BETÆNKNING. afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af"

Transkript

1 BETÆNKNING afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af FORBINDELSEN TIL FÆRØERNE UNDER ARBEJDSKONFLIKTER BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 5 II. Forbindelserne til Færøerne 6 III. Organisationsmæssige forhold 6 IV Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning, omfattende P/f SkipafelagiO og D.F.D.S 7 V. Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning, kun omfattende P/f Skipafelagiö 7 VI. Forhandlingerne om en aftale til sikring af Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i tilfælde af en konflik inden for transportfagene i det øvrige kongerige 8 VII. Konklusion 10 Side

4

5 I. Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Udvalget er nedsat af statsministeren ved skrivelse til dets medlemmer af 5. april 1963 med den opgave at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af riget. Resultatet af udvalgets undersøgelse vil til sin tid blive forelagt Færøernes landsstyre med henblik på forhandlinger med de interesserede parter på Færøerne. I henhold til statsministeren resolution er udvalget den 14. oktober 1964 blevet anmodet om at ville afgive sine fremtidige indstillinger til arbejdsministeren. Som medlemmer af udvalget beskikkede statsministeriet: Civildommer C. Ove Christensen, formand, folketingsmand Johan Poulsen, folketingsmand Johan Nielsen, kontorchef, fru R. Bruun-Pedersen, statsministeriet, kontorchef G. R. Nelson, arbejdsministeriet, kommitteret O. I. Mikkelsen, undervisningsministeriet, udpeget af finansministeriet, næstformand Einar Nielsen, Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund, direktør Jens Mortensen, Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, forretningsfører F. Koed, Dansk Styrmandsforening, udpeget af Danmarks Skibsførerforening, Maskinmestrenes Forening og Dansk Styrmandsforening i fællesskab, direktør Axel Eriksen, A/S Eriksen & Petersen, udpeget af P/f Skipafelagiö Føroyar og direktør J. Fog-Petersen, D.F.D.S. Til sekretær for udvalget beskikkedes sekretær Leif Groth, statsministeriet. Efter anmodning fra udvalget blev dette ved statsministeriets skrivelse af 21. november 1963 udvidet med følgende medlemmer: 2 Gruppeformand Ernst Borg, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund, formand Chr. Christensen, Havnearbejdernes Fællesforbund, forbundsformand Sv. From Andersen, Sømændenes Forbund i Danmark, forbundsformand Einar Berthelsen, Søfyrbødernes Forbund i Danmark, formand Eiler Pedersen, Sø-Restaurationens Forbund i Danmark, forretningsfører H. Mouritzen, Tjenerforbundet i Danmark, sekretær S. Bøje Larsen, Radiotelegrafistforeningen af 1917, vicedirektør Jens Degerbøl, Dansk Arbejdsgiverforening og kaptajn K. W. Linnemann, Danmarks Rederiforening. Gruppeformand Ernst Borg afløstes den 4. april 1964 af forretningsfører Carl Christensen som repræsentant for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund. Direktør G. R. Nelson afløstes den 28. april 1964 af kontorchef K. Kampmann som repræsentant for arbejdsministeriet. De tidligere folketingsmedlemmer, førstelærer Johan Poulsen og sognepræst Johan Nielsen, afløstes den 17. november 1964 af folketingsmedlemmerne, skibsfører P. A. Andreasen og lærer P. Mohr Dam. Efter næstformand Einar Nielsens død blev sekretær Verner Sørensen, Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund, den 11. oktober 1965 beskikket til medlem. Direktør O. I. Mikkelsen afløstes den 17. november 1965 af kontorchef K. J. Christensen som repræsentant for økonomiministeriet. Forbundsformand Einar Berthelsen afløstes den 4. oktober 1966 af forbundsformand Svend Fønsskov som repræsentant for Søfyrbødernes Forbund i Danmark. Forbundsformand Eiler Pedersen afløstes den 4. oktober 1966 af forbundsformand Georg Andersen som repræsentant for Sø-Restaurationens Forbund i Danmark. Udvalget var blevet nedsat, efter at de davæ- 5

6 rende færøske folketingsmedlemmer, førstelærer Johan Poulsen og sognepræst Johan Nielsen, i skrivelse til statsministeren havde anmodet om nedsættelse af et sådant udvalg, og efter at folketingsmand Johan Poulsen i åbningsdebatten i folketinget den 12. oktober 1961 havde rejst spørgsmålet. I skrivelsen til statsministeren (aftrykt som bilag nr. 1) henvises til de igangværende overvejelser angående sikringen af forsyningerne til henholdsvis Grønland og Bornholm under en strejkesituation, og det betones, at Færøerne under en arbejdskonflikt vil være i ganske samme situation som de to andre dele af riget. Således nævnes det, at forsyningssituationen på Færøerne under strejken i foråret 1961 var meget vanskelig, da en del af beholdningerne af almindelige livsfornødenheder var opbrugt ved strejkens afslutning. Ved forelæggelsen af spørgsmålet i folketinget den 12. oktober 1961 (uddrag af folketingstidende 1961/62 sp. 230 aftrykt som bilag nr. 2) fremhævede folketingsmand Johan Poulsen Færøernes afhængighed af forsyninger udefra, især fra det øvrige kongerige, og påviste, hvorledes der under strejken i maj 1961 havde været varemangel på Færøerne, ligesom fiskeriet ved Grønland var blevet hårdt ramt, da kutterne ikke kunne komme af sted på grund af mangel på nødvendig udrustning og nødvendige forsyninger fra Danmark. På udvalgets 1. møde den 13. maj 1963 var der enighed om, at udvalgets opgave måtte være at sikre, at der i en krisesituation ikke opstod vanskeligheder for Færøsejladsen på grund af konfliktsituationer i det øvrige kongerige, medens problemerne i forbindelse med anløb af færøske havne måtte henhøre under det færøske landsstyre. II. Forbindelserne til Færøerne. Færøerne besejles for tiden regelmæssigt af følgende skibe: M/S»Tjaldur«og M/S»Blikur«, der ejes af det færøske rederi P/f Skipafelagiö, Thorshavn. M/S»Kronprins Frederik«, der ejes af D.F.D.S., M/S»Hanne R«, der er chartret af D.F.D.S., samt M/S»Hekla«, der ejes af den islandske stat. Passagertal (maksimalbelægning) og tonnage for disse skibe fremgår af nedenstående oversigt: Der blev i 1964 afsendt og i t gods fra Fæørerne til det øvrige kongerige, medens der fra det øvrige kongerige til Færøerne i 1964 af skibedes og i t gods. Udover skibstrafikken er der flyforbindelse 3 gange ugentlig med selskaberne Icelandair og Faroe Airways. III. Organisationsmæssige forhold. P/f Skipafelagiö er medlem af Havnar Arbeidsgevarafelag under Føroya Arbeidsgevarafelag, men er ikke medlem af nogen organisation, tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening. Selskabet har i tiden indtil 1. januar 1966 i København været repræsenteret af A/S Eriksen & Petersen, hvorefter repræsentationen er blevet varetaget af Faroe Ship A/S. Ingen af disse virksomheder er eller har været organiseret under Dansk Arbejdsgiverforening. Lastning og losning af Færøbådene har indtil 2. juli 1966 været udført gennem De forenede Handels- og Oplagspladser A/S, men er herefter overdraget til Motorships Agencies A/S. De to sidstnævnte virksomheder er som medlemmer af Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening. På M/S»Tjaldur«er besætningen, kaptajnen, maskinmestre og hovmester ikke medlemmer af nogen faglig organisation i det øvrige kongerige, medens styrmænd, radiotelegrafist, kokke og tjenere er medlemmer af de respektive fagorganisationer her. (Oversigt over organisationsforholdene for officerer og besætning på M/S»Tjaldur«af trykt som bilag nr. 3). Der eksisterer ikke kollektive overenskomster mellem det færøske dampskibsselskab og faglige organisationer i Danmark. D.F.D.S. er medlem af Danmarks Rederiforening, der er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, og dermed underkastet de mellem Rederiforeningen på den ene side og officersog mandskabsorganisationerne på den anden side bestående kollektive overenskomster. Besætningerne på D.F.D.S.'s skibe er i det hele or- 6

7 ganiseret i fagorganisationerne i det øvrige kongerige. IV. Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning omfattende Skipafelagiö og D.F.D.S. Det blev allerede på udvalgets 1. møde konstateret, at problemerne med at sikre M/S»Tjaldurs«sejlads på Færøerne under en eventuel konfliktsituation i Danmark på grund af rederiets og skibsbesætningens organisationsforhold måtte anses for små, medens D.F.D.S.' medlemsskab af Danmarks Rederiforening kunne gøre det uhyre vanskeligt at medtage selskabet i en eventuel overenskomstmæssig ordning. Det blev derfor fra D.F.D.S.' side meddelt, at selskabet, på baggrund af at det ikke ønskede at udtræde af Arbejdsgiverforeningen, og af at det som følge heraf næppe var sandsynligt, at arbejderorganisationerne ville gå med til at give selskabet en særstilling for Færøsejladsen, ville være indforstået med, at en eventuel overenskomstordning ikke kom til at omfatte selskabets skibe. Da man imidlertid fra statsministeriets side lagde stor vægt på, at den ordning, udvalget ved sine forhandlinger måtte nå frem til, kom til at omfatte såvel SkipafelagiSs som D.F.D.S.' skibe, var der i udvalget enighed om at forsøge at nå frem til en ordning omfattende de nævnte skibe fra begge rederier. Udvalgets bestræbelser for at nå frem til en sådan ordning blev ikke kronet med held, og D.F.D.S.' repræsentant erklærede, at selskabet havde været villig til at medvirke til en ordning til sikring af sejladsen på Færøerne, men med beklagelse havde måtte erkende, at dets stilling som medlem af Danmarks Rederiforening på grund af arbejderorganisationernes krav om indskrænkning af dispositionsretten under en konflikt, for så vidt angik selskabets øvrige skibe, hindrede dets indtrædelse i en ordning, alle parter kunne godkende. På denne baggrund var man derfor indforstået med, at en eventuel overenskomstmæssig ordning kun kom til at omfatte SkipafelagiS. Udvalgets øvrige medlemmer tog dette standpunkt til efterretning, idet statsministeriets repræsentant beklagede, at en aftale, omfattende begge rederier, syntes uigennemførlig. V. Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning, kun omfattende P/f Skipafelagid. Problemet var, efter at det havde vist sig 2* umuligt at nå frem til en ordning, som omfattede D.F.D.S.' både, i det væsentlige begrænset til M/S»Tjaldur«s losning og lastning i Københavns Havn, og udvalget henstillede derfor, at Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn udenfor udvalget drøftede muligheden af en eventuel ordning til sikring af M/S»Tjaldur«s losning og lastning under en konfliktsituation, eventuelt svarende til den ordning, der var truffet vedrørende sejladsen på Grønland. Repræsentanterne for de to organisationer erklærede sig villige til at forhandle spørgsmålet og forelægge sagen for deres organisationer med henblik på opnåelse af en forhåndsudtalelse, der kunne afgives til drøftelse i udvalget. På et møde den 2. november 1964 nåede repræsentanter for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Havnearbejdernes Fællesforbund, Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn frem til et forslag til en forhåndsudtalelse (aftrykt som bilag nr. 4), ifølge hvilken der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout skulle gøres undtagelse for så vidt angik losning og lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut, idet man konstaterede, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund. Der blev ved forslagets udarbejdelse fra arbejderorganisationernes side særligt lagt vægt på, at forholdet ikke angår et rederi, som er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, og det var en forudsætning, dels at dette organisationsforhold ikke blev ændret, dels, at der vedrørende kørsel i forbindelse med en sådan losning og lastning blev truffet en tilsvarende ordning, og endelig, at ordningen blev godkendt af udvalget. Bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesforbund så sig imidlertid ikke i stand til at tiltræde denne forhåndsudtalelse. Efter at være blevet gjort bekendt med det negative resultat af drøftelserne rettede et flertal af udvalgets medlemmer på det nærmest efterfølgende møde den 16. november 1964 henstilling til repræsentanterne for Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn om at optage nye drøftelser med henblik på at finde frem til en ordning. 7

8 Under disse drøftelser nåede man i februar 1965 til enighed om, at ovennævnte forslag til en aftale kunne godtages med den ændring, at der alene skulle være tale om alle strengt nødvendige forsyninger til den færøske befolkning, herunder - uden begrænsning alle arter af levnedsmidler, hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer. Denne enighed var fra Havnearbejdernes Fællesforbunds side betinget af, at Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn afgav en det pågældende medlem forpligtende erklæring om, at gods, der under en arbejdskonflikt indenfor transportfagene blev udlosset fra M/S»Tjaldur«eller substitut, ikke måtte udleveres, så længe konflikten varede, dog at dette ikke gjaldt let fordærvelige varer. Dette forslag (aftrykt som bilag nr. 5) vandt imidlertid heller ikke tilslutning fra bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesforbund, der fandt, at det i al for bred almindelighed omhandlede losning og lastning i Københavns Havn, ligesom forbundet ikke havde fundet godtgjort, at der var det samme behov for at træffe en særlig ordning for Færøerne, som der havde været for Grønlands vedkommende. På det efterfølgende møde blev udvalget gjort bekendt med, at disse drøftelser også var endt uden resultat. Da bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesforbund i sit svar havde bemærket, at forbundet ikke havde fundet det godtgjort, at der var et tilstrækkelig stort behov for en særlig ordning for Færøerne, fandt udvalget det betimeligt at opfordre de færøske medlemmer af udvalget til at udarbejde en udtømmende redegørelse for nødvendigheden af at sikre Færøernes forsyning under en konfliktsituation. Ydermere nedsatte man et underudvalg, bestående af repræsentanter for bestyrelserne for Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn samt et af de færøske medlemmer af udvalget under ledelse af formanden, til at drøfte problemerne med henblik på afgivelse af en redegørelse til udvalget. I overensstemmelse med udvalgets opfordring udarbejdede folketingsmand P. A. Andreasen og direktør A. Eriksen en redegørelse for nødvendigheden af, at forsyningerne til Færøerne ikke svigtede i tilfælde af en konflikt i det øvrige kongerige. I redegørelsen (aftrykt som bilag nr. 6) fremhæves det, at den færøske fiskerflåde i tilfælde af en konfliktsituation vil blive ramt særlig hårdt, idet den netop i forårsmånederne, hvor sandsynligheden for en konfliktsituation er størst, udrustes med henblik på fjernfiskeriet, ligesom eftersyn, der kan nødvendiggøre udskiftning af større maskindele, som kun med stort besvær og megen forsinkelse kan fremskaffes andetsteds fra, finder sted på denne tid. Herudover oplyses det, at Færøerne, for så vidt angår medicinalvarer, næsten udelukkende forsynes fra medicinalfabrikker i det øvrige kongerige. VI. Forhandlingerne om en aftale til sikring af Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i tilfælde af en konflikt inden for transportfagene i det øvrige kongerige. På grundlag af de drøftelser, der havde været i underudvalget, udarbejdede formanden efter opfordring fra Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn et den 4. april 1966 udsendt udkast til en aftale, der skulle sikre Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i tilfælde af en konflikt indenfor transportfagene i det øvrige kongerige (aftrykt som bilag nr. 7). Udkastet fastslår indledningsvis, at problemet alene angår ekspeditionene af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiÖ Føroyar, samt at det fra arbejderside er en forudsætning, at P/f SkipafelagiÖ ikke er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller nogen organisation under denne, samt at denne tilstand opretholdes. I henhold til aftaleudkastet skal der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse, for så vidt angår lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer til Færøerne. Såfremt forsyningssituationen i det færøske samfund under en arbejdsstandsning i Københavns Havn bliver kritisk, skal spørgsmålet om, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer i M/S»Tjaldur«eller substitut bør tillades, forelægges til afgørelse i et af hovedarganisationerne særligt nedsat nævn, hvortil hver af disse udpeger 3 medlemmer, medens dommer C. Ove Christensen tiltræder som nævnets formand og opmand. I skrivelse af 5. april 1966 (aftrykt som bilag nr. 8) har formanden foreslået de 2 direkte implicerede organisationer, at undtagelsen også skal gælde forudgående losning, dog betin- 8

9 get af, at der bliver givet bindende erklæring om, at del: udlossede gods ikke må udleveres, så længe konflikten varer. Bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesklub har i skrivelse af 18. april 1966 (aftrykt som bilag nr. 9) meddelt, at den har kunnet tiltræde det oprindelige udkast af 4. april 1966 til en aftale, medens den har måttet afvise den foreslåede tilføjelse om forudgående losning af M/S»Tjaldur«. Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn har i skrivelse af 9. juni 1966 (aftrykt som bilag nr. 10) tiltrådt forslaget af 4. april På udvalgets møder den 25. maj og den 6. oktober 1966 har udkastet været forelagt sammen med ændringsforslaget, ligesom udvalget er blevet orienteret om de implicerede organisationers stillingtagen. Under drøftelserne på mødet den 6. oktober 1966 har repræsentanterne for Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn tiltrådt, at aftalen udvides, således at M/S»Tjaldur«eller substitut vil blive udlosset første gang skibet ankommer til København efter udbrud af en arbejdskonflikt, dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods, bortset fra let fordærvelige varer, ikke må udleveres, så længe konflikten varer. Den af Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn tiltrådte aftale har herefter følgende ordlyd:»i henhold til beslutning af det udvalg, der af statsministeriet er nedsat til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af kongeriget, har undertegnede organisationer på en række møder behandlet spørgsmålet om losnings- og lastningsforholdet i Københavns Havn. Der er enighed om, at problemet alene angår ekspeditionen af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiS Føroyar, og altså ikke Det forenede Dampskibsselskab. Førstnævnte selskab er ikke tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller nogen organisation under denne forening, og det er en forudsætning fra arbejdersiden, at denne tilstand opretholdes. Under hensyn hertil, og idet der er enighed om, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund, går undertegnede organisationer ind for, at der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse for såvidt angår lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer til Færøerne. Undtagelsen gælder tillige losning af M/S»Tjaldur«eller substitut ved første ankomst til København efter udbrud af en konflikt, dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods, bortset fra let fordærvelige varer, ikke må udleveres, så længe konflikten varer. For så vidt en arbejdsstandsning i Københavns Havn medfører, at forsyningssituationen i det færøske samfund kan betegnes som kritisk, er organisationerne derhos enige om, at spørgsmålet om, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer i M/S»Tjaldur eller substitut skal tillades, forelægges et af hovedorganisationerne særligt nedsat nævn til afgørelse. Der er enighed om, at hver af hovedorganisationerne udpeger 3 nævnsmedlemmer, samt at formanden for det fornævnte af statsministeriet nedsatte udvalg, civildommer C. Ove Christensen, tiltræder nævnet som formand og opmand. «Repræsentanten for Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn har erklæret, at det er en forudsætning for foreningens tiltræden, at de færøske repræsentanter i udvalget erklærer sig indforstået med, at det ved forhandlingerne i udvalget og mellem de direkte interesserede organisationer har været umuligt at opnå en aftale, der i videre omfang tilgodeser de færøske interesser. Repræsentanterne for Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund har udtrykt visse betænkeligheder ved at lade et nævn afgøre, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer skal tillades, idet der herved vil blive tale om en voldgiftsretlig behandling af dette spørgsmål, men de har under hensyntagen til Færøernes særlige behov ikke villet lade disse betænkeligheder hindre, at aftalen er blevet tiltrådt, og de har i øvrigt givet tilsagn om hovedorganisationernes medvirken til nævnsbehandling i påkommende tilfælde. Der er fra de færøske folketingsmænd udtalt beklagelse af, at det ikke har været muligt at nå til enighed om en videregående aftale, 9

10 men man har erkendt, at den foreliggende aftale under de givne omstændigheder er det bedst mulige resultat. VII. Konklusion: Den mellem Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn afsluttede, stærkt begrænsede aftale har ingen indflydelse på D.F.D.S.'s sejlads på Færøerne, og dette selskabs skibe i denne fart vil derfor fremdeles i sædvanligt omfang kunne blive berørt af konflikter såvel på søen som i Københavns Havn. Det færøske rederi P/f»Skipafelagiö«s skibe, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster med danske faglige organisationer, må antages at kunne sejle uberørt af konflikter, hvori de danske sømands- og søfyrbøderorganisationer er inddraget. Denne sejlads vil alene blive berørt af arbejdsstandsninger i Københavns Havn, hvor stevedorearbejdet udføres af en under Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn organiseret arbejdsgiver, der er underkastet den mellem denne forening og Havnearbejdernes Fællesforbund bestående kollektive overenskomst. Persontrafikken med det færøske selskabs skibe vil kunne gennemføres uhindret af arbejdsstandsninger i Københavns Havn. Med hensyn til godstrafikken vil det fremtidig stille sig således, at der i tilfælde af strejke og/eller lockout af havnearbejdere i Københavns Havn foreligger risiko for, at losning ikke vil finde sted af gods, som måtte ankomme med skib fra Færøerne, idet der dog ifølge aftalen er gjort undtagelse, for så vidt angår losning af M/S»Tjaldur«eller substitut ved første ankomst til København efter udbrud af en konflikt, dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods, bortset fra let fordærvelige varer, ikke må udleveres, så længe konflikten varer. Med hensyn til indladning i M/S»Tjaldur«eller andet skib, som måtte erstatte dette, vil lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer blive udført af havnearbejderne, hvorimod det i en strejkesituation eventuelt må forventes, at andet gods ikke vil blive indladet, så længe forsyningssituationen på Færøerne ikke kan betegnes som kritisk. Er dette tilfældet, er der ved den indgåede aftale åbnet mulighed for ved en nævnskendelse at få afgjort, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer skal finde sted. For så vidt angår kørsel af gods, der således kan blive omfattet af undtagelsesbestemmelserne, fremgår det af de under udvalgsforhandlingerne fremsatte udtalelser, at der ikke vil opstå vanskeligheder i så henseende. Det har ikke ved de langvarige og indgående forhandlinger, der har været ført dels i udvalget, dels mellem organisationerne - til dels under udvalgsformandens medvirken - været muligt at nå frem til overenskomstmæssige aftaler, der i videre omfang end den forannævnte sikrer godstrafikken til og fra Færøerne under arbejdsstandsninger i Danmark. Det er udvalgets bestemte opfattelse, at forhandslingsmulighederne er absolut udtømte, samt at det ikke findes tilrådeligt, at der for eksempel ad lovgivningsvejen gennemføres generelle bestemmelser, som tager sigte på dette specielle forhold under en eventuel arbejdskonflikt på transportområdet. C. Ove Christensen (Formand) R. Bruun-Pedersen Christian Christensen Axel Eriksen Svend Fønsskov K. W. Linnemann 10 Georg Andersen S. Bøje Larsen K. J. Christensen J. Fog-Petersen K. Kampmann P. Mohr Dam Verner Sørensen København, den 16. november P. A. Andreasen Carl Christensen Jens Degerbøl Sv. From Andersen F. Koed Jens Mortensen /Leif Groth

11 BILAGSFORTEGNELSE Bilag nr. 1. Skrivelse af 5. september 1961 fra folketingsmand Johan Poulsen til statsminister Viggo Kampmann 12 Bilag nr. 2. Uddrag af folketingstidende 1961/62 spalte Bilag nr. 3. Oversigt over organisationsforholdene for besætningen på M/S»Tjaldur«14 Bilag nr. 4. Udkast til udtalelse fra Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark, Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn angående undtagelse i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout for så vidt angår losning eller lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut 15 Bilag nr. 5. Udkast til udtalelse fra Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn angående undtagelse i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout for så vidt angås losning og lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut af strengt nødvendige forsyninger til den færøske befolkning 16 Bilag nr. 6. Redegørelse for nødvendigheden af at sikre Færøernes forsyning i en konfliktsiuation 17 Bilag nr. 7. Formandens udkast af 4. april 1966 til en aftale mellem Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn, der skal sikre Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i en konfliktsituation 18 Bilag nr. 8. Skrivelse af 5. april fra formanden vedrørende tilføjelse til udkast af 4. april Bilag nr. 9. Skrivelse af 18. april 1966 fra Havnearbejdernes Fællesforbund vedrørende tiltrædelse af aftaleudkast af 4. april Bilag nr. 10. Skrivelse af 9. juni 1966 fra Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn vedrørende tiltrædelse af aftaleudkast af 4. april

12 Færøerne, 5. september 1961 Bilag nr. 1 Jeg ser, at regeringen har taget initiativet til at nedsætte et udvalg, der skal beskæftige sig med spørgsmålet vedrørende sikringen af tilførsel af forsyninger til Bornholm under eventuelle fremtidige arbejdskonflikter. Jeg ser ligeledes, at folketingsmand E. Ninn-Hansen har rettet et spørgsmål til Grønlandsministeren om det samme forhold vedrørende Grønland, idet han ønsker at vide, hvorvidt regeringen vil sikre forbindelserne til Grønland, såfremt en arbejdskonflikt på ny skulle indtræffe. Det er formentlig overflødigt nærmere at påvise, at Færøerne under en arbejdskonflikt som den, vi havde i sidste forår, er i ganske samme situation som de to andre nævnte rigsdele. Når Færøerne ikke kom med i billedet under strejkedebatten i folketinget, så skyldtes det ikke, at der var mindre anledning dertil end for de andres vedkommende, men mere min personlige indstilling om at vise loyalitet over for enhver siddende regering, hvilken politisk form den end har. Jeg ønskede ikke at være med til at gøre situationen mere kompliceret for den siddende regering, end den var i forvejen. Jeg ønskede med andre ord ikke at tilspidse situationen yderligere ved at få Færøerne draget ind i diskussionen. Så længe der ikke kom en direkte opfordring til mig herom fra Færøerne, ønskede jeg at være passiv. Men det var en kendsgerning, at forsyningssituationen på øerne var vanskelig, og beholdningerne af almindelige livsfornødenheder var dels opbrugt og dels ved at være det, da konflikten blev afblæst. Jeg vil derfor henstille, at statsministeriet foranlediger, at der for Færøernes vedkommende træffes en tilsvarende ordning med hensyn til sikringen af tilførsel under mulige fremtidige arbejdskonflikter som for Bornholm og Grønlands vedkommende. Skulle ministeriet ønske konkrete oplysninger med hensyn til virkningerne af strejkerne på færøsk handels- og erhvervsliv, vil ministeriet sikkert kunne få dem ved henvendelse til A/S Balslev & Goos, Strandgade 32, eller Havsteen, også Strandgade, eller eventuelle andre danske firmaer, der driver handelsvirksomhed på Færøerne. Johan M. Fr. Poulsen (sign.). P.S. Jeg skal tilføje, at jeg har talt med min kollega Johan Nielsen om nærværende sag, og han deler ganske min opfattelse. Nærværende henvendelse er således fra begge de færøske repræsentanter i folketinget. J. P. 12

13 Uddrag af folketingstidende 1961/62 sp Bilag nr.2 Folketingsmand Johan Poulsens forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende opretholdelse af forbindelse med Færøerne under de eventuelle arbejdskonflikter. Som det fremgår af den højtærede statsministers åbningstale, har regeringen nedsat to udvalg med den opgave at overveje mulighederne for at sikre uhindret forbindelse med Grønland og Bornholm under arbejdskonflikter. Jeg vil tillade mig at henstille til den højtærede statsminister at tage under overvejelse, om der ikke skulle være anledning til at gøre noget tilsvarende for Færøerne. Færøerne er i næsten lige så høj grad som Grønland henvist til at få deres forsyninger udefra. Kun på ét område er vi selvforsynende, nemlig med fisk. Så godt som alt det øvrige må vi importere, og langt den overvejende del af vor import får vi fra Danmark. Ved afslutningen af arbejdskonflikten i foråret var de fleste lagre tømt, og varemangelen var almindelig rundt om på øerne, men det var ikke nok hermed. Mange af vore kuttere lå på det pågældende tidspunkt klar til at sejle til Grønland på fiskeri, men kunne ikke komme af sted, da den udrustning og de forsyninger, de skulle have fra Danmark til turen, udeblev på grund af konflikten. Arbejdskonflikten påførte således ikke alene de handlende på Færøerne, men hele det færøske samfund betydelige tab ved den delvise lammelse af det færøske Grønlandsfiskeri, som udeblivelsen af udrustningerne medførte. Da arbejdsoverenskomsterne mig bekendt udløber om foråret, er det til at forudse, at vi under en eventuel fremtidig konflikt vil komme i nøjagtig samme situation. 13

14 Bilag nr. 3 Organisationsforholdene for M/S»Tjaldur's«besætning Kaptajn Johan Ziskason: Uorganiseret. Overstyrmand Alvur Zachariassen: Medlem af Dansk Styrmandsforening. 2. styrmand Pall Kunoy: Medlem af Dansk Styrmandsforening. Afløserstyrmand Ove Ellingsgård: Medlem af Dansk Styrmandsforening (passisv). Telegrafist Eirikur Nielsen: Medlem af Radiotelegrafistforeningen af Maskinchef Knut Nolsøe, 1. maskinmester Rober F. Lindenskov, 2.» Svend Askham, 3.» Andreas C. Jacobsen, Jun.» Åge Ellendersen,»» Andreas Thomsen: alle medlemmer af Føroya Maskinistfelag. Samtlige motormænd er uorganiserede. Hele dæksbesætningen uorganiseret. Hovmester Napoleon Olsen: uorganiseret. Kokke og ungkokke: Medlemmer af Sø-restaurationens Forbund i Danmark. Samtlige tjenere: medlemmer af Tjenerforbundet i Danmark. 14

15 Bilag nr. 4 I henhold til beslutning af det udvalg, der af statsministeriet er nedsat til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af riget, har undertegnede organisationer på et dags dato afholdt møde behandlet spørgsmålet om losnings- og lastningsforholdene i Københavns Havn. De på udvalgets sidst afholdte møde fremsatte udtalelser, hvorom der endnu ikke forelå noget referat, blev gennemgået, og der var enighed om, at problemet alene angår ekspeditionen af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiÖ Føroyar, og altså ikke Det forenede Dampskibs-Selskab. Ligeledes blev det bekræftet, at førstnævnte selskab ikke er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller en organisation under nævnte forening. Under hensyn hertil, og idet der var enighed om, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund, aftaltes det, at undertegnede organisationer går ind for, at der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse for så vidt angår losning og lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut. Der er herved fra arbejderorganisationernes side særligt lagt vægt på, at forholdet ikke angår et rederi, som er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, og det er en forudsætning, dels at dette organisationsforhold ikke ændres, og dels, at der vedrørende kørsel i forbindelse med en sådan losning og lastning træffes en tilsvarende ordning, og endelig, at ordningen godkendes af det nedsatte udvalg. Ovenstående aftale er afhængig af godkendelse fra Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn, og meddelelsen om eventuel godkendelse skal foreligge senest lørdag den 14. november København, den 2. november Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund Carl Christensen (sign.) Havnearbejdernes Fællesforbund Chr. Christensen (sign.) Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark Jens Mortensen (sign.) Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn Johan Borgsmidt (sign.) 15

16 Bilag nr. 5 Til udvalget vedrørende opretholdelse af forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter. På udvalgets møde den 16. november 1964 rettede et flertal af udvalgets tilstedeværende medlemmer en henstilling til vore organisationer om at optage en ny drøftelse med henblik på at nå frem til en ordning, der tager sigte på at sikre de nødvendige forsyninger til Færøerne under hjemlige arbejdskonflikter. I den anledning har vore organisationer atter drøftet sagen. Havnearbejdernes Fællesforbund gjorde gældende, at det forslag, som var fremkommet på det den 2. november 1964 afholdte møde, og som forbundets bestyrelse havde taget afstand fra, i al for bred almindelighed havde omhandlet losning og lastning i Københavns Havn. Der burde efter forbundets mening gennemføres en begrænsning, ligesom der måtte skabes en vis sikkerhed for, at de udlossede varer ikke bliver udleveret under en arbejdskonflikt indenfor transportfagene. Havnearbejdernes Fællesforbund: Ved en nærmere gennemgang af disse problemer opnåedes enighed om, at udkastet af 2. november 1964 kunne godkendes med den ændring, at der alene skal være tale om alle strengt nødvendige forsyninger til den færøske befolkning, herunder uden begrænsning alle arter af levnedsmidler, hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer. Denne enighed er fra forbundets side betinget af, at Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn afgiver en det pågældende medlem forpligtende erklæring om, at gods, der under en arbejdskonflikt indenfor transportfagene udlosses fra M/S»Tjaldur«eller substitut, ikke må udleveres, så længe konflikten varer, dog at dette ikke gælder letfordærvelige varer. København, februar Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn: 16

17 København, 26. maj Bilag nr. 6 Til Udvalget vedrørende Opretholdelse af Forbindelsen med Færøerne under eventuelle Arbejdskonflikter. Efter Henstilling skal vi tillade os at fremkomme med forskellige Oplysninger, som vi mener, maa være af Interesse for ovennævnte Sag. Hvis eventuelle Arbejdskonflikter senere maatte opstaa - navnlig under Foraars Maanederne - bliver det uden Tvivl det mest uheldige Tidspunkt for den færøske Befolkning, som netop i disse Maaneder arbejder under Højtryk, for at bringe den færøske Fiskerflaade i sødygtig Stand til at gaa ud paa det store og farefulde Fiskeri i det nordlige Atlanterhav under Grønland. Der skal, til Udrustning af denne Flaade, anvendes saa mange forskellige Ting, som ikke kan medtages under denne Rapport, men blot nævne i Flæng, Garn, Net, Tovværk, Fornyelse eller Komplettering af Medicinkister etc., etc., foruden Mønstring af Mandskab til hele denne Flaade. Mange af disse Skibe skal paa Bedding, for at skrabes og males i Bunden, men først og sidst gælder det Skibet's Maskineri (Motor), som uden Tvivl skal gennemgaa et grundigt Eftersyn, og ved et saadant Eftersyn viser det sig ofte, at der er Dele i Motoren, som trænger til at udskiftes, eller hvertfald nødvendigt at anskaffe visse Reservedele, for at sikre sig, i Tilfælde af Uheld maatte indtræffe, under det farefulde Fiskeri ude paa det store Hav. Flere af de færøske Skibe er forsynet med Motorer fra danske Fabrikker, saasom Vølund Motorfabrik, Alphä-Diesel, samt andre kendte Fabrikker her i Landet, som selvfølgelig altid ligger med Reservedele til deres egne Motorer, og hurtigsl: kan fremskaffes til Færøerne, forudsat Pendulfarten med m.s.»tjaldur«opretholdes. I modsat Fald, maa de Skibe, som kommer ud for saadanne Uheld, søge til fremmed Land, for at faa eftergjort de Reservedele, som maatte være en tvingende Nødvendighed for dette farefulde Fiskeri, og under Forudsætning af, at disse Dele ikke kan fremstilles paa Færøerne. sign. Poul A. Andreasen Folketingsmand paa Færøerne Ærbødigst Men det tager sin Tid, først skal der udarbejdes Tegninger til saadanne Reservedele, eller slidte og defekte Reservedele skal fremsendes til det Land, som vil paatage sig dette Arbejde, og kan kun blive lejlighedsvis hvad Skibsforbindelse angaar, og den Tid som medgaar hertil, vil være fuldkommen ødelæggende for Foraars-Fiskeriet for de Skibe, som maatte komme ud for saadanne Uheld. Dernæst skal vi oplyse om, at alle Artikler, som anvendes af Læger, Hospitaler og Sygehuse paa Færøerne, saasom kirurgiske Instrumenter og Dele hertil, Medicinal-Varer, samt mange andre Ting, som hører under Hospitals- Artikler, kommer hovedsagelig fra Danmark, og leveres af vore herværende kendte Medicinal-Fa brikker, som efter mange Aar's Samarbejde med Hospitaler og Læger paa Færøerne, nøjagtig ved, hvad der anvendes af Medicinalvarer under normale Forhold, og derfor altid ligger med Lager af de vigtigste Artikler. Hvis disse livsvigtige Ting for de færøske Fiskere og den øvrige Befolkning, pludselig skal omstilles til et fremmed Land, vil det, ligesom nævnt i vort første Afsnit af disse Oplysninger, være forbundet med store Vanskeligheder og Tidsspilde, som kan skabe Alvorligheder for Færøerne. Vi synes, at disse Exempler, som vi her har anført, uden Overdrivelse maa dække Ordet»LIVSVIGTIGT«. I Tilknytning hertil vil vi gerne gøre opmærksom paa, at det er en staaende Regel og Instruktion fra Det Færøske Dampskibsselskab, at Reservedele til Skibe, samt Medicin og lignende livsvigtige Varer til Skibene, Lægerne samt Hospitalerne og Sygehuse paa Færøerne, gaar frem for alle andre vigtige Varer, som afskibes med m.s.»tjaldur«, og derfor ser vi Gang paa Gang, at Ordrer, som fremkommer til herværende Medicinal-Fabrikker samme Dag, som m.s.»tjaldur«afsejler herfra, kan naa at komme frem inden Skibet's Afgang herfra, udelukkende, fordi de fleste Fabrikker ligger med Reservelager af ovennævnte vigtige Ting. sign. Axel Eriksen Direktør 17

18 Bilag nr. 7 I henhold til beslutning af det udvalg, der af statsministeriet er nedsat til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af riget, har undertegnede organisationer på en række møder behandlet spørgsmålet om losnings- og lastningsforholdet i Københavns Havn. Der er enighed om, at problemet alene angår ekspeditionen af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiÖ, Føroyar, og altså ikke Det forenede Dampskibsselskab. Førstnævnte selskab er ikke tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller nogen organisation under denne forening, og det er en forudsætning fra arbejdersiden, at denne tilstand opretholdes. Under hensyn hertil, og idet der er enighed om, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund, går undertegnede organisationer ind for, at der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse for så vidt angår lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer til Færøerne. For så vidt en arbejdsstandsning i Københavns Havn medfører, at forsyningssituationen i det færøske samfund kan betegnes som kritisk, er organisationerne derhos enige om, at spørgsmålet om, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer i M/S»Tjaldur«eller substitut skal tillades, forelægges et af hovedorganisationerne særligt nedsat nævn til afgørelse. Der er enighed om, at hver af hovedorganisationerne udpeger 3 nævnsmedlemmer, samt at formanden for det fornævnte af statsministeriet nedsatte, civildommer C. Ove Christensen, tiltræder nævnet som formand og opmand. København, den 4. april

19 C. Ove Christensen Bilag nr. 8 civildommer Den 5. april ) Hr. direktør, landsretssagfører Jens Mortensen. 2) Hr. formand Chr. Christensen. Ved nærmere eftertanke vil jeg foreslå, at der i det i går fremsendte udkast til stykke 3 føjes følgende:»undtagelsen gælder tillige forudgående los- ning dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods ikke må udleveres, så længe konflikten varer«. Med venlig hilsen 19

20 Havnearbejdernes Fællesforbund Bilag nr april 1966 Hr. civildommer C. Ove Christensen, Østerbrogade 95, 0.- Idet vi anerkender modtagelsen af hr. civildommerens udkast for aftale om særlige bestemmelser vedrørende trafikken på Færøerne under en eventuelt konflikt her^ i landet, kan vi herved meddele, at spørgsmålet har været behandlet i vor afdelingsledelse den 15. ds. Bestyrelsen for afdelingen har kunnet tiltræde det af 4. april udarbejdede udkast til aftale, medens den af hr. civildommeren fremsendte tilføjelse af 5. april derimod må afvises af vor bestyrelse, Med yenlig hhsen P" ' v ' Chr. Christensen (sign.), 20

BETÆNKNING FORBINDELSEN TIL BORNHOLM

BETÆNKNING FORBINDELSEN TIL BORNHOLM BETÆNKNING afgivet den 3. december 1963 af det af ministeren for offentlige arbejder under 15. november 1961 nedsatte udvalg til sikring af FORBINDELSEN TIL BORNHOLM BETÆNKNING NR. 348 1964 S. L. MØLLERS

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

BETÆNKNING. fra det af ministeren for Grønland den 7. september 1961 nedsatte udvalg. vedrørende TRAFIKKEN TIL GRØNLAND UNDER KONFLIKTER

BETÆNKNING. fra det af ministeren for Grønland den 7. september 1961 nedsatte udvalg. vedrørende TRAFIKKEN TIL GRØNLAND UNDER KONFLIKTER BETÆNKNING fra det af ministeren for Grønland den 7. september 1961 nedsatte udvalg vedrørende TRAFIKKEN TIL GRØNLAND UNDER KONFLIKTER BETÆNKNING NR. 376 KØBENHAVN 1965 S. I.. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere