1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9"

Transkript

1

2 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling 9 6. Fornyelse af alkoholbevilling Forhåndstilsagn Udeservering på offentligt vejareal Udvidelse eller ændring af bestående restaurant Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling Næringsbrev Bestyrere Dørmænd Andre ansatte Adgangskontrol Forbud mod forskelsbehandling Unges beskæftigelse i restaurationer Åbningstider Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid Sanktionsmuligheder Bygningsforhold Spilleautomater Involverede myndigheder Ikrafttrædelse 19

3 Restaurationsplan for Roskilde Kommune Poul Lindor Nielsen Det skal være en god oplevelse for borgere og gæster i Roskilde Kommune, når de går på restaurant. Vi ønsker at skabe ordentlige rammer for at drive restaurationsvirksomhed i kommunen, ligesom vi støtter udviklingen af et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, som passer ind i bymiljøet og tager hensyn til omgivelserne. I restaurationsplanen her kan interesserede læse nærmere om muligheder, krav og betingelser for at drive restaurationsvirksomhed i Roskilde Kommune. Planen indeholder også en vejledning i, hvordan man søger de lovbestemte tilladelser, herunder alkoholbevilling. Side 3 af 19

4 1. Formålet med restaurationsplanen Formålet med Restaurationsplan for Roskilde Kommune er, at den i overensstemmelse med restaurationsloven, lokalplaner og miljø- og brandforskrifter skal: skabe gode planmæssige rammer for restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster, fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold (herunder ventilation), mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, orientere om samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder om at bekæmpe alkohol- og narkotikamisbrug og andre strafbare forhold i restaurationsmiljøet, medvirke til at skabe et trygt natteliv 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde I overensstemmelse med Kommuneplan 2009 for Roskilde Kommune skal restauranter med alkoholbevilling herunder danserestauranter, diskoteker, pub er, bodegaer, barer og cafeer primært placeres i de udlagte centerområder eller i forbindelse med kulturelle institutioner og lignende. I beboelsesområder vil der som udgangspunkt kun blive givet alkoholbevilling til spiserestauranter, og kun hvis det må antages, at restauranten ikke giver gener for områdets beboere. Der udvises ligeledes tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke nær skoler eller andre institutioner, hvor der færdes børn og unge. Alkoholbevilling i forbindelse med samdrift vil ikke blive givet til virksomheder, der primært forhandler varer, der særligt henvender sig til yngre mennesker. Nedenfor er de områder, hvor Roskilde Kommune især vægter udvikling af et varieret byliv og Roskilde bymidte incl. Ro s Torv Roskilde bymidte omfatter karreerne på nordsiden af Skomagergade/Algade og mellem Skomagergade/Algade og banen samt den indre del af Københavnsvej ud til Ro s Torv. Afgrænsningen af bymidten er vist på kortet nedenfor. Afgrænsning af Roskilde bymidte Side 4 af 19

5 I Kommuneplan 2009 er der lagt vægt på, at Roskilde bymidte skal være et område med liv og dynamik. En fornuftig sammensætning af butikker, erhverv og boliger skal få bymidten til at leve i alle afkroge af nyt og gammelt. Som udgangspunkt vil Bevillingsnævnet (se pkt. 3) kunne give alkoholbevilling til alle former for restauranter i bymidten, medmindre der er miljømæssige hensyn såsom støjulemper eller lugtgener, der taler imod. Ved tildeling af alkoholbevillinger i bymidten skal der tages hensyn til de mange bygninger, som ønskes bevaret som boliger. Der kan således kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener fra støj, lugt, trafik og parkering. Af disse grunde vil det være vanskeligt at få tilladelse til at drive diskoteker i beboelsesejendomme. Enkelte karreer i bymidten er omfattet af lokalplaner, der begrænser arealanvendelsen helt eller delvist til boligformål. I disse karreer vil Bevillingsnævnet ikke give tilladelse til restauranter, medmindre de gældende lokalplaner ændres. Udover kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme kan Bevillingsnævnet lægge vægt på, at der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Bevillingsnævnet lægger desuden vægt på at fastholde det blandede bymiljø, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor. Musicon Musicon skal udvikles til et kulturelt hot-spot. I Kommuneplan 2009 er der lagt vægt på, at kulturelle erhverv, butikker og torvehal, boliger, uddannelser, hotel og restauranter, kultur- og fritidsaktiviteter blandes sammen for at skabe et levende bymiljø på den gamle betonfabrik. Som udgangspunkt vil der kunne gives alkoholbevilling til alle former for restauranter på Musicon, medmindre miljømæssige hensyn såsom støjulemper eller lugtgener taler imod det. Ved tildeling af alkoholbevillinger skal Bevillingsnævnet tage hensyn til boligerne på og omkring Musicon. Der kan således kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener fra støj, lugt, trafik og parkering. Trekroner Trekroner skal færdigudvikles til at være en bydel med både universitet, campusmiljø, skole, institutioner, erhverv og boliger. Som udgangspunkt vil der kunne gives alkoholbevilling til alle former for restauranter på Trekroner bymidte (Rammeområde 2.CR.1), medmindre miljømæssige hensyn som støjulemper eller lugtgener taler imod det. Roskilde Havn Roskilde Havns maritime identitet skal videreudvikles, og kommunen ser gerne, at havnen i højere grad bliver mødested for byens borgere. Som udgangspunkt vil der kunne gives alkoholbevilling til spiserestauranter og cafeer på havnen, medmindre miljømæssige hensyn som støjulemper eller lugtgener taler imod det. Ved tildeling af alkoholbevillinger skal Bevillingsnævnet tage hensyn til boligerne omkring havnen. Nævnet kan kun give alkoholbevilling til restauranter i ejendomme, der ligger tæt på Side 5 af 19

6 beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener fra støj, lugt, trafik og parkering. Viby bymidte (Rammeområde 6.CB.211) Viby bymidte skal styrkes som et driftigt midtpunkt i byen. Bymidten skal fortsat rumme en blanding af butikker, erhverv og boliger. Som udgangspunkt kan der gives alkoholbevilling til alle former for restauranter i bymidten, medmindre miljømæssige hensyn som støjulemper eller lugtgener taler imod det. Ved tildeling af alkoholbevillinger skal der tages hensyn til, at der i bymidten er mange bygninger, som ønskes bevaret som boliger. Der kan således kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener fra støj, lugt, trafik og parkering. Nævnet vil være tilbageholdende med at give bevilling til diskoteker i beboelsesejendomme. Jyllinge Bymidte og den gamle bydel (Rammeområde 8.CB.19 og 8.B.2) Jyllingecentret kan styrkes yderligere gennem en udvidelse og samtidig modernisering. Mod vest afsluttes Jyllinge Parkvej i den gamle bydel med det hyggelige fiskerleje, der er et unikt kulturmiljø. Som udgangspunkt vil der kunne gives alkoholbevilling til alle former for restauranter i Jyllingecentret, medmindre der er miljømæssige hensyn til f.eks. støj eller lugtgener taler imod det. I den gamle bydel og fiskerlejet kan der gives alkoholbevilling til spiserestauranter og cafeer, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener fra støj, lugt, trafik og parkering. Lystbådehavnene i Jyllinge og Veddelev På havneområderne vil der som udgangspunkt kunne gives alkoholbevilling til spiserestauranter og cafeer, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener fra støj, lugt, trafik og parkering. 3. Bevillingsnævnet Roskilde Byråd har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager om at give alkoholbevilling, godkende bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og give tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af i alt 7 medlemmer, herunder 4 medlemmer valgt af byrådet, politiet samt to medlemmer valgt efter indstilling fra henholdsvis HORESTA og 3F. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der holdes møde i Bevillingsnævnet 4 gange om året. Nævnets møder er ikke offentlige. 4. Ansøgning om alkoholbevilling Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal indgives til Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde, tlf: , mail: som kan give vejledning i at udfylde ansøgningsskemaerne og vedlægge dokumentation. Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling kan rekvireres hos Midt- og Vestsjællands Politi eller via internettet på adressen klik på blanketter. Side 6 af 19

7 Politiet undersøger, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte, og de indhenter oplysninger fra Roskilde Kommune og Skat, om ansøgeren skylder skat og moms. Sagen sendes herefter fra politiet til Bevillingsnævnets sekretariat, der indhenter oplysninger fra kommunens Teknik og Miljøafdeling vedrørende relevante miljøforhold, herunder støjvurderinger mv. Herefter forberedes sagen til behandling i Bevillingsnævnet og sættes på dagsorden for Bevillingsnævnets førstkommende møde. Bevillingsstrategi for Midt og Vestsjællands Politi. Midt- og Vestsjællands Politi har i januar 2008 udarbejdet en overordnet bevillingsstrategi. Strategien beskriver indholdet af politiets indstillinger til Bevillingsnævnet på en række områder. De enkelte punkter i bevillingsstrategien er omtalt nedenfor under de relevante afsnit. Bevillingsnævnets behandling af en ansøgning Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, vurdere samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og andre sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på: om bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan have en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, dvs om: ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, ansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det er godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, størrelse, indretning, og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, restaurationens beliggenhed, dvs, byplanmæssige overvejelser, som gør, at der skal vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder, der serverer stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives. Ansøgers økonomiske forhold Bevillingsnævnet foretager en vurdering af ansøgers økonomiske forhold, hvor der lægges vægt på følgende: Der skal være tilstrækkelig kapital, herunder egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. Lånte midler til køb eller forpagtning af en restaurant skal normalt dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at midlerne er indsat af udlåneren eller subsidiært af låntageren. Forfalden gæld til det offentlige sammenholdt med ansøgerens økonomiske forhold i almindelighed vil ofte medføre afslag. Bevillingsnævnet vil normalt kræve, at finansieringen af købet eller forpagtningen af en restaurant skal levne tilstrækkelige midler til driften af restauranten, ligesom det forelagte driftsbudget skal rumme plads til (brutto) lønninger til ansat personale, medmindre åbningstiden er så kort, at én person kan klare arbejdet. Side 7 af 19

8 Hvem kan få alkoholbevilling? Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der har næringsbrev til den pågældende forretningssted, samt er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 23 år, ligesom man ikke må være umyndiggjort eller under lavværgemål. I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling. Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted, samt at direktionens medlemmer og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylder samme personlige betingelser som ved alkoholbevillinger til personer. Vilkår for bevillingen Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Alkoholbevilling gives og fornyes af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år, med mindre der er særlige forhold. Hvis der f.eks. er usikkerhed om ansøgerens personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses til 1 eller 2 år, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden. En alkoholbevilling kan ikke overdrages til andre. Efter anmeldelse til politiet kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort uden næringsbrev fortsætte afdødes, skyldnerens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politiet forlænge fristen. Der kan ikke gives alkoholbevilling, hvis virksomhedens placering er i strid med en lokalplan. Selvom man har modtaget næringsbrev og alkoholbevilling, må virksomheden ikke påbegyndes, før lokalerne er godkendt af kommunens Teknik og Miljø samt Fødevareregion Øst. Fødevareregionen vurderer hygiejniske forhold vedr. toilet og køkken. Når bevillingsnævnet giver alkoholbevillingen, vil der ofte være tilknyttet en række forskellige vilkår. Nævnet foretager en konkret vurdering af hvilke vilkår, der skal stilles i forbindelse med en bevilling. Der kan bl.a. stilles vilkår om, at støjkrav overholdes, der drives en forsvarlig restaurationsdrift, således at der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl. 23 til lukketid, personalet eller dele af personalet skal godkendes af politiet, bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift. restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges, begrænsninger vedrørende udbuddet af stærke drikke, således at der kun må serveres øl og vin der må ikke foretages aggressiv markedsføring i form af særlige slagtilbud rettet mod navnlig børn og unge, ligesom markedsføringen ikke må forbindes med sport og idræt. Ved aggressiv markedsføring forstås f.eks. særlige slagtilbud i form af dobbelt-up, trippelt-up og happy-hour tilbud rettet mod navnlig børn og unge. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke opfordre til indtagelse af alkohol. Afslag på alkoholbevilling Hvis betingelserne for at give en alkoholbevilling ikke er opfyldte, får ansøgeren et afslag. Afslaget skal indeholde oplysning om, hvordan ansøgeren kan indbringe afgørelsen for Byrådet og om fristen herfor. Bevillingsnævnets afslag - samt vilkår og begrænsninger - kan indbringes for Byrådet inden 4 uger efter, at afslaget er givet. Fristen regnes fra afgørelsens dato. Side 8 af 19

9 Når Byrådet modtager klagen, vil den blive forelagt Bevillingsnævnet til udtalelse før den sendes til Byrådet. Byrådet behandler sagen på et byrådsmøde. Byrådets afgørelse er endelig, men kan indbringes for domstole. Bortfald af alkoholbevillingen En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 18 bortfalde hvis bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevilling, når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, når et stillet vilkår for bevillingen ikke længere er opfyldt. Det påhviler bevillingshaveren at underrette Bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke udnyttes. Et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort kan efter anmeldelse til politimesteren fortsætte en virksomhed med alkoholbevilling med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politimesteren forlænge fristen. 5. Fratagelse af alkoholbevilling En bevilling kan fratages af Bevillingsnævnet og domstolene på 2 måder: Frakendelse Domstolene kan frakende en alkoholbevilling under en straffesag, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller af vilkårene for alkoholbevillingen. Domstolene kan frakende bevillingen, uden at der er givet en forudgående advarsel, hvis der er tale om en tilstrækkelig grov overtrædelse. Har bevillingshaveren i øvrigt gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller vilkårene, forudsætter frakendelsen, at politiet tidligere har påtalt forholdene over for restauratøren. Domstolene tager herefter stilling til både straf og frakendelse ud fra en samlet vurdering. Tilbagekaldelse Bevillingsnævnet kan tilbagekalde en alkoholbevilling efter forslag fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Det er således en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse. Som eksempel på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes: bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol, bestyreren eller bevillingshaveren er ikke til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster, bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald, bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde, bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas eller flasker, mangelfuld rengøring m.m., eller Side 9 af 19

10 gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til ulempe for andre tilstedeværende eller omboende. At tilbagekalde en alkoholbevilling kræver mere graverende forhold end et afslag på en ansøgning, da der er tale om fratagelse af en rettighed, og da fratagelsen kan have store økonomiske konsekvenser for bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan kræve, at en tilbagekaldelse bliver indbragt for domstolene. Når Bevillingsnævnet træffer en afgørelse, skal den indeholde oplysning om, hvordan bevillingshaveren kan begære afgørelsen for en domstol, og hvad fristen er. Bevillingshaverens begæring om at indbringe afgørelsen for domstolene skal være modtaget hos Bevillingsnævnet senest 4 uger efter, at bevillingshaveren har modtaget afgørelsen. Bevillingsnævnet sender sagen til politiet der indbringer sagen for retten. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang bevillingshaveren må drive virksomheden, mens sagen behandles. 6. Fornyelse af alkoholbevilling Ved fornyelse af en alkoholbevilling vil Bevillingsnævnet vurdere, om der i den forudgående bevillingsperiode har været problemer, herunder påbud vedr. støj, gadeuorden mv. Hvis der har været tidligere problemer, stilles der samme krav som til etablering af nye virksomheder. Bevillingsnævnet kan nægte at forlænge en bevilling, hvis tidligere stillede vilkår ikke er opfyldt, eller hvis virksomheden ikke har været drevet på forsvarlig måde. I tilfælde hvor politiet på et værtshus eller diskotek flere gange har konstateret, at der foregår handel med eller misbrug af euforiserende stoffer, indstiller politiet, at der på stedet skal foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. En klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling har ikke opsættende virkning, men Bevillingsnævnet og Roskilde Byråd kan bestemme, i hvilket omfang ansøger under sagens behandling må drive virksomheden. 7. Forhåndstilsagn Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt forudsat, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende for 6 måneder. Det vil sige, at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. 8. Udeservering på offentligt vejareal Hvis det kan forenes med sikker afvikling af trafikken, kan vejmyndigheden efter bestemmelserne i vejlovens 102 om særlig råden over vejareal tillade etablering af udeservering, når det sker i direkte tilknytning til en eksisterende restaurant. Side 10 af 19

11 Tilladelse til udeservering bliver givet som midlertidige for en sæson ad gangen. Det sker på en række nærmere vilkår. Man kan læse mere om betingelserne i Regulativ for etablering af fortovsrestaurant i Roskilde Kommune og Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby. Politiet har i sin bevillingsstrategi indstillet, at tilladelser til udeservering betinges af, at udeserveringen skal være afsluttet kl I områder uden privat beboelse kan udeservering tillades til kl Det bemærkes, at der efter miljølovgivningen gælder skærpede støjkrav mellem kl. 22 og 07. Hvis man ønsker at etablere fortovsrestaurant på offentligt vejareal, skal man ansøge hos Park og Vej, Køgevej 80, 4000 Roskilde tlf. nr , 9. Udvidelse eller ændring af bestående restaurant Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. Ændring af driftsform En restaurant må ikke ændre driftsform uden Bevillingsnævnets forudgående godkendelse. En bodega må således ikke uden godkendelse ændres til et diskotek, ligesom en spiserestaurant ikke uden godkendelse må ændres til bodega eller diskotek. Vurdering af miljøforhold Når Bevillingsnævnet modtager en ansøgning om alkoholbevilling, sender nævnet ansøgningen til kommunens miljøafdeling til udtalelse. Miljøafdelingen vurderer, hvilke miljømæssige problemer virksomheden kan medføre for lokalområdet, herunder om der skal stilles særlige krav til støjregulering i henhold til miljølovgivningen. Bevillingsnævnet inddrager miljøafdelingens vurdering, når det træffer afgørelse om tildeling af alkoholbevilling. Ved fornyelse af en eksisterede alkoholbevilling indhenter Bevillingsnævnet en udtalelse fra miljøafdelingen om eventuelle støjklager, påbud mv. til virksomheden. Bevillingsnævnet kan tidsbegrænse en bevilling, indskrænke åbningstiden eller stille skærpede vilkår, hvis der er væsentlige miljøproblemer. Kommunens miljøafdeling orienterer løbende bevillingsnævnet om støjklager mv. fra restaurationer med alkoholbevilling. 10. Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling Lejlighedstilladelser Politiet kan i henhold til restaurationslovens 22 tillade, at der under nærmere angivne betingelser serveres stærke drikke ved enkeltstående arrangementer. Midlertidig tilladelse Når der er indgivet ansøgning om alkoholbevilling, kan politiet midlertidigt tillade, at der serveres stærke drikke. Tilladelsen gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet. Det forudsættes, at politiet ved nye restaurationer kun giver midlertidig tilladelse til servering af stærke drikke, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give alkoholbevilling. Bevillingsnævnet er ikke bundet af en midlertidig alkoholbevilling givet af politiet. Hvis det drejer sig om en midlertidig tilladelse i forbindelse med ejerskifte, forudsættes at restauranten drives videre som hidtil. Foretages der efterfølgende ændringer i restaurationens størrelse, indretning Side 11 af 19

12 og koncept, henvises den nye ejer til at ansøge Bevillingsnævnet om forhåndsgodkendelse af det nye koncept. Kantiner Til kantinedrift kræves ikke næringsbrev og alkoholbevilling. Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Kantiner må som udgangspunkt holdes åbne fra 1/2 time før arbejdstidens begyndelse til 1 1/2 time efter arbejdstidens ophør. Sluttede selskaber Der kræves ikke næringsbrev eller alkoholbevilling til afholdelse af sluttede private selskaber, ligesom der som udgangspunkt ikke er forbud mod at servere stærke drikke for unge under 18 år. Der må dog ikke i selskabslokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling, serveres stærke drikke for personer under 18 år. Sluttede selskaber afholdes ofte inden for familiens rammer (dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage m.fl.) i private boliger, forsamlingshuse og selskabslokaler, hvor værten selv sørger for serveringen. Der må ikke være offentlig adgang til sluttede selskaber, og der skal føres en effektiv kontrol med, at uvedkommende ikke deltager i det sluttede selskab. Det skal kunne oplyses, hvem der er arrangør, og hvem der er gæst, og der skal være en forbindelse mellem arrangøren og gæsterne, der vil være til stede i henhold til en invitation eller anden indkaldelse. Man kan ikke ved et offentligt arrangement ved lukketid lukke dørene og fortsætte som et sluttet selskab. Hvis det drejer sig om store arrangementer uden for en etableret restauration, hvor tilknytningen mellem arrangør og gæster er ringe, kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der evt. hos politiet skal indhentes tilladelse til offentlig forlystelse. Det kræver politiets tilladelse, hvis et sluttet selskab, der afholdes i restaurationslokaler, skal fortsætte udover restaurationens lukketid. 11. Næringsbrev Det er en betingelse for at få alkoholbevilling, at man er optaget i Næringsbasen. Når du er optaget i Næringsbasen, får du automatisk næringsbrev til din virksomhed. Reglerne om næringsbasen findes i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. For at få blive optaget i næringsbasen skal man enten have bestået næringsprøven, have gennemført en bestemt kompetencegivende uddannelse (f.eks. kok, tjener mv.) den 1. juli 2005 drev fødevarebutik, havde næringsbrev til restauration eller var bestyrer af en bestemt restauration den 1. maj 2007 drev cateringvirksomhed eller fødevareengrosvirksomhed. Du kan blive optaget i Næringsbasen på eller ved at sende en optagelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten finder du under Bortfald af næringsbrev. Ved væsentlige overtrædelser af lovgivningen kan man miste sit næringsbrev og dermed retten til at drive fødevarevirksomhed på to måder: Man kan ved domstolene blive frakendt retten til at drive fødevarevirksomhed for en periode. Man kan af Fødevarestyrelsen midlertidigt blive frataget retten til at drive fødevarevirksomhed. Side 12 af 19

13 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et elektronisk register over væsentlige overtrædelser af lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold og drift af restaurationsvirksomhed omfattet af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., som en næringsbrevindehaver er straffet for. Registeret er ikke offentligt tilgængeligt. Indberetning til registret foregår af de myndigheder, som administrerer den nævnte lovgivning. 12. Bestyrere Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af forretningsindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er næringsbrevindehaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren i en virksomhed med alkoholbevilling skal være fyldt 25 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 23 år. Bestyreren skal være bosiddende i regionen, så han kan tilkaldes med kort varsel. Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 15. Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at personen ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (vold, berigelse mv.), våbenloven eller narkobestemmelserne eller har banderelationer, kan den pågældende, som udgangspunkt, ikke godkendes som bestyrer. Der er afgørende forskel på en bestyrer i en restauration og på en forpagter af en restauration, idet forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende, der skal have sit eget næringsbrev og alkoholbevilling. Forpagtningsafgiften til restaurationens ejer vedrører således lejeafgift af lokalerne, goodwill m.v. 13. Dørmænd Bevillingsnævnet kan give påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden. Forretninger med en tilladelse til udvidet åbningstid til kl skal have dørmænd. Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid til kl , opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd. Det er Bevillingsnævnets praksis, at restaurationer i Roskilde Midtby med dans og musik skal benytte dørmænd i weekenden fra kl. 23 til adgangskontrol af publikum. Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af politiet. Autorisationen kan gives til en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et dørmandskursus og som ikke er dømt for et strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde. Side 13 af 19

14 14. Andre ansatte Bevillingsnævnet kan beslutte, at andre eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af politiet. Godkendelse af en ansat kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. En godkendelse som bestyrer, en autorisation af en dørmand og en godkendelse af en ansat kan frakendes ved dom, hvis bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen strafbar overtrædelse af restaurationsloven. Bevillingsnævnet og politiet kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der er grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde. 15. Adgangskontrol Som indehaver af en selvstændig privat virksomhed bestemmer restauratøren selv, hvem der kan modtages som gæster. Hvis gæster udelukkes eller bortvises, må der kunne anføres en konkret begrundelse herfor, idet restauratøren lever af at modtage og servere for gæsterne. Der kan være mange grunde til at nægte gæster adgang til restaurationen. Hvis gæsterne ikke opfylder restaurationens aldersmæssige eller beklædningsmæssige krav eller er støjende eller berusede, kan de afvises. De kan selvsagt også afvises, hvis restaurationen er fyldt op, idet restaurationen kun er godkendt til et bestemt antal gæster. Karantæne Hvis gæsterne ved tidligere lejligheder har optrådt på en sådan måde, at de fremover er uønsket i restaurationen, kan de afvises under henvisning til deres tidligere opførsel. En sådan karantæne, der er meddelt af virksomheden, vil normalt gælde indtil videre. Restauratørerne kan aftale, at en karantæne i en restauration også skal have virkning i andre restaurationer. Personer, der efter deres påklædning er kendt som tilhørende grupper, der kan virke forstyrrende for den offentlige ro og orden, kan typisk have en negativ indflydelse på atmosfæren i restaurationen. Under henvisning hertil kan restauratøren udstede en karantæne til de pågældende, der fremover er uønsket i restaurationen. Da det kan være risikabelt at bortvise en voldelig person, vil restauratøren ofte anmode om politiets bistand hertil, ligesom restauratøren kan anmode politiet om generelt på restauratørens vegne at bortvise uønskede personer fra restaurationen, hvis politiet antræffer sådanne på restaurationen under den almindelige kontrolindsats. Det er derfor meget væsentligt, at der etableres et godt samarbejde mellem dørmændene og politiet vedrørende adgangskontrollen til værtshusene, således at kriminelle elementer holdes ude af værtshusmiljøet. Side 14 af 19

15 16. Forbud mod forskelsbehandling Det er strafbart at nægte en gæst adgang til en restauration eller nægte at betjene gæsten på grund af gæstens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Det er endvidere strafbart at indføre kvotering af gæsterne af samme årsager. 17. Unges beskæftigelse i restaurationer På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer, der er på uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn eller børnebørn. På serveringssteder, hvor der ikke serveres stærke drikke, kan politiet forbyde ansættelse af personale under 18 år til beskæftigelse i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Der gælder i Arbejdsmiljølovgivningen særlige regler for arbejde udført af unge under 18 år. Disse regler vedrører både, hvilken type arbejde de unge må udføre, og hvornår de må arbejde. Der kan henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside Åbningstider Den almindelige lukketid Byrådet har fastsat den almindelige lukketid for restaurationer og andre serveringssteder i Roskilde Kommune fra kl til kl Alle restaurationsvirksomheder, der ikke har udvidet åbningstid, kan således uden tilladelse holde åbent fra kl , herunder morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fast-food, spisesteder m.v. Udvidet lukketid Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid fra kl til 05.00, hvis det skønnes forsvarligt ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform. Politiet indstiller som udgangspunkt, at der gives tilladelse til udvidet åbningstid efter ansøgning, men restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer kan politiet give tilladelse til at holde åbent indtil kl Nytårsaften giver politiet generelt tilladelse til, at der holdes åbent til kl Når politiet behandler ansøgninger om udvidet åbningstid, foretages en konkret afvejning af: begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (koncept), miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener (støj ol.), ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem ligeartede restaurationer. Side 15 af 19

16 Betingelser for at få tilladelse til udvidet åbningstid er som hovedregel, at: unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden mellem kl og kl virksomheden holdes lukket fra kl til kl , og på søndage fra kl til kl at der er adgangskontrol fra kl. 23 til lukketid af autoriserede dørmænd at miljø- og støjkrav overholdes at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med politiet om at bekæmpe kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift. Der kan endvidere i særlige tilfælde stilles krav om videoovervågning af lokaler, indgange, facader og arealer i tilknytning hertil Unges ophold i en restauration, som deltager i et lukket selskab efter kl forudsætter ikke tilladelse hertil fra politiet. Politiet skal derimod meddele tilladelse, såfremt der i forbindelse med et lukket selskab holdes åbent efter sædvanlig lukketid kl I hoteller med natklub med egen indgang kan der gives udvidet åbningstid til kl , idet det bemærkes, at hoteller uden tilladelse kan servere for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler. Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i området med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til kl eller kl Tilladelsen kan betinges af, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem kl eller til kl Tilladelserne til udvidet åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år. Diskoteker og værtshuse indstilles af politiet af ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn alene til udvidet åbningstid i indtil 2 år. Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 19. Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid, hvis det kræves af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan Bevillingsnævnet stille krav om, at restaurationen holdes lukket i en periode ud over den generelle lukketid, f.eks. i tidsrummet mellem kl og En forlænget åbningstilladelse gælder kun i bevillingens løbetid. Tilladelsen kan gives for et kortere tidsrum end bevillingens løbetid og kan også gives på prøve for en vis periode. Lovændringer om åbningstider har til enhver tid forrang for bestemmelserne i denne restaurationsplan. Side 16 af 19

17 20. Sanktionsmuligheder Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpede omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Overtrædelse af en række af arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser kan straffes med bøde. Opmærksomheden skal særligt henledes på reglerne om unges arbejde som omtalt under afsnit I. Overtrædelse af lovgivningen vil kunne medføre, at man frakendes sit næringsbevis ved domstolene eller af Fødevarestyrelsen, jf. afsnit F1. Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om at fratage alkoholbevillingen eller indskrænke åbningstiderne i henhold til restaurationslovens 28, stk Bygningsforhold Bygningsmæssige ændringer i forbindelse med en etableret restaurant eller lokaler, der nyindrettes til restaurant, skal der ansøges om, inden de foretages. Ansøgningen sendes til Plan og Byggesag, Byggesag, Køgevej 80, Postboks 100, 4000 Roskilde. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen sørger Byggesag for, at Roskilde Brandvæsen inddrages, i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. På Roskilde Kommunes hjemme side kan man finde yderligere oplysninger. Facadebedømmelse I forbindelse med etablering af en restaurant kan der ske ændring af facaden enten i form af ombygning, ny farve på facaden, ny skiltning og lignende. Inden disse arbejder foretages, skal ansøger undersøge, om der gælder særlige regler for den ejendom restauranten etableres i. I Roskilde Bymidte gælder fx Lokalplan 221 vedr. Facader og skilte i bymidten. Lokalplanen kan i sin helhed ses på Roskilde Kommunes hjemmeside. For en del områder uden for Roskilde bymidte er der andre bestemmelser, der kan regulere disse forhold og facadebedømmelsen finder da sted med hjemmel i tinglyste deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner. Konkret foregår det sådan, at Facadeteam - de steder hvor der fx står: skal godkendes af Roskilde Byråd - vurderer, om det ansøgte er i overensstemmelse med bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner. Facadeteam vurderer endvidere, om byggerier lever op til de arkitektoniske og materialemæssige krav. Bedømmelsen foretages enten i forbindelse med en byggesag eller som en selvstændig sag om fx skiltning. Der gøres opmærksom på, at det ikke er nok, at der tidligere har været restaurant i lokalerne. Der skal søges hver gang facaden ændres. Det samme gælder ved ny skiltning - også når skiltningen placeres samme sted og i samme omfang som tidligere skiltning. Der er udarbejdet et kommissorium for Facadeteams arbejde. Det fremgår bl.a. af kommissoriet, at formålet med teamets arbejde er at sikre en ensartet linje i den visuelle vurdering af projekter, der påvirker kommunens fysiske udtryk. 22. Spilleautomater Side 17 af 19

18 Tilladelse gives af Spillemyndigheden, Helgeshøj Alle 9, 2630 Tåstrup, hvorfra ansøgningsskema kan rekvireres. Ansøgningsskema findes også på I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om opstilling af spilleautomater i Roskilde Kommune høres kommunen om følgende: - er ansøgningen i overensstemmelse med gældende lokalplan, byplan mv. - afstand til kirke, skole eller lignende - udføres der bygningsmæssige ændringer (hvis ja orienteres ansøger om, at der skal sendes en særskilt ansøgning til kommunen) 23. Involverede myndigheder Når en borger søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, eksempelvis forlænget åbningstid, ændring af driften eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres: Bevillingsnævnets sekretariat, Byrådssekretariatet, Køgevej 80, 4000 Roskilde, tlf.nr , e- mail: Administrerer Bevillingsnævnets afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og forlænget åbningstid. Roskilde Byråd, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Ankeinstans for Bevillingsnævnet. Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde, tlf: mail: a. Forbereder alle ansøgninger inden de sendes til Bevillingsnævnet. b. Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser. c. Udsteder lejlighedstilladelser. d. Giver midlertidige alkoholbevillinger. Teknik og Miljø, Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde, tlf.nr , a. Behandler ansøgninger i forhold til mulige støj- og lugtgener m.m., b. Fastsætter vilkår for at bruge offentlige arealer, herunder udeservering. c. Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant. Fødevareregion Øst, Søndervang 4, 4100 Ringsted, tlf , mail Behandler ansøgningerne i relation til fødevarehåndtering, krav til restaurationskøkkener og restaurationstoiletter m.v. Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V, Telefon , mail Administrerer næringsbasen og udsteder næringsbrev efter optagelse i næringsbasen. Fører register over overtrædelser af lovgivningen. Skattecenter Roskilde, Universitetsvej 2, 4000 Roskilde, tlf.: , mail Behandler ansøgningerne i relation til virksomhedens gæld til det offentlige. Skattevæsenet i ansøgerens hjemkommune Behandler ansøgningerne i relation til gæld til det offentlige. Side 18 af 19

19 Roskilde Kommune, Bygning, Køgevej 80, 4000 Roskilde, tlf.nr , Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. Spillemyndigheden, Helgeshøj Alle 9, 2630 Tåstrup, hvorfra ansøgningsskema kan rekvireres. Ansøgningsskema findes på Behandler ansøgninger om tilladelse til at opstille spillemaskiner. 24. Ikrafttrædelse Som vedtaget af Roskilde Byråd den XX Planen revideres en gang i hver byrådsperiode.

20

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v. 2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 245-24 Fremsat den 28. januar 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere