel i psykiatrien jvf. kapitel 5 i PSL tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, anvendelse af fysisk magt, tvangsmedicinering Et af nedenstående er ikke et tvangsmiddel i psykiatrien jvf. kapitel 5 i PSL personlige alarm, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, gul tvang Plejepersonalet kan på egen hånd beslutte at bæltefiksere, hvis det af hensyn til patientens egen eller andres sikkerhed. Hvilken i PSL er der her tale om? 14 stk 2., 10, 5, 12 stk 5 Ifølge denne i PSL giver det patienten mulighed for betænkningstid, dog højst 3 dage, til at overveje sit samtykke til behandlingen. Er det 12, 12 stk 1, 12 stk 5, 12 stk 4 Hvad hedder dette kapitel i PSL som omhandler fiksering mv., og som regulerer adgangen til tvangsmidler, herunder bla. tvangsfiksering, personlig skærmning osv. kapitel 2, kapitel 3, kapitel 5, kapitel 7 Et af nedenstående er ikke et tvangsmiddel i psykiatrien jvf. kapitel 5 i PSL personlig skærmning, rød tvang, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, Ved tvangsfiksering forstås normalt en fastspænding af en patient med det formål at afværge en fare som patienten udsætter sig selv eller omgivelserne for. Ved hvilken i PSL er denne hjelmet? 11, 14, 12, 17 En patient, der er tvangsfikseret med bælte skal have fast vagt. Hvilken i PSL er der her tale om? 14, 15, 16, 17 Anvendelse af de såkaldte kropsfiksering, hvor et eller flere personalemedlemmer med armene fysisk fastholder en opkørt patient med henblik på at bringe den pågældende til ro, reguleres i denne i PSL. 14, 15, 16, 17 Ved lov nr. 534 af 8. juni 2006 blev der i PSL indsat hjemmel til at foretage personlig skærmning. Hvilken i PSL er der her tale om? 10, 15d, 18d, 16, I PSL reguleres visse foranstaltninger af ikke behandlingsmæssig karakter. Det drejer sig bl.a. om kontrol af patientens post, kropsvisitering osv. Hvilken i PSL er der her tale om? 18g, 19a, 10, 11 Overlægen kan beslutte, at en patient på grund af sin sindslidelse ikke er istand til at tage vare på sig selv, skal have foretaget personlig hygiejne under anvendelse af tvang. Hvilken i PSL er der her tale om? 18g, 16, 5, 15d. Der skal altid beskikkes en patientrådgiver for enhver, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller undergives tvangsbehandling. Hvilken i PSL er der her tale om? 22 stk 1, 23 stk 1, 24 stk 1, 25 stk 1 29

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Psykiatriloven. 140 spørgsmål hvor det primære fokus er Psykiatriloven. Der er også spørgsmål fra andre dele af lovgivningen.

Psykiatriloven. 140 spørgsmål hvor det primære fokus er Psykiatriloven. Der er også spørgsmål fra andre dele af lovgivningen. Psykiatriloven 140 spørgsmål hvor det primære fokus er Psykiatriloven. Der er også spørgsmål fra andre dele af lovgivningen. Hvor lang tid skal der maksimalt gå, før at den indlagte patient, som ønsker

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68 LPD avisen November 2007 Nr. 68 ISSN 1396-2620 KORT NYT: Høring på Christiansborg angående menneskerettigheder og psykiatri FAGLIG TALT: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien VÆRD

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

2009/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2009/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2009/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin. Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs og sundhedsministeren

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 36 Offentliggørelsesdato: 30-06-1998 Folketinget Sagsforløb 1997/2 LF 36 Fylgiskjal nr 15 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 36 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere