Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009"

Transkript

1 Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Indledning Institutioner for erhvervsrettet uddannelse er selvejende institutioner og omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at give erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Institutionerne kan i særlige tilfælde give erhvervsrettet uddannelse på niveauet for mellemlange videregående uddannelser. (Jf. LBK nr. nr. af. oktober, bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse) Sektorregnskabet er baseret på data fra institutioner. Institutionerne er grupperet efter type (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, landbrugsskoler, kombinerede skoler og SOSU-skoler). Data består af institutionernes elektroniske regnskabsindberetninger, herunder oplysninger om aktivitet og årsværk. Der indgår også data for -. Alle tal er i årets priser. Institutionernes regnskaber omfatter hele institutionen og dermed også tilskud og aktivitetsoplysninger, der vedrører uddannelser, der ikke finansieres af tilskud fra Undervisningsministeriet, og som derfor ikke indberettes til ministeriet. Som følge heraf er det ikke muligt at validere institutionernes aktivitets- og tilskudsoplysninger vedr. disse aktiviteter. De enkelte institutioner fremstår i sektorregnskabet altid i anonymiseret form. Bilag indeholder en liste over de institutioner, der indgår i sektorregnskabet. Kombinationsskoler er defineret som skoler, der efter grundtilskudsmodellen gældende fra og med udløser kombinationsskoletillæg. Dvs. kombinationsskoler omfatter handelsskoler og/eller tekniske skoler, der udbyder ungdomsuddannelser på hhv. merkantil og teknisk indgang. IEU-institutionerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i BEK nr. af.., regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2 . Økonomiske resultater Tabel. viser institutionernes antal, aktivitet (antal årselever, ÅE) og årsværk (ÅV) for de seneste tre år, mens tabel. viser antal institutioner med hhv. underskud og overskud samt mindste, største og det gennemsnitlige årsresultat for institutionerne. Tabel. viser resultatopgørelsen for år, og. Der henvises til bilag for en detaljeret specifikation af posterne i resultatopgørelsen for. Tabel.: Antal institutioner, aktivitet og årsværk Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Antal Aktivitet , Årsværk......, Årselever pr. årsværk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tabel.: Antal institutioner med under/overskud samt minimum, maksimum og gennemsnitsresultat Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Antal: Underskud Overskud I alt Resultat (mio. kr.): Min Max Gns. -,,, -,, -, -,,, -,,, -,,, -,,, -,,, -,,, -,, -, -,, -, -,, -, -,, -, -,,, -,,, -,, -, -,,, -,,, -,,, -,,, -,,, -,,,

3 Tabel.: Resultatopgørelse Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Mio. kr. Statstilskud Deltager betaling og andre indtægter.,,.,,.,,.,.,,.,,,,,,,, Omsætning i alt.,.,.,.,..,,,,,,,.,.,.,.,,,.,.,., Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling i alt Landbrugets driftsomkostninger.,,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Driftsomkostninger i alt...,.,.,.,,,,,,,.,.,.,,,,.,.,., Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,, -, -, -, -,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Årets resultat, -,,,,,,, -, -, -, -,,, -,,,,,,, Årets resultat pr. STÅ (kr.) Note :, mio. kr. til Nedskrivning af taxametertilskud, som pr..januar er overført til erhvervsakademierne indgår i i Driftsomkostninger i alt.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,.,.,,,,,,,,.,.,.,,.,.,,,,,,,,.,.,.,,.,.,,,,,,,,

4 . Omsætning IEU-institutionernes omsætning (ekskl. omsætning vedr. ekstraordinære og finansielle poster) består af: Statstilskud - Undervisningstaxameter - Fællesudgiftstilskud - Bygningstaxameter - Øvrige driftsindtægter - Særlige tilskud - Skolehjem/kostafdeling - Andet (bl.a. konsulentordning) Deltagerbetaling og andre indtægter - Deltagerbetaling, uddannelse - Anden ekstern rekvirentbetaling - Andre indtægter - Deltagerbetaling, skolehjem/kostafdeling - Indtægter fra landbrugsdriften Tabel. viser sektorens samlede omsætning pr. årselev Tabel.: Sektorens samlede omsætning pr. årselev Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt

5 . Omkostninger IEU-institutionernes omkostninger (ekskl. omkostninger vedr. ekstraordinære og finansielle poster) er fordelt på følgende formål: Undervisningens gennemførelse - Løn og lønafhængige omkostninger - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Markedsføring - Løn og lønafhængige omkostninger - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Ledelse og administration - Løn og lønafhængige omkostninger - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration Bygningsdrift - Løn og lønafhængige omkostninger - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud - Løn og lønafhængige omkostninger - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling - Løn og lønafhængige omkostninger. - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. skolehjem/kostafdeling Landbrugets driftsomkostninger - Løn og lønafhængige omkostninger. - Afskrivning - Øvrige omkostninger vedr. landbrugets driftsomkostninger

6 Tabel. viser sektorens samlede omkostninger fordelt på formål, opgjort pr. årselev. Figur. er en grafisk oversigt over den procentvise fordeling af omkostninger opgjort for hele sektoren. Tabel. viser fordelingen af sektorens samlede omkostninger for på de forskellige arter (løn, afskrivning og øvrige omkostninger). Figur. er en grafisk oversigt over den procentvise fordeling af omkostninger opgjort for hele sektoren. Tabel.: Sektorens omkostninger (ekskl. finansielle og ekstraordinære poster) fordelt på formål Undervisning Markedsføring Ledelse og Administration Bygningsdrift Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Pr. årselev Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Figur.: Sektorens omkostninger ekskl. finansielle og ekstraordinære poster fordelt på formål Bygningsdrift % Øvrige omk. % Ledelse og adm. % Undervisning % Markedsføring %

7 Tabel.: Sektorens omkostninger fordelt på arter (løn, afskrivning og øvrige omkostninger) Løn og lønafh. Afskrivning Øvrige Omkostninger i alt Pr. årselev Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Figur.: Sektorens omkostninger fordelt på arter Øvrige % Afskrivning % Løn og lønafhængige %

8 . Økonomiske nøgletal Sektorens balance for til fremgår af tabel. (for yderligere specifikation for, se bilag ). Tabel. viser sektorens overskudsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad. Tabel.: Balance Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Mio. kr. Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver.,,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,,,, Anlægsaktiver i alt.,.,.,.,.,.,,,,,,,.,.,.,,,,.,.,., Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Omsætningsaktiver i alt,,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,.,.,., Aktiver i alt.,.,.,.,.,.,,,,,,,.,.,.,,,,.,.,., Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld.,,.,.,.,,.,.,.,,.,.,.,,.,.,,,.,.,.,,.,.,,,,,,,,,, Passiver i alt.,.,.,.,.,.,,,,,,,.,.,.,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,.,.,,,,,,.,,.,.,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,.,,.,.,.,,,,,.,.,,.,.,.,,,,,.,.,,.,., Tabel.: Overskuds-, likviditets-, soliditets- og finansieringsgrad Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler Overskudsgrad - Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad SOSU-skoler IEU i alt Overskudsgrad: Udtrykker, hvor stor en relativ del af årets indtægter, der bliver til overskud, når der ses bort fra ekstraordinære poster. Likviditetsgrad: Viser i procent forholdet mellem kortfristede omsætningsaktiver (likvide midler, tilgodehavender mv.) og den kortfristede gæld. Nøgletallet udtrykker institutionens evne til at svare sine kortfristede forpligtelser. Som en tommelfingerregel bør nøgletallet i snit være eller derover. Mistes evnen til at betale de løbende forpligtelser anvendes begrebet illikvid. Soliditetsgrad: Viser i procent forholdet mellem egenkapitalen og den samlede investerede kapital og udtrykker derfor, hvor stor en relativ andel af institutionens værdier (aktiver), der er egenfinansierede. Er nøgletallet < (passiver overstiger aktiver) anvendes ofte begrebet insolvens. Finansieringsgrad: Udtrykker, hvor stor en relativ andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med langfristet gæld

9 Tabel. viser antal institutioner med overskudsgrad hhv. mindre end, - og større end. Tabel.: Overskudsgrad Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Overskudsgrad < Overskudsgrad - Overskudsgrad > I alt Tabel. er en oversigt over antal institutioner med likviditetsgrad hhv. mindre end og større end. Tabel.: Likviditetsgrad Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Likviditetsgrad < Likviditetsgrad I alt Likviditetsgrad i pct. af alle inst. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Tabel.: Soliditetsgrad Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Soliditetsgrad < Soliditetsgrad I alt Soliditetsgrad i pct. af alle institutioner % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

10 Tabel. Viser sektorens egenkapital for -. Egenkapitalen kan for den enkelte institution ses som et mål for, hvor robust institutionen er over for aktivitets- og tilskudsmæssige udsving, i det omfang egenkapitalen kan omsættes til likvide midler. Tabel. viser hhv. minimum, maksimum og gennemsnittet for antal årselever pr. årsværk samt lønudgifter pr. årsværk. Tabel.: Egenkapital Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler SOSU-skoler IEU i alt Mio. kr. Egenkapital i alt Minimum Maksimum Gennemsnit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,,, -,,, -,,, -,,, -,,, -,,, Tabel.: Aktivitet pr. årsværk samt lønudgifter pr. årsværk Handelsskoler Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Kombinationsskoler Årselever pr. årsværk: Minimum Maximum Gennemsnit Lønudgifter pr. årsværk (kr.) Minimum Maksimum Gennemsnit SOSU-skoler... IEU i alt...

11 Bilag : Resultatopgørelse Handelsskoler Tekniske AMU-centre Landbrugs- Kombinati- SOSU- IEU i alt Mio. kr. skoler skoler onsskoler skoler Undervisningstaxameter.,.,,,.,,., Fællesudgiftstilskud,,,,,,., Bygningstaxameter,,,,,,, Øvrige driftsindtægter,,, -,,,, Særlige tilskud,,,,,,, Skolehjem/kostafdeling,,,,,, Andet (bl.a. konsulentordning),,,,,, Statstilskud i alt.,.,,.,,., Deltagerbetaling, uddannelse,,,,,,., Anden ekstern rekvirentbetaling,,,,,,, Andre indtægter,,,,,,, Deltagerbetaling, skolehjem/kostafdeling,,,,,,, Indtægter fra landbrugsdriften,,,,, Deltagerbetaling og andre indtægter i alt,,,,,,., Omsætning i alt.,.,,,.,.,., Omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger..,.,,,.,,., Afskrivning,,,,,, Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse,,,,,,., Omkostninger til undervisningens gennemførelse..,,,.,,., i alt Omkostninger vedr markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger.,,,,,,, Afskrivning,,, Øvrige omkostninger vedr. markedsføring,,,,,,, Omkostninger til markedsføring i alt,,,,,,, Omkostninger vedr ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger,,,,,,., Afskrivning,,,,,,, Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration,,,,,,, Omkostninger til ledelse og administration i alt,,,,,,., Omkostninger vedr bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger,,,,,,, Afskrivning,,,,,,, Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift,,,,,,., Omkostninger til bygningsdrift i alt,,,,,,., Omkostninger vedr aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger,,,,,,, Afskrivning,, Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige,,,,,,, tilskud Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i,,,,,,, alt Omkostninger vedr kostafdeling Løn og lønafhængige omkostninger,,,,,, Afskrivning,,,,,, Øvrige omkostninger vedr. skolehjem/kostafdeling,,,,,, Omkostninger til kostafdeling i alt,,,,,, Omkostninger vedr landbrugets driftsomkostninger Løn og lønafhængige omkostninger,,, Afskrivning,,,, Øvrige omkostninger vedr. landbrugets driftsomkostninger,,,, Omkostninger til landbrugets driftsomkostninger,,,, i alt Driftsomkostninger i alt..,,,.,,., Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster,,,,,,,

12 Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Handelsskoler Kombinationsskoler SOSUskoler IEU i alt Mio. kr. Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter,,,,,,, Kursgevinster på værdipapirer,,,,, Finansielle indtægter i alt,,,,,,, Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger,,,,,,, Prioritetsrenter,,,,,, Kurstab på værdipapirer,,,,, Finansielle omkostninger i alt,,,,,,, Finansielle poster i alt -, -, - -, -,, -, Driftsresultat før ekstraordinære poster,,, -,,,, Ekstraordinære indtægter,,,,,, Ekstraordinære omkostninger,,,, Ekstraordinære poster i alt,,, -, -,, Årets resultat,,, -,,,, Årets resultat pr. ÅE (kr.)

13 Bilag : Balance Tekniske skoler AMU-centre Landbrugsskoler Handelsskoler Kombinationsskoler SOSUskoler IEU i alt Mio. kr. AKTIVER Indretning af lejede lokaler,,,,,, Grunde og bygninger.,.,,,.,,., Undervisningsudstyr,,,,,,, Andet udstyr og inventar,,,,,,, Forudbetaling for materielle anlægsaktiver og materielle,,,,, anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt.,.,,,.,,., Deposita,,,,,,, Aktier/andele i pengeinstitutter,,,,, Andelsbeviser i forsyningsvirksomheder,,,, Finansielle anlægsaktiver i alt,,,,,,, Anlægsaktiver i alt.,.,,,.,,., Råvarer og hjælpemateriale,,,, Varebeholdninger,,,,,, Landbrugsbeholdninger,,, Besætning, landbruget,,,, Varebeholdninger i alt,,,,,, Debitorer,,,,,,, Mellemregning med Undervisningsministeriet,,,,,,, Andre tilgodehavender,,,,,,, Periodeafgrænsningsposter,,,,,,, Tilgodehavender i alt,,,,,,., Værdipapirer (obligationer),,,,,,, Likvide beholdninger,,,,,,., Omsætningsaktiver i alt,.,,,,,., Aktiver i alt.,.,,,.,,., PASSIVER Egenkapital pr.. december //,,,,, -,., Opskrivninger,,,,,, Henlæggelser,,, Egenkapital i øvrigt.,.,, -,.,,., Egenkapital i alt.,.,,.,,., Hensatte forpligtelser i alt,,,, Statslån,,,, Kommunal gæld,,,,,, Realkreditgæld.,.,,,.,., Gæld vedrørende finansiel leasing,,,, Anden langfristet gæld,,,,, Langfristet gæld i alt.,.,,,.,., Kort del af langfristet gæld,,,,,,, Gæld til pengeinstitutter ekskl. beløb trukket på,,,,, kassekredit Kassekredit,,,, Skyldig løn,,,,,,, Feriepengeforpligtelser,,,,,,., Kreditorer,,,,,,, Mellemregning med Undervisningsministeriet,,,,,,., Anden kortfristet gæld,,,,,,, Periodeafgrænsningsposter,,,,,,, Kortfristet gæld i alt.,.,,,.,,., Gæld i alt.,.,,,.,,., Passiver i alt.,.,,,.,,., Kontraktlige forpligtigelser,,,,,,, Lejeforpligtigelser,,,,,,, Operationel leasing, akkumuleret forpligtigelse,,,,,,, Udstyr stillet til rådighed for institutionen,,,, Andre forpligtelser,,,,,,,

14 Bilag : Institutioner i sektorregnskabet Handelsskoler Niels Brock - Copenhagen Business College Handelsskolen København Nord Køge Handelsskole Roskilde Handelsskole Handelsskolen Sjælland Syd Vestfyns Handelsskole TietgenSkolen Haderslev Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Tønder Handelsskole Esbjerg Handelsskole Ribe Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Business College Horsens IBC International Business College Vejle Handelsskole og VUC Holstebro Handelsskole Lemvig Handelsskole Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Handelsfagskolen Handelsskolen Minerva Handelsskolen Silkeborg Skanderborg-Odder Center for uddannelse Århus Købmandsskole Skive Handelsskole Frederikshavn Handelsskole Aalborg Handelsskole Tekniske skoler Københavns Tekniske Skole Hotel- og Restaurantskolen Fodterapeutskolen Håndværker-Skolehjemmet i København TEC Teknisk Erhvervsskole Center Slagteriskolen i Roskilde Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland Kold College Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle EUC Syd EUC Vest EUC Lillebælt HANSENBERG Holstebro Tekniske Skole Den jydske Haandværkerskole Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Jordbrugets Uddannelsescenter Århus

15 AARHUS TECH Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skive Tekniske Skole Tech College Aalborg AMU-centre Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser AMU-Fyn AMU-Vest AMU SYD AMU Hoverdal AMU Nordjylland Landbrugsskoler Dalum Landbrugsskole Gråsten Landbrugsskole Kjærgård Landbrugsskole Grindsted Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole Agroskolen Hammerum Kalø Økologisk Landbrugsskole Asmildkloster Landbrugsskole Nordjyllands Landbrugsskole Kombinerede skoler CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Nordvestsjælland EUC Ringsted Selandia - CEU CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst Bornholms Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Grindsted Erhvervsskole Herningsholm Erhvervsskole Viden Djurs EUC Nordvest Mercantec EUC Nord Erhvervsskolerne Aars SOSU-skoler Social- og Sundhedsskolen, København SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret Humanica SOSU-uddannelser Greve Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland SOSU Nykøbing F. SOSU Næstved - Center for social- og sundhedsudd. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

16 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Social & SundhedsSkolen, Herning Randers Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg SOSU Nord

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011

Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 SOSU-Lederforeningen Foreningen af ledere ved institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse Nøgletal for social- og sundhedsskolerne regnskabsåret 2011 Overordnede konklusioner

Læs mere

Nyt kursusmiljø til Elevplan 20. august

Nyt kursusmiljø til Elevplan 20. august Nyt kursusmiljø til 20. august UNI C har længe ønsket sig kraftigere maskiner til at drive kursusmiljøet i. Samtidigt har vi hen over det sidste års tid konstateret begrænset aktivitet på ca. halvdelen

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS IFIR S Implementering af en ny indkøbskultur Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS Emner Præsentation af Indkøbsfællesskabet IFIRS Fra forhandlingskøb

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2009

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret 2010 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2009 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere