BETÆNKNING. afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af"

Transkript

1 BETÆNKNING afgivet den 16. november 1966 af det af statsministeren under 5. april 1963 nedsatte udvalg om sikring af FORBINDELSEN TIL FÆRØERNE UNDER ARBEJDSKONFLIKTER BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 5 II. Forbindelserne til Færøerne 6 III. Organisationsmæssige forhold 6 IV Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning, omfattende P/f SkipafelagiO og D.F.D.S 7 V. Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning, kun omfattende P/f Skipafelagiö 7 VI. Forhandlingerne om en aftale til sikring af Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i tilfælde af en konflik inden for transportfagene i det øvrige kongerige 8 VII. Konklusion 10 Side

4

5 I. Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Udvalget er nedsat af statsministeren ved skrivelse til dets medlemmer af 5. april 1963 med den opgave at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af riget. Resultatet af udvalgets undersøgelse vil til sin tid blive forelagt Færøernes landsstyre med henblik på forhandlinger med de interesserede parter på Færøerne. I henhold til statsministeren resolution er udvalget den 14. oktober 1964 blevet anmodet om at ville afgive sine fremtidige indstillinger til arbejdsministeren. Som medlemmer af udvalget beskikkede statsministeriet: Civildommer C. Ove Christensen, formand, folketingsmand Johan Poulsen, folketingsmand Johan Nielsen, kontorchef, fru R. Bruun-Pedersen, statsministeriet, kontorchef G. R. Nelson, arbejdsministeriet, kommitteret O. I. Mikkelsen, undervisningsministeriet, udpeget af finansministeriet, næstformand Einar Nielsen, Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund, direktør Jens Mortensen, Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, forretningsfører F. Koed, Dansk Styrmandsforening, udpeget af Danmarks Skibsførerforening, Maskinmestrenes Forening og Dansk Styrmandsforening i fællesskab, direktør Axel Eriksen, A/S Eriksen & Petersen, udpeget af P/f Skipafelagiö Føroyar og direktør J. Fog-Petersen, D.F.D.S. Til sekretær for udvalget beskikkedes sekretær Leif Groth, statsministeriet. Efter anmodning fra udvalget blev dette ved statsministeriets skrivelse af 21. november 1963 udvidet med følgende medlemmer: 2 Gruppeformand Ernst Borg, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund, formand Chr. Christensen, Havnearbejdernes Fællesforbund, forbundsformand Sv. From Andersen, Sømændenes Forbund i Danmark, forbundsformand Einar Berthelsen, Søfyrbødernes Forbund i Danmark, formand Eiler Pedersen, Sø-Restaurationens Forbund i Danmark, forretningsfører H. Mouritzen, Tjenerforbundet i Danmark, sekretær S. Bøje Larsen, Radiotelegrafistforeningen af 1917, vicedirektør Jens Degerbøl, Dansk Arbejdsgiverforening og kaptajn K. W. Linnemann, Danmarks Rederiforening. Gruppeformand Ernst Borg afløstes den 4. april 1964 af forretningsfører Carl Christensen som repræsentant for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund. Direktør G. R. Nelson afløstes den 28. april 1964 af kontorchef K. Kampmann som repræsentant for arbejdsministeriet. De tidligere folketingsmedlemmer, førstelærer Johan Poulsen og sognepræst Johan Nielsen, afløstes den 17. november 1964 af folketingsmedlemmerne, skibsfører P. A. Andreasen og lærer P. Mohr Dam. Efter næstformand Einar Nielsens død blev sekretær Verner Sørensen, Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund, den 11. oktober 1965 beskikket til medlem. Direktør O. I. Mikkelsen afløstes den 17. november 1965 af kontorchef K. J. Christensen som repræsentant for økonomiministeriet. Forbundsformand Einar Berthelsen afløstes den 4. oktober 1966 af forbundsformand Svend Fønsskov som repræsentant for Søfyrbødernes Forbund i Danmark. Forbundsformand Eiler Pedersen afløstes den 4. oktober 1966 af forbundsformand Georg Andersen som repræsentant for Sø-Restaurationens Forbund i Danmark. Udvalget var blevet nedsat, efter at de davæ- 5

6 rende færøske folketingsmedlemmer, førstelærer Johan Poulsen og sognepræst Johan Nielsen, i skrivelse til statsministeren havde anmodet om nedsættelse af et sådant udvalg, og efter at folketingsmand Johan Poulsen i åbningsdebatten i folketinget den 12. oktober 1961 havde rejst spørgsmålet. I skrivelsen til statsministeren (aftrykt som bilag nr. 1) henvises til de igangværende overvejelser angående sikringen af forsyningerne til henholdsvis Grønland og Bornholm under en strejkesituation, og det betones, at Færøerne under en arbejdskonflikt vil være i ganske samme situation som de to andre dele af riget. Således nævnes det, at forsyningssituationen på Færøerne under strejken i foråret 1961 var meget vanskelig, da en del af beholdningerne af almindelige livsfornødenheder var opbrugt ved strejkens afslutning. Ved forelæggelsen af spørgsmålet i folketinget den 12. oktober 1961 (uddrag af folketingstidende 1961/62 sp. 230 aftrykt som bilag nr. 2) fremhævede folketingsmand Johan Poulsen Færøernes afhængighed af forsyninger udefra, især fra det øvrige kongerige, og påviste, hvorledes der under strejken i maj 1961 havde været varemangel på Færøerne, ligesom fiskeriet ved Grønland var blevet hårdt ramt, da kutterne ikke kunne komme af sted på grund af mangel på nødvendig udrustning og nødvendige forsyninger fra Danmark. På udvalgets 1. møde den 13. maj 1963 var der enighed om, at udvalgets opgave måtte være at sikre, at der i en krisesituation ikke opstod vanskeligheder for Færøsejladsen på grund af konfliktsituationer i det øvrige kongerige, medens problemerne i forbindelse med anløb af færøske havne måtte henhøre under det færøske landsstyre. II. Forbindelserne til Færøerne. Færøerne besejles for tiden regelmæssigt af følgende skibe: M/S»Tjaldur«og M/S»Blikur«, der ejes af det færøske rederi P/f Skipafelagiö, Thorshavn. M/S»Kronprins Frederik«, der ejes af D.F.D.S., M/S»Hanne R«, der er chartret af D.F.D.S., samt M/S»Hekla«, der ejes af den islandske stat. Passagertal (maksimalbelægning) og tonnage for disse skibe fremgår af nedenstående oversigt: Der blev i 1964 afsendt og i t gods fra Fæørerne til det øvrige kongerige, medens der fra det øvrige kongerige til Færøerne i 1964 af skibedes og i t gods. Udover skibstrafikken er der flyforbindelse 3 gange ugentlig med selskaberne Icelandair og Faroe Airways. III. Organisationsmæssige forhold. P/f Skipafelagiö er medlem af Havnar Arbeidsgevarafelag under Føroya Arbeidsgevarafelag, men er ikke medlem af nogen organisation, tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening. Selskabet har i tiden indtil 1. januar 1966 i København været repræsenteret af A/S Eriksen & Petersen, hvorefter repræsentationen er blevet varetaget af Faroe Ship A/S. Ingen af disse virksomheder er eller har været organiseret under Dansk Arbejdsgiverforening. Lastning og losning af Færøbådene har indtil 2. juli 1966 været udført gennem De forenede Handels- og Oplagspladser A/S, men er herefter overdraget til Motorships Agencies A/S. De to sidstnævnte virksomheder er som medlemmer af Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening. På M/S»Tjaldur«er besætningen, kaptajnen, maskinmestre og hovmester ikke medlemmer af nogen faglig organisation i det øvrige kongerige, medens styrmænd, radiotelegrafist, kokke og tjenere er medlemmer af de respektive fagorganisationer her. (Oversigt over organisationsforholdene for officerer og besætning på M/S»Tjaldur«af trykt som bilag nr. 3). Der eksisterer ikke kollektive overenskomster mellem det færøske dampskibsselskab og faglige organisationer i Danmark. D.F.D.S. er medlem af Danmarks Rederiforening, der er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, og dermed underkastet de mellem Rederiforeningen på den ene side og officersog mandskabsorganisationerne på den anden side bestående kollektive overenskomster. Besætningerne på D.F.D.S.'s skibe er i det hele or- 6

7 ganiseret i fagorganisationerne i det øvrige kongerige. IV. Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning omfattende Skipafelagiö og D.F.D.S. Det blev allerede på udvalgets 1. møde konstateret, at problemerne med at sikre M/S»Tjaldurs«sejlads på Færøerne under en eventuel konfliktsituation i Danmark på grund af rederiets og skibsbesætningens organisationsforhold måtte anses for små, medens D.F.D.S.' medlemsskab af Danmarks Rederiforening kunne gøre det uhyre vanskeligt at medtage selskabet i en eventuel overenskomstmæssig ordning. Det blev derfor fra D.F.D.S.' side meddelt, at selskabet, på baggrund af at det ikke ønskede at udtræde af Arbejdsgiverforeningen, og af at det som følge heraf næppe var sandsynligt, at arbejderorganisationerne ville gå med til at give selskabet en særstilling for Færøsejladsen, ville være indforstået med, at en eventuel overenskomstordning ikke kom til at omfatte selskabets skibe. Da man imidlertid fra statsministeriets side lagde stor vægt på, at den ordning, udvalget ved sine forhandlinger måtte nå frem til, kom til at omfatte såvel SkipafelagiSs som D.F.D.S.' skibe, var der i udvalget enighed om at forsøge at nå frem til en ordning omfattende de nævnte skibe fra begge rederier. Udvalgets bestræbelser for at nå frem til en sådan ordning blev ikke kronet med held, og D.F.D.S.' repræsentant erklærede, at selskabet havde været villig til at medvirke til en ordning til sikring af sejladsen på Færøerne, men med beklagelse havde måtte erkende, at dets stilling som medlem af Danmarks Rederiforening på grund af arbejderorganisationernes krav om indskrænkning af dispositionsretten under en konflikt, for så vidt angik selskabets øvrige skibe, hindrede dets indtrædelse i en ordning, alle parter kunne godkende. På denne baggrund var man derfor indforstået med, at en eventuel overenskomstmæssig ordning kun kom til at omfatte SkipafelagiS. Udvalgets øvrige medlemmer tog dette standpunkt til efterretning, idet statsministeriets repræsentant beklagede, at en aftale, omfattende begge rederier, syntes uigennemførlig. V. Forhandlingerne om en overenskomstmæssig løsning, kun omfattende P/f Skipafelagid. Problemet var, efter at det havde vist sig 2* umuligt at nå frem til en ordning, som omfattede D.F.D.S.' både, i det væsentlige begrænset til M/S»Tjaldur«s losning og lastning i Københavns Havn, og udvalget henstillede derfor, at Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn udenfor udvalget drøftede muligheden af en eventuel ordning til sikring af M/S»Tjaldur«s losning og lastning under en konfliktsituation, eventuelt svarende til den ordning, der var truffet vedrørende sejladsen på Grønland. Repræsentanterne for de to organisationer erklærede sig villige til at forhandle spørgsmålet og forelægge sagen for deres organisationer med henblik på opnåelse af en forhåndsudtalelse, der kunne afgives til drøftelse i udvalget. På et møde den 2. november 1964 nåede repræsentanter for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Havnearbejdernes Fællesforbund, Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn frem til et forslag til en forhåndsudtalelse (aftrykt som bilag nr. 4), ifølge hvilken der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout skulle gøres undtagelse for så vidt angik losning og lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut, idet man konstaterede, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund. Der blev ved forslagets udarbejdelse fra arbejderorganisationernes side særligt lagt vægt på, at forholdet ikke angår et rederi, som er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, og det var en forudsætning, dels at dette organisationsforhold ikke blev ændret, dels, at der vedrørende kørsel i forbindelse med en sådan losning og lastning blev truffet en tilsvarende ordning, og endelig, at ordningen blev godkendt af udvalget. Bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesforbund så sig imidlertid ikke i stand til at tiltræde denne forhåndsudtalelse. Efter at være blevet gjort bekendt med det negative resultat af drøftelserne rettede et flertal af udvalgets medlemmer på det nærmest efterfølgende møde den 16. november 1964 henstilling til repræsentanterne for Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn om at optage nye drøftelser med henblik på at finde frem til en ordning. 7

8 Under disse drøftelser nåede man i februar 1965 til enighed om, at ovennævnte forslag til en aftale kunne godtages med den ændring, at der alene skulle være tale om alle strengt nødvendige forsyninger til den færøske befolkning, herunder - uden begrænsning alle arter af levnedsmidler, hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer. Denne enighed var fra Havnearbejdernes Fællesforbunds side betinget af, at Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn afgav en det pågældende medlem forpligtende erklæring om, at gods, der under en arbejdskonflikt indenfor transportfagene blev udlosset fra M/S»Tjaldur«eller substitut, ikke måtte udleveres, så længe konflikten varede, dog at dette ikke gjaldt let fordærvelige varer. Dette forslag (aftrykt som bilag nr. 5) vandt imidlertid heller ikke tilslutning fra bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesforbund, der fandt, at det i al for bred almindelighed omhandlede losning og lastning i Københavns Havn, ligesom forbundet ikke havde fundet godtgjort, at der var det samme behov for at træffe en særlig ordning for Færøerne, som der havde været for Grønlands vedkommende. På det efterfølgende møde blev udvalget gjort bekendt med, at disse drøftelser også var endt uden resultat. Da bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesforbund i sit svar havde bemærket, at forbundet ikke havde fundet det godtgjort, at der var et tilstrækkelig stort behov for en særlig ordning for Færøerne, fandt udvalget det betimeligt at opfordre de færøske medlemmer af udvalget til at udarbejde en udtømmende redegørelse for nødvendigheden af at sikre Færøernes forsyning under en konfliktsituation. Ydermere nedsatte man et underudvalg, bestående af repræsentanter for bestyrelserne for Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn samt et af de færøske medlemmer af udvalget under ledelse af formanden, til at drøfte problemerne med henblik på afgivelse af en redegørelse til udvalget. I overensstemmelse med udvalgets opfordring udarbejdede folketingsmand P. A. Andreasen og direktør A. Eriksen en redegørelse for nødvendigheden af, at forsyningerne til Færøerne ikke svigtede i tilfælde af en konflikt i det øvrige kongerige. I redegørelsen (aftrykt som bilag nr. 6) fremhæves det, at den færøske fiskerflåde i tilfælde af en konfliktsituation vil blive ramt særlig hårdt, idet den netop i forårsmånederne, hvor sandsynligheden for en konfliktsituation er størst, udrustes med henblik på fjernfiskeriet, ligesom eftersyn, der kan nødvendiggøre udskiftning af større maskindele, som kun med stort besvær og megen forsinkelse kan fremskaffes andetsteds fra, finder sted på denne tid. Herudover oplyses det, at Færøerne, for så vidt angår medicinalvarer, næsten udelukkende forsynes fra medicinalfabrikker i det øvrige kongerige. VI. Forhandlingerne om en aftale til sikring af Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i tilfælde af en konflikt inden for transportfagene i det øvrige kongerige. På grundlag af de drøftelser, der havde været i underudvalget, udarbejdede formanden efter opfordring fra Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn et den 4. april 1966 udsendt udkast til en aftale, der skulle sikre Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i tilfælde af en konflikt indenfor transportfagene i det øvrige kongerige (aftrykt som bilag nr. 7). Udkastet fastslår indledningsvis, at problemet alene angår ekspeditionene af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiÖ Føroyar, samt at det fra arbejderside er en forudsætning, at P/f SkipafelagiÖ ikke er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller nogen organisation under denne, samt at denne tilstand opretholdes. I henhold til aftaleudkastet skal der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse, for så vidt angår lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer til Færøerne. Såfremt forsyningssituationen i det færøske samfund under en arbejdsstandsning i Københavns Havn bliver kritisk, skal spørgsmålet om, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer i M/S»Tjaldur«eller substitut bør tillades, forelægges til afgørelse i et af hovedarganisationerne særligt nedsat nævn, hvortil hver af disse udpeger 3 medlemmer, medens dommer C. Ove Christensen tiltræder som nævnets formand og opmand. I skrivelse af 5. april 1966 (aftrykt som bilag nr. 8) har formanden foreslået de 2 direkte implicerede organisationer, at undtagelsen også skal gælde forudgående losning, dog betin- 8

9 get af, at der bliver givet bindende erklæring om, at del: udlossede gods ikke må udleveres, så længe konflikten varer. Bestyrelsen for Havnearbejdernes Fællesklub har i skrivelse af 18. april 1966 (aftrykt som bilag nr. 9) meddelt, at den har kunnet tiltræde det oprindelige udkast af 4. april 1966 til en aftale, medens den har måttet afvise den foreslåede tilføjelse om forudgående losning af M/S»Tjaldur«. Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn har i skrivelse af 9. juni 1966 (aftrykt som bilag nr. 10) tiltrådt forslaget af 4. april På udvalgets møder den 25. maj og den 6. oktober 1966 har udkastet været forelagt sammen med ændringsforslaget, ligesom udvalget er blevet orienteret om de implicerede organisationers stillingtagen. Under drøftelserne på mødet den 6. oktober 1966 har repræsentanterne for Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn tiltrådt, at aftalen udvides, således at M/S»Tjaldur«eller substitut vil blive udlosset første gang skibet ankommer til København efter udbrud af en arbejdskonflikt, dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods, bortset fra let fordærvelige varer, ikke må udleveres, så længe konflikten varer. Den af Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn tiltrådte aftale har herefter følgende ordlyd:»i henhold til beslutning af det udvalg, der af statsministeriet er nedsat til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af kongeriget, har undertegnede organisationer på en række møder behandlet spørgsmålet om losnings- og lastningsforholdet i Københavns Havn. Der er enighed om, at problemet alene angår ekspeditionen af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiS Føroyar, og altså ikke Det forenede Dampskibsselskab. Førstnævnte selskab er ikke tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller nogen organisation under denne forening, og det er en forudsætning fra arbejdersiden, at denne tilstand opretholdes. Under hensyn hertil, og idet der er enighed om, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund, går undertegnede organisationer ind for, at der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse for såvidt angår lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer til Færøerne. Undtagelsen gælder tillige losning af M/S»Tjaldur«eller substitut ved første ankomst til København efter udbrud af en konflikt, dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods, bortset fra let fordærvelige varer, ikke må udleveres, så længe konflikten varer. For så vidt en arbejdsstandsning i Københavns Havn medfører, at forsyningssituationen i det færøske samfund kan betegnes som kritisk, er organisationerne derhos enige om, at spørgsmålet om, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer i M/S»Tjaldur eller substitut skal tillades, forelægges et af hovedorganisationerne særligt nedsat nævn til afgørelse. Der er enighed om, at hver af hovedorganisationerne udpeger 3 nævnsmedlemmer, samt at formanden for det fornævnte af statsministeriet nedsatte udvalg, civildommer C. Ove Christensen, tiltræder nævnet som formand og opmand. «Repræsentanten for Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn har erklæret, at det er en forudsætning for foreningens tiltræden, at de færøske repræsentanter i udvalget erklærer sig indforstået med, at det ved forhandlingerne i udvalget og mellem de direkte interesserede organisationer har været umuligt at opnå en aftale, der i videre omfang tilgodeser de færøske interesser. Repræsentanterne for Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund har udtrykt visse betænkeligheder ved at lade et nævn afgøre, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer skal tillades, idet der herved vil blive tale om en voldgiftsretlig behandling af dette spørgsmål, men de har under hensyntagen til Færøernes særlige behov ikke villet lade disse betænkeligheder hindre, at aftalen er blevet tiltrådt, og de har i øvrigt givet tilsagn om hovedorganisationernes medvirken til nævnsbehandling i påkommende tilfælde. Der er fra de færøske folketingsmænd udtalt beklagelse af, at det ikke har været muligt at nå til enighed om en videregående aftale, 9

10 men man har erkendt, at den foreliggende aftale under de givne omstændigheder er det bedst mulige resultat. VII. Konklusion: Den mellem Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn afsluttede, stærkt begrænsede aftale har ingen indflydelse på D.F.D.S.'s sejlads på Færøerne, og dette selskabs skibe i denne fart vil derfor fremdeles i sædvanligt omfang kunne blive berørt af konflikter såvel på søen som i Københavns Havn. Det færøske rederi P/f»Skipafelagiö«s skibe, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster med danske faglige organisationer, må antages at kunne sejle uberørt af konflikter, hvori de danske sømands- og søfyrbøderorganisationer er inddraget. Denne sejlads vil alene blive berørt af arbejdsstandsninger i Københavns Havn, hvor stevedorearbejdet udføres af en under Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn organiseret arbejdsgiver, der er underkastet den mellem denne forening og Havnearbejdernes Fællesforbund bestående kollektive overenskomst. Persontrafikken med det færøske selskabs skibe vil kunne gennemføres uhindret af arbejdsstandsninger i Københavns Havn. Med hensyn til godstrafikken vil det fremtidig stille sig således, at der i tilfælde af strejke og/eller lockout af havnearbejdere i Københavns Havn foreligger risiko for, at losning ikke vil finde sted af gods, som måtte ankomme med skib fra Færøerne, idet der dog ifølge aftalen er gjort undtagelse, for så vidt angår losning af M/S»Tjaldur«eller substitut ved første ankomst til København efter udbrud af en konflikt, dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods, bortset fra let fordærvelige varer, ikke må udleveres, så længe konflikten varer. Med hensyn til indladning i M/S»Tjaldur«eller andet skib, som måtte erstatte dette, vil lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer blive udført af havnearbejderne, hvorimod det i en strejkesituation eventuelt må forventes, at andet gods ikke vil blive indladet, så længe forsyningssituationen på Færøerne ikke kan betegnes som kritisk. Er dette tilfældet, er der ved den indgåede aftale åbnet mulighed for ved en nævnskendelse at få afgjort, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer skal finde sted. For så vidt angår kørsel af gods, der således kan blive omfattet af undtagelsesbestemmelserne, fremgår det af de under udvalgsforhandlingerne fremsatte udtalelser, at der ikke vil opstå vanskeligheder i så henseende. Det har ikke ved de langvarige og indgående forhandlinger, der har været ført dels i udvalget, dels mellem organisationerne - til dels under udvalgsformandens medvirken - været muligt at nå frem til overenskomstmæssige aftaler, der i videre omfang end den forannævnte sikrer godstrafikken til og fra Færøerne under arbejdsstandsninger i Danmark. Det er udvalgets bestemte opfattelse, at forhandslingsmulighederne er absolut udtømte, samt at det ikke findes tilrådeligt, at der for eksempel ad lovgivningsvejen gennemføres generelle bestemmelser, som tager sigte på dette specielle forhold under en eventuel arbejdskonflikt på transportområdet. C. Ove Christensen (Formand) R. Bruun-Pedersen Christian Christensen Axel Eriksen Svend Fønsskov K. W. Linnemann 10 Georg Andersen S. Bøje Larsen K. J. Christensen J. Fog-Petersen K. Kampmann P. Mohr Dam Verner Sørensen København, den 16. november P. A. Andreasen Carl Christensen Jens Degerbøl Sv. From Andersen F. Koed Jens Mortensen /Leif Groth

11 BILAGSFORTEGNELSE Bilag nr. 1. Skrivelse af 5. september 1961 fra folketingsmand Johan Poulsen til statsminister Viggo Kampmann 12 Bilag nr. 2. Uddrag af folketingstidende 1961/62 spalte Bilag nr. 3. Oversigt over organisationsforholdene for besætningen på M/S»Tjaldur«14 Bilag nr. 4. Udkast til udtalelse fra Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark, Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn angående undtagelse i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout for så vidt angår losning eller lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut 15 Bilag nr. 5. Udkast til udtalelse fra Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn angående undtagelse i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout for så vidt angås losning og lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut af strengt nødvendige forsyninger til den færøske befolkning 16 Bilag nr. 6. Redegørelse for nødvendigheden af at sikre Færøernes forsyning i en konfliktsiuation 17 Bilag nr. 7. Formandens udkast af 4. april 1966 til en aftale mellem Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn, der skal sikre Færøernes forsyning med strengt nødvendige varer i en konfliktsituation 18 Bilag nr. 8. Skrivelse af 5. april fra formanden vedrørende tilføjelse til udkast af 4. april Bilag nr. 9. Skrivelse af 18. april 1966 fra Havnearbejdernes Fællesforbund vedrørende tiltrædelse af aftaleudkast af 4. april Bilag nr. 10. Skrivelse af 9. juni 1966 fra Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn vedrørende tiltrædelse af aftaleudkast af 4. april

12 Færøerne, 5. september 1961 Bilag nr. 1 Jeg ser, at regeringen har taget initiativet til at nedsætte et udvalg, der skal beskæftige sig med spørgsmålet vedrørende sikringen af tilførsel af forsyninger til Bornholm under eventuelle fremtidige arbejdskonflikter. Jeg ser ligeledes, at folketingsmand E. Ninn-Hansen har rettet et spørgsmål til Grønlandsministeren om det samme forhold vedrørende Grønland, idet han ønsker at vide, hvorvidt regeringen vil sikre forbindelserne til Grønland, såfremt en arbejdskonflikt på ny skulle indtræffe. Det er formentlig overflødigt nærmere at påvise, at Færøerne under en arbejdskonflikt som den, vi havde i sidste forår, er i ganske samme situation som de to andre nævnte rigsdele. Når Færøerne ikke kom med i billedet under strejkedebatten i folketinget, så skyldtes det ikke, at der var mindre anledning dertil end for de andres vedkommende, men mere min personlige indstilling om at vise loyalitet over for enhver siddende regering, hvilken politisk form den end har. Jeg ønskede ikke at være med til at gøre situationen mere kompliceret for den siddende regering, end den var i forvejen. Jeg ønskede med andre ord ikke at tilspidse situationen yderligere ved at få Færøerne draget ind i diskussionen. Så længe der ikke kom en direkte opfordring til mig herom fra Færøerne, ønskede jeg at være passiv. Men det var en kendsgerning, at forsyningssituationen på øerne var vanskelig, og beholdningerne af almindelige livsfornødenheder var dels opbrugt og dels ved at være det, da konflikten blev afblæst. Jeg vil derfor henstille, at statsministeriet foranlediger, at der for Færøernes vedkommende træffes en tilsvarende ordning med hensyn til sikringen af tilførsel under mulige fremtidige arbejdskonflikter som for Bornholm og Grønlands vedkommende. Skulle ministeriet ønske konkrete oplysninger med hensyn til virkningerne af strejkerne på færøsk handels- og erhvervsliv, vil ministeriet sikkert kunne få dem ved henvendelse til A/S Balslev & Goos, Strandgade 32, eller Havsteen, også Strandgade, eller eventuelle andre danske firmaer, der driver handelsvirksomhed på Færøerne. Johan M. Fr. Poulsen (sign.). P.S. Jeg skal tilføje, at jeg har talt med min kollega Johan Nielsen om nærværende sag, og han deler ganske min opfattelse. Nærværende henvendelse er således fra begge de færøske repræsentanter i folketinget. J. P. 12

13 Uddrag af folketingstidende 1961/62 sp Bilag nr.2 Folketingsmand Johan Poulsens forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende opretholdelse af forbindelse med Færøerne under de eventuelle arbejdskonflikter. Som det fremgår af den højtærede statsministers åbningstale, har regeringen nedsat to udvalg med den opgave at overveje mulighederne for at sikre uhindret forbindelse med Grønland og Bornholm under arbejdskonflikter. Jeg vil tillade mig at henstille til den højtærede statsminister at tage under overvejelse, om der ikke skulle være anledning til at gøre noget tilsvarende for Færøerne. Færøerne er i næsten lige så høj grad som Grønland henvist til at få deres forsyninger udefra. Kun på ét område er vi selvforsynende, nemlig med fisk. Så godt som alt det øvrige må vi importere, og langt den overvejende del af vor import får vi fra Danmark. Ved afslutningen af arbejdskonflikten i foråret var de fleste lagre tømt, og varemangelen var almindelig rundt om på øerne, men det var ikke nok hermed. Mange af vore kuttere lå på det pågældende tidspunkt klar til at sejle til Grønland på fiskeri, men kunne ikke komme af sted, da den udrustning og de forsyninger, de skulle have fra Danmark til turen, udeblev på grund af konflikten. Arbejdskonflikten påførte således ikke alene de handlende på Færøerne, men hele det færøske samfund betydelige tab ved den delvise lammelse af det færøske Grønlandsfiskeri, som udeblivelsen af udrustningerne medførte. Da arbejdsoverenskomsterne mig bekendt udløber om foråret, er det til at forudse, at vi under en eventuel fremtidig konflikt vil komme i nøjagtig samme situation. 13

14 Bilag nr. 3 Organisationsforholdene for M/S»Tjaldur's«besætning Kaptajn Johan Ziskason: Uorganiseret. Overstyrmand Alvur Zachariassen: Medlem af Dansk Styrmandsforening. 2. styrmand Pall Kunoy: Medlem af Dansk Styrmandsforening. Afløserstyrmand Ove Ellingsgård: Medlem af Dansk Styrmandsforening (passisv). Telegrafist Eirikur Nielsen: Medlem af Radiotelegrafistforeningen af Maskinchef Knut Nolsøe, 1. maskinmester Rober F. Lindenskov, 2.» Svend Askham, 3.» Andreas C. Jacobsen, Jun.» Åge Ellendersen,»» Andreas Thomsen: alle medlemmer af Føroya Maskinistfelag. Samtlige motormænd er uorganiserede. Hele dæksbesætningen uorganiseret. Hovmester Napoleon Olsen: uorganiseret. Kokke og ungkokke: Medlemmer af Sø-restaurationens Forbund i Danmark. Samtlige tjenere: medlemmer af Tjenerforbundet i Danmark. 14

15 Bilag nr. 4 I henhold til beslutning af det udvalg, der af statsministeriet er nedsat til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af riget, har undertegnede organisationer på et dags dato afholdt møde behandlet spørgsmålet om losnings- og lastningsforholdene i Københavns Havn. De på udvalgets sidst afholdte møde fremsatte udtalelser, hvorom der endnu ikke forelå noget referat, blev gennemgået, og der var enighed om, at problemet alene angår ekspeditionen af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiÖ Føroyar, og altså ikke Det forenede Dampskibs-Selskab. Ligeledes blev det bekræftet, at førstnævnte selskab ikke er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller en organisation under nævnte forening. Under hensyn hertil, og idet der var enighed om, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund, aftaltes det, at undertegnede organisationer går ind for, at der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse for så vidt angår losning og lastning i Københavns Havn af M/S»Tjaldur«eller substitut. Der er herved fra arbejderorganisationernes side særligt lagt vægt på, at forholdet ikke angår et rederi, som er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, og det er en forudsætning, dels at dette organisationsforhold ikke ændres, og dels, at der vedrørende kørsel i forbindelse med en sådan losning og lastning træffes en tilsvarende ordning, og endelig, at ordningen godkendes af det nedsatte udvalg. Ovenstående aftale er afhængig af godkendelse fra Havnearbejdernes Fællesforbund og Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn, og meddelelsen om eventuel godkendelse skal foreligge senest lørdag den 14. november København, den 2. november Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund Carl Christensen (sign.) Havnearbejdernes Fællesforbund Chr. Christensen (sign.) Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark Jens Mortensen (sign.) Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn Johan Borgsmidt (sign.) 15

16 Bilag nr. 5 Til udvalget vedrørende opretholdelse af forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter. På udvalgets møde den 16. november 1964 rettede et flertal af udvalgets tilstedeværende medlemmer en henstilling til vore organisationer om at optage en ny drøftelse med henblik på at nå frem til en ordning, der tager sigte på at sikre de nødvendige forsyninger til Færøerne under hjemlige arbejdskonflikter. I den anledning har vore organisationer atter drøftet sagen. Havnearbejdernes Fællesforbund gjorde gældende, at det forslag, som var fremkommet på det den 2. november 1964 afholdte møde, og som forbundets bestyrelse havde taget afstand fra, i al for bred almindelighed havde omhandlet losning og lastning i Københavns Havn. Der burde efter forbundets mening gennemføres en begrænsning, ligesom der måtte skabes en vis sikkerhed for, at de udlossede varer ikke bliver udleveret under en arbejdskonflikt indenfor transportfagene. Havnearbejdernes Fællesforbund: Ved en nærmere gennemgang af disse problemer opnåedes enighed om, at udkastet af 2. november 1964 kunne godkendes med den ændring, at der alene skal være tale om alle strengt nødvendige forsyninger til den færøske befolkning, herunder uden begrænsning alle arter af levnedsmidler, hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer. Denne enighed er fra forbundets side betinget af, at Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn afgiver en det pågældende medlem forpligtende erklæring om, at gods, der under en arbejdskonflikt indenfor transportfagene udlosses fra M/S»Tjaldur«eller substitut, ikke må udleveres, så længe konflikten varer, dog at dette ikke gælder letfordærvelige varer. København, februar Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn: 16

17 København, 26. maj Bilag nr. 6 Til Udvalget vedrørende Opretholdelse af Forbindelsen med Færøerne under eventuelle Arbejdskonflikter. Efter Henstilling skal vi tillade os at fremkomme med forskellige Oplysninger, som vi mener, maa være af Interesse for ovennævnte Sag. Hvis eventuelle Arbejdskonflikter senere maatte opstaa - navnlig under Foraars Maanederne - bliver det uden Tvivl det mest uheldige Tidspunkt for den færøske Befolkning, som netop i disse Maaneder arbejder under Højtryk, for at bringe den færøske Fiskerflaade i sødygtig Stand til at gaa ud paa det store og farefulde Fiskeri i det nordlige Atlanterhav under Grønland. Der skal, til Udrustning af denne Flaade, anvendes saa mange forskellige Ting, som ikke kan medtages under denne Rapport, men blot nævne i Flæng, Garn, Net, Tovværk, Fornyelse eller Komplettering af Medicinkister etc., etc., foruden Mønstring af Mandskab til hele denne Flaade. Mange af disse Skibe skal paa Bedding, for at skrabes og males i Bunden, men først og sidst gælder det Skibet's Maskineri (Motor), som uden Tvivl skal gennemgaa et grundigt Eftersyn, og ved et saadant Eftersyn viser det sig ofte, at der er Dele i Motoren, som trænger til at udskiftes, eller hvertfald nødvendigt at anskaffe visse Reservedele, for at sikre sig, i Tilfælde af Uheld maatte indtræffe, under det farefulde Fiskeri ude paa det store Hav. Flere af de færøske Skibe er forsynet med Motorer fra danske Fabrikker, saasom Vølund Motorfabrik, Alphä-Diesel, samt andre kendte Fabrikker her i Landet, som selvfølgelig altid ligger med Reservedele til deres egne Motorer, og hurtigsl: kan fremskaffes til Færøerne, forudsat Pendulfarten med m.s.»tjaldur«opretholdes. I modsat Fald, maa de Skibe, som kommer ud for saadanne Uheld, søge til fremmed Land, for at faa eftergjort de Reservedele, som maatte være en tvingende Nødvendighed for dette farefulde Fiskeri, og under Forudsætning af, at disse Dele ikke kan fremstilles paa Færøerne. sign. Poul A. Andreasen Folketingsmand paa Færøerne Ærbødigst Men det tager sin Tid, først skal der udarbejdes Tegninger til saadanne Reservedele, eller slidte og defekte Reservedele skal fremsendes til det Land, som vil paatage sig dette Arbejde, og kan kun blive lejlighedsvis hvad Skibsforbindelse angaar, og den Tid som medgaar hertil, vil være fuldkommen ødelæggende for Foraars-Fiskeriet for de Skibe, som maatte komme ud for saadanne Uheld. Dernæst skal vi oplyse om, at alle Artikler, som anvendes af Læger, Hospitaler og Sygehuse paa Færøerne, saasom kirurgiske Instrumenter og Dele hertil, Medicinal-Varer, samt mange andre Ting, som hører under Hospitals- Artikler, kommer hovedsagelig fra Danmark, og leveres af vore herværende kendte Medicinal-Fa brikker, som efter mange Aar's Samarbejde med Hospitaler og Læger paa Færøerne, nøjagtig ved, hvad der anvendes af Medicinalvarer under normale Forhold, og derfor altid ligger med Lager af de vigtigste Artikler. Hvis disse livsvigtige Ting for de færøske Fiskere og den øvrige Befolkning, pludselig skal omstilles til et fremmed Land, vil det, ligesom nævnt i vort første Afsnit af disse Oplysninger, være forbundet med store Vanskeligheder og Tidsspilde, som kan skabe Alvorligheder for Færøerne. Vi synes, at disse Exempler, som vi her har anført, uden Overdrivelse maa dække Ordet»LIVSVIGTIGT«. I Tilknytning hertil vil vi gerne gøre opmærksom paa, at det er en staaende Regel og Instruktion fra Det Færøske Dampskibsselskab, at Reservedele til Skibe, samt Medicin og lignende livsvigtige Varer til Skibene, Lægerne samt Hospitalerne og Sygehuse paa Færøerne, gaar frem for alle andre vigtige Varer, som afskibes med m.s.»tjaldur«, og derfor ser vi Gang paa Gang, at Ordrer, som fremkommer til herværende Medicinal-Fabrikker samme Dag, som m.s.»tjaldur«afsejler herfra, kan naa at komme frem inden Skibet's Afgang herfra, udelukkende, fordi de fleste Fabrikker ligger med Reservelager af ovennævnte vigtige Ting. sign. Axel Eriksen Direktør 17

18 Bilag nr. 7 I henhold til beslutning af det udvalg, der af statsministeriet er nedsat til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at opretholde forbindelsen med Færøerne under eventuelle arbejdskonflikter inden for transportfagene i den øvrige del af riget, har undertegnede organisationer på en række møder behandlet spørgsmålet om losnings- og lastningsforholdet i Københavns Havn. Der er enighed om, at problemet alene angår ekspeditionen af M/S»Tjaldur«eller substitut, tilhørende P/f SkipafelagiÖ, Føroyar, og altså ikke Det forenede Dampskibsselskab. Førstnævnte selskab er ikke tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening eller nogen organisation under denne forening, og det er en forudsætning fra arbejdersiden, at denne tilstand opretholdes. Under hensyn hertil, og idet der er enighed om, at en hjemlig konflikt som hovedregel opstår af grunde, der ikke vedrører det færøske samfund, går undertegnede organisationer ind for, at der i eventuelle varsler om strejke og/eller lockout gøres undtagelse for så vidt angår lastning af hospitals- og lægeartikler samt medicinalvarer til Færøerne. For så vidt en arbejdsstandsning i Københavns Havn medfører, at forsyningssituationen i det færøske samfund kan betegnes som kritisk, er organisationerne derhos enige om, at spørgsmålet om, i hvilket omfang lastning af strengt nødvendige varer i M/S»Tjaldur«eller substitut skal tillades, forelægges et af hovedorganisationerne særligt nedsat nævn til afgørelse. Der er enighed om, at hver af hovedorganisationerne udpeger 3 nævnsmedlemmer, samt at formanden for det fornævnte af statsministeriet nedsatte, civildommer C. Ove Christensen, tiltræder nævnet som formand og opmand. København, den 4. april

19 C. Ove Christensen Bilag nr. 8 civildommer Den 5. april ) Hr. direktør, landsretssagfører Jens Mortensen. 2) Hr. formand Chr. Christensen. Ved nærmere eftertanke vil jeg foreslå, at der i det i går fremsendte udkast til stykke 3 føjes følgende:»undtagelsen gælder tillige forudgående los- ning dog betinget af, at der afgives bindende erklæring om, at det udlossede gods ikke må udleveres, så længe konflikten varer«. Med venlig hilsen 19

20 Havnearbejdernes Fællesforbund Bilag nr april 1966 Hr. civildommer C. Ove Christensen, Østerbrogade 95, 0.- Idet vi anerkender modtagelsen af hr. civildommerens udkast for aftale om særlige bestemmelser vedrørende trafikken på Færøerne under en eventuelt konflikt her^ i landet, kan vi herved meddele, at spørgsmålet har været behandlet i vor afdelingsledelse den 15. ds. Bestyrelsen for afdelingen har kunnet tiltræde det af 4. april udarbejdede udkast til aftale, medens den af hr. civildommeren fremsendte tilføjelse af 5. april derimod må afvises af vor bestyrelse, Med yenlig hhsen P" ' v ' Chr. Christensen (sign.), 20

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus.

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus. LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transport, Logistik og Byg, Århus 2010 2012 Tillægsoverenskomst 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere