UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent"

Transkript

1 UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

2 INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens varighed og struktur side 7 2. Uddannelsens mål og indhold side Skoleundervisningen side Fagenes indhold side Skolevejledning/-bevis side Karakterskala side Eksamen svendeprøve side Uddannelsen i praktikvirksomheden side Uddannelsens tilrettelæggelse i praktikvirksomhed side Forlængelse af uddannelsestiden side Merit, elevvejledning side Ophævelse af uddannelsesaftale side Løn side Ferie side Tilskud til virksomheder side Lønrefusion side Befordringsgodtgørelse side Voksenelever side Satser og udbetaling side Praktikpladspræmie side Tilskud til voksenlærlinge side Det faglige Udvalg side De lokale Uddannelsesudvalg side 28 BILAG Praktikerklæring 1-5 side 29 Afsluttende praktikerklæring side 41 Skolevejledninger side 42 Telefonliste side 47 Nyttige hjemmesider side 48 Oversigt over diverse blanketter og papirgangen side 49 2

3 Elevens navn: Cpr.nr.: Uddannelsesaftale start den Uddannelsens slutdato, udlært den Eventuelle ændringer: Eleven vil ifølge oplysning fra skolen blive indkaldt til skoleophold på følgende tidspunkter: Grundforløb Grundforløb er gennemført, sæt kryds Hovedforløb 1. skoleperiode, 7 uger, fra til 2. skoleperiode, 8 uger, fra til 3. skoleperiode, 8 uger, fra til 2 ugers valgfag mellem 3. og 4. skoleperiode, fra til 4. skoleperiode, 8 uger, fra til 5. skoleperiode, 3 uger, fra til Eventuelle ændringer: 3

4 PRAKTIKPLADS 1. lærested Uddannelsesaftalen er indgået den afsluttes den Virksomhedens navn og adresse Telefon nr. og mail Kontaktperson: Evt. 2. lærested Uddannelsesaftalen er indgået den afsluttes den Virksomhedens navn og adresse Telefon nr. og mail Kontaktperson: Evt. 3. lærested Uddannelsesaftalen er indgået den afsluttes den Virksomhedens navn og adresse Telefon nr. og mail Kontaktperson: 4

5 FORORD Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri ønsker dig tillykke med dit valg af uddannelse og med det beståede grundforløb. Du har valgt et levende fag med en lang og levende kultur, et synligt fag, som sætter sit præg på Danmark og den verden vi lever i. Anlægsgartneruddannelsen er branchens uddannelse, det betyder, at der er nedsat et fagligt udvalg, bestående af repræsentanter fra organisationerne Danske Anlægsgartnere og 3F, Fagligt Fælles Forbund, 3F, som er ansvarlige for uddannelsen og som løbende følger uddannelsen. Herudover er der på hver skole nedsat et lokalt uddannelsesudvalg, bestående af lokale repræsentanter fra branchen, som følger uddannelsen på den enkelte skole. Via en valgt elevrepræsentant fra anlægsgartnerfaget, kan du og dine kammerater på skolen altid komme i dialog med branchens repræsentanter. Det faglige Udvalg arbejder for, at elevuddannelsen er faglig god, men også for kvalitet og faglig sammenhæng mellem skoleophold og praktikophold. Vi håber derfor, at denne uddannelseshåndbog kan bidrage til, at disse mål nås. Uddannelseshåndbogen giver dig de oplysninger, du skal bruge i din hverdag som elev i uddannelsen i de kommende år. Men bogen er også et vigtigt dokumentationsværktøj for dit uddannelsesforløb. Du vil finde oplysninger om uddannelsesforløbet, løn, feriebestemmelser m.m. i bogen. Disse oplysninger svarer til det, du vil kunne finde på Det faglige udvalgs hjemmeside, www. blivanlaegsgartner.dk. Denne bog er din personlige uddannelseshåndbog. Praktikerklæring I loven om erhvervsuddannelsen er det bestemt, at der efter hver arbejdsperiode i praktikvirksomheden, skal udarbejdes en praktikerklæring. Derfor har Det faglige Udvalg i uddannelsesbekendtgørelsen om anlægsgartneruddannelsen, som er lovgrundlaget for din uddannelse, bestemt, at du og virksomheden i praktiktiden skal udfylde og underskrive praktikerklæringen, som er i denne bog. Uddannelseshåndbogen skal forevises på skolen ved påbegyndelse af alle skoleophold i hovedforløbet. Denne praktikerklæring findes i form af det indlagte skema på hvilket, dit uddannelsesniveau skal angives ved slutning af hver praktikperiode. Erklæringerne skal være underskrevet af både dig og din læremester. I skal være enige om dit uddannelsesniveau. Dette giver samtidig dig og din læremester anledning til at tale om det forløb, der har været siden sidste skoleophold, og I kan i fællesskab følge op på din løbende uddannelsesplanlægning. Gør det til en vane f.eks. løbende at notere eller sæt et lille kryds ud for de arbejdsopgaver, du har beskæftiget dig med i den pågældende praktikperiode. Det lokale Uddannelsesudvalg har aftalt, hvordan din bog bliver gennemset og behandlet. Men typisk vil din lærer/vejleder gennemgå dine praktikerklæringer og vurdere, om du har opnået et acceptabelt niveau i forhold til, hvor du er i dit uddannelsesforløb. Hvis dette ikke er tilfældet, skal Det lokale Uddannelsesudvalg tage affære. 5

6 Skolevejledning Når du afslutter et skoleforløb, skal skolen udstede en skolevejledning, som angiver de fag, du har haft, samt de karakterer du har opnået i fagene. Skolen skal i denne bog angive, om du har behov for supplerende skoleundervisning eller har behov for speciel faglig oplæring i virksomheden. Skolen bør også særskilt oplyse om evt. fravær Er du ikke på det ønskede uddannelsesniveau, skal du, din lærer/vejleder, praktikvirksomheden og evt. Det lokale Uddannelsesudvalg tilrettelægge den resterende del af din uddannelse, så du når uddannelsens mål inden din afsluttende eksamen/svendeprøve. Hvis der på et tidspunkt skulle opstå problemer med din uddannelse eller i forbindelse med svendeprøven, vil det første spørgsmål være: "Må vi se din uddannelseshåndbog"? Derfor er det vigtigt at bogen løbende bliver ført korrekt. Hvem må læse din uddannelseshåndbog? Håndbogen er tænkt som et aktivt stykke værktøj, hvor din læremester, din lærer/vejleder og du selv har et overblik over dit uddannelsesforløb, og hvor I sammen kan tage udgangspunkt, når dit videre uddannelsesforløb skal planlægges. Ud over at din læremester og læreren på teknisk skole har adgang til at læse i din uddannelseshåndbog, bør de svende, som du arbejder sammen med, også have mulighed for at se bogen. Arbejder du i større sjak, vil det typisk være sjakbajsen, der skal have dig placeret på de opgaver, der passer ind i uddannelsesforløbet. Det faglige Udvalg, og Det lokale Uddannelsesudvalg skal ligeledes have mulighed for at se "bogen", ligesom de kan forlange, at den ligger sammen med dine elevarbejder til gennemsyn ved bedømmelserne i afslutningen af de enkelte skoleophold. Gode råd Pas på din uddannelseshåndbog. Den kan blive et væsentligt dokumentationsmateriale en dag. Når du er udlært og har fået svendebrev Opbevar kopi af svendebrev og efteruddannelsesbeviser i bogen, således at du har alt om dine uddannelseskvalifikationer og kompetencer samlet ét sted. Efteruddannelse Det er måske en fjern tanke for dig lige nu, men du vil opdage at for at leve op til de krav, der stilles til faget, vil du om ganske få år have behov for at bygge videre på det fundament, du får i din læretid. Fremtidens krav vil være væsentlig anderledes end i dag, så ligesom på en moderne pc vil det være nødvendigt løbende at opdatere din "software". Når den tid kommer, indsæt da dine kursusbeviser her i bogen, så du har en samlet oversigt over hele din uddannelse og alle dine kvalifikationer og kompetencer. Vi håber, at dit videre uddannelsesforløb bliver til gavn og glæde for dig og anlægsgartnerfaget. 6

7 1. UDDANNELSENS VARIGHED OG STRUKTUR Uddannelsen til anlægsgartner afsluttes med specialerne anlægsteknik eller plejeteknik og varer mindst 3 år og 7 måneder og højst 4 år og 2 måneder. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, jf. stk. 6. på sidste skoleperiode. Uddannelsen til anlægsgartnerassistent varer mindst 1 år og 6 måneder og højst 1 år og 11 måneder og afsluttes med en svendeprøve, jf. stk. 6. på sidste skoleperiode på trin 1. Model for uddannelses struktur: Skoleadgangsvejen Grund- Hovedforløb forløb Trin 1 Trin 2 20 Praktik 7 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 3 uger uger uger uger uger uger Praktikadgangsvejen: Grund- Praktik (2+) uger Hovedforløb forløb Trin 1 Trin 2 Praktik 7 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 3 uger uger uger uger uger I uddannelsesforløbet indgår 2 ugers valgfri specialefag, som anbefales placeret i mellem 3. og 4. skoleperiode i hovedforløbet. 2. UDDANNELSENS MÅL OG INDHOLD Målet med uddannelsen til anlægsgartner er: - at den uddannede anlægsgartner selvstændigt kan udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet på en ergonomisk, sikkerheds-, sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter. - at den uddannede med specialet anlægsteknik skal kunne analysere anlægsprojekter med overvejende vægt på planlægning og udførelse af anlægstekniske arbejder på grundlag af kendskab til sten- og flisearbejde og indsigt i nyplantning og plejearbejder. - at den uddannede med specialet plejeteknik skal kunne analysere anlægsprojekter med overvejende vægt på planlægning og udførelse af plejetekniske arbejder på grundlag af kendskab til plejeteknik og nyplantning og indsigt i sten- og flisearbejde. - at den uddannede anlægsgartner skal udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til sin arbejdssituation og de sociale relationer i virksomheden. Desuden skal den uddannede anlægsgartner kunne samarbejde med andre, kommunikere med kolleger, kunder og ledelsen af virksomheden samt være bevidst om og udvise kvalitet i sit arbejde. 7

8 2.1 SKOLEUNDERVISNINGEN Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde, omfatte både praktisk og teoretisk undervisning, med henblik på, at give eleven de fornødne generelle og specielle forudsætninger for at varetage de arbejdsområder, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevens personlige udvikling og give forståelse af samfundet og dets udvikling. Uddannelsen skal samtidig give den uddannede grundlag for at deltage i efter- og videreuddannelse. Fag Grund Hovedforløb forløb 1. år 1. H 2. H 3. H 4. H 5. H Trin 1 Trin 2 Fag / mål i grundforløb Biologi 2 uger 2 Erhvervet traktorkørekort Kompetencemål i grundforløbet: Arbejdsmiljø Førstehjælp og brandbekæmpelse Læring, kommunikation og samarbejde Miljø Informationsteknologi F Planteværn og plantepleje Anlægs- og kulturteknik Fagmetodik Kulturetablering og vedligeholdelse Maskiner, redskaber og teknik Plantekendskab på friland Plantesundhedslære 1 Grundfag i alt 6 uge Iværksætteri og innovation 1 uge 1 Matematik F 2 uger 1 1 Økonomi 1 uge 0,5 0,5 Arbejdsmiljø 1 uge 0,5 0,5 Materialeforståelse 1 uge 0,5 0,5 Områdefag i alt 16,0 uge Anvendt økologi/ikke kemisk ukrudtsbek. 1 uge 0,5 0,5 Grundlæggende kulturteknik 2 uge 1 1 Plantekendskab 4 uger Plantesundhedslære 1,5 uge 1,5 Grundlæggende anlægsteknik 2 uge 1 1 Opmåling 2,5 uge 1,5 1 Jord, vand og næring 1 uge 1 Havestilarternes udvikling 1 uge 1 Havens trækonstruktioner 1 uge 1 Bundne specialefag plejeteknik i alt 9,5 uge Anlægsteknik B 2,5 uger Kulturteknik A 4 uger 6,5 3 Kulturpleje 3 uger (+plejeplaner) Eller - Bundne specialefag anlægsteknik i alt 9,5 uge Anlægsteknik A 7 uger (+kampestensmure) 6,5 3 Kulturteknik B 2,5 uger Valgfri specialefag i alt 2 uger 2 Valgfag i alt 2,5 uge 1,5 1 I alt uger, de enkelte skoleperioder (20) I alt uger grundforløb og hovedforløb (20) 36 Grundforløbet gennemføres som grundforløbspakker med varierende længde. 8

9 Grundfag Grundfag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at opfylde krav til ungdomsuddannelserne med hensyn til at fremme den personlige udvikling og bidrage til studiekompetence, samt give en forståelse af samfundet og dets udvikling. Alle grundfag bedømmes løbende, og skolen giver standpunktskarakter. Standpunktskarakteren ved undervisningens afslutning skal meddeles eleven, inden elevens deltagelse i evt. prøve i faget. Såfremt et grundfag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en standpunktskarakter for den gennemførte undervisning. Matematik afsluttes med skriftlig eksamen. Dansk afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen. Områdefag Undervisningen består af både praktisk og teoretisk indlæring. Alle områdefagene bedømmes løbende, og der foretages en afsluttende bedømmelse, hvor der gives en standpunktskarakter. Specialefag, bundne og valgfri specialefag Specialefagene er placeret i de sidste skoleperioder. De bundne specialefag er fastlagt ved indgåelsen af uddannelsesaftalen. Valgfri specialefag varer 2 uger, og de vælges i samråd mellem elev, virksomhed og skole. Valget skal fremgå af elevens uddannelsesplan. Valgfag Planer for valgfag fastsættes af den enkelte skole. Derfor vil der være forskel på, hvilke fag der skal udbydes ved skolerne. Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesse, og skolen skal tilbyde fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. De valgfag, som skolen udbyder, skal være beskrevet i skolens undervisningsplan. Erhvervsrettet påbygningsfag "Påbygning" er et nyt og væsentligt begreb, der er indført i forbindelse med reformen. Der skelnes mellem to typer af påbygning: - studierettet påbygning, som giver eleven mulighed for at kunne supplere sin erhvervskompe tence med studiekompetence - erhvervsrettet påbygning, hvor eleven kan supplere sin erhvervskompetence med op til fire ugers valgfrie specialefag. Ved den studierettede påbygning skal skolen, evt. i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, tilbyde de valgfag og supplerende enkeltfag, der udgør det almindelige, nødvendige tilvalg for optagelse i relevante erhvervsakademiuddannelser, eller grundlag for skift til gymnasiale uddannelser. Påbygning skal også give eleven mulighed for at opnå fuld studiekompetence under uddannelsesaftalen eller efter udløbet af aftalen. Undervisningen skal da omfatte de fag, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsgymnasial uddannelse og højst vare et år og seks måneder som heltidsundervisning. Den erhvervsrettede påbygning er knyttet til de valgfrie specialefag og vil således være en del af de tilbud, som gælder for den pågældende uddannelse. Tilbud om påbygning er relevant i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplanen til hovedforløbene, således at elevernes valgmuligheder synliggøres for både elever og virksomheder. 9

10 2.2 FAGENES INDHOLD KOMPETENCEMÅLENE OG EMNERNES INDHOLD PÅ GRUNDFORLØ- BET Biologi, 2 uger Formålet med faget er, at eleverne opnår biologisk kompetence, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til biologiske emner, som de møder inden for uddannelsesområdet. Endvidere er formålet at styrke elevernes forudsætning for på en kompetent måde at kunne deltage i og vurdere biologiske spørgsmål i samfundsdebatten. Arbejdsmiljø Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger. Førstehjælp og brandbekæmpelse a. Førstehjælp Undervisningens mål er, at eleven 1) tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven vil være i stand til at yde før stehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme og 2) opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. b. Elementær brandbekæmpelse Undervisningens mål er, at eleven 1) tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven ved, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan eleven ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse og 2) opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Læring, kommunikation og samarbejde Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning. Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer. Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer. Miljø Formålet med faget er at styrke elevernes indsigt i miljømæssige problemstillinger. Faget skal give eleverne forudsætning for at forstå de miljømæssige begreber, der bliver brugt i erhvervet og i samfundet. Formålet er endvidere, at eleverne kan deltage i miljødebatten både i erhvervet og i det omgivende samfund samt have forståelse for erhvervets og husholdningens påvirkning af det indre og det ydre miljø. Informationsteknologi F Formålet med faget er, at styrke elevernes forudsætninger for at arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage, til at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til refleksion i relation til IT-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige 10

11 forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og videnbaseret arbejdsmarked og samfund. Planteværn og plantepleje Eleven kan udføre alle praktiske elementer i plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler. Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til både forebyggelse og bekæmpelse samt kan anvende de teknikker, der bruges til udbringning efter gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Eleven kan udføre og anvende metoder til biologisk forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg. Eleven kan anvende forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier. Anlægs- og kulturteknik Eleven kan udføre grundlæggende plejearbejde på en almindelig beplantning, samt på græsarealer, udføre enkel sommer- eller vinterbeskæring på en given bevoksning eller beplantning. Eleven kan udføre beregninger af arealer og rumfang og udarbejde en arbejdstegning i målestoksforhold af en ukompliceret belægningsopgave, samt kan udføre belægningsopgaven. Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med anlægs- og kulturteknik på en miljøog arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, med brug af håndværktøj, fræser og andre enkle redskaber og værktøjer. Eleven har erhvervet traktorkørekort. Fagmetodik Eleven kan alene og i samarbejde med andre udføre enkle arbejdsfunktioner, der er knyttet til en jordbrugsbedrift, og efter instruktion udføre disse sikkerhedsmæssigt og ergonomisk forsvarligt. Eleven har kendskab til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og dets indflydelse på hverdagen på en arbejdsplads Kulturetablering og vedligeholdelse Eleven kan udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven kan i praksis udføre elementær jordbehandling før og efter etablering af en given kultur. Eleven kan redegøre for og praktisk udføre etablering, elementær pasning og vedligeholdelse af en given kultur. Eleven har kendskab til jordbundens/dyrkningsmediers elementære egenskaber. Herunder sammenhængen mellem plantevækst, dyrkningsmetoder og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden. Maskiner, redskaber og teknik Eleven udviser sikkerhed og ansvarlighed ved brug af jordbrugsmaskiner og redskaber, herunder personlig sikkerhed, ergonomisk forsvarlig anvendelse og teknisk ansvarlig anvendelse samt udviser miljøhensyn, samt kan forestå daglig kontrol og anvendelse af disse maskiner. Eleven udviser ansvars-, miljø- og kvalitetsbevidsthed ved det praktiske arbejde samt initiativ og fleksibilitet i arbejdsprocessen. Eleven har kendskab til grundlæggende motorlære. Eleven har kendskab til grundlæggende tekniske installationer i en jordbrugsbedrift og skal i samarbejde med andre kunne udføre simpel betjening. 11

12 Plantekendskab på friland Eleven kan navngive almindeligt anvendte buske, træer, stauder og stedsegrønne planter i et anlægsgartneri, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art. Eleven har kendskab til fremkomst af nye sorter ved forædling og mutation, samt kendskab til nye sorters nyhedsbeskyttelse i henhold til lovgivningen. Plantesundhedslære Eleven har bestået delprøve 1 og 4 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets gældende regler. Eleven kan udføre beskyttelsessprøjtning på kulturplanter og / eller bekæmpelsessprøjtning af uønsket vegetation og udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven har kendskab til de almindeligste skadedyrs og svampesygdommes placering på planterne for bedre at kunne vurdere og vælge relevante behandlingsteknikker. Eleven har kendskab til biologisk bekæmpelse af visse skadevoldere. Eleven har kendskab til integreret produktion med hensyn til sygdomme og skadedyr. GRUNDFAG I HOVEDFORLØBET, I ALT 6 UGER Iværksætteri og innovation, 1 uge Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling. Matematik F, 2 uger Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde. Økonomi, 1 uge Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt i økonomiske og økonomipolitiske begreber, således at de kan forholde sig til samspillet mellem samfundets økonomiske politik og den enkelte borgers og virksomhedernes økonomi. Arbejdsmiljø Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger. Materialeforståelse Formålet med faget er at eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer, samt anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier. 12

13 OMRÅDEFAG, FÆLLES I HOVEDFORLØBET, I ALT 16,0 UGER Anvendt økologi, 1 uge Eleven kan udføre de praktiske elementer i ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, samt kan give forslag til ændringer og opbygning af grønne områder og befæstelser, som vil betyde øget bæredygtighed for anlæggene og det omgivende miljø. Eleven har viden om de principielle forskelle mellem traditionelle - og økologiske opbyggede anlæg, samt forskellen mellem almindeligt og økologisk plejearbejde. Grundlæggende kulturteknik, 2 uger Eleven kan i samarbejde med andre skitsere, planlægge og foretage simple materialeberegninger af et mindre område med bede og græsarealer, samt udføre plantearbejder efter en enkel planteplan, inkl. jordtilberedning og finpudsning før aflevering. Eleven kan i samarbejde med andre udføre kvalitetssikring i forbindelse med plantnings- og plejeopgaver, samt foretage beskyttende foranstaltninger af særlige udsatte beplantninger. Eleven kan på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, udføre plejearbejde af grønne områder, herunder tilegne sig grundlæggende kundskab og færdigheder i beskæring af forskellige beplantninger, samt i samarbejde med andre udarbejde enkle plejeprogram for et mindre tilplantet areal, fra etableringsfasen og 3 år frem. Plantekendskab, 4 uger Eleven kan ved hjælp af plantenøgler, fagbøger og tilegnede færdigheder, identificere og navngive almindelige planter, træer, buske, stauder, sommerblomster, løg og knolde i sommer- og vintertilstand, samt placere dem i det botaniske system. Eleven kender de internationale regler for navngivning af planter. Eleven har indgående kendskab til almindelige planters vækst- og plejekrav, og kan sammensætte planter ud fra ønsker til grønne anlæg samt ud fra kendskab til forskellige plantegrupper. Plantesundhedslære, 1,5 uge Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler. Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til forebyggelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg iht. gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Eleven kan anvende forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier. Grundlæggende anlægsteknik, 2 uger Eleven kan foretage mængdeberegninger af sten- og grusmaterialer, beregne svind, komprimeringsgrad, fald på belægninger, samt smig på mure i forbindelse med arbejde med anlæg i betonmaterialer. Eleven kan medvirke ved projektering og udførelse af befæstelsesopgaver i betonvare, samt foretage tilpasninger ved brønde, i ht. gældende normer. Eleven kan udføre en kantstensopgave i betonsten sat i lige linier og med kantstenshjørner. Eleven kan i samarbejde med andre dimensionere, tegne og opføre en trappe i betonelementer eller belægningssten, samt udføre en kumme i en flisebelægning. 13

14 Opmåling, 2,5 uge Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved opmåling og anvende forskelligt afsætningsværktøj og forskellige afsætningsinstrumenter i forbindelse med etablering af mindre anlæg. Eleven kan afsætte forskellige geometriske figurer, som kvadrater og rektangler. Eleven kan foretage opmåling af et areal og udføre materiale- og jordberegninger af arealer og rumfang. Eleven kan afsætte lige linier, flader, højder og kurver. Eleven kan udføre simple nivelleringsopgaver og foretage den dertil hørende talbehandling og udregning, samt relevante regneopgaver i forbindelse med nivellering. Jord, vand og næring, 1 uge Eleven har kendskab til sammenhæng mellem plantevækst og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden, herunder de faktorer, der påvirker planternes vandbehov og vandoptagelse, samt har kendskab til forskellige jordbundstyper/vækstmedier og deres egenskaber. Eleven opnår grundlæggende kendskab til næringsoptagelse hos planter. Eleven har kendskab til ph-værdiens betydning for plantedyrkning, og kender til næringsstoffernes virkning på planternes samlede gødningstilstand. Eleven kan udtage prøver til grundanalyse og kan udarbejde handlingsplaner ud fra prøveresultatet. Eleven kender til almindelige anvendte natur- og handelsgødninger, deres egenskaber, næringsindhold, anvendelsesområder, opbevaring og håndtering Havestilarterne udvikling, 1 uge Eleven kender de klassiske havestilarter, som den mauriske i Spanien, den italienske renæssancehave, barokken i Frankrig og de forskellige former for engelsk landskabelig og romantisk stil. Samt de klassiske kinesiske og japanske haveformer. Eleven er endvidere bekendt med aktuelle tendenser i Europa inden for fagområdet. Havens trækonstruktioner, 1 uge Eleven kan udføre forskellige trækonstruktioner i haveanlæg omfattende hegn, træterrasser, belægninger, pergolaer, mv. Eleven har en grundlæggende konstruktiv forståelse, samt kendskab til normalt forekommende samlinger og forankringer af trækonstruktioner. BUNDNE SPECIALEFAG, PLEJETEKNIK I ALT 9,5 UGE Anlægsteknik B, 2,5 uger Eleven kan tegne trapper med nødvendige mål og koter, samt opføre trapper i træmaterialer, samt opstille tilhørende mindre mure i palisadestolper eller lignende materiale. Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave i natursten, knoldebelægning, træ eller brudfliser, samt etablere borter langs kanten af opgaven. Eleven kan udføre anlægsopgaver i henhold til gældende normer, samt foretage kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg. Kulturteknik A, 4 uger Eleven kan planlægge, tegne og anlægge arealer, hvori der indgår stauder, græsplæner, prydbuske og prydtræer. 14

15 Eleven kan foretage maskinel og manuel jordtilberedning som forberedelse til større planteopgaver og kan vedligeholde de anvendte redskaber og maskiner. Eleven har indgående kendskab til plantekvaliteter og kan udarbejde plantebestillinger og foretage kvalitetsgennemgang ved plantemodtagelse, samt opbevare planterne korrekt før og under plantning, udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder, samt etablere drænings- og vandingsforanstaltninger. Eleven kan udføre opbinding af træer, samt udføre ukrudtshæmmende beskyttelse af jorden i forbindelse med nyplantninger. Eleven kan vurdere planters plejebehov samt vælge dyrkningsmedier efter plantevalg og teksturforhold, og har viden om jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur og vækstbetingelser, samt kan udarbejde pleje- og vedligeholdelsesprogrammer og økonomiske kalkulationer for forskellige beplantninger fra 2-10 år efter etableringsfasen. Eleven kan foretage en enkel gødningsberegning ud fra en jordanalyse, samt udarbejde en gødningsplan til et grønt anlæg. Eleven kan udføre pleje- og vedligeholdelsesarbejde af grønne anlæg, herunder forskellige former for hæk- og formklipning og har indgående kendskab til beskæring, samt til konsekvenser af beskæring på længere sigt. Kulturpleje, 3 uger Eleven kan udføre alle praktiske arbejder ved vedligeholdelse af grønne anlæg og har indgående kendskab til valg af redskaber og maskiner. Eleven kan udarbejde pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for forskellige beplantninger og haveanlæg fra 5-15 år efter etableringsfasen, herunder beskrive plejeniveauer, perioder og hyppighed, samt forslag til udtynding og erstatningsbeplantning, og udarbejde en vurdering af de økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde. Eleven kan redegøre for vækstfremmende foranstaltninger, samt udføre pleje, der optimerer planternes vækst, herunder udføre punktgødskning og beskæring af træer. Eleven kan analysere, registrere og tegne et haveprojekt med anvendelse af anlægsgartnerfagets særlige fagsprog. Eleven kan foretage kvalitetsbedømmelse af færdige anlæg. BUNDNE SPECIALEFAG, ANLÆGSTEKNIK I ALT 9,5 UGE Anlægsteknik A, 6 uger Eleven kan registrere, analysere, tegne og udføre et haveprojekt i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde, samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg. Eleven kan projektere og opføre mure i brosten, samt befæstelsesopgaver i chaussésten sat i bueforbandt med brostensborter langs kanten. Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave, hvori der indgår et utraditionelt mønster i f.eks. specielle eller farvede betonsten, klinker eller knoldebrosten, træ eller brudfliser, med borter langs kanten. Eleven kan projektere og udføre mindre anlæg, hvori der indgår mindre bassiner og rindende vand. 15

16 Eleven kan gøre brug af galger og snore for at styre højde og retning, samt foretage opbygning af en kampestensmur med hjørne. Kulturteknik B, 2,5 uger Eleven kan planlægge og udføre tegning og etablering af grønne anlæg. Eleven kan foretage maskinel og manuel jordtilberedning som forberedelse til større planteopgaver og kan vedligeholde de anvendte redskaber og maskiner. Eleven kan foretage plantebestilling og -modtagelse, og opbevare planterne korrekt før og under plantning, samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder med tilhørende opbindinger og vandingsforanstaltninger. Eleven kan vurdere og vælge dyrkningsmedier efter planter og plantningsforholdene med henblik på at optimere plantevæksten. Eleven kan udføre pleje- og vedligeholdelsesarbejde af grønne anlæg, herunder alle praktiske elementer vedrørende ukrudtsbekæmpelse, gødskning og beskæring, og kan udarbejde plejeprogrammer for beplantninger fra 2-5 år efter etableringsfasen. VALGFRI SPECIALEFAG, FOR BEGGE SPECIALER, 2 UGER Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber, 2 uger Eleven kan indstille og betjene gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber ved mindre opgaver, på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven kender til de principielle forskelle på funktionerne i 2- og 4-takt benzinmotorer, samt dieselmotorer. Eleven kan ud fra et nærmere givent instruktionsmateriale foretage den daglige og de periodiske eftersyn, samt almindelig vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber, samt kan anvende de rigtige smøremidler og påfylde de rigtige brændstoffer på de forskellige maskin- og motortyper. Eleven kan finde og udbedre mindre komplicerede fejl på gartnermaskiner og redskaber, der oftest medfører driftsstop. Eleven kan betjene motorkædesave og kratryddere på en sikkerhedsmæssige og ergonomisk forsvarlig måde, herunder anvende personligt sikkerhedsudstyr, samt udføre daglig vedligeholdelse af motorkædesave og kratryddere, herunder foretage filing af kæder og klinger. Græsetablering og græspleje, 2 uger Eleven kan udføre alle praktiske elementer i græsetablering og renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af græsarealer efter gældende normer for anlægsgartnerarbejde, både maskinelt og manuelt ved brug af almindeligt anlægs- og plejemateriel. Eleven kan identificere de mest anvendte græsarter i græsblandinger og græsarternes optimale krav til vækstforhold samt deres egenskaber i etablerings- og funktionsfasen. Eleven kan udarbejde pleje og gødningsprogrammer for forskellige græsarealer afhængig af deres anvendelsesformål, herunder være opmærksom på gødningsforbrug og det omgivende miljø. Eleven kender til, hvorledes valg af græsarter, korrekt klipning, anvendelse af græsplejemaskiner, eftersåning, jordpleje, vanding og brug af en god gødningsstrategi, kan minimere forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler. 16

17 Eleven kan identificere de mest almindelige ukrudtsarter, mos, skadedyr og svampesygdomme i græsarealer og kan forebygge og bekæmpe tilstedeværelsen af disse. Plantekundskab og plantepleje, 2 uger Eleven kan registrere, analysere, planlægge og tegne et haveprojekt med anvendelse af planter, ud fra forskellige vækstkrav, blomstringstidspunkter, former og farver. Eleven kan identificere planter og kan redegøre for deres karakteristiske udseende og anvendelsesmuligheder, samt kan redegøre for deres placering i det botaniske system. Eleven kan vælge egnede planter til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyntagen til konkrete vækstvilkår og etablere de bedst mulige vækstforhold ved nyplantning, samt udføre pleje af træer, buske og stauder, herunder foretage beskæring af træer og buske på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, under hensyntagen til den nyeste viden om træbiologi. Eleven kan foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af planter. Eleven kan udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger og kan træffe foranstaltninger, som forbedrer planternes livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr med opmærksomhed på gødningsforbrug og det omgivende miljø. Etablering af, og vejledning om vandbassiner, 2 uger Eleven har kendskab til anvendelse af forskellige materialer ved anlæggelse af kunstige søer og damme, herunder etablering af solide kanter og sumpbede, vandfald, vandløb og springvand. Eleven kan ud fra ide og funktion udføre skitseforslag til vandbassiner, samt udføre et vandbassin med rørinstallation, pumpe og folie. Eleven kan identificere vand- og sumpplanter, samt forestå planteetablering i og omkring bassiner. Eleven har viden om almindelig forekommende problemer i og ved vandbassiner, samt kan udarbejde enkle plejeprogrammer og udføre vedligeholdelse af almindelige havebassiner. Eleven kan vejlede kunder vedr. pasning af vandbassin og beplantninger omkring dette, samt om valg og pasning af bassinfisk. Stentilhugning for anlægsgartnere, 2 uger Eleven kender til de almindelige stenarter, deres oprindelsessteder og særlige kendetegn, samt deres holdbarhed og anvendelsesmuligheder i forskellige anlæg. Eleven kan vælge og anvende stenbearbejdningsværktøj til tilpasning af natursten og anden stenbearbejdning, samt kan foretage tilpasning af forskellige naturstensmaterialer til brug i lige og buede linier. Eleven kan etablere et mindre naturstensanlæg, herunder anvende hjælpeværktøjer og personligt sikkerhedsudstyr. 2.3 SKOLEVEJLEDNING/-BEVIS Efter hver skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning til eleven og praktikvirksomheden. Skolevejledningen udformes i samarbejde med eleven. Heri angives skolens karakter i de enkelte grund-, område- og specialefag, samt skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden. Skolevejledningen kan endvidere indeholde andre oplysninger af betydning for samarbejdet mellem skole, ele- 17

18 ven og praktikvirksomheden. Skolevejledningen skal tillige indeholde de fornødne oplysninger til identifikation af elev, skole, uddannelse, speciale og skoleperiode. Når den skolemæssige del af den obligatoriske uddannelse er gennemført, udsteder skolen et samlet bevis (skolebevis) for skoleundervisningen. Beviset udleveres til eleven ved skoleopholdets afslutning. Udstedelse af skolebeviset vil være betinget af, at eleven har opnået beståelseskarakter, som angivet i bekendtgørelsen se ligeledes afsnittet om svendeprøve. Kopi af skolebevis sendes ligeledes til praktikvirksomhed samt Det faglige Udvalg. Såfremt bevis ikke kan udstedes pga. beståelseskarakterer, udstedes en vejledning. Eleven indsætter skolevejledninger og -bevis i uddannelseshåndbogen. 2.4 NY KARAKTERSKALA!! " # $ #$ %%& ' %%& () * *+%%& ( 3. EKSAMEN - SVENDEPRØVE Eksamen Anlægsteknik og Plejeteknik Som del af den sidste skoleperiode i trin 2, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Opgaven stilles af skolen i samråd med Det faglige udvalg. Prøven i begge specialer består af en skriftlig prøve, bestående af opgaver indenfor områdefag og specialefag, samt en samlet opgave indenfor de emner og arbejdsprocesser, der er typisk for specia- 18

19 let. Sidstnævnte opgave består af en projektbeskrivelse, der udarbejdes som en del af undervisningen, en tilknyttet praktisk opgave samt en mundtlig prøve med fremlæggelse af den praktiske opgave. Projektbeskrivelsen skal være godkendt af læreren inden den praktiske løsning af opgaven. Den skriftlige prøve løses indenfor en varighed af 3 klokketimer. Den praktiske opgave løses indenfor en varighed af 52 klokketimer, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Som hjælpemidler må anvendes udleverede undervisningsmaterialer, personlige notater samt elektronisk tilgængeligt eller medbragt faglitteratur, værkstedshåndbøger og lignende. Prøven bedømmes af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og 2 skuemestre (censorer) udpeget af Det faglige udvalg. Lærerens bedømmelse vægtes med 1/2, mens de 2 skuemestres samlede bedømmelse vægtes med 1/2. Der gives én karakter for hver af prøverne og der beregnes et vægtet gennemsnit af de to karakterer, hvori karakteren for den skriftlige prøve indgår med 1/6 og karakteren for den praktiske opgave med 5/6. Svendeprøven skal være bestået. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Anlægsgartnerassistent Som en del af den sidste skoleperiode i trin 1, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Skolen fastsætter prøvens form og indhold. Prøven skal være bestået. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Svendebrev Ved uddannelsens afslutning udsteder Det faglige Udvalg et svendebrev (uddannelsesbevis) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Svendebrevet udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt og afsluttende praktikerklæring er udstedt. Svendebrevet påføres resultatet af den afsluttende eksamen / svendeprøve. 19

20 4. UDDANNELSEN I PRAKTIKVIRKSOMHEDEN Læremesteren har det overordnede faglige og juridiske ansvar for de elever, som ansættes i anlægsgartneruddannelsen. Herudover har læremesteren eller den elevansvarlige tillige en opgave eller forpligtigelse til at sørge for, at et læreforhold forløber på en hensigtsmæssig og ordentlig måde, både hvad angår det faglige og det menneskelige. En god læremester er forberedt på, at nye elever starter i virksomheden, interesserer sig for elevens oplæring og involverer eleven i virksomhedens daglige liv. Dermed medvirker læremesteren til at gøre læretiden til en positiv oplevelse. Det betyder, at det bliver nemmere at fastholde eleven i branchen efter endt uddannelse, og det betyder ikke mindst meget for branchens omdømme og dermed evnen til at tiltrække nye elever. For eleven gælder tilsvarende, at det kræver en indsats for at få en positiv og lærerig praktikperiode. Eleven skal være interesseret og aktiv, stille spørgsmål til det faglige og være opmærksom på mulighederne for at komme rundt til alle de arbejdsfunktioner, som har med uddannelsen at gøre. Derved får eleven den bedste uddannelse, og baner tillige vejen for nye elever. Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri har udarbejdet denne uddannelseshåndbog for at styrke samarbejdet mellem virksomhed og elev og for at medvirke til, at eleven får en så bred og alsidig praktisk oplæring i virksomheden som muligt. Udvalget forventer at uddannelseshåndbogen bruges effektivt og udfyldes som en naturlig del af det at være godkendt som praktikplads. Det støtter eleven og skolens muligheder for at tilbyde en god uddannelse. 4.1 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE I PRAKTIKVIRKSOMHEDEN Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen om anlægsgartneruddannelsen skal de krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres under skoleopholdene og i praktikopholdene. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål, dvs. at eleven kan bestride et job som faglært anlægsgartner på en sikkerhedsmæssig og faglig korrekt måde. For at nå dette mål er det nødvendigt, at eleven i praktikuddannelsen lærer at udføre en anlægsgartners normalt forekommende arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen og skoleundervisningen skal tilrettelægges således, at eleven opnår færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er relevante i forhold til skoleundervisningen. Skoleundervisning og praktikuddannelse skal understøtte og supplere hinanden på en hensigtsmæssig måde og udgøre et sammenhængende forløb. For at give eleven en alsidig uddannelse er der mulighed for, at praktiktiden deles mellem to eller flere praktikvirksomheder. 20

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere